Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Gwasanaethau Iechyd
Health Services
 
13:30
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau iechyd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)1846(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the provision of health services in Brecon and Radnorshire? OAQ(4)1846(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our priority is to ensure that all people in Brecon and Radnorshire, as elsewhere in Wales, receive safe, sustainable, high-quality healthcare, that is delivered as close to patients’ homes as possible.
Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod pawb ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, fel mewn mannau eraill yng Nghymru, yn derbyn gofal iechyd diogel, cynaliadwy, o ansawdd uchel, sy'n cael ei ddarparu mor agos at gartrefi cleifion â phosibl.
 
13:30
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
I have recently been contacted by a clinician who looks after my constituents. He stated that on a recent ward round, of the 12 patients in his beds, five were suffering from delayed transfers of care and five more were nearing that position. He put that down to the inability of the local social services department to provide timely packages of care at home. I have also been contacted by constituents who are desperate to get their relatives out of nearby district general hospitals back to community facilities, but they cannot because there is a lack of beds. What can the Welsh Government do to ensure that healthcare and social services are more in alignment and that patients do not have to suffer because of the inability to source packages of home care?
Cysylltodd clinigydd sy'n gofalu am fy etholwyr â mi yn ddiweddar. Dywedodd fod pump o’r 12 claf yn ei welyau ar rownd ward yn ddiweddar yn dioddef o oedi wrth drosglwyddo gofal ac roedd pump arall yn agosáu at y sefyllfa honno. Dywedodd mai anallu'r adran gwasanaethau cymdeithasol lleol i ddarparu pecynnau amserol o ofal yn y cartref oedd yn gyfrifol am hynny. Mae etholwyr sy'n daer i gael eu perthnasau allan o ysbytai cyffredinol dosbarth cyfagos yn ôl i gyfleusterau cymunedol wedi cysylltu â mi hefyd, ond ni allant wneud hynny oherwydd bod prinder gwelyau. Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i sicrhau bod gofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn cyd-fynd â’i gilydd yn well ac nad oes rhaid i gleifion ddioddef oherwydd yr anallu i ddod o hyd i becynnau gofal cartref?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of the Liberal Democrats will know that this forms an important part of the work of the Williams commission. I can say that, generally in Wales, delayed transfers of care were down in July. Nevertheless, it is important that local authorities look very carefully at the packages that they provide in order that people can go home. Ultimately, of course, we want to make sure, as I said earlier, that people do not spend more time in hospital than they need to, and we would expect Powys, as well as every other local authority in Wales, to be able to deliver the service that people would expect. However, again, we know that there are issues that will need to be resolved as part of the Williams process to improve the service for local people.
Bydd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn gwybod bod hyn yn rhan bwysig o waith comisiwn Williams. Gallaf ddweud bod achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng ym mis Gorffennaf yng Nghymru yn gyffredinol. Serch hynny, mae'n bwysig bod awdurdodau lleol yn edrych yn ofalus iawn ar y pecynnau y maent yn eu darparu er mwyn i bobl fynd adref. Yn y pen draw, wrth gwrs, rydym ni eisiau gwneud yn siŵr, fel y dywedais yn gynharach, nad yw pobl yn treulio mwy o amser yn yr ysbyty nag y mae angen iddynt, a byddem yn disgwyl i Bowys, yn ogystal â phob awdurdod lleol arall yng Nghymru, allu darparu'r gwasanaeth y byddai pobl yn ei ddisgwyl. Fodd bynnag, unwaith eto, rydym yn gwybod bod problemau y bydd angen eu datrys yn rhan o broses Williams i wella'r gwasanaeth ar gyfer pobl leol.
 
