Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Senedd Cymru: Rhestr termau

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

 

 

 

 

A

Aelodau: Gweler Aelodau’r Senedd

Aelodau’r Senedd: Mae’r Senedd yn cynnwys 60 o Aelodau etholedig. Caiff 40 ohonynt eu dewis i gynrychioli etholaethau unigol a chaiff 20 eu dewis i gynrychioli’r pum rhanbarth yng Nghymru. Cyfeirir atynt hefyd fel ASau neu Aelodau.

Aelodau etholaethol: Mae’r Senedd yn cynnwys 60 o Aelod etholedig. Caiff 40 ohonynt eu dewis i gynrychioli etholaethau unigol a chaiff 20 eu dewis i gynrychioli’r pum rhanbarth yng Nghymru.

Aelodau rhanbarthol: Gweler Rhanbarthau

Yn ôl i’r brig

B

Balot ar gyfer deddfwriaeth a gynigir gan Aelod: O bryd i’w gilydd, bydd y Llywydd yn cynnal balot i ddewis enw Aelod a gaiff ofyn am gytundeb i gyflwyno Bil Aelod. Rhaid i’r balot gynnwys enwau’r holl Aelodau sydd wedi gwneud cais i gael eu cynnwys neu sydd wedi cyflwyno’r wybodaeth sydd ei hangen cyn cynnal balot. Ni chaiff Aelodau sydd hefyd yn Ysgrifenyddion y Cabinet neu'n Weinidogion Cymru gael eu cynnwys yn y balot. Y Swyddfa Gyflwyno sy’n gyfrifol am drefnu’r balot a bydd y canlyniad yn ymddangos ar wefan y Senedd ac yn cael ei gyhoeddi gan y Llywydd yn y Cyfarfod Llawn.

Bil: Cyfraith arfaethedig yw Bil. Os bydd y Senedd yn cymeradwyo’r cynigion, yna bydd y Bil yn barod i ddod yn Ddeddf. Cyn y gall Bil ddod yn Ddeddf Senedd Cymru, rhaid i’r Frenhines ei gymeradwyo. Enw’r broses hon yw Cydsyniad Brenhinol. Cyfeirir at ddeddfau’n aml fel deddfwriaeth sylfaenol.

Busnes y Senedd: Y term casgliadol a ddefnyddir i ddisgrifio gwaith Aelodau’r Senedd yn y Cyfarfodydd Llawn a’r cyfarfodydd pwyllgor.

Yn ôl i’r brig

C

Cabinet: Mae Cabinet Llywodraeth Cymru yn cynnwys y Prif Weinidog, Ysgrifenyddion y Cabinet, Gweinidogion a Chwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru.

Cadeirydd: Mae gan bob un o bwyllgorau Senedd Gadeirydd. Caiff pob cadeirydd ei ethol gan y Senedd a bydd yn eistedd ym mhen y bwrdd fel arfer yn ystod cyfarfodydd y pwyllgor. Prif rôl y Cadeirydd yw sicrhau bod pob Aelod o’r pwyllgor yn cael yr un cyfle i ofyn cwestiynau a bod pob tyst yn cael yr un cyfle i ymateb. I bob pwrpas, mae cyfrifoldeb y Cadeirydd mewn cyfarfod pwyllgor yn debyg i gyfrifoldeb y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd pan fyddant yn cadeirio Cyfarfodydd Llawn.

Cadeirydd Dros Dro: Mae gan bob pwyllgor y pŵer i benodi cadeirydd dros dro yn absenoldeb ei gadeirydd.

Cadeirydd Pwyllgor: Gweler Cadeirydd

Clerc y Senedd: Gweler Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Clymblaid: Pan fydd mwy nag un blaid yn cytuno i ffurfio llywodraeth, byddant yn ffurfio clymblaid. Mae hyn yn digwydd fel arfer pan na fydd unrhyw un blaid yn llwyddo i ennill dros hanner y seddi.

Cod Ymarfer: Nod Cod Ymarfer Aelodau’r Senedd yw rhoi arweiniad iddynt ynglŷn â’r safonau ymddygiad y disgwylir iddynt gadw atynt wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau fel Aelodau a’u dyletswyddau cyhoeddus.

Cofnod: Gweler Cofnod y Trafodion

Cofnod y Trafodion (Y Cofnod): Cofnod swyddogol o’r Cyfarfodydd Llawn sy’n cynnwys yr holl ddatganiadau, areithiau ac ymyriadau gan Aelodau’r Senedd a manylion unrhyw bleidleisiau. Caiff Cofnod y Trafodion ei gyhoeddi gan Wasanaeth Cyfieithu a Chofnodi’r Senedd cyn pen 24 awr ar ôl i’r cyfarfod ddod i ben.

Cedwir cofnod o gyfarfodydd pwyllgor hefyd, a chaiff fersiwn ddrafft ei chyhoeddi fel arfer cyn pen wythnos ar ôl pob cyfarfod. Mae’r trawsgrifiadau hyn ar gael ar wefannau’r pwyllgorau unigol neu drwy chwilio'r Cofnod.

Cofrestr buddiannau’r Aelodau: Mae’r Senedd yn cadw ac yn cyhoeddi cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill yr Aelodau a chofnod o’r aelodau hynny o’u teuluoedd y maent yn eu cyflogi.

Cofrestr etholiadol: Rhestr o bobl sydd wedi cofrestru i bleidleisio: Mae’n rhaid i’ch enw fod ar y gofrestr etholiadol cyn y cewch bleidleisio mewn unrhyw etholiad. Yng Nghymru, rhaid i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn ac efo'r hawl i taro pleidlais ar ddiwrnod yr etholiad (Senedd Cymru) cyn y cewch bleidleisio.

