Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Digartrefedd, Ysgolion, Argyfwng Hinsawdd, Trafnidiaeth Cymru ac Iechyd: Pwyllgorau polisi'r Cynulliad yn rhoi eu barn am gyllideb ddrafft £17 biliwn Llywodraeth Cymru

31/01/2020

  • Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddod â digartrefedd i ben ddim wedi ei adlewyrchu yn y gyllideb
  • Rhaid i’r cyllid ychwanegol ar gyfer addysg gyrraedd y rheng flaen
  • Mae’n annerbyniol fod Llywodraeth Cymru yn honni nad ydyn nhw’n gwybod digon am effaith datgarboneiddio
  • Angen esboniad pellach ynghylch taliadau a thargedau gweithredwr Trafnidiaeth Cymru
  • Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos sut y bydd yn cefnogi newidiadau i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig 

Mae pedwar o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi adroddiadau sy'n ystyried sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwario ei chyllideb o £17 biliwn ar ysgolion, ysbytai, yr amgylchedd a gwasanaethau lleol.


Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae'r Pwyllgor yn siomedig nad yw ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru yn cael ei ategu gan y cyllid sydd wedi ei neilltuo ar gyfer mynd i'r afael â'r broblem. Mewn gwirionedd, o dan y gyllideb ddrafft, bydd y cyllid yn aros yr un fath, ac mae hyn yn cyfateb i doriad mewn termau real wrth ystyried chwyddiant.

Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r ddarpariaeth i'r Grant Cymorth Tai a'r llinell gyllideb atal digartrefedd yng nghyllideb 2020-21 er mwyn sicrhau y gellir cyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru o ran lleihau digartrefedd nes nad yw ond yn digwydd mewn achosion prin, ei fod yn fyrhoedlog pan fo’n digwydd ac nad yw’n digwydd dro ar ôl tro.Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae'r Pwyllgor wedi sôn eto eleni fod sicrhau digon o arian i gyllido ysgolion yng Nghymru yn hanfodol. Er ei fod yn croesawu’r cynnydd yng nghyllid awdurdodau lleol a’r ymrwymiad a roddwyd gan lywodraeth leol i’w ddefnyddio i flaenoriaethu cyllid ysgolion a gofal cymdeithasol, mae’r Pwyllgor yn dal i bryderu’n fawr am gyllid ysgolion yng Nghymru. 

Mae adroddiad y Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i fonitro'r cyllid hwn yn drylwyr, a dangos i'r Cynulliad fod yr arian yn cyrraedd ein hysgolion.Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
Yn sgil y datganiad argyfwng hinsawdd a wnaed gan Lywodraeth Cymru, roedd y Pwyllgor yn disgwyl cyllideb drawsnewidiol a fydd yn dangos sut y bydd buddsoddiad yn cael eu blaenoriaethu er mwyn mynd i'r afael â'r mater. Ond daeth yr Aelodau i'r casgliad mai’r un drefn ag erioed oedd i’w gweld yn y gyllideb, a'i bod yn annerbyniol i Lywodraeth Cymru barhau i honni nad ydyn nhw’n gwybod cost a buddion posibl ei pholisïau datgarboneiddio.

O'r flwyddyn nesaf ymlaen, mae'r Pwyllgor yn disgwyl i Lywodraeth Cymru newid ei ffordd - mi ddylai'r gyllideb ddrafft gael ei chyflwyno ochr yn ochr â gwybodaeth fanwl am effaith carbon y dyraniadau yn y gyllideb.  Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Mae adroddiad y Pwyllgor yn ceisio mynd y tu hwnt i ffigurau pennawd Cyllideb Ddrafft Cymru trwy edrych ar gyllid rheilffyrdd, cyllid ymchwil a datblygu a sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cefnogi economïau rhanbarthol yng Nghymru.

Mae'r Pwyllgor yn galw am fwy o dryloywder ar gyllido KeolisAmy, y cwmni sy'n gweithredu masnachfraint reilffordd Cymru a'r Gororau fel TfW Rail Services, yn ogystal â thargedau perfformiad a'r gosb am wasanaeth gwael.

Yn ystod y broses graffu, fe wnaeth Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, gyfaddef nad oedd Llywodraeth Cymru yn gwybod faint o arian sydd wedi ei wario ar gyllid ymchwil a datblygu. Mae'r Pwyllgor wedi galw am adolygiad, yn enwedig gan fod swm sylweddol yn dod o'r UE ar hyn o bryd.

Mae'r Pwyllgor hefyd wedi galw am ryddhau ymchwil y tu ôl i Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol a Chyllidebau Dangosol Rhanbarthol newydd Llywodraeth Cymru a fydd yn cael eu defnyddio i ddatblygu economïau rhanbarthol ledled Cymru.Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’r Pwyllgor o’r farn nad yw'r gyllideb ddrafft hon yn dangos camau tuag at gynnwys atal salwch yn y brif ffrwd waith na chefnogaeth ar gyfer cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau. Yn y dyfodol, mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos sut y bydd yn cefnogi newidiadau cynaliadwy wrth ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn y tymor hir. Mae’r Pwyllgor eisiau i Lywodraeth Cymru ganolbwyntio ar waith trawsnewid ac atal salwch yn strategol mewn cylchoedd cyllideb yn y dyfodol.Daw'r adroddiadau yn dilyn trosolwg o'r gyllideb ddrafft a gafodd ei gyhoeddi gan y Pwyllgor Cyllid, a oedd yn mynegi pryderon ynghylch newid hinsawdd, tlodi a Brexit.

Dywedodd Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid:

“Rydyn ni mewn cyfnod heb ei debyg wrth i ni agosáu at Brexit ac os rhowch chi’r risgiau a’r cyfleoedd o’r neilltu, yr hyn y mae pobl yn chwilio amdano yn anad dim yw eglurder a sicrwydd.

“Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Lywodraeth y DU ddisodli cronfeydd Strwythurol yr UE. Ond dydy amaethyddiaeth ddim yn rhan o’r cronfeydd hynny, felly hoffai'r Pwyllgor gael sicrwydd y bydd y taliadau ffermio yn parhau fel arfer nes bod strwythur cyllido newydd yn cael ei gyflwyno. 

“Ddylai neb fod yn waeth eu byd oherwydd y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.”Trafodir cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru a chanfyddiadau'r Pwyllgorau yn ystod cyfarfod llawn o'r Cynulliad Cenedlaethol yn y Senedd ddydd Mawrth 4 Chwefror 2020.

Mae gwasanaeth ymchwil Comisiwn y Cynulliad wedi creu diagram rhyngweithiol i helpu i egluro cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru gan gynnwys y newidiadau ers rhagamcanion y flwyddyn flaenorol.


Partners & Help