13:32
I welcomed, as did many of my constituents, the Minister for Health and Social Services’ decision earlier this year to commission a special review of healthcare in Wales. I understand that the Welsh Institute for Health and Social Care, which carried out that review, is due to report in the autumn—if not, indeed, this month. Are you able to provide an update on the study, First Minister, and are you able to indicate a timetable for your response, and also the health board’s response, to its findings?
Croesewais, fel y gwnaeth llawer o’m hetholwyr, benderfyniad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gynharach eleni i gomisiynu adolygiad arbennig o ofal iechyd yng Nghymru. Rwy’n deall bod Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, a gynhaliodd yr adolygiad hwnnw, i fod i adrodd yn yr hydref—os nad, yn wir, y mis hwn. A allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr astudiaeth, Brif Weinidog, ac a allwch chi nodi amserlen ar gyfer eich ymateb, ac ymateb y bwrdd iechyd hefyd, i’w chanfyddiadau?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. The timetable has not changed, to my knowledge. It is an important study and we look forward to studying in depth its findings and then acting on the recommendations.
Gallaf. Nid yw'r amserlen wedi newid, hyd y gwn i. Mae'n astudiaeth bwysig ac rydym yn edrych ymlaen at astudio ei chanfyddiadau yn fanwl ac yna gweithredu ar yr argymhellion.
 
13:33
The people of Brecon and Radnorshire have their health provided by the Powys Teaching Local Health Board, which had an overspend of almost £20 million in the last financial year as a result of your Labour Government’s NHS cuts. What assurances can you give the people of Brecon and Radnorshire and, indeed, the wider country of Wales, that the resources available to the NHS are sufficient to meet their needs, especially when we see an ambulance service in crisis, waiting lists spiralling out of control, and cancer patients not able to access the drugs that they need?
Darperir iechyd pobl Brycheiniog a Sir Faesyfed gan Fwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys, a orwariodd o bron i £20 miliwn yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf o ganlyniad i doriadau eich Llywodraeth Lafur i’r GIG. Pa sicrwydd allwch chi ei roi i bobl Brycheiniog a Sir Faesyfed ac, yn wir, i wlad ehangach Cymru, bod yr adnoddau sydd ar gael i'r GIG yn ddigonol i ddiwallu eu hanghenion, yn enwedig pan fyddwn yn gweld gwasanaeth ambiwlans mewn argyfwng, rhestrau aros yn mynd allan o reolaeth a chleifion canser ddim yn gallu cael gafael ar y cyffuriau sydd eu hangen arnynt?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, that was an ironic speech, given the announcement yesterday with regard to one cancer drug. The Member seems to have forgotten that one. If you look at the figures for Powys, in July of this year, we see that referral-to-treatment times show a 98.6% performance against a 95% target, with no patient waiting in excess of 36 weeks. That is one among many items of data that show that the people of Powys have healthcare that is provided well for them, both by English providers—that is true—and by Welsh providers. We want to make sure, of course, as we look toward the budget, that money in Wales, in terms of health spending, continues to grow, and that we will be in a position where health spend in Wales per head remains above that in England, as it has always been.
Wel, roedd honna’n araith eironig, o ystyried y cyhoeddiad ddoe o ran un cyffur canser. Mae’n ymddangos bod yr Aelod wedi anghofio hynny. Os edrychwch chi ar y ffigurau ar gyfer Powys, gwelwn ym mis Gorffennaf eleni bod amseroedd atgyfeirio i driniaeth yn dangos perfformiad o 98.6% yn erbyn targed o 95%, a dim un claf yn aros mwy na 36 wythnos. Mae hynny yn un ymhlith llawer o eitemau o ddata sy'n dangos bod pobl Powys yn cael gofal iechyd a ddarperir yn dda ar eu cyfer, gan ddarparwyr yn Lloegr—mae hynny’n wir—a chan ddarparwyr yng Nghymru. Rydym eisiau gwneud yn siŵr, wrth gwrs, wrth i ni edrych tuag at y gyllideb, bod yr arian yng Nghymru, o ran gwariant ar iechyd, yn parhau i dyfu, ac y byddwn mewn sefyllfa lle mae gwariant ar iechyd yng Nghymru yn parhau i fod yn uwch nag yn Lloegr, fel y mae wedi bod erioed.
 
