Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn awr yn eistedd.
 
Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Questions to the Minister for Health and Social Services
Cyflwr Asperger
Asperger’s Syndrome
 
13:30
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol y strategaeth i’r rhai sy’n dioddef o gyflwr Asperger? OAQ(4)0531(HSS)
1. Will the Minister make a statement on the future of the strategy for those suffering from Asperger’s syndrome? OAQ(4)0531(HSS)
 
13:30
Mark DrakefordBywgraffiadBiographyY Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / The Minister for Health and Social Services
Diolch yn fawr am y cwestiwn. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda grŵp rhanddeiliaid sy’n cynghori ar y maes hwn o bolisi ac ymarfer. Yn y flwyddyn newydd, bydd y grŵp yn cyflwyno cynigion i ddiweddaru ein cynllun gweithredu strategol ar gyfer anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth, a gyhoeddwyd yn 2008. Bydd y cynigion hyn yn cyfeirio at ddyfodol y gwasanaethau i bobl â chyflwr Asperger.
Thank you very much for the question. The Welsh Government is working with a stakeholder group that is advising on this area of policy and practice. In the new year, the group will present proposals to update our strategic action plan for autism spectrum disorders, published in 2008. These proposals will refer to the future of services for people with Asperger’s syndrome.
 
13:31
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Diolch yn fawr. Mae Gwynedd, a Môn, a nifer o siroedd eraill, yn gweld gostyngiad sylweddol yn yr arian sydd ar gael i weithredu’r strategaeth. Rydych wedi tynnu’r warchodaeth oddi ar yr arian hwn. A gaf i ofyn i chi ailystyried hyn, ac esbonio sut y byddwch chi’n sicrhau parhad y strategaeth wedi diflaniad yr arian i mewn i’r gefnogaeth gyffredinol i gynghorau lleol?
Thank you very much. Gwynedd and Anglesey, and a number of other counties, are seeing a significant decrease in the funding available to implement the strategy. You have removed the protection for this funding. Can I ask you to reconsider this, and to explain how you will secure the future of the strategy after this funding disappears into general support for local authorities?
 
13:31
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Llywydd, the Member is right to point to the fact that, after a number of years in which we have provided a specific ring-fenced grant for the implementation of the autism policy, we have transferred it, as from next year, into the revenue support grant. It is £880,000. It is the right thing to do. It is in line with our general policy. The policy, as you know, is this: when a service is new, or where a service is being remodelled, we provide money from the centre. Once you get to a point where that is a mainstream service, it is right to transfer the money to those who are responsible for it.
Lywydd, ar ôl nifer o flynyddoedd lle rydym wedi bod yn darparu grant penodol wedi’i neilltuo ar gyfer gweithredu’r polisi awtistiaeth, mae’r Aelod yn gywir yn tynnu sylw at y ffaith ein bod wedi ei drosglwyddo, o’r flwyddyn nesaf ymlaen, i mewn i’r grant cynnal refeniw. Mae’n £880,000. Dyma’r peth iawn i’w wneud. Mae’n cydymffurfio â’n polisi cyffredinol. Fel y gwyddoch, dyma’r polisi: pan fydd gwasanaeth yn newydd neu lle bydd gwasanaeth yn cael ei ailfodelu, rydym yn darparu arian o’r canol. Pan fyddwch yn cyrraedd pwynt lle nad yw hwnnw’n wasanaeth prif ffrwd, mae’n iawn trosglwyddo’r arian i’r rhai sy’n gyfrifol amdano.
 
However, I understand the anxieties that there are in the field, that the money that they have been able to identify in the past might disappear into the RSG. I have written, therefore, to all local authorities in Wales, to set out my expectations that they will continue to provide that money in a way that is clearly identifiable. I have agreed that my officials will track that money with local authorities, to make sure that it does not get siphoned off into any other service.
Fodd bynnag, rwy’n deall y pryderon sydd yna y gallai’r arian y maent wedi gallu cael gafael arno yn y gorffennol ddiflannu i mewn i’r Grant Cynnal Refeniw. O’r herwydd, rwyf wedi ysgrifennu at bob awdurdod lleol yng Nghymru yn nodi fy nisgwyliadau y byddant yn parhau i ddarparu’r arian hwnnw mewn ffordd sy’n hawdd ei adnabod. Rwyf wedi cytuno y bydd fy swyddogion yn olrhain yr arian hwnnw gydag awdurdodau lleol er mwyn sicrhau nad yw’n cael ei ddargyfeirio i unrhyw wasanaeth arall.
 
