Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Trydydd Cynulliad

Llun o'r Siambr gyda'r testun 2007 - 2011 drosto yn cynrychioli'r dudalen ar Ddigwyddiadau Allweddol y Trydydd Cynulliad

 

Mae'r dudalen hon yn rhoi amlinelliad o'r dyddiadau allweddol y Trydydd Cynulliad. Mae'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau gweinyddol a threfniadaeth ond mae hefyd yn cyfeirio at rai datblygiadau gwleidyddol a pholisi nodweddiadol.

2007 | 2008  | 2009 | 2010 |  2011

2011  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Mai    
05.05.2011 - Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ebrill  

01.04.2011 - Rhoddwyd teyrngedau i'r diweddar Brynle Williams, Aelod Cynulliad dros Ranbarth Gogledd Cymru.

Mawrth  

31.03.2011 - O hanner nos ar 31 Mawrth 2011, cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei ddiddymu. Hwn yw'r tro cyntaf i'r Cynulliad gael ei ddiddymu cyn etholiadau. Yn ystod y cyfnod hwn, does dim Aelodau Cynulliad ac ni fydd Busnes yn y Cynulliad.

29.03.2011 - Cymeradwyo Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cychwyn Deddfau’r Cynulliad, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed ac Addasiadau) 2011  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cychwyn Deddfau'r Cynulliad, Darpariaethau Trosiannol ac Arbed ac Addasiadau) 2011 yn y Cyfarfod Llawn. Mae'r gorchymyn yn diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ac yn galluogi'r Cynulliad i basio Deddfau yn hytrach na Mesurau'r Cynulliad o'r pedwerydd Cynulliad ymlaen.

Y Cynulliad yn pasio cynnig yn y Cyfarfod Llawn i wahodd Llywodraeth y DU i osod dyddiad newydd ar gyfer etholiad nesaf y Cynulliad wedi 2011, sef dydd Iau 5 Mai 2011. Mae hyn oherwydd gwrthdaro posib rhwng etholiadau’r DU a’r Cynulliad yn 2015.

16.03.2011 - Yn  yr un cyfarfod, mae'r Cynulliad yn cytuno cynnig i ail-wneud Rheolau Sefydlog y Cynulliad, i ddod i rym ar 5 Mai 2011.

15.03.2011 - Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi penderfyniad ynglyn â thaliadau a lwfansau Aelodau'r Cynulliad, a'r adroddiad Addas i'r diben (Gweler yr Adroddiad)

08.03.2011 - Prif Weinidog Cymru yn gwneud dataganiad yn y Cyfarfod Llawn yn amlinellu'r camau nesaf wedi'r Refferendwm (Cofnod y Trafodion) Gosodwyd Gorchymyn Cychwyn Deddfau'r Cynulliad gerbron y Cynulliad.

04.03.2011 - Datgan canlyniadau swyddogol refferendwm 2011 ar bwerau'r Cynulliad. 63.5 y cant yn pleidleisio 'ydw' a 36.5 y cant yn pleidleisio 'nac ydw'. Y ganran a bleidleisiodd yn y refferendwm oedd 35.6 y cant.

03.03.2011 - Refferendwm Pwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Y cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio yw Ydych chi am i'r Cynulliad allu llunio deddfau ar yr holl faterion yn yr 20 o feysydd pwnc y mae ganddo bwerau ar eu cyfer? Ydw / Nac ydw 

Chwefror  

09.02.2011 - Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011 yn derbyn cymeradwyaeth Frenhinol yn Cyfrin Gyngor.

Ionawr  
27.01.2011 -  Y Comisiwn Etholiadol yn lansio ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus ar gyfer y refferendwm ar bwerau deddfu'r Cynulliad.

