Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Sut rydym yn cynorthwyo ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ar hyn o bryd?

 

Archebu taith addysgol i'r Senedd

Ar hyn o bryd nid ydym fel gwasanaeth yn cymryd archebion ar gyfer teithiau addysgol nes bod hi'n gwbl ddiogel i grwpiau ddychwelyd i'r Ganolfan Addysg ym Mae Caerdydd. 'Rydym yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd. Am y newyddion diweddaraf am ail agor y Senedd, archebu ein sesiynau addysgol ac am ein rhaglenni newydd ar gyfer 2021 gallwch ein dilyn drwy ein cyfrif Trydar @SeneddCymru neu cadw golwg fan hyn.

Archebu cyflwyniadau arlein am y Senedd a Senedd Ieuenctid Cymru

Gan nad ydym yn darparu ein sesiynau wyneb yn wyneb mewn ysgolion, colegau ac mewn clybiau ieuenctid ar hyn o bryd gallwch archebu sesiwn rhithwir wedi'i hwyluso gan un o swyddogion Addysg y Senedd. Y sesiwn sydd ar gael yn bresennol yw: sesiwn gyffredinol am beth yw Senedd Cymru, ei phwerau, ei chynrychiolwyr a sut i bleidleisio yn 16 oed.

Gallwn ddarparu’r sesiwn i grwpiau sy’n cael eu haddysgu mewn dosbarth, yn ogystal â grwpiau lle mae pob dysgwr yn ymuno o adref. Cysylltwch gyda ni i drafod eich anghenion drwy gysylltu dros y ffôn 0300 200 6565 neu drwy e bost addysg@senedd.cymru. Rydym yma i helpu.

Adnoddau addysgol ar lein – Ein Senedd Ni

Gydag enw newydd a phleidleisio yn 16 oed ar y gorwel mae gennym gyfres o adnoddau addysgol a fideo wedi'i hanimeiddio i esbonio democratiaeth yng Nghymru i bobl ifanc 14 oed a hŷn. Dyma gyfres o adnoddau i helpu dysgwyr i ddeall esblygiad datganoli yng Nghymru. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall sut mae systemau llywodraethu yng Nghymru yn gweithredu ac yn effeithio ar fywydau pobl. Mae pedair thema allweddol yn arwain y dysgwyr i archwilio democratiaeth, cynrychiolaeth, cyfranogiad a sut i weithredu mewn modd cyfrifol. Gellid gweld yr adnoddau ar wefan HWB.


Mae pob thema'n cynnwys adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth a gwybodaeth i'w defnyddio yn ystod gwersi ABCh, gwasanaethau ysgol (byr ac estynedig) ac mewn lleoliadau grwpiau ieuenctid. Bydd y gyfres hon o adnoddau yn helpu dysgwyr i wybod sut y sefydlwyd y Senedd, beth yw ei phwerau, pwy sy'n eu cynrychioli a'u hawliau pleidleisio ar gyfer Etholiadau'r Senedd yn 2021.

Adnoddau ar lein ar gyfer addysgu adref

Pecyn CA2: Fy Myd, Fy Nyfodol

Pecyn addysgol i blant Cyfnod Allweddol 2 sy'n addas i'w gyflwyno fel pecyn dysgu yn y dosbarth neu i'w gyflwyno ar lein fel rhan o'ch arlwy dysgu o adref/o bell. Dyma becyn o dasgau i gwneud yn y cartref neu ddysgu o bell sy'n addysgu am bwerau'r Senedd i blant o flynyddoedd 3-6. Mae'r pecyn wedi ei ddylunio gyda'r Cwricwlwm newydd mewn golwg hefyd ac yn cynnig cyfle i rieni ac/neu athrawon eu hwyluso.

Fi, Fy Myd, Fy Nyfodol.pdf

Pecyn CA3: Fi, Fy Ardal, Fy Llais

Mae'r pecyn adnoddau CA3 yn becyn i athrawon neu rieni ei ddefnyddio gyda disgyblion neu blant 11-14 oed.

Fy-Llais-C.pdf

P'un a yw'r pecyn yn cael ei ddefnyddio fel gweithgaredd ystafell ddosbarth neu rywbeth i'w wneud gartref, mae wedi'i anelu at ddarparu cyfleoedd creadigol ar gyfer dysgu. Gellir cwblhau rhai gweithgareddau yn y pecyn hefyd fel grwpiau dosbarth neu gyda'r teulu.

Cyfnod Allweddol 4 – Ein Senedd Ni

Cyfres o bedwar flog youTube er mwyn rhoi'r cyfle i bobl ifanc ddysgu am waith y Senedd o adref.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau a gynigiwn, neu i drefnu ymweliad, anfonwch e-bost at cyswllt@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

I gysylltu â'r tîm Addysg yn uniongyrchol anfonwch ebost at addysg@senedd.cymru.

Partners & Help