13:32
Minister, three years after the Winterbourne View scandal, it emerged that more people with learning disabilities in England are continuing to be admitted to hospital than are being discharged. That is despite Government promises to the contrary. The Bubb report into the scandal has called for action. While no Welsh patients were involved in this awful episode, what can we learn from this case?
Weinidog, dair blynedd ar ôl sgandal Winterbourne View, daeth yn amlwg fod mwy o bobl ag anableddau dysgu yn Lloegr yn parhau i gael eu derbyn i’r ysbyty nag sy’n cael eu rhyddhau. Mae hynny er gwaethaf addewidion y Llywodraeth i’r gwrthwyneb. Mae adroddiad Bubb ar y sgandal wedi galw am weithredu. Er nad oedd cleifion o Gymru yn rhan o’r digwyddiad ofnadwy hwn, beth y gallwn ei ddysgu o’r achos hwn?
 
13:33
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I thank Joyce Watson for that. I have read the Bubb report. I think that there are three things that we are able to learn from the report, as far as people with autism, including those with Asperger’s syndrome, can be drawn from it. First of all, in our Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 last year, we particularly provide new provision for the safeguarding of adults using our services. That will be something important. We will use the regulation and inspection Bill, which I hope to bring to the floor of the Assembly early next year, to respond as well to some of the conclusions being drawn from the Winterbourne View episode. Finally, we are fortunate, I believe, that Dr Margaret Flynn, who was the author of the inquiry into Winterbourne View, is now working in Wales in a number of different capacities, and we are able to draw on her expertise as well.
Hoffwn ddiolch i Joyce Watson am hynny. Rwyf wedi darllen adroddiad Bubb. Credaf fod tri pheth y gallwn ei ddysgu o’r adroddiad, o ran pobl ag awtistiaeth, yn cynnwys rhai â syndrom Asperger. Yn gyntaf oll, yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 y llynedd, rydym yn cynnwys darpariaeth newydd benodol ar gyfer diogelu oedolion sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Bydd hynny’n rhywbeth pwysig. Byddwn yn defnyddio’r Bil rheoleiddio ac arolygu, y gobeithiaf ei gyflwyno ar lawr y Cynulliad ddechrau’r flwyddyn nesaf, i ymateb yn ogystal i rai o’r casgliadau y deuir iddynt ar sail digwyddiad Winterbourne View. Yn olaf, rydym yn ffodus, rwy’n credu, fod Dr Margaret Flynn, awdur yr ymchwiliad i Winterbourne View, bellach yn gweithio yng Nghymru ar sawl gwedd wahanol, a gallwn ninnau fanteisio ar ei harbenigedd hefyd.
 
13:34
Minister, returning to your answer to Alun Ffred Jones on your autism policy, as you called it, is it not the fact of the matter and is it not the truth that that autism policy really does need beefing up? During the last cross-party autism group meeting in the Assembly, on 19 November, Members virtually unanimously expressed their view that autism is no longer a key priority for the Welsh Government. That is how they see it. Across the border in England, they have an autism Act that they are pressing ahead with. We do not have the same equity here. David Malins, a representative of the National Autistic Society Cymru, spoke about the need for Wales to have a legal statutory instrument to ensure consistency of support. Will you now accept that an Act is the way to go? It is working in England; it can work here. Let us give those people in Wales who are suffering from autism issues the support they need.
Weinidog, i ddychwelyd at eich ateb i Alun Ffred Jones ar eich polisi awtistiaeth, fel y galwasoch ef, onid y ffaith a’r gwirionedd yw bod gwir angen cryfhau’r polisi awtistiaeth hwnnw? Yn ystod cyfarfod diwethaf y grŵp awtistiaeth trawsbleidiol yn y Cynulliad, ar 19 Tachwedd, mynegodd yr Aelodau eu barn bron yn unfrydol nad yw awtistiaeth yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru bellach. Dyna sut y maent yn ei gweld hi. Ar draws y ffin yn Lloegr, mae ganddynt Ddeddf awtistiaeth y maent yn bwrw ymlaen â hi. Nid oes gennym yr un ecwiti yma. Siaradodd David Malins, cynrychiolydd o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru, am yr angen i Gymru gael offeryn statudol cyfreithiol i sicrhau cefnogaeth gyson. A wnewch chi dderbyn yn awr mai Deddf yw’r ffordd orau ymlaen? Mae’n gweithio yn Lloegr; gall weithio yma. Gadewch i ni roi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i’r bobl hynny yng Nghymru sy’n dioddef o broblemau awtistiaeth.
 
