Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ein Gwybodaeth ni

Tudalen gyfeirio yw hon sy'n dweud wrthych am y gwahanol fathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi.

Mae'r rhyngrwyd wedi newid y ffordd rydym yn cael gwybodaeth, yn ei defnyddio a'i rhannu. Fel corff yn y sector cyhoeddus sy'n ddeddfu ar gyfer Cymru ac yn edrych ar waith Llywodraeth Cymru, rydym yn cynhyrchu llawer o wybodaeth.  Mae hyn yn cynnwys rhai setiau data sy'n cael eu darparu fel  data agored. Un o brif flaenoriaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw sicrhau bod ein gwaith yn dryloyw ac yn atebol. Mae ein cynnwys ni'n agored, gan mai eich cynnwys chi ydyw.

Busnes y Cynulliad

Chwilio drwy'r fusnes Cyfarfod Llawn

Yma, gallwch edrych drwy bob dogfen sy'n ymwneud â’r Cyfarfod Llawn neu unrhyw fusnes sy'n gysylltiedig â’r Cyfarfod Llawn.

Chwilio drwy'r fusnes y Pwyllgorau

Dod o hyd i agendâu, adroddiadau a chofnodion y Cyfarfodydd Llawn a’r pwyllgorau blaenorol.

Busnes blaenorol y Cynulliad

Mae gwybodaeth am fusnes unrhyw Gynulliad blaenorol, cyn 2011, ar gael yn yr adran hon.

 Comisiwn y Cynulliad

Comisiwn y Cynulliad

Mae Comisiwn y Cynulliad yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Mae'n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau i gynorthwyo’r Aelodau.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon

Mae’r adroddiadau blynyddol blaenorol a gyflwynwyd i Gomisiwn y Cynulliad  gan y  Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg  i’w gweld yn yr adran hon.

Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol

​​Mae’r adroddiadau blynyddol blaenorol a gyflwynwyd i Gomisiwn y Cynulliad  gan y  Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg  i’w gweld yn yr adran hon.

Log datgelu

Mae’r Deddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i’r cyhoedd weld gwybodaeth sy’n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus. Mae ein Log Datgelu yn cofnodi’r ceisiadau a gaiff eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Aelodau Cynulliad

Chwilio am Aelod Cynulliad

 

Caiff Aelodau'r Cynulliad eu hethol i gynrychioli pobl Cymru ar lefelau rhanbarthol a chenedlaethol. Yma, gallwch chwilio am enw a manylion cyswllt eich Aelod Cynulliad.

Eich Aelodau Cynulliad chi

Rhestr lawn o'r holl Aelodau'r Cynulliad.

Lwfansau Aelodau'r Cynulliad​

Gall yr Aelodau ddefnyddio adnoddau i gyflogi staff ac i redeg swyddfeydd yn eu hetholaethau er mwyn ymdrin â phroblemau ac achosion a godir gan y rhai y maent yn eu cynrychioli. Gallant hefyd hawlio ad-daliad am unrhyw gostau y bydd yn rhaid iddynt eu hysgwyddo os bydd angen iddynt aros oddi cartref dros nos i ymgymryd â'u dyletswyddau swyddogol fel Aelodau'r Cynulliad.

Rydym hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth am ein gweithgareddau o ddydd i ddydd ar nifer o lwyfannau gwahanol. I gael gwybod sut y gallwch chi ddilyn busnes a thrafodion y Cynulliad, ewch i dudlaen y wybodaeth ddiweddaraf  neu'r Cynulliad ar y cyfryngau cymdeithasol.

Partners & Help