25.01.2011 - Y Comisiwn Etholiadol yn datgan na fydd yn apwyntio prif grwpiau ymgyrchu swyddogol ar gyfer y refferendwm ar bwerau deddfu'r Cynulliad (Datganiad y Comisiwn Etholiadol)

20.01.2011 - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i fod yn brif grwpiau ymgyrchu ar gyfer y Refferendwm ar bwerau deddfu'r Cynulliad. Cafwyd dau gais (Datganiad y Comisiwn Etholiadol)

2010  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Rhagfyr   

15.12.2010 - Gwnaed Gorchymyn y Refferendwm gan y Frenhines yn y Cyfrin Gyngor, sydd yn dynodi dechrau swyddogol y cyfnod refferendwm. Bydd y refferendwm yn cymryd lle ar 3 Mawrth 2011.

01.12.2010 -  Etholwyd Jonathan Morgan AC yn Gadeirydd ar y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol

Tachwedd  

30.11.2010 - Gwnaed newidiadau i Aelodau Pwyllgorau yn y Cyfarfod Llawn. Etholwyd Jonathan Morgan AC a Nick Ramsay AC i'r Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol, Darren Millar AC i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a David Melding AC i Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5. (Cofnod y Trafodion)

26.11.2010 - Gorchymyn drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer refferendwm Cymru (Darpariaethau Deddf Cynulliad, Dyddiad y Refferendwm etc) 2010 a Gorchymyn drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer y refferendwm (Darpariaethau Deddf Cynulliad) (Terfyn ar Daliadau refferendwm, ayyb) yn cael eu cymeradwyo gan Dy'r Cyffredin (Hansard) a Thy'r Arglwyddi (Hansard)

22.11.2010 - Uwch Ysgfrifennydd y Trysorlys, Y Gwir. Anrh. Danny Alexander AS, yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad ar oblygiadau Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU ar Gymru (Trawsgrifiad y Cyfarfod)

17.11.2010 - Gerard Elias QC yn cael ei apwyntio fel Comisiynydd Safonau annibynol y Cynulliad.

09.11.2010 - Y Cynulliad yn cytuno ar orchymyn drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer refferendwm Cymru (Darpariaethau Deddf Cynulliad, Dyddiad y Refferendwm etc) 2010 yn y cyfarfod llawn (Cofnod y Trafodion)

Hydref  

21.10.2010 - Llywodraeth Cymru yn gosod gorchymyn sydd yn darparu ar gyfer refferendwm ar bwerau deddfwriaethol y Cynulliad. Mae gorchymyn drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer refferendwm Cymru (Darpariaethau Deddf Cynulliad) (Cwestiwn y Refferendwm, Dyddiad y Refferendwm etc.) 2010 yn gosod dyddiad pleidlais y refferendwm ar 3 Mawrth 2010, ac hefyd yn gosod y cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio.

06.10.2011 - Ei Mawrhydi'r Frenhines Masenate Mohato Seeiso o Lesotho yn ymweld â'r Cynulliad.

Medi  

30.09.2010 - Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, yn ymweld â'r Cynulliad. (Datganiad newyddion)

22.09.2010 - Y Cynulliad Cenedlaethol yn apwyntio cadeirydd ac aelodau Bwrdd Taliadau'r Cynulliad (Datganiad newyddion)

02.09.2010 - Y Comisiwn Etholiadol yn cyhoeddi eu adroddiad ar y cwestiwn arfaethedig ar gyfer y refferendwm ar bwerau deddfwriaethol pellach ar gyfer y Cynulliad.

Gorffennaf  

21.07.2010 - Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 yw'r Mesur cyntaf a gyflwynwyd gan Gomisiwn y Cynulliad i dderbyn cymeradwyaeth Frenhinol. Mae'n darparu ar gyfer panel annibynol a fydd yn medru pennu cyflogau, lwfansau a phensiynau Aelodau'r Cynulliad yn y dyfodol.

02.07.2010 - Veronica German AC yn cael ei derbyn fel Aelod newydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar gyfer rhanbarth De Ddywrain Cymru. Mae hi'n cymryd lle Mike German, sydd wedi ei dderbyn yn Aelod o Dy'r Cyffredin

Mehefin    

16.06.2010 - Ysgrifennyd Gwladol newydd Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Cheryl Gillan AS, yn anerch y Cynulliad. Yn dilyn yr anerchiad cafwyd dadl ar raglen deddfwriaethol llywodraeth y DU. (Cofnod y Trafodion)

Mai  

27.05.2010 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lawnsio ymgynghoriad ar ei Reolau Sefydlog gyda golwg ar y pedwerydd Cynulliad.

