Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m.gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The National Assembly for Wales is now in session.
Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Adroddiad GMB
GMB Report
 
13:30
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am adroddiad GMB a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cadarnhau bod 111 o weithwyr Cymru ar restr wahardd y Gymdeithas Ymgynghori ar gyfer y diwydiant adeiladu. OAQ(4)0902(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the recent publication of the GMB report confirming that 111 Welsh workers were on the Consulting Association’s construction industry blacklist. OAQ(4)0902(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is appalling that such a blacklist exists. We condemn its use because we know that it leads to the discriminatory treatment of workers who were either members of trade unions or who were perceived to be health and safety activists.
Mae’n warthus fod y fath restr wahardd yn bodoli. Rydym yn condemnio ei defnydd gan ein bod yn gwybod ei bod yn arwain at driniaeth wahaniaethol o weithwyr a oedd naill ai’n aelodau o undebau llafur neu y tybiwyd eu bod yn actifyddion iechyd a diogelwch.
 
13:31
Vaughan GethingBywgraffiadBiography
Thank you for that response, First Minister. You are right to say that this shameful practice was only uncovered thanks to the campaigning and the support that was provided by trade unions. Assurances have been given that the blacklisting practice was isolated and has now ended. However, I believe that those assurances should be treated with real scepticism. Will the Welsh Government consider revising procurement guidelines, in a similar manner to the French Ministry of Defence, to provide for real and meaningful financial penalties for any firms that make use of such a blacklist in the future?
Diolch am yr ymateb yna, Brif Weinidog. Rydych yn gywir i ddweud mai dim ond oherwydd yr ymgyrchu a’r gefnogaeth a ddarparwyd gan yr undebau llafur y datgelwyd yr arfer cywilyddus hwn. Rhoddwyd sicrwydd bod yr arfer o lunio rhestr wahardd wedi’i ynysu a’i fod wedi dod i ben erbyn hyn. Fodd bynnag, credaf y dylai’r sicrwydd hwn gael ei drin ag amheuaeth wirioneddol. A wnaiff Llywodraeth Cymru ystyried diwygio’r canllawiau caffael, mewn ffordd debyg i Weinyddiaeth Amddiffyn Ffrainc, i ddarparu ar gyfer gosbau ariannol gwirioneddol ac ystyrlon i unrhyw gwmnïau sy’n defnyddio rhestr wahardd o’r fath yn y dyfodol?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is not clear whether there is a need for new guidance, but we will certainly review the situation. Officials will be issuing fresh guidance to remind public sector organisations of how they may address those issues when contracting. Whether there is a need for new procurement guidance is something that we will bear in mind, in order to ensure that this practice does not develop or take root in Wales.
Nid yw’n eglur a oes angen canllawiau newydd, ond byddwn yn sicr yn adolygu’r sefyllfa. Bydd swyddogion yn cyhoeddi canllawiau newydd i atgoffa sefydliadau sector cyhoeddus o sut y gallant fynd i’r afael â’r materion hynny wrth gontractio. Mae’r cwestiwn o ba un a oes angen canllawiau caffael newydd yn rhywbeth y byddwn yn ei gadw mewn cof, er mwyn sicrhau nad yw’r arfer hwn yn datblygu nac yn ymsefydlu yng Nghymru.
 
13:32
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
I am concerned that 39, I believe, of the people on this blacklist are from north Wales. That is 35%, although the north only makes up 22% of the population of Wales, so it is of particular concern there, as well as being a concern everywhere. Given that it is reported that this is illegal activity, but that over 40 companies have checked the list, what legal advice has the Welsh Government obtained, or what advice is it seeking, regarding those claims of illegality, and what action might it be able to take, alone or with other organisations, on that basis?
Rwyf yn poeni bod 39, rwy’n credu, o’r bobl ar y rhestr wahardd hon yn dod o ogledd Cymru. Mae hynny’n 35%, er mai dim ond 22% o boblogaeth Cymru sy’n byw yn y gogledd, felly mae’n peri pryder arbennig yno, yn ogystal â bod yn bryder ym mhob man. O gofio yr adroddir bod hyn yn weithgarwch anghyfreithlon, ond bod dros 40 o gwmnïau wedi edrych ar y rhestr, pa gyngor cyfreithiol mae Llywodraeth Cymru wedi ei dderbyn, neu pa gyngor y mae’n ei geisio, ynghylch yr honiadau hynny o anghyfreithlondeb, a pha gamau y gallai eu cymryd, yn annibynnol neu gyda sefydliadau eraill, ar y sail honno?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are awaiting the outcome of the UK Government’s discussion with the Information Commissioner. Depending on the outcome of those discussions, we will then examine whether further action is required in Wales.
Rydym yn disgwyl am ganlyniad trafodaeth Llywodraeth y DU gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth. Yn dibynnu ar ganlyniad y trafodaethau hynny, byddwn yn ystyried wedyn a oes angen cymryd camau pellach yng Nghymru.
 
