Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Digwyddiadau'r Senedd

 

Yn yr adran hon, gallwch ddod i wybod am y canlynol:

Trefnu digwyddiadau neu arddangosfeydd yn y Senedd neu'r Pierhead

Archebu taith dywys o amgylch y Senedd, mynychu Cyfarfodydd Llawn neu gyfarfodydd pwyllgor, neu ddod o hyd i wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau ac arddangosfeydd a gynhelir yn y Senedd neu'r Pierhead ym Mae Caerdydd.

Trefnu digwyddiad neu arddangosfa yn y Senedd

Mae cynnal digwyddiad neu arddangosfa ar ystâd Senedd yn gyfle i godi proffil eich sefydliad, a thynnu sylw at yr hyn sy'n bwysig iddo.

Digwyddiadau'r haf

Mae'r Senedd yn mynd i nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr haf o amgylch Cymru i geisio cwrdd â chymaint o bobl ag y bo modd. Cewch wybod am ein rhaglen o ddigwyddiadau'r haf yma.

Polisi Preifatrwydd

 

 

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Pwy ydym ni

Comisiwn y Senedd Cenedlaethol Cymru yw rheolydd data eich gwybodaeth ( h.y y sefydliad sy'n gyfrifol), a bydd yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diogelu a'i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth holwch aelod o staff ar y stondin neu ffoniwch: 0300 200 6494 e bost: diogelu.data@senedd.cymru

Pam rydym yn casglu'ch gwybodaeth

Rydym yn gobeithio casglu tri math o wybodaeth:

  • eich manylion cofrestru ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru ( os ydych rhwng 11 oed ac i fyny at 18 oed cyn y 25 o Dachwedd 2018). Byddwn angen eich e bost, dyddiad geni a chôd post.

  •  chi mewn clip fideo fer ar gyfer ffilm hyrwyddo'r Senedd Ieuenctid

  •  a lluniau ohonoch chi'n mwynhau'r gwagle/digwyddiad.

Rydym yn bwriadu tynnu lluniau a gwneud ffilmiau ("delweddau") yn ystod yr wythnos. Defnyddir y delweddau hynny at ddibenion hyrwyddo gwaith Senedd Cymru ac ymgysylltu â phobl Cymru ( mae hwn yn un o brif amcanion y Senedd a ellir ei ddarllen yma: Strategaeth Comisiwn y Senedd 2016-2021

Yr hyn y byddwn ni'n ei wneud â'r wybodaeth a gawn gennych

Senedd Ieuenctid Cymru

I ddarllen ein polisi preifatrwydd ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru ewch i'n gwefan www.seneddieuenctid.cymru

Delweddau

Gellir cyhoeddi delweddau sy'n cael eu recordio ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, ein gwefan neu mewn deunydd printiedig a digidol.

Os nad ydych eisiau ymddangos mewn cyfryngau o'r fath, cysylltwch ag aelod o staff – contact@senedd.cymru.

Pa mor hir y byddwn yn cadw'r wybodaeth a gawn gennych

Caiff y manylion cofrestru eu cadw nes bydd y gwaith o weinyddu'r etholiad wedi'i gwblhau ( Rhagfyr 2018).

Gall y Senedd gadw delweddau am gyfnod amhenodol. Rydym yn eu storio ar seilwaith TGCh y Senedd, sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau contract lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd. 

Bydd unrhyw ddelweddau y byddwn yn eu cyhoeddi i'r parth cyhoeddus yn aros yno. Gellid defnyddio delweddau a ffilm yr ydym yn eu cadw y tu allan i gyd-destun y digwyddiad i hyrwyddo gwaith Senedd Cymru ac ymgysylltu â phobl Cymru.

Eich hawliau

Byddwn yn dibynnu ar eich cydsyniad i ddefnyddio'ch manylion cofrestru. Byddwch yn rhoi cydsyniad drwy gofrestru ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru.

Rydym yn defnyddio delweddau i'n galluogi i hyrwyddo gwaith Senedd Cymru ac ymgysylltu â phobl Cymru. Rydym o'r farn bod y dasg hon yn hanfodol er mwyn cyflawni nodau strategol y sefydliad fel y'u nodir yn Strategaeth Comisiwn y Senedd 2016-2021.

Mae gennych hawliau penodol dros yr wybodaeth yr ydym yn ei chadw ac mae'r rhain yn ddibynnol ar y math o wybodaeth rydych yn ei ddarparu ond yn cynnwys: yr hawl i weld y wybodaeth, ei chywiro os yw'n anghywir,  gofyn i gael gwared arni, a chyfyngu ar ein defnydd ohoni.

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data, gofyn cwestiwn neu wneud cwyn am y ffordd y defnyddir eich gwybodaeth, cysylltwch â diogelu.data@senedd.cymru

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi defnyddio eich gwybodaeth yn unol â'r gyfraith. Mae manylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar ei gwefan.

Ceisiadau i'r Comisiwn am wybodaeth

Os gwneir cais am wybodaeth o dan y ddeddfwriaeth hawl i wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid datgelu'r wybodaeth a ddarparwyd gennych neu ran ohoni. Fe allai hynny gynnwys gwybodaeth a ddilëwyd cyn hynny gan y Senedd at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith y byddwn yn gwneud hynny.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi'r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill, os byddwn yn gwneud hynny o gwbl.


Partners & Help