Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Penodiadau Cyhoeddus

Rydym yn gyfrifol am wneud penodiadau i rai swyddi cyhoeddus, i gyrff eraill ac i swyddi unigol. 

Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru


Diolch am eich diddordeb yn Senedd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (y Bwrdd) yn cynnwys naw o aelodau; pump sy'n aelodau anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd) ynghyd ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a thri o gyflogeion Swyddfa Archwilio Cymru. Senedd Cymru sy'n penodi'r aelodau anweithredol (neu'r Senedd, fel y'i gelwir).

Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd i'r Bwrdd, ac aelodau anweithredol. Y nod yw sicrhau bod y Bwrdd, yn ei gyfanrwydd, yn cynnwys aelodau ag amrywiaeth dda o sgiliau, sy'n dod o amrywiaeth o gefndiroedd. Byddant yn gyfrifol am fonitro a chynghori'r Archwilydd Cyffredinol a'r modd y bydd yn arfer ei swyddogaethau.

Bydd y Bwrdd yn gyfrifol am oruchwylio a llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru ac, ar y cyd â'r Archwilydd Cyffredinol, am baratoi Cynllun Blynyddol ac Amcangyfrif o Incwm a Gwariant.

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd mor amrywiol â phosibl. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00 1 Mehefin 2020. 

Dylid anfon ceisiadau drwy'r e-bost at swyddi@senedd.cymru

 

 

 

Partners & Help