Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mercher, 14 Mai 2008
Wednesday, 14 May 2008

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
Questions to the Minister for Finance and Public Service Delivery

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Questions to the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills

Datganiad ar Grant Ad-dalu Cronfa Ymddiriedolaeth Plant
Statement on the Child Trust Fund Reimbursement Grant

Atal Rheolau Sefydlog
Suspension of Standing Orders

Sefydlu ac Ethol Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan Ddysgwyr
Establish and Elect the Proposed Learner Travel Measure Committee

Dadl yn Ceisio Caniatâd y Cynulliad i Gyflwyno Mesur Arfaethedig Aelod ynghylch Gwasanaethau Ieuenctid
Debate Seeking the Assembly’s Leave to Introduce a Member Proposed Measure for Youth Services

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Pris Bwydydd Hanfodol
Welsh Conservatives Debate: The Price of Essential Foodstuffs

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig
Welsh Conservatives Debate: Autistic Spectrum Disorders

Amser Pleidleisio
Voting Time

Dadl Fer: Gwneud Cymunedau’n Hapusach
Short Debate: Making Communities Happier

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr.

Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad o’r areithiau hynny.

In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation of those speeches has been included.

.

Cyfarfu’r Cynulliad am 12.30 p.m. gyda’r Llywydd (Dafydd Elis-Thomas) yn y Gadair.
The Assembly met at 12.30 p.m. with the Presiding Officer (Dafydd Elis-Thomas) in the Chair.

The Record

Y Llywydd: Galwaf y Cynulliad i drefn.

The Presiding Officer: I call the Assembly to order.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
Questions to the Minister for Finance and Public Service Delivery

The Record

The Presiding Officer: Question 1, OAQ(3)0331(FPS), has been withdrawn.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 1, OAQ(3)0331(FPS), yn ôl.

The Barnett Formula

Fformiwla Barnett

Q2 Nick Bourne: What discussions has the Minister had with the UK Government regarding the Barnett formula? OAQ(3) 0324(FPS)

C2 Nick Bourne: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch fformiwla Barnett? OAQ(3) 0324(FPS)

The Minister for Finance and Public Service Delivery (Andrew Davies): The Assembly Government has regular dialogue with the UK Government on a wide range of financial matters.

Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus (Andrew Davies): Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn cael trafodaethau rheolaidd gyda Llywodraeth y DU am ystod eang o faterion ariannol.

Nick Bourne: I thank the Minister for that response. Specifically, what meetings has he had with Treasury Ministers regarding the Barnett consequential of the Olympics—something that has been raised here previously—what sort of sum is he seeking, and what progress has he made? It may be particularly apposite at the moment given that so much money is being thrown around, so perhaps you could redouble your efforts on this.

Nick Bourne: Diolchaf i’r Gweinidog am yr ateb hwnnw. Yn benodol, pa gyfarfodydd y mae wedi’u cael gyda Gweinidogion y Trysorlys ynghylch swm canlyniadol Barnett  yng nghyswllt y Gemau Olympaidd—rhywbeth sydd wedi’i godi yma o’r blaen. Pa fath o swm y mae’n chwilio amdano, a pha gynnydd y mae wedi’i wneud? Gall fod yn arbennig o briodol ar hyn o bryd a chofio bod cymaint o arian yn cael ei daflu o gwmpas, felly efallai y gallech ailddyblu eich ymdrechion yn hyn o beth.

Andrew Davies: From memory, I have had at least three meetings with the Chief Secretary to the Treasury, and the issue of our Barnett consequential from the Olympics has arisen each time. There have also been exchanges of correspondence and telephone discussions. I do not know the precise number of times that the issue has been raised, but it has been raised frequently. Our stance remains the same: we believe that we are due a consequential for comparable spending on the Olympics, and we continue to press the case.

Andrew Davies: O’r hyn a gofiaf, yr wyf wedi cael tri chyfarfod o leiaf gyda Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, ac mae mater ein swm canlyniadol Barnett yng nghyswllt y Gemau Olympaidd wedi cael ei godi bob tro. Yr ydym hefyd wedi bod yn gohebu ac yn cael trafodaethau dros y ffôn. Nid wyf yn gwybod faint o weithiau’n union y mae’r mater wedi cael ei godi, ond mae wedi cael ei godi’n aml. Erys ein safiad yr un fath: credwn y dylem gael swm canlyniadol ar gyfer gwariant cymharol ar y Gemau Olympaidd, a pharhawn i ddadlau o blaid yr achos.

Alun Ffred Jones: Ymwelodd y Pwyllgor Cyllid â Gogledd Iwerddon a’r Alban yn ddiweddar, ac un peth a ddaeth i’r amlwg oedd bod ganddynt symiau llawer mwy sylweddol i wario ar wariant cyfalaf na sydd gennym ni. A oes gennych chi ffigurau sy’n dangos y gymhariaeth rhwng Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban? Ymddengys ein bod mewn perygl o golli llawer o gyfleoedd oherwydd y system bresennol nad yw’n ariannu Cymru i’r graddau y dylai.

Alun Ffred Jones: The Finance Committee recently visited Northern Ireland and Scotland, and one thing that became evident was that they have much more significant sums for capital expenditure than we do. Do you have figures that show the comparison between Wales, Northern Ireland and Scotland? It appears that we are at risk of losing many opportunities because of the present system, which does not fund Wales to the degree that it should.

Andrew Davies: When you say that Wales is disadvantaged in terms of capital expenditure, I am not sure whether you are referring to the annual departmental expenditure limit or whether you are including end-year flexibility. We have consistently managed our budget prudently, regularly spending something like 99 per cent of our DEL. Scotland has a significant underspend, which is available through end-year flexibility, and I suspect that a great deal of the capital expenditure that the Scottish Government is able to access includes the figures for end-year flexibility. However, I will look at the capital/revenue split in the DEL, and I will write to you on the issue.

Andrew Davies: Pan ddywedwch fod Cymru dan anfantais o ran gwariant cyfalaf, nid wyf yn siŵr a ydych yn cyfeirio at y terfyn gwariant adrannol blynyddol ynteu a ydych yn cynnwys hyblygrwydd diwedd blwyddyn. Yr ydym bob amser wedi rheoli ein cyllideb yn ddoeth, gan wario rhywbeth fel 99 y cant o’n terfyn gwariant adrannol yn rheolaidd. Mae gan yr Alban danwariant sylweddol, sydd ar gael drwy hyblygrwydd diwedd blwyddyn, a thybiaf fod cryn dipyn o’r gwariant cyfalaf y mae Llywodraeth yr Alban yn gallu cael gafael arno yn cynnwys y ffigurau hyblygrwydd diwedd blwyddyn. Fodd bynnag, edrychaf ar y rhaniad cyfalaf/refeniw yn ein terfyn gwariant adrannol, ac ysgrifennaf atoch am y mater.

     

Jenny Randerson: Alun Ffred referred to the Finance Committee visit, but, of course, what he did not mention was that one of the ways in which Northern Ireland and Scotland have maximised their available capital is through the use of private sector money, through a variety of mechanisms. I was interested to note in your written statement yesterday, Minister, that you have not ruled out public-private partnership as a way of moving ahead. As there is a variance of views in the Chamber on the use of private sector money and the significance of the way in which the capital board will work, will you agree to make an oral statement here so that we can ask specific questions? Will you also agree to produce a written, published strategy, so that we and our constituents can understand how capital money will be allocated and divided up?

Jenny Randerson: Cyfeiriodd Alun Ffred at ymweliad y Pwyllgor Cyllid, ond, wrth gwrs, ni chrybwyllodd mai un o’r ffyrdd y mae Gogledd Iwerddon a’r Alban wedi cynyddu faint o gyfalaf sydd ar gael iddynt yw drwy ddefnyddio arian y sector preifat, a hynny drwy amrywiol fecanweithiau. Wrth edrych ar eich datganiad ysgrifenedig ddoe, yr oedd yn ddiddorol gennyf sylwi, Weinidog, nad ydych wedi diystyru partneriaeth cyhoeddus-preifat fel ffordd ymlaen. Oherwydd bod safbwyntiau amrywiol yn y Siambr ynghylch defnyddio arian sector preifat ac arwyddocâd y ffordd y bydd y bwrdd cyfalaf yn gweithio, a gytunwch i wneud datganiad llafar yma er mwyn inni gael gofyn cwestiynau penodol? A gytunwch hefyd i gynhyrchu strategaeth ysgrifenedig i’w chyhoeddi, er mwyn i ni a’n hetholwyr allu deall ym mha fodd y dyrennir ac y rhennir arian cyfalaf?   

Andrew Davies: I am sorry that it has taken a written statement that I issued on the work of the strategic capital investment board for Jenny to be aware of the Government’s position on the use of private finance. We have ruled out the use of the private finance initiative, specifically for the health service, as I am sure that Members will be aware. I am sure that colleagues from other parties, who have asked me similar questions on many occasions in the Chamber and in the Finance Committee, have had the same response from me and from the First Minister. We will be looking to maximise expenditure wherever we can. I and other colleagues have been in discussions with the European Investment Bank, for example, about the use of EIB funds. We have a good record in many areas of using private finance. Finance Wales is an example of a public-private partnership with the Assembly Government and, in the previous round of European funding under Objective 1, with Barclays Bank. Similarly, we have pioneered innovative public-private partnerships in a range of areas. In the Department for the Economy and Transport, there is a great deal of innovation, flexibility and imagination in devising those public-private partnerships. Our policy has not changed; it remains the same.

Andrew Davies: Mae’n ddrwg gennyf ei bod wedi cymryd datganiad ysgrifenedig a gyhoeddais ar waith y bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol i Jenny fod yn ymwybodol o safbwynt y Llywodraeth o ran defnyddio arian preifat. Yr ydym wedi diystyru defnyddio’r fenter cyllid preifat, yn arbennig ar gyfer y gwasanaeth iechyd, fel y gŵyr yr Aelodau, yr wyf yn siŵr. Yr wyf yn siŵr y bydd cyd-Aelodau o bleidiau eraill, sydd wedi gofyn cwestiynau cyffelyb imi droeon yn y Siambr ac yn y Pwyllgor Cyllid, wedi cael yr un ateb gennyf fi a chan y Prif Weinidog. Byddwn yn ceisio sicrhau’r gwariant mwyaf posibl lle bynnag y gallwn. Yr wyf fi a chyd-Aelodau eraill wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda Banc Buddsoddi Ewrop, er enghraifft, ynghylch defnyddio cyllid Banc Buddsoddi Ewrop. Mae gennym record dda mewn nifer o feysydd yng nghyswllt defnyddio arian y sector preifat. Mae Cyllid Cymru’n enghraifft o bartneriaeth cyhoeddus-preifat gyda Llywodraeth y Cynulliad ac, yng nghylch cyllido diwethaf arian Ewropeaidd dan Amcan 1, gyda Banc Barclays. Yn yr un modd, yr ydym wedi ffurfio partneriaethau cyhoeddus-preifat arloesol mewn amrywiaeth o feysydd. Yn Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, ceir cryn dipyn o arloesi, hyblygrwydd a dychymyg wrth ddyfeisio’r parneriaethau cyhoeddus-preifat hynny. Nid yw ein polisi wedi newid; mae’n aros yr un fath.    

Public Sector Procurement

Caffael yn y Sector Cyhoeddus

Q3 Joyce Watson: What is the Welsh Assembly Government doing to improve public sector procurement? OAQ(3)0309(FPS)

C3 Joyce Watson: Beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n ei wneud i wella caffael yn y sector cyhoeddus? OAQ(3)0309(FPS)

Andrew Davies: Through Value Wales, we are working with organisations in the public, private and third sectors to improve procurement practices and collaborative working. Initiatives such as the all-Wales sourcing plan, procurement route planner and the xchangewales programme all aim to provide innovative and robust tools and approaches to procurement.

Andrew Davies: Drwy gyfrwng Gwerth Cymru, yr ydym yn gweithio gyda sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i wella arferion caffael a chydweithio. Mae cynlluniau megis cynllun cyrchu Cymru gyfan, y canllaw cynllunio caffael a’r rhaglen xchangewales oll yn anelu at ddarparu dulliau a chyfryngau caffael arloesol a chadarn.

Joyce Watson: As you said, there are plenty of well-established and successful fora to promote public sector recruitment in Wales. I am sure that you are aware of the fact that 99 per cent of all Welsh businesses are small and medium-sized enterprises, which often thrive on local trading opportunities. Therefore, public sector procurement and the links that it fosters between local government and local businesses can and do make an important contribution to the health of local economies and their communities. Therefore, would you join me in congratulating Carmarthenshire County Council on its successful procurement events and surgeries, which have supported more than 2,000 businesses since they started two and a half years ago?

Joyce Watson: Fel y dywedasoch, ceir digon o fforymau llwyddiannus sydd wedi hen ennill eu plwyf i hybu recriwtio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Yr wyf yn siŵr y gwyddoch am y ffaith bod 99 y cant o holl fusnesau Cymru yn fentrau bach a chanolig eu maint, sy’n aml yn ffynnu ar gyfleoedd masnachu lleol. Felly, mae caffael yn y sector cyhoeddus a’r cysylltiadau y mae’n eu meithrin rhwng llywodraeth leol a busnesau lleol yn gallu gwneud cyfraniad pwysig, ac yn gwneud cyfraniad pwysig, at les  economïau lleol a’u cymunedau. Felly, a ymunech â mi i longyfarch Cyngor Sir Caerfyrddin ar ei gymorthfeydd a’i ddigwyddiadau caffael llwyddiannus, sydd wedi cefnogi dros 2,000 o fusnesau ers iddynt gychwyn ddwy flynedd a hanner yn ôl?

Andrew Davies: I am more than happy to congratulate Carmarthenshire County Council, which has been innovative in its use of procurement to drive the economic and social benefits of public sector procurement. I am not sure that I can quote the latest figures from memory, but Carmarthenshire County Council stood out because it employed something like six procurement professionals within the local authority to drive just this type of policy. It may not be the highest profile policy that is available but it is certainly significant. Around £4.5 billion is spent every year by the Welsh public sector in the procurement of goods and services, from stationery to significant major construction projects. We know that the economic benefits of that can be substantial. About three years ago, around one third of that expenditure was won by Welsh-based companies. The latest figures show that just under half of that expenditure, 49 per cent, was won by Welsh-based companies. We know that, for every 1 per cent of expenditure that is won by Welsh-based companies, particularly small and medium-sized enterprises, as you pointed out, Joyce, 2,000 extra jobs are created. Clearly, it is an important tool at our disposal. I am delighted that Carmarthenshire County Council is actively seizing that opportunity.

Andrew Davies: Yr wyf yn dra pharod i longyfarch Cyngor Sir Caerfyrddin, a fu’n arloesol wrth ddefnyddio caffael i annog  manteision economaidd a chymdeithasol caffael yn y sector cyhoeddus. Nid wyf yn siŵr a allaf ddyfynnu’r ffigurau diweddaraf o’m cof ai peidio, ond yr oedd Cyngor Sir Caerfyrddin yn enghraifft amlwg oherwydd iddo gyflogi rhywbeth fel chwech o bobl broffesiynol ym maes caffael yn yr awdurdod lleol i fynd â’r union fath hwn o bolisi rhagddo. Efallai nad hwn yw’r polisi uchaf ei broffil sydd ar gael ond mae’n sicr yn arwyddocaol. Caiff tua £4.5 biliwn ei wario bob blwyddyn gan sector cyhoeddus Cymru wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau, o offer nwyddau swyddfa i brosiectau adeiladu mawr allweddol. Gwyddom y gall manteision economaidd hynny fod yn sylweddol. Tua tair blynedd yn ôl, enillwyd oddeutu un rhan o dair o’r gwariant hwnnw gan gwmnïau o Gymru. Dengys y ffigurau diweddaraf i ychydig llai na hanner y gwariant hwnnw, 49 y cant, gael ei ennill gan gwmnïau o Gymru. Am bob 1 y cant o wariant a enillir gan gwmnïau o Gymru, yn arbennig gan gwmnïau bach a chanolig eu maint, gwyddom, fel y dywedasoch, Joyce, y crëir 2,000 o swyddi ychwanegol. Mae’n amlwg yn arf y gallwn ei ddefnyddio. Yr wyf yn falch iawn bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn manteisio’n frwd ar y cyfle hwnnw.

David Melding: The Minister has referred to the increase from 35 per cent a few years ago, to 49 per cent. How is that verified? I know that the figures are difficult to calculate and we need an accurate picture. I commend the initiatives that are taking place; it is clearly important that, within all appropriate regulations, particularly at European level, we source as many goods and services in Wales, as that has a big impact on employment. We need good data and we need to set our ambitions higher. If Wales won 60 per cent—perhaps two-thirds—of local procurement it would be a great boost to our economy.

David Melding: Mae’r Gweinidog wedi cyfeirio at y cynnydd o 35 y cant ychydig flynyddoedd yn ôl i 49 y cant. Ym mha fodd y gwiriwyd hyn? Gwn fod y ffigurau’n anodd eu cyfrifo ac mae angen darlun manwl gywir  arnom. Cymeradwyaf y mentrau sydd ar waith; mae’n amlwg yn bwysig ein bod yn sicrhau, gan ddilyn yr holl reoliadau priodol, yn enwedig ar lefel Ewrop, bod cynifer o  nwyddau a gwasanaethau â phosibl yn tarddu o Gymru, gan fod hynny’n cael effaith sylweddol ar gyflogaeth. Mae angen data da arnom ac mae angen inni fod yn fwy uchelgeisiol. Petai Cymru’n ennill 60 y cant—efallai dwy ran o dair—o gaffael lleol, byddai’n hwb enfawr i’n heconomi.

12.40 p.m.

 

Andrew Davies: I think that the third figure was a guesstimate; the 49 per cent figure was more of an estimate. The figures are more robust. They were based, essentially, on the postcodes of those companies that had won public sector contracts. It would be difficult for us to set targets, not least because, under European state aid legislation, we are not allowed to discriminate in favour of suppliers, and, quite rightly, we cannot run a Wales-based procurement initiative. In fact, I have been criticised by companies in England because of their assumption that we are doing that; we are not. We are trying to create a level playing field and allow companies, particularly small companies, wherever they may be in Wales, to access that huge opportunity.

Andrew Davies: Yr wyf yn meddwl mai hanner dyfalu hanner amcangyfrif oedd y trydydd ffigur; yr oedd y ffigur 49 y cant yn fwy o amcangyfrif. Mae’r ffigurau’n fwy cadarn. Fe’u seiliwyd, yn eu hanfod, ar godau post y cwmnïau hynny a oedd wedi ennill contractau sector cyhoeddus. Byddai’n anodd inni bennu targedau, yn arbennig oherwydd nad oes gennym hawl i wahaniaethu o blaid cyflenwyr ac, yn ddigon teg, ni allwn redeg menter caffael ar sail Cymru, yn ôl deddfwriaeth cymorth gwladwriaethol Ewropeaidd. Yn wir, fe’m beirniadwyd gan gwmnïau yn Lloegr oherwydd eu bod yn tybio ein bod yn gwneud hynny; nid ydym. Yr ydym yn ceisio creu sefyllfa lle mae pawb yn cael chwarae teg er mwyn caniatáu i gwmnïau, yn enwedig cwmnïau bach, lle bynnag y maent yng Nghymru, fanteisio ar y cyfle anferth hwnnw.  

Nerys Evans: Yr wyf wedi bod yn siarad gyda sawl cynhyrchydd bwyd bach ar draws y canolbarth a’r gorllewin, ac un thema gyson yw eu hanhawster i gymryd rhan a llwyddo yn y broses tendro ar gyfer darparu bwydydd yn ein hysgolion a’n hysbytai. Pa arweiniad a ydych chi fel Llywodraeth yn ei roi i lywodraeth leol i sicrhau bod cyfle teg i bawb i gystadlu a pha arweiniad ydych yn ei roi ynglŷn â phwysigrwydd prynu’n lleol? A ydych chi, fel Llywodraeth, yn fodlon ystyried ailedrych ar reolau cystadlu Ewropeaidd er mwyn ei wneud yn haws i gwmnïau bach i ennill cytundebau bwyd, fel mae rhai ardaloedd mewn gwledydd eraill yn Ewrop yn ei wneud?

Nerys Evans: I have been speaking to many small food producers across mid and west Wales, and one constant theme is the difficulty they have in taking part and being successful in the tendering process for supplying food to our schools and hospitals. What guidance are you as a Government giving to local government to ensure fair play to all competitors and what guidance are you giving regarding local procurement? Are you, as a Government, willing to look again at European competition rules in order to make it easier for small companies to win food contracts, as some regions in other countries are doing?

Andrew Davies: We, and I as Minister, see procurement as a crucial tool for us. For the last four years, I have chaired the business procurement taskforce, which is addressing the very questions that you asked, Nerys. Any interpretation of European law will need expert opinion, and we have legal representation on the business procurement taskforce, so that we get the best and latest information on the application of European legislation. However, it is clear that, as long as we in the public sector are transparent about our procurement policies, you can discriminate, for example, in favour of supported employment companies such as Remploy, or we can embed principles of sustainability and community benefit, with the so-called social clauses, which will help local companies in Wales and will also increase employment and training for people who may be long-term unemployed. Therefore, I believe that the policy is good. We need to ensure that the entire public sector, particularly local authorities, is aware of the opportunities. Our problem is that some local authorities, such as Carmarthenshire County Council, are forging ahead, while others may not have realised how important this is. I was delighted to see a press release from the Welsh Local Government Association today about how north Wales local authorities, led by Gwynedd Council, are leading on an all-Wales local government procurement partnership. We believe that that is another significant development.

Andrew Davies: Yr ydym ni, ac yr wyf fi fel Gweinidog, yn edrych ar gaffael fel arf allweddol inni. Am y pedair blynedd diwethaf, yr wyf wedi cadeirio’r tasglu caffael busnes, sy’n mynd i’r afael â’r union gwestiynau a ofynasoch, Nerys. Bydd angen barn arbenigwr ar unrhyw ddiffiniad o gyfraith Ewrop, ac mae gennym gynrychiolaeth gyfreithiol ar y tasglu caffael busnes, er mwyn inni allu cael y wybodaeth orau a’r wybodaeth ddiweddaraf am roi deddfwriaeth Ewrop ar waith. Fodd bynnag, mae’n amlwg, cyn belled ag y byddwn ni yn y sector cyhoeddus yn dryloyw ynghylch ein polisïau caffael, y gallwch wahaniaethu, er enghraifft, o blaid cwmnïau cyflogaeth sy’n cael cymorth megis Remploy, neu gallwn wreiddio egwyddorion ar fanteision cymunedol a chynaliadwyedd, gyda’r cymalau cymdeithasol, fel y’u gelwir, a fydd yn cynorthwyo cwmnïau lleol yng Nghymru ac a fydd hefyd yn cynyddu lefelau cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer pobl sy’n ddi-waith yn y tymor hir efallai. Felly, credaf fod y polisi yn un da. Mae angen inni sicrhau bod y sector cyhoeddus drwyddo draw, yn enwedig awdurdodau lleol, yn gwybod am y cyfleoedd. Y broblem sydd gennym yw bod rhai awdurdodau lleol, megis Cyngor Sir Caerfyrddin, yn llamu ymlaen, tra nad yw eraill, efallai, wedi sylweddoli pa mor bwysig yw hyn. Yr oedd yn bleser gennyf weld datganiad i’r wasg heddiw gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ynglŷn â’r modd y mae awdurdodau lleol y gogledd, dan arweiniad Cyngor Gwynedd, yn arwain ar bartneriaeth caffael llywodraeth leol Cymru gyfan. Credwn fod hwn yn ddatblygiad arwyddocaol arall.

      

Budgeting and Managing Finances

Cyllidebu a Rheoli Cyllid

Q4 Jenny Randerson: Will the Minister make a statement on his vision for budgeting and managing the finances of the Welsh Assembly Government? OAQ(3)0322(FPS)

C4 Jenny Randerson: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei weledigaeth ar gyfer cyllidebu a rheoli cyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru?  OAQ(3)0322(FPS)

Andrew Davies: My focus is on the delivery of the 'One Wales’ programme in a way that maximises what I call the 'Welsh pound’.

Andrew Davies: Yr wyf yn canolbwyntio ar gyflenwi rhaglen 'Cymru’n Un’ mewn ffordd sy’n cael y gwerth gorau posibl o’r hyn a alwaf yn 'bunt Gymreig’.

Jenny Randerson: The key part of the 'One Wales’ programme is the foundation phase. Has the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills asked you for additional funding to cover the additional costs of that phase?

Jenny Randerson: Mae’r cyfnod sylfaen yn rhan allweddol o raglen 'Cymru’n Un’. A yw’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau wedi gofyn ichi am arian ychwanegol i dalu am gostau ychwanegol y cyfnod hwnnw?

Andrew Davies: The Minister for education and I have been in extensive negotiations over one of the major commitments of the 'One Wales’ programme since last October. Those meetings and discussions are ongoing, but we also need our other partner bodies to co-operate actively with us on this. Until fairly recently, we had not received accurate figures. I believe that, in March, only five of the 22 local authorities had supplied accurate workforce figures for us to be able to plan the roll-out of the foundation phase. We need to work collaboratively with local authorities, the Association of Directors of Education Wales and the unions. I am delighted that my colleague, the Minister for education, is actively driving this forward.

