Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:31
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister. Question 1, OAQ(4)2235(FM), is withdrawn. Question 2, Eluned Parrott.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw'r eitem gyntaf y prynhawn yma. Tynnwyd Cwestiwn 1, OAQ(4)2235(FM), yn ôl. Cwestiwn 2, Eluned Parrott.
 
Gweithio i Wella (Trefn Gwynion)
Putting Things Rights (Complaints Procedure)
 
13:31
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y drefn gwynion Gweithio i Wella a ddefnyddir mewn byrddau iechyd yng Nghymru? OAQ(4)2228(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the Putting Things Right complaints procedure used in Welsh health boards? OAQ(4)2228(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Putting Things Right was introduced in 2011, providing robust arrangements for investigating and learning lessons from concerns and complaints. In July of last year, an independent review concluded it’s the right approach, and considerable work is under way, both locally and nationally, to implement the recommendations.
Cyflwynwyd Gweithio i Wella yn 2011, gan ddarparu trefniadau cadarn ar gyfer ymchwilio a dysgu gwersi o bryderon a chwynion. Ym mis Gorffennaf y llynedd, daeth adolygiad annibynnol i'r casgliad mai dyna’r dull cywir, ac mae gwaith sylweddol ar y gweill, yn lleol ac yn genedlaethol, i roi'r argymhellion ar waith.
 
13:31
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. I understand that that review identified responsiveness as one of the challenges from health boards. I’m dealing with a number of cases at the moment, where the health boards, and, indeed, the ambulance trust, have been very slow to respond to patients and families. For those coming to terms with the death of a loved one, perhaps particularly, those delays are simply agonising. They often feel that they need answers before they can properly grieve. Yet, I’m dealing, as I say, with cases where we have seen some cases dragging on for, perhaps, two and a half years since the death of an individual, without any resolution being brought. Can I ask you for an update on how the implementation of those recommendations is going, with regard to the timeliness of responses from those boards?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Rwy’n deall bod yr adolygiad hwnnw wedi nodi ymatebolrwydd fel un o'r heriau gan fyrddau iechyd. Rwy’n ymdrin â nifer o achosion ar hyn o bryd, lle mae'r byrddau iechyd, ac, yn wir, yr ymddiriedolaeth ambiwlans, wedi bod yn araf iawn i ymateb i gleifion a theuluoedd. I’r rhai sy'n ceisio dygymod â marwolaeth rhywun annwyl, yn enwedig efallai, mae’r oediadau hynny’n dorcalonnus. Maen nhw’n aml yn teimlo bod angen atebion arnynt cyn y gallant alaru'n iawn. Ac eto, rwy'n ymdrin, fel y dywedais, ag achosion lle’r ydym ni wedi gweld rhai achosion yn llusgo ymlaen am, efallai, dwy flynedd a hanner ers marwolaeth unigolyn, heb i unrhyw ateb gael ei gynnig. A gaf i ofyn i chi am y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd mewn gweithredu’r argymhellion hynny, o ran prydlondeb ymatebion gan y byrddau hynny?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s difficult, of course, to give a view on each and every situation, because some will be more complicated than others. We expect, of course, local health boards to resolve complaints as quickly as is possible. There may be occasions, of course, where the health board will need to take longer than 30 days to respond. But, nevertheless, it is important, of course, that people are able to get satisfaction from the complaints process as quickly as is possible, bearing in mind there may be some occasions where more complex investigations may be needed.
Mae'n anodd, wrth gwrs, cynnig safbwynt ar bob un sefyllfa, gan y bydd rhai’n fwy cymhleth nag eraill. Rydym yn disgwyl, wrth gwrs, i fyrddau iechyd lleol ddatrys cwynion cyn gynted â phosibl. Efallai y bydd achlysuron, wrth gwrs, lle bydd angen i'r bwrdd iechyd gymryd mwy na 30 diwrnod i ymateb. Ond, serch hynny, mae'n bwysig, wrth gwrs, bod pobl yn gallu cael bodlonrwydd o'r broses gwynion cyn gynted â phosibl, gan gofio efallai y bydd rhai achlysuron lle gallai fod angen ymchwiliadau mwy cymhleth.
 
13:32
First Minister, when Keith Evans undertook his review, there was quite wide variation against the number of responses that were being addressed within 30 days by health boards, ranging from 33 per cent to 82 per cent of complaints in individual health boards. The current figures for the Besti Cadwaladr University Local Health Board are just that 21 per cent are being resolved within 30 days, and, worse than that, a greater number than 50 per cent—fewer than half—are actually being addressed within a six-month period. Now, clearly, that is unacceptable. What action are you taking to hold the feet of health boards to the fire, to ensure that, as a Welsh Government, your policy is actually being fully implemented by health boards?
Brif Weinidog, pan gynhaliodd Keith Evans ei adolygiad, roedd amrywiad eithaf eang o ran y nifer o ymatebion a oedd yn cael sylw o fewn 30 diwrnod gan fyrddau iechyd, yn amrywio o 33 y cant i 82 y cant o gwynion mewn byrddau iechyd unigol. Mae'r ffigurau cyfredol ar gyfer Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yn nodi mai dim ond 21 y cant sy’n cael eu datrys o fewn 30 diwrnod, ac, yn waeth na hynny, mai nifer uwch na 50 y cant—llai na hanner—sy’n cael sylw mewn gwirionedd o fewn cyfnod o chwe mis. Nawr, yn amlwg, mae hynny'n annerbyniol. Pa gamau ydych chi’n eu cymryd i ddal traed y byrddau iechyd at y tân, er mwyn sicrhau, fel Llywodraeth Cymru, bod eich polisi’n cael ei weithredu'n llawn gan fyrddau iechyd?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, first of all, as I mentioned in the initial answer I gave, the recommendations of the report are being implemented. I can say that, where a response cannot be issued within 30 working days, NHS organisations must inform a person who’s raised a concern of the reason for that delay. We expect, of course, local health boards to ensure that they implement the recommendations, and that is something that they are in the process of doing.
Wel, yn gyntaf oll, fel y soniais yn yr ateb gwreiddiol a roddais, mae argymhellion yr adroddiad yn cael eu rhoi ar waith. Gallaf ddweud, pan na ellir ymateb o fewn 30 diwrnod gwaith, bod yn rhaid i sefydliadau'r GIG hysbysu unigolyn sydd wedi codi pryder am y rheswm dros yr oedi hwnnw. Rydym yn disgwyl, wrth gwrs, i fyrddau iechyd lleol sicrhau eu bod yn rhoi’r argymhellion ar waith, ac mae hynny'n rhywbeth y maen nhw wrthi’n ei wneud.
 
