Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

28 Chwefror 2014

Mae'r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wedi gwneud y datganiad canlynol mewn ymateb i adroddiad cyn deddfu Pwyllgor Materion Cymreig Senedd y DU ynghylch Bil drafft Cymru.

Dywedodd y Fonesig Rosemary: “Rwy'n croesawu argymhelliad y Pwyllgor Materion Cymreig sy'n nodi y dylai'r Cynulliad Cenedlaethol gael rheolaeth dros ei brosesau cyllidebu.  Yn wir, galwais am hynny yn y dystiolaeth a gyflwynais.

“Rwyf o'r farn y bydd hyn yn caniatáu i'r Cynulliad newid ei weithdrefnau cyllidebu fel nad yw'n canolbwyntio'n unig ar sut mae Llywodraeth Cymru yn gwario arian cyhoeddus, ond bod modd i ni graffu ar benderfyniadau'r Llywodraeth wrth godi arian o'r fath.

“Yn ogystal, rwy'n croesawu'r argymhelliad i Swyddfa Cymru weithio gyda'r Cynulliad i bennu meysydd lle y gallai Bil Cymru gynnwys gwelliannau y cytunir ar y cyd i Ddeddf Llywodraeth Cymru.

“Gallai hyn fod yn gyfle i gynnal trafodaethau difrifol ynghylch rhai o'r anghysonderau sydd yn y Ddeddf, a ddylai adlewyrchu natur y Cynulliad fel corff seneddol aeddfed yn well.  Er enghraifft, byddai bellach yn fwy priodol cyfeirio at y Cynulliad fel Senedd, gan gydnabod ei bwerau deddfu.

“Yn olaf, rwyf o'r farn ei bod ond yn iawn i gorff seneddol aeddfed bennu hyd ei dymhorau ei hun, ac rwy'n croesawu barn y Pwyllgor yn y maes hwn.

“Rwy'n edrych ymlaen at glywed ymateb Ysgrifennydd Gwladol Cymru i'r adroddiad hwn.”Partners & Help