Comisiwn: Gweler Comisiwn y Senedd 

Comisiwn Senedd Cymru: Gweler Comisiwn y Senedd

Comisiynydd Safonau: Rhywun annibynnol a benodir gan y Senedd i roi cyngor a chymorth yn ymwneud ag ymddygiad yr Aelodau yw Comisiynydd Safonau’r Senedd.  Mae’n ymchwilio’n annibynnol i unrhyw gwynion yn erbyn Aelodau’r Senedd pan fydd y cwynion hynny’n ymwneud â thorri codau, protocolau neu benderfyniadau’r Senedd. Douglas Bain CBE TD yw’r Comisiynydd Safonau (dros dro) ar hyn o bryd.

Comisiwn y Senedd: Corff corfforaethol Senedd Cymru sy’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau i gynorthwyo Aelodau’r Senedd. Mae pump o gomisiynwyr yn arwain y Comisiwn: y Llywydd a phedwar Aelod Senedd arall a gaiff eu henwebu gan y prif bleidiau gwleidyddol.

Craffu: Pan fydd y Senedd yn archwilio gwaith Llywodraeth Cymru, dywedir ei fod yn ymgymryd â gwaith ‘craffu’. Mae hyn yn golygu dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif am ei phenderfyniadau ac am yr hyn y mae’n ei wneud. Pwyllgorau Senedd Cymru sy’n ymgymryd â’r gwaith hwn.

Craffu cyn y broses ddeddfu : Bydd un o bwyllgorau Senedd y DU neu Senedd Cymru yn ystyried, neu’n craffu ar ddeddfwriaeth ddrafft cyn i’r broses ddeddfu ffurfiol ddechrau.

Cronfa Gyfunol Cymru: Caiff arian cyhoeddus a ddyrennir i Gymru gan Lywodraeth y DU ei dalu i’r gronfa hon, drwy gyfrwng Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a hefyd arian a geir o ffynonellau eraill.

Cwestiynau’r Senedd: Gall yr Aelodau ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd am unrhyw faterion sy’n rhan o’u meysydd cyfrifoldeb. Mae pedwar math o Gwestiwn: Cwestiynau Llafar; Cwestiynau Ysgrifenedig; Cwestiynau Brys; a Chwestiynau Amserol.

Cwestiynau Amserol: Caiff 20 munud eu neilltuo i Aelod ofyn Cwestiynau Amserol i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol ar ôl Cwestiynau Llafar y Senedd bob dydd Mercher y mae’r Senedd yn cynnal Cyfarfod Llawn. Rhaid i Gwestiynau Amserol fod yn ymwneud â mater o bwys cenedlaethol, rhanbarthol neu leol pan fyddai’n ddymunol cael ymateb cyflym gan un o Ysgrifenyddion y Cabinet neu un o’r Gweinidogion.

Cwestiynau Brys: Caiff Aelodau wneud cais ar unrhyw adeg i ofyn Cwestiwn Brys yn y Cyfarfod Llawn i aelod o Lywodraeth Cymru neu Gomisiwn y Senedd. Fodd bynnag, dim ond pan fydd y Llywydd o’r farn bod y mater o bwysigrwydd cyhoeddus cenedlaethol (neu os yw’r Dirprwy Lywydd o’r farn honno os bydd cwestiwn yn ymwneud â Chomisiwn y Senedd) y gellir gofyn Cwestiynau Brys.

Cwestiynau Llafar: Caiff Cwestiynau Llafar eu cyflwyno bob wythnos i’r Prif Weinidog eu hateb ar lafar yn y Cyfarfod Llawn. Cânt eu cyflwyno bob pedair wythnos i bob un o Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd eu hateb.

Cwestiynau Ysgrifenedig: Caiff Cwestiynau Ysgrifenedig eu cyflwyno i un o Weinidogion Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol yn ymwneud â materion y maent yn gyfrifol amdanynt, a bydd y Comisiwn hefyd yn ateb Cwestiynau Ysgrifenedig yn ymwneud â’i gyfrifoldebau. Anfonir atebion ysgrifenedig at yr Aelod a chânt eu cyhoeddi ar wefan y Senedd.

Cwnsler Cyffredinol: Prif Gynghorydd Cyfreithiol Llywodraeth Cymru. Nid yw’r Cwnsler Cyffredinol yn un o Weinidogion Cymru ond mae’n aelod o Lywodraeth Cymru. Nid oes rhaid i’r Cwnsler Cyffredinol fod yn Aelod.

Cworwm: Y nifer leiaf o Aelodau’r Senedd y mae’n rhaid iddynt fod yn bresennol er mwyn cynnal cyfarfod pwyllgor.

Cwrt: Dyma lle bydd Aelodau’r Senedd yn cyfarfod cyn ac ar ôl dadleuon, ger yr ystafelloedd pwyllgora yn adeilad y Senedd. Mae dau ddrws dwbl yn arwain i’r Siambr drwy’r wal grom yng nghanol y Cwrt.

Cydsyniad Brenhinol: Cyn y gall Bil ddod yn Ddeddf, rhaid cael cymeradwyaeth y Frenhines. Cydsyniad Brenhinol yw hyn a dyma gam olaf y broses ddeddfu. Rhaid i bob Bil (a wneir gan Senedd Cymru neu Senedd y DU) gael cydsyniad brenhinol cyn y daw’n gyfraith.

Cyfarfod Llawn: Dyma’r term a ddefnyddir i ddisgrifio cyfarfod llawn y 60 Aelod Senedd yn y Siambr (prif siambr y Senedd) i fwrw ymlaen â busnes y Senedd. Ar hyn o bryd, cynhelir Cyfarfodydd Llawn yn y Siambr ar brynhawn dydd Mawrth a phrynhawn dydd Mercher yn ystod y tymor.