13:34
I ddychwelyd at y gwasanaethau go iawn i’r etholwyr ym Mhowys, ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, un o’r problemau gyda’r ffaith nad oes ysbyty cyffredinol yn y sir yw’r ddibyniaeth ar wasanaethau cymunedol. Wrth inni bwyso a mesur yr adroddiad y byddwch yn ei dderbyn gan yr Athro Marcus Longley, sut y gallwch sicrhau bod ymateb y Llywodraeth yn un sy’n cadarnhau ac yn tyfu gwasanaethau cymunedol? Yn gyffredinol drwy orllewin Cymru, y gŵyn yw ei bod yn iawn delio â rhai o’r toriadau a’r newidiadau sy’n digwydd mewn ysbytai, ond bod yn rhaid cael y gwasanaethau cymunedol i ddal y slac. Nid yw hynny ar gael ym mhob rhan o Bowys, nac yn gyffredin drwy’r gorllewin, ar hyn o bryd.
To return to real services for constituents in Powys, in Brecon and Radnorshire, one problem resulting from the lack of a district general hospital in the county is the reliance on community services. As we consider the report that you are to receive from Professor Marcus Longley, how can you ensure that the Government’s response confirms and grows community services? In general in west Wales, the complaint heard is that it is one thing to deal with some of the cuts and changes in hospitals, but that community services are a must in order to provide cover. Such services are not currntly available in all parts of Powys, nor more generally in west Wales.
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, wrth gwrs, mae’r astudiaeth wedi ei chroesawu gan bawb sy’n gweithio yn y sector yn y canolbarth. Rydym yn edrych ymlaen at weld beth fydd yr astudiaeth honno yn ei ddangos. Rydym yn erfyn y bydd wedi ei gwblhau erbyn diwedd y mis hwn. Unwaith y bydd y canlyniadau ar gael, bydd y Gweinidog yn ystyried beth oedd gan yr astudiaeth i’w ddweud.
Well, of course, the report has been welcomed by all who work in the sector in mid Wales. We look forward to seeing what the study shows. We expect it to be completed by the end of this month. Once the results are available, the Minister will consider what the study had to say.
 
Blaenoriaethau Trafnidiaeth
Transport Priorities
 
13:35
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau ar gyfer trafnidiaeth yng ngorllewin Cymru dros y 12 mis nesaf? OAQ(4)1834(FM)
2. Will the First Minister make a statement on his priorities for transport in west Wales over the next 12 months? OAQ(4)1834(FM)
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym yn cyflwyno ystod o gamau i wella trafnidiaeth. Er enghraifft, rydym yn parhau i roi cymorth i wasanaethau bws, gan gynnwys cymorth i Bwcabus. Hefyd, ym mis Ebrill agorwyd yn swyddogol ffordd yr A477 rhwng San Clêr a Rhos-goch, sy’n hollbwysig i drigolion yr ardal.
We are taking forward a range of actions to improve transport. For example, we continue to provide support for bus services, including support for Bwcabus. Also, in April we officially opened the A477 St Clears to Red Roses road, which is crucial for the local population.
 
