Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyflogau, treuliau, buddiannau ariannol a safonau’r Aelodau

Canfyddwch fwy am safonau ariannol ac edrychwch ar gofrestrau buddiannau ariannol yr Aelodau.

Bwrdd Taliadau'r Senedd yw’r corff annibynnol sy’n gyfrifol am bennu cyflogau, pensiynau a lwfansau Aelodau o’r Senedd a’u staff.

 

Cyflogau a threuliau Aelodau o'r Senedd​

 

Mae hawl gan Aelodau i gael adnoddau i gyflogi staff a rhedeg swyddfeydd yn eu hetholaethau er mwyn gallu ymdrin â materion ac achosion a godir gan y bobl y maent yn eu cynrychioli. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am dreuliau, lwfansau a rheolau yn nogfen Penderfyniad Bwrdd Taliadau'r Senedd Gyflogau a Lwfansau’r Aelodau.


 

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o’r Senedd

 

Canfyddwch fwy am y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd.

Gwelir hefyd Cod Ymddygiad: Staff Cymorth Aelod

 

 

 

Cofrestr o fuddiannau o’r Aelodau

 

Mae adran 36 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a Gorchymyn Sefydlog Rhif 2 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Senedd gynnal a chyhoeddi Cofrestr o Fuddiannau’r Aelodau.

 

Bwrdd Taliadau

 

Sefydlwyd Bwrdd Taliadau Annibynnol i sicrhau bod yr Aelodau yn cael adnoddau digonol i gyflawni eu swydd bwysig o gynrychioli pobl Cymru, dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif a deddfu ar gyfer Cymru a chytuno ar drethi yng Nghymru.

 

 

 

Cyflogi aelodau o’r teulu

 

Mae’r Senedd yn ei gwneud yn ofynnol i gynnal a chyhoeddi Cofnod o Aelodau sy’n cyflogi aelodau o’u teulu. Canfyddwch fwy am ganllawiau ar gyflogi aelodau o’r teulu.

 

Y Comisiynydd Safonau

 

Person annibynnol a benodir gan y Senedd yw Comisiynydd Safonau’r Senedd. Canfyddwch fwy am y Comisiynydd.

 

 

 

Partners & Help