Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
13/07/2016

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r SeilwaithCysylltiadau Trafnidiaeth yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe
Questions to the Cabinet Secretary for Economy and InfrastructureTransport Links within the Swansea Bay City Region
10. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gysylltiadau trafnidiaeth o fewn Dinas-ranbarth Bae Abertawe? OAQ(5)0022(EI)
10. Will the Minister make a statement on transport links within the Swansea Bay City Region? OAQ(5)0022(EI)
Ken SkatesBywgraffiadBiographyYsgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith / The Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure
The National Transport Finance Plan sets out the measures we are taking to ensure that the Swansea bay region is connected via reliable modern and integrated transport network to other key agglomerations across Wales and beyond.
Diwydiant Trwm yng Ngorllewin De Cymru
Heavy Industry in South Wales West
12. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol diwydiant trwm yng Ngorllewin De Cymru? OAQ(5)0025(EI)W
12. Will the Minister make a statement on the future of heavy industry in South Wales West? OAQ(5)0025(EI)
Rydym yn parhau i gydnabod pwysigrwydd y diwydiannau trwm i economi Cymru gyfan ac mae datblygu ac atgyfnerthu eu dyfodol yn flaenoriaeth i ni o hyd.
We continue to recognise the importance of heavy industries to the economy of the whole of Wales and our priority remains to develop and strengthen its future.
Y Dull Dinas-ranbarth
The City Region Approach
13. A wnaiff y Gweinidog nodi sut y bydd y dull dinas-ranbarth o fudd i ardaloedd gwledig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(5)0032(EI)
13. Will the Minister set out how the City Region approach is going to benefit areas in rural Mid and West Wales? OAQ(5)0032(EI)
Inclusiveness is at the heart of our approach to City Regions. Their purpose is not just to ensure that our major cities become drivers of growth and opportunity, but that we also deliver the alignment, collaboration and joined-up thinking that allows growth and opportunity to be spread across Wales.
Band Eang yng Ngogledd-ddwyrain Cymru
Broadband in North-east Wales
Hannah BlythynBywgraffiadBiography
14. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y broses o gyflwyno band eang yng ngogledd-ddwyrain Cymru? OAQ(5)0024(EI)
14. Will the Minister provide an update on the roll-out of broadband in north east Wales? OAQ(5)0024(EI)
Superfast Cymru has provided access to superfast fibre broadband to 143,316 premises across north east Wales.
Cymorth Busnes Llywodraeth Cymru
Welsh Government Business Support
15. Sut y mae'r Gweinidog yn asesu effeithiolrwydd cymorth busnes Llywodraeth Cymru? OAQ(5)0031(EI)
15. How does the Minister assess the effectiveness of Welsh Government business support? OAQ(5)0031(EI)
Our actions supported over 40,000 jobs last year and nearly 150,000 jobs in the last Assembly term. Our increasing employment rate is outperforming all other parts of the UK and we have seen major employers like Aston Martin and TVR announce the creation of high quality jobs in Wales.
Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a ChwaraeonEhangu Mynediad i Gyfleusterau Chwaraeon
Questions to the Cabinet Secretary for Health, Well-being and SportWidening Access to Sports Facilities
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
10. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ehangu mynediad i gyfleusterau chwaraeon? OAQ(5)0024(HWS)
10. Will the Minister make a statement on widening access to sports facilities? OAQ(5)0024(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiographyYsgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon / The Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport
The Welsh Government believes that modern, appropriate and accessible sports facilities are key in encouraging more people to take part in sport. Sport Wales, our delivery agent, is working with partners to ensure that there are good quality facilities spread across Wales.
Rhagnodi ar gyfer Clefyd Coeliac
Coeliac Disease Prescriptions
11. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ragnodi ar gyfer clefyd Coeliac? OAQ(5)0025(HWS)[W]
11. Will the Minister make a statement on coeliac disease prescriptions? OAQ(5)0025(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Mae cynhyrchion heb gluten yn rhan hanfodol o’r driniaeth glinigol ar gyfer clefyd coeliac. Cyhoeddwyd canllawiau rhagnodi cenedlaethol yn 2013 i helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i reoli cleifion sydd â chlefyd coeliac. Mae Coeliac UK wedi cefnogi datblygiad y canllawiau hyn, gan gynnwys y fersiwn ddiwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016.
Gluten-free products are an essential part of the clinical treatment of coeliac disease. National prescribing guidance was published in 2013 to support healthcare professionals in the management of patients with coeliac disease. Coeliac UK has supported the development of the guidance including the updated version published in March 2016.
Deddfwriaeth yn ystod y Pumed Cynulliad
Legislation during the Fifth Assembly
12. A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei flaenoriaethau ar gyfer deddfwriaeth yn ystod y Pumed Cynulliad? OAQ(5)0023(HWS)
12. Will the Minister provide an update on his priorities for legislation during the fifth Assembly? OAQ(5)0023(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Last month, the First Minister made a statement setting out the Welsh Government’s legislative programme for 2016/17. For health wellbeing and sport, the key legislation is the reintroduction of a Public Health Bill, although clearly there is a close interest in the Additional Learning Needs Bill. There will also be a secondary legislation programme stemming from the recently passed Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 and other secondary legislation of a routine nature.
Hemoffilia Cymru
Haemophilia Wales
13. Pa gyfle y mae'r Gweinidog wedi'i gael i gwrdd ag aelodau Hemoffilia Cymru? OAQ(5)0035(HWS)
13. What opportunity has the Minister had to meet with members of Haemophilia Wales? OAQ(5)0035(HWS)
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
I met representatives on 6 July to hear their views about future support for those affected by NHS supplied contaminated blood. I clarified current scheme funding arrangements and reaffirmed that a decision about the way forward for Wales would be made when the outcome of the England consultation is known.
Menywod a Merched sy’n Cymryd Rhan mewn Chwaraeon
Women and Girls’ Participation in Sport
14. Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i gefnogi mentrau i gynyddu nifer y menywod a merched sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon? OAQ(5)0028(HWS)
14. What plans does the Minister have to support initiatives to increase women and girls’ participation in sport? OAQ(5)0028(HWS)
As our agent Sport Wales continues to focus investment on increasing participation in all parts of Wales with a particular emphasis on women and girls. We are seeing increased participation in a number of sports but there is more to do in order to narrow the gender gap.
Poblogaeth sy’n Heneiddio’n Gyflym
A Rapidly Ageing Population
15. A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gynlluniau sy'n cael eu rhoi yn eu lle i baratoi ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio'n gyflym? OAQ(5)0033(HWS)
15. Will the Minister outline what plans are being put in place to prepare for a rapidly ageing population? OAQ(5)0033(HWS)
Welsh Government led the way in planning for an ageing population, with our first Strategy for Older People in 2003. The Intermediate Care fund has provided £110 million to improve care and support for older people. We have invested another £30m improving services for older people and mental health services.
Back to list

Partners & Help