Cyfranogiad: Cymryd rhan yn y broses ddemocrataidd. Gall pobl gymryd rhan drwy bleidleisio, sefyll mewn etholiad, ymuno â phlaid wleidyddol, cyflwyno deiseb neu ymuno ag ymgyrch leol neu genedlaethol. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn ymchwiliad gan bwyllgor trwy ymateb i ymgynghoriad.

Cyfreithiau: Rheolau y bydd llywodraeth yn penderfynu arnynt yw’r rhain ac maent yn dweud beth y gellir ac na ellir ei wneud mewn gwlad. Caiff cyfreithiau y bydd y Senedd yn penderfynu arnynt eu galw’n Ddeddfau.

Cyfrin Gyngor: Cyfarfod rhwng y Frenhines ac aelodau o’r Cyfrin Gyngor sydd hefyd yn aelodau o’r llywodraeth. Bydd y Cyfrin Gyngor yn cymeradwyo Biliau’r Senedd.

Cylch gorchwyl: Fframwaith unrhyw ymchwiliad, y gall pwyllgor gytuno arno cyn iddo i’r ymchwiliad ddechrau.

Cymhwysedd Deddfwriaethol: Y term a ddefnyddir i ddisgrifio cwmpas pŵer y Senedd i ddeddfu. Oherwydd y bleidlais gadarnhaol yn y refferendwm a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2011, mae’r Senedd yn cael pasio Deddfau yn y pynciau wedi’u cynnwys yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Cafodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ei ddiwygio gan Ddeddf Cymru 2017, a ddarparodd ar gyfer setliad datganoli newydd i Gymru. Mae’r Model Cadw Pwerau a sefydlwyd o dan Ddeddf 2017 yn caniatáu i Senedd Cymru ddeddfu ar faterion nas cadwyd gan Senedd y DU.

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol: - gofynnir am gydsyniad y Senedd o dan rai amgylchiadau pan fydd Gweinidogion Llywodraeth y DU am basio deddfau mewn meysydd nad ydynt wedi’u datganoli i Gymru. Bydd y Senedd yn rhoi’r cydsyniad hwn drwy gyfrwng cynigion cydsyniad.

Cynnig: Caiff cynnig ei wneud er mwyn cael penderfyniad gan y Senedd.

Cynnig cydsyniad: Gweler Cynigion cydsyniad deddfwriaethol

Cynnig cyllideb atodol: Gall un o Weinidogion Cymru wneud cynnnig cyllideb atodol unrhyw adeg cyn, yn ystod neu ar ôl y flwyddyn ariannol y mae’n berthnasol iddi (h.y. unrhyw adeg ar ôl derbyn cynnig y gyllideb flynyddol). Prif ddiben y gyllideb atodol yw gofyn am awdurdod i newid cynnig y gyllideb flynyddol yn ystod y flwyddyn.

Cynnig y gyllideb ddrafft: Dyma gam cyntaf proses y gyllideb yng Nghymru ac mae’n caniatáu i Aelodau a phwyllgorau graffu ar gynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru cyn cynnig y gyllideb flynyddol.

Cynnig y gyllideb flynyddol: Dyma gam olaf proses y gyllideb yng Nghymru, a dyma sut y bydd Senedd yn rhoi awdurdod i Weinidogion Cymru wario adnoddau, cadw incwm a chael arian o Gronfa Gyfunol Cymru. Drwy gynnig gyllideb flynyddol hefyd caiff y Senedd ei hun, Archwilydd Cyffredinol Cymru a’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus eu hariannu.

Cynrychiolaeth gyfrannol: System etholiadol sy’n dosbarthu’r seddi’n ôl cyfran yr holl bleidleisiau a gaiff eu bwrw dros bob plaid. Caiff yr 20 o Aelodau rhanbarthol eu hethol trwy gynrychiolaeth gyfrannol, gan ddefnyddio’r System Aelodau Ychwanegol.

Y Senedd: Gweler Senedd Cymru

Senedd Cymru (y Senedd): Mae Senedd Cymru yn cynnwys 60 Aelod o bob rhan o Gymru. Cânt eu hethol gan bobl Cymru i’w cynrychioli nhw a’u cymunedau, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi Cymreig ac i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith yn iawn.

Yn ôl i’r brig

Ch

Yn ôl i’r brig

D

Dadl: Trafodaeth rhwng Aelodau. Cynhelir dadleuon yn y Siambr a gall pleidlais eu dilyn.

Dadl Fer: Cynhelir dadl fer ar bwnc a gynigir gan Aelod o'r Senedd (ac eithrio Aelodau sydd hefyd yn Ysgrifenyddion y Cabinet neu’n Weinidogion Cymru) bob wythnos pan fydd Cyfarfod Llawn. Cânt eu cynnal fel arfer yn ystod y 30 munud olaf o’r Cyfarfod Llawn ar ddydd Mercher.

Datganiadau Barn: Mae datganiadau barn yn caniatáu i’r Aelodau dynnu sylw at faterion sy’n peri pryder neu at lwyddiant yn ymwneud ag unrhyw bwnc sy’n effeithio ar Gymru. Gall unrhyw Aelod eu cyflwyno ac eithrio Aelodau sy’n Ysgrifenyddion y Cabinet neu’n Weinidogion Cymru. Gall Aelodau eraill gefnogi, gwrthwynebu neu roi sylwadau ysgrifenedig ar ddatganiadau barn a bydd y Swyddfa Gyflwyno’n eu cyhoeddi ar wefan y Senedd

