Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
08/03/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogDatblygu Economaidd
Questions to the First MinisterEconomic Development
9. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu economaidd yng Nghymru? OAQ(4)2759(FM)
9. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's priorities for economic development in Wales? OAQ(4)2759(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our priorities are for jobs, growth and a fairer Wales.
Gwasanaethau Iechyd yn Sir Benfro
Health Services in Pembrokeshire
10. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella sut y cyflenwir gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro? OAQ(4)2750(FM)
10. What is the Welsh Government doing to improve the delivery of health services in Pembrokeshire? OAQ(4)2750(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rwy’n disgwyl i fwrdd iechyd lleol Hywel Dda ddarparu gwasanaethau diogel a chynaliadwy i bobl sir Benfro a darparu’r canlyniadau clinigol gorau posibl i gleifion.
I expect Hywel Dda university health board to provide services to the people of Pembrokeshire which are safe, sustainable and deliver the best possible clinical outcomes for patients.
Safonau Ysgolion
School Standards
11. Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer safonau ysgolion yng Nghymru? OAQ(4)2753(FM)
11. What are the Welsh Government's priorities for improving school standards in Wales? OAQ(4)2753(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The main priorities for education in Wales remain: literacy, numeracy and tackling the impact of poverty on educational attainment. ‘Qualified for Life’, our education improvement plan sets out a range of actions to improve educational standards. The improvements achieved across our main performance measures are pleasing to note.
Yr Economi Wledig
The Rural Economy
12. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau Llywodraeth Cymru i gefnogi'r economi wledig? OAQ(4)2756(FM)
12. Will the First Minister provide an update on the Welsh Government’s policies for supporting the rural economy? OAQ(4)2756(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are committed to delivering jobs and growth across Wales. We recognise the importance of the rural economy and provide support for businesses to start, grow and prosper through Business Wales and Farming Connect, as well as supporting transport and ICT infrastructure improvements.
Twf Gwyrdd
Green Growth
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
13. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo twf gwyrdd yng Nghymru? OAQ(4)2767(FM)
13. What is the Welsh Government doing to promote green growth in Wales? OAQ(4)2767(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Green growth is our means of accelerating and de-risking green investments in Wales. We are leading the way on green growth, recently hosting the international green growth forum and creating our invest-to-save green growth fund. We are increasing investment and helping to create high-quality jobs in Wales.
Camddefnyddio Alcohol
Alcohol Misuse
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
14. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i leihau effeithiau camddefnyddio alcohol yng Nghymru? OAQ(4)2760(FM)
14. What action has the Welsh Government taken to reduce the effects of alcohol misuse in Wales? OAQ(4)2760(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are taking a range of actions to reduce alcohol misuse in Wales. This has led to reductions in deaths and improved waiting times for treatment. Progress is reported in the substance misuse annual report published in October each year.
Ystad y GIG (Canolbarth a Gorllewin Cymru)
The NHS Estate (Mid and West Wales)
William PowellBywgraffiadBiography
15. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ystad y GIG yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(4)2765(FM)
15. Will the First Minister make a statement on the NHS estate in Mid and West Wales? OAQ(4)2765(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have been pleased to support a range of initiatives in the NHS estate in mid and west Wales in the last few years, including the earmarking of £17 million for Hywel Dda university health board's ongoing development of an integrated care centre to provide more healthcare services, subject to the business case being approved.
Back to list

Partners & Help