Datblygiad Economaidd
Economic Development
 
13:33
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud i gefnogi datblygu economaidd yng Nghymru. OAQ(4)0917(FM)
2. Will the First Minister make a statement on what the Welsh Government is doing to support economic development in Wales. OAQ(4)0917(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have several schemes that are designed to facilitate economic development in Wales in these difficult economic times.
Mae gennym nifer o gynlluniau sydd â’r nod o hwyluso datblygiad economaidd yng Nghymru yn y cyfnod economaidd anodd presennol.
 
13:33
Thank you for that answer, First Minister. Last week, Tata fired up blast furnace No. 4, and started the increased production of iron in the Port Talbot works. That has given a clear sign of its confidence in the future of the plant, and in steelmaking in Wales. However, a few weeks ago, the Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Vince Cable, told the Welsh Affairs Select Committee in Westminster that the UK Government is
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Yr wythnos diwethaf, taniodd Tata ffwrnais chwyth Rhif 4, gan ddechrau cynhyrchu mwy o haearn yng ngweithfeydd Port Talbot. Mae hynny wedi rhoi arwydd eglur o’i hyder yn nyfodol y gwaith, ac yn y diwydiant gwneud dur yng Nghymru. Fodd bynnag, ychydig wythnosau yn ôl, dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesedd a Sgiliau, Vince Cable, wrth y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn San Steffan bod Llywodraeth y DU yn
 
‘dealing with the problems of the steel industry on an ad hoc basis.’
ymdrin â phroblemau’r diwydiant dur ar sail ad hoc.
 
He also admitted that the UK Government’s taxation policy was a problem for the industry. What discussions are you having with Dr Cable and his colleagues to establish a UK steel strategy that benefits Welsh steelmaking, and a taxation policy that does not penalise its competitiveness?
Cyfaddefodd hefyd bod polisi trethiant Llywodraeth y DU yn broblem i’r diwydiant. Pa drafodaethau ydych chi’n eu cael gyda Dr Cable a’i gydweithwyr i sefydlu strategaeth ddur ar gyfer y DU sydd o les i ddiwydiant cynhyrchu dur Cymru, a pholisi trethiant nad yw’n cosbi ei gystadleurwydd?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I welcome the Secretary for State for Business, Innovation and Skills’s explicit acknowledgment of the important matters that face the steel industry. He used those words in the Welsh Affairs Select Committee on 29 January. I have discussed with the Secretary for business on several occasions the importance of the steel industry to the economy of Wales, and the current challenges that are faced by the industry in these times.
Rwy’n croesawu cydnabyddiaeth bendant yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Arloesi a Sgiliau o’r materion pwysig sy’n wynebu’r diwydiant dur. Defnyddiodd y geiriau yna yn y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ar 29 Ionawr. Rwyf wedi trafod pwysigrwydd y diwydiant dur i economi Cymru, a’r heriau presennol a wynebir gan y diwydiant yn y cyfnod hwn, gyda’r Ysgrifennydd busnes ar sawl achlysur.
 