Datganoli: Datganoli yw’r broses o drosglwyddo neu ddirprwyo pŵer i lefel fwy lleol. Mae fel arfer yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at drosglwyddo pŵer oddi wrth lywodraeth ganolog y DU. Yng Nghymru, mae pwerau deddfu wedi’u datganoli oddi wrth Weinidogion y DU i Weinidogion Cymru ac mae pwerau deddfu wedi’u datganoli o Senedd y DU i Senedd Cymru

Deddf Senedd Cymru: Ar hyn o bryd mae gan Senedd Cymru’r pŵer i wneud cyfreithiau mewn unrhyw faterion nas cedwir gan Senedd y DU o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017). Caiff cynigion ar gyfer deddfau newydd (sef Biliau) eu cyflwyno gerbron y Senedd. Os bydd y Senedd yn cymeradwyo’r cynigion, yna bydd y Bil yn barod i ddod yn Ddeddf. Cyn y gall Bil ddod yn Ddeddf Senedd Cymru, rhaid i’r Frenhines ei gymeradwyo. Enw’r broses hon yw Cydsyniad Brenhinol. Cyfeirir at ddeddfau yn aml fel deddfwriaeth sylfaenol.

Deddf Llywodraeth Cymru 2006: Pasiwyd y Ddeddf hon gan Senedd y DU yn 2006 i roi pwerau i’r Senedd ddeddfu yng Nghymru, ac i newid y modd y caiff Aelodau’r Senedd eu hethol. Roedd y Ddeddf hefyd yn gwahanu Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru.

Deddf Seneddol: Cyfraith sy’n cael ei gwneud gan Senedd y DU yw Deddf Seneddol. Caiff cynigion ar gyfer deddfau newydd (sef Biliau) eu trafod yn Nhy’r Arglwyddi a Thy’r Cyffredin. Os bydd dau dy’r Senedd DU yn pleidleisio o blaid y cynigion, yna bydd y Bil yn barod i ddod yn Ddeddf. Cyn y gall Bil ddod yn Ddeddf Seneddol, rhaid i’r Frenhines ei gymeradwyo. Enw’r broses hon yw Cydsyniad Brenhinol.

Deddfwrfa: Corff deddfu lle caiff cyfreithiau newydd eu trafod a’u cytuno. Cyfeirir ato’n aml fel senedd. Mae’n craffu ar benderfyniadau’r llywodraeth ac yn dwyn y llywodraeth i gyfrif. Yng Nghymru, Senedd Cymru yw’r ddeddfwrfa. Caiff y llywodraeth ei galw’n weithrediaeth (gweler uchod).

Deddfwriaeth: Term cyffredinol am gyfreithiau newydd a’r broses o’u gwneud.

Deddfwriaeth sylfaenol: Mae hyn yn cyfeirio at y cyfreithiau a gaiff eu pasio gan Senedd y DU, Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd Cymru.

Deiseb: Drwy’r broses ddeisebu, gall y cyhoedd ddwyn materion penodol i sylw’r Senedd. Gall unigolion neu gyrff gyflwyno deisebau a hynny’n ymwneud ag unrhyw bwnc o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Bydd y Pwyllgor Deisebau’n ystyried pob deiseb dderbyniadwy sy'n sicrhau cefnogaeth o leiaf 50 o unigolion.

Democratiaeth: Mae democratiaeth yn golygu y dylai pawb yn y wlad fod â llais yn y broses o ddewis pwy sy’n gwneud penderfyniadau a beth sy’n digwydd yn y wlad honno. Mewn gwlad ddemocrataidd, caiff etholiadau eu cynnal i roi cyfle i’r bobl benderfynu pwy ddylai eu cynrychioli.

Diddymu: Diddymu yw'r term swyddogol a ddefnyddir ar gyfer diwedd cyfnod y Senedd.

Diwrnod gwaith: Mae hyn yn cyfeirio ar unrhyw ddiwrnod ac eithrio:

 • (i) dydd Sadwrn a dydd Sul;
 • (ii) noswyl Nadolig; dydd Nadolig, dydd Iau Cablyd a dydd Gwener y Groglith;
 • (iii) diwrnod sy’n wŷl banc yng Nghymru o dan Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971; neu
 • (iv) diwrnod a neilltuwyd ar gyfer diolchgarwch neu alaru cyhoeddus.

Dogfennau a osodwyd: Mae proses benodol ar gyfer cyflwyno dogfennau’n ffurfiol gerbron y Senedd a dywedir eu bod yn cael eu ‘gosod’. Mae’r rhain yn cynnwys y rhan fwyaf o’r dogfennau sy’n berthnasol i Fusnes y Seneddfel adroddiadau gan bwyllgorau’r Senedd, papurau Llywodraeth Cymru, neu ddogfennau gan gyrff allanol y mae’n ofynnol iddynt gyflwyno adroddiadau i’r Senedd. Caiff dogfennau eu gosod neu eu cyflwyno’n ffurfiol gerbon Swyddfa Gyflwyno’r Senedd i’w hystyried. Caiff yr holl ddogfennau a osodwyd eu cyhoeddi gan y Swyddfa Gyflwyno a byddant i’w gweld hefyd ar wefan y Senedd.

Dd

Yn ôl i’r brig

E

E-ddemocratiaeth: Mewn e-ddemocratiaeth, defnyddir y cyfryngau digidol newydd (fel Twitter neu Facebook) a dulliau cyfathrebu traddodiadol (fel datganiadau i’r wasg) i sicrhau bod y Senedd yn ymgysylltu’n effeithiol â phobl Cymru ac yn caniatáu iddynt gyfathrebu’n gyflym ac yn hawdd â’r Senedd.

Eithriadau: Materion a gedwir gan Senedd y DU o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017) lle gall Senedd Cymru ddeddfu. Er enghraifft, ni chedwir etholiadau’r Senedd nac etholiadau llywodraeth leol yn ôl o dan "Adran B1 Etholiadau"; ni chedwir trwyddedu ffracio yn ôl o dan "Adran D2 Olew a nwy"; ni chedwir disgyblu gan rieni yn ôl o dan "Adran L12 Cysylltiadau teuluoedd a phlant".

