Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:30
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Before we begin this afternoon’s business, it gives me great pleasure to announce that, in accordance with Standing Order 26.75, the Agricultural Sector (Wales) Bill was given Royal Assent on 30 July. [Applause.] Wow, we do not get that response very often.
Cyn i ni ddechrau busnes y prynhawn yma, mae'n bleser mawr gen i gyhoeddi, yn unol â Rheol Sefydlog 26.75, bod Bil Sector Amaethyddol (Cymru) wedi derbyn cydsyniad Brenhinol ar 30 Gorffennaf. [Cymeradwyaeth.] Waw, nid ydym ni’n cael yr ymateb yna’n aml iawn.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Cyflwr yr Undeb
The State of the Union
 
13:31
1. Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cyflwr yr undeb cyn y refferendwm yn yr Alban ddydd Iau? OAQ(4)1816(FM)
1. What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding the state of the union ahead of Thursday's referendum in Scotland? OAQ(4)1816(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Many, many discussions. Over the past few years, I have called repeatedly for reform of the UK’s constitution to take account of devolution. That position, I am glad to say, has gained increasing support.
Llawer iawn o drafodaethau. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi galw dro ar ôl tro i gyfansoddiad y DU gael ei ddiwygio i gymryd datganoli i ystyriaeth. Mae’r safbwynt hwnnw, rwy’n falch o ddweud, wedi ennill cefnogaeth gynyddol.
 
In a world of growing uncertainty, it is important to know who your friends are. Being part of the UK and, in turn, part of Europe provides that. Both the Tories and Plaid Cymru would like to see those partnerships broken. Does the First Minister agree with me that the effect on our small nation and our economy would be devastating?
Mewn byd o ansicrwydd cynyddol, mae'n bwysig gwybod pwy yw eich ffrindiau. Mae bod yn rhan o'r DU ac, yn ei dro, yn rhan o Ewrop yn darparu hynny. Byddai’r Torïaid a Phlaid Cymru yn hoffi gweld y partneriaethau hynny’n cael eu torri. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno â mi y byddai’r effaith ar ein cenedl fach a’n heconomi yn drychinebus?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. As a patriotic Welshman, I want to see what is best for my nation. I believe that my nation’s future is best served by being a nation with a strong identity within a reformed union of the UK, and indeed of the EU.
Ydw. Fel Cymro gwladgarol, rwyf eisiau gweld yr hyn sydd orau i’m cenedl. Credaf mai bod yn genedl sydd â hunaniaeth gref o fewn undeb ddiwygiedig y DU, ac yn wir yr UE, sydd orau ar gyfer dyfodol fy nghenedl.
 
13:32
First Minister, whatever the outcome of Thursday’s vote, the UK Government has said that the devolution settlement in the UK will need rebalancing. Are you able to tell us of any specific arguments that you have put forward in any of those ‘many, many’ meetings about Barnett reform?
Brif Weinidog, beth bynnag fydd canlyniad pleidlais ddydd Iau, mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd angen ail-gydbwyso’r setliad datganoli yn y DU. A allwch chi ddweud wrthym am unrhyw ddadleuon penodol yr ydych chi wedi eu datgan mewn unrhyw un o'r ‘llawer iawn’ o gyfarfodydd hynny am ddiwygio Barnett?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. A constitutional convention; Wales’s underfunding to be dealt with; the implementation of part 1 of Silk in its entirety and the implementation of part 2 in its entirety; and a constitutional convention to deal with issues regarding the whole of the UK. These are issues that the UK Government, I am afraid, took no notice of two years ago and now is taking a great deal of notice of. I believe that, whatever happens on Friday and whatever the result, it will be absolutely essential to ensure that we have a UK that is fit for the future. I listened very carefully to what the Prime Minister himself said when he said that the United Kingdom is not a nation. It is made up of four nations and that must be reflected in any settlement from Friday onwards.
Gallaf. Confensiwn cyfansoddiadol; ymdrin â thanariannu Cymru; gweithredu rhan 1 Silk yn ei chyfanrwydd a gweithredu rhan 2 yn ei chyfanrwydd; a chonfensiwn cyfansoddiadol i ymdrin â materion yn ymwneud â'r DU gyfan. Mae'r rhain yn faterion, rwy'n ofni, na chymerodd Llywodraeth y DU unrhyw sylw ohonynt ddwy flynedd yn ôl ond y mae’n cymryd llawer iawn o sylw ohonynt erbyn hyn. Rwy’n credu, beth bynnag fydd yn digwydd ddydd Gwener a beth bynnag fydd y canlyniad, y bydd yn gwbl hanfodol sicrhau bod gennym DU sy'n addas ar gyfer y dyfodol. Gwrandewais yn astud iawn ar yr hyn a ddywedodd Prif Weinidog y DU ei hun pan ddywedodd nad yw’r Deyrnas Unedig yn genedl. Mae hi'n cynnwys pedair cenedl ac mae’n rhaid adlewyrchu hynny mewn unrhyw setliad o ddydd Gwener ymlaen.
 
13:33
First Minister, can I take you back to 19 November 2012? That is when you said,
Brif Weinidog, a gaf i fynd â chi yn ôl i 19 Tachwedd, 2012? Dyna pryd y dywedasoch,
 
‘We know Wales is underfunded by £350m a year. If we accepted income tax varying powers…it would simply lock in permanently the underfunding. Now that can’t possibly be in Wales’ best interests.’
Rydym yn gwybod bod Cymru'n cael ei thanariannu o £350m y flwyddyn. Pe byddem yn derbyn pwerau amrywio treth incwm...y cwbl y byddai hynny’n ei wneud fyddai gwneud y tanariannu’n barhaol. Does bosib y gall hynny fod o les gorau i Gymru.
 
Today, your leader said that the Barnett allocation would be locked in permanently and in perpetuity, and that the underfunding for Wales will continue. By your own definition, that is not in Wales’s best interests. Can you tell the Assembly why you and your party have failed to act in Wales’s best interests over the debate on our constitution?
Heddiw, dywedodd eich arweinydd y byddai dyraniad Barnett yn cael ei wneud yn barhaol ac am byth, ac y bydd y tanariannu i Gymru yn parhau. Yn ôl eich diffiniad eich hun, nid yw hynny er lles gorau Cymru. A allwch chi ddweud wrth y Cynulliad pam yr ydych chi a'ch plaid wedi methu â gweithredu er lles gorau Cymru yn ystod y drafodaeth ar ein cyfansoddiad?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I remind the Member that Ed Miliband has made it clear—and this is something that I agreed with him—that Wales’s underfunding will be addressed with the election of a Labour Government. He has made that quite clear, Barnett or not. That is something that will be delivered by a Labour Government, elected in May—something that Plaid Cymru can never deliver.
Atgoffaf yr Aelod bod Ed Miliband wedi ei gwneud yn eglur—ac mae hyn yn rhywbeth y cytunais ag ef—y bydd tanariannu Cymru yn cael sylw ar ôl ethol Llywodraeth Lafur. Mae wedi gwneud hynny'n gwbl eglur, Barnett neu beidio. Mae hynny'n rhywbeth a fydd yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Lafur, a etholir ym mis Mai—rhywbeth na all Plaid Cymru byth ei ddarparu.
 
13:34
First Minister, Plaid Cymru argues that the Scottish referendum opens the door to the prospect of independence for Wales. There is no evidence to suggest that the people of Wales would choose independence, let alone have it imposed upon them. Would the First Minister agree with me that the door that will be opened is the one that offers further devolution across the whole of the UK, so that the aspirations of different regions of the UK can be realised, including those of us here in Wales?
Brif Weinidog, mae Plaid Cymru’n dadlau bod refferendwm yr Alban yn agor y drws i'r posibilrwydd o annibyniaeth i Gymru. Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y byddai pobl Cymru yn dewis annibyniaeth, heb sôn am gael gorfodi hynny arnynt. A fyddai'r Prif Weinidog yn cytuno â mi mai’r drws a fydd yn cael ei agor yw’r un sy'n cynnig datganoli pellach ar draws y DU gyfan, fel y gall dyheadau gwahanol ranbarthau'r DU gael eu gwireddu, gan ein cynnwys ni yma yng Nghymru?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely. What was curious yesterday, Llywydd, was that I found myself agreeing with David Cameron, Nigel Farage and John Redwood in the sense that David Cameron said that the UK is made up of four nations; John Redwood called for more devolution, and Nigel Farage called for a federal UK. That shows how far we have come in terms of the UK’s constitutional journey. One thing is absolutely clear and that is that the old union will not work from Friday onwards. There is a need to reconstruct the union on a path of equality and on a path of the equitable distribution of resources, as was pledged by the three UK party leaders yesterday. That is something that I look forward to discussing with colleagues in England, in Northern Ireland, and in Scotland.
Yn bendant. Yr hyn oedd yn rhyfedd ddoe, Lywydd, oedd i mi ganfod fy hun yn cytuno â David Cameron, Nigel Farage a John Redwood yn yr ystyr bod David Cameron wedi dweud bod pedair cenedl yn y DU; galwodd John Redwood am fwy o ddatganoli, a galwodd Nigel Farage am DU ffederal. Mae hynny'n dangos pa mor bell yr ydym ni wedi dod o ran taith gyfansoddiadol y DU. Mae un peth yn gwbl eglur a hynny yw na fydd yr hen undeb yn gweithio o ddydd Gwener ymlaen. Mae angen ailadeiladu'r undeb ar lwybr o gydraddoldeb ac ar lwybr o ddosbarthiad teg o adnoddau, fel yr addawyd gan dri arweinydd pleidiau’r DU ddoe. Mae hynny'n rhywbeth rwy’n edrych ymlaen at ei drafod gyda chydweithwyr yn Lloegr, yng Ngogledd Iwerddon, ac yn yr Alban.
 
Prentisiaethau
Apprenticeships
 
13:35
William PowellBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar brentisiaethau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(4)1823(FM)
2. Will the First Minister make a statement on apprenticeships in Mid and West Wales? OAQ(4)1823(FM)
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Funding across Wales is being directed towards apprenticeships for those aged 16 to 24, as well as to higher-level apprenticeships, ensuring that young people in Wales continue to receive the skills that they need to progress in their chosen career, and, indeed, to progress to further learning at a higher level.
Gwnaf. Mae cyllid ar draws Cymru yn cael ei gyfeirio tuag at brentisiaethau ar gyfer y rhai rhwng 16 a 24 oed, yn ogystal ag at brentisiaethau lefel uwch, gan sicrhau bod pobl ifanc yng Nghymru yn parhau i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddatblygu yn y gyrfaoedd o'u dewis, ac, yn wir, i symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel uwch.
 
13:35
William PowellBywgraffiadBiography
I would like to thank the First Minister very much for that response. Some contact that I have had with business leaders and with members of the British Institute of Hospitality over the summer has flagged up particular concerns around access to apprenticeship funding for the over-25s, and particularly for those returning to work, maybe after maternity leave or other career breaks. What steps, First Minister, are you prepared to consider to address this particular issue, which is of great concern, especially in the rural areas, where recruitment is a problem, and where the economy is potentially more fragile?
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. Mae rhywfaint o gysylltiad yr wyf i wedi ei gael gydag arweinwyr busnes a chydag aelodau o Sefydliad Lletygarwch Prydain dros yr haf wedi nodi pryderon penodol ynghylch mynediad at gyllid prentisiaeth i’r rhai dros 25 oed, ac yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n dychwelyd i'r gwaith, efallai ar ôl cyfnod mamolaeth neu seibiannau gyrfa eraill. Pa gamau, Brif Weinidog, ydych chi’n barod i’w hystyried i fynd i’r afael â’r mater penodol hwn, sy’n peri pryder mawr, yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig, lle mae recriwtio yn broblem, a lle mae’r economi o bosibl yn fwy bregus?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We will do what we can, but given the financial situation that we face, we have had to target our resources in the most effective way. That will mean that higher-level apprenticeships will stay, Welsh-language apprenticeships will remain, and also, of course, we will continue to build on the highly successful Jobs Growth Wales scheme.
Byddwn yn gwneud yr hyn a allwn, ond o ystyried y sefyllfa ariannol yr ydym ni’n ei hwynebu, bu'n rhaid i ni dargedu ein hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol. Bydd hynny'n golygu y bydd prentisiaethau lefel uwch yn parhau, y bydd prentisiaethau Cymraeg yn parhau, a hefyd, wrth gwrs, byddwn yn parhau i adeiladu ar gynllun hynod lwyddiannus Twf Swyddi Cymru.
 