13:36
Brif Weinidog, cwrddais yn ddiweddar ag etholwyr yn Abergwaun sy’n galw am ffordd osgoi i leddfu rhai o’r problemau traffig ar y ffordd fawr i’r dref o gyfeiriad Aberteifi. Mae’ch rhagflaenydd chi, rai blynyddoedd yn ôl, wedi cydnabod yr anhawster o yrru yn y rhan hon o Abergwaun. Felly, a fyddech chi fel Llywodraeth yn fodlon ymrwymo i edrych ar gynigion a fydd yn datrys y problemau hyn, gan gynnwys creu ffordd osgoi yn yr ardal, o ystyried y byddwn yn derbyn cyfran arall o arian Ewropeaidd maes o law?
First Minister, I recently met with constituents in Fishguard who are calling for a bypass to alleviate some of the traffic problems on the approach to the town from Cardigan. Your predecessor recognised, some years ago, how difficult it is to drive in this part of Fishguard. Therefore, would you, as a Government, be willing to commit to looking at solutions to these problems, including the construction of a bypass in the area, given that we will soon be receiving another round of European funding?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rwy’n adnabod yr heol, wrth gwrs, ac mae cornel anodd ar un rhan ohoni, wrth droi i fynd lan y tyle ar bwys yr harbwr. Byddem wedi meddwl, o adnabod yr ardal, y byddai creu ffordd osgoi yn brosiect mawr—man a man dweud hynny. Fodd bynnag, wedi dweud hynny, gofynnaf i’r Gweinidog ystyried y galw am ffordd osgoi yn yr ardal honno o Abergwaun, i adeiladu, wrth gwrs, ar yr hyn rydym wedi ei wneud yn barod yn Abergwaun, sef sicrhau dyfodol gwasanaeth trên yr harbwr, a’r dref, i’r dwyrain.
I know the road, of course; there is a difficult corner on it as you turn up the hill near the harbour. I would have thought, knowing the area, that building a bypass would be a huge project—I might as well say that. However, having said that, I will ask the Minister to consider demand for a bypass in that part of Fishguard, to build upon, of course, what we have already done in Fishguard, securing the future of the train service to the harbour, the town and the east.
 
13:37
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, beth yw polisi Llywodraeth Cymru ynglŷn â chylchfannau ar heolydd deuol? Mae cwestiynau wedi codi ynglŷn â’r mynediad i’r heol newydd yr oeddech yn sôn amdani, rhwng San Clêr a Rhos-goch, o gyfeiriad Llanddowror. Mae pryder, wrth i bobl dynnu allan yn y fan honno, y bydd ceir yn mynd ar gyflymder mawr ar hyd yr heol honno, ac y gallai hynny greu damweiniau.
First Minister, what is the Welsh Government’s policy on roundabouts on dual carriageways? Questions have arisen on access to the new road that you just mentioned between St Clears and Red Roses from the direction of Llanddowror. There is concern, as people pull out there, that cars may be travelling at great speed on that road and that it could cause accidents.
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n hollol arferol, wrth gwrs, cael cylchfannau ar bob heol, ar wahân i draffyrdd. O ran yr heol honno, gofynnaf i’r Gweinidog ysgrifennu atoch ynglŷn â’r pwynt hwnnw, gydag ateb.
It is usual, of course, to have roundabouts on all roads with the exception of motorways. As regards that road in particular, I will ask the Minister to write to you diractly with an answer to that point.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:38
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon, we have the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Yn gyntaf y prynhawn yma, mae gennym arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:38
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
First Minister, events in Scotland, and the response of the UK parties, have created a new context for debate on the constitution in these islands. Is it your view that the time has now come to go further on tax powers for this National Assembly, and do you agree that a referendum on income tax powers is now not necessary?
Brif Weinidog, mae’r digwyddiadau yn yr Alban, ac ymateb pleidiau’r DU, wedi creu cyd-destun newydd ar gyfer dadl ar y cyfansoddiad yn yr ynysoedd hyn. A ydych chi o’r farn bod yr amser wedi dod bellach i fynd ymhellach o ran pwerau treth ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol hwn, ac a ydych chi’n cytuno nad oes angen refferendwm ar bwerau treth erbyn hyn?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, I think that the referendum will still be necessary, but I do agree that the current suggestion in the Wales Bill is now consigned to history. I do not find anybody looking to defend the lockstep, for example. I do think that there is great scope now to look once again at the tax-varying arrangements of the devolved administrations, as a whole, and to go beyond what the Wales Bill actually says.
Na, rwy’n meddwl y bydd angen y refferendwm o hyd, ond rwy’n cytuno bod yr awgrym cyfredol ym Mil Cymru yn hen hanes erbyn hyn. Nid wyf yn gweld unrhyw un sydd eisiau amddiffyn y camu clos, er enghraifft. Rwyf yn credu bod yna gyfle gwych bellach i edrych unwaith eto ar drefniadau amrywio trethi'r gweinyddiaethau datganoledig, yn eu cyfanrwydd, ac i fynd y tu hwnt i'r hyn y mae Bil Cymru yn ei ddweud mewn gwirionedd.
 
