Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​Get Involved

Mae eich barn yn llywio ein gwaith

Eich Senedd chi ydym ni, ac rydym yn eich cynrychioli chi. 

Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn ein gwaith; dyma rai ohonynt. 

 
 
 


Cysylltu â'ch Aelod o'r Senedd 

Os ydych yn byw yng Nghymru, mae pum Aelod o'r Senedd yn eich cynrychioli. Mae'n hawdd cysylltu ag Aelod o'r Senedd - gallwch godi materion dros y ffôn neu'r e-bost, neu drwy drefnu cyfarfod wyneb yn wyneb. Ar ôl siarad â chi, gall eich Aelod o'r Senedd godi'r mater yng Nghyfarfod Llawn y Senedd.

Rhoi eich barn i Bwyllgor

Mae ein pwyllgorau'n ystyried materion sydd o bwys i fywyd Cymru ac maent yn a wyddus i glywed gennych!  Gallwch ddysgu am eu gwaith drwy eu dilyn ar Twitter neu drwy ymweld â'u gwefannau.

Gweld pob pwyllgor

Cyflwyno Deiseb

Mae cyflwyno deiseb ymysg y ffyrdd mwyaf uniongyrchol o gael dweud eich dweud.  Iddi gael ei ystyried, rhaid i'ch deiseb ymwneud â mater y mae'r Senedd yn gyfrifol amdano, a rhaid bod ganddi o leiaf 50 o lofnodion.  Gallwch lofnodi unrhyw ddeiseb gyfredol ar-lein.  

Ewch ati i weld pad deisebau sydd ar agor ar hyn o bryd.

 
 
 

 

Gweithio i ni

Os hoffech weithio yn y Senedd, gallwch geisio am swydd gyda Chomisiwn y Senedd, sy'n darparu gwasanaethau i'r 60 Aelod o'r Senedd, neu weithio i Aelod o'r Senedd.

Darllenwch am ein swyddi gwag cyfredol

Trefnwch ddigwyddiad​

P'un a yw rhywbeth yn effeithio ar eich tref neu bentref, neu'n fater sydd o bwys i'ch grwp buddiant neu gymdeithas, mae'r mannau sydd gan y Senedd ar gyfer cynnal digwyddiadau yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ystâd y Senedd a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. 

Darllenwch sut i gynnal digwyddiad yn y Senedd

Ymweld â ni

Y Senedd a'r Pierhead yw dau o adeiladau mwyaf eiconig Cymru. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth neu dim ond yn ymweld â Bae Caerdydd mae gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Trefnwch daith

Beth sy'n digwydd yn y Senedd

 
 
 

Byddwn yn dod atoch chi 

Ble bynnag yng Nghymru yr ydych yn byw, siaradwch â ni i gael gwybod sut y gallwch drefnu i'r Senedd ymweld â'ch ysgol, eich grŵp, eich gweithle neu'ch cymuned.

 


Senedd Cymru
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1SN

 
 

 

Partners & Help