13:35
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Well, Llywydd, I would not start from where the Member started. I think that the 2008 autistic spectrum disorder action plan has produced real pluses for autism services in Wales, with £12 million extra invested in those services since that time. However, as a result of discussions, partly on the floor of this Chamber, with the previous Deputy Minister for Social Services, we have embarked on a refresh of that policy. We have a stakeholder group working on it, and it has met eight times already. It met in November, and it has provided advice to me as to the next steps that we should take. The idea of an autism Act is part of what is discussed. I am open-minded about it. I will see the advice that I get. If it is true that there are things that we could do to strengthen the legislative basis of these services, then I am very willing to look at that.
Wel, Lywydd, ni fyddwn yn dechrau o ble y dechreuodd yr Aelod. Credaf fod Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig 2008 wedi cynhyrchu pethau hynod o gadarnhaol o ran gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru, gyda £12 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol yn y gwasanaethau hynny ers y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, o ganlyniad i drafodaethau, yn rhannol ar lawr y Siambr hon, gyda’r cyn-Ddirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, rydym wedi dechrau adnewyddu’r polisi hwnnw. Mae gennym grŵp rhanddeiliaid sy’n gweithio arno ac mae’r grŵp wedi cyfarfod wyth gwaith yn barod. Cyfarfu ym mis Tachwedd ac mae wedi darparu cyngor ar fy nghyfer ar y camau nesaf y dylem eu rhoi ar waith. Mae’r syniad o Ddeddf awtistiaeth yn rhan o’r hyn sy’n cael ei drafod. Rwy’n agored fy meddwl am y peth. Byddaf yn gweld y cyngor a gaf. Os yw’n wir fod yna bethau y gallem eu gwneud i gryfhau sail ddeddfwriaethol y gwasanaethau hyn, yna rwy’n barod iawn i edrych ar hynny.
 
Y Sbectrwm Awtistiaeth
The Autism Spectrum
 
13:36
2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cymorth a ddarperir i bobl ar y sbectrwm awtistig yng Nghymru? OAQ(4)0520(HSS)
2. Will the Minister make a statement on assistance provided to people on the autistic spectrum in Wales? OAQ(4)0520(HSS)
 
13:36
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I thank Peter Black for that question. Since 2008, assistance to people on the autistic spectrum has been delivered through the spectrum disorder strategic action plan. This includes a local authority infrastructure with local ASD leads and a national co-ordinating group. Developments have drawn on more than £12 million of additional investment over that period.
Diolch i Peter Black am y cwestiwn. Ers 2008, mae cymorth i bobl ar y sbectrwm awtistig wedi cael ei gyflwyno drwy’r cynllun gweithredu strategol ar gyfer anhwylderau’r sbectrwm awtistig (ASD). Mae’n cynnwys seilwaith awdurdod lleol gydag arweinwyr ASD lleol a grŵp cydgysylltu cenedlaethol. Mae’r datblygiadau wedi elwa o dros £12 miliwn o fuddsoddiad ychwanegol dros y cyfnod hwnnw.
 
13:36
Thank you for that answer, Minister, and thank you also for the letter that you sent to me in response to a question that I raised with the First Minister specifically on this issue. However, I think that it is quite clear that the Claire Dyer case in Swansea highlighted a significant number of gaps in provision, which do need to be addressed. In my casework as well, I have also had a particular issue in relation to the provision of autism specialist consultants. In your letter, you state that the autism spectrum disorder adult diagnostic pre/post counselling network across Wales includes consultant psychiatrists and other practitioners supporting people with autism in Wales. However, none of those is a specialist autism consultant. Would you be willing to have a look at that to see whether that need can be met in Wales?
Diolch i chi am eich ateb, Weinidog, a diolch hefyd am y llythyr a anfonasoch ataf mewn ymateb i gwestiwn a godais gyda’r Prif Weinidog yn benodol ar y mater hwn. Fodd bynnag, credaf ei bod yn gwbl glir fod achos Claire Dyer yn Abertawe wedi tynnu sylw at nifer sylweddol o fylchau yn y ddarpariaeth, ac mae angen mynd i’r afael â hwy. Yn fy ngwaith achos hefyd, rwyf wedi cael problem benodol ynghylch y ddarpariaeth o feddygon ymgynghorol sy’n arbenigo ar awtistiaeth. Yn eich llythyr, rydych yn dweud fod rhwydwaith cynghori cyn/ôl-ddiagnostig yr anhwylder sbectrwm awtistig i oedolion ledled Cymru yn cynnwys seiciatryddion ymgynghorol ac ymarferwyr eraill sy’n cefnogi pobl ag awtistiaeth yng Nghymru. Fodd bynnag, nid oes yr un o’r rhai hynny’n feddyg ymgynghorol sy’n arbenigo ar awtistiaeth. A fuasech yn barod i edrych ar hynny i weld a oes modd i’r angen hwnnw gael ei ddiwallu yng Nghymru?
 
