Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
01/03/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogDeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
Questions to the First MinisterThe Well-being of Future Generations Act (Wales) 2015
10. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn arwain drwy esiampl i weithredu nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015? OAQ(4)2735(FM)[W]
10. Will the First Minister make a statement on how the Welsh Government leads by example in implementing the well-being goals of the Well-being of Future Generations Act (Wales) 2015? OAQ(4)2735(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym ni’n gweithio i sicrhau bod y ffordd yr ydym ni’n gwneud penderfyniadau, datblygu polisi, gwario arian a chysylltu â phobl yn helpu Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i roi’r Ddeddf ar waith.
We are working to ensure that the way we make decisions, develop policy, spend money and engage people supports the implementation of the Act by Welsh Government and by other public bodies.
Strategaeth Wrthdlodi Llywodraeth Cymru
The Welsh Government’s Anti-poverty Strategy
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
11. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth wrthdlodi Llywodraeth Cymru? OAQ(4)2742(FM)[W]
11. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's anti-poverty strategy? OAQ(4)2742(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym ni wedi ymrwymo i gyflawni’r targedau yn y cynllun gweithredu ar gyfer trechu tlodi. Mae’r targedau sy’n ymwneud â’r bwlch cyrhaeddiad addysgol yn y cyfnod sylfaen a helpu’r rhai sy’n gadael gofal i gael swyddi neu hyfforddiant wedi’u cyflawni’n gynnar. Rydyn ni’n canolbwyntio ar fuddsoddi yn y blynyddoedd cynnar a sicrhau bod pobl yn cael swyddi cynaliadwy.
We are committed to achieving the targets in the tackling poverty action plan. The targets in respect of the foundation phase educational attainment gap and supporting care leavers into employment or training have been achieved early. Our focus is investment in the early years and getting people into sustainable employment.
Y Safonau Iaith Gymraeg
Welsh Language Standards
12. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r broses o weithredu'r safonau iaith Gymraeg sy'n dod i rym ar 1 Ebrill? OAQ(4)2737(FM)[W]
12. What steps is the Welsh Government taking to raise public awareness of the process of implementing the Welsh-language standards, which come into effect on 1 April? OAQ(4)2737(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mater i Gomisiynydd y Gymraeg yw hyrwyddo safonau’r Gymraeg i’r cyhoedd, a’r hawliau sydd ganddynt o ganlyniad i’r safonau. Byddwn ni fel Llywodraeth, a phob corff arall sy’n dod o dan y safonau, o dan ddyletswydd i hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg ein hunain.
Promoting Welsh language standards and the rights that they entail is a matter for the Welsh Language Commissioner. We as Welsh Government, and every other body that comes under the standards, will be under a duty to promote our own Welsh language services.
Metro De Cymru
The South Wales Metro
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
13. Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran cael cyllid ar gyfer metro de Cymru yn sgil cynnig Llywodraeth y DU i fuddsoddi mewn seilwaith? OAQ(4)2743(FM)
13. What progress has been made in obtaining funding for the south Wales metro in light of the UK Government's proposal to invest in infrastructure? OAQ(4)2743(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have submitted a proposal for city deal funding to the UK Government to match nearly £600 million we are investing in economic development and transport projects in south-east Wales.
Adeiladu Tai Cyngor
Council House Building
14. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am adeiladu tai cyngor yng Nghymru? OAQ(4)2740(FM)
14. Will the First Minister make a statement on council house building in Wales? OAQ(4)2740(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is exciting to see councils start building again. They are at different stages of the process, and proposals vary in scale. I am pleased to see Swansea is running a pilot scheme to build around 30 homes on two sites as part of their longer term strategy.
Tlodi Plant
Child Poverty
15. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru? OAQ(4)2749(FM)
15. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's efforts to tackle child poverty in Wales? OAQ(4)2749(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Through our child poverty strategy, we are continuing to support children living in poverty with programmes such as Flying Start, Families First and the pupil deprivation grant. We are also reducing the number of children living in workless households through programmes such as Lift and Communities for Work.
Back to list

Partners & Help