Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwasanaethau Seneddol o’r radd flaenaf sy’n ymgysylltu â phobl Cymru – Comisiwn newydd y Cynulliad yn cychwyn arni gyda strategaeth ar gyfer y Pumed Cynulliad

14/07/2016

​Mae Comisiwn trawsbleidiol newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno ar strategaeth ar gyfer y Pumed Cynulliad.

Mae ganddi dri nod craidd strategol, sef:

  • Darparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf
  • Ymgysylltu â holl bobl Cymru a hyrwyddo’r Cynulliad
  • Defnyddio adnoddau’n ddoeth

"At ei gilydd, mae’r nodau hyn yn pennu’r fframwaith ar gyfer cyfres o flaenoriaethau uchelgeisiol, gan fanteisio ar y buddsoddi a’r momentwm a gafwyd yn y Pedwerydd Cynulliad", meddai Elin Jones AC, y Llywydd.

"Maent yn adlewyrchu sefyllfa gyfansoddiadol sy’n newid, gan gynnwys canlyniad refferendwm yr UE a’r angen am ymgysylltu cryfach sy’n deillio o’r canlyniad hwnnw.

"Mae’r nodau’n canolbwyntio ar feithrin gallu pobl i sicrhau llwyddiant y sefydliad yn y tym​or hir.

"Ar gyfer pob nod strategol, bwriad y Comisiwn yw pennu a chynnal safonau uchel fel arweinydd ym maes gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, a gwella ein henw da yn rhyngwladol fel sefydliad seneddol o’r radd flaenaf sy’n effeithiol ac yn agored."

Mae’r Comisiynwyr wedi cytuno ar y prif feysydd y dylai’r Comisiwn eu blaenoriaethu. Yn benodol, mae’r rhain yn cynnwys:

  • ymateb i oblygiadau canlyniad refferendwm yr UE a newidiadau cyfansoddiadol, gan gynnwys datblygu proffesiynol ar gyfer yr Aelodau yn sgil newidiadau o’r fath; ac
  • ymateb i’r modd y mae profiadau digidol sy’n newid yn gyflym yn dylanwadu ar ddisgwyliadau o ran ymgysylltu a’r gwasanaethau y mae’r Cynulliad yn eu darparu, a hynny drwy wella gwasanaethau fel Senedd TV, cefnogi gwaith ymgysylltu’r Cynulliad â’r cyfryngau, datblygu ein cynnwys teledu ein hun ar waith y Cynulliad, creu archif hygyrch i’r cyhoedd o gofnodion y Cynulliad, a chryfhau ein hymgysylltiad â phobl ifanc.

Grŵp trawsbleidiol yw Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol. Y Llywydd sy’n ei gadeirio a chynrychiolwyr o bob grŵp plaid yn y Cynulliad yw’r aelodau.

Aelodau cyfredol y Comisiwn yw:

  • Elin Jones AC - y Llywydd (Cadeirydd)
  • Suzy Davies AC - â chyfrifoldeb dros y gyllideb a llywodraethu, gan gynnwys bod yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
  • Joyce Watson AC - â chyfrifoldeb dros gydraddoldeb, a’r Comisiwn fel cyflogwr staff y Cynulliad.
  • Dai Lloyd AC - â chyfrifoldeb dros ieithoedd swyddogol, a darparu a thrawsnewid gwasanaethau i Aelodau.
  • Caroline Jones AC - â chyfrifoldeb dros ddiogelwch ac adnoddau’r Cynulliad.

Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016 - 2021

Partners & Help