Etholaeth: Mae Cymru wedi’i rhannu’n 40 o ardaloedd etholiadol, sef etholaethau, ac mae pob un o’r rhain yn ethol Aelod i'r Senedd o dan y system ‘y cyntaf i’r felin’.

Etholiad cyffredinol: Cynhelir etholiad cyffredinol o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Dyma pryd y caiff pawb yn y DU sydd dros 18 oed ac sydd wedi cofrestru i bleidleisio gyfle i ddewis Aelod Seneddol (AS) a fydd yn eu cynrychioli yn Senedd y DU.

Etholiad Senedd Cymru: Caiff etholiadau’r Senedd eu cynnal bob pum mlynedd fel arfer. Gall pawb dros 16 oed yng Nghymru bleidleisio dros y rhai yr hoffent iddynt eu cynrychioli. Bydd pawb sy’n pleidleisio’n cael dau bapur pleidleisio. Papur i ethol Aelod etholaethol fydd un, sef y person a fydd yn cynrychioli’u hardal leol yn y Senedd. Papur i ethol Aelod rhanbarthol fydd y llall, ond yn hytrach na phleidleisio dros aelodau unigol, bydd pawb yn pleidleisio dros un o’r pleidiau gwleidyddol.

Yn ôl i’r brig

F

Ff

Fformwla Barnett: Fformwla a ddefnyddir i addasu’r symiau o arian cyhoeddus a gaiff y gweinyddiaethau datganoledig yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon pan fydd Llywodraeth y DU yn adolygu ei chynlluniau gwariant ar wasanaethau cymharol.

Yn ôl i’r brig

G

Gorchmynion: Gweler Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol: Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor sydd, os caiff ei gymeradwyo gan Senedd Cymru a’r ddau Dŷ yn Senedd y DU, yn newid Cymhwysedd Deddfwriaethol Senedd Cymru.

Goruchafiaeth Seneddol: Athrawiaeth yng nghyfraith gyfansoddiadol y DU sy’n nodi mai Senedd y DU yw’r corff deddfu sofran. Mae hyn yn golygu ei bod uwchlaw pob sefydliad llywodraethol arall ac y gall ddiwygio neu ddiddymu unrhyw ddeddfwriaeth y bydd seneddau eraill yn eu gwneud.

Grant bloc: Y grant bloc yw’r swm y bydd Senedd y DU yn penderfynu ei ddyrannu i’r Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer y weinyddiaeth ddatganoledig berthnasol. Dyma’r gyllideb a neilltuir o fewn terfyn gwariant yr adrannau, a chaiff ei chyfrifo o’r llinell sylfaen gyfredol gan ddefnyddio fformwla Barnett.

Grwpiau hollbleidiol: Gweler Grwpiau trawsbleidiol

Grwpiau trawsbleidiol: Gall Aelodau’r Senedd sefydlu grwpiau trawsbleidiol i ymchwilio i unrhyw faes pwnc sy’n berthnasol i’r Senedd. Rhaid i grŵp gynnwys Aelodau o o leia dri grŵp plaid sydd â chynrychioliad yn y Senedd.

Gwasanaeth Ymchwil: Gwasanaeth yn y Senedd sy’n cynnig ymchwil a gwybodaeth arbenigol a diduedd i gynorthwyo Aelodau’r Senedd a’r pwyllgorau i gyflawni eu swyddogaethau, craffu a deddfwriaethol a’u swyddogaethau fel cynrychiolwyr yn y Senedd.

Gweinidogion Cymru: Aelod o'r Senedd y bydd y Prif Weinidog yn ei benodi’n Weinidog, gyda chymeradwyaeth y Frenhines, ac sy’n rhan o Lywodraeth Cymru. Ni cheir mwy na 12 Gweinidog (gan gynnwys Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion) ar unrhyw un adeg, ar wahân i’r Prif Weinidog.

Gweithrediaeth: Term a ddefnyddir i ddisgrifio’r Llywodraeth ac i wahaniaethu rhyngddi a’r ddeddfwrfa, neu’r senedd. Yng Nghymru, y weithrediaeth yw Llywodraeth Cymru, a’r ddeddfwrfa yw Senedd Cymru. Mae’r weithrediaeth yn gwneud polisïau ac yn rhoi deddfwriaeth ar waith.

Gwelliannau (i Fil): Newidiadau a awgrymir i destun Bil a gynigir gan Aelodau’r Senedd (gan gynnwys y rheini sydd hefyd yn Weinidogion Cymru). Gellir awgrymu gwelliannu yn ystod Cyfnod Dau a Chyfnod Tri a'r Cyfnod Adrodd ym mhroses ddeddfu’r Senedd, a gall Aelodau’r Senedd bleidleisio i’w derbyn ai peidio.

Gwelliannau (i gynigion): Newidiadau a awgrymir i destun cynnig a gaiff ei drafod yn y Cyfarfod Llawn. Onibai bod Rheolau Sefydlog yn nodi fel arall, gall Aelodau’r Senedd gynnig gwelliant i unrhyw gynnig.

Gwrthbleidiau: Mae’r term hwn yn cyfeirio at yr Aelodau hynny nad ydynt yn rhan o’r blaid (neu’r pleidiau) sy’n ffurfio’r Llywodraeth. Bydd y gwrthbleidiau’n craffu ar waith y Llywodraeth.

Yn ôl i’r brig

Ng

H

I

Is-ddeddfwriaeth: Cyfeirir at is-ddeddfwriaeth hefyd fel deddfwriaeth ddirprwyedig neu offerynnau statudol. Mae’n cynnwys gorchmynion, rheoliadau, rheolau a chynlluniau a gall gynnwys arweiniad statudol a gorchmynion lleol.