13:39
Thank you for your answer there. It is interesting that you want to keep the referendum in place, so that is one area of no change. I have listened very carefully to what you have had to say in recent days on the question of home rule for Wales. Now, it is important to establish how your suggestion of home rule differs from the current arrangements, or from the Silk proposals for further devolution. Could you tell us whether, for example, you support the devolution of the criminal justice system to this National Assembly—in the near rather than the distant future—or whether you support, for example, the removal of the upper limit on energy powers? What exactly does home rule look like to you, First Minister?
Diolch i chi am eich ateb. Mae'n ddiddorol eich bod eisiau parhau â’r refferendwm, felly dyna un maes o ddim newid. Rwyf wedi gwrando'n ofalus iawn ar yr hyn y bu gennych chi i’w ddweud yn y diwrnodau diwethaf ar y cwestiwn o ymreolaeth i Gymru. Nawr, mae'n bwysig canfod sut mae eich awgrym o ymreolaeth yn wahanol i'r trefniadau cyfredol, neu i gynigion Silk ar gyfer datganoli pellach. A allech chi ddweud wrthym a ydych, er enghraifft, yn cefnogi datganoli'r system cyfiawnder troseddol i'r Cynulliad Cenedlaethol hwn—yn y dyfodol agos yn hytrach na'r dyfodol pell—neu a ydych chi’n cefnogi, er enghraifft, cael gwared ar y terfyn uchaf ar bwerau ynni? Beth yn union yw ystyr ymreolaeth i chi, Brif Weinidog?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, we must separate powers from structure. To my mind, the issue of powers must be dealt with separately. That means that the Wales Bill must progress through Parliament. I would like to see the whole of Part 1 implemented, beyond the Wales Bill, the whole of Part 2 implemented, and, of course, Wales’s underfunding dealt with; those are fundamentals.
Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i ni wahanu pwerau oddi wrth strwythur. Yn fy marn i, mae’n rhaid ymdrin â’r mater o bwerau ar wahân. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i Fil Cymru symud drwy'r Senedd. Hoffwn weld Rhan 1 i gyd ar waith, y tu hwnt i Fil Cymru, Rhan 2 i gyd ar waith, ac, wrth gwrs, datrys tanariannu Cymru; dyna’r hanfodion.
 
With regard to the convention, I would envisage it looking at the structure of devolution within the UK, to create what I have described as home rule in the UK. That would mean that there would need to be, initially, a meeting of all four administrations, a way forward would need to be agreed, and the final constitutional arrangement would need to be agreed by all four Governments. It is not sufficient for the whole thing to be done in Westminster, without proper input from Scotland, Wales and Northern Ireland.
O ran y confensiwn, byddwn yn rhagweld y bydd yn edrych ar strwythur datganoli yn y DU, i greu’r hyn yr wyf wedi ei ddisgrifio fel ymreolaeth yn y DU. Byddai hynny'n golygu y byddai angen, yn y lle cyntaf, cyfarfod rhwng y pedair gweinyddiaeth, byddai angen cytuno ar ffordd ymlaen, a byddai angen i bob un o'r pedair Llywodraeth gytuno ar y drefn gyfansoddiadol derfynol. Nid yw'n ddigon i’r holl beth gael ei wneud yn San Steffan, heb fewnbwn priodol gan Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
 