13:34
First Minister, you will no doubt share my concern at the British Retail Consortium figures that show that high street footfall has fallen dramatically recently. Furthermore, Wales sadly has the highest vacancy rate in the UK. The Welsh Conservatives have highlighted this problem, and I know that your Government has accepted the recommendations of the Enterprise and Business Committee. When are you going to get on with the job of saving the Welsh high street?
Brif Weinidog, byddwch yn sicr yn rhannu fy mhryder am ffigurau Consortiwm Manwerthu Prydain sy’n dangos bod nifer yr ymwelwyr â’r stryd fawr wedi gostwng yn ddramatig yn ddiweddar. Ar ben hynny, Cymru, yn anffodus, sydd â’r gyfradd uchaf o siopau gwag yn y DU. Mae Ceidwadwyr Cymru wedi tynnu sylw at y broblem hon, a gwn fod eich Llywodraeth wedi derbyn argymhellion y Pwyllgor Menter a Busnes. Pryd ydych chi’n mynd i fwrw ymlaen â’r gwaith o achub y stryd fawr yng Nghymru?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I could equally ask, ‘What is your party going to do about it?’ I will tell you what we are doing. We have commissioned research by Professor Dylan Jones-Evans, who is a member of your party. We await the results of that research, which I am sure will be wholly sensible.
Gallwn innau ofyn, ‘Beth mae eich plaid chi yn mynd i wneud am y peth?’ Mi ddywedaf wrthych beth rydym ni’n ei wneud. Rydym wedi comisiynu gwaith ymchwil gan yr Athro Dylan Jones-Evans, sy’n aelod o’ch plaid chi. Rydym yn disgwyl canlyniadau’r gwaith ymchwil hwnnw, ac rwy’n siŵr y bydd yn gwbl synhwyrol.
 
13:34
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, rydych wedi rhybuddio y bydd cwtogi cyllideb yr Undeb Ewropeaidd yn arwain at golli cannoedd o filiynau o bunnau a fyddai wedi mynd fel arall i hyrwyddo a chryfhau economi Cymru. Fodd bynnag, mae eich cyd-aelod Llafur Wayne David wedi gofyn i Brif Weinidog y Deyrnas Unedig a oedd am ddiolch i Aelodau Llafur, gan gynnwys Aelodau Llafur Cymru, am bleidleisio o blaid cwtogi’r union gyllideb honno a helpu David Cameron i gael ei ffordd yn Ewrop. A ydych yn barod i gondemnio Mr David am yr hyn y mae’n ei wneud i Gymru?
First Minister, you have warned that cutting the European Union budget will lead to a loss of hundreds of millions of pounds that would otherwise have gone to promoting and strengthening the Welsh economy. However, your fellow Labour colleague Wayne David has asked the UK Prime Minister whether he would like to thank Labour Members, including Welsh Labour Members for voting in favour of cutting that exact same budget and helping David Cameron to get his own way in Europe on the budget. Are you willing to condemn Mr David for what he is doing to Wales?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae ein safbwynt ni fel Llywodraeth yn glir: bydd Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn colli mas. Nid ydym o blaid y cytundeb sydd wedi cael ei wneud, ac, wrth gwrs, deallwn fod Lloegr yn mynd i wneud yn well. Y cwestiwn felly yw: beth mae’r Prif Weinidog yn ei wneud? A ydyw ef yn sefyll cornel Cymru? Yr ateb i hynny yw ‘nag ydyw’.
Our standpoint as a Government is clear: Wales, Scotland and Northern Ireland will be losing out. I am therefore not in favour of the agreement that has been reached, and, of course, we understand that England will be doing better. The question, therefore, is: what is the Prime Minister doing? Is he standing up for Wales? The answer to that is ‘no’.
 
