Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Prynhawn da. Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.
Good afternoon. I call the National Assembly for Wales to order.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Taliad Annibyniaeth Bersonol
The Personal Independence Payment
 
13:30
1. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o’r effaith y mae’r broses o drosglwyddo i'r Taliad Annibyniaeth Bersonol yn ei chael ar bobl yng Nghymru? OAQ(4)1809(FM)
1. What assessment has the First Minister made of the impact that the transition to the Personal Independence Payment is having on people in Wales? OAQ(4)1809(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Like other aspects of the UK Government’s welfare reform, we are still awaiting detailed information on personal independence payments from the Department for Work and Pensions. When that is available, the impact will be considered by our ministerial task and finish group for welfare reform.
Fel gydag agweddau eraill ar ddiwygio lles Llywodraeth y DU, rydym yn dal i aros am wybodaeth fanwl ar daliadau annibyniaeth bersonol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Pan fydd y wybodaeth honno ar gael, bydd yr effaith yn cael ei hystyried gan ein grŵp gorchwyl a gorffen gweinidogol ar gyfer diwygio lles.
 
13:30
You will probably be aware that the Public Accounts Committee in Westminster recently described the PIP roll-out as a fiasco. In Torfaen, I have constituents who have been waiting six, seven, eight months and more for a decision on their PIP payments with no end in sight. Someone approached me recently who is having delays because the medical assessor failed to send their paperwork on to the DWP, and the contact e-mail address supplied by Capita regularly bounces back inquiries despite my office having raised this issue with it on a number of occasions. First Minister, what steps are you taking to monitor the impact of this change on people in Wales, and what are you doing to lobby the UK Government for urgent improvements to a system that is clearly failing people who really need support?
Mae'n debyg y byddwch yn ymwybodol bod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn San Steffan wedi disgrifio cyflwyniad y Taliad Annibyniaeth Bersonol fel traed moch yn ddiweddar. Yn Nhorfaen, mae gennyf etholwyr sydd wedi bod yn aros chwech, saith, wyth mis a mwy am benderfyniad ar eu taliadau Taliad Annibyniaeth Bersonol heb fod unrhyw ddiwedd mewn golwg. Cysylltodd rhywun â mi yn ddiweddar sy'n dioddef oediadau gan fod yr asesydd meddygol wedi methu ag anfon y gwaith papur at yr Adran Gwaith a Phensiynau, ac mae'r cyfeiriad e-bost cyswllt a ddarparwyd gan Capita yn gwrthod derbyn ymholiadau yn rheolaidd, er gwaethaf y ffaith fod fy swyddfa wedi codi'r mater hwn gyda’r cwmni ar sawl achlysur. Brif Weinidog, pa gamau ydych chi’n eu cymryd i fonitro effaith y newid hwn ar bobl yng Nghymru, a beth ydych chi’n ei wneud i lobïo Llywodraeth y DU ar gyfer gwelliannau brys i system sy'n amlwg yn siomi pobl sydd wir angen cymorth?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
In February of this year, we published a report on the impact of the welfare reforms in Wales as a whole, and indeed at local authority level. That forms part of the programme of research commissioned by the ministerial task and finish group that I referred to. That research assessed the impact of 14 benefit and tax credit changes, including the replacement of the disability living allowance with the PIP. However, I note what Westminster’s Public Accounts Committee has said. Yes, is it nothing short of a fiasco, but the serious point is that some of our most vulnerable people in society are being let down by a system that is untested and failing.
Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddwyd adroddiad gennym ar effaith y diwygiadau lles yng Nghymru yn ei chyfanrwydd, ac ar lefel awdurdod lleol yn wir. Mae hynny’n rhan o raglen ymchwil a gomisiynwyd gan y grŵp gorchwyl a gorffen gweinidogol y cyfeiriais ato. Asesodd y gwaith ymchwil hwnnw effaith 14 o newidiadau i fudd-daliadau a chredyd treth, gan gynnwys disodli’r lwfans byw i'r anabl gyda'r Taliad Annibyniaeth Bersonol. Fodd bynnag, rwy’n nodi’r hyn y mae Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus San Steffan wedi ei ddweud. Ie, nid yw hyn yn ddim llai na thraed moch, ond y pwynt difrifol yw bod rhai o'n pobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn cael eu siomi gan system nad yw wedi ei phrofi ac sy’n methu.
 