Is-etholiad: Cynhelir is-etholiad pan fydd sedd yn y Senedd yn dod yn wag yn ystod cyfnod cyfredol (h.y. rhwng etholiadau’r Senedd) wedi i Aelod etholaethol farw, ymddiswyddo neu orfod gadael ei sedd am ryw reswm arall. Os na fydd Aelod rhanbarthol yn gallu cymryd ei sedd yn y Senedd am ryw reswm, y nesaf ar y rhestr fydd yn cymryd ei le.

Yn ôl i’r brig

L

Lwfansau: Gweler Treuliau

Yn ôl i’r brig

Ll

Llywodraeth Cymru: Y corff sydd â chyfrifoldebau gweithredol, llywodraethol o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i ddatblygu polisïau ac i wneud penderfyniadau. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnwys y Prif Weinidog, Ysgrifenyddion y Cabinet, Gweinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol.

Llywydd: Caiff y Llywydd ei ethol gan yr holl Aelodau a bydd yn gwasanaethu’r Senedd yn ddiduedd. Prif rôl y Llywydd yw cadeirio’r Cyfarfod Llawn, cadw trefn a sicrhau bod y Rheolau Sefydlog yn cael eu dilyn.

Yn ôl i’r brig

M

Maniffesto: Rhestr o addewidion a wneir gan blaid wleidyddol, fel arfer cyn etholiad. Mae’r maniffesto’n awgrymu’r hyn y bydd plaid yn ei wneud os caiff ei hethol.

Materion a gadwyd yn ôl: Ni chaiff Deddfau’r Senedd ymwneud ag unrhyw fater a gedwir yn ôl yn Atodlen 7A (megis caethwasiaeth fodern, trydan, trafnidiaeth ffyrdd a rheilffyrdd, meddyginiaethau) i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017).

Memorandwm Esboniadol: Rhaid paratoi Memorandwm Esboniadol i gyd-fynd â phob Bil a gyflwynir gerbron y Senedd. Yn y memorandwm esboniadol, nodir yr amcanion polisi, manylion unrhyw broses ymgynghori a gafwyd, amcangyfrif o’r gost o roi’r Bil ar waith ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall.

Mesurau: Yn ystod y Trydydd Cynulliad (Mai 2007 - Mawrth 2011), galwyd y cyfreithiau a wnaed gan Senedd Cymru yn Fesurau.

Meysydd: Roedd y rhain yn feysydd polisi datganoledig yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 (cyn i Ddeddf Cymru 2017 ei diwygio). I gael rhagor o wybodaeth, gweler: Pynciau.

Yn ôl i’r brig

N

Neuadd: Dyma’r rhan agored yn adeilad y Senedd lle ceir y dderbynfa.

Yn ôl i’r brig

O

Oriel: Yr ardal sy’n amgylchynu’r twndis mawr yng nghanol y Senedd ar y llawr cyntaf.

Oriel gyhoeddus: Uwchben y Siambr yn adeilad y Senedd mae oriel lle gall y cyhoedd eistedd i wylio’r Cyfarfod Llawn. Fel arfer mae 120 o seddi ar gael, a lle i 12 cadair olwyn, ac mae’n bosibl neilltuo lle hyd at dair wythnos ymlaen llaw.

Mae gan bob un o ystafelloedd pwyllgora’r Senedd hefyd oriel gyhoeddus. Fel arfer mae 30 o seddi ar gael yn y rhain, a lle i bedair cadair olwyn, ac mae modd neilltuo lle hyd at dair wythnos ymlaen llaw. Os bydd pwyllgor yn cwrdd mewn sesiwn breifat, mae’n bosibl na fyddwch yn cael eistedd yn yr oriel gyhoeddus yn ystod y cyfarfod, neu ran ohono.

Yn ôl i’r brig

P

Papurau wedi’u hadneuo: Mae papurau wedi’u hadneuo’n cynnwys unrhyw bapur y mae angen i Weinidog, y Llywydd neu unrhyw Aelod arall ei osod yn Llyfrgell y Senedd, ac na chaiff ei osod gerbron y Senedd mewn unrhyw fodd arall. Fel arfer, llythyrau neu ryw fath arall o ohebiaeth yw’r rhain ac maent yn trosglwyddo gwybodaeth gan Weinidog i Aelod arall pan na ellir gwneud hynny’n llawn mewn Cyfarfod Llawn. Gallant gynnwys copïau o ohebiaeth â chyrff allanol, mapiau neu wybodaeth ystadegol.

Papur gwyn: Papur sy’n nodi darn arfaethedig o gyfraith, ac sy’n gwahodd sylwadauymatebion i ymgynghoriad.

Papur gwyrdd: Dogfennau ymgynghori a gynhyrchir gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yw papurau gwyrdd.

Pierhead: Adeilad brics coch, rhestredig gradd un a fu unwaith yn ganolbwynt masnachol yng Nghymru. Mae’r Pierhead yn awr yn ganolfan ymwelwyr unigryw lle cynhelir nifer o ddigwyddiadau a chynadleddau.

Pleidiau: Grwpiau o bobl sydd â safbwyntiau tebyg. Mae’r rhan fwyaf o wleidyddion yn perthyn i blaid wleidyddol, er bod modd cael eich ethol fel ymgheisydd annibynnol.

Pleidlais: Fel arfer bydd pleidlais yn cael ei bwrw yn y Cyfarfod Llawn gan ddefnyddio system bleidleisio electronig. Gall yr Aelodau hefyd bleidleisio mewn Cyfarfod Llawn neu gyfarfod pwyllgor trwy godi dwylo, neu drwy alw enwau yn ffurfiol os bydd yn ofynnol.