13:37
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I am willing to look at the issue, of course. Peter Black is right to say that the network has increased the number of clinicians qualified to provide adult diagnostic services in autism. I think that the clinical world is moving away from ever-further dissection into specific specialisms and more towards people who are able to provide a holistic service, with the additional ability that they need to respond to particular needs. The pre and post counselling network is developing a community of practice in this area. It is meeting for the first time today, in fact, and I look to the network to be able to provide the necessary clinical skills to provide a service in this area.
Rwy’n barod i edrych ar y mater hwn, wrth gwrs. Mae Peter Black yn gywir yn dweud fod y rhwydwaith wedi cynyddu nifer y clinigwyr sy’n gymwys i ddarparu gwasanaethau diagnostig ar gyfer oedolion awtistig. Credaf fod y byd clinigol yn symud i ffwrdd oddi wrth y dyrannu pellach i arbenigeddau penodol a thuag at bobl sy’n gallu darparu gwasanaeth holistaidd gyda’r gallu ychwanegol sydd ei angen arnynt i ymateb i anghenion penodol. Mae’r rhwydwaith cwnsela cyn ac ar ôl diagnosis yn datblygu cymuned o ymarferwyr yn y maes hwn. Mae’n cyfarfod am y tro cyntaf heddiw, mewn gwirionedd, ac rwy’n gobeithio y bydd y rhwydwaith yn gallu darparu’r sgiliau clinigol angenrheidiol ar gyfer darparu gwasanaeth yn y maes hwn.
 
13:38
One of the problems that some of my constituents encounter is the transition from child to adult services. What importance is given by the Welsh Government to managing the transition of those with autism from child to adult?
Un o’r problemau y mae rhai o fy etholwyr yn dod ar eu traws yw’r pontio rhwng gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion. Faint o bwys y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi ar reoli’r trawsnewid o blentyn i oedolyn i rai ag awtistiaeth?
 
13:38
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
The Member is absolutely right, and it is an issue not confined simply to this area. The point at which someone moves from being a child, and in receipt of paediatric services, to an adult is often where there are difficult transition points, and I am aware that it is an issue in relation to autism services, too. Just this morning, in fact, I helped to launch, with South Wales Police, a Keep Safe Cymru card, which is designed to make sure that young people, including those with Asperger’s, who may get into trouble because they have communication difficulties, are able to have those difficulties identified. People whom I spoke to at that event specifically mentioned the usefulness of the card for people who are at the cusp of services for young adults and adults themselves. So, the Member is absolutely right and it is an issue that we are attending to.
Mae’r Aelod yn llygad ei le, ac nid yw hwn yn fater sy’n gyfyngedig i’r maes hwn yn unig. Mae’r pwynt y bydd rhywun yn symud o fod yn blentyn sy’n cael gwasanaethau pediatrig i fod yn oedolyn yn aml yn digwydd lle y ceir adegau anodd yn y broses o bontio ac rwy’n ymwybodol ei fod yn broblem o ran gwasanaethau awtistiaeth hefyd. Y bore yma, a dweud y gwir, helpais i lansio cerdyn Cadw’n Ddiogel Cymru gyda Heddlu De Cymru, a luniwyd i wneud yn siŵr fod pobl ifanc, yn cynnwys rhai â syndrom Asperger, a allai fynd i drafferth oherwydd bod ganddynt anawsterau cyfathrebu, yn gallu nodi’r anawsterau hynny. Soniodd y bobl y siaradais â hwy yn y digwyddiad hwnnw yn benodol am ddefnyddioldeb y cerdyn ar gyfer pobl sydd eu hunain ar drothwy gwasanaethau ar gyfer oedolion ifanc ac oedolion. Felly, mae’r Aelod yn llygad ei le ac mae’n fater rydym yn mynd i’r afael ag ef.
 
13:39
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Minister, the UK Government has made £1.2 million available for innovation in autism services and to increase autism awareness in England. What is the Welsh Government doing to recognise the diverse needs of people with autism, by funding new and innovative models of support for autism services, as in England?
Weinidog, mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau £1.2 miliwn ar gyfer arloesedd mewn gwasanaethau awtistiaeth ac i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn Lloegr. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gydnabod anghenion amrywiol pobl ag awtistiaeth drwy ariannu modelau newydd ac arloesol o gefnogaeth i wasanaethau awtistiaeth, fel yn Lloegr?
 