Andrew Davies: Mae’r Gweinidog dros addysg a minnau wedi cael negodiadau  helaeth am un o brif ymrwymiadau 'Cymru’n Un’ er mis Hydref y llynedd. Mae’r cyfarfodydd a’r trafodaethau hynny’n mynd rhagddynt, ond mae arnom angen hefyd i’r cyrff eraill sy’n bartneriaid inni gydweithredu’n frwd â ni ar hyn. Hyd yn weddol ddiweddar, nid oeddem wedi cael ffigurau cywir. Ym mis Mawrth, credaf mai dim ond pump o’r 22 awdurdod lleol oedd wedi rhoi ffigurau cywir  inni ar eu gweithlu er mwyn inni allu trefnu i gyflwyno’r cyfnod sylfaen. Mae angen inni gydweithio ag awdurdodau lleol, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru a’r undebau. Yr wyf yn hynod falch bod fy nghyd-Aelod, y Gweinidog dros addysg, yn gyrru hyn yn ei flaen yn weithredol.

  

Jenny Randerson: Last week, the Minister for education announced additional money, which I gather will come from the rest of the education budget. That rung considerable alarm bells with other potential beneficiaries of that money, not least those in further education. What percentage of increased funding have you allowed for further education next year? I raise this in light of news from a further education college in my constituency that its funding for this year is being pegged at last year’s levels, and that it is £1 million below the harmonised rate, which is the rate that it should receive.

Jenny Randerson: Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd arian ychwanegol gan y Gweinidog dros addysg, a thybiaf mai o weddill y gyllideb addysg y daw hwnnw. Perodd hynny bryder mawr ymhlith buddiolwyr posibl eraill yr arian hwnnw, yn enwedig y rheini mewn addysg bellach. Pa ganran o arian ychwanegol yr ydych wedi’i ganiatáu ar gyfer addysg bellach y flwyddyn nesaf? Codaf hyn yng ngoleuni newyddion gan goleg addysg bellach arall yn fy etholaeth, bod ei gyllid ar gyfer eleni ar yr un lefel â’r llynedd, a’i fod £1 miliwn yn is na’r raddfa gyson, sef y raddfa y dylai ei chael.

 

Andrew Davies: I will ask Jane Hutt to write to you on the specific FE funding issue. However, I come back to my earlier point that our ability to roll out the foundation phase, for example, and our ability to deliver on that commitment is dependent on local authorities providing accurate information on workforce planning. I know that one local authority—Swansea—initially provided the figures, but then had to withdraw and resubmit them because they were not accurate. That puts us in an impossible position as a Government as regards taking forward this major commitment, because it takes two to tango. My ministerial colleague, Jane Hutt, is actively looking at this, and we are driving this commitment forward.

Andrew Davies: Gofynnaf i Jane Hutt ysgrifennu atoch ynghylch mater penodol cyllid addysg bellach. Fodd bynnag, dof yn ôl at y pwynt a fynegais yn gynharach, sef bod ein gallu i gyflwyno’r cyfnod sylfaen, er enghraifft, a’n gallu i gyflawni’r ymrwymiad hwnnw’n dibynnu ar awdurdodau lleol yn darparu gwybodaeth fanwl gywir am gynllunio’r gweithlu. Gwn i un awdurdod lleol—Abertawe—ddarparu’r ffigurau ar y cychwyn, ond bu’n rhaid iddo dynnu’r ffigurau’n ôl wedyn a’u hailgyflwyno gan nad oeddent yn gywir. Fel Llywodraeth, mae hynny’n ein rhoi mewn sefyllfa amhosibl o ran bwrw ymlaen â’r ymrwymiad pwysig hwn, oherwydd nid arnom ni’n unig y mae’r cyfrifoldeb. Mae fy nghyd-Weinidog, Jane Hutt, yn ymchwilio o ddifrif i hyn, ac yr ydym yn symud yr ymrwymiad hwn yn ei flaen.

William Graham: At this time of economic uncertainty, do you agree that your Government’s spending commitment to continual restructuring do little to reassure a concerned Welsh public? I am thinking in particular of the consultation on the future of the NHS in Wales, poor ambulance response times in south-east Wales, and people’s concerns that they will not be able to access the drugs that they require. Your lack of vision and the clarity of your purpose seem to be at odds, sadly.

William Graham: A ninnau’n wynebu cyfnod o ansicrwydd economaidd, a gytunwch mai ychydig y mae ymrwymiad gwariant eich Llywodraeth i ailstrwythuro’n barhaus yn ei wneud i dawelu meddwl y cyhoedd pryderus yng Nghymru? Yr wyf yn meddwl yn benodol am yr ymgynghoriad ar ddyfodol y GIG yng Nghymru, amseroedd ymateb gwael ambiwlansys yn y de-ddwyrain, a phryderon pobl na fyddant yn gallu cael gafael ar y cyffuriau y mae eu hangen arnynt. Mae eich diffyg gweledigaeth a’r eglurhad o’ch bwriad yn gwrthddweud ei gilydd yn anffodus.

Andrew Davies: That may be your view, William, but it is not ours. There has been significant improvement in the performance of the NHS in Wales, including the substantial reduction in waiting times. Nearly every indicator in the health service shows that there has been an improvement, including in the response times of ambulances. However, we are always reviewing how services are delivered. The Minister for Health and Social Services is taking forward the reconfiguration because we as a Government believe that it is a much more effective way of delivering better services, as well as ensuring that we get value for the Welsh pound.

Andrew Davies: Efallai mai dyna yw eich barn chi William, ond nid dyna yw ein barn ni. Cafwyd gwelliant sylweddol ym mherfformiad y GIG yng Nghymru, gan gynnwys lleihau amseroedd aros yn sylweddol. Dengys bron pob dangosydd yn y gwasanaeth iechyd y cafwyd gwelliant, gan gynnwys mewn amseroedd ymateb ambiwlansys. Fodd  bynnag, yr ydym bob amser yn adolygu sut y cyflenwir gwasanaethau. Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn bwrw ymlaen â’r gwaith ailgyflunio oherwydd yr ydym ni, fel Llywodraeth, yn credu y ceir ffordd fwy effeithiol o lawer o gyflenwi gwell gwasanaethau, yn ogystal â sicrhau y cawn werth am y bunt Gymreig.

Funding Allocations

Dyraniadau Cyllido

Q5 Andrew R.T. Davies: What representations did the Minister receive during the budget round regarding funding allocations for South Wales Central? OAQ(3)0308(FPS)

C5 Andrew R.T. Davies: Pa sylwadau a gafodd y Gweinidog yn ystod cylch y gyllideb ynghylch dyraniadau cyllido ar gyfer Canol De Cymru? OAQ(3)0308(FPS)

Andrew Davies: As part of the budget process, I received representations from a wide range of stakeholders.

Andrew Davies: Cefais sylwadau gan ystod eang o randdeiliaid fel rhan o broses y gyllideb.

Andrew R.T. Davies: On the ongoing budget negotiations and given the massive energy and fuel cost increases that many public sector service providers have had to endure, are you confident that the allocations that you gave portfolio holders were sufficient to absorb those increases without damaging front-line delivery? As the financial year continues, if you find that front-line delivery is being affected because of service providers having to divert their budget to meet those increased energy costs, would you be receptive to applications for additional funding to help to alleviate the effects of that?

Andrew R.T. Davies: Parthed y negodiadau sy’n mynd rhagddynt ynghylch y gyllideb, a chan ystyried codiadau enfawr costau ynni a thanwydd y mae llawer o ddarparwyr gwasanaethau’r sector cyhoeddus wedi gorfod eu dioddef, a ydych yn ffyddiog bod y dyraniadau a roddasoch i ddeiliaid portffolios yn ddigon i amsugno’r codiadau hynny heb niweidio’r cyflenwi ar y rheng flaen? Wrth i’r flwyddyn ariannol fynd rhagddi, os byddwch yn canfod yr effeithir ar y cyflenwi ar y rheng flaen gan ei bod yn rhaid i ddarparwyr gwasanaethau gyfeirio eu cyllidebau i fodloni’r costau ynni uwch hynny, a fyddech yn barod i dderbyn ceisiadau am gyllid ychwanegol i gynorthwyo i liniaru effeithiau hynny?

Andrew Davies: We and those organisations that we fund will have to take into account the recent increase in energy prices—and they are recent, historically, as I believe that they have doubled in about four years. It makes it even more imperative that we use our energy efficiently, and I will be working with my colleague, Jane Davidson, the Minister for Environment, Sustainability and Housing, to improve energy efficiency, particularly of the public sector. However, as I indicated when I announced the budget earlier this year, we have reserves in place to account for things that we cannot forecast, and I do not believe that anyone, until recently, had forecast the significant increase in energy prices. My colleagues will take that into account as we enter the preparatory stages of the next budget planning round, which will start this summer.

Andrew Davies: Bydd yn rhaid i ni a’r sefydliadau hynny yr ydym yn eu hariannu ystyried y cynnydd diweddar mewn prisiau ynni—ac maent yn ddiweddar, yn hanesyddol, gan iddynt ddyblu mewn oddeutu pedair blynedd fe gredaf. Mae hynny’n ei gwneud hyd yn oed yn fwy angenrheidiol inni ddefnyddio ein hynni’n effeithlon, a byddaf yn gweithio gyda’m cyd-Weinidog, Jane Davidson, sef y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni, yn enwedig yn y sector cyhoeddus. Fodd bynnag, fel y dywedais wrth gyhoeddi’r gyllideb yn gynharach eleni, mae gennym arian wrth gefn ar gyfer y pethau na allwn eu rhagweld, ac ni chredaf fod neb, tan yn ddiweddar, wedi rhagweld y codiadau sylweddol mewn prisiau ynni. Bydd fy nghyd-Aelodau’n ystyried hynny wrth inni fentro i gamau paratoadol cylch cynllunio nesaf y gyllideb, a fydd yn dechrau’r haf hwn.

Y Llywydd: Trosglwyddwyd cwestiwn 6, OAQ(3)0334(FPS), i’w ateb yn ysgrifenedig.

The Presiding Officer: Question 6, OAQ(3)0334(FPS), is transferred for written answer.

Additional Funding

Cyllid Ychwanegol

Q7 David Melding: What representations has the Minister received regarding the provision of additional funding for the children, education, lifelong learning and skills portfolio? OAQ(3)0304(FPS)

C7 David Melding: Pa sylwadau y mae’r Gweinidog wedi’u cael ynghylch darparu cyllid ychwanegol i’r portffolio plant, addysg, dysgu gydol oes a sgiliau? OAQ(3)0304(FPS)

Andrew Davies: I have regular discussions with the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills to discuss budget and expenditure matters.

Andrew Davies: Byddaf yn cael trafodaethau rheolaidd gyda’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau er mwyn trafod materion yn ymwneud â gwariant ac â’r gyllideb.

David Melding: As you know, Lord Leitch has called for a revolution in the levels of skills, without which we cannot be a productive and competitive economy in an ever-globalising economy. I think that employers accept that, at the higher end of skills, they have to make a considerable contribution. However, the first problem that we have is with low-level skills, or the basics. Given that the critical first stage has to be done there, are you confident that we have the resources in place to do that? At the moment, the rhetoric is very much that it must be a partnership approach, with employers leading from the front, but they should not really have to make good the basic skills shortages.

David Melding: Fel y gwyddoch, mae’r Arglwydd Leitch wedi galw am chwyldro mewn lefelau sgiliau—sgiliau na allwn fod yn economi gystadleuol a chynhyrchiol hebddynt mewn economi sy’n mynd yn fwy a mwy byd-eang. Credaf fod cyflogwyr yn derbyn ei bod yn rhaid iddynt wneud cyfraniad sylweddol o ran sgiliau ar y lefel uchaf. Fodd bynnag, y broblem gyntaf sydd gennym yw sgiliau lefel isel, neu’r sgiliau sylfaenol. A chofio ei bod yn rhaid cymryd y cam cyntaf allweddol yn y fan honno, a ydych yn hyderus bod yr adnoddau gennym i wneud hynny? Ar hyn o bryd, yn rhethregol, rhaid iddo fod yn ddull gweithredu partneriaeth, gyda chyflogwyr yn arwain o’r tu blaen, ond ni ddylent mewn gwirionedd orfod gwella’r sefyllfa o ran diffyg sgiliau sylfaenol.

12.50 p.m.

 

Andrew Davies: It has been long identified that the no-skill low-skill tail within the Welsh workforce is a significant issue that we need to address. That is highlighted not only in the Leitch report, but in our response, 'Skills That Work for Wales’, which my colleague, Jane Hutt, and the Deputy Minister for Skills, John Griffiths, are taking forward. There has been a consultation on 'Skills That Work for Wales’ and its roll-out, and it is very much at the top of our agenda and has been for some time. However, we need to work with employers on improving skills within the workforce, for example, by rolling out the Employer Pledge on basic skills and dealing with the basic skills deficit. Having worked in industry on a change programme with the Ford Motor Company, I know how important it is to tackle issues of numeracy and literacy within the prevailing workforce. Therefore, we are seized of that and, as we take forward 'Skills That Work for Wales’, we will be taking that into account in the next budget planning round.

Andrew Davies: Gwyddys ers cryn amser bod elfen sgiliau-isel dim-sgiliau gweithlu Cymru yn broblem sylweddol y mae angen inni fynd i’r afael â hi. Pwysleisir hynny yn adroddiad Leitch ac yn ein hymateb ninnau, 'Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru’, y mae fy nghyd-Aelod, Jane Hutt, a’r Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, John Griffiths, yn bwrw ymlaen ag ef. Cafwyd ymgynghoriad ar 'Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru’ a’r gwaith sydd ynghlwm wrth ei gyflwyno—mae ar frig ein hagenda a hynny ers cryn amser. Fodd bynnag, mae angen inni weithio gyda chyflogwyr ar wella sgiliau’r gweithlu, er enghraifft, drwy gyflwyno Addewid y Cyflogwr am sgiliau sylfaenol ac ymdrin â’r diffyg sgiliau sylfaenol. A minnau wedi gweithio mewn diwydiant ar raglen newid gyda’r Ford Motor Company, gwn pa mor bwysig yw mynd i’r afael â rhifedd a llythrennedd ymhlith y gweithlu cyffredinol. Felly, yr ydym yn mynd i’r afael â hynny ac, wrth inni fwrw ymlaen â 'Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru’, byddwn yn ystyried hynny yng nghylch gynllunio nesaf y gyllideb.

Gareth Jones: Dywed 'Cymru’n Un’ y byddwch yn asesu effaith mewnfudo o wledydd newydd yr Undeb Ewropeaidd ar y ddarpariaeth addysgol yng Nghymru. Mae hyn yn fater o bwys yn rhannau o’r gogledd. Beth mae’r Llywodraeth wedi ei wneud hyd yma i asesu’r effaith y mae’r mewnfudo hwn yn ei gael ar yr ardaloedd hyn?

Gareth Jones: 'One Wales’ states that you will assess the impact of immigration from the new European Union member states on educational provision in Wales. This is a matter of some importance in parts of north Wales. What has the Government done so far to assess the impact that immigration is having on these areas?

Andrew Davies: I will write to you to give you details on that. However, recent movements, particularly those concerning workers from Poland, show the difficulties that we face. My understanding is that recent figures show that there is now a net outflow of Polish workers, which makes it difficult for Government, local authorities and others to plan workforce skills development and so on. These fluctuations in movement can be significant and, as we found out in the past year or two, can have major impacts on service provision. However, as I said, either Jane Hutt or I will write to you on that.

Andrew Davies: Ysgrifennaf atoch i roi manylion ichi ynghylch hynny. Fodd bynnag, dengys symudiadau diweddar, yn enwedig y rheini’n ymwneud â gweithwyr o Wlad Pwyl, yr anawsterau a wynebwn. Caf ar ddeall y dengys ffigurau diweddar y ceir yn awr all-lif o weithwyr o Wlad Pwyl, sy’n ei gwneud yn anodd i’r Llywodraeth, i awdurdodau lleol ac i eraill gynllunio datblygu sgiliau’r gweithlu ac ati. Gall yr amrywiadau hyn mewn symudiadau fod yn sylweddol a, fel y canfuom yn y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, gallant gael effaith aruthrol ar y modd y darperir gwasanaethau. Fodd bynnag, fel y dywedais, bydd Jane Hutt neu minnau yn ysgrifennu atoch ynghylch hynny.

Kirsty Williams: Minister, could I return to the issue of the foundation stage and give you another opportunity to give a straight answer to the question that my colleague, Jenny Randerson, asked? Did Jane Hutt ask you for the additional £5 million that she announced last week for the foundation phase? If so, why did you turn it down? If this is really the fault of local authorities for not giving their figures on time, rather than having a collective wringing of hands, why did you not actively pursue that issue? After all, you are the Minister with responsibility for public service delivery.

Kirsty Williams: Weinidog, a allwn ddychwelyd at y cyfnod sylfaen, a rhoi cyfle arall ichi roi ateb syml i’r cwestiwn a ofynnodd fy nghyd-Aelod, Jenny Randerson? A ofynnodd Jane Hutt ichi am y £5 miliwn ychwanegol a gyhoeddodd yr wythnos diwethaf ar gyfer y cyfnod sylfaen? Os felly, pam y gwnaethoch ei wrthod? Ai bai’r awdurdodau lleol yw hyn mewn gwirionedd am beidio â chyflwyno eu ffigurau’n brydlon—yn hytrach na rhincian eich dannedd, pam nad aethoch ar drywydd y mater hwnnw’n weithredol? Wedi’r cyfan, chi yw’r Gweinidog sy’n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.

Andrew Davies: We did pursue it very vigorously; Jane Hutt and her officials pursued it very vigorously indeed. In meetings with local authorities and the Association of Directors of Education in Wales, the case was made continuously for robust and accurate information and, as I said, I have had numerous meetings with the Minister for education on the funding issue. During negotiations on the budget that was published earlier this year, a significant additional resource was allocated to the foundation phase, following a request from the Minister for education, which I agreed to. The decision to put in an additional £5 million to safeguard the pilot projects was a decision that Jane made. She decided that she could find the funding within her own budget or main expenditure group, and we will be looking at any future resource implications, either this year or for the next budget planning round. To give any commitment at this stage would be premature, until we have had accurate figures from the local authorities and we have had time to digest them and see what the implications are.

Andrew Davies: Aethom ar ei drywydd yn frwd iawn; yn wir, aeth Jane Hutt a’i swyddogion ar ei drywydd yn eithriadol o frwd. Dadleuwyd o blaid cael gwybodaeth gadarn a chywir yn gyson mewn cyfarfodydd gydag awdurdodau lleol a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru, ac fel y dywedais, yr wyf wedi cael nifer dirifedi o gyfarfodydd gyda’r Gweinidog dros addysg ynghylch cyllido. Yn ystod negodiadau ynghylch y gyllideb a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, dyrannwyd adnodd ychwanegol sylweddol i’r cyfnod sylfaen, yn dilyn cais gan y Gweinidog dros addysg, a chytunais innau i hynny. Jane wnaeth y penderfyniad i gynnwys £5 miliwn ychwanegol i ddiogelu’r prosiectau peilot. Penderfynodd y gallai ddod o hyd i’r cyllid o fewn ei chyllideb ei hun neu’r prif grŵp gwariant, a byddwn yn edrych ar unrhyw oblygiadau o ran adnoddau i’r dyfodol naill ai eleni neu yng nghylch cynllunio nesaf y gyllideb. Byddai rhoi unrhyw ymrwymiad ar y cam hwn yn gynamserol, nes inni gael ffigurau manwl gywir gan yr awdurdodau lleol ac inni gael amser i’w crynhoi i weld beth yw’r goblygiadau.

Y Gemau Olympaidd

The Olympic Games

C8 Alun Ffred Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y trafodaethau diweddar gyda’r Trysorlys ynglŷn â’r goblygiadau i Gymru yn sgîl y gwariant ar y Gemau Olympaidd yn Llundain? OAQ(3)0332(FPS)

Q8 Alun Ffred Jones: Will the Minister make a statement on the recent discussions held with the Treasury regarding the implications for the Welsh block of expenditure on the London Olympic Games? OAQ(3)0332(FPS)

Andrew Davies: As I said to Nick Bourne, in my regular discussions with the Treasury, I have continued to press the Assembly Government’s view that Wales, and the other devolved administrations, should receive a consequential increase in our departmental expenditure limit in respect of relevant funding for the Olympics in 2012.

Andrew Davies: Fel y dywedais wrth Nick Bourne, yn ystod fy nhrafodaethau rheolaidd gyda’r Trysorlys, yr wyf wedi parhau i bwysleisio safbwynt Llywodraeth y Cynulliad y dylai Cymru, a’r gweinyddiaethau datganoledig eraill, gael cynnydd canlyniadol yn ein terfyn gwariant adrannol o ran cyllid perthnasol ar gyfer y Gemau Olympaidd yn 2012.

Alun Ffred Jones: Thank you for that answer. You have made that comment several times in the Chamber, but recent statements by Tessa Jowell and Ken Livingstone seem to have strengthened our hand, because they keep referring to the fact that most of the spending on the Olympics is on regeneration projects. Indeed, Ken Livingstone claims that he invited the Olympics to London to attract regeneration funds to specific parts of it. That may be an overstatement, but perhaps it contains a kernel of truth. Tessa Jowell has used the regeneration of London as the justification for the huge spending on the Olympics. Given that these statements are in the public domain, will you redouble your efforts to make the case to the Westminster Government, because the stated position of the Government seems to be that much of the spending on the Olympics is specifically for regeneration?

Alun Ffred Jones: Diolch ichi am yr ateb hwnnw. Yr ydych wedi gwneud y sylw hwnnw droeon yn y Siambr, ond mae datganiadau diweddar gan Tessa Jowell a Ken Livingstone wedi cryfhau ein siawns i bob golwg, oherwydd maent wastad yn cyfeirio at y ffaith bod y rhan fwyaf o’r gwariant ar y Gemau Olympaidd yn mynd ar brosiectau adfywio. Yn wir, mae Ken Livingstone yn honni iddo wahodd y Gemau Olympaidd i Lundain er mwyn denu cyllid adfywio i rannau o’r ddinas. Efallai fod hynny’n or-ddweud, ond efallai ei fod yn cynnwys llygedyn o wirionedd. Mae Tessa Jowell wedi defnyddio’r gwaith i adfywio Llundain fel cyfiawnhad dros y gwario enfawr ar y Gemau Olympaidd. A chofio bod y datganiadau hyn ar gael i’r cyhoedd, a ailddyblwch eich ymdrechion i gyflwyno’r ddadl i Lywodraeth San Steffan, oherwydd ymddengys mai safbwynt y Llywodraeth yw bod llawer o’r gwario ar y Gemau Olympaidd yn mynd yn benodol ar adfywio?

Andrew Davies: We will continue to press the case. I will be meeting Yvette Cooper, the relatively new Chief Secretary to the Treasury, and this will be one item that I will raise with her. Notwithstanding the former mayor of London’s comments, our understanding is that a significant proportion of the expenditure on the Olympics was for regeneration and transport investment. Therefore, were the configuration of UK Government budgets different, we would have received an automatic consequential—as we will for the Crossrail development, for example. We will continue to make the case vigorously to the Treasury on this matter.

Andrew Davies: Byddwn yn dal i gyflwyno’r ddadl. Byddaf yn cwrdd ag Yvette Cooper, y Prif Ysgrifennydd, sy’n gymharol newydd i’r Trysorlys, a bydd hwn yn un mater y byddaf yn ei godi gyda hi. Er gwaethaf sylwadau cyn faer Llundain, cawn ar ddeall mai ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth ac adfywio yr oedd cyfran helaeth o’r gwario ar y Gemau Olympaidd. Felly, petai ffurfwedd cyllidebau Llywodraeth y DU yn wahanol, byddem wedi cael swm canlyniadol yn awtomatig—fel y cawn am y datblygiad Crossrail er enghraifft. Byddwn yn parhau i ddadlau o blaid y mater hwn yn frwd wrth y Trysorlys.

Paul Davies: When the Westminster Government sought support for the Olympic bid from the nations of the UK, it promised that everyone would benefit. There was talk of funding to provide training villages in Cardiff, and of using the marina at Pwllheli for water sports events. Recently, the Minister for Heritage estimated the detrimental cost to Wales to be around £70 million between 2009 and 2012, and that the impact would be felt for years to come. Do you agree with him?

Paul Davies: Pan oedd Llywodraeth San Steffan yn ceisio cymorth gan genhedlodd y DU ar gyfer y cais am y Gemau Olympaidd, addawodd y byddai pawb ar eu hennill. Yr oedd sôn am gyllid i ddarparu pentrefi ymarfer yng Nghaerdydd ac y defnyddid y marina ym Mhwllheli ar gyfer digwyddiadau chwaraeon dŵr. Yn ddiweddar, amcangyfrifodd y Gweinidog dros Dreftadaeth y byddai’r gost andwyol i Gymru oddeutu £70 miliwn rhwng 2009 a 2012, ac y teimlid yr effaith am flynyddoedd i ddod. A gytunwch ag ef?