13:34
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, rydych chi’n dweud bod yr argymhellion yma’n cael eu gweithredu. A ydych chi’n gwbl argyhoeddedig bod byrddau iechyd yn frwdfrydig ynglŷn â gweithredu’r argymhellion yma, neu a ydych chi’n cytuno â rhai o’m hetholwyr i sydd yn teimlo bod yna oedi dianghenraid, gyda’r gobaith y bydd yr achwynwyr yn penderfynu peidio â symud ymlaen â’u cwynion?
First Minister, you say that these recommendations are being implemented, but are you entirely convinced that health boards are enthusiastic in implementing these recommendations, or do you agree with some of my constituents who feel that there has been unnecessary delay, in the hope that the complainants will decide not to progress with their complaints?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n anodd, unwaith eto, i roi barn ynglŷn â sefyllfa unrhyw unigolyn, ond rwy’n gwybod bod hwn yn rhywbeth pwysig i’r Gweinidog iechyd. Rydym ni’n moyn sicrhau, lle mae gan bobl gwynion, fod ganddyn nhw’r cyfle i gael y cwynion yna wedi eu datrys cyn gynted ag sydd yn bosib.
It’s difficult, once again, to give a view about the situation of any individual, but I know that this is a very important issue for the health Minister, because we wish to ensure that complainants have the opportunity to get their complaints resolved as soon as possible.
 
Gwella GIG Cymru
Improving the Welsh NHS
 
13:34
3. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i wella GIG Cymru? OAQ(4)2230(FM)
3. Will the First Minister provide an update on plans for improving the Welsh NHS? OAQ(4)2230(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We’ve invested an additional £295 million in 2015-16 for the NHS in Wales to deliver high-quality, sustainable services.
Gwnaf. Rydym ni wedi buddsoddi £295 miliwn ychwanegol yn 2015-16 er mwyn i’r GIG yng Nghymru ddarparu gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd uchel.
 
13:35
What steps are you taking to improve access to cancer treatments in Wales? You’ll be aware of my constituent, Ann Wilkinson, who’s been unable to access Avastin despite it being available a few short miles across the border from her home, in England. This really isn’t good enough at the moment, is it, First Minister? Now, no-one is saying that that list of cancer treatment shouldn’t change with time and be amended as evidence comes forward, but it really would be helpful if we had a list in Wales to start with, wouldn’t it? When are you going to take action and give people in Wales the cancer treatment they need?
Pa gamau ydych chi’n eu cymryd i wella mynediad at driniaethau canser yng Nghymru? Byddwch yn ymwybodol o’m hetholwr i, Ann Wilkinson, nad yw wedi gallu cael mynediad at Avastin er ei fod ar gael ychydig filltiroedd byr ar draws y ffin o'i chartref, yn Lloegr. Nid yw hyn yn yn ddigon da o lawer ar hyn o bryd, nac ydy, Brif Weinidog? Nawr, nid oes unrhyw un yn dweud na ddylai’r rhestr honno o driniaeth canser newid gydag amser a chael ei diwygio wrth i dystiolaeth gael ei chyflwyno, ond byddai o gymorth mawr pe byddai gennym restr yng Nghymru i gychwyn, oni fyddai? Pryd ydych chi'n mynd i gymryd camau a rhoi'r driniaeth canser sydd ei hangen arnynt i bobl yng Nghymru?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, the cancer drugs fund in England is being curtailed, in the sense that there are drugs being removed from that list because, as we know, it’s overrun in terms of its budget. There is good news from it, in the sense that now, of course, pharmaceutical companies are having to come back with a better price. The problem with the cancer drugs fund, and one of the difficulties, is that, basically, it pays whatever the drug companies ask. There is no negotiation, no bargaining, and no value for money as far as the public are concerned. That is now beginning to happen as a result of the curtailment of part of the fund in England, but we take the view that it’s important that people have access to effective drugs as quickly as possible, and that’s why, in Wales, approved drugs are more accessible than in England when it comes to cancer.
Yn gyntaf oll, mae'r gronfa cyffuriau canser yn Lloegr yn cael ei chwtogi, yn yr ystyr bod cyffuriau’n cael eu tynnu oddi ar y rhestr honno oherwydd, fel y gwyddom, mae wedi gorwario o ran ei chyllideb. Mae newyddion da o hynny, yn yr ystyr erbyn hyn, wrth gwrs, bod cwmnïau fferyllol yn gorfod dod yn ôl gyda phris gwell. Y broblem gyda'r gronfa cyffuriau canser, ac un o'r anawsterau yw, yn y bôn, ei bod yn talu beth bynnag mae'r cwmnïau cyffuriau yn ei ofyn. Nid oes unrhyw drafod, dim bargeinio, a dim gwerth am arian lle mae’r cyhoedd yn y cwestiwn. Mae hynny’n dechrau digwydd nawr o ganlyniad i gwtogi rhan o'r gronfa yn Lloegr, ond rydym ni o'r farn ei bod yn bwysig bod cyffuriau effeithiol ar gael i bobl cyn gynted â phosibl, a dyna pam, yng Nghymru, bod mwy o gyffuriau cymeradwy ar gael nag yn Lloegr pan ddaw i ganser.
 