13:36
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
First Minister, your Government has made much fanfare of the schemes, particularly the Young Recruits programme. One of my constituents has been an active participant in these schemes, and has provided valuable expertise to a number of apprentices. He wanted to take on three electrical apprentices this September, but they have been left in limbo, because he does not know whether there is going to be any support for him to take these three young men on. Why is he being put in this position, and what advice can you give him that that funding will be secured, and that he will not have to let down these three men?
Brif Weinidog, mae eich Llywodraeth wedi tynnu cryn sylw at y cynlluniau, yn enwedig y rhaglen Recriwtiaid Newydd. Mae un o’m hetholwyr wedi bod yn cymryd rhan ymarferol yn y cynlluniau hyn, ac wedi darparu arbenigedd gwerthfawr i nifer o brentisiaid. Roedd e'n dymuno cyflogi tri phrentis trydanol y mis Medi hwn, ond maen nhw wedi cael eu gadael yn nhir neb, gan nad yw'n gwybod a fydd unrhyw gymorth ar gael iddo gyflogi’r tri dyn ifanc. Pam mae’n cael ei roi yn y sefyllfa hon, a pha gyngor allwch chi ei roi iddo y bydd cyllid yn cael ei sicrhau, ac na fydd yn rhaid iddo siomi’r tri dyn ifanc?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I would advise him to contact either my office or the Minister’s office with his details—or, indeed, you, as his Member—in order that we can examine what might be possible. However, the reality is that we cannot keep spending where we would want to in terms of apprenticeships because of the budget settlement that we have received from London.
Wel, byddwn yn ei gynghori i gysylltu â naill ai fy swyddfa i neu swyddfa’r Gweinidog gyda'i fanylion—neu, yn wir, chi, fel ei Aelod—er mwyn i ni allu ystyried yr hyn a allai fod yn bosibl. Fodd bynnag, y gwir yw na allwn barhau i wario lle y byddem yn dymuno o ran prentisiaethau oherwydd y setliad cyllideb yr ydym ni wedi ei gael gan Lundain.
 
13:37
Brif Weinidog, mae’ch Llywodraeth chi wedi torri sawl cyllideb addysg a hyfforddiant yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac yn ystod toriad yr haf, a goblygiadau torri’r gyllideb ar brentisiaethau yw na fydd, yn y Canolbarth a’r Gorllewin, o bosibl, prentisiaid newydd yn cael eu cymryd ymlaen gan fusnesau o hyn tan o leiaf fis Ebrill nesaf. Ac ystyried lefel diweithdra ymysg pobl ifanc, a ydych yn credu ei bod yn dderbyniol bod eich Llywodraeth chi wedi cymryd y cam hwn?
First Minister, your Government has cut a number of education and training budgets during this financial year and over the summer recess, and the implications of cutting back on the budget for apprenticeships is that, in Mid and West Wales, possibly, new apprentices will not be taken on by businesses between now until at least next April. Given the level of unemployment among young people, do you believe that it is acceptable that your Government has taken this step?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, nid wyf yn derbyn bod hynny’n iawn, o gofio’r ffaith bod Twf Swyddi Cymru gyda ni ac o gofio’r ffaith bod cynlluniau prentisiaethau yn dal i fod gyda ni. Nid wyf yn derbyn, felly, na fydd dim byd ar gael o gwbl. Mae’n wir dweud bod rhai o’r cynlluniau yn dal i fod yn eu lle, ac, wrth gwrs, fod rhai sy’n mynd i dargedu pobl ifanc.
Well, I do not accept that that is correct, bearing in mind that we have Jobs Growth Wales and apprenticeships schemes that are still in place. I do not accept, therefore, that there will be nothing at all available. It is true to say that some of the schemes are still in place, and, of course, that some of those target young people.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:38
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon, we have the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Yn gyntaf y prynhawn yma, mae gennym ni arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, yesterday, the deputy leader of Plaid Cymru said that you had betrayed the Welsh national interest in your discussions and your debates about Wales’s place within the union. Do you not agree with me that the only betrayal that anyone will make is in seeking to break up the union of the United Kingdom, which has created so much economic vibrancy and social cohesion, and which, above all, offers such a bright future for the peoples of these islands?
Brif Weinidog, ddoe, dywedodd dirprwy arweinydd Plaid Cymru eich bod wedi bradychu lles cenedlaethol Cymru yn eich trafodaethau a'ch dadleuon am sefyllfa Cymru o fewn yr undeb. Onid ydych chi’n cytuno â mi mai'r unig frad y bydd unrhyw un yn ei gyflawni fydd ceisio chwalu undeb y Deyrnas Unedig, sydd wedi creu cymaint o hyfywedd economaidd a chydlyniad cymdeithasol, ac sydd, yn anad dim, yn cynnig dyfodol mor ddisglair i bobloedd yr ynysoedd hyn?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think that you are both wrong. I do not like the word ‘betrayal’. I think that this is an exercise in democracy. There are different viewpoints around this Chamber, and those viewpoints should be respected even though we may not agree with yours, or, indeed, Plaid Cymru’s.
Rwy’n meddwl bod y ddau ohonoch yn anghywir. Nid wyf yn hoffi'r gair 'brad'. Rwy’n credu mai ymarfer democratiaeth yw hyn. Ceir gwahanol safbwyntiau o amgylch y Siambr hon, a dylai'r safbwyntiau hynny gael eu parchu hyd yn oed os nad ydym yn cytuno â’ch rhai chi, neu, yn wir, rhai Plaid Cymru.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I find that quite remarkable, that you disagree with the position that I put to you, but there again, that is your view.
Rwy’n credu bod hynna’n rhyfeddol, eich bod yn anghytuno â'r safbwynt a gyflwynais i chi, ond dyna ni, dyna yw eich barn.
 
What we have also hosted through the summer recess, First Minister, is the NATO summit, which showed Wales off in its true colours: able to host such a magnificent display of solidarity, in the face of many trials and tribulations across the world. Barack Obama, on leaving Wales, said,
Yr hyn yr ydym ni hefyd wedi ei gynnal yn ystod toriad yr haf, Brif Weinidog, yw uwchgynhadledd NATO, a ddangosodd wir rinweddau Cymru: y gallu i gynnal arddangosfa mor odidog o undod, yn wyneb llawer o hynt a helynt ar draws y byd. Meddai Barack Obama, wrth adael Cymru,
 
‘You can see the extraordinary beauty, the wonderful people, the great hospitality’ when you come to Wales.
Gallwch weld yr harddwch anhygoel, y bobl hyfryd, y lletygarwch gwych pan fyddwch chi’n dod i Gymru.
 
Is it not a fact that, if we were not a part of the United Kingdom, Wales could not play its role in supporting the ambitions that all the leaders stood for when they came to Wales, at the Celtic Manor and Cardiff Castle, and the declarations that NATO made about securing peace across the areas that it has responsibility for?
Onid yw'n ffaith, pe na byddem ni'n rhan o'r Deyrnas Unedig, na allai Cymru gyflawni ei swyddogaeth o gefnogi'r uchelgeisiau y safodd yr holl arweinwyr drostynt pan ddaethant i Gymru, yn y Celtic Manor ac yng Nghastell Caerdydd, a'r datganiadau a wnaeth NATO ynglŷn â sicrhau heddwch ar draws yr ardaloedd y mae'n gyfrifol amdanynt?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, there is no question that we could not have hosted the NATO conference if we were not a part of the UK, and nor would we have received the same level of publicity—that much is true. I was very pleased with the publicity that was generated. I look forward to the investment conference that will take place in November. Of course, we had the reception as well for the media, and indeed the reception that was held in the Celtic Manor, and I was glad to be joined there by the leaders of Plaid Cymru and the Liberal Democrats.
Wel, nid oes amheuaeth na allem ni fod wedi cynnal cynhadledd NATO pe na byddem ni'n rhan o'r DU, ac ni fyddem wedi derbyn yr un lefel o gyhoeddusrwydd ychwaith—mae cymaint â hynny’n wir. Roeddwn i'n falch iawn â lefel y cyhoeddusrwydd a gynhyrchwyd. Edrychaf ymlaen at y gynhadledd buddsoddiad a fydd yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd. Wrth gwrs, cawsom y derbyniad i’r cyfryngau hefyd, ac, yn wir, y derbyniad a gynhaliwyd yn y Celtic Manor, ac roeddwn yn falch bod arweinwyr Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymuno â mi yno.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, I find it somewhat surprising that, on the first question, you were unable to stand in agreement with my good self. I also note the point that you made to Mick Antoniw that you were going to have discussions with other people, or ‘colleagues’ as you put it, in England, Northern Ireland and Scotland, but you did not say Wales. Would you entertain having that discussion with the political leaders here in Wales over the way that the union is shaped in the future, because it is vitally important? Where we disagree, we can have that debate, but we can offer common ground in the discussions, so that after a ‘no’ vote on Thursday, we can go and develop a union that will be responsive to the needs of the twenty-first century and find common ground in the principles that will benefit all the peoples of the islands of Great Britain.
Brif Weinidog, mae’n fy synnu braidd, o ran y cwestiwn cyntaf, nad oeddech chi’n gallu cytuno â mi. Nodaf hefyd y pwynt a wnaethoch i Mick Antoniw eich bod yn mynd i gael trafodaethau gyda phobl eraill, neu 'gydweithwyr' yn eich geiriau chi, yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, ond ni ddywedasoch Cymru. A fyddech chi’n ystyried cael y drafodaeth honno gyda'r arweinwyr gwleidyddol yma yng Nghymru ar y ffordd y bydd yr undeb yn cael ei ffurfio yn y dyfodol, gan fod hynny'n hanfodol bwysig? O ran yr hyn yr ydym yn anghytuno arno, gallwn gael y ddadl honno, ond gallwn gynnig dir cyffredin yn y trafodaethau, fel y gallwn fynd ati i ddatblygu undeb a fydd yn ymateb i anghenion yr unfed ganrif ar hugain ar ôl pleidlais 'na' ddydd Iau, a dod o hyd i dir cyffredin o ran yr egwyddorion y bydd holl bobloedd ynysoedd Prydain Fawr yn elwa arnynt.
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
And indeed Northern Ireland. I have been saying this for two years, so I agree with him. I think that it should have been done a long time ago. There should have been a convention process to ensure that the UK faced the twenty-first century with a more modern structure than it has now. I think that what has happened in the past few weeks is quite remarkable: the fact that there is acknowledgement in Westminster of the family of nations—from the Prime Minister’s words and others—of the four nations of the UK, and of the need to look very carefully at the structure of the UK. These things cannot be done overnight. There will be differing viewpoints, but it does need to be done and Wales must form a part of those discussions. In the same way, we as a Government would not accept Wales’s continuing to be underfunded. If the Barnett formula is to remain, as per the pledge that was put forward yesterday, it is important that what we as a party have put forward, namely Barnett plus so that Wales’s funding is dealt with, be taken forward. That is a view shared by the Liberal Democrats—I know that. I do not invite the leader of the Welsh Conservatives to say this now, but I do invite him in due course to outline his position in terms of what Wales’s funding position should be in the future.
A Gogledd Iwerddon, yn wir. Rwyf wedi bod yn dweud hyn ers dwy flynedd, felly rwy’n cytuno ag ef. Rwy’n meddwl y dylai hyn fod wedi ei wneud amser maith yn ôl. Dylid bod wedi cael proses gonfensiwn er mwyn sicrhau bod y DU yn wynebu’r unfed ganrif ar hugain gyda strwythur mwy modern na’r un sydd ganddi nawr. Rwy’n meddwl bod yr hyn sydd wedi digwydd yn yr wythnosau diwethaf yn dra rhyfeddol: y ffaith fod cydnabyddiaeth yn San Steffan o’r teulu o genhedloedd— yng ngeiriau Prif Weinidog y DU ac eraill—o bedair cenedl y DU, ac o'r angen i edrych yn ofalus iawn ar strwythur y DU. Ni ellir gwneud y pethau hyn dros nos. Bydd gwahanol safbwyntiau, ond mae angen ei wneud ac mae’n rhaid i Gymru fod yn rhan o'r trafodaethau hynny. Yn yr un modd, ni fyddem ni fel Llywodraeth yn derbyn bod Cymru yn parhau i gael ei thanariannu. Os yw fformiwla Barnett am barhau, yn unol â'r addewid a wnaed ddoe, mae'n bwysig bod yr hyn yr ydym ni fel plaid wedi ei gyflwyno, sef Barnett a mwy er mwyn ymdrin â chyllid Cymru yn cael ei fabwysiadu. Mae honno'n farn a rennir gan y Democratiaid Rhyddfrydol—rwy’n gwybod hynny. Nid wyf yn gwahodd arweinydd Ceidwadwyr Cymru i ddweud hyn yn awr, ond rwyf yn ei wahodd maes o law i amlinellu ei safbwynt o ran beth ddylai sefyllfa ariannu Cymru fod yn y dyfodol.
 