In addition, in response to Nick Bourne and Alun Ffred Jones, you said that you are pressing the UK Government to provide us with a Barnett consequential. Can you tell us exactly what you are doing?

Hefyd, wrth ateb Nick Bourne ac Alun Ffred Jones, dywedasoch eich bod yn pwyso ar Lywodraeth y DU i roi swm canlyniadol Barnett inni. A allwch ddweud wrthym beth yn union yr ydych yn ei wneud?

Andrew Davies: As I said in my response to Nick Bourne and Alun Ffred Jones, I have raised this issue in several meetings, telephone conversations and in correspondence with Andy Burnham, the former Chief Secretary to the Treasury. It has also been raised with senior officials at the Treasury. I am not sure what figures you were quoting on the detrimental effect to Wales, but on the first point that you made about the benefits to Wales, we are actively seeking as many teams as possible to train in Wales, for a wide range of sporting activities, and that work is ongoing. I cannot give you accurate figures, but I know that there has been a significant amount of interest from sporting teams all over the world in using Welsh facilities, whether for sailing, cycling, or mountain biking in the Afan Valley.

Andrew Davies: Fel y dywedais yn fy ateb i Nick Bourne ac i Alun Ffred Jones, yr wyf wedi codi’r mater hwn mewn llu o gyfarfodydd, yn ystod nifer o sgyrsiau dros y ffôn a drwy ohebiaeth gydag Andy Burnham, cyn Brif Ysgrifennydd y Trysorlys. Mae hefyd wedi cael ei godi gydag uwch swyddogion y Trysorlys. Nid wyf yn siŵr beth oedd y ffigurau yr oeddech yn eu dyfynnu ynghylch yr effaith andwyol ar Gymru, ond o ran y pwynt cyntaf a wnaethoch ynghylch y buddiannau i Gymru, yr ydym yn ceisio denu cynifer o dimau â phosibl i ymarfer yng Nghymru ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon, ac mae’r gwaith hwnnw’n mynd rhagddo. Ni allaf roi ffigurau manwl gywir ichi, ond gwn fod timau chwaraeon o bedwar ban byd wedi dangos llawer o ddiddordeb mewn defnyddio cyfleusterau Cymru, boed hynny ar gyfer hwylio, seiclo neu feicio mynydd yng Nghwm Afan.

Gwerth Cymru

Value Wales

Q9 David Lloyd: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brosiect budd i’r gymuned Gwerth Cymru? OAQ(3)0315(FPS)

C9 David Lloyd: Will the Minister make a statement on the Value Wales community benefits project? OAQ(3)0315(FPS)

Andrew Davies: The Welsh Assembly Government’s Value Wales community benefits project is encouraging procurement that incentivises training opportunities for the unemployed and is just one of the many 'One Wales’ commitments on which we are making significant progress.

Andrew Davies: Mae Gwerth Cymru, sef prosiect budd i’r gymuned Llywodraeth Cynulliad Cymru yn annog caffael sy’n annog cyfleoedd hyfforddi ar gyfer pobl ddi-waith ac mae’n un o nifer o ymrwymiadau 'Cymru’n Un’ lle yr ydym yn gwneud cynnydd sylweddol.

David Lloyd: As you said, 'One Wales Delivery Plan 2007-2011’ states that this initiative is at the preparatory stage. Six years ago, a review bearing an almost identical name, the Better Value Wales procurement initiative, was launched by the then-Finance Minister, Edwina Hart. In essence, this initiative will have therefore taken more than eight years to go from inception to implementation. Therefore, can you give an assurance that the One Wales Government will succeed in delivering this valuable initiative where the previous Labour administration failed?

David Lloyd: Fel y dywedasoch, mae 'Cynllun Cyflenwi Cymru’n Un 2007-2011’ yn datgan bod y cynllun hwn yn y cam paratoadol. Chwe blynedd yn ôl, lansiwyd adolygiad a oedd yn dwyn yr un enw yn union bron, y cynllun caffael Gwell Gwerth Cymru, gan y Gweinidog dros Gyllid ar y pryd, Edwinda Hart. Yn ei hanfod, bydd y cynllun hwn wedi cymryd felly dros wyth mlynedd i fynd o’i gyfnod cychwynnol i’w weithredu. Felly, a allwch sicrhau y bydd Llywodraeth Cymru’n Un yn llwyddo i gyflenwi’r cynllun gwerthfawr hwn lle mae’r weinyddiaeth Lafur flaenorol wedi methu?

Andrew Davies: I would not agree that we had failed. Significant progress was made, and we are now building on that in the 'One Wales’ programme for government. An example that is often quoted is the Porth relief road, which was procured by Rhondda Cynon Taf County Borough Council with funding from my department in the Assembly Government when I was Minister for transport. We were able to embed the community benefit clause through our contact with the construction company, Costain, which led to just under 50 long-term unemployed people getting a job in construction and receiving the appropriate level of training. They now have long-term prospects in a very dynamic sector.

Andrew Davies: Ni fyddwn yn cytuno ein bod wedi methu. Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol, ac yr ydym yn awr yn adeiladu ar hynny yn rhaglen 'Cymru’n Un’ y llywodraeth. Enghraifft a ddyfynnir yn aml yw ffordd liniaru’r Porth, a gafodd ei chaffael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf gyda chyllid gan fy adran i yn Llywodraeth y Cynulliad pan oeddwn yn Weinidog dros drafnidiaeth. Llwyddasom i fewnosod y cymal er budd y gymuned drwy ein cysylltiad â’r cwmni adeiladu, Costain, ac arweiniodd hyn at ychydig o dan 50 o bobl a oedd wedi bod yn ddi-waith am dymor hir yn cael gwaith ym maes adeiladu ac yn cael y lefel hyfforddiant briodol. Mae ganddynt ddyfodol tymor hir mewn sector deinamig dros ben bellach.

1.00 p.m.

 

Thirteen projects across a wide range of local authorities are now embedding community benefit clauses in their procurement contracts. Those include Rhondda Cynon Taf, in terms of the Church Village bypass and the RCT Homes project. Many local authorities are embedding community benefit clauses in their housing stock improvement programme. So, we are building on the substantial progress that has been made. We cannot dictate to local authorities—we can only encourage them, and I am delighted that some have realised those opportunities, as I said in my reply to Joyce Watson.

Mae tri phrosiect ar ddeg ar draws ystod eang o awdurdodau lleol bellach yn cynnwys cymalau budd i’r gymuned yn eu contractau caffael. Mae’r rheini’n cynnwys Rhondda Cynon Taf, o ran ffordd osgoi Gartholwg a phrosiect Cartrefi RCT. Mae nifer o awdurdodau lleol yn cynnwys cymalau budd i’r gymuned yn eu rhaglen gwella stoc tai. Felly, yr ydym yn adeiladu ar y cynnydd sylweddol a wnaethpwyd. Ni allwn orchymyn awdurdodau lleol—dim ond eu hannog, ac yr wyf yn falch bod rhai wedi gwireddu’r cyfleoedd hynny, fel y dywedais yn fy ateb i Joyce Watson.

Improving Public Service Delivery

Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus yn Well

Q10 Paul Davies: Will the Minister make a statement outlining his plans for improving public service delivery? OAQ(3)0318(FPS)

C10 Paul Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn amlinellu ei gynlluniau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yn well? OAQ(3)0318(FPS)

Andrew Davies: I am determined to focus clearly on delivery. That is why I welcome the development of local service boards. Those will help us do things differently and will play a vital role in transforming key services. The new local service boards will help take joint action on major challenges.  

Andrew Davies: Yr wyf yn benderfynol o ganolbwyntio’n glir ar gyflenwi. Dyna paham yr wyf yn croesawu datblygiad y byrddau gwasanaethau lleol. Bydd y rheini’n ein helpu i wneud pethau’n wahanol a byddant yn chwarae rhan hanfodol wrth weddnewid gwasanaethau allweddol. Bydd y byrddau gwasanaethau lleol newydd yn helpu i weithredu ar y cyd ar heriau o bwys.

Paul Davies: The Assembly Government sets targets to improve delivery continuously within governmental departments. Performance management is essential, but surely that should be realised at an individual level of activity—for example, hospitals should take on the risk and cost of adverse events rather than ally themselves to central Government targets. Do targets apply to Government Ministers and, if so, do you think that they should suffer the consequences if targets are continuously not met?

Paul Davies: Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gosod targedau er mwyn i adrannau’r llywodraeth gyflenwi’n well drwy’r amser. Mae rheoli perfformiad yn hanfodol, ond oni ddylid sicrhau hynny ar lefel gweithgarwch unigol—er enghraifft, dylai ysbytai ysgwyddo risg a chost digwyddiadau andwyol yn hytrach na chysylltu eu hunain â thargedau’r Llywodraeth ganolog. A yw targedau’n berthnasol i Weinidogion y Llywodraeth ac, os ydynt, a ydych yn meddwl y dylent ddioddef y canlyniadau os na chyrhaeddir y targedau yn rheolaidd?

Andrew Davies: When it comes to public service delivery, we need to address some of the substantial challenges ahead. There has been significant improvement in public service delivery—I referred earlier to performance in the health service. Services have also improved significantly in many local authorities. However, there has been wide variability of performance, which I have termed a postcode lottery and which I think is unacceptable. That is why, with the Minister for Social Justice and Local Government, we are negotiating with the Welsh Local Government Association the establishment of national minimum standards. The citizens of Wales should not have to put up with a postcode lottery, but should be able to access universally high-quality services, irrespective of where they live. As Ministers, we will be judged on our ability to provide those high-quality services. No doubt the electorate, in due course, will make its own decisions.

Andrew Davies: Wrth sôn am gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus, mae angen inni roi sylw i rai o’r heriau sylweddol o’n blaenau. Mae cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus wedi gwella’n sylweddol—cyfeiriais yn gynharach at berfformiad yn y gwasanaeth iechyd. Mae gwasanaethau wedi gwella’n sylweddol mewn nifer o awdurdodau lleol hefyd. Fodd bynnag, gwelwyd amrywiaeth eang o ran perfformiad, ac yr wyf yn galw hyn yn loteri cod post ac yn meddwl ei fod yn annerbyniol. Dyna pam ein bod ni, ynghyd â’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn trafod sefydlu safonau gofynnol cenedlaethol gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Ni ddylai dinasyddion Cymru orfod goddef loteri cod post, ond dylent allu cael gafael ar wasanaethau o safon uchel yn gyffredinol, waeth ble y maent yn byw. Fel Gweinidogion, cawn ein beirniadu am ein gallu i ddarparu’r gwasanaethau safon uchel hynny. Diau y bydd yr etholwyr yn gwneud eu penderfyniadau eu hunain, maes o law.

As you are aware, the credit crunch has led to an increase in the cost of borrowing, the effect of which can be seen in the buy-to-let sector, where landlords are getting into extreme difficulty. Have you taken into consideration the effect of the credit crunch on the capacity to borrow of those who have transferred their stock to housing associations? Will they be able to transfer their stock or successfully manage their companies under the current circumstances?

Bethan Jenkins: Fel y gwyddoch, mae’r wasgfa gredyd wedi arwain at gynnydd mewn cost benthyca, a gellir gweld effaith hyn yn y sector prynu i osod lle mae landlordiaid yn wynebu anawsterau eithriadol. A ydych wedi ystyried effaith y wasgfa gredyd ar allu’r rheini sydd wedi trosglwyddo eu stoc i gymdeithasau tai i fenthyca? A fyddant yn gallu trosglwyddo eu stoc neu lwyddo i reoli eu cwmnïau yn yr amgylchiadau presennol?

Housing is not my responsibility, but I will follow that up with the Deputy Minister for Housing, Jocelyn Davies.

Andrew Davies: Nid wyf yn gyfrifol am dai, ond byddaf yn dilyn trywydd hynny gyda’r Dirprwy Weinidog dros Dai, Jocelyn Davies.

An initial look at the impact of the credit crunch on the Assembly Government and on public services in Wales will not give us a clear answer as to whether we will be net losers or net gainers. The tightness of credit and the increase in the cost of credit does have its disadvantages, but there may also be advantages, in that the Government and public sector would be regarded by banks, financial institutions and other lenders as blue chip and, therefore, we would have greater security. So, it is too soon to say what the overall position would be. However, on the specific issue of housing and access to funds by housing associations and registered social landlords, I will discuss that with colleagues and get back to you.

Wrth gymryd golwg gyntaf ar effaith y wasgfa gredyd ar Lywodraeth y Cynulliad ac ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ni fyddwn yn cael ateb clir ynghylch a fyddwn ar ein hennill ynteu ar ein colled. Gall y sefyllfa dynn o ran credyd a’r cynnydd yng nghost credyd arwain at anfanteision, ond gall fod manteision hefyd, gan y byddai banciau, sefydliadau ariannol a benthycwyr eraill yn ystyried y Llywodraeth a’r sector cyhoeddus yn flaengar a byddai gennym, felly, fwy o ddiogelwch. Felly, mae’n rhy fuan dweud beth fydd y sefyllfa gyffredinol. Fodd bynnag, ynghylch y mater penodol o dai a mynediad cymdeithasau  tai a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig at gyllid, byddaf yn trafod hynny gyda chyd-Aelodau ac yn dod yn ôl atoch.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Questions to the Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills

The Record

Further Education Institutions

Sefydliadau Addysg Bellach

Q1 Kirsty Williams: Will the Minister make a statement on the level of funding for further education institutions in Wales? OAQ(3)0395(CEL)

C1 Kirsty Williams: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefel y cyllid ar gyfer sefydliadau addysg bellach yng Nghymru? OAQ(3)0395(CEL)

The Deputy Minister for Skills (John Griffiths): The 2008-09 further education allocations, including those for Welsh for adults centres and further education in higher education institutions, totals £295.98 million. Capital funding is £18.37 million.

Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau (John Griffiths): Mae cyfanswm dyraniadau addysg bellach 2008-09, gan gynnwys y dyraniadau ar gyfer canolfannau Cymraeg i oedolion ac addysg bellach mewn sefydliadau addysg uwch yn £295.98 miliwn. Mae cyllid cyfalaf yn £18.37 miliwn.

Kirsty Williams: Further education institutions in Wales have major capital and estate problems. One college in the north-east of England is receiving over £60 million of capital investment—that is more than the entire capital allocation for further education in Wales over the last five years. How do you expect our FE colleges to maintain their high standards and to continue to compete against their English counterparts when you will not put in the investment that they need?

Kirsty Williams: Mae gan sefydliadau addysg bellach yng Nghymru broblemau mawr o ran cyfalaf ac ystadau. Mae un coleg yng ngogledd-ddwyrain Lloegr yn cael dros £60 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf—mae hynny’n fwy na’r holl ddyraniad cyfalaf ar gyfer addysg bellach yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf. Sut yr ydych yn disgwyl i’n colegau addysg bellach gynnal eu safonau uchel a pharhau i gystadlu yn erbyn y colegau yn Lloegr pan nad ydych rhoi’r buddsoddiad y mae eu hangen arnynt?

John Griffiths: You rightly point to the high standards in further education in Wales, and if we look at the Estyn reports and the various reviews, evaluations and monitoring that take place, we see that, over the last few years, the number of Estyn grades 1 and 2—which indicate outstanding or good provision—has almost doubled. Therefore, we have seen an impressive increase in standards, and that shows that we are on the right lines, and are providing the resources for further education in Wales that enables those standards to be reached.

John Griffiths: Yr oeddech yn gywir ddigon i dynnu sylw at safonau uchel addysg bellach yng Nghymru, ac os edrychwn ar adroddiadau Estyn a’r adolygiadau, y gwerthusiadau a’r monitro amrywiol sy’n digwydd, gwelwn fod nifer graddau 1 a 2 Estyn—sy’n cynrychioli darpariaeth ragorol neu dda—bron wedi dyblu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Felly, yr ydym wedi gweld cynnydd sylweddol mewn safonau, ac mae hynny’n dangos ein bod ar y trywydd cywir, ac yn darparu’r adnoddau ar gyfer addysg bellach yng Nghymru sy’n ein galluogi i gyrraedd y safonau hynny.

Comparisons with England are always made; I travel all around Wales as the Deputy Minister for Skills, and just in the last few months I have opened various new centres at further education colleges. There is a lot of new building work taking place, which is good to see. When we look at comparisons with England, there are various factors that have to be borne in mind. It is not just a matter of Government money—it is also about land sales, borrowing, cash reserves, and levering in other funding. When we look at the situation for this particular financial year, the amount of Government money available for capital spend in further education in Wales is not hugely different to England when you take into account differences in population. What we want to do is to work with further education in Wales so that we can take provision to even higher standards, and ensure that we have good capital spend and good infrastructure, including nice new buildings.

Gwneir cymariaethau â Lloegr bob amser; yr wyf yn teithio o amgylch Cymru fel y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, a hyd yn oed yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf yr wyf wedi agor nifer o ganolfannau newydd mewn colegau addysg bellach. Mae llawer o waith adeiladu newydd yn digwydd, sy’n beth braf i’w weld. Pan edrychwn ar gymariaethau â Lloegr, mae’n rhaid inni ystyried rhai ffactorau. Nid arian y Llywodraeth yn unig sy’n bwysig—mae a wnelo hyn hefyd â gwerthu tir, benthyca, arian wrth gefn, a denu cyllid arall. Pan fyddwn yn ystyried y sefyllfa ar gyfer y flwyddyn ariannol benodol hon, nid yw swm yr arian sydd ar gael gan y Llywodraeth ar gyfer gwariant cyfalaf mewn addysg bellach yng Nghymru yn wahanol iawn i’r swm yn Lloegr pan fyddwch yn ystyried y gwahaniaeth mewn poblogaeth. Yr hyn yr ydym am ei wneud yw gweithio gydag addysg bellach yng Nghymru fel y gallwn godi’r ddarpariaeth i safonau uwch hyd yn oed, a sicrhau bod gennym wariant cyfalaf da a seilwaith da, gan gynnwys adeiladau newydd, braf.

Kirsty Williams: Further education colleges are achieving those excellent results despite you, not because of you. Further education colleges in Wales have been given an increase of 1.7 per cent in their overall allocation from the Assembly Government this year. Given that that allocation is below inflation, and that colleges have already had to make year-on-year efficiency savings, and given that they are expected to meet pay increases and increments for their staff to keep them in line with school teachers—as well as the fact that the Welsh Assembly Government has failed to adopt three-year funding allocations, despite that being a 'One Wales’ commitment—when can FE colleges in Wales expect to get a fair deal from the Labour-Plaid Cymru Government?

Kirsty Williams: Mae colegau addysg bellach yn cyflawni’r canlyniadau ardderchog hynny er gwaethaf yr hyn yr ydych yn ei wneud, nid oherwydd yr hyn yr ydych yn ei wneud. Mae colegau addysg bellach yng Nghymru wedi cael cynnydd o 1.7 y cant yn eu dyraniad cyffredinol gan Lywodraeth y Cynulliad eleni. Gan fod y dyraniad yn is na chwyddiant, a bod colegau eisoes wedi gorfod gwneud arbedion effeithlonrwydd o flwyddyn i flwyddyn, a chan ystyried y disgwylir iddynt fodloni’r cynnydd o ran cyflog i’w staff fel eu bod yn cydymffurfio â chyflogau athrawon ysgol—yn ogystal â’r ffaith bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi methu mabwysiadu dyraniadau arian tair blynedd, er bod hyn yn ymrwymiad yn 'Cymru’n Un’—pryd y gall colegau addysg bellach yng Nghymru ddisgwyl cael bargen deg gan Lywodraeth Lafur-Plaid Cymru?

John Griffiths: That is far from the truth. When I meet further education college principals, and other staff, they see the further education sector working in close partnership with the Assembly Government. That is how we have made progress, and delivered the standards that we have—with that partnership approach. To say that the Assembly Government has played no part in improving those standards is absolute nonsense, and I think that most people would see it as such.

John Griffiths: Nid yw hynny’n wir o gwbl. Pan gyfarfûm â phenaethiaid ac â staff eraill colegau addysg bellach, yr oeddent yn gweld bod y sector addysg bellach yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda Llywodraeth y Cynulliad. Dyna sut yr ydym wedi gwneud cynnydd, ac wedi cyflawni’r safonau hynny—gyda’r dull partneriaeth. Mae dweud nad yw Llywodraeth y Cynulliad wedi chwarae unrhyw ran yn y broses o wella’r safonau hynny yn hollol hurt, a chredaf y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno â mi.

It is also the case that we are committed, and will remain committed, to equality of pay between further education and schools in Wales, and we make no apologies for that. It has played an important part in improving standards. There are various increases in colleges’ revenue allocations for 2008-09, from over 10 per cent in some cases, including that of Powys, to more or less standstill budgets for others. That is partly to do with moving towards the harmonised rate in 2010, it is partly to do with historical factors, but it is also because of the volume of learning activity. Therefore, I do not recognise the negative and simplistic picture that you paint, Kirsty. We have been able to achieve high standards through good partnership working between the Welsh Assembly Government and the further education sector. That is how we aim to continue.

Mae hyn hefyd yn wir am ein hymrwymiad i gydraddoldeb o ran cyflog rhwng addysg bellach ac ysgolion yng Nghymru, a byddwn yn parhau â’n hymrwymiad i hyn, ac nid ymddiheuraf am hynny. Mae wedi chwarae rhan bwysig yn y broses o wella safonau. Mae codiadau amrywiol yn nyraniadau cyllid colegau ar gyfer 2008-09, dros 10 y cant mewn rhai achosion, gan gynnwys Powys, i gyllideb ddigyfnewid fwy neu lai mewn achosion eraill. Mae hynny’n rhannol oherwydd y broses o symud at y gyfradd gyson yn 2010, yn rhannol yn ymwneud â’r ffactorau hanesyddol, ond hefyd oherwydd maint y gweithgarwch dysgu. Felly, nid wyf yn cydnabod y darlun negyddol a syml yr ydych yn ei ddarlunio, Kirsty. Yr ydym wedi gallu cyflawni safonau uchel drwy waith partneriaeth da rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r sector addysg bellach. Dyna sut yr ydym yn bwriadu parhau.

1.10 p.m.

 

Gareth Jones: Mae gan addysg bellach y potensial i gyfrannu’n helaeth iawn at raglen 'Cymru’n Un’ i adfywio’n cymunedau. Pa gymorth ariannol ychwanegol allwch chi ei ddarparu ar gyfer sefydliadau i’w cynorthwyo gyda’r gwaith allweddol hwn?

Gareth Jones: Further education has the potential to contribute greatly to the 'One Wales’ programme to regenerate our communities. What financial assistance can you provide for organisations to help them with this vital work?

John Griffiths: We work on a cross-departmental basis in the Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills. Yesterday, I met my colleague Leighton Andrews, Deputy Minister for Regeneration, to address these very issues and to look at how we can work closely together and with other departments to ensure that we deliver more by working together than we could in comparative isolation. A number of projects already exist, such as Môn a Menai in north-west Wales, which we discussed yesterday. Therefore, we see the very powerful role that education and training can play in regenerating communities. We are determined that 'Skills That Work for Wales’ and the action plan that develops as a result of that will deliver on that front.

John Griffiths: Yr ydym yn gweithio ar sail trawsadrannol yn yr Adran Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. Ddoe, cyfarfûm â’m cyd-Aelod Leighton Andrews, y Dirprwy Weinidog dros Adfywio, er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn ac i edrych ar sut y gallwn gydweithio’n agos ag adrannau eraill er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni mwy drwy weithio gyda’n gilydd na phetaem yn gweithio ar ein pen ein hunain. Mae nifer o brosiectau’n bodoli eisoes, megis Môn a Menai yng ngogledd-orllewin Cymru, fel y gwnaethom ei drafod ddoe. Felly, gwelwn y rôl bwerus iawn y gall addysg a hyfforddiant ei chwarae wrth adfywio cymunedau. Yr ydym yn benderfynol y bydd 'Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru’ a’r cynllun gweithredu sy’n datblygu o ganlyniad i’r strategaeth honno yn cyflawni hynny.

As an administration, social justice is a central driving force in our programme for government. We want to ensure that the Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills plays a central role in that. That is the spirit in which we will take forward 'Skills That Work for Wales’ and everything that we do.

Fel gweinyddiaeth, mae cyfiawnder cymdeithasol yn ganolog yn ein rhaglen i’r llywodraeth. Yr ydym am sicrhau bod yr Adran Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yn chwarae rôl ganolog yn hynny. Yn yr ysbryd hwnnw y byddwn yn llywio’r   'Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru’ a phopeth yr ydym yn ei wneud.

David Melding: Minister, you made reference to the excellent inspection reports that Estyn has given to further education institutions recently—a few months ago, Deeside College had seven straight grade 1s. Do you share our puzzlement that you are now seeking, through the framework of intervention, greater powers to intervene in FE colleges when similar powers are not available for schools or for universities? This is something that has been roundly condemned by Fforwm as promoting an interfering agenda. Why are you doing it?