19.05.2010 - Adroddiad Adolygiad y Panel Annibynnol ar Wasanaethau Dwyieithog y Cynulliad yn cael ei gyhoeddi. Mae argymhellion yr adroddiad, sydd yn amlinellu cyfeiriad ar gyfer dyfodol gwasanaethau dwyieithog y Cynulliad, yn cael eu derbyn gan y Cynulliad.

12.05.2010 - Mesur Y Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010 yw'r 10fed Mesur Cynulliad i dderbyn cymeradwyaeth Frenhinol.

Mawrth  

12.03.2010 - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Jonathan Morgan AC yn ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Iechyd a Gwasanaethau Iechyd) 2010 yw'r Gorchymyn cyntaf gan Aelod cyffredin y Cynulliad i dderbyn Cymeradwyaeth Frenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn y Cyfrin Gyngor.

06.03.2010 - Etholiad Cyffredinol y DU. Cafodd un Aelod Cynulliad, Alun Cairns AC (Ceidwadwyr, Canol De Cymru), ei ethol i Dy'r Cyffredin fel Aelod ar gyfer etholaeth Bro Morgannwg. Ni gafwyd mwyafrif yn Senedd y DU yn dilyn yr etholiad. Ffurfiwyd Llywodraeth Glymblaid rhwng y Ceidwadwyr a'r democratiaid Rhyddfrydol.

Yn ei rhaglen ar gyfer Llywodraeth, mae'r Llywodraeth Glymblaid yn cynnwys addewid i gyflwyno refferendwm ar ddatganoli pellach yng Nghymru.

Adeilad y Pierhead yn agor ar ei newydd wedd. Mae'n cynnwys llefydd er mwyn cynnal arddangosfeydd, a gellid ei defnyddio ar gyfer digwyddiadau'r Cynulliad a digwyddiadau cyhoeddus. Cynhelir gwyl tri diwrnod, Sesiynau'r Pierhead, er mwyn dathlu'r achlysur.

01.03.2010 - Pwyllgor y Cynulliad ar Faterion Ewropeaidd ac Allanol yn cynnal cyfarfod yn adeilad Pwyllgor y Rhanbarthau ym Mrwsel er mwyn derbyn tystiolaeth o'r pedwar Aelod Seneddol Ewropeaidd o Gymru

Chwefror  

09.02.2010 - Y Cynulliad yn pleidleisio ar gynnig yn y Cyfarfod Llawn er mwyn argymell y dylid cynnal refferendwm ar bwerau deddfwriaethol Y Cynulliad (Cofnod y Trafodion)

2009  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Rhagfyr  

10.12.2009 - Prif Weinidog newydd Cymru, Carwyn Jones AC, yn datgelu aelodaeth newydd y Cabinet.

 • Dirprwy Prif Weinidog a Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth – Ieuan Wyn Jones AC

 • Gweinidog dros Busnes a Chyllid - Jane Hutt AC

 • Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Edwina Hart AC

 • Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai – Jane Davidson AC

 • Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes – Leighton Andrews AC

 • Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol – Carl Sargeant AC

 • Gweinidog dros Faterion Gwledig – Elin Jones AC

 • Gweinidog Treftadaeth – Alun Ffred Jones AC

 • Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, Gwyddoniaeth ac Arloesi – Lesley Griffiths AC

 • Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio – Jocelyn Davies AC

 • Dirprwy Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol – Gwenda Thomas AM

 • Dirprwy Weinidog dros Blant – Huw Lewis AM

 • Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Rhaglen Ddeddfwriaethol – John Griffiths AC

 • Prif Chwip – Janice Gregory AC

Ethol Carwyn Jones AC yn Brif Weinidog Cymru yn y Cyfarfod Llawn (Cofnod y Trafodion)

09.12.2009 - Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009 yn derbyn cymeradwyaeth Frenhinol, y Mesur cyntaf i gael ei chyflwyno gan un o Bwyllgorau'r Cynulliad i wneud hynny.