13:42
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
So, you are not going to have a dialogue.
Felly, nid ydych chi’n mynd i gael deialog.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the Leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:42
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
The First Minister is right. It is remarkable what the establishment can come up with when they are faced with the panic that they have been faced with over the last few weeks. This morning, a declaration was made jointly to Scotland by Labour, the Tories and the Liberal Democrats. Among the promises was a commitment to keep the Barnett formula. Already this morning, a Labour parliamentary candidate has condemned this vow in the strongest possible terms. Will the First Minister condemn this vow, too?
Mae’r Prif Weinidog yn iawn. Mae'n rhyfeddol yr hyn y gall y sefydliad ei gynnig pan fyddant yn wynebu'r panig sydd wedi eu hwynebu dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Y bore yma, gwnaed datganiad ar y cyd i’r Alban gan Lafur, y Torïaid a'r Democratiaid Rhyddfrydol. Ymhlith yr addewidion oedd ymrwymiad i gadw fformiwla Barnett. Eisoes y bore yma, mae ymgeisydd seneddol Llafur wedi condemnio’r adduned hon yn y modd cryfaf posibl. A wnaiff y Prif Weinidog gondemnio’r adduned hon hefyd?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the vow is not to keep Barnett and then nothing for Wales. If that were the case, I could not agree with it. What the vow says is that Barnett would remain—[Interruption]. But look at the first paragraph, the preceding paragraph, which says that we need to see an equitable distribution of resources across the four nations. That means, of course, that it will be possible to secure Wales’s proper share of funding while at the same time keeping the formula.
Wel, nid cadw Barnett ac yna dim byd i Gymru yw’r adduned. Pe byddai hynny'n wir, ni allwn gytuno ag ef. Yr hyn y mae'r adduned yn ei ddweud yw y byddai Barnett yn parhau—[Torri ar draws]. Ond edrychwch ar y paragraff cyntaf, y paragraff blaenorol, sy'n dweud bod angen i ni weld dosbarthiad teg o adnoddau ar draws y pedair cenedl. Mae hynny'n golygu, wrth gwrs, y bydd yn bosibl sicrhau cyfran briodol Cymru o gyllid gan gadw’r fformiwla ar yr un pryd.
 
13:43
Despite the First Minister’s insistence, the vow today commits Labour to the current funding arrangements. Between 2010 and 2020, Wales would lose somewhere between £5.3 billion and £8.5 billion to our public services if the Barnett formula were fixed. Is the First Minister suggesting today that this announcement is not the whole truth? If so, do the people of Wales not deserve to know today what the future holds for their public services? First Minister, in short, where is your piece of paper? Where is your vow?
Er gwaethaf mynnu’r Prif Weinidog, mae adduned heddiw yn ymrwymo Llafur i'r trefniadau cyllido presennol. Rhwng 2010 a 2020, byddai Cymru yn colli rhywle rhwng £5.3 biliwn ac £8.5 biliwn i'n gwasanaethau cyhoeddus pe byddai fformiwla Barnett yn sefydlog. A yw'r Prif Weinidog yn awgrymu heddiw mai nad yw’r cyhoeddiad hwn yn cyflwyno'r gwir cyfan? Os felly, onid yw pobl Cymru yn haeddu cael gwybod heddiw beth yw dyfodol eu gwasanaethau cyhoeddus? Brif Weinidog, yn gryno, ble mae eich darn o bapur? Ble mae eich adduned?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As Ed Miliband and I have said, an incoming Labour government will address the issue of fair funding for Wales. We have said that publicly for some months and that position has not changed. That fits, indeed, with the declaration that was made that there will be an equitable distribution of resources across the four nations. That is exactly what we want to see, as a party.
Fel y mae Ed Miliband a minnau wedi ei ddweud, bydd llywodraeth Lafur newydd yn mynd i'r afael â'r mater o ariannu teg i Gymru. Rydym ni wedi dweud hynny’n gyhoeddus ers rhai misoedd ac nid yw’r sefyllfa honno wedi newid. Mae hynny’n cyd-fynd, yn wir, â'r datganiad a wnaed y bydd dosbarthiad teg o adnoddau ar draws y pedair cenedl. Dyna'n union yr hyn yr ydym ni'n dymuno ei weld, fel plaid.
 
13:44
Labour has had plenty of opportunities over many decades to reform the Barnett formula, and it has failed to do so. Why on earth should people in Wales believe promises now, especially in light of the guarantee that Labour has made in Scotland? Today was the opportunity for the First Minister to put country ahead of party, to win for Wales. All he has done throughout this entire period is list the responsibilities that he does not want to hold. He has harped on and on about a UK constitutional convention, but does today’s announcement not show that team Westminster has given us all that we need to know? The constitutional convention has already been held in London and the First Minister was not even invited.
Mae Llafur wedi cael digon o gyfleoedd dros sawl degawd i ddiwygio fformiwla Barnett, ac mae wedi methu â gwneud hynny. Pam ar y ddaear y dylai pobl yng Nghymru gredu addewidion nawr, yn enwedig yng ngoleuni’r sicrwydd y mae Llafur wedi ei roi yn yr Alban? Heddiw oedd y cyfle i'r Prif Weinidog roi ei wlad o flaen ei blaid, i ennill dros Gymru. Y cwbl y mae wedi ei wneud trwy gydol yr holl gyfnod hwn yw rhestru'r cyfrifoldebau nad yw’n dymuno eu cael. Mae wedi paldaruo am gonfensiwn cyfansoddiadol y DU, ond onid yw cyhoeddiad heddiw yn dangos bod tîm San Steffan wedi dweud y cwbl sydd angen i ni ei wybod? Mae'r uwchgynhadledd gyfansoddiadol eisoes wedi ei chynnal yn Llundain, ac ni chafodd y Prif Weinidog ei wahodd hyd yn oed.
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I am not sure whether the leader of Plaid Cymru heard what I said or indeed listened when I said quite clearly that we as a party are committed to fair funding for Wales. I could not have put it more plainly, nor am I—thank you very much—part of team Westminster. I am part of team Wales as somebody who is a proud Welshman, and independence would not make me more Welsh than I am now. I have to say that the use of the word ‘betrayal’ by Plaid Cymru is dangerous. Why? It is because we know that the concept of independence for Scotland is not supported by two thirds of the Welsh electorate. We know that the concept of independence for Wales is not supported by 80% of voters. We know that the concept of independence for Wales is not supported even by a majority of those who plan to vote for Plaid Cymru in the Assembly elections. That is the reality of the situation for her party. Is she saying that all those people—those in this Chamber who are not of the same view as her—are in some way betraying their nation? I think that those words are exceptionally unfortunate and I do hope that greater thought will be given—as indeed Simon Thomas did earlier on—to the choice of words when it comes to describing those who are equally as patriotic as you but who do not hold the same view as you on independence, which is the majority of the people of Wales.
Wel, nid wyf yn siŵr a glywodd arweinydd Plaid Cymru yr hyn a ddywedais neu yn wir a wrandawodd pan ddywedais yn gwbl eglur ein bod ni fel plaid wedi ymrwymo i gyllid teg ar gyfer Cymru. Ni allwn fod wedi ei ddweud yn fwy plaen, ac nid wyf ychwaith—diolch yn fawr iawn—yn rhan o dîm San Steffan. Rwy'n rhan o dîm Cymru fel rhywun sy'n Gymro balch, ac ni fyddai annibyniaeth yn fy ngwneud i’n fwy o Gymro nag ydwyf i nawr. Mae'n rhaid i mi ddweud bod y defnydd o'r gair 'brad' gan Blaid Cymru yn beryglus. Pam? Oherwydd ein bod yn gwybod bod dwy ran o dair o etholwyr Cymru nad ydynt yn cefnogi'r cysyniad o annibyniaeth i'r Alban. Rydym ni’n gwybod nad yw 80% o bleidleiswyr yn cefnogi'r cysyniad o annibyniaeth i Gymru. Rydym ni'n gwybod nad yw mwyafrif y rhai sy'n bwriadu pleidleisio i Blaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad hyd yn oed yn cefnogi'r cysyniad o annibyniaeth i Gymru. Dyna yw gwirionedd y sefyllfa i’w phlaid hi. Ydy hi'n dweud bod yr holl bobl hynny—y rhai yn y Siambr hon nad ydynt o'r un farn â hi—yn bradychu eu cenedl mewn rhyw ffordd? Rwy’n credu bod y geiriau hynny’n eithriadol o anffodus ac rwy’n gobeithio y bydd mwy o ystyriaeth yn cael ei rhoi—fel y gwnaeth Simon Thomas yn gynharach yn wir— i’r dewis o eiriau pan ddaw i ddisgrifio’r rhai sydd yr un mor wladgarol â chi ond nad ydynt o'r un farn â chi o ran annibyniaeth, sef mwyafrif pobl Cymru.
 
13:46
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We have now—[Interruption.] Thank you—you have had your turn. I call the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Mae gennym nawr—[Torri ar draws.] Diolch yn fawr—rydych chi wedi cael eich tro. Galwaf ar arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:46
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, we have made the biggest strides in furthering devolution when we have spoken with a united voice. Is it not time for us not only to reject separatism but to strive for proper home rule for Wales as part of a new United Kingdom?
Brif Weinidog, rydym ni wedi cymryd y camau mwyaf o ran bwrw ymlaen â datganoli pan ein bod wedi siarad ag un llais. Onid yw'n bryd, nid yn unig i ni wrthod ymwahaniaeth, ond i ymdrechu am wir ymreolaeth i Gymru yn rhan o Deyrnas Unedig newydd?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I agree. Home rule is a concept of course first put forward, I know, by her party, and it is something that I think needs to be resurrected. Home rule within the context of the UK is something that I would wholeheartedly support, and she is right to say that we should reject separatism in the UK as we should reject separatism in the EU. That is separatism in the same vein to my mind, and I entirely agree with her that Wales is better served in terms of its constitutional future when as many parties as possible can agree on that future.
Ydy, rwy’n cytuno. Mae ymreolaeth yn gysyniad wrth gwrs a gynigiwyd yn gyntaf, rwy’n gwybod, gan ei phlaid hi, ac mae'n rhywbeth yr wyf yn meddwl y mae angen ei atgyfodi. Mae ymreolaeth yng nghyd-destun y DU yn rhywbeth y byddwn yn ei gefnogi’n frwd, ac mae hi'n iawn i ddweud y dylem wrthod ymwahaniaeth yn y DU fel y dylem wrthod ymwahaniaeth yn yr UE. Mae hynny'n ymwahaniaeth yn yr un modd yn fy marn i, ac rwy’n cytuno'n llwyr â hi bod Cymru mewn sefyllfa well o ran ei dyfodol cyfansoddiadol pan fo cymaint o bartïon â phosibl yn gallu cytuno ar y dyfodol hwnnw.
 