David Melding: Weinidog, cyfeiriasoch at yr adroddiadau arolygu ardderchog y mae Estyn wedi’u rhoi i sefydliadau addysg bellach yn ddiweddar—rai misoedd yn ôl, rhoddwyd saith gradd 1 i Goleg Glannau Dyfrdwy. A ydych yn deall pam ein bod mor ddryslyd eich bod bellach, drwy’r fframwaith ymyrryd, yn ceisio mwy o bwerau er mwyn ymyrryd â cholegau addysg bellach pan nad yw pwerau tebyg ar gael i ysgolion a phrifysgolion? Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi’i gondemnio’n frwd gan Fforwm fel achos o hyrwyddo agenda ymyrryd. Pam yr ydych yn gwneud hyn?

John Griffiths: It is not interference, David; it is partnership being extended and taken further. We have told further education colleges—and I think that Fforwm is appreciative of this—that, where colleges are working well and delivering excellence, of which Deeside College is a very good example, we want to lighten the burden of regulation and, indeed, intervention. They will be able to go forward, in terms of self-regulation and self-assessment, more strongly than has hitherto been the case. We would be abdicating our responsibility as a Government if we did not take those powers to intervene where things are not going well and where learners are not being well served. That is our responsibility as the administration in Wales.

John Griffiths: Nid ymyrraeth yw hyn, David; ond partneriaeth sy’n cael ei ehangu a’i symud ymhellach. Yr ydym wedi rhoi gwybod i golegau addysg bellach—a chredaf fod Fforwm yn gwerthfawrogi hyn—pan fydd colegau’n gweithio’n dda ac yn cyflawni rhagoriaeth, ac mae Coleg Glannau Dyfrdwy yn enghraifft dda iawn o hyn, ein bod am ysgafnhau baich rheoleiddio ac yn wir, ymyrryd. Byddant yn gallu symud ymlaen, o ran hunan-reoleiddio a hunan-asesu, yn gryfach nag o’r blaen. Byddem yn diosg ein cyfrifoldeb fel Llywodraeth pe na fyddem yn defnyddio’r pwerau hynny i ymyrryd pan na fydd pethau’n mynd yn dda a phan na fydd dysgwyr yn cael eu gwasanaethu’n dda. Dyna ein cyfrifoldeb fel gweinyddiaeth yng Nghymru.

Improving School Buildings

Gwella Adeiladau Ysgol

Q2 Lesley Griffiths: What steps is the Welsh Assembly Government taking to improve school buildings in Wales? OAQ(3)0417(CEL)

C2 Lesley Griffiths: Pa gamau y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n eu cymryd i wella adeiladau ysgol yng Nghymru? OAQ(3)0417(CEL)

The Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (Jane Hutt): In line with our 'One Wales’ commitment, Assembly Government funding for capital investment is increasing from £82 million in 2002-03 to £168.5 million in 2008-09; authorities are also investing their own resources.

Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (Jane Hutt):

Yn unol â’n hymrwymiad yn 'Cymru’n Un’, mae arian Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn cynyddu o £82 miliwn yn 2002-03 i £168.5 miliwn yn 2008-09; mae awdurdodau hefyd yn buddsoddi eu hadnoddau eu hunain.

Lesley Griffiths: I recently visited Darland High School in Rossett in my constituency, when I was shown its plans for a brand new science block, which will be state of the art in terms of design and will deliver huge improvements to the education of local children who, unfortunately, are currently being taught in science laboratories that are not of the standard that we would want. Minister, do you agree that this type of investment demonstrates the Government’s determination to help schools like Darland to turn themselves around?

Lesley Griffiths: Ymwelais ag Ysgol Uwchradd Darland yn Rossett yn fy etholaeth yn ddiweddar, lle cefais weld ei chynlluniau ar gyfer uned wyddoniaeth newydd sbon, a fydd yn arloesol o ran cynllun ac a fydd yn dod â gwelliannau mawr i addysg plant lleol sydd, yn anffodus, yn cael eu haddysgu ar hyn o bryd mewn labordai gwyddoniaeth nad ydynt yn cyrraedd y safon briodol. Weinidog, a ydych yn cytuno bod y math hwn o fuddsoddiad yn dangos penderfyniad y Llywodraeth i helpu ysgolion fel Darland i drawsnewid eu hunain?

Jane Hutt: You have already written to me about these important issues in relation to Wrexham’s plans for school rebuilding, refurbishment and extension, which I welcome. It clearly demonstrates our commitment to ensure that all schools are fit for purpose and deliver twenty-first century education. Between 2002-03 and 2008-09, Wrexham received £18.338 million in school buildings improvement grant, and Darland is one of the three secondary schools currently being upgraded in phase 2 of the authority’s secondary school reorganisation.

Jane Hutt: Yr ydych eisoes wedi ysgrifennu ataf ynghylch y materion pwysig hyn yng nghyswllt cynlluniau Wrecsam ar gyfer ailadeiladu, adnewyddu ac ehangu ysgolion, ac yr wyf yn eu croesawu. Mae’n dangos yn glir ein hymrwymiad i sicrhau bod pob ysgol yn addas at ei phwrpas ac yn cyflwyno addysg yr unfed ganrif ar hugain. Rhwng 2002-03 a 2008-09, cafodd Wrecsam £18.338 miliwn o grant gwella adeiladau ysgolion, ac mae Darland yn un o’r tair ysgol uwchradd sydd ar hyn o bryd yn cael eu huwchraddio yng ngham 2 ad-drefniad ysgolion uwchradd yr awdurdod.

Andrew R.T. Davies: The other day, I had the pleasure of visiting Cowbridge Comprehensive School, where I was shown around by the headteacher, Mrs Evans. I am sure that you are well aware of the condition of the school’s buildings, as the matter has been debated and raised in questions many times in this Chamber. There seems to be consensus about the importance of the new school build and its going ahead, but the headteacher emphasised to me concerns about the current state of the existing school buildings for schoolchildren in the transition phase, given that the school will have a record intake in year 7 of 240 pupils in September of this year. How confident are you, Minister, that you will be able to assist, where possible, the LEA in addressing the transition into the new school buildings, given that I am sure that you are more than aware, as the constituency Member, of the appalling state of the current buildings and the fact that the new buildings could be up to two and a half years away?

Andrew R.T. Davies: Y dydd o’r blaen, cefais y pleser o ymweld ag Ysgol Gyfun y Bont-faen, lle hebryngwyd fi o gwmpas gan y pennaeth, Mrs Evans. Yr wyf yn siŵr eich bod yn gwybod yn iawn am gyflwr adeiladau’r ysgol, gan fod y mater wedi’i drafod a’i godi mewn cwestiynau lawer gwaith yn y Siambr hon. Ymddengys fod consensws ynghylch pwysigrwydd adeiladu ysgol newydd ac y dylai’r gwaith fynd rhagddo, ond pwysleisiodd y pennaeth bryderon i mi ynghylch cyflwr cyfredol adeiladau presennol yr ysgol i blant ysgol yn y cyfnod pontio, gan gofio y bydd yr ysgol yn derbyn mwy o ddisgyblion nag erioed o’r blaen, sef 240,  i flwyddyn 7 ym Medi eleni. Pa mor hyderus ydych chi, Weinidog, y byddwch yn gallu helpu, lle bo modd, yr awdurdod addysg lleol i hwyluso’r trawsnewid i’r adeiladau newydd, a chithau, yr wyf yn siŵr, yn fwy nag ymwybodol, a chithau’n Aelod dros yr etholaeth, o gyflwr echrydus yr adeiladau cyfredol a’r ffaith y gallai’r adeiladau newydd fod hyd at ddwy flynedd a hanner i ffwrdd?

Jane Hutt: I am also delighted, Andrew, that the former administration in the Vale of Glamorgan made progress and moved forward on the rebuilding of Cowbridge Comprehensive School. By September 2010, the authority will have redeveloped Cowbridge comprehensive and it is on course to redevelop two other schools.

Jane Hutt: Yr wyf finnau wrth fy modd, Andrew, fod y cyn weinyddiaeth ym Mro Morgannwg wedi cymryd camau a symud ymlaen ar fater ailadeiladu Ysgol Gyfun y Bont-faen. Erbyn Medi 2010, bydd yr awdurdod wedi ailddatblygu ysgol gyfun y Bont-faen ac mae ar y trywydd i ailddatblygu dwy ysgol arall.

In terms of understanding the pressures on this school, I am a regular visitor, as you know, to both the lower and the middle school buildings. I know that the authority is addressing the condition of those buildings in its asset management plan and its existing maintenance and repair programme.

O ran deall y pwysau ar yr ysgol hon, yr wyf yn ymwelydd rheolaidd, fel y gwyddoch, ag adeiladau’r ysgol is a’r ysgol ganol ill dwy. Gwn fod yr awdurdod yn rhoi sylw i gyflwr yr adeiladau hynny yn ei gynllun rheoli asedau a’i raglen gynnal a thrwsio bresennol.

Eleanor Burnham: We discussed the condition of school buildings yesterday, Minister. Professor Bramley’s report was referred to with regard to spending based on need and not on historical data. You and your predecessor have constantly assured us that all schools in Wales will be of an acceptable standard by 2010. I also visited Darland High School, some time ago, and windows were being blown in because of rotten frames and so on. How will you assure all schools that you are on track to ensuring that they are all of an adequate standard, as you have promised?

Eleanor Burnham: Trafodasom gyflwr adeiladau ysgolion ddoe, Weinidog. Cyfeiriwyd at adroddiad yr Athro Bramley ynglŷn â gwario ar sail angen ac nid ar sail data hanesyddol. Yr ydych chi a’ch rhagflaenydd wedi’n sicrhau ni’n gyson y bydd pob ysgol yng Nghymru o safon dderbyniol erbyn 2010. Ymwelais innau ag Ysgol Uwchradd Darland, dro yn ôl, ac yr oedd ffenestri’n cael eu chwythu i mewn oherwydd bod fframiau wedi pydru ac ati. Sut y gwnewch chi roi sicrwydd i bob ysgol eich bod ar y trywydd iawn i sicrhau eu bod i gyd o safon ddigonol, yn unol â’ch addewid?

Jane Hutt: The allocation of resources is critical, and funding will increase to £672.256 million as a result of the increase in our budget. However, local authorities also need to develop strategic, robust plans for capital investment in schools, taking into account pupil numbers and the fact that they have to accelerate the delivery of twenty-first century schools and achieve the fitness for purpose target.

Jane Hutt: Mae dyraniad adnoddau’n allweddol, a bydd y cyllid yn cynyddu i £672.256 miliwn o ganlyniad i’r codiad yn ein cyllideb. Fodd bynnag, mae angen i awdurdodau lleol ddatblygu cynlluniau strategol cadarn hefyd ar gyfer buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion, gan roi ystyriaeth i niferoedd disgyblion a’r ffaith bod yn rhaid iddynt brysuro i ddarparu ysgolion ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a chyrraedd y targed addasrwydd i’r diben.

Working with Welsh Local Government Association, I am ensuring that we target our funding. We have given the £9 million school building investment grant to all authorities, and now we want to target it to make sure that they deliver on robust capital investment programmes.

Gan weithio gyda Chymdeithas Lywodraeth Leol Cymru, yr wyf yn sicrhau ein bod yn targedu ein harian. Yr ydym wedi rhoi’r grant £9 miliwn ar gyfer buddsoddi mewn adeiladau ysgolion i bob awdurdod, ac yn awr mae arnom eisiau ei dargedu i wneud yn siŵr eu bod yn cyflawni rhaglenni buddsoddi cyfalaf cadarn.

The Presiding Officer: Question 3, OAQ(3)0432(CEL), has been transferred for written answer.

Y Llywydd: Trosglwyddwyd cwestiwn 3, OAQ(3)0432(CEL), i’w ateb yn ysgrifenedig.

Funding for Higher Education

Cyllid ar gyfer Addysg Uwch

Q4 Kirsty Williams: Will the Minister make a statement on the level of funding for higher education in Wales? OAQ(3)0396(CEL)

C4 Kirsty Williams: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lefel y cyllid ar gyfer addysg uwch yng Nghymru? OAQ(3)0396(CEL)

Jane Hutt: I recently set out my strategic priorities, along with a budget allocation of some £440 million for the higher education sector in 2008-09. A ministerial advisory group, chaired by Professor Merfyn Jones, will assist me in addressing funding challenges for HEIs in Wales.

Jane Hutt: Yn ddiweddar amlinellais fy mlaenoriaethau strategol, ynghyd â dyraniad cyllideb o ryw £440 miliwn ar gyfer y sector addysg uwch yn 2008-09. Bydd grŵp cynghori gweinidogion, dan gadeiryddiaeth yr Athro Merfyn Jones, yn fy nghynorthwyo i wynebu heriau cyllid i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Kirsty Williams: The Higher Education Funding Council for Wales’s funding gap report for 2005-06 shows that the deficit in public funding of universities in Wales, when compared to the funding in England, increased by 53 per cent in one year, from £40 million to £61 million. That figure is expected to rise to £70 million by the end of 2007. Do you dispute these figures? If you do not, what are you doing to address the shortfall?

Kirsty Williams: Mae adroddiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar y bwlch cyllid am 2005-06 yn dangos fod y diffyg yn y cyllid cyhoeddus i brifysgolion yng Nghymru, o’i gymharu â’r cyllid yn Lloegr, wedi cynyddu 53 y cant mewn un flwyddyn, o £40 miliwn i £61 miliwn. Disgwylir i’r ffigur hwnnw godi i £70 miliwn erbyn diwedd 2007. A ydych yn gwadu’r ffigurau hyn? Os nad ydych, beth yr ydych yn ei wneud i ateb y diffyg?

Jane Hutt: We need to put this into context. Welsh Assembly Government funding via HEFCW comprises 42 per cent of Welsh higher education institutions’ income. We are not the only source of revenue for higher education. In fact, HEFCW is supporting HEIs and developing their capacity in this regard. We have to look to research council awards and EU structural funds. I have already announced that I have established a ministerial advisory group chaired by the vice-chancellor of Bangor University and chair of Higher Education Wales to take forward the challenges and to advise me about HEI funding.

Jane Hutt: Mae angen inni roi hyn yn ei gyd-destun. Mae cyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Cyngor Cyllido Addysg Uwch yn gyfrifol am 42 y cant o incwm sefydliadau addysg uwch. Nid ni yw’r unig ffynhonnell refeniw i addysg uwch. Yn wir, y mae’r cyngor cyllido’n cefnogi sefydliadau addysg uwch ac yn datblygu eu capasiti yn hyn o beth. Rhaid inni edrych at ddyfarniadau cynghorau ymchwil a chronfeydd strwythurol Ewropeaidd. Yr wyf eisoes wedi cyhoeddi fy mod wedi sefydlu grŵp cynghori gweinidogion dan gadeiryddiaeth is-ganghellor Prifysgol Bangor a chadeirydd Addysg Uwch Cymru i symud yr heriau ymlaen ac i roi cyngor imi am gyllid sefydliadau addysg uwch.

Kirsty Williams: It is hard to imagine that that group will say anything that is different from the figures before us, Minister. The shortfall in funding, when English and Welsh universities are compared, is £70 million. You do not need an advisory group to tell you that. You need to go back to Andrew Davies and get some more money out of him to invest properly in our universities. In 2005, all parties in this Chamber signed up to address the funding gap. Have you forgotten that promise?

Kirsty Williams: Mae’n anodd dychmygu y dywed y grŵp hwnnw unrhyw beth sy’n wahanol i’r ffigurau o’n blaen, Weinidog. Mae’r diffyg yn y cyllid, o gymharu prifysgolion Cymru â phrifysgolion Lloegr, yn £70 miliwn. Nid oes angen grŵp cynghori i ddweud hynny wrthych. Mae angen ichi fynd yn ôl at Andrew Davies a chael mwy o arian o’i groen i fuddsoddi’n iawn yn ein prifysgolion. Yn 2005, cytunodd pob plaid yn y Siambr hon i fynd i’r afael â’r bwlch cyllid. A ydych wedi anghofio’r addewid hwnnw?

1.20 p.m.

 

Jane Hutt: I am optimistic rather than pessimistic, as you are. You are entitled to hold that view, if you wish, in opposition. However, if we look at this optimistically, if we take the level of higher education institution funding and student finance in Wales together, it is on a par with levels in England. The evidence shows that our spend per head of population is comparable to that in England. With my ministerial advisory group, I want to ensure that we secure increased income for higher education. We discussed the commercialisation agenda in committee, which is important, and we have discussed the European structural funds and research council income. I am confident that we will move forward optimistically, not pessimistically.

Jane Hutt: Yr wyf yn optimistaidd yn hytrach nag yn besimistaidd fel chi. Mae gennych hawl i’ch barn, os dymunwch, fel gwrthblaid. Fodd bynnag, ac edrych ar hyn yn optimistaidd, os cymerwn lefel cyllid sefydliadau addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru gyda’i gilydd, mae’n gydradd â lefelau yn Lloegr. Dengys y dystiolaeth fod ein gwariant ni ar bob pen o’r boblogaeth yn debyg i’r gwariant yn Lloegr. Gyda’m grŵp cynghori gweinidogion, mae arnaf eisiau gwneud yn siŵr y sicrhawn fwy o incwm i addysg uwch. Trafodasom yr agenda masnacholi yn y pwyllgor, sydd yn bwysig, ac yr ydym wedi trafod yr incwm o gronfeydd strwythurol Ewrop a’r cynghorau ymchwil. Yr wyf yn hyderus y symudwn ymlaen yn optimistaidd, nid yn besimistaidd.

Kirsty Williams: Minister, the measures that you are talking about are not going to touch the sides in terms of addressing the significant funding gap between England and Wales. The best that you can hope for from your advisory group is some tips on how you can get more money out of Andrew Davies.

Kirsty Williams: Weinidog, nid yw’r camau yr ydych chi’n sôn amdanynt yn mynd i gyffwrdd yr ochrau o ran cau’r bwlch cyllid sylweddol rhwng Cymru a Lloegr. Y gorau y gallwch obeithio amdano gan eich grŵp cynghori yw ambell gyngor ar sut y gallwch gael mwy o arian o groen Andrew Davies.

Jane Hutt: This advisory group will be chaired by the chair of Higher Education Wales and the vice-chancellor of Bangor University, and will include people who will take an optimistic and proactive approach to ensuring that higher education institutions in Wales are succeeding in accessing funding from all sources—not just public-sector funding and research-council funding, but also funding from businesses. If we look at the outcomes in terms of higher education institutions in Wales, we must recognise that they are succeeding. Not only is the number of our students increasing, along with student satisfaction, but 'Reaching Higher’ and collaboration is resulting in such initiatives as the merger of the Institute of Grassland and Environmental Research with Aberystwyth University, which I am sure that you would welcome, to create the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences.

Jane Hutt: Caiff y grŵp cynghori hwn ei gadeirio gan gadeirydd Addysg Uwch Cymru ac is-ganghellor Prifysgol Bangor, a bydd yn cynnwys pobl a aiff ati’n optimistaidd ac yn rhagweithiol i sicrhau bod sefydliadau addysg uwch yng Nghymru’n llwyddo i gael cyllid o bob ffynhonnell—nid arian sector cyhoeddus a chynghorau ymchwil yn unig, ond arian oddi wrth fusnesau hefyd. Os edrychwn ar y canlyniadau yn nhermau sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, rhaid inni gydnabod eu bod yn llwyddo. Nid yn unig y mae nifer ein myfyrwyr yn cynyddu, ynghyd â boddhad myfyrwyr, ond mae 'Ymgeisio yn Uwch’ a chydweithio’n arwain at fentrau megis uno’r Sefydliad Ymchwil Tir Glas a’r Amgylchedd â Phrifysgol Aberystwyth, rhywbeth yr wyf yn siŵr y croesawech, i greu Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Alun Davies: In the 'One Wales’ agreement we have a vision of a strong and enterprising economy, which is based, at least partly, on the success of the higher education sector in Wales. In your recent remit letter to the Higher Education Funding Council for Wales, you outline that a priority for it is the creation of a national science academy, which I hope will underpin the commercialisation of research in higher education institutions in Wales. Can you outline your vision for the national science academy?

Alun Davies: Yng nghytundeb 'Cymru’n Un’ mae gennym weledigaeth o economi cryf a mentrus, sydd yn seiliedig, yn rhannol o leiaf, ar lwyddiant y sector addysg uwch yng Nghymru. Yn eich llythyr cylch gwaith diweddar at Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, dywedwch mai blaenoriaeth iddo yw creu academi wyddoniaeth genedlaethol, a fydd, gobeithio, yn tanategu masnacheiddiad ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. A allwch amlinellu eich gweledigaeth ar gyfer yr academi wyddoniaeth genedlaethol?

Jane Hutt: I share this agenda with the First Minister, who takes the lead on science policy, and also with Ieuan Wyn Jones, the Deputy First Minister and Minister for the Economy and Transport. In 'One Wales’ we commit ourselves to preparation for implementation in 2009. It is about addressing the research capacity and the contribution of business and universities, and recognising and assessing the supply of scientists, technologists, engineers and mathematicians. It will take us forward from 2009-10.

Jane Hutt: Rhannaf yr agenda hwn â’r Prif Weinidog, sef yr arweinydd ar bolisi gwyddoniaeth, a hefyd â Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth. Yn 'Cymru’n Un’ yr ydym yn ymrwymo i baratoi ar gyfer gweithredu yn 2009. Mae a wnelo hyn â delio â’r capasiti ymchwil a chyfraniad busnesau a phrifysgolion, a chydnabod ac asesu’r cyflenwad o wyddonwyr, technolegwyr, peirianwyr a mathemategwyr. Aiff â ni ymlaen o 2009-10.

Nick Bourne: I will take the Minister back to the funding gap in higher education, which she will know has been an issue for at least four years. It has been admitted privately by Ministers that there has been a significant and cumulative funding gap over the past four years. It has been £190 million, and the gap is widening as we speak. Does the Minister agree that there is a substantial funding gap in comparison to England and is she proposing to put in extra money to close that gap? I do not want to hear any guff about the committee, because while the committee is sitting the funding gap is getting greater. If the Minister does nothing, we can only assume that it is Plaid-Labour policy to see a loss of students, research projects, staff and national prestige in higher education.

Nick Bourne: Af â’r Gweinidog yn ôl at y bwlch cyllid mewn addysg uwch, sydd wedi bod yn broblem ers o leiaf bedair blynedd, fel y gŵyr hi. Mae Gweinidogion wedi cyfaddef yn breifat y cafwyd bwlch sylweddol a chronnol dros y pedair blynedd diwethaf. Bu’n £190 miliwn, ac mae’r bwlch yn lledu wrth inni siarad. A ydyw’r Gweinidog yn cytuno bod bwlch cyllid sylweddol o’i gymharu â Lloegr ac a ydyw hi’n bwriadu rhoi arian ychwanegol i mewn i gau’r bwlch hwnnw? Nid oes arnaf eisiau clywed unrhyw lol am y pwyllgor, oherwydd tra eistedda’r pwyllgor mae’r bwlch cyllid yn tyfu. Os na wna’r Gweinidog ddim byd, ni allwn ond tybio mai polisi Plaid a Llafur yw gweld colli myfyrwyr, prosiectau ymchwil, staff a bri cenedlaethol mewn addysg uwch.

Jane Hutt: The higher education institutions in Wales will be very disappointed by the negative, undermining tone of the contributions made by the opposition this afternoon. Do you wish to undermine the role of Professor Merfyn Jones, who has taken on this role of advising me—[Interruption.]

Jane Hutt: Bydd y sefydliadau addysg uwch yng Nghymru’n siomedig iawn â thôn negyddol, danseiliol y cyfraniadau a wnaethpwyd gan yr wrthblaid y prynhawn yma. A ydych yn dymuno tanseilio rôl yr Athro Merfyn Jones, sydd wedi ymgymryd â’r rôl hon o roi cyngor imi—[Torri ar draws.]

The Presiding Officer: Order. I want to hear the Minister; this barracking, again, seems to be the forte of the official opposition. You know of my dire warnings in the past, Mr Melding.

Y Llywydd: Trefn. Mae arnaf eisiau clywed y Gweinidog; mae’n ymddangos, eto, mai’r heclo hwn yw cryfder yr wrthblaid swyddogol. Gwyddoch am fy rhybuddion llym yn y gorffennol, Mr Melding.

Jane Hutt: I am awaiting Mr Melding’s contribution this afternoon. Welsh Assembly Government funding for higher education has increased from £325 million in 2002-03 to more than £436 million—an increase of more than one third in seven years. Do you not recognise the level of the increase? Will you not look at progress in Wales, instead of always harping on about what is happening over the border in England? As I said, the quantum—the allocation for student support and Assembly Government funding—is on a par with England. However, I am not content with that. With regard to my remit letter and the publication of the HEFCW analysis, I take action. I set up a ministerial group and I ensure that I am being advised on how we address this from every aspect, from the commercialisation agenda to the research councils’ agenda and income generation.

