Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Chwilio am wybodaeth ar wefan y Senedd

Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth, dogfennau a thrawsgrifiadau o'r Cynulliad Cyntaf ym 1999 hyd heddiw. Os nad ydych chi wedi defnyddio’r wefan o’r blaen neu os ydych yn cael trafferth dod o hyd i rywbeth penodol, gall yr adran hon eich helpu chi i wneud hynny.

I ddysgu mwy am y derminoleg y mae’r Senedd yn ei defnyddio, darllenwch ein Geirfa o A i Y. I ddysgu mwy am ddata agored y Senedd, darllenwch ein canllaw yn ein hadran ddata agored.

Dod o hyd i’ch Aelodau o'r Senedd chi

Gallwch chwilio am eich Aelodau o'r Senedd drwy ddefnyddio’ch cod post, enw’ch rhanbarth neu etholaeth. Mae proffiliau Aelodau o'r Senedd yn cynnwys manylion cyswllt, bywgraffiad byr, manylion y pwyllgorau a’r grwpiau trawsbleidiol y maent yn aelod ohonynt yn ogystal â lincs at eu cyfraniadau.

Chwilio’n gyffredinol ar y wefan

Mae blwch chwilio cyffredinol y Senedd i’w weld yn y gornel uchaf ar y dde. Bydd yn dangos canlyniadau lefel uchel o dudalennau gwe unrhyw ran o’r wefan yn ogystal â’r rhan fwyaf o ffynonellau Busnes y Senedd fel dogfennau a osodwyd, papurau pwyllgor a thrawsgrifiadau - hanesyddol a chyfredol.

Y Cofnod - Chwilio Busnes y Senedd

Mae'r Cofnod yn caniatáu ichi chwilio drwy Gofnod Trafodion swyddogol y Senedd, sef trawsgrifiadau ysgrifenedig o bopeth a ddywedwyd yn y Siambr a’r Ystafelloedd Pwyllgorau yn ogystal ag eitemau cysylltiedig eraill yn ymwneud â Busnes y Senedd. Dim ond gwybodaeth am Gyfarfodydd Llawn o ddechrau’r Pumed Cynulliad (Mai 2016) ymlaen, a gwybodaeth am Bwyllgorau o fis Tachwedd 2017 ymlaen, sydd ar gael.

Gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y Cofnod ar hyn o bryd:

  • Trawsgrifiadau - Trawsgrifiadau yw'r cofnod ysgrifenedig o bopeth a ddywedwyd yn y Cyfarfodydd Llawn a’r Cyfarfodydd Pwyllgor. Cyhoeddir trawsgrifiadau o'r Cyfarfod Llawn mewn fformat drafft awr ar ôl dechrau'r Cyfarfod Llawn, a chaiff ei ddiweddaru bob chwarter awr. Cyhoeddir y fersiwn derfynol o fewn 24 awr. Caiff trawsgrifiadau o gyfarfodydd pwyllgor eu cyhoeddi ar ffurf ddrafft o fewn 3-5 diwrnod gwaith.

  • Cwestiynau llafar - cwestiynau a gyflwynir gan Aelodau o’r Senedd gyda’r bwriad o gael ateb ar lafar yn y Cynulliad yn ystod yr amser a gaiff ei neilltuo ar gyfer Cwestiynau yn y Cyfarfodydd Llawn;

  • Cwestiynau ac atebion ysgrifenedig - gall Aelodau o'r Senedd gyflwyno cwestiynau ysgrifenedig i Ysgrifennydd Cabinet , Gweinidog neu Gwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, ynghylch materion sy'n ymwneud â'u cyfrifoldebau. Gallant hefyd ysgrifennu cwestiynau at Gomisiwn y Senedd ynghylch cyfrifoldebau'r Comisiwn. Anfonir atebion i gwestiynau ysgrifenedig yn uniongyrchol at yr Aelod o'r Senedd a chânt eu cyhoeddi wedyn yng Nghofnod swyddogol y Cynulliad.