13:47
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, as the whole of the UK engages in a conversation about the future, would you not agree with me that it is essential that Wales’s voice is heard loud and clear? All four parties in the Assembly participated through the Silk commission. Do you agree with me now that it is time for the rapid implementation of all the Silk recommendations?
Brif Weinidog, wrth i’r DU gyfan gymryd rhan mewn sgwrs am y dyfodol, oni fyddech chi’n cytuno â mi ei bod hi’n hanfodol bod llais Cymru yn cael ei glywed yn eglur? Cymerodd pob un o'r pedair plaid yn y Cynulliad ran drwy'r comisiwn Silk. A ydych chi’n cytuno â mi nawr ei bod yn bryd rhoi holl argymhellion Silk ar waith yn gyflym?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I do. There is no reason now why Silk part 2, or indeed parts of Silk part 1 that were not accepted by the current Government, should not be implemented. We have to understand that the atmosphere has changed exceptionally rapidly within the UK. If we are to proceed to a more equitable sharing not just of resources but of power within the UK, certainly, part 2 will need to be implemented.
Ydw, mi ydwyf. Nid oes unrhyw reswm bellach pam na ddylid rhoi rhan 2 Silk, nac yn wir rhannau o ran 1 Silk na dderbyniwyd gan y Llywodraeth bresennol, ar waith. Mae'n rhaid i ni ddeall bod yr awyrgylch wedi newid yn eithriadol o gyflym o fewn y DU. Os ydym ni am symud ymlaen at rannu mwy cyfartal, nid yn unig o adnoddau ond o rym yn y DU, yn sicr, bydd angen rhoi rhan 2 ar waith.
 
13:48
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
At the beginning of this year, you said that the income tax powers on offer to Wales are pretty much useless because of the lockstep. All four parties in this Chamber voted against the lockstep and, whatever the results on Thursday, the justification for keeping the lockstep becomes less and less tenable. Will you confirm today that, if the lockstep is removed, you will welcome the devolution of income tax powers to Wales?
Dywedasoch ar ddechrau'r flwyddyn hon bod y pwerau treth incwm sydd ar gael i Gymru fwy neu lai’n dda i ddim oherwydd y dull camu clos. Pleidleisiodd pob un o’r pedair plaid yn y Siambr hon yn erbyn y dull camu clos a, beth bynnag fo'r canlyniadau ddydd Iau, mae’r cyfiawnhad dros gadw'r dull camu clos yn mynd yn llai a llai credadwy. A wnewch chi gadarnhau heddiw, os caiff y dull camu clos ei ddiddymu, y byddwch yn croesawu datganoli pwerau treth incwm i Gymru?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, if the lockstep is removed, that is a start, but we need to sort out the issue of funding first. Once fair funding is established, then of course it will be time to look at tax powers. Why do I say that—[Interruption.] Well, I have said this many, many times in this Chamber: we cannot accept the situation where we are underfunded and then take on tax-varying powers. In doing that, it locks in the underfunding. If that is addressed, I think that this is something we need to look at now, especially given the fact that there may be devolution of taxes more widely across the whole of the UK. We would need to be absolutely sure that the redistributive element of taxation remains for Wales’s best interests while at the same time having sufficient flexibility for this Chamber—in what is rapidly becoming, let us face it, the Parliament of Wales—to be able to exercise the powers that the people of Wales would want to see.
Wel, os diddymir y dull camu clos, mae hynny'n ddechrau, ond mae angen i ni ddatrys y mater o ariannu yn gyntaf. Ar ôl sefydlu ariannu teg, yna, wrth gwrs, bydd yn amser i edrych ar bwerau treth. Pam ydw i'n dweud hynny—[Torri ar draws.] Wel, rwyf wedi dweud hyn lawer, lawer gwaith yn y Siambr hon: ni allwn dderbyn y sefyllfa lle rydym ni’n cael ein tanariannu ac yna'n ymgymryd â phwerau amrywio trethi. Trwy wneud hynny, mae'n gwneud y tanariannu’n barhaol. Os rhoddir sylw i hynny, rwy’n credu bod hyn yn rhywbeth y mae angen i ni ei ystyried nawr, yn enwedig o gofio’r ffaith y gallai trethi gael eu datganoli’n ehangach ledled y DU gyfan. Byddai angen i ni fod yn gwbl sicr bod elfen ailddosbarthu trethi yn parhau er lles Cymru gan gynnig digon o hyblygrwydd i’r Siambr hon ar yr un pryd—yn yr hyn sy’n datblygu’n gyflym, mae’n rhaid i ni gyfaddef, i fod yn Senedd Cymru—i allu arfer y pwerau y byddai pobl Cymru yn dymuno eu gweld.
 
Capasiti’r Rheilffyrdd
Rail Capacity
 
13:49
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar gapasiti'r rheilffyrdd ledled Cymru? OAQ(4)1819(FM)
3. Will the First Minister make a statement on rail capacity across Wales? OAQ(4)1819(FM)
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We are committed to continuous improvement of our rail services and investment in our transport infrastructure, of course. For example, we will spend £177.3 million in revenue support this financial year on rail services in Wales.
Gwnaf. Rydym wedi ymrwymo i welliant parhaus ein gwasanaethau rheilffyrdd a buddsoddiad yn ein seilwaith trafnidiaeth, wrth gwrs. Er enghraifft, byddwn yn gwario £177.3 miliwn mewn cymorth refeniw ar wasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
 
13:49
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. When Deutsche Bahn took over the Arriva company, it paid a fee to take over the Wales and borders rail franchise, as I understand it, to both the UK and Welsh Governments. The Department for Transport has announced that that £1.2 million that it received has been invested in new rolling stock to increase the capacity of cross-border services between England and Wales. How much did the Welsh Government receive from this deal and what was it spent on?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Pan gymerwyd cwmni Arriva drosodd gan Deutsche Bahn, talodd ffi i gymryd masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r gororau drosodd, fel rwy’n deall, i Lywodraethau’r DU a Chymru. Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi bod yr £1.2 miliwn iddi ei derbyn wedi ei fuddsoddi mewn cerbydau newydd i gynyddu gallu gwasanaethau trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr. Faint dderbyniodd Llywodraeth Cymru o'r cytundeb hwn ac ar beth y’i gwariwyd?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It did not quite work that way, but what we have done, via revenue spending, is improve our rail services. For example, if you look at what has happened with the Vale of Glamorgan line and after that with the Ebbw valley line, and at the additional services to Fishguard and Goodwick station, they were put in place by Welsh Government. If you look at the partial redoubling of the Wrexham to Saltney Junction line and at the redoubling at Gowerton, these are all things that have been done to improve rail services in Wales. So, I believe that we have a good record as a Government of showing that we can deliver on rail.
Ni oedd yn gweithio felly’n union, ond yr hyn yr ydym ni wedi ei wneud, trwy wariant refeniw, yw gwella ein gwasanaethau rheilffyrdd. Er enghraifft, os edrychwch chi ar yr hyn sydd wedi digwydd gyda rheilffordd Bro Morgannwg ac ar ôl hynny gyda rheilffordd Glyn Ebwy, ac yn y gwasanaethau ychwanegol i Abergwaun a gorsaf Wdig, cawsant eu sefydlu gan Lywodraeth Cymru. Os edrychwch chi ar ailddyblu rhannol y rheilffordd o Wrecsam i Gyffordd Saltney ac ar yr ailddyblu yn Nhre-gŵyr, mae'r rhain i gyd yn bethau a wnaed i wella gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru. Felly, rwy’n credu bod gennym hanes da fel Llywodraeth o ddangos ein bod yn gallu cyflawni o ran y rheilffyrdd.
 
13:50
First Minister, with the railways, more often than not, it is a case of if you build it, they will come. For the past three years, the additional services between Fishguard and Carmarthen that you have just mentioned have benefited tourists and residents alike. May I take this opportunity, in the first place, to welcome the Government’s decision to make those services permanent? As we go forward to a new franchise in 2018, First Minister, will the Government seek to put extra capacity in mid and west Wales on the negotiating table?
Brif Weinidog, gyda'r rheilffyrdd, yn amlach na pheidio, mae'n wir dweud y bydd pobl yn dod os byddwch yn eu hadeiladu. Am y tair blynedd diwethaf, mae'r gwasanaethau ychwanegol rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin yr ydych chi newydd eu crybwyll wedi bod o fudd i dwristiaid a thrigolion fel ei gilydd. A gaf i achub ar y cyfle hwn, yn y lle cyntaf, i groesawu penderfyniad y Llywodraeth i wneud y gwasanaethau hynny'n barhaol? Wrth i ni symud ymlaen at fasnachfraint newydd yn 2018, Brif Weinidog, a fydd y Llywodraeth yn ceisio gwneud capasiti ychwanegol yng nghanolbarth a gorllewin Cymru yn destun trafodaeth?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I thank the Member for the question. I can say that the Fishguard and Goodwick station and the services serving the station and beyond to the harbour will continue at least until the end of the current franchise in 2018. Additional services on the Heart of Wales and Cambrian lines will also begin in May next year on a three-year trial basis. Much of this depends on what happens with the franchise in terms of whether it is devolved or not. That is something that we would want to see, with, of course, the appropriate financial settlement.
Diolch i'r Aelod am y cwestiwn. Gallaf ddweud y bydd gorsaf Abergwaun ac Wdig a'r gwasanaethau sy'n gwasanaethu'r orsaf a thu hwnt i'r harbwr yn parhau tan ddiwedd y fasnachfraint bresennol yn 2018 o leiaf. Bydd gwasanaethau ychwanegol ar reilffyrdd Calon Cymru a Cambria hefyd yn dechrau ym mis Mai y flwyddyn nesaf ar sail prawf dros dair blynedd. Mae llawer o hyn yn dibynnu ar yr hyn sy'n digwydd gyda'r fasnachfraint o ran a yw'n cael ei datganoli ai peidio. Mae hynny'n rhywbeth y byddem yn dymuno ei weld, ynghyd, wrth gwrs, â'r setliad ariannol priodol.
 