13:36
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First Minister, are you satisfied that all of the money spent on public and personal health promotion and plans is cost-effective and is proving to be useful, and are you satisfied that all of the campaigns currently under way or being considered are worth it for their outcomes?
Brif Weinidog, a ydych chi’n fodlon bod yr holl arian sy’n cael ei wario ar hybu cynlluniau iechyd cyhoeddus a phersonol yn gost-effeithiol ac yn ddefnyddiol, ac a ydych chi’n fodlon bod yr holl ymgyrchoedd sydd ar y gweill ar hyn o bryd neu sy'n cael eu hystyried yn werth y canlyniadau a geir?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes.
Ydw.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders, and first this afternoon we have the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R. T. Davies sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:36
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, last Thursday, through a great fanfare announcement in the press, but, sadly, not a statement in this institution, your Government brought forward proposals for apprenticeships in west Wales and the Valleys—£141 million—which is something that I welcome. I mean, anything that offers people opportunities in some of our most socially challenged areas has to be welcomed. But, how can you make the scheme that you’ve brought forward actually benefit the people in those communities? If you go back to 2000 and 2007, similar schemes were brought forward, yet economic activity wasn’t forthcoming.
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, ddydd Iau diwethaf, trwy gyhoeddiad â ffanffer mawr yn y wasg, ond, yn anffodus, nid datganiad yn y sefydliad hwn, cyflwynodd eich Llywodraeth gynigion ar gyfer prentisiaethau yn y gorllewin a’r Cymoedd—£ 141 miliwn—sy'n rhywbeth rwy’n ei groesawu. Hynny yw, mae’n rhaid croesawu unrhyw beth sy'n cynnig cyfleoedd i bobl mewn rhai o'n hardaloedd lle ceir yr heriau cymdeithasol mwyaf. Ond, sut y gallwch chi sicrhau bod y cynllun yr ydych chi wedi ei gyflwyno o wir fudd i’r bobl yn y cymunedau hynny? Os ewch chi yn ôl i 2000 a 2007, cyflwynwyd cynlluniau tebyg, ac eto ni chafwyd gweithgarwch economaidd yn eu sgil.
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We know from the experience of Jobs Growth Wales, and the experience we’ve had with funding apprenticeships, that there is demand for more apprenticeships, and that’s why we are pleased to be able to announce these apprenticeships. The figure compares very favourably with the announcement that’s been made by the current UK Government.
Rydym ni’n gwybod o brofiad Twf Swyddi Cymru, a’r profiad yr ydym ni wedi ei gael gydag ariannu prentisiaethau, bod galw am fwy o brentisiaethau, a dyna pam rydym ni’n falch o allu cyhoeddi’r prentisiaethau hyn. Mae'r ffigur yn cymharu'n ffafriol iawn â'r cyhoeddiad a wnaed gan Lywodraeth bresennol y DU.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, you can go through reams of information on schemes that were brought forward in the Objective 1 era, in convergence funding, and now, obviously, your Government has managed to attract the third round of funding, which, on the surface, sounds good, but, equally, when you look at it, it’s because, economically, we have not performed. What we want to know is: with this announcement, are you really going to make the gains that those communities desperately require economically, so that we won’t as a country have to be applying for a fourth tranche of money because, economically, the policies that you’ve brought forward have failed?
Brif Weinidog, gallwch chi fynd trwy doreth o wybodaeth am gynlluniau a gyflwynwyd yn ystod cyfnod Amcan 1, mewn cyllid cydgyfeirio, a nawr, yn amlwg, mae eich Llywodraeth wedi llwyddo i ddenu trydedd rownd o gyllid, sydd, ar yr wyneb, yn swnio’n dda, ond, yn yr un modd, pan fyddwch chi’n edrych arno, mae oherwydd, yn economaidd, nad ydym ni wedi perfformio. Yr hyn yr ydym ni eisiau ei wybod yw: gyda'r cyhoeddiad hwn, a ydych chi wir yn mynd i wneud yr enillion y mae eu hangen yn daer ar y cymunedau hynny’n economaidd, fel na fydd yn rhaid i ni fel gwlad orfod gwneud cais am bedwaredd gyfran o arian oherwydd, yn economaidd, bod y polisïau a gyflwynwyd gennych wedi methu?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
On a day where we see growth in the UK economy slowing to one of its lowest levels for years, under the stewardship of the Conservative party, it’s perhaps an unfortunate question. I’ll be charitable; I do welcome his welcome for the scheme. We know that the more skills people have, the more employable they are, and, of course, another outcome of this scheme is that more money will be made available to further education colleges who will be able to deliver those apprenticeships.
Ar ddiwrnod pan rydym ni’n gweld twf yn economi'r DU yn arafu i un o'i lefelau isaf ers blynyddoedd, dan stiwardiaeth y blaid Geidwadol, mae hwn efallai yn gwestiwn anffodus. Byddaf yn garedig; rwy’n croesawu ei groeso i’r cynllun. Rydym ni’n gwybod mai’r mwyaf o sgiliau sydd gan bobl, y mwyaf cyflogadwy ydyn nhw, ac, wrth gwrs, canlyniad arall o’r cynllun hwn yw y bydd mwy o arian ar gael i golegau addysg bellach a fydd yn gallu darparu’r prentisiaethau hynny.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Sadly, we all know the record of your Government’s apprenticeship schemes. Last year, you withdrew funding so that 9,000 apprenticeship places were lost, First Minister. You could have used some of the answers that I sought from you to try and set some goals as to where we might be at the end of this funding window. As I said, there are reams of information on previous tranches of Objective 1 and convergence funding money that has gone in to create apprenticeships and gone in to try and create economic activity, and, regrettably, they have failed. You’ve let those communities down in west Wales and the Valleys. Can you use the third opportunity to respond to me by saying where you believe, economically, those communities will be, and what tangible goals you are setting so that we can actually see real progress and we’re not in the situation of trying to attract the fourth round of funding?
Yn anffodus, rydym ni i gyd yn ymwybodol o hanes cynlluniau prentisiaeth eich Llywodraeth. Y llynedd, tynnwyd cyllid yn ôl gennych gan arwain at golli 9,000 o leoedd ar gyfer prentisiaeth, Brif Weinidog. Gallech chi fod wedi defnyddio rhai o'r atebion y ceisiais eu cael gennych i geisio pennu rhai nodau ynghylch ble y gallem ni fod ar ddiwedd y ffenestr ariannu hon. Fel y dywedais, ceir toreth o wybodaeth am gyfrannau arian Amcan 1 a chyllid cydgyfeirio blaenorol sydd wedi mynd i greu prentisiaethau ac wedi mynd i geisio creu gweithgarwch economaidd, ac, yn anffodus, maen nhw wedi methu. Rydych chi wedi siomi’r cymunedau hynny yn y gorllewin a'r Cymoedd. A wnewch chi ddefnyddio’r trydydd cyfle i ymateb i mi drwy ddweud ble rydych chi’n credu, yn economaidd, y bydd y cymunedau hynny, a pha nodau pendant yr ydych chi’n eu pennu fel y gallwn weld cynnydd gwirioneddol ac nad ydym yn y sefyllfa o geisio denu’r bedwaredd rownd o gyllid?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We know that gross domestic product per head has increased; we know that gross domestic household income per head has increased. We see the development in many communities such as Swansea; we see the enterprise zones being developed in west Wales and the Valleys, from Anglesey down to Pembrokeshire, and we see the jobs that have been attracted as a result. We take the view that people need the skills in order to allow the Welsh economy to prosper, and we have done our bit as a Government, having the best figures for foreign direct investment for 30 years. And that is a sign that we are proactive as a Government. We invest in our apprentices; we invest in jobs in Wales, but we need, of course, to make sure that we have a UK Government that takes a similar view.
Rydym ni’n gwybod bod cynnyrch domestig gros fesul pen wedi cynyddu; rydym ni’n gwybod bod incwm cartrefi domestig gros fesul pen wedi cynyddu. Rydym ni’n gweld y datblygiad mewn llawer o gymunedau fel Abertawe; rydym ni’n gweld yr ardaloedd menter sy'n cael eu datblygu yn y gorllewin a'r Cymoedd, o Ynys Môn i lawr i Sir Benfro, ac rydym ni’n gweld y swyddi a ddenwyd o ganlyniad. Rydym ni o'r farn bod angen y sgiliau ar bobl er mwyn galluogi economi Cymru i ffynnu, ac rydym ni wedi gwneud ein rhan fel Llywodraeth, gyda’r ffigurau gorau ar gyfer buddsoddiad uniongyrchol o dramor ers 30 mlynedd. Ac mae hynny’n arwydd ein bod yn rhagweithiol fel Llywodraeth. Rydym ni’n buddsoddi yn ein prentisiaid; rydym ni’n buddsoddi mewn swyddi yng Nghymru, ond mae angen i ni, wrth gwrs, wneud yn siŵr bod gennym Lywodraeth y DU sydd â safbwynt tebyg.
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:40
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you, Presiding Officer. First Minister, what assessment and scenario planning has your Government carried out with regard to the impact on schools funding, following the Westminster election?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, pa asesiad a chynllunio ar gyfer sefyllfaoedd y mae eich Llywodraeth wedi ei wneud o ran yr effaith ar gyllid ysgolion, yn dilyn etholiad San Steffan?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I don’t know the result, so it’s very difficult to predict what the outcome might be.
Nid wyf yn gwybod y canlyniad, felly mae'n anodd iawn rhagweld beth allai'r canlyniad fod.
 