13:40
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
I have already identified some of the things that we are doing here in Wales. I will mention one or two more in a moment. I have to say to the Member that the constant belief that there is more money available for everything in England turns out absolutely not to be true once you examine it. Every time an announcement is made, of millions more for this and millions more for that, I ask my officials where the Barnett consequential for that money is and, every time, I am told, of course, that it is not new money at all. There is no new money; it is simply old money. You re-badge money and re-announce money. It is money moved from one thing to the next, and so it goes on.
Rwyf eisoes wedi nodi rhai o’r pethau rydym yn eu gwneud yma yng Nghymru. Byddaf yn sôn am un neu ddau arall mewn munud. Mae’n rhaid i mi ddweud wrth yr Aelod ei bod yn ymddangos nad yw’r gred gyson fod mwy o arian ar gael ar gyfer popeth yn Lloegr yn wir pan ewch i edrych ar y peth. Bob tro y caiff cyhoeddiad ei wneud am filiynau’n mynd tuag at y peth hwn a miliynau’n fwy tuag at y peth arall, rwy’n gofyn i fy swyddogion ble mae symiau canlyniadol Barnett ar gyfer yr arian hwnnw, a bob tro, caf ar ddeall wrth gwrs nad yw’n arian newydd o gwbl. Nid oes unrhyw arian newydd; hen arian ydyw, dyna’i gyd. Rydych yn ail-labelu arian ac yn ailgyhoeddi arian. Mae’n arian sy’n cael ei symud o un peth i’r llall, ac felly y bydd hi.
 
So, here in Wales, I have already said that we have spent more than £12 million of new money—genuinely new money—on these services since 2008. We have the pre and post counselling network, and we have the community monitoring and support service, which is a genuinely innovative service designed to meet the needs of young people, particularly with autism, whose needs are below what you would need for a specialist service, but who still need support at the community level. That is provided on a regional basis, it has £0.25 million investment from the Welsh Government, and it happens in all parts of Wales.
Felly, yma yng Nghymru, rwyf eisoes wedi dweud ein bod wedi gwario dros £12 miliwn o arian newydd—arian sy’n wirioneddol newydd—ar y gwasanaethau hyn ers 2008. Mae gennym rwydwaith cwnsela cyn ac ar ôl diagnosis ac mae gennym y gwasanaeth monitro a chymorth cymunedol, sy’n wasanaeth gwirioneddol arloesol a luniwyd i fodloni anghenion pobl ifanc, yn enwedig rhai ag awtistiaeth. Mae anghenion y gwasanaeth cymunedol yn llai na’r hyn y buasai ei angen arnoch ar gyfer gwasanaeth arbenigol ond mae’n parhau i fod angen cymorth ar lefel gymunedol. Mae hwnnw’n cael ei ddarparu ar sail ranbarthol, mae wedi cael buddsoddiad o £0.25 miliwn gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n digwydd ym mhob rhan o Gymru.
 
13:41
Sut mae’r Llywodraeth yn mesur y lefel o ddarpariaeth sydd i’r rhai sydd ar y sbectrwm awtistiaeth o safbwynt gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg? A allwch chi ddweud wrthym faint o gynnydd sydd wedi bod yn y gwasanaethau hynny yn y blynyddoedd diwethaf?
How does the Government assess the level of provision available to those on the autism spectrum from the point of view of services through the medium of Welsh? Can you tell us how much progress there has been in the provision of those services over the past few years?
 
13:41
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Wrth gwrs, mae’n hollol bwysig i gael gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg pan fydd pobl yn wynebu sialensiau cyfathrebu. Rwy’n cydnabod y pwynt y mae’r Aelod yn ei godi. Nid oes gen i’r ffigurau y prynhawn yma, ond rwy’n hollol fodlon gofyn a oes ffigurau ar gael ac i roi adborth yn ôl i’r Aelod am yr ymdrech yr ydym yn ei wneud yn y maes hwn ac ym maes iechyd meddwl yn gyffredinol, i dyfu’r gwasanaethau yr ydym yn gallu eu darparu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Of course, to get services running through the medium of Welsh, it is essential that we resolve the problems of communication. I acknowledge the point that the Member is making. I do not have the figures with me this afternoon, but I am quite happy to ask for those figures, if they are available, and I will report back to the Member, on the efforts that we are making in this field and in the mental health field generally, to grow the services that we are able to provide through the medium of Welsh.
 