08.12.2009 - Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan AC yn datgan yn y Cyfarfod Llawn ei fod am gamu lawr o fod yn Brif Weinidog ac Arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru (Cofnod y Trafodion)

Tachwedd   

19.11.2009 - Cyflwynwyd y Mesur cyntaf gan Gomisiwn y Cynulliad - Mesur arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010.

18.11.2009 - Adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan ar bwerau deddfwriaethol y Cynulliad yn cael ei gyhoeddi.

Hydref   

15.10.2009 - Mesur Jenny Randerson AC, Y Mesur ynghylch Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009, yw'r Mesur cyntaf i gael ei gyflwyno gan Aelod cyffredin o'r Cynulliad i dderbyn cymeradwyaeth Frenhinol a dod yn rhan o gyfraith Cymru.

Medi   

30.09.2009 - Siaradwr Ty'r Cyffredin, y Gwir Anrhydeddus John Bercow AS, yn ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gorffennaf  

16.07.2009 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2008-09.

14.07.2009 -  Siaradwr Ty'r Cynrhychiolwyr yn Senedd Awstralia, Syr Harry Jenkins, yn ymweld â'r Cynulliad.

08.07.2009 - Comisiwn y Cynulliad yn ymateb i adroddiad y Panel Annibynnol ac yn cytuno i dderbyn argymhellion yr adroddiad yn llawn (Datganiad y Llywydd)

06.07.2009 - Adroddiad y panel adolygu annibynol ar drefniannau ar gyfer cefnogaeth ariannol i Aelodau'r Cynulliad, Yn gywir i Gymru, yn cael ei cyhoeddi.

Mehefin  

29.06.2009 - Cronfa arlein o geisiadau am dreuliau Aelodau'r Cynulliad yn cael ei lawnsio ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mai   

12.05.2009 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dathlu 10 mlynedd.

Mawrth   

25.03.2009 - Y Mesur Cynulliad arfaethedig cyntaf i gael ei gyflwyno gan un o Bwyllgorau'r Cynulliad yn cael ei chyflwyno.  Mesur arfaethedig Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r cyntaf i gael ei gyflwyno gan Bwyllgor Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyfnod ymgynghori.

2008  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Tachwedd   

26.11.2008 - Nerys Evans, Aelod Cynulliad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, yw'r person cyntaf i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn swyddogol ym Mhwyllgor y Rhanbarthau ym Mrwsel.

13.11.2008 - Ei Mawrhydi Brenin Letsie III o Lesotho yn ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Hydref   

15.10.2008 - Arlywydd Estonia, Mr Toomas Hendrik Ilves, yn anerch y Cynulliad (Cofnod y Trafodion)

13.10.2008 - Canlyniadau llawn Arolwg Barn y Cyhoedd 2008 a weinyddwyd gan Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymreig Prifysgol Aberystwyth a GfKNOP, yn cael eu cyhoeddi.

Awst   

22.08.2008 - Alun Ffred Jones AC yn cael ei apwyntio fel Gweinidog dros Ddiwylliant, Treftadaeth, Yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon.

Gorfennaff   

18.07.2008 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, ar gyfer 2007-08.

09.07.2008 - Y Mesur Cynulliad Cyntaf - Y Mesur ynghylch gwneud iawn am gamweddau'r GIG (Cymru) 2008 - yn dod yn rhan o gyfraith Cymru wedi derbyn cymeradwyaeth Frenhinol gan y Frenhines yn y Cyfrin Gyngor.

Mehefin   

26.06.2008 - Ei Mawrhydi Tywysog Cymru yn ymweld â'r Cynulliad i agor Siambr Hywel yn swyddogol.