Jane Hutt: Yr wyf yn aros am gyfraniad Mr Melding y prynhawn yma. Mae cyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru i addysg uwch wedi codi o £325 miliwn yn 2002-03 i fwy na £436 miliwn—cynnydd o fwy na thraean mewn saith mlynedd. Onid ydych yn cydnabod lefel y cynnydd? Oni wnewch chi edrych ar gynnydd yng Nghymru, yn lle rhygnu ymlaen o hyd am yr hyn sy’n digwydd dros y ffin yn Lloegr? Fel y dywedais, mae’r cwantwm—y dyraniad i gynnal myfyrwyr a chyllid Llywodraeth y Cynulliad—ar yr un gwastad â Lloegr. Fodd bynnag, nid wyf yn fodlon ar hynny. Ynglŷn â’m llythyr cylch gwaith a chyhoeddi dadansoddiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, yr wyf yn gweithredu. Sefydlaf grŵp gweinidogion a sicrhaf fy mod yn cael cyngor ar sut y dylem ymdrin â hyn o bob safbwynt, o’r agenda masnacholi i agenda’r cynghorau ymchwil a chynhyrchu incwm.

I have not mentioned the strategic capital investment board, but I know that I will visit it provided that higher education institutions, working with us, can produce the bids that will secure additional funding from capital investment.

Nid wyf wedi crybwyll y bwrdd buddsoddi cyfalaf strategol, ond gwn y byddaf yn ymweld ag ef ar yr amod y gall sefydliadau addysg uwch, gan gydweithio â ni, lunio’r cynigion a fydd yn sicrhau cyllid ychwanegol drwy fuddsoddiad cyfalaf.

The Presiding Officer: I will now call a member of the opposition on the condition that its Members will stop barracking.

Y Llywydd: Galwaf yn awr ar aelod o’r wrthblaid ar yr amod bod ei haelodau’n rhoi’r gorau i heclo.

I see that they would prefer to barrack. I call Bethan Jenkins.

Gwelaf y byddai’n well ganddynt heclo. Galwaf ar Bethan Jenkins.

Bethan Jenkins: We must realise that public expenditure on education in England has reduced due to top-up fees. That is also reflected in the Barnett formula. Therefore, do you believe that you should be making representations to the Barnett formula panel, which is going to be taking part in the review of the system to ensure that we get a Barnett consequential, or, if we are not getting a Barnett consequential, to ensure that the higher education funding system is secure, that this is resolved, and that, in Wales, we do not make students incur the cost, as is the case in England?

Bethan Jenkins: Rhaid inni sylweddoli bod gwariant cyhoeddus ar addysg yn Lloegr wedi lleihau oherwydd ffioedd atodol. Mae hynny wedi’i adlewyrchu hefyd yn fformiwla Barnett. Felly, a ydych yn credu y dylech fod yn gwneud sylwadau i banel fformiwla Barnett, sydd yn mynd i fod yn cymryd rhan yn yr adolygiad o’r system i sicrhau y cawn elfen ganlyniadol Barnett, neu, os na chawn elfen ganlyniadol Barnett, i sicrhau bod system gyllido addysg uwch yn ddiogel, y caiff hyn ei ddatrys, ac, yng Nghymru, na wnawn i fyfyrwyr wynebu’r gost, fel y gwneir yn Lloegr?

Jane Hutt: I want to concentrate on what we can achieve in Wales. Clearly, I will look to the investigation when it begins with regard to Barnett consequentials and the impact on Wales. I am much more concerned, with regard to my negotiations and collaboration with the UK Government, to ensure that we are getting our fair share from UK research councils. We must understand that this is not only the Welsh higher education sector that I am supporting, because it is part of the UK, and, indeed, the global, higher education sector, in which Wales must compete—and I believe that we are doing that. However, you make a fair point about the implications of the Barnett consequentials issues.

Jane Hutt: Mae arnaf eisiau canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei gyflawni yng Nghymru. Yn amlwg, edrychaf at yr ymchwiliad pan ddechreua o ran elfennau canlyniadol Barnett a’r effaith ar Gymru. Yr wyf yn llawer mwy awyddus, o ran fy negodi a’m cydweithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig, i sicrhau ein bod yn cael ein cyfran deg oddi wrth gynghorau ymchwil y Deyrnas Unedig. Rhaid inni ddeall nad dim ond sector addysg uwch Cymru yr wyf yn ei gefnogi, oherwydd mae’n rhan o sector addysg uwch y Deyrnas Unedig ac, yn wir, y byd, lle mae’n rhaid i Gymru gystadlu—a chredaf ein bod yn gwneud hynny. Fodd bynnag, gwnewch bwynt teg ynglŷn â goblygiadau materion canlyniadol Barnett.

Nutrition in Schools

Maeth mewn Ysgolion

Q5 Lorraine Barrett: What is the Welsh Assembly Government doing to improve nutrition in schools in Wales? OAQ(3)0388(CEL)

C5 Lorraine Barrett: Beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n ei wneud i wella maeth mewn ysgolion yng Nghymru? OAQ(3)0388(CEL)

Jane Hutt: I launched the 'Appetite for Life’ action plan on 22 November 2007. It defines the strategic direction and actions required to improve the nutritional standards of food and drink provided in schools in Wales. Work is under way with local authorities and schools to move the agenda forward.

Jane Hutt: Lansiais y cynllun gweithredu 'Blas am Oes’ ar 22 Tachwedd 2007. Mae’n diffinio’r cyfeiriad a’r camau strategol y mae eu hangen i wella safonau maeth bwyd a diod a ddarperir mewn ysgolion yng Nghymru. Mae gwaith ar droed gydag awdurdodau lleol ac ysgolion i symud yr agenda ymlaen.

Lorraine Barrett: Thank you for that response, Minister. I welcome the action plan, part of which is saying that it is not just about providing healthy options in schools, but involving pupils in the choices that they make and giving them an understanding of food. Therefore, will you join me in a visit to Willows High School in Tremorfa? It has an excellent hospitality and catering training centre, where pupils learn about the choice, preparation and presentation of food—something that will continue to be useful in their lives outside school when they must make choices, often on their own, about the food that they eat.

Lorraine Barrett: Diolch am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Croesawaf y cynllun gweithredu, y mae rhan ohono’n dweud nad dim ond mater o ddarparu dewisiadau iach mewn ysgolion ydyw, ond o gynnwys disgyblion yn y dewisiadau a wnânt a rhoi dealltwriaeth o fwyd iddynt. Felly, a wnewch chi ymuno â mi mewn ymweliad i Ysgol Uwchradd Willows yn Nhremorfa? Mae ganddi ganolfan hyfforddi lletygarwch ac arlwyo ragorol, lle bydd disgyblion yn dysgu am ddewis, paratoi a chyflwyno bwyd—rhywbeth a fydd yn dal i fod yn ddefnyddiol yn eu bywydau y tu allan i’r ysgol pan fydd raid iddynt wneud dewisiadau, ar eu pen eu hunain yn aml, ynghylch y bwyd a fwytânt.

Jane Hutt: Thank you, Lorraine. I would like to visit Willows High School again to look at that facility and to recognise the important role and contribution of pupils with regard to the developments. This is part of a whole-school approach, and 'Appetite for Life’ recognises that we need to look at the school ethos, the curriculum, the environment and links with the wider community. Those are all important if we are to take the drive for healthy eating and improving nutrition in schools to families and communities.

Jane Hutt: Diolch, Lorraine. Hoffwn ymweld ag Ysgol Uwchradd Willows eto i edrych ar y cyfleuster hwnnw ac i gydnabod rôl a chyfraniad pwysig disgyblion yng nghyswllt y datblygiadau. Rhan o agwedd ysgol-gyfan yw hyn, ac mae 'Blas am Oes’ yn cydnabod bod angen inni edrych ar ethos yr ysgol, y cwricwlwm, yr amgylchedd a chysylltiadau â’r gymuned ehangach. Mae’r rheini i gyd yn bwysig os ydym am fynd â’r ymgyrch dros fwyta’n iach a gwella maeth mewn ysgolion at deuluoedd a chymunedau.

1.30 p.m.

 

Brynle Williams: I agree that healthy eating is essential and that it must start with children in school. Some people are turning around and looking at me, but we will not go there. [Laughter.] We are living in an age when the majority, regrettably, of schoolchildren do not realise where their food comes from or how it is produced. It is alarming that some children think that milk comes from a supermarket. What plans do you have to look at the experience of England in its year of food and farming and to introduce a similar scheme in Wales, which would encourage a partnership between local farms and schools so that schoolchildren could have a better appreciation of where their food is grown, how it is produced and of the healthy aspect of it?

Brynle Williams: Cytunaf fod bwyta’n iach yn hanfodol a’i bod yn rhaid iddo ddechrau gyda phlant yn yr ysgol. Mae rhai pobl yn troi ac yn edrych arnaf, ond af i ddim ar drywydd hynny. [Chwerthin.] Yr ydym yn byw mewn oes pan nad yw’r rhan fwyaf o blant ysgol, yn anffodus, yn sylweddoli o le daw eu bwyd neu sut y caiff ei gynhyrchu. Mae’n ddychrynllyd bod rhai plant yn meddwl bod llaeth yn dod o archfarchnad. Pa gynlluniau sydd gennych i edrych ar brofiad Lloegr yn ei flwyddyn bwyd a ffermio ac i gyflwyno cynllun tebyg yng Nghymru, a fyddai’n annog partneriaeth rhwng ffermydd lleol ac ysgolion er mwyn i blant ysgol allu deall yn well lle caiff eu bwyd ei dyfu, sut y caiff ei gynhyrchu ac agwedd iach hynny?

Jane Hutt: We are supportive of the food and farming links. As a result of the local initiative 'Food for Thought’, I had the pleasure of meeting a cow in a playground at Maes yr Haul school in Bridgend. The children there were being introduced by a farmer to one of his cows and were learning about where milk comes from, followed by where cereal comes from and so on. We will be taking advantage of the initiatives in terms of links to food and farming. This is part of our 'Appetite for Life’ action plan. I am working closely with the Minister for Rural Affairs with regard to local sourcing and ensuring that schoolchildren are learning about this issue and are taking it on board as part of the curriculum.

Jane Hutt: Yr ydym yn cefnogi’r cysylltiadau bwyd a ffermio. O ganlyniad i’r fenter leol 'Cnoi Cli’, cefais bleser cwrdd â buwch mewn cae chwarae yn ysgol Maes yr Haul ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yr oedd ffermwr yn cyflwyno’r plant i un o’i fuchod ac yr oeddent yn dysgu o le y daw llaeth, wedi’i ddilyn gan o le y daw grawnfwyd ac yn y blaen. Byddwn yn manteisio ar y cynlluniau o ran cysylltiadau â bwyd a ffermio. Mae hyn yn rhan o’n cynllun gweithredu 'Blas am Oes’. Yr wyf yn gweithio’n agos gyda’r Gweinidog dros Faterion Gwledig yng nghyswllt defnyddio bwyd lleol a sicrhau bod plant ysgol yn dysgu am y mater hwn ac yn ei dderbyn fel rhan o’r cwricwlwm.

Jenny Randerson: As you know, I am seeking to build on the excellent start that has been made through 'Appetite for Life’ through my proposed Measure on healthy eating in schools. In the process of preparing for that, I have visited many schools, and I am aware of the variability in the levels of knowledge from one child to another with regard to nutrition and diet. There is a lack of understanding in many schools, and in others, there is a low level of commitment to the whole concept, while other schools are taking an excellent lead. What are you doing to ensure that the information on nutrition and a good, healthy diet is available to all children in all parts of Wales through the curriculum?

Jenny Randerson: Fel y gwyddoch, yr wyf yn ceisio adeiladu ar y dechrau gwych a wnaethpwyd drwy 'Blas am Oes’ drwy fy Mesur arfaethedig ar fwyta’n iach mewn ysgolion. Yn y broses o baratoi ar gyfer hynny, yr wyf wedi ymweld â nifer o ysgolion, ac yr wyf yn ymwybodol o’r amrywiaeth mewn lefelau gwybodaeth rhwng un plentyn a’r llall yng nghyswllt maeth a deiet. Ceir diffyg dealltwriaeth mewn nifer o ysgolion, ac mewn rhai eraill, ceir lefel isel o ymrwymiad i’r cysyniad cyfan, tra mae ysgolion eraill yn arwain y gad. Beth ydych yn ei wneud i sicrhau bod y wybodaeth am faeth a deiet da ac iach ar gael i bob plentyn ym mhob cwr o Gymru drwy’r cwricwlwm?

Jane Hutt: The consultation work that you are doing with regard to your Measure, which we supported in principle and on which we are awaiting a response, is important. You will also be aware of the recent Estyn reports on food and fitness in schools, which was published on 6 May. To reassure you, as part of the revised design and technology Order, which will be introduced in the new school curriculum from September onwards, food will become a compulsory material in the programmes of study for key stages 2 and 3, and pupils will have opportunities to practise, safely and hygienically, a broad range of practical food preparation and cooking tasks and to consider current healthy eating messages and nutritional needs. That was sent out to schools earlier this year. It means that all schools must take on board this important part of the curriculum.

Jane Hutt: Mae’r gwaith ymgynghori yr ydych yn ei wneud yng nghyswllt eich Mesur, yr oeddem yn ei gefnogi mewn egwyddor ac yr ydym yn disgwyl ymateb yn ei gylch, yn bwysig. Byddwch hefyd yn gwybod am adroddiadau diweddar Estyn am fwyd a ffitrwydd mewn ysgolion, a gyhoeddwyd ar 6 Mai. I’ch sicrhau, fel rhan o’r Gorchymyn dylunio a thechnoleg diwygiedig, a gyflwynir i’r cwricwlwm ysgol newydd o fis Medi ymlaen, bydd bwyd yn ddeunydd gorfodol yn y rhaglenni astudio ar gyfer cyfnodau allweddol 2 a 3, a bydd disgyblion yn cael cyfleoedd i ymarfer, yn ddiogel ac yn hylan, amrywiaeth eang o dasgau paratoi a choginio bwyd ac ystyried negeseuon bwyta’n iach ac anghenion maethol. Anfonwyd hwnnw i ysgolion yn gynharach eleni. Mae hynny’n golygu ei bod yn rhaid i bob ysgol dderbyn y rhan bwysig hon o’r cwricwlwm.

The Welsh Baccalaureate

Bagloriaeth Cymru

Q6 William Graham: Can the Minister confirm that the Welsh baccalaureate is an acceptable entry qualification to all universities in the UK? OAQ(3)0391(CEL)

C6 William Graham: A all y Gweinidog gadarnhau bod bagloriaeth Cymru yn gymhwyster mynediad derbyniol ym mhob prifysgol yn y DU? OAQ(3)0391(CEL)

Jane Hutt: The Welsh baccalaureate is already recognised and valued by higher education institutions. The advanced diploma is worth 120 UCAS points, equivalent to an A grade at A-level.

Jane Hutt: Mae sefydliadau addysg uwch eisoes yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi bagloriaeth Cymru. Mae’r diploma uwch werth 120 pwynt UCAS, sydd gyfwerth â gradd A Safon Uwch.

William Graham: Perhaps you could help me in guiding a constituent of mine, who has written to me.  She went to look at a Medlink course in Nottingham. She has become alarmed at finding that numerous English universities have never heard of the Welsh baccalaureate, including her particular choice of Sheffield University. Minister, you will be aware that, in the previous Education and Lifelong Learning Committee, we warned your predecessor that this was likely to be the case. What can you do to arrest this?

William Graham: Efallai y gallech fy helpu i arwain un o’m hetholwyr, sydd wedi ysgrifennu ataf. Aeth i edrych ar gwrs Medlink yn Nottingham. Cafodd ei dychryn wrth ganfod nad oedd nifer o brifysgolion yn Lloegr erioed wedi clywed am fagloriaeth Cymru, gan gynnwys ei dewis penodol hi sef Prifysgol Sheffield. Weinidog, byddwch yn gwybod inni rybuddio eich rhagflaenydd yn yr hen Bwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ei bod yn debygol y byddai hyn yn digwydd. Beth allwch ei wneud i rwystro hyn?

Jane Hutt: You will probably know that I have written to your constituent—I believe that it is the same one—to say how concerned I was to hear about this case. She also told me how much she was enjoying her Welsh baccalaureate qualification studies. The Welsh Joint Education Committee then contacted two universities that had reported back to her on this issue—I believe that it was those in Nottingham and Sheffield—and the WJEC informed us that both had confirmed officially that the Welsh baccalaureate is an accepted qualification for medicine. They said that they were horrified to think that someone had given misinformation about this.

Jane Hutt: Mae’n debyg eich bod yn gwybod fy mod wedi ysgrifennu at eich etholwraig—credaf mai’r un y soniasoch amdani ydyw—i ddweud pa mor bryderus oeddwn i glywed am yr achos hwn. Dywedodd wrthyf hefyd faint yr oedd yn mwynhau ei hastudiaethau ar gyfer ei chymhwyster bagloriaeth Cymru. Yna, cysylltodd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru â’r ddwy brifysgol a oedd wedi rhoi gwybod iddi am y mater hwn—credaf mai’r rheini yn Nottingham ac yn Sheffield oeddynt—a rhoddodd CBAC wybod inni fod y naill a’r llall wedi cadarnhau’n swyddogol bod bagloriaeth Cymru yn gymhwyster a dderbynnir ar gyfer meddygaeth. Dywedasant eu bod wedi dychryn wrth feddwl bod rhywun wedi rhoi gwybodaeth anghywir ynghylch hyn.

I am grateful to William for bringing this to Plenary today, as it is important. Allegedly, someone made this comment about the Welsh baccalaureate, but the universities at Sheffield and Nottingham assured the WJEC that they consider that the broader skills developed by the Welsh baccalaureate are desirable for medicine courses.

Yr wyf yn ddiolchgar i William am ddod â hyn i’r Cyfarfod Llawn heddiw, gan ei fod yn bwysig. Yn honedig, gwnaeth rywun y sylw hwn am fagloriaeth Cymru, ond yr oedd y prifysgolion yn Sheffield a Nottingham wedi sicrhau CBAC eu bod yn ystyried bod y sgiliau ehangach a ddatblygir gan fagloriaeth Cymru yn ddymunol ar gyfer cyrsiau meddygaeth.

This year, we will see the first university graduates who gained the Welsh baccalaureate. They will certainly be role models as are all of those who are enjoying the Welsh baccalaureate at present.

Eleni, byddwn yn gweld y graddedigion prifysgol cyntaf a gafodd fagloriaeth Cymru. Yn sicr byddant yn esiamplau yn yr un modd â phawb sy’n mwynhau bagloriaeth Cymru ar hyn o bryd.

Alun Ffred Jones: A fedrwch roi gwybodaeth ynglŷn â’r niferoedd a’r ganran o fyfyrwyr sy’n astudio bagloriaeth Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg?

Alun Ffred Jones: Can you provide information on the numbers and percentage of students studying the Welsh baccalaureate through the medium of Welsh or partly through the medium of Welsh?

Jane Hutt: I will write to you to provide the actual details in terms of students studying the Welsh baccalaureate through the medium of Welsh. I am sure that you will be interested in the number of new centres that are taking this on board, including many Welsh-medium centres across Wales. Looking specifically at your constituency, Ysgol Tryfan, Ysgol Dyffryn Ogwen, Coleg Meirion-Dwyfor and Coleg Menai have already taken the Welsh baccalaureate on board. However, across Wales, Welsh-medium schools are fully participating in the Welsh baccalaureate. I see that as developing step by step.

Jane Hutt: Ysgrifennaf atoch i ddarparu’r union fanylion o ran myfyrwyr sy’n astudio bagloriaeth Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg. Yr wyf yn siŵr y bydd yn ddiddorol ichi gael gwybod am nifer y canolfannau newydd sy’n mynd â hyn rhagddo, gan gynnwys nifer o ganolfannau gyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Ac edrych yn benodol ar eich etholaeth, mae Ysgol Tryfan, Ysgol Dyffryn Ogwen, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai eisoes yn mynd â bagloriaeth Cymru rhagddi. Fodd bynnag, ledled Cymru, mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cymryd rhan lawn ym magloriaeth Cymru. Yr wyf yn gweld y bydd hynny’n datblygu gam wrth gam.

Y Llywydd: Tynnwyd cwestiwn 7, OAQ(3)0399(CEL), yn ôl.

The Presiding Officer: Question 7, OAQ(3)0399(CEL), is withdrawn

Rudolf Steiner Schools

Ysgolion Rudolf Steiner

Q8 Nerys Evans: Will the Minister make a statement on the role that Rudolf Steiner schools have in Wales? OAQ(3)0429(CEL)

C8 Nerys Evans: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y swyddogaeth sydd gan ysgolion Rudolf Steiner yng Nghymru? OAQ(3)0429(CEL)

Jane Hutt: The Rudolf Steiner schools in Wales are non-maintained and therefore operate as independent schools. Their educational philosophy emphasises the development of the child as a whole, focusing on creativity and social integration. Currently there is one pre-14 school and one kindergarten for three to seven-year-olds in Wales.

Jane Hutt: Mae ysgolion Rudolf Steiner yng Nghymru yn ysgolion nas cynhelir ac felly maent yn gweithredu fel ysgolion annibynnol. Mae eu hathroniaeth addysgol yn pwysleisio datblygiad y plentyn yn ei gyfanrwydd, gan ganolbwyntio ar greadigrwydd ac integreiddiad cymdeithasol. Ar hyn o bryd ceir un ysgol dan 14 ac un ysgol feithrin ar gyfer plant rhwng tair a saith oed yng Nghymru.

Nerys Evans: I recently visited Ysgol Nant-y-Cwm in Clunderwen and witnessed the excellent work being carried out there. The children are educated in line with Estyn’s expectations. The school has just received feedback from an Estyn inspection that was encouraging. The school works on an annual budget of around £200,000. I invite you to visit the school to see what is being done on this small budget. Since the school is being treated as any other in terms of the Estyn inspections, does the Minister believe that there is room for the Government to help fund Steiner schools in Wales in the same way that the Irish Government is currently doing?

Nerys Evans: Yn ddiweddar ymwelais ag Ysgol Nant-y-cwm yng Nghlunderwen a gwelais y gwaith gwych a oedd yn cael ei wneud yno. Caiff y plant eu haddysgu yn unol â disgwyliadau Estyn. Mae’r ysgol newydd gael adborth o adolygiad Estyn a oedd yn galonogol. Mae’r ysgol yn gweithio ar gyllideb flynyddol o oddeutu £200,000. Yr wyf yn eich gwahodd i ymweld â’r ysgol a gweld beth sy’n cael ei wneud ar y gyllideb fach hon. Gan fod yr ysgol yn cael ei thrin fel unrhyw ysgol arall o ran arolygiadau Estyn, a yw’r Gweinidog yn credu bod lle i’r Llywodraeth helpu i gyllido ysgolion Steiner yng Nghymru yn yr un modd ag y mae Llywodraeth Iwerddon yn ei wneud ar hyn o bryd?

Jane Hutt: I was invited to an open day, which I was unable to attend, unfortunately. I know a great deal from children and adults who have engaged in the Rudolf Steiner schools and I know how effective they are. They operate as independent schools without state funding. With the pressures on the education budget, it would be difficult for us to consider this, but I would certainly want to visit.

Jane Hutt: Cefais fy ngwahodd i ddiwrnod agored, ond yn anffodus ni allwn fynd. Yr wyf yn gwybod llawer iawn gan blant ac oedolion sydd wedi bod yn ymwneud ag ysgolion Rudolf Steiner a gwn pa mor effeithiol ydynt. Maent yn gweithredu fel ysgolion annibynnol heb gyllid gan y wladwriaeth. Gyda’r pwysau ar y gyllideb addysg, byddai’n anodd inni ystyried hyn, ond yn sicr byddwn eisiau ymweliad.

The Foundation Phase

Y Cyfnod Sylfaen

Q9 Peter Black: Will the Minister make a statement on any representations she has had about the foundation phase? OAQ(3)0402(CEL)

C9 Peter Black: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am unrhyw sylwadau a gafodd am y cyfnod sylfaen? OAQ(3)0402(CEL)

Jane Hutt: I have actively sought and taken account of views expressed by parents, local government, teachers’ unions, headteachers, teachers, the non-maintained sector and Estyn. A task and finish group of key stakeholders is advising me on securing the successful implementation of the foundation phase.

Jane Hutt: Yr wyf wedi bod wrthi’n weithredol yn ceisio ac yn ystyried sylwadau a fynegwyd gan rieni, llywodraeth leol, undebau athrawon, penaethiaid, athrawon, y sector nas cynhelir ac Estyn. Mae grŵp gorchwyl a gorffen o randdeiliaid allweddol yn fy nghynghori ar sicrhau bod y cyfnod sylfaen yn cael ei roi ar waith yn llwyddiannus.

Peter Black: Would you agree with representations that I have received that say that the £5 million that you found to maintain the pilot schemes and to allow the pilot schemes to maintain the staff that they have involved in the foundation phase has effectively created two classes of school, namely those who can afford to fund the foundation phase, namely the pilot schemes, fully and those who cannot because they do not have sufficient resources. Do you not believe that you should revisit this issue and find the additional resources needed to help the schools that have not had that extra funding?

Peter Black: A fyddech yn cytuno â’r sylwadau yr wyf wedi’u cael sy’n dweud bod y £5 miliwn y daethoch o hyd iddo i gynnal y cynlluniau peilot ac i  ganiatáu i’r cynlluniau peilot gynnal y staff sydd ganddynt ynghlwm wrth y cyfnod sylfaen wedi creu dau ddosbarth o ysgolion yn ei hanfod, sef y rheini sy’n gallu fforddio cyllido’r cyfnod sylfaen, sef y cynlluniau peilot, yn llawn a’r rheini na allant oherwydd nad oes ganddynt ddigon o adnoddau. Onid ydych yn credu y dylech ailedrych ar y mater hwn a dod o hyd i’r adnoddau ychwanegol y mae eu hangen i helpu’r ysgolion nad ydynt wedi cael y cyllid ychwanegol hwnnw?