Polisïau: Dyma gynlluniau plaid wleidyddol, a gaiff eu gosod yn eu maniffesto fel arfer. Maent yn dweud beth mae’r blaid honno’n gobeithio’i wneud os bydd yn ennill yr etholiad.

Prif Swyddog Cyfrifyddu: Gweler Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Prif Weinidog: Aelod a benodir gan y Frenhines, wedi i’r Senedd ei enwebu. Y Prif Weinidog yw arweinydd Llywodraeth Cymru, a bydd wedyn yn penodi Gweinidogion eraill Cymru.

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd yw Prif Weithredwr Comisiwn y Senedd hefyd ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod staff yn darparu gwasanaethau effeithlon i’r Comisiwn ac i’r Senedd. Y Clerc hefyd yw Prif Swyddog Cyfrifyddu ar gyfer y Comisiwn. Y swyddog cyfrifyddu sy’n gyfrifol am sicrhau bod arian y trethdalwyr yn cael ei wario yn unol â’r gyfraith a rheolau a gynlluniwyd i wneud yn siŵr y caiff ei wario’n briodol ac mewn modd tryloyw.

Proses y gyllideb: Mae modd rhannu cylch cyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru yn gamau penodol: y gyllideb ddrafft, cynnig y gyllideb flynyddol a chynnig cyllideb atodol.

Pwyllgor: Grŵp bach o Aelodau’r Senedd yw pwyllgor ac maent gyda'i gilydd, yn cynrychioli cydbwysedd y pleidiau gwleidyddol yn y Senedd. Bydd un o aelodau'r pwyllgor wedi cael ei ethol yn y Senedd yn Gadeirydd y pwyllgor. Bydd y pwyllgorau’n craffu ar ddeddfwriaeth arfaethedig (Biliau) a pholisïau Llywodraeth Cymru a byddant yn gwneud argymhellion i’w gwella. Ni chaiff Aelodau sydd hefyd yn Ysgrifenyddion y Cabinet neu’n Weinidogion fod yn aelodau o bwyllgor.

Pwyllgor Busnes: Y Pwyllgor Busnes sy’n gyfrifol am drefnu busnes y Senedd. Ei rôl yw sicrhau bod trafodion y Senedd yn mynd rhagddynt yn effeithiol.

Pwyllgor y Senedd gyfan: dyma pryd y caiff gwelliannau i Fil hystyried yn fanwl yng Nghyfnod 2 gan holl Aelodau’r Senedd yn hytrach na dim ond gan Aelodau pwyllgor penodol.

Pwyllgor y Rhanbarthau: cynulliad gwleidyddol ym Mrwsel sy’n cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol a rhanbarthol o bob rhan o’r Undeb Ewropeaidd. Ymgynghorir â’r pwyllgor pan fydd yr Undeb Ewropeaidd yn datblygu polisïau a deddfwriaeth a gaiff eu gweithredu’n rhanbarthol ac yn lleol. Mae gan Gymru bedwar cynrychiolydd ymhlith dirprwyaeth o 48 o’r DU (24 aelod llawn a 24 eilydd): dau o’r Senedd a dau o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Pynciau: Gall y Senedd wneud cyfreithiau ar gyfer Cymru. Gelwir cyfreithiau’r Senedd yn Ddeddfau. Cyn i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 gael ei diwygio gan Ddeddf Cymru 2017, roedd gan y Senedd y pŵer i greu Deddfau yn y 21 pwnc isod:

 • 01 Amaethyddiaeth, coedwigaeth, pysgodfeydd a datblygu gwledig
 • 02 Henebion ac adeiladau hanesyddol
 • 03 Diwylliant
 • 04 Datblygu economaidd
 • 05 Addysg a hyfforddiant
 • 06 Yr amgylchedd
 • 07 Y gwasanaeth tân ac achub a hyrwyddo diogelwch
 • 08 Bwyd
 • 09 Iechyd a’r gwasanaethau iechyd
 • 10 Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • 11 Tai
 • 12 Llywodraeth leol
 • 13 Senedd Cymru
 • 14 Gwasanaethau cyhoeddus
 • 15 Lles cymdeithasol
 • 16 Chwaraeon a hamdden
 • 17 Twristiaeth
 • 18 Trethi wedi'u datganoli
 • 19 Cynllunio gwlad a thref
 • 20 Dŵr ac amddiffyn rhag llifogydd
 • 21 Yr iaith Gymraeg

Yn ôl i’r brig

Ph

R

Refferendwm: Proses a ddefnyddir i ofyn i’r etholwyr bleidleisio ar gwestiwn penodol. Sefydlwyd Senedd Cymru yn dilyn pleidlais o blaid hynny mewn refferendwm a gynhaliwyd fis Medi 1997. Ym mis Mawrth 2011, cynhaliwyd refferendwm ar bwerau deddfu. Pleidleisiodd pobl Cymru o blaid rhoi pwerau deddfu ychwanegol i’r Senedd gyda 63.5% o blaid y newid.

Yn ôl i’r brig

Rh

Rhanbarthau: At ddibenion etholiadau’r Senedd, mae Cymru wedi’i rhannu’n bum rhanbarth: Dwyrain De Cymru; Canol De Cymru; Gorllewin De Cymru; Canolbarth a Gorllewin Cymru; Gogledd Cymru Mae pob rhanbarth yn ethol pedwar Aelod drwy gyfrwng system cynrychiolaeth gyfrannol, sef System Aelodau Ychwanegol.

Rheolau Sefydlog: Dyma’r rheolau ysgrifenedig sy’n llywodraethu trafodion y Senedd. Maent yn amlinellu sut y dylai’r Aelodau ymddwyn, sut y caiff Biliau eu prosesu a sut y caiff dadleuon eu trefnu.

