Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Mwy o gyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed sydd ei angen ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad

16/07/2015

Mae'r Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwneud nifer o argymhellion y mae'n teimlo bod angen i greu mwy o gyfleoedd gwaith i bobl dros 50 oed yng Nghymru.

Mae ychydig o dan 1.2 miliwn o bobl 50 oed a throsodd yng Nghymru a phobl ystadegol Cymraeg yn y grŵp oedran hwn yn llai tebygol o fod mewn gwaith nag yn y rhan fwyaf o rannau eraill o'r DU, gyda bron i 36% o bobl rhwng 50-64 oed nad ydynt mewn gwaith.

Rhwng Tachwedd 2014 a mis Chwefror 2015, y pwyllgor a gynhaliwyd ymchwiliad i'r cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed, gan gynnwys craffu ar y Gymraeg  Llywodraeth Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-23.

Clywodd y pwyllgor bod diweithdra tymor hir yn bryder go iawn yn y grŵp oedran hwn, gyda 37% o'r rhai sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith wedi bod yn gwneud hynny am fwy na 12 mis, mae canran uwch nag unrhyw grŵp oedran arall yng Nghymru.

Dywedodd William Graham AC, Cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes:

Mae angen brys i fynd i'r afael â'r heriau a wynebir gan geiswyr swyddi dros 50 oed yng Nghymru.  Mae pobl yn byw'n hirach ac yn gorfod ymddeol yn hwyrach, sy'n golygu bod gweithio yn fater o raid yn hytrach na dewis ar gyfer y rhan fwyaf o bobl yn y grŵp oedran hwn. 

Rydym yn galw am wneud rhagor o waith ymchwil i'r rhwystrau i gyflogaeth ar gyfer pobl dros 50 oed.  Ar gyfer maes polisi sydd mor hanfodol, mae'r diffyg gwybodaeth yn annerbyniol, ac ni allwn barhau i ddibynnu ar dystiolaeth anecdotaidd er mwyn cynllunio'r dull o fynd i'r afael â'r mater.

Adroddiad gan y Pwyllgor Menter a Busnes ar Gyfleoedd Cyflogaeth ar gyfer Pobl dros 50 Oed (PDF, 875KB)

Partners & Help