Jane Hutt: That is a new angle that has not been put to me before, Peter. We have piloted the foundation phase over a period of four years. We piloted it in order to understand, evaluate and ensure that we are getting it right. With pilot schemes, you ensure that they have the full support and resources to be able to deliver effectively, so that we can learn from the pilot schemes and then roll it out, as with any piloting programme. The rolling out of the foundation phase, as is clearly stated in the 'One Wales’ Government programme, will happen from September.

Jane Hutt: Dyna ongl newydd nas rhoddwyd imi o’r blaen, Peter. Yr ydym wedi treialu’r cyfnod sylfaen dros gyfnod o bedair blynedd. Yr ydym wedi’i dreialu er mwyn deall, gwerthuso a sicrhau ein bod yn gwneud pethau’n iawn. Gyda chynlluniau peilot, yr ydych yn sicrhau bod y gefnogaeth a’r adnoddau llawn ganddynt er mwyn gallu darparu’n effeithiol, er mwyn inni allu dysgu o’r cynlluniau peilot ac wedyn ei gyflwyno, yn yr un modd ag unrhyw raglen beilot. Fel y nodir yn glir yn rhaglen 'Cymru’n Un’ y Llywodraeth, bydd cyflwyno’r cyfnod sylfaen yn digwydd o fis Medi ymlaen.

1.40 p.m.

 

We have secured support through the extra £5 million for the pilot schools and the early starts schools, and you will recall, from my oral statement last week, that we recognise that it is a transitional year for them and we are securing their funding during this transitional year, so that we can safeguard them as we roll out the rest of the foundation phase from September. I am interested in checking up on the Swansea situation, for example, but I will not go into the issues of whether and when it gave us this information, unless you ask me about that. The additional £5 million announced will release at least £180,000 for use on staffing in other schools to secure the roll-out from September. That is a positive step.

Yr ydym wedi sicrhau cefnogaeth drwy’r £5 miliwn ychwanegol ar gyfer y cynlluniau peilot ac ysgolion dechrau’n gynnar, a byddwch yn cofio o’m datganiad llafar yr wythnos diwethaf, ein bod yn cydnabod ei bod yn flwyddyn drosiannol iddynt ac yr ydym yn sicrhau eu cyllid yn ystod y flwyddyn drosiannol hon, er mwyn inni allu eu diogelu wrth inni gyflwyno gweddill y cyfnod sylfaen o fis Medi ymlaen. Mae gennyf ddiddordeb mewn edrych ar y sefyllfa yn Abertawe, er enghraifft, ond nid af ar drywydd materion a fydd a phryd y bydd yn rhoi’r wybodaeth hon inni, oni bai y byddwch yn gofyn imi am hynny. Bydd y £5 miliwn ychwanegol a gyhoeddwyd yn rhyddhau o leiaf £180,000 i’w ddefnyddio ar staffio mewn ysgolion arall i sicrhau’r cyflwyno o fis Medi ymlaen. Mae hwnnw’n gam cadarnhaol.

Irene James: Last Friday, the First Minister and I visited Tŷ Isaf Infant School to witness all the good work that the school is doing. While there, many of the teachers stressed the learning benefits that the foundation phase brings and informed me that, although the school was not part of the pilot group, they were using some of the new curriculum in their classes. Will you join me in congratulating the teachers and pupils at Tŷ Isaf, who are already working hard to prepare for the foundation phase to ensure that it is an outstanding success?

Irene James: Ddydd Gwener ddiwethaf, bu’r Prif Weinidog a minnau’n ymweld ag Ysgol Fabanod Tŷ Isaf i weld yr holl waith y mae’r ysgol yn ei wneud. Pan oeddem yno, yr oedd nifer o’r athrawon wedi pwysleisio manteision dysgu’r cyfnod sylfaen a dywedasant wrthyf, er nad oedd yr ysgol yn rhan o’r grŵp peilot, eu bod yn defnyddio rhywfaint o’r cwricwlwm newydd yn eu dosbarthiadau. A wnewch ymuno â mi i longyfarch athrawon a disgyblion Tŷ Isaf, sydd eisoes yn gweithio’n galed i baratoi ar gyfer y cyfnod sylfaen i sicrhau ei fod yn llwyddiant ysgubol?

Jane Hutt: I congratulate the headteacher and the teachers at Tŷ Isaf Infant School who have been innovative and positive in embracing the principles of the foundation phase curriculum. I have seen that across Wales; I saw it last week in Carl Sergeant’s constituency at Bryn Deva Primary School, which some of you might have seen featured on Panorama on Monday. It is an excellent example, and the headteacher told me that she was rolling out the principles of the foundation phase throughout the whole school. We have seen some great innovation and imagination across Wales in delivering those principles.

Jane Hutt: Yr wyf yn llongyfarch pennaeth ac athrawon Ysgol Fabanod Tŷ Isaf sydd wedi bod yn arloesol ac yn gadarnhaol drwy gofleidio egwyddorion cwricwlwm y cyfnod sylfaen. Yr wyf wedi gweld hynny ledled Cymru; fe’i gwelais yr wythnos diwethaf yn etholaeth Carl Sergeant yn Ysgol Gynradd Bryn Defa, efallai i rai ohonoch weld yr ysgol ar Panorama ddydd Llun. Mae’n enghraifft wych, a dywedodd y pennaeth wrthyf ei bod yn cyflwyno egwyddorion y cyfnod sylfaen drwy’r ysgol gyfan. Yr ydym wedi gweld arloesedd a dychymyg gwych ledled Cymru yng nghyswllt gwireddu’r egwyddorion hynny.

Nick Ramsay: I concur with the sentiments expressed by Peter Black in his opening question and also those of Irene James. I too have visited schools where there was a great deal of excitement about the potential of the foundation phase. You have been grilled on this this afternoon, Minister, for good reason, because it is a concern that is close to the hearts of teachers and parents. This is a great scheme, but the money must be in place, and while we welcome the £5 million, in many people’s eyes, it is not sufficient to deliver the full benefits of the scheme. Are you confident that local authorities and pilot schools and teachers will have the necessary resources to deliver this important scheme?

Nick Ramsay: Yr wyf yn cytuno â’r farn a fynegwyd gan Peter Black yn ei gwestiwn agoriadol a barn Irene James hefyd. Yr wyf finnau hefyd wedi ymweld ag ysgolion lle bu cryn gyffro am botensial y cyfnod sylfaen. Yr ydych wedi cael eich holi’n dwll ynghylch hyn y prynhawn yma, Weinidog, am reswm da, oherwydd mae’n bryder sy’n agos at galonnau athrawon a rhieni. Mae hwn yn gynllun gwych, ond rhaid i’r arian fod yn ei le, ac er ein bod yn croesawu’r £5 miliwn, yn nhyb nifer o bobl, nid yw’n ddigon i ddarparu manteision llawn y cynllun. A ydych yn ffyddiog y bydd yr adnoddau angenrheidiol gan awdurdodau lleol ac ysgolion peilot ac athrawon er mwyn darparu’r cynllun pwysig hwn?

Jane Hutt: Thank you, Nick, for that constructive contribution. I am glad that I am being grilled about the foundation phase, because we must deliver it. It is an exciting innovation in early years education, and it is important that we get it right, and that is the benefit of having an Assembly where I can be scrutinised effectively. However, I must also work on the basis of the information and advice that I am given. I know that the £5 million is supporting the pilot schools and the early starts schools and that that is releasing funding. We will know by the end of the month what impact it will have because that is when we expect to receive the information from every local authority. I will come back to you and tell you if I have not got it, and I am sure that you will want to hear if I have not, because it is only with that information that we can see and judge what we can deliver in terms of the roll-out from September.

Jane Hutt: Diolch, Nick, am y cyfraniad adeiladol hwnnw. Yr wyf yn falch fy mod yn cael fy holi’n dwll am y cyfnod sylfaen, oherwydd mae’n rhaid inni ei ddarparu. Mae’n arloesiad cyffrous ym maes addysg y blynyddoedd cynnar, ac mae’n bwysig ein bod yn ei gael yn iawn, a dyna fantais Cynulliad lle gellir craffu arnaf yn effeithiol. Fodd bynnag, rhaid imi hefyd weithio ar sail y wybodaeth a’r cyngor a roddir imi. Gwn fod y £5 miliwn yn cefnogi’r ysgolion peilot a’r ysgolion dechrau’n gynnar a bod hynny’n rhyddhau cyllid. Erbyn diwedd y mis byddwn yn gwybod pa effaith a gaiff hynny oherwydd dyna pryd yr ydym yn disgwyl cael y wybodaeth gan bob awdurdod lleol. Dof yn ôl atoch a dweud wrthych os nad wyf wedi’i gael, ac yr wyf yn siŵr y bydd arnoch eisiau clywed os nad wyf wedi’i gael, oherwydd dim ond gyda’r wybodaeth honno y gallwn weld a barnu beth y gallwn ei ddarparu o ran cyflwyno o fis Medi ymlaen.

Datganiad ar Grant Ad-dalu Cronfa Ymddiriedolaeth Plant
Statement on the Child Trust Fund Reimbursement Grant

The Record

Y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol (Gwenda Thomas): Mae’n bleser gennyf gael y cyfle hwn i roi’r diweddaraf i chi am y trefniadau newydd i ychwanegu at gyfrifon cronfa ymddiriedolaeth plant ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.

The Deputy Minister for Social Services (Gwenda Thomas): I am pleased to have this opportunity to update you on new arrangements to top up the child trust fund accounts of looked-after children.

Bydd Aelodau yn cofio inni gyflwyno cynllun yn 2006 i ad-dalu hyd at £50 y plentyn y flwyddyn i awdurdodau lleol am gyfraniadau y maent yn eu gwneud i gyfrifon y gronfa ymddiriedolaeth plant ar gyfer plant cymwys yn eu gofal. Yr oedd 622 o blant ar eu hennill yn sgîl hyn yn 2007-08. Bu’r cynllun hefyd yn fuddiol o ran annog awdurdodau lleol, yn rhieni corfforaethol, i wneud cyfraniadau ychwanegol at gyfrifon y plant hynny y maent yn gyfrifol am ofalu amdanynt.

Members will recall that we introduced a scheme in 2006 to reimburse local authorities up to £50 per child per year for the contributions that they make to the child trust funds of eligible children who are in their care. A total of 622 children benefited from that scheme in 2007-08. The scheme has also proved positive in encouraging local authorities, as corporate parents, to make additional contributions to the funds of the children whom they are responsible for looking after.

Mae’n bleser gennyf gyhoeddi, yn dilyn adolygu’r cynllun ar ôl ei weithredu am ddwy flynedd, fy mod wedi penderfynu cynyddu’r cyfraniadau ychwanegol o £50 i £100 y flwyddyn fesul plentyn, ac ymestyn y cyfraniadau ychwanegol i grŵp ehangach o blant sy’n derbyn gofal.

I am delighted to announce that I have decided, following a review of the scheme after two years of its operation, to increase the amount of the top-ups from £50 to £100 per year per child, and to extend the top-up payments to a wider group of looked-after children.

Mae hefyd yn bleser gennyf gyhoeddi fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig, yn rhannol drwy ysbrydoliaeth cynllun Llywodraeth Cynulliad Cymru dros blant mewn gofal, hefyd wedi cyflwyno cynllun i roi cyfraniad ychwanegol o £100 y flwyddyn i gyfrifon plant cymwys sy’n derbyn gofal yn y Deyrnas Unedig.

I am also delighted to announce that, partly inspired by the Welsh Assembly Government’s scheme for children in care, the UK Government has also introduced a scheme that will top up the child trust fund accounts of all eligible looked-after children in the United Kingdom by £100 per year per child.  

The Department for Children, Schools and Families will fund that scheme, which we have agreed to administer in Wales on behalf of the UK Government. This is excellent news for looked-after children in Wales, who will now receive an annual top-up of £200 to their child trust fund account for every year they spend in care from 1 April 2007. We estimate that some 500 children will benefit from the new arrangements this year, with that number rising to 640 in 2009-10, and to 770 in 2010-11. Local authorities may contribute more from their own resources, and we encourage them to do so. Third parties can contribute up to the maximum contribution of £1,200 per year per child.

Bydd yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd yn ariannu’r cynllun hwnnw, yr ydym wedi cytuno i’w weinyddu yng Nghymru ar ran Llywodraeth y DU. Mae hyn yn newydd ardderchog i blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru, a fydd bellach yn cael cyfraniad ychwanegol o £200 y flwyddyn yn eu cyfrif cronfa ymddiriedolaeth plant am bob blwyddyn y maent mewn gofal o 1 Ebrill 2007. Yr ydym yn amcangyfrif y bydd tua 500 o blant yn elwa o’r trefniadau newydd eleni, ac y bydd y nifer hwnnw’n codi i 640 yn 2009-10, ac i 770 yn 2010-11. Caiff awdurdodau lleol gyfrannu mwy o’u hadnoddau eu hunain ac yr ydym yn eu hannog i wneud hynny. Gall trydydd partïon gyfrannu hyd at yr uchafswm o £1,200 y flwyddyn i bob plentyn.

Research shows that having access to even a modest level of savings at the age of 18 makes a real difference to the decisions that young people make about their futures, and encourages a sense of investment in their lives. We have a special responsibility for children in care, and this scheme is just one strand of a wider skein of work to improve the outcomes for them. Later this year, we will consult on a strategy for vulnerable children, which will include looked-after children and care leavers.

Mae ymchwil yn dangos bod cael mynediad at gynilion, hyd yn oed os ydynt ar lefel gymharol isel, yn 18 oed yn gwneud gwir wahaniaeth yn y penderfyniadau y mae pobl ifanc yn eu gwneud am eu dyfodol, a’i fod yn hybu ymdeimlad o fuddsoddi yn eu bywyd. Mae gennym gyfrifoldeb arbennig dros blant sydd mewn gofal, ac nid yw’r cynllun hwn ond yn un elfen mewn gwaith ehangach i wella’r canlyniadau ar eu cyfer. Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn ymgynghori ar strategaeth ar gyfer plant sy’n agored i niwed, a fydd yn cynnwys plant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal.

Tackling child poverty and inequality among children and young people is a fundamental component of our broader strategy to improve their quality of life and to promote social inclusion and equal opportunities for all. Child trust funds have a key role to play in achieving this objective, by providing all children with a financial asset for the future. I am delighted that Wales has led the way on encouraging savings and investment for looked-after children across the UK. I thank Christine Chapman again for initiating the development in 2005, which is making a positive contribution to help local authorities to strengthen the savings habits of the children whom they look after, and to spread the benefits of asset ownership. It will also send positive messages to the parents of looked-after children about the need to save for their children’s future, to allow them to have greater opportunities and a better choice in the use of the money when they start their adult life.

Mae delio â thlodi plant ac anghydraddoldeb ymysg plant a phobl ifanc yn elfen hanfodol yn ein strategaeth ehangach i wella eu hansawdd bywyd a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chyfle cyfartal i bawb. Mae rôl allweddol i gronfeydd ymddiriedolaeth plant wrth gyflawni’r amcan hwn, drwy roi ased ariannol i bob plentyn ar gyfer y dyfodol. Yr wyf wrth fy modd bod Cymru wedi arwain y ffordd ar hyrwyddo cynilion a buddsoddi ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ledled y DU. Diolchaf eto i Christine Chapman am gychwyn y datblygiad yn 2005, gan ei fod yn gyfraniad pendant at helpu awdurdodau lleol i gryfhau arferion cynilo’r plant y maent yn gofalu amdanynt, ac at ledaenu’r buddion a geir o berchnogaeth ar asedau. Bydd hefyd yn cyfleu negeseuon cadarnhaol i rieni plant sy’n derbyn gofal am yr angen i gynilo er mwyn dyfodol eu plant, i ganiatáu mwy o gyfleoedd iddynt a gwell dewis o ran defnyddio’r arian pan fyddant yn dechrau byw fel oedolion.

William Graham: We thank the Deputy Minister for bringing forward this statement. The Welsh Conservatives wholly endorse the comments made in the report. I reiterate our gratitude to Christine Chapman, and I am sorry that she is not in the Chamber to hear the comments that have rightly been made about her help in bringing this to fruition.

William Graham: Diolchwn i’r Dirprwy Weinidog am roi’r datganiad hwn gerbron. Mae Ceidwadwyr Cymru yn llwyr gymeradwyo’r sylwadau a wneir yn yr adroddiad. Ailddatganaf ein diolch i Christine Chapman, ac mae’n ddrwg gennyf nad yw yn y Siambr i glywed y sylwadau sydd wedi’u gwneud yn briodol am ei chymorth wrth gael y maen i’r wal.

1.50 p.m.

 

I have a few specific questions, Deputy Minister. I suspect that the £200 is for every full year. Could you clarify that—and it may be necessary to do so by letter—because, by the very nature of care, looked-after children may not necessarily be in any particular situation for a complete year? It may be only a matter of months. Would they still qualify? Otherwise, this fund is rather meaningless.

Mae gennyf ychydig o gwestiynau penodol, Ddirprwy Weinidog. Yr wyf yn amau bod y £200 ar gyfer pob blwyddyn lawn. A allech egluro hynny—ac efallai y bydd angen gwneud hynny drwy lythyr—gan ei bod yn bosibl, oherwydd union natur gofal, na fydd plant sy’n derbyn gofal yn aros mewn unrhyw sefyllfa benodol am flwyddyn gyfan o reidrwydd? Gallai bara am ychydig fisoedd yn unig. A fyddent yn dal yn gymwys? Fel arall, mae’r gronfa hon braidd yn ddiystyr.

I am also a bit concerned that the numbers of looked-after children will continue to rise, although we all hope that that particular category will, in fact, reduce. Although you are prudent to make a contribution to that end, I seek clarification on that point.

Yr wyf braidd yn bryderus hefyd y bydd niferoedd y plant sy’n derbyn gofal yn dal i gynyddu, er bod pob un ohonom yn gobeithio y bydd y categori penodol hwnnw’n mynd yn llai, mewn gwirionedd. Er ei fod yn beth doeth ichi roi cyfraniad i’r perwyl hwnnw, ceisiaf eglurhad ar y pwynt hwnnw.

I also emphasise once more the press reports on the child trust fund itself, of which you, Minister, will be aware. Throughout the United Kingdom—and, although figures are available for each constituency, they are not particularly broken down for Wales—there were 77,000 children who still did not have any savings in a child trust fund. Could the Minister assure us that this category will be specifically looked at, given that we know, and many commentators have well recorded, that this is one way of helping looked-after children when they enter adult life?

Tynnaf sylw hefyd unwaith eto at yr adroddiadau yn y wasg am y gronfa ymddiriedolaeth plant ei hun, y byddwch chi, Weinidog, yn ymwybodol ohonynt. Ledled y Deyrnas Unedig—ac er bod ffigurau ar gael ar gyfer pob etholaeth, nid ydynt wedi’u dadansoddi’n neilltuol ar gyfer Cymru—yr oedd 77,000 o blant a oedd yn dal i fod heb unrhyw gynilion mewn cronfa ymddiriedolaeth plant. A allai’r Gweinidog ein sicrhau y rhoddir sylw penodol i’r categori hwn, gan ein bod yn gwybod, a chan fod llawer o sylwebyddion wedi nodi’n helaeth, fod hyn yn un modd i helpu plant sy’n derbyn gofal pan fyddant yn dechrau byw fel oedolion?

Gwenda Thomas: Thank you, William, for the positive remarks at the beginning of your contribution. You asked about eligibility for the full year, and children will have to have been in care for a full year from 1 April 2007—and, of course, we are now past that point for the first year. I believe that the full-year qualification will continue, but I will confirm that.

Gwenda Thomas: Diolch i chi, William, am eich sylwadau cadarnhaol ar ddechrau’ch cyfraniad. Holasoch am gymhwyster ar gyfer y flwyddyn lawn, a bydd yn rhaid i blant fod mewn gofal am flwyddyn lawn o 1 Ebrill 2007—ac, wrth gwrs, yr ydym wedi mynd heibio i’r pwynt hwnnw ar gyfer y flwyddyn gyntaf bellach. Credaf y bydd y cymhwyster blwyddyn lawn yn parhau, ond gwnaf gadarnhau hynny.

You also mentioned the rise in numbers and I agree with you that that is a matter of concern. However, I have given you the estimates for next year and the year after, and we have anticipated the numbers until then.

Cyfeiriasoch hefyd at y cynnydd mewn niferoedd a chytunaf â chi fod hynny’n destun pryder. Fodd bynnag, yr wyf wedi rhoi ichi’r amcangyfrifon ar gyfer y flwyddyn nesaf a’r flwyddyn wedyn, ac yr ydym wedi rhagweld y niferoedd tan hynny.

I do not think that this is an empty gesture; £100 per year will be a considerable asset for our most vulnerable children, who have spent quite a number of years in care by the time they reach the age of 18. On top of that, the extra £100 will now be provided by the UK Government and I really think that that is good news. The children who qualify are those who qualify for the child trust fund under the Children Act 1989 in any case, namely those born from 1 September 2002. Those children are now easily identifiable because of audit processes. Today’s announcement on the child trust fund will extend entitlement, because it will not restrict children on the grounds of the legal basis of their care: it used to be dependent on section 31, which covered children coming into care after court proceedings, and section 20, covering children who were accommodated voluntarily. Both of those groups make up the group of looked-after children, but this announcement will embrace all children in care, whatever its legal basis, if they have been in care for a year.

Nid wyf yn credu bod hyn yn weithred ddiystyr; bydd £100 y flwyddyn yn ased sylweddol i’r plant sy’n fwyaf agored i niwed, sydd wedi treulio cryn nifer o flynyddoedd mewn gofal erbyn iddynt gyrraedd 18 oed. Ar ben hynny, bydd y £100 ychwanegol yn cael ei ddarparu’n awr gan Lywodraeth y DU a chredaf o ddifrif fod hynny’n newydd da. Y plant sy’n gymwys yw’r rheini sy’n gymwys ar gyfer y gronfa ymddiriedolaeth plant o dan Ddeddf Plant 1989 beth bynnag, sef y rhai a anwyd o 1 Medi 2002. Gellir adnabod y plant hynny’n rhwydd yn awr oherwydd prosesau archwilio. Bydd y cyhoeddiad heddiw am y gronfa ymddiriedolaeth plant yn ymestyn yr hawl, gan na fydd yn cyfyngu plant yn ôl sail gyfreithiol eu gofal; arferai fod yn ddibynnol ar adran 31, a ymdriniai â phlant sy’n cael eu derbyn i ofal ar ôl achosion llys, ac adran 20, sy’n ymdrin â phlant a gâi eu lletya’n wirfoddol. Mae’r ddau grŵp hyn yn ffurfio grŵp y plant sy’n derbyn gofal, ond bydd y cyhoeddiad hwn yn cwmpasu’r holl blant sydd mewn gofal, beth bynnag fo’i sail gyfreithiol, os ydynt wedi bod mewn gofal am flwyddyn.

Helen Mary Jones: I begin by saying how pleased I am to welcome this statement on behalf of my party and as Chair of the Children and Young People Committee. This amounts to a practical investment in the future of looked-after children, and I believe that it demonstrates the Assembly Government taking a lead in fulfilling its role in the corporate parenting of looked-after children in Wales.

Helen Mary Jones: Dechreuaf drwy ddweud mor falch yr wyf o groesawu’r datganiad hwn ar ran fy mhlaid ac fel Cadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc. Mae hyn yn golygu buddsoddi ymarferol yn nyfodol plant sy’n derbyn gofal, a chredaf ei fod yn dangos bod Llywodraeth y Cynulliad yn arwain wrth gyflawni ei rôl ym maes rhianta corfforaethol ar blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.

We all know of the problems that young people face when they leave care, but we should also celebrate their successes. In that context, I draw Members’ attention to Foster Care Fortnight, which is happening now, and to the digital stories produced by children and young people, who talk about their care experiences in a positive way. That was launched in the Senedd on Monday. Those stories demonstrated the huge achievements that looked-after children can accomplish if they get the right support at the right time and, of course, the necessary financial backing. It would be interesting to talk to that group of young people who have now left care about whether having a little bit of cash available to them when they became 18 would have made a difference.

Yr ydym oll yn gwybod am y problemau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu pan fyddant yn gadael gofal, ond dylem ddathlu eu llwyddiannau hefyd. Yn y cyd-destun hwnnw, tynnaf sylw Aelodau at Bythefnos Gofal Maeth, sy’n digwydd yn awr, ac at y storïau digidol a luniwyd gan blant a phobl ifanc, sy’n sôn yn gadarnhaol am eu profiadau mewn gofal. Lansiwyd hynny yn y Senedd ddydd Llun. Dangosodd y storïau hynny y cyflawniadau aruthrol sy’n bosibl i blant sy’n derbyn gofal os cânt y gefnogaeth briodol ar yr adeg briodol ac, wrth gwrs, y gefnogaeth ariannol sy’n angenrheidiol. Byddai’n ddiddorol siarad â’r grŵp hwnnw o bobl ifanc sydd wedi gadael gofal erbyn hyn ynghylch a fuasai gwahaniaeth pe buasai ychydig o arian ar gael iddynt pan ddaethant yn 18 oed.

