Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Y Pedwerydd Cynulliad

 Llun o'r Senedd gyda'r testun 2011 - 2016 drosto yn cynrychioli'r dudalen ar Ddigwyddiadau Allweddol y Pedwerydd Cynulliad
 

Mae'r dudalen hon yn rhoi amlinelliad o ddyddiadau allweddol y Pedwerydd Cynulliad. Mae'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau gweinyddol a threfniadaeth ond mae hefyd yn cyfeirio at rai datblygiadau gwleidyddol a pholisi nodweddiadol.

2011 |  2012  |  2013  |  2014  | 2015 | 2016

2016

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Mai

05.05.2016 - Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ebrill

04.04.2016 - Y Cynulliad yn cael ei alw yn ol yn ystod y toriad er mwyn trafod y Diwydiant Dur yng Nghymru

Mawrth

16.03.2016 - Y Cynulliad yn cymeradwyo penodiad Syr Roderick Evans CF fel Comisiynydd Safonau Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

01.03.2016 - Dathlu 10 mlynedd ers agor y Senedd 

Ionawr

13.01.2016 - Dadl ar Fil Drafft Cymru Llywodraeth y DU yn y Cyfarfod Llawn 2015  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Hydref

20.10.15 - Llywodraeth y DU yn cyflwyno Bil Cymru drafft yn datgan sut maent yn bwriadu cyflawni ymrwymiadau cytundeb Ddydd Gwyl Dewi

 

Mai

27.05.2015 - Janet Haworth yn tyngu llw fel Aelod Cynulliad Rhanbarth Gogledd Cymru dros y Ceidwadwyr Cymreig

19.05.2015 - Dr Altaf Hussain yn tyngu llw fel Aelod Cynulliad Rhanbarth De Orllewin Cymru dros y Ceidwadwyr Cymreig

07.05.2015 - Etholiad Cyffredinol y DU. Dau Aelod Cynulliad - Antoinette Sandbach AC a Byron Davies AC - yn cael eu hethol i Dy'r Cyffredin. Yn dilyn hyn mae'r ddau Aelod yn ymddiswyddo fel Aelodau Cynulliad.

Mawrth

01.03.2015 - Datganiad ynghylch 'Cytundeb Dydd Gwyl Ddewi'. Llywodraeth y DU yn cyhoeddi papur gorchymyn Pwerau at Bwrpas: tuag at setliad datganoli sy'n para i Gymru

Chwefror  

09. 02.2015 - Yr Uchel Lys yn barnu nad yw darpariaethau'r Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) yn syrthio o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Datganiad y Llywydd yn dilyn yn penderfyniad

2014  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorfennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Rhagfyr  

17.12.2014 - Deddf Cymru 2014 yn derbyn Cydsyniad Brenhinol yn San Steffan

Hydref  

21.10.2014 - Yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ddyfodol datganoli yng Nghymru, y Cynulliad yn cytuno'n unfrydol ar gynnig sydd yn pennu ei flaenoriaethau ar gyfer dyfodol datganoli yng Nghymru.
08.10.2014 - Milfed Cyfarfod Llawn y Cynulliad ers ei sefydlu ym 1999 yn cymryd rhan yn y Senedd

Mawrth  

20.03.2014 -  Cyflwyniad a darlleniad cyntaf Bil Cymru yn San Steffan. Llywodraeth y DU yn cyhoeddi papur gorchymyn i gydfynd â'r Bil, Bil Cymru: grymuso a chyfrifoldeb ariannol.

03.03.2014 - Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk) yn cyhoeddi adroddiad ar ran 2 ei gylch gwaith - Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau deddfwriaethol i gryfhau Cymru (PDF, 1.65MB). Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar bwerau deddfwriaethol y Cynulliad ac yn gwneud 61 o argymhellion i'w rhoi ar waith dros gyfnod o ddeng mlynedd. Ymysg yr argymhellion, mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad y byddai’r model cadw pwerau yn ôl yn caniatáu gwell system ar gyfer datganoli yng Nghymru. Mewn system o'r fath byddai'r Cynulliad yn dal pwerau oni fydd y rheini wedi’u cadw yn ôl yn benodol gan Senedd y Deyrnas Unedig.

2013  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Rhagfyr  

18.12.2013 - Llywodraeth y DU yn cyhoeddi bil Drafft Cymru.

Tachwedd   

18.11.2013 - Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ymateb llawn i adroddiad cyntaf Comisiwn Silk  Grymuso a chyfrifoldeb: datganoli pwerau ariannol i Gymru.  O'r 33 argymhelliad a wnaed gan Gomisiwn Silk, derbynwyd 30 ohonynt yn llawn neu'n rhannol gan Lywodraeth y DU.