13:42
Minister, on 2 April this year, World Autism Awareness Day, I helped to launch the autism heroes awards, which were set up by my constituent Jo Salmon and her daughter, Holly, who has Asperger’s syndrome. These awards recognise excellence achieved in the world of autism in Wales, and the winners are announced at Holly’s ball every year, which is a major fundraising event to support people with autism and their families.
Weinidog, ar 2 Ebrill eleni, Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, bûm yn helpu i lansio’r gwobrau arwyr awtistiaeth a sefydlwyd gan fy etholwr Jo Salmon a’i merch, Holly, sydd â syndrom Asperger. Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod rhagoriaeth a gyflawnwyd ym myd awtistiaeth yng Nghymru ac mae’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn nawns Holly bob blwyddyn, sef digwyddiad codi arian mawr i gefnogi pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd.
 
The nominations for next year’s autism heroes are open until 31 December, and I would urge everyone who knows someone who should qualify for an award to nominate them. Minister, will you agree with me that the efforts of volunteers and fundraisers in helping to raise awareness of autism need to be recognised and valued?
Mae’r enwebiadau ar gyfer arwyr awtistiaeth y flwyddyn nesaf yn agored tan 31 Rhagfyr, a byddwn yn annog pawb sy’n adnabod rhywun a fyddai’n gymwys i gael gwobr i’w henwebu. Weinidog, a ydych yn cytuno â mi fod angen cydnabod a gwerthfawrogi ymdrechion gwirfoddolwyr a rhai sy’n codi arian gan helpu i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth?
 
13:43
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Could I congratulate Jeff Cuthbert and in particular, his constituents, on the fantastic work that they do in this field? So much of what goes on in the autism and Asperger’s field relies on the efforts of parents, volunteers, carers and the fantastic contribution that they make. We have ensured that there is parent and carer representation on the stakeholder group that I mentioned earlier, which is refreshing the ASD action plan. It is drawing on exactly the sort of experience that you have mentioned that we want to capture, in the way that we refresh that plan for the future.
A gaf fi longyfarch Jeff Cuthbert, a’i etholwyr yn benodol, ar y gwaith gwych y maent yn ei wneud yn y maes hwn? Mae cymaint o’r hyn sy’n digwydd ym maes awtistiaeth a syndrom Asperger yn dibynnu ar ymdrechion rhieni, gwirfoddolwyr, gofalwyr a’r cyfraniad gwych y maent yn ei wneud. Rydym wedi sicrhau bod cynrychiolaeth o blith rhieni a gofalwyr ar y grŵp rhanddeiliaid a grybwyllais yn gynharach, sy’n adnewyddu’r cynllun gweithredu ASD. Mae’n pwyso ar yr union fath o brofiad y soniasoch amdano rydym am ei gipio, yn y ffordd y byddwn yn adnewyddu’r cynllun hwnnw ar gyfer y dyfodol.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from Party Spokespeople
 
13:43
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon, I call the Welsh Conservatives’ spokesperson, Darren Millar.
Yn gyntaf y prynhawn yma, galwaf ar lefarydd y Ceidwadwyr Cymreig, Darren Millar.
 
13:44
Thank you, Presiding Officer. Minister, a study by the Institute of Education at University College London found that Wales had the UK’s highest proportion of obese and overweight 11-year-olds. What action is the Welsh Government taking to tackle that problem?
Diolch i chi, Lywydd. Weinidog, mae astudiaeth gan y Sefydliad Addysg yng Ngholeg Prifysgol Llundain yn dangos mai Cymru sydd â’r gyfran uchaf yn y DU o ddisgyblion 11 oed sy’n ordew a thros bwysau. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru’n eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’r broblem honno?
 