13:40
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
You will be aware though, First Minister, that I and my party here in this Chamber have always made schools funding a priority when discussing budget agreements with you. It’s also a priority for my colleagues in London. What impact do you think a commitment to protect per-pupil funding from nursery to 19 in England would mean in real terms for your Welsh Government?
Byddwch yn ymwybodol, fodd bynnag, Brif Weinidog, fy mod i a’m plaid yma yn y Siambr hon wedi gwneud cyllid ysgolion yn flaenoriaeth erioed wrth drafod cytundebau cyllideb gyda chi. Mae hefyd yn flaenoriaeth i’m cydweithwyr yn Llundain. Pa effaith ydych chi'n ei gredu y byddai ymrwymiad i ddiogelu cyllid fesul disgybl o oed meithrin i 19 oed yn Lloegr yn ei olygu mewn termau real i’ch Llywodraeth Cymru chi?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, of course, as a Government that has protected school spending, despite the cuts that we’ve had over the last five years, and of course having worked with the Member’s party when it comes to the pupil deprivation grant, I think we share a commitment to education. It’s very difficult, of course, to offer a view on what she’s just said for two reasons: nobody knows what the outcome will be on 7 May, and secondly, of course, we don’t know what commitments made in England would lead to any consequentials for Wales.
Wel, wrth gwrs, fel Llywodraeth sydd wedi diogelu gwariant ar ysgolion, er gwaethaf y toriadau yr ydym ni wedi eu cael dros y pum mlynedd diwethaf, ac ar ôl gweithio gyda phlaid yr Aelod pan ddaw i’r grant amddifadedd disgyblion, wrth gwrs, rwy’n credu ein bod yn rhannu ymrwymiad i addysg. Mae'n anodd iawn, wrth gwrs, cynnig barn ar yr hyn y mae hi newydd ei ddweud am ddau reswm: does neb yn gwybod beth fydd y canlyniad ar 7 Mai, ac yn ail, wrth gwrs, nid ydym yn gwybod pa ymrwymiadau a wneir yn Lloegr fyddai’n arwain at unrhyw symiau canlyniadol i Gymru.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Perhaps I can assist you with the latter, First Minister. The commitment that my party has made during the Westminster election is to put in extra funding equivalent to £5.2 billion more funding than the Conservatives and £2.5 billion more funding than Labour. That would result in up to £150 million of additional funding in consequentials for Wales. But what I would like to know, Minister, is whether you will commit that, should that money be available, it will go directly into the education budget in Wales too.
Efallai y gallaf eich cynorthwyo chi gyda'r olaf, Brif Weinidog. Yr ymrwymiad y mae fy mhlaid i wedi ei gwneud yn ystod etholiad San Steffan yw neilltuo cyllid ychwanegol cyfwerth â £5. 2 biliwn yn fwy o arian na’r Ceidwadwyr a £2. 5 biliwn yn fwy o arian na Llafur. Byddai hynny'n arwain at hyd at £150 miliwn o arian ychwanegol mewn symiau canlyniadol i Gymru. Ond yr hyn yr hoffwn gael gwybod, Weinidog, yw a wnewch chi addo, pe byddai’r arian hwnnw ar gael, y bydd yn mynd i mewn yn uniongyrchol i'r gyllideb addysg yng Nghymru hefyd.
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That would be a substantial amount of money, and we are committed to education and we want to see education thrive in Wales. As I say, what we don’t know is whether £150 million will come with one hand but be taken away with the other. That’s what we’ve seen, of course, over the last five years, but I look forward to continuing these potential coalition negotiations in another place.
Byddai hynny'n swm sylweddol o arian, ac rydym ni wedi ymrwymo i addysg ac rydym ni eisiau gweld addysg yn ffynnu yng Nghymru. Fel y dywedais, yr hyn nad ydym yn ei wybod yw a fydd £150 miliwn yn cael ei roi gydag un llaw ond yn cael ei gymryd i ffwrdd gyda'r llall. Dyna beth rydym ni wedi ei weld, wrth gwrs, yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ond rwy’n edrych ymlaen at barhau’r trafodaethau clymblaid posibl hyn mewn lle arall.
 