13:51
First Minister, you have just mentioned the end of the current Arriva franchise in 2018 and the need to get the new franchise in order, so may I ask you a broader question than Eluned Parrott asked about the future of that franchise? The Enterprise and Business Committee published in December 2013 ‘The Future of the Wales and Borders Rail Franchise’, which sets out the need for a very tight timetable to make sure that everything is in place for that new franchise to start. Could you tell us where we are on that timetable? Are you confident that everything will be in place by 2018? As you will be well aware, this is a vital part of the north-south Wales infrastructure and, if we do not get this right, there is a very real danger that the current service will cease in 2018. It will certainly cease in its current form, and we want it to be better, not worse.
Brif Weinidog, rydych chi newydd grybwyll diwedd masnachfraint bresennol Arriva yn 2018 a'r angen i drefnu’r fasnachfraint newydd, felly a gaf i ofyn cwestiwn ehangach i chi na ofynnodd Eluned Parrott am ddyfodol y fasnachfraint honno? Ym mis Rhagfyr 2013, cyhoeddodd y Pwyllgor Menter a Busnes 'Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau', sy'n nodi'r angen am amserlen dynn iawn i sicrhau bod popeth ar waith i’r fasnachfraint newydd honno ddechrau. A allech chi ddweud wrthym ble’r ydym ni ar yr amserlen honno? A ydych chi’n hyderus y bydd popeth ar waith erbyn 2018? Fel y gwyddoch yn iawn, mae hon yn rhan hanfodol o seilwaith o’r gogledd i'r de ac, os na chawn ni hyn yn iawn, mae gwir berygl y bydd y gwasanaeth presennol yn dod i ben yn 2018. Bydd yn sicr yn dod i ben ar ei ffurf bresennol, ac rydym ni eisiau iddo fod yn well, nid gwaeth.
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I entirely agree. Negotiations are ongoing, because, bear in mind that this is a joint responsibility. The Secretary of State for Transport also has a role in improving the franchise at the moment. So, this is not entirely within the gift of the Welsh Government; it also needs the agreement, at the moment, of the UK Government. May I say that the period of time for which the next Wales and borders franchise will be awarded is yet to be determined, but I know that there is a review that has been commissioned by DfT examining this very issue? However, it is clearly important that the service continues at at least the level that it is now.
Rwy’n cytuno’n llwyr. Mae trafodaethau yn parhau, oherwydd, cofiwch mai cyfrifoldeb ar y cyd yw hwn. Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth swyddogaeth hefyd o ran gwella'r fasnachfraint ar hyn o bryd. Felly, nid cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw hyn yn gyfan gwbl; mae hefyd angen, ar hyn o bryd, cytundeb Llywodraeth y DU. A gaf i ddweud na phenderfynwyd hyd yn hyn ar y cyfnod o amser ar gyfer dyfarniad masnachfraint nesaf Cymru a'r gororau, ond gwn fod adolygiad a gomisiynwyd gan yr Adran Drafnidiaeth yn ystyried yr union fater hwn? Fodd bynnag, mae'n amlwg yn bwysig bod y gwasanaeth yn parhau ar ei lefel presennol o leiaf.
 
Many of us who came here in 1999 will remember that there was no north-south rail service in 1999. It involved a lengthy layover—that is an airline term—or a lengthy stop, in Shrewsbury, and now we are in the situation where we have regular, at least two-hourly services at certain times of the day. That is an immense improvement from what the situation was like 15 years ago.
Bydd llawer ohonom a ddaeth yma ym 1999 yn cofio nad oedd unrhyw wasanaeth rheilffordd rhwng y gogledd a'r de ym 1999. Roedd yn golygu arhosiad hirfaith yn yr Amwythig, ac rydym ni bellach yn y sefyllfa lle mae gennym wasanaethau rheolaidd, bob dwy awr o leiaf ar adegau penodol o'r dydd. Mae hynny'n welliant enfawr o'r sefyllfa fel yr oedd hi 15 mlynedd yn ôl.
 
13:53
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
A yw’r Prif Weinidog yn cytuno bod y ‘franchise’ diwethaf wedi bod yn drychinebus, oherwydd ei fethiant i fynnu unrhyw dwf mewn capasiti ar reilffyrdd Cymru? A yw’n cytuno felly fod angen i’r ‘franchise’ nesaf fynnu cael y twf hwnnw ac mai’r unig ffordd y gallwn sicrhau hynny yw bod y cyfrifoldeb am y cytundeb nesaf, ynghyd â’r cyllid ar ei gyfer, yn cael eu datganoli, a hynny fel rhan o’r llif o gyfrifoldebau newydd a ddylai ddod yn sgîl refferendwm yr Alban, oni bai bod y Prif Weinidog am gael cynnig y pŵer hwnnw a’i wrthod?
Does the First Minister agree that the last franchise has been disastrous because of its failure to insist on any growth in capacity on the Welsh railways? Does he therefore agree that the next franchise must insist on that growth, and the only way in which we can ensure that that happens is for responsibility for the franchise, as well as the funding for it, to be devolved as part of the whole host of new powers that should come as a result of the Scottish referendum, unless the First Minister wants to be offered the power and refuses to take it?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fel dywedais yn gynharach, fe fyddwn i o blaid sicrhau bod y ‘franchise’ yn dod i Lywodraeth Cymru ac, wrth gwrs, fod yr arian yn dod hefyd. Unwaith eto, rydym wedi cael cwestiwn yn cael ei ofyn a’r Aelod heb wrando ar yr atebion sydd wedi cael eu rhoi yn gynharach.
As I said earlier, I would be in favour of ensuring that the franchise came to Welsh Government together with the funding. It is obvious that you have been posing questions without listening to earlier answers.
 
Senotaffau a Chofebion Rhyfel
Cenotaphs and War Memorials
 
13:54
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar y canllawiau a roddwyd i awdurdodau lleol o ran cofio'r rhai a fu farw yn gwasanaethu eu gwlad, gan gyfeirio'n benodol at senotaffau a chofebion rhyfel? OAQ(4)1828(FM)
4. Will the First Minister make a statement on the guidance issued to local authorities in relation to the commemoration of those who have died in service of their country, with particular reference to cenotaphs and war memorials? OAQ(4)1828(FM)
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We owe an immense debt of gratitude to our armed forces and veterans. We do not, as a Welsh Government, issue guidance, but I can inform the leader of the opposition that, under the War Memorials (Local Authorities’ Powers) Act 1923, the responsibility for war memorials rests with local authorities.
Mae gennym ddyled enfawr i'n lluoedd arfog a’n cyn-filwyr. Nid ydym ni, fel Llywodraeth Cymru, yn cyflwyno canllawiau, ond gallaf hysbysu arweinydd yr wrthblaid mai cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw cofebion rhyfel, dan Ddeddf y Cofebion Rhyfel (Pwerau Awdurdodau Lleol) 1923.
 
13:55
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. I have been dealing with a constituent, Sian Woodland, whose fiancé died in service of this country, and who has a campaign in Penarth to have his name added to the cenotaph there. The local authority, acting in good faith, in fairness to it, according to the guidance that it thought was in place, has refused that request. Obviously, local government is devolved. Local authorities, as you indicated in your earlier answer, are responsible for the maintenance of, the guidance on and the governance of cenotaphs. In the absence of any updated advice, could I encourage the Welsh Government to enter into discussions with local authorities and the Royal British Legion about providing up-to-date advice so that Sian, and people like her, do not have to go through the trials and tribulations and battles that she has had to over the past months and years to get recognition of her fiancé’s passing?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Rwyf wedi bod yn ymdrin ag etholwr, sef Sian Woodland, y bu farw ei dyweddi wrth wasanaethu’r wlad hon, ac sydd ag ymgyrch ym Mhenarth i gael ychwanegu ei enw at y cofadail yno. Mae’r awdurdod lleol, yn gweithredu gydag ewyllys da, er tegwch iddo, yn ôl y canllawiau yr oedd yn credu oedd ar waith, wedi gwrthod y cais hwnnw. Yn amlwg, mae llywodraeth leol wedi ei datganoli. Awdurdodau lleol, fel y dywedasoch yn eich ateb cynharach, sy’n gyfrifol am gynnal a chadw cofadeiladau, y canllawiau arnynt a’u llywodraethu. Yn absenoldeb unrhyw gyngor wedi ei ddiweddaru, a gaf i annog Llywodraeth Cymru i gynnal trafodaethau gydag awdurdodau lleol a'r Lleng Brydeinig Frenhinol ynglŷn â darparu cyngor cyfredol fel nad oes rhaid i Sian, a phobl debyg iddi, fynd drwy'r hynt a helynt a’r brwydrau y mae hi wedi eu cael dros y misoedd a'r blynyddoedd diwethaf i gael cydnabyddiaeth o farwolaeth ei dyweddi?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I should say that local authorities have the power to maintain war memorials, not the responsibility—but they do, and so they should. I was aware of this, but I will look in more detail at the situation that the leader of the opposition has outlined and I will write to him with proposals regarding a way forward.
Dylwn ddweud bod gan awdurdodau lleol y pŵer i gynnal cofebion rhyfel, nid y cyfrifoldeb—ond mae hynny’n wir a dylent wneud hynny. Roeddwn i’n ymwybodol o hyn, ond byddaf yn edrych yn fanylach ar y sefyllfa y mae arweinydd yr wrthblaid wedi ei hamlinellu a byddaf yn ysgrifennu ato gyda chynigion ar ffordd ymlaen.
 
13:56
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, fe fyddwch chi’n ymwybodol bod y setliad ar gyfer llywodraeth leol wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf a bod rhagdybiaeth y bydd yn gostwng yn sylweddol yn y blynyddoedd i ddod. Beth ydych chi fel Llywodraeth yn mynd i’w wneud i sicrhau bod y senotaffau a’r cofebion rhyfel hyn yn cael eu cynnal gan lywodraeth leol, sydd o dan bwysau ariannol enbyd ac a fydd, o reidrwydd, yn edrych ar eu cyfrifoldebau statudol?
First Minister, you will be aware that the local government settlement has been substantially reduced over the past years and that there is an assumption that it will substantially reduce in the ensuing years. What are you going to do as a Government to ensure that these cenotaphs and war memorials are maintained by local authorities, which are under terrific financial pressures and which will, of necessity, be looking at their statutory responsibilities?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae datganiad wedi cael ei wneud am gynllun grant a fydd yn helpu cynnal senotaffau ar draws Cymru i gyd. Bydd grantiau lan i £10,000 ar gael. Felly, rydym wedi sicrhau bod arian ar gael er mwyn gwella, os oes raid, rhai o’r senotaffau o gwmpas Cymru ac i helpu’r rheini sydd am gynnal y senotaffau hynny yn y ffordd y maent yn dymuno.
A grant scheme has been put in place, and that will assist in terms of maintaining cenotaphs across Wales. Those grants will be available up to a maximum of £10,000. So, we have ensured that funding is available to improve, if necessary, some of the cenotaphs across Wales and to assist those who want to maintain those cenotaphs in the way that they wish.
 
Amgylcheddau Di-fwg
Smoke-free Environments
 
13:57
5. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fentrau Llywodraeth Cymru i alluogi pobl ifanc i fwynhau amgylcheddau di-fwg? OAQ(4)1827(FM)
5. Will the First Minister provide an update on Welsh Government initiatives to allow young people to enjoy smoke-free environments? OAQ(4)1827(FM)
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As the Member knows, our tobacco control action plan includes a number of measures to protect children from passive smoking. On 11 September, we launched a consultation on proposals to prohibit smoking in enclosed private vehicles where children under the age of 18 are being carried.
Fel mae’r Aelod yn gwybod, mae ein cynllun gweithredu ar reoli tybaco yn cynnwys nifer o fesurau i amddiffyn plant rhag ysmygu goddefol. Ar 11 Medi, lansiwyd ymgynghoriad gennym ar gynigion i wahardd ysmygu mewn cerbydau preifat caeedig lle mae plant dan 18 oed yn cael eu cludo.
 