13:44
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Darren Millar puts his finger on a very important issue. He will have seen, I think, the recent McKinsey report published just two weeks ago, which analysed, across not just the United Kingdom but Europe and beyond, a very large number of actions, which Governments and health services are taking to try to address the issue of obesity. That concluded that there is no single set of actions that have been found to be successful anywhere. It actually concluded that the most effective actions of which it is aware are not ones that the health service provides after the problem has occurred, but those things that Governments can do, for example, to cut down on the level of sugar in processed foods, to create an environment in which people are encouraged to walk and to exercise rather than to use their cars, and therefore to prevent the problem becoming one that the health service has to try to rescue.
Mae Darren Millar yn tynnu sylw at fater pwysig iawn. Bydd wedi gweld, rwy’n credu, yr adroddiad McKinsey diweddar a gyhoeddwyd bythefnos yn unig yn ôl, a oedd yn dadansoddi, nid yn unig ledled y Deyrnas Unedig ond ledled Ewrop a thu hwnt, nifer fawr iawn o gamau gweithredu y mae Llywodraethau a gwasanaethau iechyd yn eu cymryd i geisio mynd i’r afael â phroblem gordewdra. Daeth i’r casgliad nad oes un set o gamau gweithredu y gwelwyd eu bod yn llwyddiannus ar gael yn unman. Mewn gwirionedd, daeth i’r casgliad nad y camau y mae’r gwasanaeth iechyd yn eu darparu ar ôl i’r broblem ddigwydd yw’r camau gweithredu mwyaf effeithiol y mae’n ymwybodol ohonynt, ond yn hytrach y pethau hynny y gall Llywodraethau eu gwneud, er enghraifft lleihau lefel y siwgr mewn bwydydd wedi’u prosesu, creu amgylchedd ar gyfer annog pobl i gerdded ac i wneud ymarfer corf yn lle defnyddio’u ceir, a thrwy hynny osgoi gadael i’r broblem ddod yn un sy’n rhaid i’r gwasanaeth iechyd geisio ei datrys..
 
13:45
Thank you for your response, Minister. I was a little bit disappointed that you did not make reference to your public health White Paper, of course, which made reference to trying to tackle the obesity epidemic in Wales. One thing that has been excluded from the public health White Paper, quite surprisingly, is the ability of the Welsh Government to introduce health impact assessments through the planning system and, indeed, through the licensing system. Why is that something that has been omitted?
Diolch am eich ymateb, Weinidog. Roeddwn ychydig yn siomedig na chyfeiriasoch at eich Papur Gwyn iechyd y cyhoedd, wrth gwrs, a oedd yn cyfeirio at geisio mynd i’r afael â’r epidemig o ordewdra yng Nghymru. Un peth sydd wedi ei eithrio o’r Papur Gwyn iechyd y cyhoedd, sy’n dipyn o syndod, yw gallu Llywodraeth Cymru i gyflwyno asesiadau effaith ar iechyd drwy’r system gynllunio ac yn wir, drwy’r system drwyddedu. Pam y cafodd hynny ei hepgor?
 
13:45
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Of course, I am very pleased to talk about the public health White Paper and the measures that we have identified there in relation to obesity. Darren Millar will be aware that, as a result of earlier discussions on the floor of the Assembly, we are carrying out a further round of discussions with organisations to see whether there are any further legislative ideas that could be contributed to the White Paper and the Bill that will follow. As far as health impact assessments are concerned, I have read the responses that have come in on the public health White Paper, and I think that they make a cogent case for health impact assessments. Discussions are going on across Government as to how we might best take that agenda forward.
Wrth gwrs, rwy’n falch iawn i drafod Papur Gwyn iechyd y cyhoedd a’r mesurau rydym wedi’u nodi ynddo mewn perthynas â gordewdra. Bydd Darren Millar gwybod ein bod yn cynnal rownd arall o drafodaethau gyda sefydliadau, o ganlyniad i drafodaethau cynharach ar lawr y Cynulliad, i weld a oes unrhyw syniadau deddfwriaethol pellach y gellid eu cyfrannu at y Papur Gwyn a’r Bil a fydd yn dilyn. Cyn belled ag y mae asesiadau o effaith ar iechyd yn y cwestiwn, rwyf wedi darllen yr ymatebion a ddaeth i mewn ar Bapur Gwyn iechyd y cyhoedd, ac rwy’n credu eu bod yn cyflwyno achos cryf dros asesiadau effaith ar iechyd. Mae trafodaethau’n digwydd ar draws y Llywodraeth ynglŷn â’r ffordd orau i ni symud yr agenda honno ymlaen.
 
13:46
Would you agree that the public health Bill, as it will be published, is the appropriate vehicle to introduce health impact assessments, particularly given that it can look at the planning and licensing system at the same time and given the omission of such impact assessments in the Well-being of Future Generations (Wales) Bill or in any discussions on the Planning (Wales) Bill to date?
A fyddech yn cytuno mai Bil iechyd y cyhoedd, fel y bydd yn cael ei gyhoeddi, yw’r cyfrwng priodol i gyflwyno asesiadau o’r effaith ar iechyd, yn enwedig o ystyried y gall edrych ar y system gynllunio a thrwyddedu ar yr un pryd ac o ystyried bod asesiadau effaith o’r fath wedi cael eu hepgor yn y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) neu mewn unrhyw drafodaethau ar y Bil Cynllunio (Cymru) hyd yn hyn?
 