13:32
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
The number of severely disabled people who have been given long-term unconditional support through the employment support allowance has increased—a scheme that was introduced by the previous Government. However, taking a more open approach, the cross-party group on disability, which has been co-chaired by me and my colleague Rebecca Evans, prior to her recent elevation, has been in dialogue with the DWP over personal independence payments for some time. Equally, Macmillan Cancer Support in Wales tells me that it has been working with DWP officers to influence this agenda. What dialogue therefore has the Welsh Government had, or could it have, with these third sector organisations that are actively working to address the problems with delays, and hopefully, therefore, deliver better services for the people that we all share concerns for?
Mae nifer y bobl ag anabledd difrifol sydd wedi cael cymorth diamod hirdymor drwy’r lwfans cymorth cyflogaeth wedi cynyddu—cynllun a gyflwynwyd gan y Llywodraeth flaenorol. Fodd bynnag, gan fabwysiadu dull mwy agored, mae'r grŵp trawsbleidiol ar anabledd, a gyd-gadeiriwyd gennyf i a’m cydweithiwr Rebecca Evans, cyn ei dyrchafiad diweddar, wedi bod mewn trafodaethau gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau ynglŷn â thaliadau annibyniaeth bersonol ers cryn amser. Yn yr un modd, mae Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru yn fy hysbysu ei fod wedi bod yn gweithio gyda swyddogion yr Adran Gwaith a Phensiynau i ddylanwadu ar yr agenda hon. Pa ddeialog, felly, y mae Llywodraeth Cymru wedi ei chael, neu y gallai ei chael, gyda’r sefydliadau trydydd sector hyn sy'n gweithio’n ymarferol i fynd i'r afael â'r problemau gydag oediadau, yn y gobaith, felly, o ddarparu gwell gwasanaethau i’r bobl rydym ni i gyd yn rhannu pryderon amdanynt?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member talks as if his party bears no responsibility at all for the shambles that we see before us. We will, of course, work with any third sector organisation to try to address the shambles that his party has introduced. I remind him that in 2018 it is expected that there will be about 42,500 fewer claimants in Wales under the new system compared to the DLA. The average annual loss for those who lose entitlement is estimated to be around £3,600. That is not the fault of this Government, or of the party that I represent; it is the fault of his.
Mae'r Aelod yn siarad fel pe na byddai gan ei blaid gyfrifoldeb o gwbl am y traed moch yr ydym ni’n ei weld o’n blaenau. Byddwn, wrth gwrs, yn gweithio gydag unrhyw sefydliad trydydd sector i geisio mynd i'r afael â'r traed moch y mae ei blaid ef wedi ei gyflwyno. Rwy’n ei atgoffa, y disgwylir yn 2018 y bydd tua 42,500 yn llai o hawlwyr yng Nghymru o dan y system newydd o'i chymharu â'r Lwfans Byw i'r Anabl. Amcangyfrifir mai tua £3,600 yw’r golled flynyddol ar gyfartaledd i’r rhai sy'n colli hawliad. Nid bai'r Llywodraeth hon yw hynny, na’r blaid rwy’n ei chynrychioli; bai ei blaid ef yw hyn.
 
13:33
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First Minister, I appreciate and understand your exasperations and concerns with regard to the fact that the Welsh Government has no control over the United Kingdom Government’s switch from the disability living allowance to the personal independence payment. However, this switch is now happening and can you please tell us what the Welsh Government will be doing? I am more concerned about people suffering from serious mental health problems; how can you monitor and help them please, appreciating fully your genuine concerns about this?
Brif Weinidog, rwy’n gwerthfawrogi ac yn deall eich rhwystredigaeth a’ch pryderon ynglŷn â’r ffaith nad oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw reolaeth dros Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn newid o’r lwfans byw i'r anabl i’r taliad annibyniaeth bersonol. Fodd bynnag, mae’r newid hwn yn digwydd bellach ac a allwch chi ddweud wrthym beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud? Rwy’n pryderu mwy am bobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl difrifol; sut allwch chi eu monitro a’u helpu os gwelwch yn dda, gan werthfawrogi’n llawn eich pryderon gwirioneddol am hyn?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As I mentioned earlier, there is a ministerial task and finish group. It is assessing the impact of the welfare reforms and we will continue to lobby on behalf of those most vulnerable, including those who suffer from mental health problems.
Fel y soniais yn gynharach, ceir grŵp gorchwyl a gorffen gweinidogol. Mae'n asesu effaith y diwygiadau lles a byddwn yn parhau i lobïo ar ran y rhai mwyaf agored i niwed, gan gynnwys y rhai hynny sy'n dioddef problemau iechyd meddwl.
 