The leader of Plaid Cymru is absolutely right to say that things have changed. I have to say to Members that, I suspect, if I had said three months ago that I was in favour of home rule, I would have received a great deal of criticism from elsewhere, but that is the way that things have changed now. I have not been silent in terms of my view of what the future should hold.
Mae arweinydd Plaid Cymru yn llygad ei lle i ddweud bod pethau wedi newid. Mae'n rhaid i mi ddweud wrth yr Aelodau, rwy’n amau, pe bawn i wedi dweud tri mis yn ôl fy mod i o blaid ymreolaeth, byddwn wedi derbyn llawer iawn o feirniadaeth o fannau eraill, ond dyna sut mae pethau wedi newid erbyn hyn. Nid wyf wedi bod yn dawel o ran fy marn ar yr hyn ddylai ddigwydd yn y dyfodol.
 
13:41
I welcome the indications that you have given today, First Minister, of a possible change in pace, and the fact that you want to go beyond the Silk recommendations in terms of powers for Wales. In that spirit, would you be prepared to work with me and the other party leaders in this institution, to agree a joint Wales position on securing meaningful new powers from the UK Government, by or during the next Assembly term?
Rwy’n croesawu'r arwyddion yr ydych chi wedi eu rhoi heddiw, Brif Weinidog, o newid cyflymder posibl, a'r ffaith eich bod eisiau mynd y tu hwnt i argymhellion Silk o ran pwerau i Gymru. Yn yr ysbryd hwnnw, a fyddech chi’n barod i weithio gyda mi ac arweinwyr y pleidiau eraill yn y sefydliad hwn, i gytuno ar safbwynt ar y cyd yng Nghymru ar sicrhau pwerau newydd ystyrlon oddi wrth Lywodraeth y DU, erbyn neu yn ystod tymor nesaf y Cynulliad?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I am prepared to work with all parties to do that. We have a good record of doing that; we did it, of course, before the 2011 referendum. I am aware of the leader of Plaid Cymru’s view; I am aware of the leader of the Liberal Democrats’ view; I do not know yet what the view of the leader of the Welsh Conservatives is on this issue. As a bare minimum, we need to see Part 1 plus Part 2 of Silk, plus underfunding, addressed. We need to see the structure of the UK’s constitution changed. The idea of all sovereignty coming from Westminster is now outdated. The idea that the Secretary of State for Wales should be able to veto any Bill from this Chamber is wrong. The idea, for example, that Wales should not have control of its own energy resources is also wrong, to my mind. It is also wrong—even if this is a theoretical possibility, rather than a practical issue—that it is possible in law for the UK Parliament to abolish this place without reference to the people of Wales. That cannot be right in the twenty-first century, and it shows why there needs to be change.
Byddwn. Rwy’n barod i weithio gyda phob plaid i wneud hynny. Mae gennym hanes da o wneud hynny; gwnaethom hynny, wrth gwrs, cyn refferendwm 2011. Rwy’n ymwybodol o farn arweinydd Plaid Cymru; rwy’n ymwybodol o farn arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol; nid wyf yn gwybod eto beth yw barn arweinydd Ceidwadwyr Cymru ar y mater hwn. Mae angen i ni weld sylw yn cael ei roi i Ran 1 a Rhan 2 o Silk, yn ogystal â thanariannu, ar y lleiaf. Mae angen i ni weld strwythur cyfansoddiad y DU yn cael ei newid. Mae'r syniad o’r holl sofraniaeth yn dod o San Steffan yn hen ffasiwn bellach. Mae'r syniad y dylai Ysgrifennydd Gwladol Cymru allu rhoi feto ar unrhyw Fil o'r Siambr hon yn anghywir. Mae’r syniad, er enghraifft, na ddylai Cymru fod â rheolaeth dros ei hadnoddau ynni ei hun hefyd yn anghywir, yn fy marn i. Mae hefyd yn anghywir—hyd yn oed os mai posibilrwydd damcaniaethol yw hyn, yn hytrach na mater ymarferol—ei bod yn bosibl dan y gyfraith i Senedd y DU ddiddymu’r lle hwn heb gyfeirio at bobl Cymru. Ni all hynny fod yn iawn yn yr unfed ganrif ar hugain, ac mae'n dangos pam mae angen newid.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:42
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, 18 months ago, I challenged you on figures that showed that some patients were waiting up to five and a half hours in the back of ambulances outside accident and emergency departments. You said then that you were
Brif Weinidog, 18 mis yn ôl, fe wnes i eich herio chi ar ffigurau a oedd yn dangos bod rhai cleifion yn aros hyd at bum awr a hanner yng nghefn ambiwlansys y tu allan i adrannau damweiniau ac achosion brys. Dywedasoch bryd hynny eich bod yn
 
