Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Gofal Iechyd Brys (y Canolbarth)
Urgent Healthcare (Mid Wales)
 
13:30
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y ddarpariaeth o ofal iechyd brys yng nghanolbarth Cymru? OAQ(4)1909(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the provision of urgent healthcare in mid Wales? OAQ(4)1909(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We are committed to ensuring that patients in Wales receive safe, sustainable and high-quality urgent healthcare in a timely manner and in the most appropriate setting.
Gwnaf. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod cleifion yng Nghymru yn derbyn gofal iechyd brys diogel, cynaliadwy ac o ansawdd uchel yn brydlon ac yn y lleoliad mwyaf priodol.
 
13:31
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
Thank you for your answer, First Minister. As you will know, services in Shropshire are being subjected to review, with initial proposals including the creation of an emergency centre for the treatment of serious injuries. The centre will be supported by between four and seven urgent care centres, but, unfortunately, despite cross-border agreements, none of these are in Montgomeryshire. Will you commit to exploring the feasibility of an urgent care centre to serve the 63,000 people living in my constituency?
Diolch am eich ateb, Brif Weinidog. Fel y gwyddoch, mae gwasanaethau yn Swydd Amwythig yn destun adolygiad, ac mae’r cynigion cychwynnol yn cynnwys creu canolfan frys ar gyfer trin anafiadau difrifol. Bydd y ganolfan yn cael ei chefnogi gan rhwng pedair a saith canolfan gofal brys, ond, yn anffodus, er gwaethaf cytundebau trawsffiniol, nid yw'r un o'r rhain yn Sir Drefaldwyn. A wnewch chi ymrwymo i ymchwilio i ymarferoldeb canolfan gofal brys i wasanaethu’r 63,000 o bobl sy'n byw yn fy etholaeth i?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we always give consideration to such things, but, of course, what is absolutely crucial is that your constituents are able to access health services in England as they always have done. They are not, to use the phrase of the moment, ‘refugees’; they are people who have always used the health service in England, as there are people who use the health service in Wales who come from England. I certainly hope that any changes, now that Shropshire has come out of the difficulties that it faced a short while ago, will be of benefit to the people of Montgomeryshire, and I am sure that the Minister for Health and Social Services will give consideration to what else needs to be done in the future in order to improve their medical care, such as, for example, what we are doing with the emergency medical retrieval and transfer service.
Wel, rydym ni bob amser yn rhoi ystyriaeth i bethau o'r fath, ond, wrth gwrs, yr hyn sy'n gwbl hanfodol yw bod eich etholwyr yn gallu cael mynediad at wasanaethau iechyd yn Lloegr fel y maen nhw wedi ei wneud erioed. Nid 'ffoaduriaid’, i ddefnyddio’r ymadrodd ffasiynol, ydyn nhw, pobl sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth iechyd yn Lloegr erioed ydyn nhw, fel y ceir pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru sy'n dod o Loegr. Rwy’n sicr yn gobeithio y bydd unrhyw newidiadau, nawr fod Swydd Amwythig wedi goresgyn yr anawsterau a wynebwyd ganddi ychydig amser yn ôl, o fudd i bobl Sir Drefaldwyn, ac rwy’n siŵr y bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhoi ystyriaeth i beth bynnag arall sydd angen ei wneud yn y dyfodol er mwyn gwella eu gofal meddygol, fel, er enghraifft, yr hyn yr ydym ni’n ei wneud gyda'r gwasanaeth adalw a throsglwyddo meddygol brys.
 
13:32
Fel rydych yn gwybod, Brif Weinidog, mae Plaid Cymru wedi galw yn gyson am fwy o feddygon yng Nghymru ac am recriwtio hyd at 1,000 yn ychwanegol. Dros dro yn Lloegr, mae’r Coleg Meddyginiaeth Brys wedi bod yn rhan o ymgyrch recriwtio penodol er mwyn gwneud yn siŵr bod digon o ofal brys ar gael yn y cyd-destun hwnnw. A ydy hynny yn rhan o’r ymgyrch recriwtio rydych chi yn ei wneud yn y fan hon yng Nghymru hefyd, ar y cyd â cholegau?
As you know, First Minister, Plaid Cymru has consistently called for increased numbers of doctors in Wales and the recruitment of up to 1,000 additional doctors. Pro tem in England, the College of Emergency Medicine has been part of a specific recruitment drive to ensure that there is adequate emergency care available in that context. Is that part of the recruitment campaign that you are carrying out here in Wales too, along with the colleges?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r colegau er mwyn sicrhau bod digon o ddoctoriaid yng Nghymru, fel byddai’r Aelod yn erfyn i ni ei wneud. Wrth gwrs, rydym yn gwybod bod tua 96% o swyddi wedi cael eu llenwi.
We have been working with the colleges in order to ensure that there are sufficient doctors in Wales, as the Member would expect us to do. Of course, we know that approximately 96% of jobs have already been filled.
 
Hyrwyddo Cynhwysiant Digidol
Promoting Digital Inclusion
 
13:32
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau Llywodraeth Cymru i hyrwyddo cynhwysiant digidol yng Nghymru? OAQ(4)1908(FM)
2. Will the First Minister provide an update on the Welsh Government's policies to promote digital inclusion in Wales? OAQ(4)1908(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. The digital inclusion delivery plan was updated in the summer. This reflected the good progress made in promoting digital inclusion and, of course, it remains a fundamental part of our programme for government.
Gwnaf. Diweddarwyd y cynllun cyflawni ar gynhwysiant digidol yn yr haf. Roedd hwn yn adlewyrchu'r cynnydd da a wnaed o ran hyrwyddo cynhwysiant digidol ac, wrth gwrs, mae'n parhau i fod yn rhan annatod o’n rhaglen lywodraethu.
 
13:33
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you for the reply, First Minister. According to Disability Wales, an estimated 40% of disabled people do not have access to the internet, compared to just 12% of non-disabled people in Wales. It is concerned that moving public services online means that many disabled people are prevented from accessing them. What action will his Government take to help disabled people get access to decent services here in Wales?
Diolch i chi am yr ateb, Brif Weinidog. Yn ôl Anabledd Cymru, mae tua 40% o bobl anabl nad oes ganddynt fynediad at y rhyngrwyd, o'i gymharu â dim ond 12% o’r bobl nad ydynt yn anabl yng Nghymru. Mae'n poeni bod symud gwasanaethau cyhoeddus ar-lein yn golygu bod llawer o bobl anabl yn cael eu hatal