Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
23/02/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogCefnogi Ffermwyr
Questions to the First MinisterSupporting Farmers
8. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi ffermwyr yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)2727(FM)
8. What is the Welsh Government doing to support farmers in west Wales? OAQ(4)2727(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i gefnogi’r diwydiant ffermio yn y gorllewin, ac ym mhob rhan o Gymru, i ddod yn fwy proffidiol, yn gynaliadwy, yn gryf ac i gael ei reoli’n broffesiynol.
The Welsh Government is working to support the farming industry in west Wales, as in all parts of Wales, to become more profitable, sustainable, resilient and professionally managed.
Oedi wrth Drosglwyddo Gofal
Delayed Transfers of Care
9. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am oedi wrth drosglwyddo gofal? OAQ(4)2732(FM)[W]
9. Will the First Minister make a statement on delayed transfers of care? OAQ(4)2732(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn trin mwy o gleifion nag erioed o’r blaen. Er bod y ffigurau’n amrywio, rydym wedi gweld tuedd ar i lawr yn gyffredinol. Mae’r gronfa gofal canolraddol a threfniadau cynllunio ar gyfer y gaeaf wedi galluogi’r gwasanaethau iechyd a’r awdurdodau lleol i gydweithio’n effeithiol i sicrhau nad yw pobl yn wynebu oedi diangen yn yr ysbyty.
The Welsh NHS is treating more patients than at any time in its history. Whilst figures fluctuate, we have seen an overall downward trend. The intermediate care fund and winter planning have enabled health and local authorities to work effectively together to ensure people are not unnecessarily delayed in hospital.
Gwella Gwasanaethau Iechyd
Improving Health Services
10. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnydd mewn perthynas â gwella gwasanaethau iechyd yng Nghymru? OAQ(4)2730(FM)
10. Will the First Minister make a statement on progress in improving health services in Wales? OAQ(4)2730(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As the Organisation for Economic Co-operation and Development report acknowledges, continuously improving the quality of care is a deeply established and widely shared commitment in NHS Wales. All health boards across Wales are working with their local communities to continue to improve services in line with their integrated medium-term plans and national guidelines to provide the best outcomes for patients.
Dympio Gwastraff yn Anghyfreithlon
The Illegal Dumping of Waste
11. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gyfraith bresennol ar ddympio gwastraff yn anghyfreithlon? OAQ(4)2722(FM)
11. Will the First Minister provide an update on the current law on the illegal dumping of waste? OAQ(4)2722(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae deddfwriaeth yn ei lle i reoli sut y mae gwastraff yn cael ei storio, ei gludo a’i waredu. Rydym ni wedi cyflwyno darpariaethau i gryfhau pwerau Cyfoeth Naturiol Cymru i fynd i’r afael â dympio gwastraff yn anghyfreithlon, gan gynnwys atal trwyddedau a chael gwared ar risgiau o lygredd difrifol. Mae newidiadau pellach wedi’u cynllunio ar gyfer gwahardd mynediad at safleoedd a gwaredu gwastraff.
Legislation is in place to control the storage, transport and disposal of waste. We have introduced provisions to strengthen Natural Resources Wales’s powers to tackle the illegal dumping of waste, including suspending permits and removing risks of serious pollution. Further changes are planned on prohibiting access to sites and removal of waste.
Mynediad at Ofal Sylfaenol
Access to Primary Care
12. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at ofal sylfaenol ar gyfer grwpiau sy'n agored i niwed? OAQ(4)2724(FM)
12. What steps is the Welsh Government taking to improve access to primary care for vulnerable groups? OAQ(4)2724(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Welsh Government is working with health boards in Wales to improve access to primary care. This includes on a range of actions specifically aimed at vulnerable groups.
Blaenoriaethau Llywodraeth Leol (Canol De Cymru)
Local Government Priorities (South Wales Central)
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
13. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer llywodraeth leol ar draws Canol De Cymru? OAQ(4)2728(FM)
13. Will the First Minister outline his priorities for local government across South Wales Central? OAQ(4)2728(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our plans to reform local government were set out in the Draft Local Government (Wales) Bill and accompanying documents. This consultation closed on the 15 February.
Gofal Cymdeithasol
Social Care
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
14. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl sydd angen gofal cymdeithasol yng Nghymru? OAQ(4)2723(FM)
14. How is the Welsh Government helping people who need social care in Wales? OAQ(4)2723(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are transforming social care in Wales to give people more voice and control. The new legislation commences in April and will change the landscape for social care. We have protected our vital social services budgets, enabling the sector to help those in need of care and support.
Byrddau Iechyd Lleol
Local Health Boards
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
15. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â methiannau byrddau iechyd lleol yng Nghymru? OAQ(4)2721(FM)
15. What steps is the Welsh Government taking to address the failures of local health boards in Wales? OAQ(4)2721(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We work continuously with all NHS bodies to monitor the quality, performance and safety of services in the NHS in Wales and to drive ongoing improvement. Where problems are identified, we take decisive action.
Back to list

Partners & Help