13:57
As you know, I have raised the issue of banning smoking in cars with children present several times in this Chamber and very much welcome the news that a consultation has started. Like the British Lung Foundation, which has campaigned long and hard on this issue, I am delighted to see it so high on the Welsh Government agenda. However, First Minister, do you consider that a fine of £50 is sufficient as a deterrent and can you give assurances that, if a ban does go ahead, it will be introduced as soon as practicable, as one in 10 children are still being exposed to smoke while travelling in cars?
Fel y gwyddoch, rwyf wedi codi’r mater o wahardd ysmygu mewn ceir pan fo plant yn bresennol sawl gwaith yn y Siambr hon, ac rwy’n croesawu'r newyddion bod ymgynghoriad wedi dechrau yn fawr iawn. Fel y Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint, sydd wedi ymgyrchu’n hir ac yn galed ar y mater hwn, rwy’n falch iawn o weld ei fod mor uchel ar agenda Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, Brif Weinidog, a ydych chi’n credu bod dirwy o £50 yn ddigonol fel arf ataliol ac a allwch chi roi sicrwydd, pe byddai gwaharddiad yn cael ei gyflwyno, y bydd hynny'n digwydd cyn gynted ag y bo'n ymarferol, gan fod un o bob 10 plentyn yn dal i gael eu peryglu gan fwg wrth deithio mewn ceir?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I thank the Member for the question. Our view is that £50 is the appropriate level of fine. That is at the same level as the fine for smoking in a public vehicle and, while this is out to consultation, that is the proposed level at the moment. I can say that the proposed regulations will come into force in 2015. Most Members, I suspect, are keen to ensure that this goes ahead.
Diolch i'r Aelod am y cwestiwn. Ein barn ni yw mai £50 yw'r lefel briodol o ddirwy. Mae hynny ar yr un lefel â’r ddirwy am ysmygu mewn cerbyd cyhoeddus ac, er bod hyn yn destun ymgynghoriad, dyna yw’r lefel arfaethedig ar hyn o bryd. Gallaf ddweud y bydd y rheoliadau arfaethedig yn dod i rym yn 2015. Mae'r rhan fwyaf o Aelodau, rwy’n amau, yn awyddus i sicrhau bod hyn yn digwydd.
 
13:59
First Minister, I also welcome the proposed ban on smoking in cars with children. It is something that I think the Welsh Government should have got on with some time ago, but, of course, this is not a silver bullet to protect young children from smoke, as there are other measures that the Welsh Government needs to take. Can you outline some of those other measures that you are taking as part of your tobacco control strategy?
Brif Weinidog, rwyf hefyd yn croesawu'r gwaharddiad arfaethedig ar ysmygu mewn ceir â phlant ynddynt. Mae'n rhywbeth yr wyf yn credu y dylai Llywodraeth Cymru fod wedi bwrw ymlaen ag ef gryn amser yn ôl, ond, wrth gwrs, nid yw hyn yn ateb terfynol i amddiffyn plant ifanc rhag mwg, gan fod mesurau eraill y mae angen i Lywodraeth Cymru eu cymryd. A allwch chi amlinellu rhai o'r mesurau eraill hynny yr ydych chi’n eu cymryd yn rhan o'ch strategaeth rheoli tybaco?
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member will be familiar with the tobacco control strategy, particularly with regard to the smoke-free playgrounds campaign that I know ASH has been very closely involved with, and all 22 local authorities have implemented that. We have the Welsh network of healthy schools schemes national quality award. That contains a minimum requirement that school grounds must be smoke free, and 69 schools, for example, have already achieved that. Within the public health White Paper, there are proposals to ban smoking in certain non-enclosed public places, including school grounds and children’s playgrounds, building on the guidance that is already in place. Those are some examples of proposals for the future.
Bydd yr Aelod yn gyfarwydd â'r strategaeth rheoli tybaco, yn enwedig o ran yr ymgyrch meysydd chwarae di-fwg y gwn fod ASH wedi bod yn ymwneud yn agos iawn â hi, ac mae pob un o'r 22 awdurdod lleol wedi rhoi hynny ar waith. Mae gennym rwydwaith Cymru o ddyfarniad ansawdd cenedlaethol cynlluniau ysgolion iach. Mae hwnnw’n cynnwys gofyniad sylfaenol bod yn rhaid i dir ysgol fod yn ddi-fwg, ac mae 69 o ysgolion, er enghraifft, eisoes wedi cyflawni hynny. Ceir cynigion ym Mhapur Gwyn iechyd y cyhoedd i wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus penodol nad ydynt yn gaeedig, gan gynnwys tir ysgol a meysydd chwarae plant, gan adeiladu ar y canllawiau sydd eisoes ar waith. Dyna rai enghreifftiau o gynigion ar gyfer y dyfodol.
 
14:00
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Pa dystiolaeth sydd gan y Llywodraeth o lwyddiant ymgyrchoedd i berswadio pobl ifanc i beidio â dechrau ysmygu?
What evidence does the Government have of the success of campaigns to persuade young people not to start smoking?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Roeddwn yn gweld bod nifer y bobl ifanc sy’n dechrau ysmygu yn cwympo. Hoffwn sicrhau ei fod yn cwympo yn gyflymach nag ar hyn o bryd, ond o edrych ar y cynllun iechyd i reoli tybaco, mae cynlluniau i sicrhau bod y niferoedd yn cwympo’n sylweddol yn y dyfodol.
I saw that the number of young people who start smoking is falling. I would like to ensure that it falls more quickly than is currently the case, but in the tobacco control action plan there are plans to ensure that that number reduces significantly in the future.
 
Gwarchod Caeau Chwarae Ysgolion
The Protection of School Playing Fields
 
14:00
6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar warchod caeau chwarae ysgolion? OAQ(4)1831(FM)
6. Will the First Minister make a statement on the protection of school playing fields? OAQ(4)1831(FM)
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The use of school playing fields is a matter for individual local authorities. Ministers have no role in this—there are no powers for Ministers to intervene. However, I can say that local authorities must have regard to the School Premises Regulations 1999, which require that minimum areas of ‘team game playing fields’ must be provided for schools with pupils aged eight years old and over.
Mater i awdurdodau lleol unigol yw'r defnydd o feysydd chwarae ysgolion. Nid oes gan weinidogion unrhyw swyddogaeth yn hyn o beth—nid oes unrhyw bwerau i Weinidogion ymyrryd. Fodd bynnag, gallaf ddweud bod yn rhaid i awdurdodau lleol roi sylw i Reoliadau Adeiladau Ysgol 1999, sy'n ei gwneud yn ofynnol bod yn rhaid darparu mannau gofynnol o 'feysydd chwarae gemau tîm' ar gyfer ysgolion â disgyblion sy'n wyth mlwydd oed a hŷn.
 
14:01
Thank you very much indeed for that answer, First Minister. You may be aware that the people of Pontarddulais have risen up against the City and County of Swansea Council and placed significant pressure on the council to ensure that the shambolic plans to sell off sections of school playing fields across the authority are dropped. Given the protections that you have outlined to protect our school playing fields, will you intervene personally to ensure that Swansea council re-thinks its plans to sell off parts of the playing fields, such as the plans at Pontarddulais Primary School? I would strongly recommend that this is not ignored, as the strength of feeling among the people of Swansea on this issue is strong and has already cost the leader and other members their jobs on the council.
Diolch yn fawr iawn am yr ateb yna, Brif Weinidog. Efallai y byddwch yn ymwybodol fod pobl Pontarddulais wedi codi yn erbyn Dinas a Sir Abertawe a rhoi pwysau sylweddol ar y cyngor i sicrhau bod y cynlluniau traed moch i werthu rhannau o feysydd chwarae ysgolion ar draws yr awdurdod yn cael eu tynnu’n ôl. O ystyried y mesurau amddiffyn yr ydych chi wedi eu hamlinellu i ddiogelu meysydd chwarae ein hysgolion, a wnewch chi ymyrryd yn bersonol i sicrhau bod cyngor Abertawe yn ailystyried ei gynlluniau i werthu rhannau o'r meysydd chwarae, fel y cynlluniau yn Ysgol Gynradd Pontarddulais? Byddwn yn argymell yn gryf nad yw hyn yn cael ei anwybyddu, gan fod teimladau cryf ymhlith pobl Abertawe o ran y mater hwn ac mae eisoes wedi golygu bod yr arweinydd ac aelodau eraill wedi colli eu swyddi yn y cyngor.
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I am aware of the strength of feeling and I trust that Swansea council will consider that strength of feeling when it takes its final decision. As I said earlier, there are no powers for Welsh Ministers to intervene; that would require primary legislation. That clearly is not going to happen, as the Member will know, before the final decision is taken. I understand that the council has carried out a consultation and that a report will be represented to the Swansea cabinet over the next few months for a decision to be made, but as I said, we do expect that the regulations should be adhered to when any decision is taken.
Rwy’n ymwybodol o'r teimladau cryf a hyderaf y bydd cyngor Abertawe yn ystyried y cryfder hwnnw pan fydd yn gwneud ei benderfyniad terfynol. Fel y dywedais yn gynharach, nid oes unrhyw bwerau i Weinidogion Cymru ymyrryd; byddai hynny’n gofyn am ddeddfwriaeth sylfaenol. Mae’n amlwg nad yw hynny’n mynd i ddigwydd, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, cyn gwneud y penderfyniad terfynol. Deallaf fod y cyngor wedi cynnal ymgynghoriad ac y bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i gabinet Abertawe yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf er mwyn gwneud penderfyniad, ond fel y dywedais, rydym ni’n disgwyl gweld cydymffurfiad â’r rheoliadau pan fydd unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud.
 
14:02
First Minister, do you agree that there is a difference between playing fields that are used and surplus land around a school? Local authorities need to raise their share of the money for the twenty-first century schools programme. I urge anyone who wants to stop land from being sold off to visit Lôn Las and Manselton schools, which are in desperate need of being replaced. Apart from selling land, how else can local authorities raise the money to replace these buildings that are out of date, and were probably out of date 50 years ago?
Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno bod yna wahaniaeth rhwng meysydd chwarae sy'n cael eu defnyddio a thir nad yw'n cael ei ddefnyddio o gwmpas ysgol? Mae angen i awdurdodau lleol godi eu cyfran o'r arian ar gyfer y rhaglen ysgolion unfed ganrif ar hugain. Rwy'n annog unrhyw un sydd eisiau atal tir rhag cael ei werthu i ymweld ag ysgolion Lôn Las a Manselton, sydd mewn angen dybryd o gael eu hailadeiladu. Ac eithrio gwerthu tir, sut arall all awdurdodau lleol godi'r arian i ailadeiladu’r adeiladau hyn sydd wedi mynd yn hen, ac mae’n debyg eu bod yn hen 50 mlynedd yn ôl?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is a difficult balance that local authorities have to achieve. I understand that. There will be discussions around what is surplus land and what is a school playing field. That I also understand. Swansea council must weigh these matters evenly, as I am sure it will, while considering the regulations before coming to a decision, having of course consulted with the people of Pontarddulais.
Mae'n gydbwysedd anodd y mae'n rhaid i awdurdodau lleol ei gyflawni. Rwy’n deall hynny. Bydd trafodaethau yn cael eu cynnal ar yr hyn sy’n dir dros ben a’r hyn sy’n faes chwarae ysgol. Rwy’n deall hynny hefyd. Mae’n rhaid i gyngor Abertawe bwyso a mesur y materion hyn yn gyfartal, fel yr wyf yn siŵr y gwnaiff, gan ystyried y rheoliadau cyn gwneud penderfyniad, ar ôl, wrth gwrs, ymgynghori â phobl Pontarddulais.
 
14:03
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, ym mis Rhagfyr 2010—bron i bedair blynedd yn ôl—cafodd Bil Aelod unigol ar gaeau chwarae Gydsyniad Brenhinol ond nid yw eto wedi’i weithredu. Gallai hynny fod wedi atal y drafodaeth sy’n digwydd yn Abertawe ar hyn o bryd, lle bydd caeau yn cael eu gwerthu yn y dyfodol. Rwy’n deall mai dim ond eleni yr ymgynghorodd eich Llywodraeth ar y rheoliadau ond o’r gyfathrebiaeth rwyf wedi’i gweld gydag awdurdodau lleol roedd trafodaeth yn 2011 ar brysuro â’r ymgynghoriad. Pam fod y ddeddfwriaeth hon wedi bod mor isel ar eich agenda wleidyddol, o feddwl bod awdurdodau lleol fel Abertawe am werthu caeau chwarae yn ein hardal ni?
First Minister, in December 2010—almost four years ago—a Member-proposed Bill on playing fields was granted Royal Assent, yet it has not been implemented. This could have prevented the debate that is currently taking place in Swansea, where playing fields will be sold off in the future. I understand that it was only this year that your Government consulted on the regulations, but according to the correspondence that I have seen with local authorities there was a discussion in 2011 on the issue of pressing ahead with the consultation. Why has this legislation been so low on your political agenda, bearing in mind that there are authorities, such as Swansea, that want to sell off playing fields in our area?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yn gyntaf, mae’n rhaid penderfynu beth yw cae chwarae a beth yw tir nad oes defnydd yn cael ei wneud ohono. Nid wyf yn gwybod beth yw’r sefyllfa ym Mhontarddulais, wrth gwrs, gan nad wyf yn gwybod digon am y sefyllfa. Ond, wedi dweud hynny, mae rheoliadau ar waith ar hyn o bryd a byddwn yn erfyn i awurdodau lleol ddilyn y rheoliadau hynny cyn cymryd penderfyniad. Felly, mae’n bwysig bod y cyngor yn ystyried hynny.
First, you have to decide what a playing field is and what unused land is. I do not know about the situation in Pontarddulais, of course, as I do not know enough about the situation there. Having said that, there are regulations in place at present and, as I said, I would expect local authorities to adhere to those regulations before coming to a decision. Therefore, it is important that the council considers that.
 
