Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Sut rydym yn cynorthwyo ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ar hyn o bryd?

 

1.      Archebu taith addysgol i'r Senedd

Ar hyn o bryd nid ydym fel gwasanaeth yn cymryd archebion ar gyfer teithiau addysgol nes bod hi'n gwbl ddiogel i grwpiau ddychwelyd i'r Ganolfan Addysg ym Mae Caerdydd.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd ac am y newyddion diweddaraf am ail agor y Senedd, archebu ein sesiynau addysgol ac am ein rhaglenni newydd ar gyfer 2021 gallwch ein dilyn drwy ein cyfrif Trydar @SeneddCymru neu ar ein gwefan.

 

2.      Archebu cyflwyniadau rhithwir am y Senedd a Senedd Ieuenctid Cymru

Gan nad ydym yn darparu ein sesiynau wyneb yn wyneb mewn ysgolion, colegau ac mewn clybiau ieuenctid ar hyn o bryd gallwch archebu sesiwn rhithwir wedi'i hwyluso gan un o swyddogion Addysg y Senedd.

Y sesiynau ar gael yw:

  1. Sesiwn interactif ar lein wedi ei ganolbwyntio ar Cefnogaeth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl – bydd y sesiwn hwn yn gyfle i bobl ifanc glywed pam bod y pwnc yma mor bwysig i Senedd Ieuenctid  Cymru ac yn gyfle i bobl ifanc roi eu barn drwy lenwi ein holiadur.
  2. Sesiwn interactif ar lein 'Y Gorau o'n Gwastraff''. Dyma sesiwn rhithiol a fydd yn annog sgwrs am y pwnc pwysig o Sbwriel a Gwastraff Plastig, yn rhannu ffeithiau ac yn cynnig awgrymiadau syml ond effeithiol i gynorthwyo pobl ifanc i wneud newidiadau go iawn yn eu bywydau i leihau ar sbwriel a gwastraff plastig a chynorthwyo'r amgylchedd yn y cyfamser. Byddant hefyd yn cael cyflwyniad at holiadur Sbwriel a Gwastraff Plastig Senedd Ieuenctid Cymru ac yn cael cyfle i fynegi eu barn am y themâu yn yr holiadur a chwblhau'r holiadur yn ystod neu yn dilyn y sesiwn.( Ar gael Tymor yr Haf yn unig)
  3. Sesiwn gyffredinol am beth yw Senedd Cymru, ei phwerau, ei chynrychiolwyr a sut i bleidleisio yn 16 oed.

Cysylltwch gyda ni i drafod eich anghenion drwy gysylltu dros y ffôn 0300 200 6565 neu drwy e bost addysg@senedd.cymru.Rydym yma i helpu.

 

3.      Adnoddau addysgol ar lein – Ein Senedd Ni

Gydag enw newydd a phleidleisio yn 16 oed ar y gorwel mae gennym gyfres o adnoddau addysgol a fideo wedi'i hanimeiddio i esbonio democratiaeth yng Nghymru i bobl ifanc 14 oed a hŷn. Dyma gyfres o adnoddau i helpu dysgwyr i ddeall esblygiad datganoli yng Nghymru. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall sut mae systemau llywodraethu yng Nghymru yn gweithredu ac yn effeithio ar fywydau pobl. Bydd pedair thema allweddol yn arwain y dysgwyr i archwilio democratiaeth, cynrychiolaeth, cyfranogiad a sut i weithredu mewn modd cyfrifol a gellid weld yr adnoddau ar www.hwb.gov.wales]  drwy chwilio am Ein Senedd Ni.Ewch yn syth i'n hadnoddau yn Hwb yma.

Bydd pob thema'n cynnwys adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth a gwybodaeth i'w defnyddio yn ystod gwersi ABCh, gwasanaethau ysgol (byr ac estynedig) ac mewn lleoliadau grwpiau ieuenctid. Bydd y gyfres hon o adnoddau yn helpu dysgwyr i wybod sut y sefydlwyd y Senedd, beth yw ei phwerau, pwy sy'n eu cynrychioli a'u hawliau pleidleisio ar gyfer Etholiadau'r Senedd yn 2021.

 

4.      Adnoddau ar lein ar gyfer addysgu adref ( ar gael yn fuan)

I'r disgyblion hynny fydd yn derbyn eu haddysg, yn rhannol, o adref, byddwn yn cyhoeddi 3 phecyn addysgol dros yr wythnosau nesaf ar eu cyfer.

1)       Pecyn CA2: Fy Myd, Fy Nyfodol
Pecyn addysgol i blant Cyfnod Allweddol 2 sy'n addas i'w gyflwyno fel pecyn dysgu yn y dosbarth neu i'w gyflwyno ar lein fel rhan o'ch arlwy dysgu o adref/o bell.
Dyma becyn o dasgau i gwneud yn y cartref neu ddysgu o bell sy'n addysgu am bwerau'r Senedd i blant o flynyddoedd 3-6. Mae'r pecyn wedi ei ddylunio gyda'r Cwricwlwm newydd mewn golwg hefyd ac yn cynnig cyfle i rieni ac/neu athrawon eu hwyluso.

 
2)      Pecyn CA3: Fi, Fy Ardal, Fy Llais

Mae'r pecyn adnoddau CA3 yn becyn i athrawon neu rieni ei ddefnyddio gyda disgyblion neu blant 11-14 oed.

P'un a yw'r pecyn yn cael ei ddefnyddio fel gweithgaredd ystafell ddosbarth neu rywbeth i'w wneud gartref, mae wedi'i anelu at ddarparu cyfleoedd creadigol ar gyfer dysgu. Gellir cwblhau rhai gweithgareddau yn y pecyn hefyd fel grwpiau dosbarth neu gyda'r teulu.

 
3)      Cyfnod Allweddol 4 – Ein Senedd Ni
Pecyn o adnoddau ar gyfer athrawon a gweithwyr ieuenctid i gynnal sesiynau ar y Senedd, democratiaeth a phleidleisio gyda'u dysgwyr. Mae'r adnoddau hefyd wedi eu pecynnu yn bedwar flog You Tube er mwyn rhoi'r cyfle i bobl ifanc ddysgu am waith y Senedd o adref. Themâu'r adnodd yw:

  • Hanes y Senedd
  • Pwerau'r Senedd
  • Aelodau'r Senedd
  • Pleidleisio yn Etholiadau'r Senedd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau a gynigiwn, neu i drefnu ymweliad, anfonwch e-bost i cyswllt@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

I gysylltu efo'r tim Addysg yn uniongyrchol anfonwch ebost i addysg@senedd.cymru.

Partners & Help