Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
09/02/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogY Cynllun Datblygu Gwledig
Questions to the First MinisterThe Rural Development Plan
9. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth i ffermwyr Cymru o dan y cynllun datblygu gwledig? OAQ(4)2715(FM)[W]
9. Will the First Minister make a statement on support for Welsh farmers under the rural development plan? OAQ(4)2715(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r sector tir wedi cael blaenoriaeth yn y rhaglen hon ac wedi cael y gyfran fwyaf o’r cyllid. Mae trosglwyddo gwybodaeth, arloesi, cyngor a buddsoddiad ar gyfer y fferm, yn ogystal â’r gyfres o gynlluniau Glastir, ar gael i bawb.
The land-based sector has had first priority in this programme and has the largest share of the funding. Knowledge transfer, innovation, advice and on-farm investment are all available as well as the Glastir suite of schemes.
Gemau’r Gymanwlad
Commonwealth Games
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
10. Pa waith y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud tuag at gais gemau'r Gymanwlad? OAQ(4)2704(FM)
10. What work has the Welsh Government undertaken towards a Commonwealth Games bid? OAQ(4)2704(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae Llywodraeth Cymru yn dal i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol ar yr astudiaeth ddichonoldeb fanwl ar gyfer gwneud cais o bosibl ar gyfer gemau 2026. Cafodd papur ar y cynnydd ei ystyried gan y Cabinet ym mis Hydref ac mae rhagor o waith wedi cael ei gomisiynu ar fodel busnes pum achos, sydd i’w gwblhau yn y gwanwyn.
The Welsh Government is continuing to work with key stakeholders on the detailed feasibility study in relation to a potential bid for the 2026 Games. Cabinet considered a progress paper in October and further work has been commissioned on a five-case business model to be completed in the spring.
Iechyd yng Nghwm Cynon
Health in the Cynon Valley
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
11. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella iechyd pobl yng Nghwm Cynon? OAQ(4)2710(FM)
11. What is the Welsh Government doing to improve the health of people in the Cynon Valley? OAQ(4)2710(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Welsh Government continues to increase the investment it makes in improving the health of people in the Cynon Valley area. Recent examples of healthcare investments include the new acute medicine centre at the Royal Glamorgan Hospital.
Refferendwm yr UE
EU Referendum
12. Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Phrif Weinidog y DU ynghylch refferendwm yr UE? OAQ(4)2713(FM)
12. What discussions has the First Minister had with the Prime Minister regarding the EU referendum? OAQ(4)2713(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I meet the Prime Minister from time to time and discuss a range of subjects with him, including international relations.
Trafnidiaeth Gymunedol
Community Transport
13. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i drafnidiaeth gymunedol? OAQ(4)2716(FM)[W]
13. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's commitment to community transport? OAQ(4)2716(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae dull Llywodraeth Cymru o gefnogi’r rôl bwysig mae trafnidiaeth gymunedol yn ei chwarae fel rhan o rwydwaith trafnidiaeth integredig ar draws Cymru wedi’i amlinellu yn y cynllun cyllid trafnidiaeth cenedlaethol.
The Welsh Government’s approach to supporting the important role that community transport plays as part of an integrated transport network across Wales is set out in the national transport finance plan.
Cyllido Prifysgolion
University Funding
14. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyllido prifysgolion yn y flwyddyn ariannol 2016-17? OAQ(4)2703(FM)[W]
14. Will the First Minister make a statement on university funding in the 2016-17 financial year? OAQ(4)2703(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Bydd y Cynulliad yn pleidleisio'r prynhawn yma ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2016-17. Mater i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru fydd hi wedyn i benderfynu sut y bydd yn dosbarthu’r adnoddau a neilltuir iddo yn unol â’r blaenoriaethau a amlinellir yn y llythyr cylch gwaith blynyddol.
The Assembly will be voting on the draft budget for 2016-17 this afternoon. It will then be a matter for the Higher Education Funding Council for Wales to determine how it distributes the resources allocated to it in line with the priorities set out in the annual remit letter.
Aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd
EU Membership
15. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fanteision aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd i Bontypridd a Thaf Elái? OAQ(4)2706(FM)
15. Will the First Minister make a statement on the benefits of EU membership to Pontypridd and Taff Ely? OAQ(4)2706(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The benefits of the European Union extend to all areas of Wales. Since 2007, EU support to Rhondda Cynon Taf include helping some 7,500 people into work and creating some 800 enterprises and over 2,400 gross jobs.
Back to list

Partners & Help