14:04
Of course, First Minister, the programme for the proposed sell-off of fields in Pontarddulais Primary School is a sell-off of surplus land. The problem is that in the case of Pontarddulais they have included effectively half of the rugby pitch in that proposal, which is why residents are opposed to it. I certainly support Mike Hedges in terms of finding the capital for schools like Pontarddulais and Lôn Las. In respect of the point that Bethan Jenkins has made, is the Government actually proposing to commence that measure any time in the future and, in doing so, will you clarify definitions of what is and what is not a playing field to assist local authorities in making that judgment?
Wrth gwrs, Brif Weinidog, mae’r rhaglen ar gyfer y gwerthu caeau arfaethedig yn Ysgol Gynradd Pontarddulais yn achos o werthu tir dros ben. Y broblem yn achos Pontarddulais yw eu bod wedi cynnwys hanner y cae rygbi yn y cynnig hwnnw fwy neu lai, a dyna pam mae trigolion yn ei wrthwynebu. Rwy’n sicr yn cefnogi Mike Hedges o ran dod o hyd i'r cyfalaf ar gyfer ysgolion fel Pontarddulais a Lôn Las. O ran y pwynt y mae Bethan Jenkins wedi ei wneud, a yw’r Llywodraeth wir yn bwriadu cychwyn y mesur hwnnw unrhyw bryd yn y dyfodol, ac, wrth wneud hynny, a fyddwch chi'n egluro’r diffiniadau o'r hyn sydd yn faes chwarae a’r hyn nad yw’n faes chwarae i gynorthwyo awdurdodau lleol i wneud y penderfyniad hwnnw?
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
These are matters, of course, that remain under consideration, but I will write to the Member and indeed to the Plaid Cymru Member for South Wales West, Bethan, and I will provide information on the current situation and the proposed way forward.
Mae'r rhain yn faterion, wrth gwrs, sy'n parhau i gael eu hystyried, ond byddaf yn ysgrifennu at yr Aelod ac yn wir i Aelod Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, Bethan, a byddaf yn rhoi’r wybodaeth am y sefyllfa bresennol a'r ffordd arfaethedig ymlaen.
 
Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig
Transatlantic Trade and Investment Partnership
 
14:05
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
7. Pa drafodaethau y mae’r Prif Weinidog wedi'u cael ynghylch y goblygiadau i Gymru o’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig arfaethedig? OAQ(4)1825(FM)
7. What discussions has the First Minister had about the implications for Wales of the proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership? OAQ(4)1825(FM)
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is a reserved matter, but given the significance of trade to the Welsh economy, it is essential that the right balance is struck between safeguarding and encouraging trade, protecting investors and, of course, safeguarding the ability to keep services public. Neither I nor this Government under any circumstances would look to support any treaty that would put us in a position of being unable to defend the Welsh NHS. We are assured by the UK Government that that will not be the case, but it is worth repeating the Welsh Government's view as well.
Mae'n fater a gadwyd yn ôl, ond o ystyried pwysigrwydd masnach i economi Cymru, mae'n hanfodol bod y cydbwysedd cywir yn cael ei daro rhwng diogelu ac annog masnach, diogelu buddsoddwyr ac, wrth gwrs, diogelu'r gallu i gadw gwasanaethau’n gyhoeddus. Ni fyddwn i na’r Llywodraeth hon yn dymuno cefnogi unrhyw gytundeb a fyddai'n ein rhoi mewn sefyllfa o fethu ag amddiffyn y GIG yng Nghymru dan unrhyw amgylchiadau. Mae Llywodraeth y DU yn ein sicrhau na fydd hynny'n digwydd, ond mae'n werth ailadrodd barn Llywodraeth Cymru hefyd.
 
14:06
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
The European Commission President, Juncker, has tried to reassure people that he will not sacrifice Europe's safety, health, social and data protection standards on the altar of free trade. Nevertheless, in its present guise, is it not the case that multinationals could sue elected Governments for doing anything that puts their profits at risk? Just as the referendum on Thursday will be a forever decision for the Scottish people, is it not the case that the TTIP could be a forever decision that would make it impossible to defend the NHS from privatisation?
Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Juncker, wedi ceisio sicrhau pobl na fydd yn aberthu safonau diogelwch, iechyd, cymdeithasol a diogelu data Ewrop ar allor masnach rydd. Serch hynny, yn ei ffurf bresennol, onid yw'n wir y gallai cwmnïau rhyngwladol erlyn Llywodraethau etholedig am wneud unrhyw beth sy'n rhoi eu helw mewn perygl? Yn union fel y bydd y refferendwm ddydd Iau yn benderfyniad am byth i bobl yr Alban, onid yw'n wir y gallai'r Barneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig fod yn benderfyniad am byth a fyddai'n ei gwneud yn amhosibl amddiffyn y GIG rhag preifateiddio?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is the view of the UK Government that that would not happen; it is for it to express that view and, indeed, to defend it. What I can say in terms of the Welsh Government is that we would not support any treaty that would force any Government anywhere in the UK to privatise services. Public services should be kept public and under no circumstances should there be any pressure on anyone to remove them from the public sphere.
Barn Llywodraeth y DU yw na fyddai hynny'n digwydd; ei chyfrifoldeb hi yw mynegi'r farn honno ac, yn wir, ei hamddiffyn. Yr hyn y gallaf ei ddweud o ran Llywodraeth Cymru yw na fyddem yn cefnogi unrhyw gytundeb a fyddai'n gorfodi unrhyw Lywodraeth mewn unrhyw le yn y DU i breifateiddio gwasanaethau. Dylai gwasanaethau cyhoeddus gael eu cadw’n gyhoeddus ac ni ddylai fod unrhyw bwysau ar unrhyw un i gael gwared arnynt o’r byd cyhoeddus dan unrhyw amgylchiadau.
 
14:07
William GrahamBywgraffiadBiography
As I understand it, First Minister, the EU Trade Commissioner, Karel De Gucht, has specifically confirmed that public services are exempted. The First Minister will know that the European Commission has taken the unprecedented step of setting up a very wide ranging panel of businesses, trade unions and consumer interests to take this matter forward and it is hoped that this, should it come to fruition, could boost United Kingdom trade by more than £10 billion a year.
Fel rwy’n ei deall hi, Brif Weinidog, mae Comisiynydd Masnach yr UE, Karel De Gucht, wedi cadarnhau’n benodol bod gwasanaethau cyhoeddus wedi eu heithrio. Bydd y Prif Weinidog yn gwybod bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cymryd y cam digynsail o sefydlu panel eang iawn o fusnesau, undebau llafur a buddiannau defnyddwyr i symud ymlaen â'r mater hwn a gobeithir y gallai hyn, pe byddai’n dwyn ffrwyth, roi hwb o fwy na £10 biliwn y flwyddyn i fasnach y Deyrnas Unedig.
 
14:07
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I welcome the words of the Commission—that is important—but it is also important that the Commission ensures that that message is heard loud and clear by the European Court of Justice, which, of course, may take a different view. So, the more that that is emphasised and reiterated by the Commission itself, the easier it will be for Governments to keep public services public.
Rwy’n croesawu geiriau'r Comisiwn—mae hynny'n bwysig—ond mae hefyd yn bwysig bod y Comisiwn yn sicrhau bod y neges yn cael ei chlywed yn eglur gan Lys Cyfiawnder Ewrop, a allai, wrth gwrs, fod â barn wahanol. Felly, y mwyaf y caiff hynny ei bwysleisio a’i ailadrodd gan y Comisiwn ei hun, y rhwyddaf y bydd hi i Lywodraethau gadw gwasanaethau cyhoeddus yn gyhoeddus.
 
14:08
As part of these negotiations, US Senators have called for an end to European specialist product definitions, which are a mark of quality for us here in relation to Welsh lamb, Welsh beef, Halen Môn and other food produce. The EU has already banned hormone-treated beef and chlorine-washed chicken from the US, but the TTIP means that these bans could be lifted. Do you agree that the outcome of these discussions could be very detrimental to the food sector in Wales, and could you be a bit more specific as to how your Government is ensuring that those views are being represented within those discussions?
Yn rhan o'r trafodaethau hyn, mae Seneddwyr yn yr Unol Daleithiau wedi galw am roi terfyn ar ddiffiniadau cynnyrch arbenigol Ewropeaidd, sy’n farc ansawdd i ni yma o ran cig oen Cymru, cig eidion Cymru, Halen Môn a chynhyrchion bwyd eraill. Mae'r UE eisoes wedi gwahardd cig eidion wedi ei drin â hormonau a chyw iâr wedi ei olchi â chlorin o'r Unol Daleithiau, ond mae'r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig yn golygu y gellid diddymu’r gwaharddiadau hyn. A ydych chi’n cytuno y gallai canlyniad y trafodaethau hyn fod yn niweidiol iawn i'r sector bwyd yng Nghymru, ac a allech chi fod ychydig yn fwy manwl ynghylch sut mae eich Llywodraeth yn sicrhau bod y safbwyntiau hynny’n cael eu cynrychioli yn y trafodaethau hynny?
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Those views are exceptionally important for us. We are ensuring that Wales's views are heard, but what I can say with regard to food standards is that the TTIP is not designed to undermine food standards that exist within the European Union. It will still be the case that anybody who wishes to export to the European Union will have to meet the European Union's food standards. That is clarification that I welcome.
Mae’r safbwyntiau hynny yn eithriadol o bwysig i ni. Rydym ni’n sicrhau bod safbwyntiau Cymru'n cael eu clywed, ond yr hyn y gallaf ei ddweud o ran safonau bwyd yw mai nad tanseilio safonau bwyd sy'n bodoli yn yr Undeb Ewropeaidd yw bwriad y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig. Bydd yn dal yn wir y bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n dymuno allforio i'r Undeb Ewropeaidd fodloni safonau bwyd yr Undeb Ewropeaidd. Mae hwnnw'n eglurhad yr wyf yn ei groesawu.
 
Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar
Early Years Support
 
14:09
8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar gefnogaeth blynyddoedd cynnar i blant difreintiedig o dan 5 oed? OAQ(4)1822(FM)
8. Will the First Minister make a statement on early years support for disadvantaged children under the age of 5? OAQ(4)1822(FM)
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym yn gwybod bod hyn yn rhywbeth pwysig dros ben. Yr haf diwethaf, cyhoeddwyd ein cynllun blynyddoedd cynnar a gofal plant strategol, o dan yr enw ‘Adeiladu Dyfodol Mwy Disglair’, sy’n dangos y camau sylweddol rydym wedi’u cymryd hyd yma.
We know that this is extremely important. Last summer, we published our strategic early years and childcare plan, under the name ‘Building a Brighter Future’, which sets out the significant actions that we have taken to date.
 