04.11.2013 - Deddf Teithio Actif (Cymru) 2013 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines. Mae'r ddeddf yn gwneud hi'n ofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru i fapio a chreu rhwydweithiau trafnidiaeth integredig sydd yn ystyried anghenion cerddwyr a seiclwyr. Derbyniodd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 Gydsyniad Frenhinol hefyd mewn seremoni ble gosodwyd y Sêl Gymreig ar y Breinlythyrau.

01.11.2013 - Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ei ymateb cyntaf i adroddiad y Comisiwn Silk ar ddiwygio cyllidol i Gymru. Mewn datganiad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru mae Llywodraeth y DU yn cadarnhau y byddant yn gweithredu prif argymhellion adroddiad cyntaf Comisiwn Silk, sef: pwerau benthyca, datganoli trethi penodol a chynnal refferendwm ble gall pobl Cymru benderfynu os y dylid datganoli rhywfaint o dreth incwm i Gymru ai peidio.

Medi  

25.05.2015 - Y Bil Aelod Preifat Cyntaf yn cael ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyflwynwyd y Bil Cartrefi Symudol (Cymru) gan Peter Black AC, un o'r Aelodau dros Orllewin De Cymru.  Bydd y ddeddf yn sefydlu system drwyddedu ar gyfer safleoedd cartrefi symudol preswyl yng Nghymru.

Mai  

08.05.2013 - Bil Cymru drafft yn ymwneud â newidiadau i drefniadau etholiadol y Cynulliad yn cael eu crybwyll fel rhan o raglen deddfwriaethol Llywodraeth y DU yn Araith y Frenhines.

Mawrth   

12.03.2013 - Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh. David Jones AS yn gwneud datganiad ysgrifenedig ar gyfer trefniadau etholiadol y Cynulliad yn y dyfodol,   yn ymwneud â ymestyn hyd tymhorau'r Cynulliad o 4 mlynedd i 5 mlynedd, codi'r gwaharddiad sydd yn golygu nad yw unigolion yn medru sefyll mewn etholiad ar gyfer sedd etholaethol ac ar rhestr rhanbarthol, a gwahardd Aelod Cynulliad rhag eistedd fel Aelod Seneddol yn San Steffan.

2012  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorfennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Rhagfyr   

19.12.2012 - Y Cynulliad yn cael ei alw yn ôl  yn ystod Toriad y Nadolig er mwyn trafod rholiadau yn ymwneud â chynlluniau gostyngiadau'r treth gyngor.

Tachwedd   

21.11.2012 - Dyfarniad yn y Goruchaf Lys yn datgan bod y darpariaethau Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Aiff y Bil ymlaen yn awr i dderbyn Cydsyniad Frenhinol yn y dyfodol.

19.11.2012 - Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru ('Comisiwn Silk') yn cyhoeddi adroddiad rhan i ar bwerau cyllidol 'Grymuso a Chyfrifoldeb: Pwerau Ariannol i Gryfhau Cymru' (PDF, 1.95MB)

12.11.2012 - Y bil Cymreig cyntaf i'w basio dan bwerau newydd y Cynulliad Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012, yn derbyn Cydsyniad Frenhinol.

Hydref   

03.10.2012 - Y Cynulliad yn pleidleisio i basio Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol. Yn dilyn Cydsyniad Frenhinol mi fydd y Gymraeg a'r Saesneg yn ieithoedd swyddogol yn y Cynulliad. Mae'r Bil yn gosod dyletswydd ar Gomisiwn y Cynulliad i lunio Cynllun Iaith Gymraeg i sicrhau statws cyfartal i'r ddwy iaith.

Gorffennaf   

03.07.2012 - Y Cynulliad yn pleidleisio i basio ei Bil cyntaf, Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru).

Mehefin  

21.06.2012 - Y Cynulliad yn pleidleisio i ddatblygu ei rheolau i ddatblygu pwerau i greu deddfau ymhellach drwy newid rheolau sefydlog i alluogi cyflwyno Biliau Preifat.

Mawrth   

26.03.2012 - Archesgob Caergaint yn ymweld â'r Cynulliad.

Ionawr  

30.01.2012 - Comisiwn y Cynulliad yn cyflwyno ei Bil cyntaf. Mi fydd Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) yn gosod dyletswydd statudol ar y Cynulliad a Chomisiwn y Cynulliad mewn perthynas â darparu gwasnaethau dwyieithog.

