Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Yr economi a masnach

Adroddiad Pwyllgor: Fframweithiau polisi cyffredin: Gwaith craffu gan y Cynulliad

9 Rhagfyr 2019

Mae'r adroddiad hwn yn cynnig dull ar gyfer gwaith craffu’r Cynulliad ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan.

 
 

 

Adroddiad Pwyllgor: Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan – papur trafod

07 Awst 2019

Nod y papur hwn yw rhoi trosolwg o beth yw fframweithiau a beth y gallai fod angen i bwyllgorau’r Cynulliad ei ystyried o ran craffu. 

 
 

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: Beth yw’r datblygiadau diweddaraf a’r materion allweddol?

06 Mehefin 2019

Beth ydyn ni’n ei wybod am sut y gallai Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU weithredu yng Nghymru?

 
 

Blog: Effaith economaidd Brexit

3 Rhagfyr 2018

Mae’r erthygl hon yn nodi canfyddiadau Llywodraeth y DU a Banc Lloegr o ran effaith economaidd Brexit ar Gymru

 
 

Adroddiad Pwyllgor: Paratoi ar gyfer Brexit - porthladdoedd

26 Tachwedd 2018

Mae’r adroddiad cyntaf hwn, mewn cyfres o dri, yn edrych ar oblygiadau Brexit i sector porthladdoedd Cymru. Mae'n dilyn gwaith blaenorol ar borthladdoedd Cymru a Brexit gan y Pwyllgor, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017.

 
 

Blog: Cytundebau’r WTO a datganoli

26 Tachwedd 2018

Mae’r blog yma yn amlinellu amrywiaeth o fodelau o ymgysylltu rhwng Llywodraethau canolog ac is-genedlaethol ar negodiadau a chytundebau masnach, er mwyn rhoi enghreifftiau o drefniadau mewn llefydd eraill.

 
 

Blog: Disodli cyllid yr UE

9 Tachwedd 2018

Yn dilyn adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ddisodli cyllid yr UE, mae'r erthygl hon yn amlinellu ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ac yn edrych ar y prif ddatblygiadau ers i'r adroddiad gael ei gyhoeddi.

 
 

Gwaith craffu: Polisi masnach ar ôl gadael yr UE

Yn parhau

Golwg ar waith y Cynulliad mewn ymateb i gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer masnach yn y dyfodol, gan gynnwys Bil Masnach y DU.

 
 

Blog: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

6 Tachwedd 2018

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud y byddant yn cyflwyno cronfa ffyniant gyffredin er mwyn cymryd lle cronfeydd strwythurol. Mae'r blog yma yn ateb y cwestiynau cyffredin am y gronfa. 

 
 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Buddsoddi Rhanbarthol ar ôl Brexit

16 Hydref 2018

Ar 16 Hydref, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid ddatganiad i’r Siambr am y wybodaeth ddiweddaraf ar baratoadau’r Llywodraeth yn y maes yma.

 
 

Blog: Beth yw’r camau nesaf ar gyfer buddsoddi rhanbarthol?

11 Hydref 2018

Darllenwch yr hyn y mae’r Llywodraeth a’r Cynulliad yn ei ddweud am sicrhau parhau buddsoddiad rhanbarthol ar ôl gadael yr UE.

 
 

Adroddiad Pwyllgor: Paratoi ar gyfer disodli cyllid yr UE

27 Medi 2018

Ar hyn o bryd, mae Cymru yn derbyn tua £680 miliwn bob blwyddyn mewn arian Ewropeaidd; mae’r adroddiad yma yn edrych ar baratoadau ar gyfer disodli’r arian yma ar ôl Brexit.

 
 

Adroddiad pwyllgor: Gwerthu Cymru i’r byd

27 Medi 2018

Mae’r Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi bod yn edrych ar sut mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gwerthu Cymru i’r byd, a sut ddylai baratoi ar gyfer y dyfodol. 

 
 

Blog: Dyfodol porthladdoedd Cymru

27 Medi 2018

Ar ôl Brexit, bydd masnach gyda’r UE yn parhau i fod yn bwysig. Mae’r erthygl hon yn edrych ar effaith posibl Brexit ar ein porthladdoedd. 


Partners & Help