Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
09/03/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu TlodiTlodi Absoliwt
Questions to the Minister for Communities and Tackling PovertyAbsolute Poverty
11. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith diwygiadau lles ar dlodi absoliwt yng Nghymru? OAQ(4)0427(CTP)
11. Will the Minister make a statement on the effect of welfare reforms on absolute poverty in Wales? OAQ(4)0427(CTP)
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Institute for Fiscal Studies projections show tax and benefit reforms will increase UK absolute poverty by 700,000 individuals in 2020-21. Their research also shows the average income loss from these reforms for households in Wales is higher than the UK, 1.6 per cent compared to 1.3 per cent.
Swyddfa’r Post (Canol De Cymru)
Post Office (South Wales Central)
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
12. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Swyddfa'r Post mewn perthynas â darparu gwasanaethau Swyddfa'r Post yng Nghanol De Cymru? OAQ(4)430(CTP)
12. What discussions has the Minister had with the Post Office in relation to the provision of Post Office services in South Wales Central? OAQ(4)430(CTP)
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Post Office and Royal Mail matters are not devolved to the Welsh Government. I have had no specific discussions with Post Office Ltd regarding services in South Wales Central. I am aware of the ongoing programme of modernisation they are undertaking and recognise this may impact on local services.
Swyddfa’r Post (Aberystwyth a Thregaron)
Post Office (Aberystwyth and Tregaron)
13. Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Swyddfa'r Post mewn perthynas ag effaith o adleoli swyddfeydd post yn Aberystwyth a Thregaron? OAQ(4)0436(CTP)[W]
13. What discussions has the Minister had with the Post Office in relation to the impact of relocating post offices in Aberystwyth and Tregaron? OAQ(4)0436(CTP)[W]
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau penodol gyda Swyddfa'r Post Cyf ynglŷn ag adleoli Swyddfeydd y Post yn Nhregaron nac yn Aberystwyth. Fodd bynnag, rwyf yn ymwybodol bod cynlluniau ar y gweill i geisio cael partner breiniol ar gyfer Swyddfa Bost y Goron yn Aberystwyth ac i chwilio am leoliad newydd ar gyfer Swyddfa Bost Tregaron.
I have had no specific discussions with Post Office Ltd regarding the re-location of Post Offices in Tregaron or Aberystwyth. I am, however, aware of plans to seek a franchise partner for the Crown Post Office in Aberystwyth and a new location for Tregaron Post Office.
Trechu Tlodi
Tackling Poverty
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
14. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lwyddiant rhaglenni trechu tlodi Llywodraeth Cymru? OAQ(4)0435(CTP)[W]
14. Will the Minister make a statement on the success of the Welsh Government's tackling poverty programmes? OAQ(4)0435(CTP)[W]
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Mae ein rhaglenni trechu tlodi yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r rhai sy’n byw mewn tlodi. Cynorthwyodd Cymunedau yn Gyntaf 3,500 o bobl i gael gwaith ac elwodd dros 37,000 o bobl ar raglen Dechrau’n Deg yn 2014-15. Yn ystod hanner cyntaf 2015-16 cafodd mwy na 54,000 o bobl eu helpu gan raglen Cefnogi Pobl.
Our tackling poverty programmes are making a real difference to the lives of those living in poverty. Communities First supported 3,500 people into employment and over 37,000 people benefitted from Flying Start in 2014-15. During the first half of 2015-16 the Supporting People Programme helped more than 54,000 people.
Canol Trefi
Town Centres
15. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i adfywio canol trefi yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)0426(CTP)
15. What is the Welsh Government doing to regenerate town centres in west Wales? OAQ(4)0426(CTP)
Lesley GriffithsBywgraffiadBiography
Through our Vibrant and Viable Places framework we are supporting regeneration in several towns in west Wales including Ammanford, Carmarthen, Fishguard and Goodwick, Llanelli and Aberystwyth. This is being delivered through town centre partnerships, business improvement districts, VVP tackling poverty funds and town centre loan funding.
Saethu Adar Hela
Shooting Game Birds
William PowellBywgraffiadBiography
9. A wnaiff y Gweinidog amlinellu polisi Llywodraeth Cymru ar saethu adar hela yng Nghymru? OAQ(4)0422(NR)
9. Will the Minister outline Welsh Government policy on shooting game birds in Wales? OAQ(4)0422(NR)
The shooting of game birds in Wales is governed and regulated by legislation which includes the Game Act 1831, the Wildlife and Countryside Act 1981 as amended and the Animal Welfare Act 2006.
Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth NaturiolAmddiffyn Cymunedau Arfordirol (Gorllewin Cymru)
Questions to the Minister for Natural ResourcesProtecting Coastal Communities (West Wales)
10. A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i amddiffyn cymunedau arfordirol yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)0414(NR)
10. Will the Minister outline what steps the Welsh Government is taking to protect coastal communities in west Wales? OAQ(4)0414(NR)
Flood and coastal erosion risk management remains a priority and we are continuing to invest. Over the lifetime of this Government we have invested over £33million in west Wales. We are planning for future management of our coast by our commitment to the £150 million coastal risk management programme.
Cynlluniau Pŵer Trydan Dŵr
Hydro-electric Power Schemes
11. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau ar geisiadau ar gyfer cynlluniau pŵer trydan dŵr? OAQ(4)0417(NR)
11. Will the Minister provide an update on guidance for hydro-electric power scheme applications? OAQ(4)0417(NR)
Guidance for hydro power scheme applications is provided by Natural Resources Wales. New guidance was introduced in 2014.
Targedau Ailgylchu
Recycling Targets
12. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynnydd ac mae awdurdodau lleol yn ei wneud o ran cwrdd â'u targedau ailgylchu? OAQ(4)0425(NR)
12. Will the Minister make a statement on the progress local authorities are making in meeting their recycling targets? OAQ(4)0425(NR)
Excellent progress is being made by local authorities. The overall provisional recycling rate reached 60 per cent across Wales for the first time in quarter 2. We are No. 1 in the UK, and fourth in Europe—a testament to the hard work of local councils and residents across Wales.
Cynllun y Taliad Sylfaenol
The Basic Payment Scheme
13. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ffurflen gais sengl 2016 ar gyfer cynllun y taliad sylfaenol? OAQ(4)0424(NR)[W]
13. Will the Minister provide an update on the 2016 single application form for the basic payment scheme? OAQ(4)0424(NR)[W]
Rebecca EvansBywgraffiadBiographyY Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd / The Deputy Minister for Farming and Food
Ar 7 Mawrth, fe’i gwnaed hi’n bosibl i ffermwyr ddefnyddio RPW ar-lein i gael at ffurflen y cais sengl. Gall busnesau amaethyddol sy’n methu â chael at y gwasanaethau ar-lein ar eu pen eu hunain drefnu apwyntiad yn un o swyddfeydd rhanbarthol Llywodraeth Cymru. Yno, byddan nhw’n cael help gyda elfen ddigidol y broses a chael help i lenwi’r ffurflen.
The single application form was made available to farm businesses on 7 March, via RPW online. Farm businesses that are unable to access online services independently can arrange a digital assistance appointment at a Welsh Government regional office to complete their SAF. They will get support with the digital element of the process and help with completing the form.
Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr
The Water Framework Directive
14. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gyfarwyddeb fframwaith dŵr? OAQ(4)0420(NR)[W]
14. How is the Welsh Government meeting its obligations under the water framework directive? OAQ(4)0420(NR)[W]
Mae’r gyfarwyddeb fframwaith dŵr yn rhoi sylfaen ddeddfwriaethol gadarn i ni allu rheoli ein amgylchedd dŵr mewn dull integredig ac mae wedi‘i amlinellu yn ein strategaeth ddŵr ar gyfer Cymru. Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r corff rheoleiddio sy’n gyfrifol am reoli adnoddau dŵr yng Nghymru ac am fodloni ymrwymiadau’r gyfarwyddeb.
The water framework directive provides a key legislative basis for the integrated approach to managing our water environment that we set out in our water strategy for Wales. Natural Resources Wales is the regulatory body responsible for managing water resources in Wales and for meeting our obligations under the directive.
Gwarchod Cefn gwlad
Protecting the Countryside
15. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y camau sy'n cael eu cymryd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i warchod ein cefn gwlad? OAQ(4)0423(NR)
15. Will the Minister make a statement on actions taken by Natural Resources Wales to protect our countryside? OAQ(4)0423(NR)
Natural Resources Wales works with a range of partners to help protect the countryside. This includes the full range of NRW’s role comprising advice, guidance, incident management, direct land management, regulatory services, evidence gathering and provision, and monitoring.
Back to list

Partners & Help