18.01.2012 - Y Senedd yn croesawu'r miliwnfed ymwelydd ers agor yr adeilad ym mis Chwefror 2006.

10.01.2012 - Y Cynulliad yn pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn i roi caniatad i gyflwyno'r i'r Bil Cynulliad cyntaf i gael ei gynnig gan Aelod Cynulliad unigol. Pleidleisiodd Aelodau o blaid cynnig Ken Skates AC ar barhad o ofal i fywyd fel oedolyn, gan roi caniatad i ddatblygu Bil o'r cynnig. Mae gan yr Aelod naw mis i gyflwyno'r Bil yn ffurfiol.

2011  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Rhagfyr   

15.12.2011 - Ei Mawrhydi'r Frenhines yn cymeradwyo a chyflwyno'r Sêl Gymreig i Brif Weinidog Cymru yn y Cyfrin Gyngor. Caiff y Sêl ei osod ar bob un o Ddeddfau'r Cynulliad, gan ddynodi bod y Frenhines wedi rhoi Cydsyniad Brenhinol i un o Filiau'r Cynulliad.

Tachwedd   

28.11.2011 - Cyflwyno'r Bil Cynulliad cyntaf. Cyflwynwyd Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru), gan Lywodraeth Cymru.

04.11.2011 - Cyfarfod cyntaf Comisiwn Silk yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd. Papur Ymchwil ar Gomisiwn Silk. (PDF, 419KB)

03.11.2011 - Dadl ar Gomisiwn Silk yn Nhy'r Cyffredin.

Hydref   

11.10.2011 - Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn datgelu aelodaeth a chylch gorchwyl Comisiwn Silk er mwyn adolygu'r achos ar gyfer datganoli pwerau ariannol i'r Cynulliad a phwerau'r Cynulliad.

Cadeirir y comisiwn gan gyn clerc i'r Cynulliad, Paul Silk. Yr aelodau eraill yw

  • Dyfrig John CBE

  • Yr Athro Noel Lloyd CBE

  • Yr Athro Nick Bourne

  • Sue Essex

  • Rob Humphreys

  • Dr Eurfyl ap Gwilym

Gorffennaf   

06.11.2011 - Eluned Parrott AS yn tyngu llw fel aelod rhanbarthol ar gyfer Canol De Cymru.

Mehefin   

22.06.2011 - Strwythr pwyllgorau newydd y Cynulliad yn cael ei gymeradwyo yn y Cyfarfod Llawn (Aelodaeth y pwyllgorau).

15.06.2011 - Y Cynulliad yn apwyntio Pwyllgor ar Offerynnau Statudol a Phwyllgor Deisebau yn y Cyfarfod Llawn (Cofnod y Trafodion)

08.06.2011 - Y Cynulliad yn cytuno i gymeradwyo'r argymhelliad i benodi Theodore Huckle QC yn Gwnsler Cyffredinol (Cofnod y Trafodion)

07.06.2006 - Agoriad Swyddogol y Pedwerydd Cynulliad gan Ei Mawrhydi'r Frenhines (Senedd TV)

Mai  

25.05.2011 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn apwyntio pedwar Comisiynydd y Cynulliad, un o bob plaid wleidyddol, sef

  • Sandy Mewies AC (Llafur)

  • Angela Burns AC (Ceidwadwyr)

  • Rhodri Glyn Thomas AC (Plaid Cymru)

  • Peter Black AC (Democratiaid Rhyddfrydol)

 (Cofnod y Trafodion)

13.05.20011 - Prif Weinidog Cymru yn enwi aelodau'r Cabinet.  Gweinidogion Cymru:

  • Edwina Hart AC (Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth)

  • John Griffiths AC (Gweinidog yr Amgylchedd a Datblugu Cynaliadwy)

  • Leighton Andrews AC (Gweinidog Addysg a Sgiliau)

  • Carl Sargeant AC (Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau)

  • Huw Lewis AC (Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth).

Ceir datganiad hefyd taw 'Llywodraeth Cymru' yw'r enw newydd ar gyfer y llywodraeth.

11.05.2011 - Cyfarfod Llawn cyntaf y Pedwerydd Cynulliad. Etholwyd Rosemary Butler AC fel Llywydd y Cynulliad, ac yn dilyn pleidlais gudd, etholwyd David Melding AC yn Ddirprwy Lywydd. Etholir Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC yn Brif Weinidog Cymru.  

Yn ogystal, telir teyrngedau yn y Siambr i'r diweddar Brynle Williams, cyn aelod rhabarthol Gogledd Cymru. (Cofnod y Trafodion)

03.05.2011 -  Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. (Canlyniadau'r Etholiad)

Partners & Help