13:42
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:42
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, I’m sure you were as moved as I was to see the news of almost 2,000 refugees losing their lives recently attempting to cross the Mediterranean. Now, Wales has a proud tradition of providing sanctuary to refugees, and I pay particular tribute to the current Minister for the Economy, Science and Transport who intervened and took a stand against the imprisonment of asylum seekers here in Cardiff prison back in 2003. Despite this being a reserved matter, have you had an opportunity to express the views of your Government with your counterparts in Westminster?
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, rwy'n siŵr i chi gael eich effeithio cymaint â minnau o weld y newyddion o bron i 2,000 o ffoaduriaid yn colli eu bywydau’n ddiweddar yn ceisio croesi Môr y Canoldir. Nawr, mae gan Gymru draddodiad balch o ddarparu lloches i ffoaduriaid, ac rwy’n talu teyrnged arbennig i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth presennol a ymyrrodd ac a wnaeth safiad yn erbyn carcharu ceiswyr lloches yma yng ngharchar Caerdydd yn ôl yn 2003. Er bod hwn yn fater a gadwyd yn ôl, a ydych chi wedi cael cyfle i fynegi barn eich Llywodraeth gyda'ch cymheiriaid yn San Steffan?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I can say that we are all appalled by what we’ve seen in the Mediterranean. Sometimes, people take the view that it’s an easy thing for people to leave their country of birth and cross the sea in an unseaworthy craft to a very uncertain future. You and I both know that that isn’t the case. It absolutely crucial that, where people are in difficulty, they receive the help that they need when they’re at sea, and, of course, we should continue the proud tradition that we have in the UK of offering asylum to those who are in need of it.
Wel, gallaf ddweud ein bod ni i gyd wedi ein brawychu gan yr hyn yr ydym ni wedi ei weld ym Môr y Canoldir. Weithiau, mae pobl o'r farn ei bod yn beth hawdd i bobl adael eu gwlad enedigol a chroesi’r môr mewn cwch nad yw’n ddiogel i hwylio ynddo tuag at ddyfodol ansicr iawn. Rydych chi a minnau’n gwybod nad yw hynny'n wir. Mae'n gwbl hanfodol, pan fo pobl mewn trafferthion, eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw pan fyddan nhw ar y môr, ac, wrth gwrs, dylem barhau â’r traddodiad balch sydd gennym yn y DU o gynnig lloches i'r rhai sydd ei angen.
 