13:46
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
Darren is absolutely right to identify the public health Bill as a potential legislative means for putting health impact assessments on a statutory basis. I have certainly not ruled that out. There are some other possible routes to achieving this, and I continue to explore them as well.
Mae Darren yn llygad ei le yn cydnabod Bil iechyd y cyhoedd fel modd deddfwriaethol posibl ar gyfer gosod asesiadau effaith ar iechyd ar sail statudol. Yn sicr, nid wyf wedi diystyru hynny. Mae rhai llwybrau eraill posibl ar gael ar gyfer cyflawni hyn ac rwy’n parhau i’w harchwilio hwy hefyd.
 
13:47
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to Plaid Cymru’s spokesperson, Elin Jones.
Symudwn yn awr at lefarydd Plaid Cymru, Elin Jones.
 
13:47
Minister, home carers perform one of the most important aspects of health and social care. A report this week in England found that 60% of care workers were on zero-hour contracts and around a third earned less than the minimum wage because they were not paid for travelling time. Is there any evidence that the situation in Wales is any different?
Weinidog, mae gofalwyr cartrefi yn cyflawni un o’r agweddau pwysicaf ar iechyd a gofal cymdeithasol. Roedd adroddiad yn Lloegr yr wythnos hon yn dangos bod 60% o weithwyr gofal ar gontractau dim oriau a thua thraean yn ennill llai na’r isafswm cyflog am nad ydynt yn cael eu talu am amser teithio. A oes unrhyw dystiolaeth fod y sefyllfa yng Nghymru yn wahanol?
 
13:47
Mark DrakefordBywgraffiadBiography
There is evidence of the nature of the domiciliary care market in Wales, because some significant research has been carried out and published in Wales about it in recent months. It shows that the pattern in Wales is different to the pattern in England, but it does not show that what goes on in England is eliminated here in Wales. It shows, to my mind, that there is a real job of work to do in persuading those firms that provide domiciliary care that cutting costs upfront simply lead to them incurring those costs through staff turnover, for example, and that they would be better off thinking about ways in which they can invest in the terms, conditions, pay and training of their staff that leads to those staff wanting to stay with those companies, to provide a service that is therefore improving and, in the end, leads to better business outcomes for the firms concerned.
Ceir tystiolaeth o natur y farchnad gofal cartref yng Nghymru, oherwydd bod rhywfaint o waith ymchwil arwyddocaol wedi cael ei wneud a’i gyhoeddi yng Nghymru yn ei chylch dros y misoedd diwethaf. Mae’n dangos bod y patrwm yng Nghymru yn wahanol i’r patrwm yn Lloegr, ond nid yw’n dangos nad yw’r hyn sy’n digwydd yn Lloegr yn digwydd yma yng Nghymru. Mae’n dangos, yn fy marn i, fod angen gwneud llawer o waith ar ddarbwyllo cwmnïau sy’n darparu gofal cartref fod torri costau cychwynnol yn arwain yn syml at orfod ysgwyddo’r costau hynny drwy drosiant staff, er enghraifft, ac y buasai’n well iddynt feddwl am ffyrdd o fuddsoddi yn nhelerau, amodau, cyflog a hyfforddiant eu staff, gan beri i’r staff hynny fod eisiau aros gyda’r cwmnïau, er mwyn darparu gwasanaeth sydd felly’n gwella ac yn y pen draw, yn arwain at ganlyniadau busnes gwell i’r cwmnïau dan sylw.
 
13:48
I have an aspiration that all homecare workers would earn at least the living wage, and I hope that you share that aspiration. One of the first homecare companies in the UK to pay a living wage to its workers is a Pembrokeshire company called Care in Hand. In your discussions with local authorities, have you had discussions with them that the contracts that they have with domiciliary care providers rule out zero-hour contracts and insist on payment for travelling time and at least the minimum wage, if not a living wage?
Hoffwn weld pob gweithiwr gofal cartref yn ennill y cyflog byw fan lleiaf ac rwy’n gobeithio eich bod yn rhannu’r un dyhead. Un o’r cwmnïau gofal cartref cyntaf yn y DU i dalu cyflog byw i’w gweithwyr yw cwmni Care in Hand yn Sir Benfro. Yn eich trafodaethau gydag awdurdodau lleol, a ydych wedi cael trafodaethau gyda hwy na ddylai contractau sydd ganddynt â darparwyr gofal cartref gynnwys contractau dim oriau a mynnu tâl am amser teithio ac o leiaf yr isafswm cyflog, os nad y cyflog byw?
 
13:49
Mark Drakeford