  • Cynigion a gwelliannau - rhaid i fusnes y Cyfarfod Llawn fynd rhagddo ar sail cynigion, ac eithrio o dan rai amgylchiadau penodol. Gellir cyflwyno gwelliannau i gynigion naill ai i’w haddasu neu i gyflwyno cynnig gwahanol i’w ystyried yn lle’r cynnig gwreiddiol.

  • Cwestiynau amserol - dim ond os yw’r Llywydd yn fodlon bod cwestiwn yn ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog, y caniateir gofyn cwestiwn amserol.

  • Areithiau - os ydych chi'n chwilio am araith benodol gan Aelod o'r Senedd, gallwch chwilio amdani drwy ddefnyddio hidlwyr, allweddeiriau a dyddiadau penodol yn hytrach na chwilio drwy drawsgrifiadau cyfan.
    Datganiad barn - drwy gyhoeddi datganiad barn, gall Aelodau dynnu sylw at faterion sy’n peri pryder, neu dynnu sylw at yr hyn a gyflawnir y tu allan i’r Cyfarfod Llawn i sicrhau bod eu barn am bwnc yn cael ei chofnodi ac mae hefyd yn ffordd o geisio cefnogaeth gan Aelodau eraill.

  • Cwestiynau nas cyrhaeddwyd - Os na chaiff yr holl gwestiynau a gyflwynir ar gyfer y Cyfarfod Llawn eu hateb o fewn yr amser a neilltuwyd, atebir y cwestiynau sy'n weddill yn ysgrifenedig a'u cyhoeddi fel Cwestiynau nas Cyrhaeddwyd.

I ddysgu mwy am y Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau'r Senedd, ewch i adran Busnes y Senedd.

Chwilio am ddogfennau, papurau ac adroddiadau

Mae’r adran ar gyfer chwilio am ddogfennau, papurau ac adroddiadau yn cynnwys yr holl ddogfennau a osodwyd yn ffurfiol gerbron y Senedd ers iddo eistedd am y tro cyntaf ym 1999. Gellir defnyddio'r blwch chwilio hwn hefyd i ddod o hyd i ddatganiadau busnes a phapurau wedi'u hadneuo yn ystod y cyfnod cyfan. Gallwch chwilio am Gwestiynau Ysgrifenedig, Datganiadau Ysgrifenedig, Cynigion a Gwelliannau i Gynigion cyn i’r system newydd ar gyfer chwilio drwy’r Cofnodion gael ei rhyddhau'r ym mis Tachwedd 2017.

Papurau pwyllgor

Mae papurau ar gyfer Pwyllgorau o'r Pedwerydd Cynulliad ymlaen (Mawrth 2011 - 2016) i'w gweld drwy Chwilio am Ddogfennau. Os ydych chi'n gwybod pa bwyllgor fu’n ystyried y papur dan sylw, neu’n gwybod y dyddiadau perthnasol, gellir ychwanegu’r wybodaeth hon i fireinio'r canlyniadau chwilio.

Chwilio am bapurau pwyllgorau blaenorol

Gallwch chwilio’n fanwl drwy’r pwyllgorau blaenorol i ddod o hyd i bapurau a baratowyd ar gyfer Pwyllgorau'r Senedd o'r Cynulliad Cyntaf i'r Trydydd Cynulliad (mis Mai 1999 tan fis Mawrth 2011).

Efallai na fydd modd teipio ym mlwch y Categorïau ar y dechrau, ond mae rhestr o gategorïau Hanesyddol ar gael. Gellir ychwanegu'r categorïau hyn at y paramedrau yn yr URL er mwyn cyfyngu'r chwilio ymhellach i wybodaeth gan bwyllgor blaenorol penodol ynghyd â chwilio ar sail dyddiad ac allweddeiriau. Ee yr URL ar gyfer papurau’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant yn 2010, fyddai

Methu dod o hyd i wybodaeth benodol?

Cysylltwch â ni i ddweud beth rydych yn chwilio amdano. Os yw'r wybodaeth ar gael, byddwn yn ymdrechu i ddod o hyd iddi.

Rydym yn gweithio'n barhaus i wneud ein gwefan yn fwy agored a hygyrch. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau am y wybodaeth roeddech yn ceisio dod o hyd iddi a faint gymerodd hi i chi wneud hynny.

Partners & Help