Mai   

06.05.2008 - Y mesur Cynulliad cyntaf yn cael ei basio gan y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.  Mesur ynghylch gwneud iawn am gamweddau'r GIG (Cymru) 2008 yw'r darn cyntaf o ddeddfwriaeth gynradd i gael ei basio gan y Cynulliad. (Cofnod y Trafodion)

Ebrill   

17.04.2008 - Siambr Hywel, canolfan addysgol rhyngweithiol y Cynulliad sydd yn cynnwys siambr drafod cyntaf Ewrop ar gyfer ieuenctid, yn agor yn hen Siambr y Cynulliad yn Nhy Hywel. (Datganiad newyddion)

15.04.2008 - Siaradwr Cynulliad Deddfwriaethol De Cymru Newydd, Yr Anrhydeddus Richard Torbay, yn ymweld â'r Cynulliad.

09.04.2008 - Y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol cyntaf i drosglwyddo pwerau i greu deddfau ym maes anghenion addysgol arbennig yng Nghymru - Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) 2008 - yn derbyn cymeradwyaeth Frenhinol gan y Frenhines yn y Cyfrin Gyngor.

Mawrth   

14.03.2008 - Y Mesur cyntaf i gael ei gyflwyno gan aelod Cynulliad unigol - y Mesur arfaethedig ynghylch bwyta'n iach mewn ysgolion (Cymru) - yn cael ei gyflwyno gan Jenny Randerson AC.

Chwefror   

18.02.2008 - Y gorchymyn cyntaf i gael ei gyflwyno gan aelod Cynulliad unigol - Gorchymyn arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Iechyd a Gwasanaethau Iechyd) 2008 - yn ymwneud â iechyd meddwl, yn cael ei gyflwyno gan Jonathan Morgan AC.

05.02.2008 - Y gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol cyntaf, Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) yn ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, yn cael ei gytuno gan y Cynulliad (Cofnod y Trafodion)

Ionawr   

31.01.2008 - Is-lywydd yr Undeb Ewropeaidd, Margot Wallström, yn ymweld â'r Cynulliad ac yn anerch pwyllgor o'r Cynulliad cyfan yn y Siambr.

29.01.2008 - Y Mesur arfaethedig ynghylch gwneud iawn am Gamweddau'r GIG yw'r mesur cyntaf i gwblhau cam cyntaf y broses deddfwriaethol. Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig yn y Cyfarfod Llawn. (Cofnod y Trafodion)

17.01.2008 - Cyfarfod ar y cyd cyntaf rhwng Pwyllgor Deddfwriaeth y Cynulliad a Phwyllgor Materion Cymreig Ty'r Cyffredin er mwyn craffu ar orchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn ymwneud â Gofal yn y Cartref.

2007  

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Tachwedd   

15.11.2007 -  Etholwyd Helen Mary Jones AC i Gadeiryddiaeth Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad (Trafodion y Pwyllgor)

07.11.2007 - Cytunodd y Cynulliad ar gynnig i sefydlu Pwyllgor rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru (Cofnod y Trafodion)

Hydref   

24.10.2007 - Y Senedd yn croesawu ei 500,000 ymwelydd ers iddo agor ym mis Chwefror 2006.

16.10.2007 - Y Cynulliad yn cytuno cynnig i sefydlu Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc.

 • Lynne Neagle AC

 • Helen Mary Jones AC

 • Angela Burns AC

 • Eleanor Burnham AC

 yn cael eu hethol i'r Pwyllgor. (Cofnod y Trafodion)

Medi   

20.09.2007 - Y sesiwn cyntaf yn craffu ar Orchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Cafodd Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) yn ymwneud ag anghenion addysgol arbennig ei hystyried gan Bwyllgor o Aeldoau'r Cynulliad. (Trafodion y Pwyllgor)

Y Cynulliad yn cofnodi 10 mlynedd ers y Refferendwm dros ddatganoli ym 1997.

Penodi Chris Franks AC (Plaid Cymru) i Gomisiwn y Cynulliad yn dilyn apwyntiad Elin Jones AC fel Gweinidog dros Faterion Gwledig. (Cofnod y Trafodion)

18.09.2007 - Penodi Carwyn Jones AC yn Gwnsler Cyffredinol yn y Cyfarfod Llawn (Cofnod y Trafodion)

Cafwyd penodiadau i Bwyllgorau'r Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn yn deillio o benodiadau a wnaed i Gabinet Llywodraeth Cymru (Cofnod y Trafodion)

11.09.2007 - Y Llywydd, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, yn cyfarfod llywyddion Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon yn y cyfarfod ffurfiol cyntaf o'i math ers 2002.