Cyllideb ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion
The Welsh for Adults Learning Budget
 
13:34
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar y gyllideb ar gyfer dysgu Cymraeg i Oedolion? OAQ(4)1803(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the Welsh for Adults learning budget? OAQ(4)1803(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yn dilyn trafodaethau eang, gwnaethom y penderfyniad anodd i ailflaenoriaethu cyllid er mwyn hybu’r Gymraeg yn yr economi a’r gymuned. Mae’r canolfannau Cymraeg i oedolion wedi cael gwybod ein bod yn gostwng eu dyraniadau gan 7% ychwanegol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2014-15.
Following extensive discussions, we have taken the difficult decision to reprioritise funding in order to boost the language in the economy and community. The Welsh for adults centres have been informed that we are reducing their allocations by an additional 7% for the 2014-15 academic year.
 
13:35
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Mae’r golled yn debyg o fod tua £700,000, fel rwy’n ei ddeall. Ychydig wythnosau’n ôl, yr oeddech yn cyhoeddi cynnydd yn y gwariant ar fentrau iaith o £1.5 miliwn. Byddai rhai pobl yn dweud bod hyn yn sinigaidd iawn, ac yn symud arian o un lle i’r llall. Ar ba sail y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn, a sut y mae’r Llywodraeth yn bwriadu cyrraedd ei hamcanion o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg drwy dorri ar y gyllideb i ddysgu Cymraeg i oedolion?
The loss is likely to be some £700,000, as I understand it. A few weeks ago, you were announcing an increase in expenditure on the ‘mentrau iaith’ by £1.5 million. Some would say that this is highly cynical and shifts money from one budget to another. On what basis was this decision taken, and how does the Government intend to reach its objective of increasing the number of Welsh speakers by cutting the budget for Welsh for adult learning?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yn gyntaf, wrth gwrs, mae’n rhaid i ni sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i ddysgu Cymraeg i blant. Ond, a gaf i ddweud, fe ddywedais i yn y Siambr, o ran y datganiad diweddar, nad oedd y rhan fwyaf o’r arian yn arian newydd? Dywedais hynny ar y pryd. Dywedais ei fod wedi cael ei ail-flaenoriaethu o leoedd eraill yn y gyllideb; dywedais fod peth o’r arian yn arian newydd, ond nid yr arian ynglŷn â’r mentrau iaith. Yr her sydd gyda ni yw sicrhau bod y rheini sydd yn siarad Cymraeg yn defnyddio’r Gymraeg, a sicrhau eu bod yn trosglwyddo’r Gymraeg i’r genhedlaeth nesaf. Wrth gofio’r flaenoriaeth honno, felly, hwn oedd y penderfyniad a wnes i.
First of all, of course, we must ensure that there are sufficient resources to teach Welsh to children. If I may say, I said in the Chamber during my recent statement that most of the funding was not new funding. I said that at the time. I said that it had been diverted from other places in the budget; I said that some of it was new funding, but not the funding for the ‘mentrau iaith’. The challenge that we face is ensuring that those who can speak Welsh actually do so, and that they transfer the language to the next generation. Bearing that priority in mind, that is the decision that I took.
 
13:36
Brif Weinidog, pa fath o drafodaethau eang a gawsoch chi cyn torri’r gyllideb Cymraeg i oedolion? Yn benodol, a ydych chi wedi colli cyfle i roi sgiliau yn yr iaith i athrawon ysgolion cynradd Saesneg, i’w helpu i ddefnyddio Cymraeg achlysurol yn y dosbarth?
First Minister, what sort of broad-ranging discussion did you have before cutting the Welsh for adult learning budget? Specifically, have you missed an opportunity to provide skills in the Welsh language to teachers in English-medium primary schools, to help them to use incidental Welsh in the classroom?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, na. Mae’r trafodaethau arferol, wrth gwrs, wedi digwydd yn y Llywodraeth. Ond, wrth gwrs, fel y mae’r Aelod yn ei wybod, mae adolygiad wedi cymryd lle o’r cwricwlwm yng Nghymru, ac mae Cymraeg fel ail iaith yn rhan o hwnnw. Yr wyf wedi dweud sawl gwaith yn y Siambr hon ei bod yn bwysig dros ben ein bod yn creu siaradwyr Cymraeg hyderus yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg hefyd. Mae hynny’n gallu cael ei wneud—rwyf wedi ei weld yn cael ei wneud mewn o leiaf un ysgol yng Nghymru.
Well, no. The usual discussions took place within the Government, but, of course, as the Member knows, a review has taken place of the curriculum in Wales and Welsh as a second language is part of that. I have said a number of times in this Chamber that it is important that we create confident Welsh speakers in the English-medium schools too. It can be done and I have seen it being done in at least one school in Wales.
 