13:43
Thank you for your answer, First Minister. As you know, the UK Government has two primary schemes for refugees. One is called the Gateway scheme and the other is called the Mandate scheme. Now, whilst the Gateway scheme has a set quota for the settlement of refugees in the UK, there is concern that the quota is not being filled. With the current crisis in the Mediterranean, would the Welsh Government consider seeking a specific Welsh quota as part of the UK quota, so that Wales can play its part in providing sanctuary for those people who are fleeing violence and danger from countries like Syria and Libya?
Diolch i chi am eich ateb, Brif Weinidog. Fel y gwyddoch, mae gan Lywodraeth y DU ddau brif gynllun ar gyfer ffoaduriaid. Cynllun Gateway yw enw un a chynllun Mandate yw enw’r llall. Nawr, er bod gan gynllun Gateway gwota penodol ar gyfer anheddu ffoaduriaid yn y DU, ceir pryder nad yw'r cwota’n cael ei lenwi. O ystyried yr argyfwng presennol ym Môr y Canoldir, a wnaiff Llywodraeth Cymru ystyried gwneud cais am gwota penodol i Gymru yn rhan o gwota’r DU, fel y gall Cymru chwarae ei rhan yn y broses o ddarparu lloches i’r bobl hynny sy’n dianc rhag trais a pherygl o wledydd fel Syria a Libya?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s an interesting suggestion. What we do know though, of course, is that people tend to congregate in areas where there are people of a like background. It’s human nature to do that. But certainly, from our point of view, we are more than ready to play our part in offering asylum to those people who need it, building, of course, on the tradition that we have. I’m often fond of saying—and I’ll say it in this Chamber—that we are all in this Chamber and indeed on this island, the descendants of immigrants, and it’s simply a question of when our families originally arrived.
Mae'n awgrym diddorol. Yr hyn a wyddom fodd bynnag, wrth gwrs, yw bod pobl yn tueddu i ymgasglu mewn ardaloedd lle ceir bobl o gefndir tebyg. Mae'n natur ddynol i wneud hynny. Ond yn sicr, o'n safbwynt ni, rydym ni’n fwy na pharod i chwarae ein rhan i gynnig lloches i'r bobl hynny sydd ei angen, gan adeiladu, wrth gwrs, ar y traddodiad sydd gennym ni. Rwy'n aml yn hoff o ddweud—ac fe’i dywedaf yn y Siambr hon—ein bod i gyd yn y Siambr hon ac yn wir ar yr ynys hon, yn ddisgynyddion mewnfudwyr, ac mae'n gwestiwn syml o bryd cyrhaeddodd ein teuluoedd yn wreiddiol.
 
13:44
Thank you, First Minister. Now, despite the fact that this is reserved, as I initially said, there is merit, I think, in seeking a multinational approach to the refugee crisis within the United Kingdom. Would you agree with me, therefore, First Minister, that if cross-party support could be secured for Wales to become a nation of sanctuary for refugees, that might aid securing that multinational, multigovernmental approach to this humanitarian crisis? And so, would you support a joint declaration with other parties in this Chamber to that end?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Nawr, er gwaethaf y ffaith fod hyn wedi’i gadw yn ôl, fel y dywedais ar y dechrau, rwy’n meddwl bod rhinwedd i chwilio am ddull amlwladol o ymdrin â'r argyfwng ffoaduriaid yn y Deyrnas Unedig. A fyddech chi’n cytuno â mi, felly, Brif Weinidog, pe gellid sicrhau cefnogaeth drawsbleidiol i Gymru fod yn genedl o loches i ffoaduriaid, y gallai hynny helpu i sicrhau’r dull amlwladol, aml-lywodraeth hwnnw o ymdrin â’r argyfwng dyngarol hwn? Ac felly, a fyddech chi’n cefnogi datganiad ar y cyd â phleidiau eraill yn y Siambr hon i'r perwyl hwnnw?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it is a matter that we have been discussing in the faith communities forum—the issue of a nation of sanctuary. It’s something that has been raised by a number of representatives there, and it is something that I have great sympathy for. I think it’s important to give a message that we are a welcoming and open society for those who are most in need, regardless of where they are from in the world. What we look to do now is to build on the work that’s been done by organisations such as the Welsh Refugee Council, such as the faith communities forum, and I would be more than happy, of course, to look to see how we can develop this process in Wales and seek the support of other parties.
Wel, mae'n fater yr ydym ni wedi bod yn ei drafod yn y fforwm cymunedau ffydd—y mater o genedl o loches. Mae'n rhywbeth a godwyd gan nifer o gynrychiolwyr yno, ac mae'n rhywbeth y mae gen i gydymdeimlad mawr ag ef. Credaf ei bod yn bwysig cyfleu neges ein bod yn gymdeithas groesawgar ac agored i’r rhai sydd fwyaf mewn angen, waeth o ble maen nhw’n dod yn y byd. Yr hyn yr ydym ni’n ceisio ei wneud nawr yw adeiladu ar y gwaith sydd wedi ei wneud gan sefydliadau fel Cyngor Ffoaduriaid Cymru, fel y fforwm cymunedau ffydd, a byddwn yn fwy na pharod, wrth gwrs, i edrych i weld sut y gallwn ni ddatblygu’r broses hon yng Nghymru a cheisio cefnogaeth pleidiau eraill.
 
13:45
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the paper. Question 4 is from Mike Hedges.
Symudwn yn ôl at gwestiynau ar y papur nawr. Daw Cwestiwn 4 gan Mike Hedges.
 
Y Cynllun Bathodyn Glas
The Blue Badge Scheme
 
13:45
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am weithredu'r cynllun bathodyn glas? OAQ(4)2224(FM)
4. Will the First Minister make a statement on the operation of the blue badge scheme? OAQ(4)2224(FM)
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. There will be an oral statement on that scheme later this afternoon.
Gwnaf. Bydd datganiad llafar ar y cynllun hwnnw yn ddiweddarach y prynhawn yma.
 
