Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
02/02/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogDisgwyliadau Economaidd Pobl Hŷn
Questions to the First MinisterEconomic Prospects for Older People
10. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddisgwyliadau economaidd pobl hŷn yng Ngorllewin De Cymru? OAQ(4)2688(FM)
10. Will the First Minister make a statement on the economic prospects for older people in South Wales West? OAQ(4)2688(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym ni’n gwerthfawrogi cyfraniad pobl hŷn ac mae ein hymrwymiad wedi’i nodi yn ein strategaeth ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.
We value the contribution of older people and our commitment set out in our strategy for older people in Wales.
Cyllido Prifysgolion
University Funding
11. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyllido prifysgolion? OAQ(4)2689(FM)[W]
11. Will the First Minister make a statement on university funding? OAQ(4)2689(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i gefnogi system addysg uwch yng Nghymru sy’n gadarn, sydd o safon fyd-eang ac sy’n hygyrch. Mae ein polisi ar ffïoedd dysgu wedi sicrhau bod incwm i brifysgolion Cymru wedi parhau i gynyddu yn ystod cyfnod parhaus o gyni, a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol agos.
This Government is committed to supporting a strong, world-class and accessible higher education system in Wales. Our tuition fee policy has ensured that income to universities in Wales has continued to rise through a sustained period of austerity and will continue to do so for the foreseeable future.
Yr Undeb Ewropeaidd ac Economi Gorllewin Cymru
The European Union and the West Wales Economy
12. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i economi gorllewin Cymru? OAQ(4)2699(FM)[W]
12. Will the First Minister make a statement on the importance of the European Union to the economy of west Wales? OAQ(4)2699(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae manteision yr Undeb Ewropeaidd yn cyrraedd pob rhan o Gymru. Er enghraifft, yr Undeb Ewropeaidd yw marchnad allforio fwyaf Cymru. Y llynedd, roedd hyn werth dros £5 biliwn ac mae’n cynnwys dros 40 y cant o werth allforion Cymru.
The benefits of the European Union extend to all areas of Wales. For example, the European Union is Wales’s largest export market at over £5 billion last year and accounts for over 40 per cent of the value of Welsh exports.
Pwysau ar Wasanaethau Argyfwng (Gorllewin De Cymru)
Accident and Emergency Pressures (South Wales West)
13. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysau ar wasanaethau argyfwng yng Ngorllewin De Cymru? OAQ(4)2690(FM)
13. Will the First Minister make a statement on accident and emergency pressures in South Wales West? OAQ(4)2690(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Much like other parts of the UK, emergency departments in South Wales West have experienced a period of significant pressure and demand since the turn of the year. There remains a high level of presentations and ambulance arrivals, and all staff are working hard to deliver safe and effective services.
Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau
The Wales and Borders Rail franchise
14. Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud i Lywodraeth y DU ynghylch ailfapio masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau? OAQ(4)2694(FM)[W]
14. What representation has the Welsh Government made to the UK Government regarding the remapping of the Wales and Borders rail franchise? OAQ(4)2694(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r trafodaethau’n parhau â Llywodraeth y Deyrnas Unedig am gwmpas y gwasanaethau i’w cynnwys mewn masnachfraint yn y dyfodol a fydd yn cael ei dyfarnu gan Weinidogion Cymru. Nid oes penderfyniad wedi’i wneud i ailfapio unrhyw wasanaethau.
Discussions with the UK Government about the scope of services to be included in a future franchise awarded by the Welsh Ministers are ongoing. No decision has been taken to re-map any services.
Mynd i’r Afael â Throseddau Casineb
Tackling Hate Crime
15. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gynnydd sy'n cael ei wneud o ran mynd i'r afael â throseddau casineb yng Nghymru? OAQ(4)2697(FM)
15. Will the First Minister outline what progress in being made in tackling hate crime in Wales? OAQ(4)2697(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We continue to work closely with our partner organisations to deliver the Welsh Government’s framework for action on tackling hate crimes and incidents. This includes all Welsh police forces, who have seen a 20 per cent increase in the reporting of hate crimes in Wales in 2014-15 compared to 2013-14.
Back to list

Partners & Help