13:37
Rydych newydd gyfaddef, Brif Weinidog, fod hwn yn symud arian o un rhan o’r gyllideb i’r llall. Ond, byddech chi hefyd siŵr o fod yn cyfaddef bod y Gynhadledd Fawr, a gynhalioch chi am flwyddyn gyfan yn holi’r cwestiynau hyn, wedi dweud yn glir bod eisiau gwario ar siaradwyr Cymraeg a’u cefnogi nhw yn eu cymunedau, a chefnogi oedolion i ddysgu Cymraeg. Mae’n fyrbwyll iawn i feddwl eich bod yn gallu symud o un i’r llall o ystyried bod y dysgwyr Cymraeg hyn sy’n oedolion yn rhieni, yn aml iawn, i’r plant sy’n mynd drwy ysgolion Cymraeg, ac yn bobl sy’n dysgu yn eu cymunedau, sy’n help i gadw’r iaith mewn cymuned. A wnewch chi, felly, ailystyried y strategaeth hon ar gyfer y dyfodol?
You have just admitted, First Minister, that this is shifting money from one part of the budget to another. However, I am sure that you would also accept that the ‘Cynhadledd Fawr’, which you held over a period of year, asking these questions, stated clearly that we needed to spend money on Welsh speakers and to support them in their communities, and to support adults to learn Welsh. It is very hasty to believe that you can move from one to another when these adult learners are often parents to children going through Welsh-medium education, and are people who are learning in their communities, thereby keeping the language alive in those communities. Will you therefore reconsider this strategy for the future?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, wrth gwrs, y broblem sydd gyda ni yw’r sefyllfa ariannol. Pe bai digon o arian ar gael, byddai’r penderfyniad wedi bod yn wahanol, ond nid dyna yw’r sefyllfa ar hyn o bryd. O achos hynny, mae’n rhaid i ni fel Llywodraeth roi blaenoriaeth i’r pethau, yn ein barn ni, sy’n bwysig ar hyn o bryd, sef, wrth gwrs, sicrhau dyfodol y mentrau iaith, a sicrhau defnydd y Gymraeg yn yr economi, mewn rhannau o Gymru, fel dyffryn Teifi, er enghraifft. Felly, dyna yw’r flaenoriaeth ar hyn o bryd.
Well, of course, the problem that we have is the financial position. If there was sufficient funding available, the decision would have been different, but that is not the position that we find ourselves in. Therefore, we as a Government have to prioritise those things that, in our view, are important at present, namely, of course, ensuring the future of the ‘mentrau iaith’ and ensuring the use of the Welsh language in the economy in parts of Wales, such as the Teifi valley, for example. Therefore, that is the priority at present.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:38
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon, standing in for the leader of the opposition, we have Paul Davies.
Yn gyntaf y prynhawn yma, yn cymryd lle arweinydd yr wrthblaid, mae gennym ni Paul Davies.
 
13:38
Thank you, Presiding Officer. For the record, can the First Minister give me the latest mortality figures for the Princess of Wales Hospital?
Diolch i chi, Lywydd. Ar gyfer y cofnod, a all y Prif Weinidog roi’r ffigurau marwolaethau diweddaraf i mi ar gyfer Ysbyty Tywysoges Cymru?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Could I welcome the Member back to his position, which I know that many in his group think he should have held in the first place? However, these are not maters for me.
A gaf fi groesawu'r Aelod yn ôl i’w swydd, yr wyf yn gwybod bod llawer yn ei grŵp yn credu y dylai fod wedi ei chael yn y lle cyntaf? Fodd bynnag, nid yw'r rhain yn faterion i mi.
 