‘assessing the need in terms of what must be done’.
'asesu’r angen yn nhermau’r hyn y mae’n rhaid ei wneud'.
 
Last week, we saw the tragic consequences of such delays. Could you outline to the Chamber what you have done in the last 18 months to resolve this situation?
Yr wythnos diwethaf, gwelsom ganlyniadau trasig oediadau o'r fath. A allech chi amlinellu i'r Siambr beth yr ydych chi wedi ei wneud yn y 18 mis diwethaf i ddatrys y sefyllfa hon?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, I would urge Members not to pre-empt the inquiry that will take place into the events of last week. My condolences go, of course, to the family. It is not quite as straightforward as it seems, but I will leave the inquiry to make its findings. I am pleased with the fact that we have seen improvement in ambulance response times, and I expect that improvement to continue.
Yn gyntaf oll, byddwn yn annog yr Aelodau i beidio ag achub y blaen ar yr ymchwiliad a fydd yn cael ei gynnal i ddigwyddiadau yr wythnos diwethaf. Rwyf yn cydymdeimlo, wrth gwrs, â’r teulu. Nid yw mor syml ag y mae'n ymddangos, ond byddaf yn gadael yr ymchwiliad i gyflwyno ei ganfyddiadau. Rwy’n falch o'r ffaith ein bod wedi gweld gwelliant i amseroedd ymateb ambiwlansys, ac rwy’n disgwyl i’r gwelliant hwnnw barhau.
 
13:43
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
The most recent figures show that you are further away than you were a year ago in meeting your A&E targets, and it is clear that many A&E departments are struggling to cope, with some honourable exceptions, I must say, in Cwm Taf. Do you anticipate that the Welsh NHS will ever meet your A&E targets while you are the First Minister?
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos eich bod ymhellach i ffwrdd nag oeddech chi flwyddyn yn ôl o ran bodloni eich targedau damweiniau ac achosion brys, ac mae'n amlwg bod llawer o adrannau damweiniau ac achosion brys yn cael trafferth i ymdopi, gyda rhai eithriadau anrhydeddus, mae’n rhaid i mi ddweud, yng Nghwm Taf. A ydych chi’n rhagweld y bydd y GIG yng Nghymru fyth yn bodloni eich targedau damweiniau ac achosion brys tra eich bod chi’n Brif Weinidog?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I do. Those targets are testing, I have to admit, and sometimes there are reasons why those targets are not met. For example, one of the things that is sometimes believed when we talk about A&E waiting times is that they are the times that people have to wait before treatment; they are not. They are the times that people wait in A&E from the time they arrive to the time they leave or are admitted to hospital. That is the first thing we have to remember. On that basis, of course, there will be occasions—practitioners have said this to me—when they have to keep people there to wait for tests; better that than admitting them to hospital. There will be occasions when people are waiting longer than 12 hours because the alternative is to admit them, perhaps for three days in hospital. So, yes, it is important that people do not have to spend an inordinate amount of time in A&E—90% of people are in and out within four hours—but there will always be those people who will need to spend more time in A&E waiting for results and, of course, to avoid being admitted to hospital.
Ydw, mi ydwyf. Mae’r targedau hynny’n anodd, mae’n rhaid i mi gyfaddef, ac weithiau mae rhesymau pam nad yw’r targedau hynny'n cael eu bodloni. Er enghraifft, un o'r pethau a gredir weithiau pan fyddwn yn sôn am amseroedd aros damweiniau ac achosion brys yw mai dyma’r amseroedd y mae'n rhaid i bobl aros cyn y driniaeth; nid yw hynny’n wir. Dyma’r amserau y mae pobl yn aros yn yr adran damweiniau ac achosion brys o'r amser maen nhw’n cyrraedd i’r amser maen nhw’n gadael neu'n cael eu derbyn i'r ysbyty. Dyna'r peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei gofio. Ar y sail honno, wrth gwrs, bydd achlysuron—mae ymarferwyr wedi dweud hyn wrthyf—pan fydd yn rhaid iddynt gadw pobl yno i aros am brofion; mae hynny’n well na'u derbyn i'r ysbyty. Bydd adegau pan fydd pobl yn aros yn hwy na 12 awr gan mai’r dewis arall yw eu derbyn nhw, efallai am dri diwrnod yn yr ysbyty. Felly, ydy, mae'n bwysig nad oes yn rhaid i bobl dreulio llawer gormod o amser mewn adrannau damweiniau ac achosion brys—mae 90% o bobl i mewn ac allan o fewn pedair awr—ond bydd bob amser y bobl hynny y bydd angen iddyn nhw dreulio mwy o amser yn yr adran damweiniau ac achosion brys yn aros am ganlyniadau ac, wrth gwrs, er mwyn osgoi cael eu derbyn i'r ysbyty.
 