Like the Deputy Minister, I am proud that Wales has, once again, set a good example of supporting vulnerable children. It is pleasing to see the Westminster Government follow the Assembly Government in this regard, as it did with the establishment of a children’s commissioner. As others have said, Christine Chapman is to be credited for bringing this idea forward in the first place. I recall it having very enthusiastic support at the time. We were talking about modest sums of money to begin with, but I think that £200 saved every year until they leave care will really add up to a worthwhile amount of money for some children, who will, sadly, have spent most of their lives being looked after.

Fel y Dirprwy Weinidog, yr wyf yn falch bod Cymru wedi gosod esiampl dda, unwaith eto, drwy gefnogi plant sy’n agored i niwed. Mae’n braf gweld Llywodraeth San Steffan yn dilyn Llywodraeth y Cynulliad yn hyn o beth, fel y gwnaeth yn achos sefydlu comisiynydd plant. Fel y mae eraill wedi dweud, mae Christine Chapman i’w chanmol am ddwyn y syniad hwn gerbron yn y lle cyntaf. Cofiaf fod cefnogaeth frwd iawn iddo ar y pryd. Yr oeddem yn sôn am symiau bach o arian i ddechrau, ond credaf y bydd cynilo £200 bob blwyddyn nes byddant yn gadael gofal yn fodd i wneud swm buddiol o arian i rai plant, a fydd, gwaetha’r modd, wedi treulio’r rhan fwyaf o’u bywyd yn derbyn gofal.

This is far from an empty gesture; it is symbolic. The Government and the Assembly are investing in each of those looked-after children as individuals, which shows them, as opposed to just telling them, that they are worth investing in. That in itself matters, as well as having a sum of money available.

Mae hyn ymhell o fod yn weithred ddiystyr; mae’n symbolaidd. Mae’r Llywodraeth a’r Cynulliad yn buddsoddi ym mhob un o’r plant hynny sy’n derbyn gofal fel unigolion, ac mae hynny’n dangos iddynt, yn hytrach na dim ond dweud wrthynt, eu bod yn werth buddsoddi ynddynt. Mae hynny’n bwysig ohono’i hun, yn ogystal â bod â swm o arian sydd ar gael.

I also have specific questions to ask the Deputy Minister. What proactive steps is the Assembly Government taking to encourage local government to put more resources into the child trust fund for children? I am thinking in particular of those children who may be looked after for a long period, because, i if local authorities put in even another £50 a year over the period of their care, it would make a great difference.

Mae gennyf finnau gwestiynau penodol i’r Dirprwy Weinidog. Pa gamau rhagweithiol y mae Llywodraeth y Cynulliad yn eu cymryd i annog llywodraeth leol i roi mwy o adnoddau yn y gronfa ymddiriedolaeth plant i blant? Yr wyf yn meddwl yn benodol am y plant hynny a allai dderbyn gofal dros gyfnod hir, oherwydd, os bydd awdurdodau lleol yn rhoi hyd yn oed £50 arall y flwyddyn dros gyfnod eu gofal, byddai’n gwneud gwahaniaeth mawr.

I understand that this applies to the category of children who would have been entitled to the child trust fund had they grown up in families. However, will the Minister give consideration to a savings fund for older looked-after children? Perhaps there is some way in which the Assembly Government could encourage and invest in that type of fund, as it has with this group of looked-after children. I realise that there are resource constraints, but it may be possible to discuss with local authorities how to encourage older children currently in the looked-after system to save, and to understand about investing in their future.

Yr wyf yn deall bod hyn yn gymwys i’r categori o blant y buasai ganddynt hawl i gael y gronfa ymddiriedolaeth plant petaent wedi’u magu mewn teuluoedd. Fodd bynnag, a wnaiff y Gweinidog ystyried cronfa gynilo ar gyfer plant hŷn sy’n derbyn gofal? Efallai fod rhyw fodd y gallai Llywodraeth y Cynulliad hyrwyddo cronfa o’r fath a buddsoddi ynddi, fel y gwnaeth yn achos y grŵp hwn o blant sy’n derbyn gofal. Sylweddolaf fod cyfyngiadau ar adnoddau, ond gallai fod yn bosibl trafod ag awdurdodau lleol y modd i gymell plant hŷn sydd yn y system derbyn gofal ar hyn o bryd i gynilo, ac i ddeall yr angen i fuddsoddi yn eu dyfodol.

Children will receive this capital sum when they reach the age of 18. What steps will the Assembly Government take with local authorities to ensure that those children and young people have access to good advice about what to do with that capital resource, including advice about investing it and saving it for another few years? We all know that many of our young people—and not only those who are looked after—do not necessarily have much in the way of financial skills and knowledge. Most of us usually look to our parents and families for that advice, but that option is often not available to young people leaving care. It is important that overall financial advice is more available to young people to help them to manage budgets as they move into independent living.

Bydd plant yn cael y swm cyfalaf hwn pan gyrhaeddant 18 oed. Pa gamau y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn eu cymryd gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod y plant a’r bobl ifanc hynny’n cael mynediad at gyngor da am yr hyn i’w wneud â’r adnodd cyfalaf hwnnw, gan gynnwys cyngor am ei fuddsoddi ac am ei gadw am ychydig o flynyddoedd eto? Yr ydym oll yn gwybod bod llawer o’n pobl ifanc—ac nid y rheini sy’n derbyn gofal yn unig—nad ydynt o reidrwydd yn meddu ar lawer o sgiliau a gwybodaeth ariannol. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn disgwyl gael cyngor o’r fath gan ein rhieni fel arfer, ond nid yw’r dewis hwnnw ar gael yn aml i bobl ifanc sy’n gadael gofal. Mae’n bwysig bod cyngor ariannol cyffredinol ar gael yn rhwyddach i bobl ifanc i’w helpu i reoli cyllidebau wrth iddynt ddechrau byw’n annibynnol.

Would it also be possible, perhaps in partnership with one of our universities, to look at setting up a research project over a period of years to see how this step helps to improve outcomes for looked-after children and young people leaving care? It is too easy to say that initiatives such as this are a gimmick, and so it would be useful to have some positive evidence to the contrary, and I firmly believe that it is not a gimmick. It would be useful to have some positive evidence to demonstrate the difference that it makes in practical terms, and also in saying to those young people, 'We believe that you are worth this, at least’.

A fyddai hefyd yn bosibl ystyried sefydlu prosiect ymchwil dros gyfnod o flynyddoedd, mewn partneriaeth ag un o’n prifysgolion efallai, i weld sut y mae’r cam hwn yn helpu i wella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal? Mae’n rhy hawdd dweud bod cynlluniau fel hwn yn gimig, ac felly byddai’n fuddiol cael rhywfaint o dystiolaeth gadarnhaol i’r gwrthwyneb, a chredaf yn gryf nad gimig ydyw. Byddai’n fuddiol cael rhywfaint o dystiolaeth gadarnhaol i ddangos y gwahaniaeth ymarferol y mae’n ei wneud, a hefyd o ran dweud wrth y bobl ifanc hynny, 'Yr ydym yn credu eich bod yn haeddu hyn, o leiaf’.  

Gwenda Thomas: Thank you, Helen Mary. On your first question on proactive steps, the scheme includes administrative support for local authorities who are already administering the existing scheme for the Welsh Assembly Government. There will be administrative support for the scheme, contributed by the Welsh Assembly Government, as is the case at present, and, now, by the UK Government. All local authorities have participated and have been positive so far in the administration of the child trust fund, and have shown a willingness to contribute to the scheme. I commend them for that, and I am sure that that will continue.

Gwenda Thomas: Diolch i chi, Helen Mary. Ynghylch eich cwestiwn cyntaf am gamau rhagweithiol, mae’r cynllun yn cynnwys cymorth gweinyddol i awdurdodau lleol sydd eisoes yn gweinyddu’r cynllun presennol ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd cymorth gweinyddol ar gyfer y cynllun, wedi’i gyfrannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, fel y ceir ar hyn o bryd, a, bellach, gan Lywodraeth y DU. Mae’r holl awdurdodau lleol wedi cymryd rhan ac wedi bod yn gadarnhaol hyd yn hyn o ran gweinyddu’r gronfa ymddiriedolaeth plant, ac wedi dangos eu bod yn barod i gyfrannu i’r cynllun. Fe’u cymeradwyaf am hynny, ac yr wyf yn sicr y bydd hynny’n parhau.

You made a point about older children in care, and I think that the corporate parenting role of local authorities will kick in there. For those children who have missed out because of an accident of birth, because they were born before 1 September 2002, this is an issue, but that it who the Act covers. However, I will take up your point that it would be good to encourage a saving culture among these children, if possible.

Gwnaethoch bwynt am blant hŷn sydd mewn gofal, a chredaf y bydd rôl rhianta corfforaethol yr awdurdodau lleol yn berthnasol yn hynny o beth. Yn achos y plant hynny sydd ar eu colled am iddynt ddigwydd cael eu geni cyn 1 Medi 2002, mae hyn yn fater sy’n codi, ond dyna pwy y mae’r Ddeddf yn ei gynnwys. Er hynny, af ynghylch y pwynt a wnaethoch i’r perwyl y byddai’n dda hybu arferion cynilo ymysg y plant hyn, os oes modd.

You also mentioned that these trust funds come to fruition at the age of 18, and I am sure that the children and young people who want advice at that point will have access to it.

Dywedasoch hefyd fod y cronfeydd ymddiriedolaeth hyn yn dwyn ffrwyth yn 18 oed, ac yr wyf yn siŵr y bydd y plant a’r bobl ifanc sydd am gael cyngor bryd hynny’n cael mynediad ato.

2.00 p.m.

 

On your last point about the review and evaluation of these schemes, the Welsh Assembly Government and the UK Government are committed to reviewing this new scheme at the end of two years. I will take up your point about including a university research programme in that.

Ynghylch y pwynt olaf a wnaethoch am adolygu a gwerthuso’r cynlluniau hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i adolygu’r cynllun newydd hwn ar ôl dwy flynedd. Af ar drywydd eich pwynt am gynnwys rhaglen ymchwil prifysgol yn hynny.

Jenny Randerson: Thank you for your statement. As you will recall, the Liberal Democrats were not in favour of the establishment of child trust funds at the outset, because we felt that the £1.25 billion cost over each four-year parliament would be better spent on education—the foundation phase could be a worthy recipient of our portion in Wales. However, since this fund is now fully established and is well under way, I welcome the additional money for a £100 top-up. That is certainly a much more realistic amount to make a difference to a child. In the case of looked-after children—the most vulnerable children in our society—we in Britain have let them down at every stage and continue to let them down in many ways. This is one small contribution to trying to redress the balance. So, I welcome your comments.

Jenny Randerson: Diolch yn fawr am eich datganiad. Fel y cofiwch, nid oedd y Democratiaid Rhyddfrydol o blaid sefydlu cronfeydd ymddiriedolaeth plant yn wreiddiol, oherwydd teimlasem y byddai’n well gwario’r £1.25 biliwn bob pedair blynedd senedd ar addysg—gallai’r cyfnod sylfaen fod yn achos teilwng ar gyfer derbyn ein cyfran yng Nghymru. Fodd bynnag, nawr bod y gronfa hon wedi ennill ei phlwyf ac yn mynd rhagddi, croesawaf yr arian ychwanegol ar gyfer rhoi £100 arall. Mae hynny’n sicr yn swm mwy realistig er mwyn gwneud gwahaniaeth i blentyn. O ran plant sy’n derbyn gofal—y plant mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas—yr ydym yn gwneud cam â nhw ym Mhrydain ym mhob cyfnod ac yn parhau i wneud cam â nhw mewn nifer o ffyrdd. Mae hwn yn un cyfraniad bach i geisio unioni’r sefyllfa. Felly, croesawaf eich sylwadau.

However, my concern is for those children who are still missing out, who come mainly from the income group that is at the poorest level in society. Last year’s statistics show that the Government spent £14 million promoting and advertising the child trust fund, but that more than a quarter of parents had failed to set one up. As you would expect, the Government’s own analysis shows that take-up is lowest among the lower income groups, largely because they cannot afford it and perhaps because they may not have the same level of financial literacy. The Government itself said that those who open an account are considerably more likely to be older—in the 30-plus age group—and to be from the higher social classes. So, the children from poorer families are still missing out.

Fodd bynnag, yr wyf yn poeni am y plant hynny sydd yn dal ar eu colled, sy’n dod o’r grŵp incwm sydd ar y lefel dlotaf mewn cymdeithas yn bennaf. Dengys ystadegau y llynedd bod y Llywodraeth wedi gwario £14 miliwn yn hyrwyddo ac yn hysbysebu’r gronfa ymddiriedolaeth plant, ond bod dros chwarter o rieni wedi methu agor cyfrif. Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae dadansoddiad y Llywodraeth ei hun yn dangos mai ymhlith y grwpiau incwm isaf y mae’r gyfran leiaf sy’n manteisio ar y gronfa yn bennaf oherwydd nad ydynt yn gallu ei fforddio ac efallai nad oes ganddynt yr un lefel o lythrennedd ariannol. Dywedodd y Llywodraeth ei hun o’r bobl sy’n agor cyfrif, mae’n fwy tebygol eu bod yn hŷn—yn y grŵp oedran 30+—ac yn dod o’r dosbarthau cymdeithasol uwch. Felly, mae’r plant o deuluoedd tlotach yn dal ar eu colled.

I believe that this is yet another UK Government gimmick, and is an example of a badly targeted benefit. Following the 10p tax rate fiasco, we accept this, perhaps, as the Government missing its mark. However, this is a universal benefit that, because of the skewed way in which the money is taken up, is disproportionately benefiting the better off in society. So, I am specifically interested in asking you what discussion you have had with the UK Government on how we can increase take-up among the poorer sections in society, so that we can benefit those children who come from the poorest homes and the poorest backgrounds, who will, when they reach adult life at the age of 18, be most likely to have to stand on their own two feet financially—they will not be able to rely on their parents to financially bail them out. What are you doing with the UK Government to ensure that we increase take-up in Wales and what are you doing to ensure that there is take-up among the poorest sections of society?

Credaf fod hyn yn un arall o gimics Llywodraeth y DU, ac yn enghraifft o fudd wedi’i dargedu’n wael. Yn dilyn helynt y gyfradd treth 10c, derbyniwn hyn, efallai, fel petai’r Llywodraeth yn methu ei nod. Fodd bynnag, mae hwn yn fudd cyffredinol, ond oherwydd y duedd anghymesur o ran y bobl sy’n manteisio ar yr arian, mae’r rheini sydd fwyaf cyfforddus mewn cymdeithas yn elwa mwy ohono. Felly, mae gennyf ddiddordeb penodol mewn gofyn pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch sut y gallwn gael mwy o bobl o adrannau tlotaf y gymdeithas i fanteisio ar y gronfa, fel y bydd y plant hynny sy’n dod o’r cartrefi a’r cefndiroedd tlotaf yn elwa ohoni, oherwydd, pan fyddant yn dod yn oedolion yn 18 oed, y rhain fwy na thebyg fydd yn gorfod cynnal eu hunain yn ariannol—ni fyddant yn gallu dibynnu ar eu rhieni i’w helpu i ddod allan o dwll ariannol. Beth ydych yn ei wneud gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod mwy o bobl Cymru’n manteisio ar y gronfa a beth ydych yn ei wneud i sicrhau bod pobl o adrannau tlotaf y gymdeithas yn manteisio ar y gronfa?

Gwenda Thomas: Thank you, Jenny. You have also made positive comments, which I acknowledge. I did not quite understand your first point on the cost. We estimate that 500 children will benefit from this new scheme this year. That will rise to 640 children in 2009-10 and to 770 children in 2010-11. That will be at a cost to the Welsh Assembly Government of £50,000, £64,000 and £77,000 over those three years. Therefore, I do not understand the figures that you quoted, but perhaps we can clarify that between us.

Gwenda Thomas: Diolch yn fawr, Jenny. Yr ydych hefyd wedi gwneud sylwadau cadarnhaol, a chydnabyddaf hynny. Ni wneuthum ddeall yn llwyr eich pwynt cyntaf am y costau. Amcangyfrifwn y bydd 500 o blant yn elwa o’r cynllun newydd hwn eleni. Bydd y ffigur yn cynyddu i 640 o blant yn 2009-10 ac i 770 o blant yn 2010-11. Bydd hyn yn costio £50,000, £64,000 a £77,000 i Lywodraeth y Cynulliad dros y tair blynedd hynny. Felly, nid wyf yn deall y ffigurau y dyfynasoch, ond efallai y gallwn drafod hynny rhyngom.

You referred to income groups and children who are excluded. The Child Trust Funds Act 2004 and the legal issues that surround it are non-devolved areas. The powers that the Assembly has at present are confined to contributing to child trust funds or encouraging contributions from third parties. However, you could usefully make those points when we consult on the vulnerable children strategy later in the year. We can then look at the issue of non-devolved matters that affect children, as well as the devolved matters.

Cyfeiriasoch at grwpiau incwm ac at blant sydd wedi’u heithrio. Nid yw Deddf Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant 2004 na’r materion cyfreithiol cysylltiedig yn feysydd a ddatganolwyd. Mae’r pwerau sydd gan y Cynulliad ar hyn o bryd wedi’u cyfyngu i gyfrannu at gronfeydd ymddiriedolaeth plant neu i annog cyfraniadau gan drydydd partïon. Fodd bynnag, byddai’n ddefnyddiol pe gallech wneud y pwyntiau hynny pan fyddwn yn ymgynghori ar y strategaeth plant agored i niwed yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Yna, gallwn edrych ar faterion nas datganolwyd sy’n effeithio ar blant, yn ogystal ag ar y materion hynny sydd wedi’u datganoli.

We have had numerous discussions with the UK Government with regard to the vulnerable children legislative competence Order, which touches on the matters that you raise, and those discussions are ongoing. Tomorrow, I will be giving evidence to the Welsh Affairs Select Committee in the House of Commons on that vulnerable children legislative competence Order, so we can look at its progress and decide what we want to include in our strategy when we consult on it.

Yr ydym wedi cael trafodaethau niferus gyda Llywodraeth y DU o ran y Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol ynghylch plant agored i niwed, sy’n nodi’r materion yr ydych yn eu codi, ac mae’r trafodaethau hynny’n mynd rhagddynt. Yfory, byddaf yn cyflwyno tystiolaeth i’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin ar y Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol hwnnw ynghylch plant agored i niwed, er mwyn inni allu edrych ar y cynnydd a phenderfynu beth yr ydym am ei gynnwys yn ein strategaeth pan fyddwn yn ymgynghori arni.

Y Llywydd: Diolch yn fawr i’r Dirprwy Weinidog am ei datganiad.

The Presiding Officer: I thank the Deputy Minister for her statement.

Atal Rheolau Sefydlog
Suspension of Standing Orders

The Record

Y Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Tŷ (Carwyn Jones): Cynigiaf fod

The Counsel General and Leader of the House (Carwyn Jones): I propose that

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog Rhifau 35.6 a 35.8:

the National Assembly for Wales in accordance with Standing Orders Nos. 35.6 and 35.8:

yn atal Rheol Sefydlog Rhif 7.18(i) a’r rhan honno o Reol Sefydlog Rhif 6.10 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog Rhif 6.3 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i’r cynigion dan eitem 4 gael eu hystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 14 Mai 2008. (NNDM3940)

suspends Standing Order No. 7.18(i) and that part of Standing Order No. 6.10 that requires the weekly announcement under Standing Order No. 6.3 to constitute the timetable for business in Plenary for the following week, to allow the motions under item 4 to be considered in Plenary on Wednesday 14 May 2008. (NNDM3940)

Y Llywydd: Yr wyf cymryd bod pawb yn cytuno. Yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 7.35, felly, caiff y cynnig ei dderbyn.

The Presiding Officer: I take it that everyone is in agreement. In accordance with Standing Order No. 7.35, the motion is therefore agreed.

Derbyniwyd y cynnig.
Motion carried.

 

Sefydlu ac Ethol Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan Ddysgwyr
Establish and Elect the Proposed Learner Travel Measure Committee

The Record

Y Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Tŷ (Carwyn Jones): Cynigiaf fod

The Counsel General and Leader of the House (Carwyn Jones): I propose that

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 21.1, yn sefydlu pwyllgor i ystyried trafodion Cyfnod 2 y Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) ac i gyflwyno adroddiad arno. Bydd y pwyllgor yn dod i ben os bydd y Mesur yn cael ei basio, os bydd yn syrthio neu os caiff ei dynnu yn ôl. (NNDM3941)

the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order No. 21.1 establishes a committee for Stage 2 proceedings of the Proposed Learner Travel (Wales) Measure. The committee shall cease to exist if the proposed Measure is passed, falls or is withdrawn. (NNDM3941)

Cynigiaf fod

I propose that

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 10.3, yn ethol Lorraine Barrett (Llafur), Ann Jones (Llafur), Ieuan Wyn Jones (Plaid Cymru), Alun Cairns (Ceidwadwyr) a Kirsty Williams (Democratiaid Rhyddfrydol) yn aelodau o’r Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan Ddysgwyr. (NNDM3942)

the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order No. 10.3, elects Lorraine Barrett (Labour), Ann Jones (Labour), Ieuan Wyn Jones (Plaid Cymru), Alun Cairns (Conservative) and Kirsty Williams (Liberal Democrat) as members of the Proposed Learner Travel Measure Committee. (NNDM3942)

Y Llywydd: Yr wyf gweld bod pawb yn mynegi cyntundeb. Yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 7.35, felly, caiff y cynigion eu derbyn.

The Presiding Officer: I see that everyone is expressing agreement. In accordance with Standing Order No. 7.35, the motions are therefore agreed.

Derbyniwyd y cynigion.

Motions carried.

 

Dadl yn Ceisio Caniatâd y Cynulliad i Gyflwyno Mesur Arfaethedig Aelod ynghylch Gwasanaethau Ieuenctid
Debate Seeking the Assembly’s Leave to Introduce a Member Proposed Measure for Youth Services

The Record

Peter Black: I propose that

Peter Black: Cynigiaf fod

the National Assembly for Wales, in accordance with Standing Order No. 23.103:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 23.103:

grants leave for Peter Black to introduce a proposed Measure to give effect to the pre-ballot information provided on 6 December 2007 under Standing Order No. 23.102.  (NDM3918)

yn caniatáu i Peter Black gyflwyno Mesur arfaethedig er mwyn gweithredu’r wybodaeth cyn y balot a ddarparwyd ar 6 Rhagfyr 2007 dan Reol Sefydlog Rhif 23.102. (NDM3918)

I wanted to start by acknowledging the good work that is already going on around Wales, by local councils and young people’s partnerships, in providing vital services for youngsters. There are many examples of good projects all over Wales—run by local councils and their partners—helping to promote crime prevention, working across disciplines within communities, providing mentoring and positive role models, youth forums and play facilities, working in schools, and promoting the involvement of children and young people in community regeneration.

Yr oeddwn am ddechrau drwy gydnabod y gwaith da sydd eisoes ar waith ledled Cymru, gan gynghorau lleol a phartneriaethau pobl ifanc, o ran darparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer pobl ifanc. Mae nifer o enghreifftiau o brosiectau da ledled Cymru—sy’n cael eu rhedeg gan gynghorau lleol a’u partneriaid—sy’n helpu i hyrwyddo atal troseddu, yn gweithio ar draws disgyblaethau o fewn cymunedau, yn darparu mentoriaid a modelau rôl cadarnhaol, fforymau ieuenctid a chyfleusterau chwaraeon, yn gweithio mewn ysgolion ac yn annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn adfywio cymunedol.

There are also some good Welsh Assembly Government strategies, including a national youth service strategy for Wales, and the extending entitlement scheme, which advocated ensuring that all young people have access to the support that they need to make a success of their lives.

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru rai strategaethau da hefyd, gan gynnwys strategaeth genedlaethol ar gyfer gwasanaeth ieuenctid Cymru, a’r cynllun ymestyn hawliau, a oedd yn eiriol dros sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn cael y gefnogaeth angenrheidiol i wneud eu bywyd yn llwyddiannus.

The issue, however, is that little of this provision is statutory. There is no statutory duty on local authorities to provide sporting facilities or leisure centres. Each local authority determines what level of provision they want to provide, and there are significant differences between authorities. I do not seek through this Measure to impose a standard level of youth provision across Wales. Each local authority area has unique needs and pressures. However, at a minimum, there should be a requirement on local councils to consult with young people and systematically plan and deliver services across their area to meet the needs of each community. My Measure seeks to impose that duty.