I know that the mortality rates in the Princess of Wales Hospital certainly are not ones that give us cause for concern. What the figures are, off hand, I could not tell him, but I can write to him about that.
Gwn fod y cyfraddau marwolaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru yn sicr ddim yn rhai sy'n peri pryder i ni. Beth yw'r ffigurau, oddi ar dop fy mhen, ni allwn ddweud wrtho, ond gallaf ysgrifennu ato am hynny.
 
13:38
Well, let me help the First Minister, because he clearly does not know the answer to my first question. The mortality figure is 105 for the Princess of Wales Hospital. Let me remind the First Minister, and the Chamber, about mortality data in other hospitals. The latest mortality figure for Glangwili General Hospital is 130, and at Neath Port Talbot Hospital it is 127. Any figure over 100 should be a cause for concern. The report by Professor Andrews into events at Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board clearly showed that problems exist within our health boards. Now, even a member of your own party, First Minister—the highly respected Ann Clwyd—said, and I quote:
Wel, gadewch i mi helpu’r Prif Weinidog, oherwydd mae’n amlwg nad yw'n gwybod yr ateb i fy nghwestiwn cyntaf. 105 yw’r ffigur marwolaethau ar gyfer Ysbyty Tywysoges Cymru. Gadewch i mi atgoffa’r Prif Weinidog, a'r Siambr, am ddata marwolaethau mewn ysbytai eraill. 130 yw’r ffigur marwolaethau diweddaraf ar gyfer Ysbyty Cyffredinol Glangwili, a 127 yw’r ffigur yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Dylai unrhyw ffigur dros 100 fod yn achos o bryder. Roedd yr adroddiad gan yr Athro Andrews ar ddigwyddiadau ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn dangos yn eglur bod problemau yn bodoli yn ein byrddau iechyd. Nawr, mae hyd yn oed aelod o'ch plaid eich hun, Brif Weinidog—Ann Clwyd, sy’n uchel iawn ei pharch—wedi dweud, ac rwy’n dyfynnu:
 
‘It is not surprising that people are worried about what is actually going on. This is horribly similar to the murkiness that surrounded the mortality statistics for Mid Staffs.’
Nid yw'n syndod bod pobl yn poeni am beth yn union sy'n digwydd. Mae hyn yn annifyr o debyg i'r diffyg gwybodaeth am yr ystadegau marwolaeth ar gyfer Canol Swydd Stafford.
 
Now, the First Minister whipped his Assembly Members to block her evidence twice. Tomorrow, she will finally appear in front of the Assembly’s Health and Social Care Committee. Will he now listen to her and to her evidence?
Nawr, chwipiodd y Prif Weinidog ei Aelodau Cynulliad i rwystro ei thystiolaeth ddwywaith. Yfory, bydd hi’n ymddangos o’r diwedd gerbron Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad. A wnaiff ef nawr wrando arni hi ac ar ei thystiolaeth?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Let us see what she says. First of all, the Member has to remember that he cannot selectively quote the Andrews report at me. The Andrews report was absolutely clear that it was not a Mid Staffs situation. He cannot refer to that report and then pretend that something is in it that is not in it. I have to point out to him that his party, as we see from the news reports across the border, is presiding over something critically bad as far as the health service is concerned there.
Gadewch i ni weld beth fydd hi'n ei ddweud. Yn gyntaf oll, mae’n rhaid i’r Aelod gofio na all ddyfynnu rhannau dethol o adroddiad Andrews ataf. Roedd adroddiad Andrews yn gwbl eglur nad oedd hyn yn sefyllfa Canol Swydd Stafford. Ni all ef gyfeirio at yr adroddiad hwnnw ac yna esgus bod rhywbeth ynddo nad yw ynddo. Mae’n rhaid i mi dynnu ei sylw at y ffaith fod ei blaid ef, fel y gwelwn o'r adroddiadau newyddion ar draws y ffin, yn llywyddu dros rywbeth ofnadwy o ddrwg o ran y gwasanaeth iechyd yno.
 