13:35
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, as I am sure that you will agree, one of the key ways in which economic development can be fostered is through full and effective access for businesses, particularly small businesses, to financial services. This is made increasingly difficult, particularly in rural Wales, due to the continuing tide of bank branch closures and also to the insufficient coverage of internet. In this context, will you provide an update as to the work that your Government is currently doing to liaise with the banking and financial services sector to ensure that businesses have more effective access to funding, and also that alternative sources of finance, such as the business credit unions, which have been so successful in the United States and also in Scandinavia, are given due consideration?
Brif Weinidog, fel rwyf yn siŵr y byddwch yn cytuno, un o’r ffyrdd allweddol y gellir meithrin datblygiad economaidd yw trwy fynediad llawn ac effeithiol i fusnesau, a busnesau bach yn enwedig, at wasanaethau ariannol. Caiff hyn ei wneud yn gynyddol anodd, yn enwedig yng nghefn gwlad Cymru, oherwydd yr achosion parhaus o gau canghennau banc a hefyd oherwydd y ddarpariaeth annigonol o’r rhyngrwyd. Yn y cyd-destun hwn, a allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y gwaith mae eich Llywodraeth yn ei wneud ar hyn o bryd i gydgysylltu â’r sector gwasanaethau bancio ac ariannol i sicrhau bod gan fusnesau fynediad mwy effeithiol at gyllid, a hefyd bod ffynonellau amgen o gyllid, fel yr undebau credyd busnes, sydd wedi bod mor llwyddiannus yn yr Unol Daleithiau a hefyd yn Sgandinafia, yn cael ystyriaeth ddyledus?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As the Member knows, Professor Dylan Jones-Evans is conducting such a review in terms of the availability of funding to small and medium-sized enterprises in Wales, whether they are on the high street or not. That report is due in the autumn and will inform us as to what we need to do in the future in order to further assist SMEs.
Fel y mae’r Aelod yn gwybod, mae’r Athro Dylan Jones-Evans yn cynnal adolygiad o’r fath o ran y cyllid sydd ar gael i fentrau bach a chanolig eu maint yng Nghymru, pa un a ydynt ar y stryd fawr ai peidio. Disgwylir yr adroddiad hwnnw yn yr hydref a bydd yn ein hysbysu am yr hyn y mae angen i ni ei wneud yn y dyfodol er mwyn cynorthwyo BBaChau ymhellach.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, Wales has the highest high street vacancy rate in mainland Britain. Can you tell us why that is the case?
Brif Weinidog, Cymru sydd â’r gyfradd uchaf o siopau gwag ar y stryd fawr ar dir mawr Prydain. A allwch chi ddweud wrthym pam mai dyma yw’r achos?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We know that this is a problem across the whole of the UK. We know that there are changes in consumer behaviour, particularly with regard to internet purchasing.
Rydym yn gwybod bod hon yn broblem ledled y DU gyfan. Rydym yn gwybod bod ymddygiad defnyddwyr yn newid, yn enwedig o ran prynu ar y rhyngrwyd.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Once again, it is clear that the First Minister’s policy is to pass the buck and blame other people. Back in October, he said that he wanted to ensure the vibrancy of our town centres in the future, yet as the UK steadily pulls ahead on the high street Wales is falling backwards under his leadership. Some months ago, we presented our vision for the high street that had key policy objectives that could be adopted readily to improve economic footfall on our high streets. They included a night-time strategy, ensuring fairness by splitting the business rate multiplier, encouraging free car parking and also reforming the planning system. Considering our vision for the high street, why has the First Minister’s Government been so inactive in this field?
Unwaith eto, mae’n amlwg mai polisi’r Prif Weinidog yw taflu’r baich a beio pobl eraill. Yn ôl ym mis Hydref, dywedodd ei fod yn awyddus i sicrhau bywiogrwydd canol ein trefi yn y dyfodol, ond wrth i’r DU achub y blaen yn raddol ar y stryd fawr, mae Cymru yn cwympo yn ôl dan ei arweinyddiaeth ef. Rai misoedd yn ôl, cyflwynwyd ein gweledigaeth ar gyfer y stryd fawr a oedd yn cynnwys amcanion polisi allweddol y gellid eu mabwysiadu’n rhwydd i gynyddu nifer yr ymwelwyr economaidd â’r stryd fawr. Roeddent yn cynnwys strategaeth gyda’r nos, a oedd yn sicrhau tegwch trwy rannu’r lluosydd ardrethi busnes, yn annog parcio am ddim ac yn diwygio’r system gynllunio hefyd. O ystyried ein gweledigaeth ar gyfer y stryd fawr, pam mae Llywodraeth y Prif Weinidog wedi bod mor anweithgar yn y maes hwn?
 
13:38