Fodd bynnag, y broblem yw mai ychydig iawn o hyn sy’n statudol. Nid oes dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu cyfleusterau chwaraeon neu ganolfannau hamdden. Mae pob awdurdod lleol yn pennu faint o ddarpariaeth y maent am ei ddarparu, ac mae cryn wahaniaeth rhwng awdurdodau. Nid wyf yn ceisio gosod lefel safonol ar gyfer darpariaeth i bobl ifanc ledled Cymru drwy’r Mesur hwn. Mae gan bob ardal awdurdod lleol anghenion a phwysau unigryw. Fodd bynnag, dylai fod gofyniad ar gynghorau lleol, o leiaf, i ymgynghori â phobl ifanc a chynllunio a chyflwyno gwasanaethau’n systematig ledled eu hardal i ddiwallu anghenion pob un gymuned. Mae fy Mesur yn ceisio gosod y ddyletswydd honno.

This is a markedly different approach to that taken by the UK Government in particular. I know from my own experience that many anti-social behaviour incidents reported to the authorities arise because local residents feel intimidated by groups of young people gathering in a particular place. These youngsters can be noisy or boisterous, but that is not a crime. When you talk to them, what they want above anything else is somewhere to go, where they can hang out and where they are safe.

Mae hon yn agwedd wahanol iawn i agwedd Llywodraeth y DU yn benodol. Gwn o’m profiad fy hun fod llawer o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n cael eu riportio i’r awdurdodau yn deillio o’r ffaith bod trigolion lleol yn teimlo dan fygythiad gan grwpiau o bobl ifanc yn ymgasglu mewn lle penodol. Gall y bobl ifanc hyn fod yn swnllyd ac yn llawn miri, ond nid yw hynny’n drosedd. Pan siaradwch â nhw, yr hyn y mae arnynt ei angen yn anad dim yw rhywle i fynd, sy’n lle diogel i sefyllian.

2.10 p.m.

 

Despite this, the UK Government seeks to demonise these young people. Home Office statistical bulletins, for example, list a series of anti-social behaviour indicators, including abandoned or burnt-out cars, people being drunk or rowdy in public places, using or dealing in drugs and vandalism, graffiti and other deliberate damage to property. I think that we would all agree that these amount to anti-social behaviour. However, I am not so sure whether, in the vast majority of cases, teenagers hanging around on the streets fall into the same class, yet it is also listed there. Let us be clear: the vast majority of young people do not engage in anti-social behaviour. However, they require facilities and a place to go where they can socialise and engage with their peers in the same way as everyone else. They need adequate transport provision and affordable leisure facilities. The group most likely to be victims of anti-social behaviour or crime are young people themselves.

Er hyn, mae Llywodraeth y DU yn ceisio pardduo’r bobl ifanc hyn. Mae bwletinau ystadegol y Swyddfa Gartref, er enghraifft, yn rhestru cyfres o ddangosyddion ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ceir a adawyd neu a losgwyd, pobl yn feddw neu’n afreolus mewn lleoedd cyhoeddus, defnyddio neu werthu cyffuriau, neu fandaleiddio, graffiti a difrod bwriadol arall i eiddo. Credaf y byddai pob un ohonom yn cytuno bod y rhain yn gyfystyr ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Fodd bynnag, nid wyf mor siŵr, yn y rhan fwyaf o achosion, bod pobl ifanc yn eu harddegau yn sefyllian ar y stryd yn yr un dosbarth, ond mae hynny ar y rhestr. Gadewch inni fod yn glir: nid yw’r rhan fwyaf o bobl ifanc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Fodd bynnag, mae arnynt angen cyfleusterau a lleoedd i fynd iddynt er mwyn cymdeithasu â’u ffrindiau yr un peth â phawb arall. Mae arnynt angen darpariaeth trafnidiaeth ddigonol a chyfleusterau hamdden fforddiadwy. Y grŵp sydd fwyaf tebygol o ddioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol neu drosedd yw’r bobl ifanc eu hunain.

We have talked recently about the value of play in helping 3 to 7-year-olds learn as part of the foundation phase. The same applies to teenagers and those in their early 20s as well. Youth provision does not have to be structured around educational opportunities, nor does it have to be organised leisure time. Many young people would run a mile from such services. Young people need to be treated with respect and trusted to fill their own leisure time. In my view, it is the role of statutory authorities to provide facilities to enable them to fulfil their potential and so enable them to learn how to interact with others and to take responsibility for their own lives.

Siaradasom yn ddiweddar am werth chwarae wrth helpu plant rhwng 3 a 7 oed i ddysgu fel rhan o’r cyfnod sylfaen. Mae’r un peth yn wir am bobl ifanc yn eu harddegau a’r rheini yn eu 20au cynnar hefyd. Nid oes rhaid i ddarpariaeth i bobl ifanc gael ei seilio ar gyfleoedd addysgol yn unig, nac ychwaith ar amser hamdden a drefnwyd. Byddai llawer o bobl ifanc yn troi eu cefnau’n syth ar wasanaethau o’r fath. Mae angen trin pobl ifanc â pharch a dylid ymddiried ynddynt i lenwi eu hamser hamdden eu hunain. Yn fy marn i, swyddogaeth awdurdodau statudol yw darparu’r cyfleusterau i’w galluogi i gyflawni eu potensial a’u galluogi i ddysgu sut mae rhyngweithio ag eraill ac ysgwyddo cyfrifoldeb dros eu bywyd eu hunain.

A recent report commissioned jointly by South Wales Police and the Children’s Commissioner for Wales identified the benefits of a more universal youth provision as providing positive things for young people to do. This can include increasing confidence and competence among marginalised children and young people, the greater involvement of young people and other local residents in positive community-based activity, the better co-ordination of specialist services for children and young people, and improvements to the physical environment and provision of opportunities for economic regeneration. The report stated that:

Mewn adroddiad diweddar a gomisiynwyd ar y cyd gan Heddlu De Cymru a’r Comisiynydd Plant tynnwyd sylw at fanteision cael darpariaeth fwy cyffredinol ar gyfer pobl ifanc er mwyn darparu pethau mwy cadarnhaol i bobl ifanc eu gwneud. Gall hyn gynnwys meithrin hyder a gallu ymysg plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, cael pobl ifanc a thrigolion lleol eraill i gymryd fwy o ran mewn gweithgareddau cadarnhaol yn y gymuned, cydlynu gwasanaethau arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc yn well, gwelliannau i’r amgylchedd ffisegol a darparu cyfleoedd ar gyfer adfywio economaidd. Dywedodd yr adroddiad:

'Whilst recognising the many positive initiatives that are being taken forward in South Wales…there is a feeling amongst many practitioners that much more could be achieved. For example, what benefits would be derived from services being able to better co-ordinate or integrate the diverse range of activity that is currently available? Is it possible to look at all of the statutory, private, voluntary and community group activity with and for young people and develop a more holistic approach? A model that offers a broad menu of services and support, involves young people in improving the communities in which they live; and which involves service providers working in collaboration rather than competition.’

'Er eu bod yn cydnabod y mentrau cadarnhaol niferus sydd yn cael eu datblygu yn Ne Cymru… mae llawer o ymarferwyr yn teimlo y gellid cyflawni llawer mwy. Er enghraifft, pa fanteision ddeuai yn sgil gwell gallu ymhlith gwasanaethau i gydlynu neu integreiddio’r amrywiaeth mawr o weithgaredd sydd ar gael ar hyn o bryd? A oes modd edrych ar yr holl weithgaredd statudol, preifat, gwirfoddol a grwpiau cymunedol gydag ac ar gyfer pobl ifanc a datblygu ymagwedd fwy cyfannol? Model sy’n cynnig dewis eang o wasanaethau a chefnogaeth, sy’n cynnwys pobl ifanc yn y gwaith o wella’r cymunedau lle y maent yn byw; ac sy’n golygu bod darparwyr gwasanaethau’n cydweithio yn hytrach na chystadlu.’

It is that vision that I hope to work towards through this Measure.

Dyna’r weledigaeth yr wyf yn gobeithio ymgyrraedd ati drwy’r Mesur hwn.

One of the best examples of the sort of provision that I believe is beneficial is the KPC youth centre in Pyle, in Bridgend. The facility could act as an exemplar of good practice to local authorities up and down the country, yet KPC youth is not operated by the council, but is run on a completely voluntary basis. The facility was started by Helena Parobij after her 18-year old son died of a drug overdose. Her vision was for a youth centre that would provide an opportunity for young people to escape the kind of boredom that might cause anti-social behaviour, petty crime or drug use. When setting up the facility, Helena asked local youngsters what kind of facilities they wanted and the result is a state-of-the-art centre with a music and dance studio, a computer suite, pool and table tennis tables, drop-in cafe, information centre, all-weather pitch, BMX course, skateboard park and much more. It has 750 18 to 25-year-olds on its books from Pyle, Cornelly, Kenfig Hill and Cefn Cribwr and there has been a drop in crime in those communities. Agencies such as the police are fully engaged and, the last time that I spoke to them, there were plans to set up a social enterprise there to ease the path of local youngsters into employment. The big issue for the centre has been the lack of core funding. It is now on its third three-year lottery grant and raises money from a host of other events and donations.

Un o’r enghreifftiau gorau o’r math o ddarpariaeth y credaf sy’n fuddiol yw’r ganolfan ieuenctid KPC yn y Pîl, ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Gallai’r cyfleuster fod yn enghraifft o arfer da i awdurdodau lleol ledled y wlad, ond ni chaiff canolfan ieuenctid KPC ei rhedeg gan y cyngor, ond yn hytrach, ar sail hollol wirfoddol. Helena Parobij oedd yn gyfrifol am gychwyn y cyfleuster ar ôl i’w mab 18 oed farw o orddos o gyffuriau. Ei gweledigaeth oedd canolfan ieuenctid  a fyddai’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddianc o’r math o ddiflastod a allai arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol, mân droseddu neu gymryd cyffuriau. Pan oedd Helena yn sefydlu’r cyfleuster gofynnodd i’r bobl ifanc leol pa fath o gyfleusterau y byddent yn eu hoffi a’r canlyniad yw canolfan fodern gyda stiwdio gerddoriaeth a dawns, ystafell cyfrifiaduron, byrddau pŵl a thennis bwrdd, caffi galw-heibio, canolfan wybodaeth, maes chwarae pob tywydd, cwrs BMX, parc sglefrfyddio a llawer iawn mwy. Mae dros 750 o bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed ar y gofrestr o’r Pîl, Corneli, Mynydd Cynffig a Chefn Cribwr a gwelwyd gostyngiad mewn troseddau yn y cymunedau hynny. Mae asiantaethau megis yr heddlu yn ymgysylltu’n llawn, a’r tro diwethaf y siaradais â nhw, yr oedd ganddynt gynlluniau i sefydlu menter gymdeithasol i hwyluso llwybr pobl ifanc leol at gyflogaeth. Y broblem fawr i’r ganolfan yw’r prinder cyllid craidd. Bellach, mae grant y loteri yn ei drydedd flwyddyn ac maent yn codi arian drwy gynnal llu o ddigwyddiadau eraill a drwy roddion.

If you talk to young people in other communities, they will tell you that there are very few things for teenagers to do or places to go. They want more after-school facilities, music facilities and drama groups, youth clubs, better leisure facilities and much more. They would like a centre like the KPC youth centre, or something similar. Where we do not have that provision, we are failing young people and we are failing the communities in which they live. I ask, therefore, that we give those youngsters a chance by supporting this Measure today. Let us put a duty on local authorities to provide those facilities, backed up by the Assembly Government and any additional resources that it can put in to support that duty.

Os ydych yn siarad â phobl ifanc mewn cymunedau eraill, byddant yn dweud wrthych nad oes gan bobl ifanc yn eu harddegau lawer i’w wneud na lleoedd i fynd iddynt. Maent am gael mwy o gyfleusterau ar ôl ysgol, cyfleusterau cerddoriaeth a grwpiau drama, clybiau ieuenctid, gwell cyfleusterau hamdden a llawer iawn mwy. Byddent am gael canolfan debyg i ganolfan ieuenctid KPC, neu rywbeth cyffelyb. Lle nad oes gennym y ddarpariaeth honno, yr ydym yn gwneud tro gwael â phobl ifanc ac yn gwneud tro gwael â’r cymunedau lle y maent yn byw. Gofynnaf, felly, ein bod yn rhoi cyfle i’r bobl ifanc hynny drwy gefnogi’r Mesur hwn heddiw. Gadewch inni osod dyletswydd ar ysgwyddau awdurdodau lleol i ddarparu’r cyfleusterau hynny, gyda chefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad ac unrhyw adnoddau ychwanegol y gall gyfrannu er mwyn cefnogi’r ddyletswydd honno.

The Minister for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (Jane Hutt): I welcome the opportunity for the Assembly to have this debate about supporting young people as a result of your initiative, Peter. As you say, the youth service has a key role to play in opening up opportunities for young people to develop a range of new knowledge, skills and attitudes that will be of use and importance in their lives. With enhanced resources and the new youth service strategy, a wider range of positive contacts and engagement with young people is opening up, and these positive opportunities result in the wellbeing of individuals and the communities in which they live, work and enjoy their leisure time. A wider outcome of this learning process is that young people are positively and constructively engaged in their leisure time.

Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (Jane Hutt): Croesawaf y cyfle i’r Cynulliad gael y ddadl hon am gefnogi pobl ifanc yn sgil eich cynllun, Peter.  Fel y dywedwch, mae gan y gwasanaeth ieuenctid rôl allweddol i’w chwarae o ran agor y drws ar gyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu ystod o wybodaeth, sgiliau ac agweddau newydd a fydd o ddefnydd ac o bwys yn eu bywydau. Gyda mwy o adnoddau a’r strategaeth gwasanaeth ieuenctid newydd, mae ystod ehangach o gysylltiadau cadarnhaol a dulliau o feithrin cysylltiad â phobl ifanc yn ymagor, ac mae’r cyfleoedd cadarnhaol hyn er lles unigolion ac er lles y cymunedau lle maent yn byw, yn gweithio ac yn mwynhau eu hamser hamdden. Canlyniad ehangach i’r broses ddysgu hon yw bod pobl ifanc yn treulio’u hamser hamdden mewn ffordd gadarnhaol ac adeiladol.

It is estimated that, each year, 200,000 young people in Wales are in contact with the youth service and other Assembly Government strategies. This is likely to increase to 300,000. An added value of the youth service is that it contributes to the reduction of youth annoyance, crime, substance misuse, unemployment, poor educational attainment, poor sexual health and teenage pregnancy.

Amcangyfrifir bod 200,000 o bobl bob blwyddyn yng Nghymru mewn cysylltiad â’r gwasanaeth ieuenctid ac â strategaethau eraill Llywodraeth y Cynulliad. Mae hyn yn debygol o gynyddu i 300,000. Gwerth ychwanegol y gwasanaeth ieuenctid yw ei fod yn cyfrannu at leihau ymddygiad blinderus gan bobl ifanc, troseddu, camddefnyddio sylweddau, diweithdra, diffyg cyrhaeddiad addysgol, iechyd rhywiol gwael a beichiogrwydd yn yr harddegau.

To develop appropriate skills, young people need access to a wide range of creative and challenging activities to support them in making positive and constructive choices, to gain new skills and enhanced emotional competence, and to learn from their experiences and supportive surroundings with the help of appropriate adults. Young people’s rights to participate in making decisions, and in planning and in reviewing actions that concern them is enshrined in the youth service approach.

Er mwyn iddynt feithrin sgiliau priodol, mae angen i bobl ifanc allu cael gafael ar ystod eang o weithgareddau creadigol sy’n her iddynt er mwyn eu cynorthwyo i ddewis yn gadarnhaol ac yn adeiladol, i feithrin sgiliau newydd a gallu delio’n well â’u hemosiynau, ac i ddysgu yn sgil eu profiadau a’u hamgylchedd cefnogol gyda chymorth oedolion priodol. Mae hawliau pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses benderfynu, ac wrth gynllunio ac adolygu’r camau sy’n berthnasol iddynt yn rhan annatod o’r ffordd y mae’r  gwasanaeth ieuenctid yn gwneud ei waith.

It might be worth remembering that it is estimated that young people spend the equivalent of nine minutes of every waking hour in formal learning in school settings. This means that they spend the remaining 51 minutes at home and in their communities. It is here in the community-based setting that the youth service in particular has the greatest untapped capacity to make a difference to the lives of young people. The important contribution made by non-formal learning opportunities to the lives of young people, their communties and the economy of Wales is recognised in 'The Learning Country: Vision into Action’, our 10-year strategy to transform education and lifelong learning in post-devolution Wales.

Gall fod yn werth cofio yr amcangyfrifir bod pobl ifanc yn treulio’r hyn sy’n cyfateb i naw munud o bob awr y maent yn effro’n dysgu mewn lleoliad dysgu ffurfiol yn yr ysgol. Golyga hyn eu bod yn treulio’r 51 munud arall gartref ac yn eu cymunedau. Yma, yn y gymuned y mae’r cyfle mwyaf i’r gwasanaeth ieuenctid yn benodol wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc, cyfle na fanteisiwyd arno eto. Mae cyfraniad pwysig  cyfleoedd dysgu anffurfiol i fywydau pobl ifanc, i’w cymunedau ac i economi Cymru’n cael ei gydnabod yn 'Y Wlad sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith’, ein strategaeth 10-mlynedd i weddnewid addysg a dysgu gydol oes yn y Gymru ôl-ddatganoli.

The Assembly Government’s policy for those aged between 11 and 25, 'Extending Entitlement: supporting young people in Wales’, takes a distinctive, constructive, participatory and enabling policy approach, recognising that young people have a universal entitlement to education, training, work experience, basic skills, volunteering opportunities, high-quality and accessible services, information advice services, personal support and advice, recreational and social opportunities and, yes, Peter, the right to be heard, to be consulted on and to participate in decisions that concern them or impact on their lives. Recreation and social opportunities delivered by the youth service would include arts, cultural and sporting activities, which align to the aspirations in 'One Wales’, which also contains a commitment to place a statutory obligation on local authorities to promote culture and to encourage partnership to deliver high-quality cultural experiences for their communities.

Mae polisi Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer y rheini sydd rhwng 11 a 25 oed, 'Ymestyn Hawliau: cynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru’, yn arddel agwedd bolisi unigryw, adeiladol, gyfranogol a galluogol, gan gydnabod bod gan bobl ifanc hawl sylfaeanol   i addysg, hyfforddiant, profiad gwaith, sgiliau sylfaenol, cyfleoedd i wirfoddoli, gwasanaethau o safon uchel a’r rheini ar gael yn rhwydd, gwasanaethau cyngor am wybodaeth, cymorth a chyngor personol, cyfleoedd i hamddena a chymdeithasu, ac ie, Peter, yr hawl i gael eu clywed, i bobl ymgynghori â hwy ac i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n berthnasol iddynt neu sy’n effeithio ar eu bywydau. Rhai o’r  cyfleoedd i hamddena a chymdeithasu a ddarperid gan y gwasanaeth ieuenctid fyddai gweithgareddau ym maes y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon. Mae hynny’n gyson â dyheadau 'Cymru’n Un’, sydd hefyd yn cynnwys ymrwymiad i’w gwneud yn ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i hyrwyddo diwylliant ac i annog partneriaeth er mwyn darparu profiadau diwylliannol o safon uchel ar gyfer eu cymunedau.

You raised the importance of partnership and co-ordination. One of the key aims in 'Extending Entitlement’ is to ensure that providers of broader youth services should work together to provide a network of support and experiences to all young people. Local authorities are expected to work in partnership with other agencies, including those from the voluntary sector, to ensure the provision of a comprehensive network of services for young people in their areas.

Soniasoch am bwysigrwydd partneriaeth a chydlynu. Un o amcanion allweddol 'Ymestyn Hawliau’ yw sicrhau y dylai darparwyr gwasanaethau ieuenctid ehangach gydweithio er mwyn darparu rhwydwaith o gefnogaeth a phrofiadau ar gyfer pob person ifanc. Disgwylir i awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill, gan gynnwys y rheini o’r sector gwirfoddol, er mwyn sicrhau bod rhwydwaith cynhwysfawr o wasanaethau’n cael ei ddarparu ar gyfer pobl ifanc yn eu hardaloedd.

In support of the implementation of 'Extending Entitlement’ in 2007, the Assembly Government published a national youth service strategy, the purpose of which was to provide a vision for the youth service in Wales and its contribution to the Assembly Government’s policy agenda. In 'One Wales’, the Assembly Government committed itself to the establishment of a new national youth service fund to support local authorities to co-ordinate the implementation of the youth service strategy. Over the next three years, an additional £10 million in capital funding will be made available to local authorities to support building improvements and the purchase of equipment. In addition, £3 million in revenue funding is also being made available over the next two years to assist authorities to deliver on the outcomes for young people identified in the youth service strategy. That includes the appointment of short-term specialist instructors to widen the range of activities offered by the youth service, the development of a national marketing strategy, raising the profile of the youth service, and contributing to our targets to increase the number of young people who engage with the youth service. In addition to the new funding already agreed with the youth service, we are also looking at how the unclaimed assets fund could be used to meet the vision of the youth service identified in the strategy.

Yn gefn i roi 'Ymestyn Hawliau’ ar waith yn 2007, cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad strategaeth gwasanaeth ieuenctid genedlaethol, a’i bwrpas oedd darparu gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth ieuenctid yng Nghymru a’i gyfraniad at agenda bolisi Llywodraeth y Cynulliad, Yn 'Cymru’n Un’, ymrwymodd Llywodraeth y Cynulliad i sefydlu cronfa gwasanaeth ieuenctid cenedlaethol newydd i gynorthwyo awdurdodau lleol i gydlynu rhoi’r strategaeth gwasanaeth ieuenctid ar waith. Dros y tair blynedd nesaf, darperir £10 miliwn ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol ar ffurf arian cyfalaf i’w cynorthwyo i wella adeiladau ac i brynu offer. Hefyd, darperir £3 miliwn o arian refeniw dros y ddwy flynedd nesaf i gynorthwyo awdurdodau i wireddu’r canlyniadau ar gyfer pobl ifanc y cyfeirir atynt yn y strategaeth gwasanaeth ieuenctid. Mae hynny’n cynnwys penodi hyfforddwyr arbenigol tymor byr i ehangu’r ystod o weithgareddau a gynigir gan y gwasanaeth ieuenctid, datblygu strategaeth farchnata genedlaethol, codi proffil y gwasanaeth ieuenctid a chyfrannu at ein targedau i gynyddu nifer y bobl ifanc sy’n ymgysylltu â’r gwasanaeth ieuenctid. Yn ogystal â’r arian newydd y cytunwyd arno eisoes gyda’r gwasanaeth ieuenctid, yr ydym hefyd yn edrych i weld sut y gellid defnyddio’r gronfa asedau heb eu hawlio er mwyn gwireddu’r weledigaeth ar gyfer y gwasanaeth ieuenctid fel y’i disgrifir yn y strategaeth.

2.20 p.m.

 

On 13 June 2002, the National Assembly for Wales unanimously approved a motion on the Youth Support Services Directions (Wales) 2002. During the debate, my colleague Jane Davidson, in her capacity as the then Minister for Education, Lifelong Learning and Skills, was able to announce that the directions set out for the first time a statutory basis for the youth service in Wales. The 2002 directions, made under the powers conferred by section 123 of the Learning and Skills Act 2000, direct local authorities to provide, secure the provision of or participate in the provision of youth support services, having regard to guidance issued by Welsh Ministers. Youth support services are those services that, in the opinion of the Assembly, encourage, enable or assist young people, directly or indirectly, to participate effectively in education and training, to take advantage of opportunities for employment or to participate effectively in the life of their communities.

Ar 13 Mehefin 2002, cymeradwyodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unfrydol gynnig ynglŷn â’r Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid (Cymru) 2002). Yn ystod y ddadl, bu modd i’m cyd-Weinidog, Jane Davidson, yn rhinwedd ei swydd ar y pryd fel y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, gyhoeddi bod y cyfarwyddiadau’n gosod allan am y tro cyntaf sylfaen statudol ar gyfer y gwasanaeth ieuenctid yng Nghymru. Mae cyfarwyddiadau 2002, a wnaethpwyd dan y pwerau a ganiateir gan adran 123 Deddf Dysgu a Sgiliau 2000, yn cyfarwyddo awdurdodau lleol i ddarparu, sicrhau’r ddarpariaeth neu gyfranogi wrth ddarparu gwasanaethau cynorthwyo pobl ifanc, gan roi sylw i’r arweiniad a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru. Gwasanaethau Cymorth i bobl ifanc yw’r gwasanaethau hynny sydd, ym marn y Cynulliad, yn annog, yn galluogi neu’n cynorthwyo pobl ifanc, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i gymryd rhan yn effeithiol mewn addysg a hyfforddiant, i fanteisio ar gyfleoedd i gael gwaith, neu i gymryd rhan yn effeithiol ym mywyd eu cymunedau.

I support and endorse Peter’s call for local authorities to respond effectively to the needs of young people. The Assembly is committed to implementing the principles of the UN Convention on the Rights of the Child in all aspects of its influence and direct work with young people. 'Extending Entitlement’ creates a statutory requirement for local authorities to establish young people’s partnerships and to work with the partnerships to prepare a strategic plan for youth support services. The requirement for this plan was modified under the planning guidance issued under the Children Act 2004, which has replaced the requirement for annual delivery plans for youth support services with a requirement for children and young people’s plans. The first children and young people