14:09
Rwy’n cydnabod y camau sylweddol sydd wedi cael eu cymryd, ond ym mis Mawrth eleni, ymestynnodd Llywodraeth Prydain y ddarpariaeth o ran y ‘pupil premium’ i blant o dan bump oed. Mae eich Llywodraeth chi cyn hyn wedi dweud nad yw’n barod i ystyried hynny, ond a wnewch chi, yn ystod eich trafodaethau ynglŷn â’r gyllideb, sicrhau eich bod yn gweld beth sydd i’w elwa o ran plant tair a phedair oed o fewn y gyfundrefn addysg os yw’r math o ddarpariaeth yn cael ei ymestyn?
I acknowledge the significant steps that have been taken, but, of course, the UK Government, in March of this year, extended the provision from the point of view of the pupil premium to children under the age of five. Your Government before now has stated that it is not willing to consider that, but will you, in your discussion on the budget, ensure that you consider what advantages there are for three and four-year-olds within the education system if that kind of provision is extended?
 
14:10
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym yn ddigon parod i wrando ar gynlluniau sy’n mynd i helpu plant, yn enwedig plant o dan bump oed. Rwy’n siŵr y bydd hwn yn rhywbeth a fydd yn cael ei drafod dros y misoedd nesaf.
We are more than happy to listen to plans that will help children, especially those under five. I am sure that this will be something that is discussed over the coming months.
 
14:10
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
First Minister, according to the index of multiple deprivation, Tudno ward in Conwy has 20% of children living in the most depressed poverty levels—that is 233 children. While we commend the work of Home Start in Conwy, which is a fantastic support network, it is only able to support around 70 families per year. As the First Minister of Wales, what are you doing to support those families who are not able to access this much needed support?
Brif Weinidog, yn ôl y mynegai amddifadedd lluosog, mae 20% o blant yn ward Tudno yng Nghonwy yn byw yn y lefelau tlodi mwyaf dirwasgedig—mae hynny’n 233 o blant. Er ein bod yn cymeradwyo gwaith Home-Start yng Nghonwy, sy'n rhwydwaith cefnogaeth gwych, dim ond tua 70 o deuluoedd y mae’n gallu eu cefnogi bob blwyddyn. Beth ydych chi’n ei wneud fel Prif Weinidog Cymru i gefnogi’r teuluoedd hynny nad ydynt yn gallu cael mynediad at y gefnogaeth hon y mae wir ei hangen?
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If you look at the support that is available through Communities First and the support that is available through Flying Start, we have a good record, I believe, of giving assistance to those communities that need it most, with a view to ensuring that they grow and prosper in the future. That is why we have seen so many communities be able to provide opportunities for the people who live there that they otherwise would not have had.
Os edrychwch chi ar y gefnogaeth sydd ar gael trwy Cymunedau yn Gyntaf a'r gefnogaeth sydd ar gael trwy Dechrau'n Deg, mae gennym hanes da, rwy’n credu, o roi cymorth i'r cymunedau hynny sydd ei angen fwyaf, gyda'r bwriad o sicrhau eu bod yn tyfu ac yn ffynnu yn y dyfodol. Dyna pam yr ydym ni wedi gweld cymaint o gymunedau yn gallu cynnig cyfleoedd i'r bobl sy'n byw yno na fyddent wedi eu cael fel arall.
 
Gwasanaethau Gofal Llygaid
Eye Care Services
 
14:11
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
9. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y ddarpariaeth o wasanaethau gofal llygaid yng Nghymru? OAQ(4)1826(FM)
9. Will the First Minister make a statement on the provision of eye care services in Wales? OAQ(4)1826(FM)
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Our eye health care delivery plan commits the Government to improving eye health, building on the Wales eye care service initiative.
Gwnaf. Mae ein cynllun cyflawni ar ofal iechyd llygaid yn ymrwymo'r Llywodraeth i wella iechyd llygaid, gan adeiladu ar fenter gwasanaeth gofal llygaid Cymru.
 
14:11
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
Thank you for that. A constituent in my region experienced a marked deterioration in her sight when her regular eye care treatment was cancelled due to staff shortages at Ysbyty Cwm Rhondda. The service was suspended. Alternative provision was eventually found, but because of the time taken to do that, the deterioration is, for her, permanent. Would you agree that this is unacceptable? What action will your Government take to ensure that eye care services are improved, or can we expect more specialist services to shut down due to staff shortages?
Diolch i chi am hynna. Gwaethygodd golwg etholwr yn fy rhanbarth i yn sylweddol pan gafodd ei thriniaeth gofal llygaid rheolaidd ei ganslo oherwydd prinder staff yn Ysbyty Cwm Rhondda. Cafodd y gwasanaeth ei atal dros dro. Daethpwyd o hyd i ddarpariaeth arall yn y pen draw, ond oherwydd yr amser a gymerwyd i wneud hynny, mae'r dirywiad yn barhaol iddi hi. A fyddech chi’n cytuno bod hyn yn annerbyniol? Pa gamau wnaiff eich Llywodraeth eu cymryd i sicrhau bod gwasanaethau gofal llygaid yn cael eu gwella, neu a allwn ni ddisgwyl gweld mwy o wasanaethau arbenigol yn cau oherwydd prinder staff?
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No. There have been problems at Ysbyty Cwm Rhondda with an unprecedented level of sickness. That is the reason for it. The next question was what has been done about it. The local health board held a meeting on 11 September to address the problems and to build a more detailed plan for ophthalmology services for Cwm Taf. Patients should see a marked improvement in access to services in the coming months. In the meantime, the health board has advised that the hospital has reduced the backlog of patients requiring immediate treatment from 79 to 29 people. It intends to treat the remainder as quickly as possible. Saturday clinics have been introduced in order for that to happen. If any member of the public is waiting longer than 26 weeks, they should contact the chief executive of the LHB in order to ensure that the LHB moves forward with their case.
Na allwn. Bu problemau yn Ysbyty Cwm Rhondda gyda lefel digynsail o salwch. Dyna'r rheswm am hyn. Y cwestiwn nesaf oedd beth sydd wedi cael ei wneud am y peth. Cynhaliodd y bwrdd iechyd lleol gyfarfod ar 11 Medi i fynd i'r afael â'r problemau ac i adeiladu cynllun mwy manwl ar gyfer gwasanaethau offthalmoleg ar gyfer Cwm Taf. Dylai cleifion weld gwelliant sylweddol o ran mynediad at wasanaethau yn y misoedd nesaf. Yn y cyfamser, mae'r bwrdd iechyd wedi dweud bod yr ysbyty wedi lleihau’r ôl-groniad o gleifion sydd angen triniaeth ar unwaith o 79 i 29 o bobl. Mae'n bwriadu trin y gweddill cyn gynted â phosibl. Cyflwynwyd clinigau dydd Sadwrn er mwyn i hynny ddigwydd. Os bydd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn aros mwy na 26 wythnos, dylai gysylltu â phrif weithredwr y BILl er mwyn sicrhau bod y BILl yn symud ymlaen gyda'i achos.
 
14:13
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
Next week is Eye Health Week across the UK, as you are probably well aware, with the message that the number of people with sight loss is expected to double, from the almost 100,000 now across Wales, every 25 years. However, over 50% of that sight loss can be prevented. How will the Welsh Government respond to the call by that campaign and the chair of the Eye Health Week steering group in Wales, to encourage people to have an eyesight test every two years, not only to establish whether they need glasses or contact lenses, but to detect eye conditions that could cause wider health problems?
Mae’n Wythnos Iechyd y Llygaid ar draws y DU yr wythnos nesaf, fel y gwyddoch yn iawn mae'n debyg, gyda'r neges y disgwylir i nifer y bobl sydd wedi colli eu golwg ddyblu, o bron i 100,000 ledled Cymru ar hyn o bryd, bob 25 mlynedd. Fodd bynnag, gellir atal dros 50% o'r achosion hynny o golli golwg. Sut wnaiff Llywodraeth Cymru ymateb i'r alwad gan yr ymgyrch honno a chadeirydd grŵp llywio Wythnos Iechyd y Llygaid yng Nghymru, er mwyn annog pobl i gael prawf golwg bob dwy flynedd, nid yn unig er mwyn canfod a oes angen sbectol neu lensys cyffwrdd ond hefyd canfod cyflyrau llygaid a allai achosi problemau iechyd ehangach?
 
14:13
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have the eye health care delivery plan, which was launched in September of last year. We are leading the way when it comes to the Wales eye care service. It is recognised as doing so. It is inevitable that the number of people with eye disease will rise, because of the ageing population. However, if you look at wet macular degeneration, six years ago, there was effectively no treatment; now there is. People are being treated and that is something to be welcomed. There are some conditions, of course, for which there are no treatments. It is quite natural, for example, as people age, for their retinas to become opaque and it makes it much more difficult to see contrast. As some of us know only too well, you find yourself doing this when trying to look at a document, particularly if it has a sheen on it. The eye care service is, I believe, leading the way, certainly as far as Britain is concerned. That is shown by the fact that, in 2013-14, just for wet macular degeneration, there were 30,000 appointments and 16,000 minor procedures to treat people with wet AMD. Those people, only just a few years ago, would have gone blind.
Mae’r cynllun cyflawni ar ofal iechyd llygaid gennym, a lansiwyd ym mis Medi y llynedd. Rydym ni ar flaen y gad pan ddaw at wasanaeth gofal llygaid Cymru. Cydnabyddir bod hynny’n wir. Mae'n anochel y bydd nifer y bobl sy'n dioddef o glefyd y llygaid yn cynyddu, oherwydd bod y boblogaeth yn heneiddio. Fodd bynnag, os edrychwch chi ar ddirywiad macwlaidd gwlyb, chwe blynedd yn ôl, nid oedd unrhyw driniaeth ar ei gyfer i bob pwrpas; erbyn hyn mae triniaeth ar gael. Mae pobl yn cael eu trin ac mae hynny'n rhywbeth i'w groesawu. Ceir rhai cyflyrau, wrth gwrs, lle nad oes triniaethau. Mae'n eithaf naturiol, er enghraifft, wrth i bobl heneiddio, i’w retinas droi’n afloyw ac mae'n ei gwneud yn llawer anos gweld cyferbyniad. Fel y mae rhai ohonom yn ei wybod yn iawn, byddwch yn canfod eich hun yn gwneud hyn wrth geisio edrych ar ddogfen, yn enwedig os oes sglein arni. Yn fy marn i, mae'r gwasanaeth gofal llygaid yn arwain y ffordd, yn sicr cyn belled ag y mae Prydain yn y cwestiwn. Dangosir hynny gan y ffaith, yn 2013-14, dim ond o ran dirywiad macwlaidd gwlyb, roedd 30,000 o apwyntiadau a 16,000 o fân-driniaethau i drin pobl ag AMD gwlyb. Byddai’r bobl hynny wedi mynd yn ddall dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl.
 
Masnachu Pobl
Human Trafficking
 
14:14
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
10. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd dros weddill tymor y Cynulliad 2014-15 i fynd i'r afael â masnachu pobl yng Nghymru? OAQ(4)1824(FM)
10. What action will the Welsh Government take in the remainder of the 2014-15 Assembly term to tackle human trafficking in Wales? OAQ(4)1824(FM)
 
14:15
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We will of course continue our work to tackle this crime, which we prefer to call slavery. Our Wales anti-slavery leadership group is providing strong oversight and clear direction for this work.
Byddwn wrth gwrs yn parhau â'n gwaith i fynd i'r afael â’r drosedd hon, y mae’n well gennym ei galw’n gaethwasiaeth. Mae ein grŵp arweinyddiaeth gwrth-gaethwasiaeth Cymru yn darparu goruchwyliaeth gref a chyfeiriad eglur ar gyfer y gwaith hwn.
 
14:15
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Human trafficking in Wales is on the increase, with the number of reported cases rising from 34 to 50 in the last year alone. However, as with hate crime, it is likely that human trafficking