Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dweud eich dweud

Pierhead clock

Diben y Senedd yw cynrychioli buddiannau pobl Cymru, felly rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Gallwch wneud hyn mewn nifer o wahanol ffyrdd, fel y rhestrir isod.

Cysylltwch ag Aelod o'r Senedd

Os oes gennych broblem sy’n dod o dan gylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gyda’ch Aelod o'r Senedd. Canfyddwch pwy yw eich Aelod o'r Senedd yn yr adran hon, a sut i gysylltu ag ef neu sut i gysylltu â hi.

Ymgynghoriadau

Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Senedd yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd

Anfonwch ddeiseb at y Senedd

Mae gan y Senedd broses o ddeisebu sy’n caniatáu i unigolion ofyn i’r Senedd ystyried unrhyw fater y mae gan y Senedd bwerau drosto. Canfyddwch fwy am anfon deiseb at y Senedd a’r Pwyllgor Deisebau.

Cymerwch ran mewn ymchwiliad pwyllgor

Gall pwyllgorau wahodd unrhyw un i roi gwybodaeth neu gyngor iddynt mewn cysylltiad â’r gwaith maent yn ei wneud. Edrychwch ar restr lawn o ymchwiliadau pwyllgorau’r Senedd yn yr adran hon.

Digwyddiadau

Mae cynnal digwyddiad neu arddangosfa ar ystâd Senedd yn rhoi’r cyfle ichi godi proffil eich sefydliad a’r materion a’r pryderon sy’n berthnasol iddo. P’un a yw rhywbeth yn effeithio ar eich tref neu bentref, neu’n fater sydd o bwys i’ch grwp buddiant neu gymdeithas, mae’r mannau sydd gan y Senedd ar gyfer cynnal digwyddiadau yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ystâd y Senedd a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Allgymorth yn eich ardal chi

Mae gan y Senedd dîm Allgymorth, felly ble bynnag rydych yn byw yng Nghymru, gallwch ganfod mwy am waith y Senedd. Canfyddwch fwy am gyflwyniadau, partneriaethau, pwyllgorau sy’n dod i’ch ardal chi a’r bws allgymorth.

Dewch i’n gweld

Mae’r Senedd yn agored i bawb o’r cyhoedd ddod ar ymweliad, o’r DU ac o dramor. Gallwch wylio trafodaethau yn y Cyfarfod Llawn a gwrandawiadau pwyllgorau, neu fynd ar daith o amgylch y Senedd a mynd am dro i adeilad y Pierhead.

 

Partners & Help