13:45
Thank you, First Minister; that wasn’t on the agenda when I put the question forward, unfortunately. Can I just say that a lot of my constituents have asked me to raise this specifically with you? The work on the blue badge scheme has caused a substantial amount of upset and worry to a large number of frail, elderly people in Swansea. The toolkit, as it is currently being operated, seems to work against the frail, the elderly and the infirm, who desperately need a blue badge. Can I ask—and I’m sure know what the answer’s going to be: will a new toolkit for blue badge assessment be issued in the near future, so that we can get away from what’s happening at the moment, where people who are desperately in need of it are being turned down daily?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog; nid oedd hynny ar yr agenda pan gyflwynais y cwestiwn, yn anffodus. A gaf i ddweud bod llawer o’m hetholwyr wedi gofyn imi godi hyn yn benodol gyda chi? Mae'r gwaith ar y cynllun bathodyn glas wedi achosi cryn dipyn o gynnwrf a phryder i nifer fawr o bobl eiddil, oedrannus yn Abertawe. Mae'n ymddangos bod y pecyn cymorth, fel y mae'n cael ei weithredu ar hyn o bryd, yn gweithio yn erbyn yr eiddil, yr henoed a'r methedig, sydd wir angen bathodyn glas. A gaf i ofyn—ac rwy'n siŵr fy mod i’n gwybod beth fydd yr ateb: a fydd pecyn cymorth newydd ar gyfer asesu bathodynnau glas yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos, fel y gallwn symud oddi wrth yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd, lle mae pobl sydd ei angen yn daer yn cael eu gwrthod bob dydd?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the Member raises an important issue, of course. It’s something I’m sure many Members in this Chamber have received in their post bag and by e-mail, and that’s why, of course, the Minister is making a full statement this afternoon, which I hope the Member will find is a satisfactory way forward.
Wel, mae’r Aelod yn codi mater pwysig, wrth gwrs. Mae'n rhywbeth rwy’n siŵr bod llawer o Aelodau yn y Siambr hon wedi ei dderbyn yn eu bagiau post a thrwy e-bost, a dyna pam, wrth gwrs, mae'r Gweinidog yn gwneud datganiad llawn y prynhawn yma, yr wyf yn gobeithio y bydd yr Aelod yn ei weld yn ffordd foddhaol ymlaen.
 
13:46
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, the points system designed to help councils assess an applicant’s need for a blue badge is heavily weighted in favour of those in receipt of disability benefits. Some medical conditions manifest themselves in such a way that the sufferer may not even have thought of applying for disability benefits or may not have done so through pride. Could the toolkit be adjusted so that receipt of benefit is not the only realistic criterion to a successful application for a blue badge?
Brif Weinidog, mae'r system bwyntiau a gynlluniwyd i helpu cynghorau i asesu angen ymgeisydd am fathodyn glas wedi’i phwyso'n drwm o blaid y rhai sy'n derbyn budd-daliadau anabledd. Mae rhai cyflyrau meddygol yn amlygu eu hunain mewn ffordd na fydd y sawl sy'n dioddef hyd yn oed wedi meddwl am wneud cais am fudd-daliadau anabledd neu efallai na fydd wedi gwneud hynny oherwydd balchder. A ellid diwygio’r pecyn cymorth fel nad derbyn budd-dal yw'r unig faen prawf realistig ar gyfer cais llwyddiannus i gael bathodyn glas?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, of course, as disability benefit becomes ever harder to obtain, we have to ensure that the blue badge scheme doesn’t have unintended consequences. That’s why, of course, the Minister is making the statement.
Wel, wrth gwrs, wrth i fudd-daliadau anabledd ddod yn fwyfwy anodd i gael gafael arnynt, mae'n rhaid i ni sicrhau nad oes canlyniadau anfwriadol yn gysylltiedig â’r cynllun bathodyn glas. Dyna pam, wrth gwrs, mae'r Gweinidog yn gwneud y datganiad.
 
13:47
I think this has been pre-empted a bit by the Minister’s statement. Do you share my concern, First Minister, that both Neath Port Talbot and Swansea have effectively opted out of using the Welsh Government’s toolkit, making their process less transparent and harder to appeal? Can I ask whether that will be included in the remit of the review? No doubt, I’ll have to ask the Minister that later on.
Rwy'n credu bod datganiad y Gweinidog wedi achub y blaen ar hyn braidd. A ydych chi’n rhannu fy mhryder, Brif Weinidog, bod Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi optio allan o ddefnyddio pecyn cymorth Llywodraeth Cymru i bob pwrpas, gan wneud eu proses yn llai tryloyw ac yn fwy anodd apelio yn ei herbyn? A gaf i ofyn a fydd hynny’n cael ei gynnwys yng nghylch gwaith yr adolygiad? Mae’n debyg y bydd yn rhaid i mi ofyn hynny i'r Gweinidog yn nes ymlaen.
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m sure the Minister wll provide you with a full answer.
Rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog yn rhoi ateb llawn i chi.
 
Cynyddu’r Cyflenwad Tai
Increasing the Housing Supply
 
13:48
5. A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu'r cyflenwad tai yng Nghymru? OAQ(4)2226(FM)
5. Will the First Minister provide an update on what the Welsh Government is doing to increase the supply of housing in Wales? OAQ(4)2226(FM)
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We’ve put in place a number of measures to increase housing supply, including Help to Buy Wales, the social housing grant programme, reforming the planning system, and a new housing finance grant. The latest statistics show that annual completions during 2013-14 were the highest in four years.
Gwnaf. Rydym ni wedi rhoi nifer o fesurau ar waith i gynyddu'r cyflenwad tai, gan gynnwys Cymorth i Brynu Cymru, y rhaglen grant tai cymdeithasol, diwygio'r system gynllunio, a grant cyllid tai newydd. Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos bod y gwerthiannau a gwblhawyd yn ystod 2013-14 ar eu huchaf mewn pedair blynedd.
 