13:40
Here we go again. The First Minister obviously prefers to talk about the health service in England. Let me remind him that he is the First Minister of Wales. He clearly wants to talk about England because perhaps he is ashamed to talk about the Welsh health service. First Minister, it has now been exactly a year since we, on this side of the Chamber, called for a Keogh-style inquiry to take place in Wales. For a whole year, you and your Government have made excuses. You first stated that it would cost too much. Since then, we have had the Andrews report into the truly shocking examples of bad practice at the Princess of Wales Hospital. We have had some of the worst mortality figures in the UK. Even Sir Bruce Keogh has said that there needs to be further investigation. A year has been too long for patients across the whole of Wales, First Minister. Will you now commit to holding an inquiry and sort this mess out once and for all?
Dyma ni - yr un un hen gân. Mae’n amlwg bod yn well gan y Prif Weinidog siarad am y gwasanaeth iechyd yn Lloegr. Gadewch i mi ei atgoffa mai Prif Weinidog Cymru yw ef. Mae’n amlwg ei fod eisiau siarad am Loegr gan efallai fod ganddo gywilydd siarad am y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Brif Weinidog, mae union flwyddyn wedi mynd heibio bellach ers i ni, ar yr ochr hon i'r Siambr, alw am ymchwiliad tebyg i Keogh gael ei gynnal yng Nghymru. Ers blwyddyn gyfan, rydych chi a'ch Llywodraeth wedi gwneud esgusodion. Dywedasoch yn gyntaf y byddai'n costio gormod. Ers hynny, rydym ni wedi cael adroddiad Andrews ar yr enghreifftiau gwirioneddol syfrdanol o arfer gwael yn Ysbyty Tywysoges Cymru. Rydym ni wedi gweld rhai o'r ffigurau marwolaeth gwaethaf yn y DU. Mae hyd yn oed Syr Bruce Keogh wedi dweud bod angen ymchwilio ymhellach. Mae blwyddyn wedi bod yn rhy hir i gleifion ar draws Cymru gyfan, Brif Weinidog. A wnewch chi ymrwymo nawr i gynnal ymchwiliad a datrys y llanastr hwn unwaith ac am byth?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He has some nerve in accusing me of referring to England when his own Prime Minister went on and on and on and on about Wales, when the Secretary of State for Wales went on and on—sorry, the former Secretary of State for Wales; there is no need to grin on those benches—and on and on about Wales. His own Prime Minister debased himself by coming to Wales and saying that Offa’s Dyke is
Mae ganddo dipyn o wyneb yn fy nghyhuddo i o gyfeirio at Loegr pan aeth ei Brif Weinidog ei hun ymlaen ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen am Gymru, pan aeth Ysgrifennydd Gwladol Cymru ymlaen ac ymlaen—mae'n ddrwg gennyf, cyn-Ysgrifennydd Gwladol Cymru; nid oes angen gwenu ar y meinciau acw—ymlaen ac ymlaen am Gymru. Cododd ei Brif Weinidog ei hun gywilydd arno ei hun trwy ddod i Gymru a dweud mai Clawdd Offa yw’r
 
‘the line between life and death.’
llinell rhwng byw a marw.
 
Yet, he accuses us of trying to divert attention away from the health service. The reality is that the situation in England is shocking and whenever they attack the health service in Wales, you can guarantee it is to move attention away from what they are doing as a party across the border. [Interruption.]
Eto i gyd, mae'n ein cyhuddo ni o geisio tynnu sylw oddi wrth y gwasanaeth iechyd. Y gwir amdani yw bod y sefyllfa yn Lloegr yn frawychus a phryd bynnag y maen nhw’n ymosod ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, gallwch fod yn sicr bod hynny er mwyn tynnu sylw oddi wrth yr hyn maen nhw’n ei wneud fel plaid ar draws y ffin. [Torri ar draws.]
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order. Order.
Trefn. Trefn.
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
On and on they go about having a public inquiry. We have had the Andrews report. We know and we have been open about the challenges in the health service in Wales. It is a shame that his party is so secretive about what happens in England where they are in charge.
Maen nhw’n mynd ymlaen ac ymlaen am gael ymchwiliad cyhoeddus. Rydym ni wedi cael adroddiad Andrews. Rydym ni’n gwybod ac rydym ni wedi bod yn agored am yr heriau yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Mae'n drueni bod ei blaid ef mor gyfrinachgar am yr hyn sy'n digwydd yn Lloegr, lle y maen nhw’n gyfrifol.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move on to the Welsh Liberal Democrats. This afternoon we have, standing in for the leader, Aled Roberts.
Symudwn nawr at Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru. Y prynhawn yma mae gennym ni Aled Roberts, sy’n cymryd lle’r arweinydd.
 
