Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Panel Adolygu Annibynnol ar Gyflogau a Lwfansau Aelodau’r Cynulliad

Adroddiad y Panel Annibynnol ar gymorth ariannol i Aeolodau’r Cynulliad

Y Panel

Sefydlwyd y Panel Adolygu Annibynnol gan Gomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Awst 2008 i edrych ar yr holl agweddau ar gymorth ariannol sydd ar gael i Aelodau’r Cynulliad; gan gynnwys cyflogau a lwfansau am drefniadau teithio, llety, swyddfeydd etholaethau a staff cymorth.

Cadeiriwyd y panel gan Syr Roger Jones, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe. Aelodau eraill y panel oedd y Gwir Anrhydeddus Dafydd Wigley, Nigel Rudd, a Jackie Nickson.

Cynhaliodd y panel adolygiad o’r trefniadau presennol ar gyfer rhoi cymorth ariannol i Aelodau’r Cynulliad gan edrych ar arfer gorau; derbyn tystiolaeth am faterion perthnasol; ac ymgynghori â chyrff a rhanddeiliaid perthnasol a’r cyhoedd.

Lluniodd y panel adroddiad, yn dwyn y teitl ‘Yn Gywir i Gymru’, a oedd yn cynnwys cyfres o awgrymiadau a fydd yn creu proses deg, gyfiawn a thryloyw o roi cymorth ariannol i Aelodau’r Cynulliad.

I archebu fersiwn printiedig o'r adroddiad, anfonwch ebost at independentreviewpanel@wales.gov.uk

Derbyniodd y Comisiwn bob un o’r 108 awgrym yn llawn ar 7 Gorffennaf 2009 a gwnaeth y Llywydd ddatganiad ar hynny yn ystod y Cyfarfod Llawn y diwrnod canlynol.

Gan fod mwy o waith paratoi ar weithredu rhai o awgrymiadau’r panel nag eraill, gan gynnwys, mewn rhai achosion, sefydlu mecanweithiau sy’n galluogi eu gweithredu neu drefniadau trawsnewidiol, penderfynodd Comisiwn y Cynulliad weithredu’r awgrymiadau mewn camau.

Sefydlwyd y panel adolygu annibynnol gan y Comisiwn yn dilyn argymhelliad yn adroddiad cyntaf y Panel Annibynnol ar Gymorth Ariannol i Aelodau’r Cynulliad, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2008. Gallwch ganfod mwy o wybodaeth am yr adroddiad a'r panel yn yr adran yma.

Caiff Aelodau'r Cynulliad hawlio lwfansau i dalu costau megis costau swyddfa a chostau y mae'n rhaid iddynt eu hysgwyddo er mwyn cyflawni eu dyletswyddau fel Aelodau. Mae adran hon yn cynnwys manylion am lwfansau cyfredol, ac am gynllun pensiwn yr Aelodau.

Clywyd tystiolaeth mewn dau gyfarfod cyhoeddus a chafwyd saith deg pedwar o ymatebion ysgrifenedig gan unigolion a sefydliadau yn dilyn yr alwad am dystiolaeth.

Partners & Help