Gorffennaf  

19.07.2007 - Datgan cabinet Cymru’n Un:

 • Prif Weinidog Cymru: Rhodri Morgan AC

 • Gweinidog dros Gyllid a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus: Andrew Davies AC

 • Gweinidog dros Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol: Brian Gibbons AC

 • Gweinidog dros Addysg, Plant a Phobol Ifanc: Jane Hutt AC

 • Gweinidog dros Materion Gwledig: Elin Jones AC;

 • Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Edwina Hart AC

 • Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Thai: Jane Davidson AC

 • Gweinidog Treftadaeth: Rhodri Glyn Thomas AC

 • Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Ty, Gweinidog dros Fusnes y Cynulliad a Chyfathrebu: Carwyn Jones AC

 • Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol: Gwenda Thomas AC

 • Dirprwy Weinidog dros Tai: Jocelyn Davies AC

 • Dirprwy Weinidog dros Sgiliau: John Griffiths AC

 • Dirprwy Weinidog dros Adfwyio: Leighton Andrews AC.

11.07.2007 - Ieuan Wyn Jones AC yn cael ei benodi yn Ddirprwy Prif Weinidog a phenodi cadeiryddion newydd Pwyllgorau'r Cynulliad (Cofnod y Trafodion)

07.07.2007 - Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno'r Mesur Cynulliad cyntaf - y Mesur arfaethedig ynghylch gwneud iawn am gamweddau'r GIG (Cymru).

Mehefin   

27.06.2007 - Datganiad Cytundeb Cymru'n Un rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru.

26.06.2007 - Etholwyd aelodau Pwyllgorau newydd y Cynulliad (Cofnod y Trafodion)

12.06.2007 - Cyflwynwyd y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol cyntaf - Gorchymyn arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant). (Cofnod y Trafodion)

06.06.2007 - Etholwyd Comisiynwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 • Lorraine Barrett AC (Llafur)

 • William Graham AC (Ceidwadwyr)

 • Elin Jones AC (Plaid Cymru).

 • Cadair y Comisiwn yw'r Llywydd, Argwydd Elis-Thomas AC

 (Cofnod y Trafodion)

05.06.2007 - Agoriad Swyddogol y trydydd Cynulliad Ei Mawrhydi y Frenhines, Dug Caeredin, Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn mynychu'r seremoni (Cofnod y Trafodion)

Mai   

31.05.2007 - Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi Aelodau’r Cabinet newydd ar gyfer trydydd tymor Llywodraeth Cynulliad Cymru:

 • Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Edwina Hart AC

 • Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg: Carwyn Jones AC

 • Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Dr Brian Gibbons AC

 • Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig: Jane Davidson AC

 • Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus: Andrew Davies AC

 • Gweinidog dros Gyllideb a Busnes: Jane Hutt AC

Yn ychwanegol at y saith swydd Cabinet uchod, mae Prif Weinidog Cymru wedi penodi.

 •  Carl Sargeant fel y Prif Chwip a’r Dirprwy Drefnyd

Cyhoeddir Dirprwy Weinidigion newydd gan Brif Weinidog Cymru

 • Yr Economi a Thrafnidiaeth (gyda chyfrifoldeb arbennig am adfywio): Huw Lewis AC

 • Cyfiawnder Cymdeithasol a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus  (gyda chyfrifoldeb arbennig am dai): Leighton Andrews AC

 • Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg (gyda chyfrifoldeb arbennig am sgiliau): John Griffiths AC

25.05.2006 - Ethol Rhodri Morgan AM yn Brif Weinidog Cymru (Cofnod y Trafodion)

09.05.2007 - Cyfarfod Llawn cyntaf y Trydydd Cynulliad. Ethol yr:

 • Arglwydd Elis-Thomas fel Llywydd

 •  Rosemary Butler AC fel Dirprwy Lywyd

(Cofnod y Trafodion)

03.05.2007 - Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

   

Partners & Help