13:42
Brif Weinidog, yn ôl ym mis Mawrth, wrth ymateb i Kirsty Williams, dywedoch eich bod chi a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwybodol o’r amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau seiciatrig i blant a’r glasoed. Dri mis yn ddiweddarach, cyhoeddwyd ffigurau ddydd Iau diwethaf yn dweud bod y sefyllfa yn gwaethygu a bod cynnydd o dros 120% o flwyddyn i flwyddyn yn nifer y bobl ifanc sy’n aros mwy na 14 wythnos am driniaeth. Pam felly y mae eich Llywodraeth yn dal i fethu â darparu cymorth mewn da bryd i’r bobl ifanc mwyaf bregus pan fydd angen cymorth arnynt?
First Minister, back in March, in responding to Kirsty Williams, you said that you and the Minister for Health and Social Services were aware of the waiting times for psychiatric services for children and teenagers. Three months later, figures were published last Thursday saying that the situation is getting worse and that there is an increase of over 120% year on year in the number of young people waiting longer than 14 weeks for treatment. Why then can your Government still not provide assistance in good time for the most vulnerable young people when they need that support?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae heriau wrth gwrs ynglŷn â phobl ifanc, yn enwedig gyda gwasanaethau seiciatrig. Rydym yn gwybod bod y byrddau iechyd yn ymwybodol o hyn ac maen nhw’n cymryd camau ar hyn o bryd er mwyn sicrhau bod pethau’n gwella. Wrth ddweud hynny, wrth gwrs, mae’n wir i ddweud dros y gwasanaeth iechyd yn gyfan gwbl bod mwy a mwy o alw ar wasanaethau ac rydym ni, fel Llywodraeth, yn sicrhau bod mwy o gyllid ar gael er mwyn cwrdd â’r heriau hynny.
There are challenges, of course, as regards young people, and particularly with psychiatric services. We know that the health boards are aware of this issue and they are taking steps at present in order to ensure that matters improve. Having said that, of course, it is true to say that across the whole of the health service there is greater demand on services and we, as a Government, are ensuring that more funding is available in order to meet those challenges.
 
13:43
Rwyf yn derbyn bod mwy o alw, ond cwestiynu a oes gweithredu ar ran y Llywodraeth ydw i, ac a oes pwysau’n cael ei roi ar y byrddau iechyd achos mae meysydd eraill o fewn y gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru lle mae amseroedd aros yn gwaethygu’n arw a lle mae’n amlwg bod eich Llywodraeth yn methu gweithredu. Wythnos diwethaf, cafwyd adroddiad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a oedd yn sôn am wasanaethau offthalmoleg ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ar draws Cymru mae nifer y cleifion sy’n aros dros naw mis am eu hapwyntiad cyntaf wedi cynyddu dros 130% i 11,000. Pam nad oes modd ichi fel Llywodraeth sicrhau triniaeth amserol i’r bobl hynny o ran gwasanaethau offthalmoleg lle mae perygl y byddant yn colli’u golwg?
I accept that there is enhanced demand, but what I was asking was whether there was action by Government and whether pressure is being put on the health boards because there are other areas within the health service here in Wales where waiting times are deteriorating appallingly and where it is clear that your Government is failing to take action. Last week, there was a report by the Public Services Ombudsman for Wales that discussed ophthalmology services in Betsi Cadwaladr University Local Health Board. Across Wales, the number of patients waiting over nine months for their initial appointment has increased over 130% to 11,000. Why can you as a Government not ensure that there is timely treatment available to those people who need that service where there is a risk that they may lose their sight?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Y broblem gyda gwasanaethau offthalmoleg yw’r ffaith bod gormod o gleifion yn cael eu cyfeirio at y rheini sy’n arbenigo cyn y dylent. Mae gormod o bobl yn gorfod mynd i weld arbenigwyr yn yr ysbyty ac yn eu gweld ac wedyn nid oes dim byd yn digwydd, ac wedyn maent yn gorfod mynd i’w gweld am ail dro a thrydydd tro. Mae’n rhaid newid y ffordd y mae hyn yn digwydd a sicrhau ei bod yn bosibl gofalu am fwy o bobl drwy ddefnyddio doctoriaid ac ‘optometrists’, achos nhw sydd â’r gallu i ofalu am bobl. Wedyn, dylid eu cyfeirio at arbenigwyr, pan fydd yr amser yn iawn. Nid felly y mae ym mhob rhan o Gymru, ac mae hynny yn gorfod newid.
The problem with ophthalmology services is that an excessive number of patients is being referred to the specialists prematurely. There are too many people having to visit specialis