13:44
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Despite assurances from you and the Minister for health that delayed transfers of care would be tackled with a new sense of urgency, the reality is that delayed transfers of care are up on what they were last year. That means that there are fewer beds for people who need to be in them for clinical reasons. That can lead to longer waiting times in A&E departments and, subsequently, more ambulances queuing outside A&E, waiting to discharge their patients. When would you anticipate that we will see the dramatic improvements in delayed transfers of care that we need to see?
Er gwaethaf sicrwydd gennych chi a'r Gweinidog iechyd y byddai oedi wrth drosglwyddo gofal yn cael sylw gyda synnwyr newydd o frys, y gwir amdani yw bod achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yn uwch nag oeddent y llynedd. Mae hynny'n golygu bod llai o welyau i bobl sydd angen bod ynddynt am resymau clinigol. Gall hynny arwain at amseroedd aros hwy mewn adrannau damweiniau ac achosion brys ac, yn sgil hynny, mwy o ambiwlansys yn ciwio y tu allan i adrannau damweiniau ac achosion brys, yn aros i ollwng eu cleifion. Pryd ydych chi’n rhagweld y byddwn yn gweld y gwelliannau dramatig o ran oedi wrth drosglwyddo gofal y mae angen i ni ei weld?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
She is right to point out that, compared with this time last year, the figures are up, but they are down from the previous month. Two things: first of all, the community and hospital interface national task and finish group has identified a number of actions at local and national level that will need to be taken forward. Also, because of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014, there are ways now to ensure more collaborative working between health and social services in order to reduce the number of delayed transfers of care, and we expect, as that Act is rolled out, to see that number decreasing even further.
Mae hi'n iawn i nodi, o'u cymharu â'r adeg hon y llynedd, bod y ffigurau wedi cynyddu, ond maen nhw wedi gostwng ers y mis blaenorol. Dau beth: yn gyntaf oll, mae grŵp gorchwyl a gorffen cenedlaethol rhyngwyneb y gymuned a’r ysbyty wedi nodi nifer o gamau gweithredu ar lefel lleol a chenedlaethol y bydd angen eu datblygu. Hefyd, oherwydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, ceir ffyrdd o sicrhau mwy o gydweithio rhwng iechyd a gwasanaethau cymdeithasol erbyn hyn, er mwyn lleihau nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, ac rydym yn disgwyl, wrth i’r Ddeddf honno gael ei chyflwyno, gweld y nifer honno’n gostwng hyd yn oed ymhellach.
 
13:46