Yn ôl i’r brig

S

San Steffan: Mae Senedd y DU (sy’n cynnwys Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi) wedi’i lleoli ym Mhalas San Steffan, Llundain.

Senedd: Grŵp o wleidyddion etholedig sy’n dadlau ac yn deddfu.

Siambr: Rhan o adeilad y Senedd lle caiff Cyfarfodydd Llawn y Senedd eu cynnal. Mae oriel gyhoeddus uwchben y Siambr, lle gall y cyhoedd drefnu i wylio’r cyfarfodydd.

Siambr Hywel: Hen siambr drafod y Senedd yn Nhŷ Hywel lle mae modd cynnal digwyddiadau’n awr. Cafodd ei enwi ar ôl Hywel Dda a wnaeth y cyfreithiau ar gyfer rhannau o Gymru yn y ddegfed ganrif. Pan agorodd adeilad y Senedd ei drysau yn 2006, ailwampiwyd Siambr Hywel cyn ei hailagor fel siambr drafod i bobl ifanc a chanolfan dysgu rhyngweithiol. Hon yw’r siambr gyntaf o’i math yn Ewrop ac, ers ei lansio yn 2009, mae wedi bod yn lleoliad poblogaidd ar gyfer sesiynau dysgu, cynadleddau a darlithoedd.

Y Swyddfa Gyflwyno: Y Swyddfa Gyflwyno sy’n gyfrifol am roi cyngor diduedd i Aelodau’r Senedd ynghylch gweithdrefnau’n ymwneud â Busnes y Senedd, ac ynghylch a yw Busnes y Senedd yn dderbyniol. Mae hyn yn cynnwys pob agwedd ar Fusnes y Senedd yn y Cyfarfod Llawn, yn ogystal â chwestiynau’r Senedd, datganiadau barn, grwpiau trawsbleidiol, dogfennau a osodwyd a’r rhan fwyaf o Fusnes arall.

System Aelodau Ychwanegol: System bleidleisio gymysg a ddefnyddir i ethol Aelodau. Mae’n cyfuno elfennau o system y cyntaf i’r felin yn y 40 etholaeth, a system cynrychiolaeth gyfrannol, pan fydd pleidleiswyr yn dewis o restr o ymgeiswyr a gyflwynir bob plaid mewn pum rhanbarth ledled Cymru, gan ethol 20 o Aelodau ychwanegol. Mae hyn yn helpu i wneud iawn am yr anghyfartaledd sy’n codi’n aml yn etholiadau’r cyntaf i’r felin.

Yn ôl i’r brig

T

Toriad: Cyfnodau pan nad yw'r Senedd yn eistedd yn ffurfiol. Gall yr Aelodau ymgymryd â gwaith etholaethol yn ystod y cyfnodau hyn.

Trafodion y Senedd: Yr holl waith sy’n digwydd yn y Senedd, gan gynnwys y Cyfarfodydd Llawn a’r cyfarfodydd pwyllgor.

Treuliau: Gall yr Aelodau hawlio symiau o arian i gyflogi staff ac i redeg swyddfeydd yn eu hetholaethau er mwyn ymdrin â phroblemau ac achosion a godir gan y rhai y maent yn eu cynrychioli. Gelwir y symiau hyn o arian yn dreuliau. Gallant hefyd hawlio ad-daliad am unrhyw gostau y bydd yn rhaid iddynt eu hysgwyddo os bydd angen iddynt aros oddi cartref dros nos i ymgymryd â’u dyletswyddau swyddogol fel Aelodau’r Senedd.

Tŷ Hywel: Dyma lle mae’r rhan fwyaf o swyddfeydd staff y Senedd, ystafelloedd cyfarfod, Ystafelloedd Pwyllgora 4 a 5 a Siambr Hywel, hen siambr drafod y Senedd, sydd bellach yn cael ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau addysg

Yn ôl i’r brig

Th

U

W

Y

Y cyntaf i’r felin: System etholiadol sy’n rhoi buddugoliaeth i’r ymgeisydd sy’n ennill y nifer fwyaf o bleidleisiau. Yn etholiadau’r Senedd, caiff 40 o Aelodau eu hethol i gynrychioli etholaethau drwy gyfrwng y system hon.

Ymchwiliad: Darn o waith craffu gan un o bwyllgorau’r Senedd yn ymwneud â maes polisi neu bwnc penodol. Bydd pwyllgor fel arfer yn paratoi adroddiad ar ei ymchwiliad, gan gynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Ymgynghoriad: Yn ystod ymgynghoriad, bydd y cyhoedd yn cael cyfle i roi eu barn am bwnc penodol. Gelir gwneud hyn drwy ofyn i bobl ysgrifennu at y Senedd, yn nodi eu barn am bwnc penodol. Gelwir hyn yn ‘alwad am dystiolaeth’. Mae croeso i unrhyw un ymateb i alwad am dystiolaeth, yn ysgrifenedig, trwy fideo neu ar ffurf sain (rhoi gwybodaeth ysgrifenedig a digidol i bwyllgor).

Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Aelod o Lywodraeth y DU yw Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac ar hyn o bryd mae ganddo sedd yn y Cabinet. Ei rôl yw gweithredu i sicrhau bod Llywodraeth y DU yn ystyried buddiannau Cymru yn llawn pan fydd yn gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar Gymru; cynrychioli Llywodraeth y DU yng Nghymru a bod yn gyfrifol am sicrhau hynt deddfwriaeth sy’n ymwneud â Chymru yn unig drwy Senedd y DU. Nid yw'r Ysgrifennydd Gwladol yn Aelod o Senedd Cymru.

Yn ôl i’r brig

Partners & Help