13:48
Thank you for that. In my constituency, Flintshire County Council, as you know, will begin building council housing for the first time in 24 years. The hundreds of houses that will be provided are desperately needed at a time when many families and individuals struggle to get a decent home that is in good condition. Across the border, the Tories are planning to, once again, devastate social housing stocks by selling them off cheap. So, what is the Welsh Government doing to secure the stock of social houses in Wales and incentivise councils to continue to build more homes?
Diolch i chi am hynna. Yn fy etholaeth i, bydd Cyngor Sir y Fflint, fel y gwyddoch, yn dechrau adeiladu tai cyngor am y tro cyntaf mewn 24 mlynedd. Mae angen y cannoedd o dai a fydd yn cael eu darparu yn ddybryd ar adeg pan fo llawer o deuluoedd ac unigolion yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i gartref addas sydd mewn cyflwr da. Ar draws y ffin, mae'r Torïaid yn bwriadu, unwaith eto, dinistrio stociau tai cymdeithasol trwy eu gwerthu nhw’n rhad. Felly, beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu’r stoc o dai cymdeithasol yng Nghymru a chymell cynghorau i barhau i adeiladu mwy o gartrefi?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we believe that the delivery of public provision is an important part of housing provision in Wales. We know that, over the past 30 years, a substantial amount of public housing has been lost and not replaced. Powys, for example, has lost something like half its housing stock in that time. Now, we are, of course, ensuring that that gap is filled. It will take some time, because it’s a gap that built up over many, many years, but what we cannot do is to have a similar proposal in Wales to that proposed by the Conservatives in England, because that would mean that the gap would never be filled. A one-for-one replacement basis is not going to work in terms of filling the gap in public housing that has emerged since the end of the 1970s.
Wel, rydym ni’n credu bod cyflwyno darpariaeth gyhoeddus yn rhan bwysig o ddarpariaeth tai yng Nghymru. Gwyddom, dros y 30 mlynedd diwethaf, bod nifer sylweddol o dai cyhoeddus wedi eu colli heb fod eraill ar gael yn eu lle. Mae Powys, er enghraifft, wedi colli tua hanner ei stoc o dai yn y cyfnod hwnnw. Nawr, rydym ni, wrth gwrs, yn sicrhau bod y bwlch hwnnw’n cael ei lenwi. Bydd yn cymryd cryn amser, gan ei fod yn fwlch sydd wedi cynyddu dros lawer iawn o flynyddoedd, ond yr hyn na allwn ni ei wneud yw cael cynnig tebyg yng Nghymru i'r hyn a gynigiwyd gan y Ceidwadwyr yn Lloegr, gan y byddai hynny'n golygu na fyddai'r bwlch fyth yn cael ei lenwi. Nid yw adeiladu o’r newydd ar sail un i un yn mynd i weithio o ran llenwi'r bwlch mewn tai cyhoeddus sydd wedi dod i'r amlwg ers diwedd y 1970au.
 
13:49
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
Well, of course, England’s been building council houses because of the exemption of the housing revenue account that Wales has only just caught up with. But, when the Welsh Conservatives announced no stamp duty on properties under £250,000 in Wales, you criticised that. When we previously referred questions over rent controls, your housing Minister said that
Wel, wrth gwrs, mae Lloegr wedi bod yn adeiladu tai cyngor oherwydd esemptiad y cyfrif refeniw tai y mae Cymru ddim ond newydd ddal i fyny ag ef. Ond, pan gyhoeddodd Ceidwadwyr Cymru ddim treth stamp ar eiddo dan £250,000 yng Nghymru, beirniadwyd hynny gennych. Pan wnaethom ni gyfeirio cwestiynau am reolaethau rhent yn y gorffennol, dywedodd eich Gweinidog tai bod
 
‘rent controls reduce the incentive for landlords to invest and can then lead to a reduction in quality housing… I think that could give possible unintended consequences to the supply of private rented properties.’
rheolaethau rhent yn lleihau'r cymhelliad i landlordiaid fuddsoddi ac y gallai arwain at leihad mewn tai o ansawdd . . . rwy'n credu y gallai hynny arwain at ganlyniadau anfwriadol posibl i'r cyflenwad o gartrefi rhent preifat.
 
Given Mr Miliband’s announcements on both those matters at UK level for England, what are your policies now in Wales, given the statement by your Government previously?
O ystyried cyhoeddiadau Mr Miliband ar y ddau fater hynny ar lefel y DU ar gyfer Lloegr, beth yw eich polisïau chi yng Nghymru nawr, o gofio’r datganiad blaenorol gan eich Llywodraeth?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This is a devolved Government. We take decisions that are appropriate for Wales, and what is appropriate for Wales is not a situation where there’s a substantial amount of loss of public housing. We know that that would be the case if English policies were applied here and, of course, we are fully aware of what our party says in England, unlike, of course, your own party leader, who hasn’t actually read his own manifesto.
Llywodraeth ddatganoledig yw hon. Rydym ni’n gwneud penderfyniadau sy'n briodol i Gymru, ac nid colli nifer sylweddol o dai cyhoeddus yw’r sefyllfa sy'n briodol i Gymru. Rydym ni’n gwybod y byddai hynny'n digwydd pe byddai polisïau Lloegr yn cael eu gweithredu yma ac, wrth gwrs, rydym ni’n gwbl ymwybodol o'r hyn y mae ein plaid yn ei ddweud yn Lloegr, yn wahanol, wrth gwrs, i arweinydd eich plaid eich hun, nad yw mewn gwirionedd wedi darllen ei faniffesto ei hun.
 
Addysg Bellach yn Sir Gaerfyrddin
Further Education in Carmarthenshire
 
13:50
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am addysg bellach yn sir Gaerfyrddin? OAQ(4)2231(FM)
6. Will the First Minister make a statement on further education in Carmarthenshire? OAQ(4)2231(FM)
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, mae addysg bellach yn cael ei darparu yn sir Gâr fel menter ar y cyd rhwng Coleg Sir Gâr a’r awdurdod lleol, ac mae ganddynt berthynas waith agos, dda iawn.
Further education in Carmarthenshire is delivered as a joint venture between the college, Coleg Sir Gâr, and the local authority, who have a very good, close working relationship.
 
13:51
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Wel, mae’n bosibl bod yna berthynas agos, dda iawn rhwng Coleg Sir Gâr a’r awdurdod lleol, ond nid wyf yn siŵr a oes yna berthynas cweit mor dda yn bodoli rhwng Coleg Sir Gâr â Llywodraeth Cymru. Mae’r coleg, y myfyrwyr, y darlithwyr a theuluoedd y myfyrwyr yn teimlo bod effeithiau’r toriadau ar y gyllideb addysg bellach wedi cael effaith andwyol iawn ar y ddarpariaeth. Mae yna gyrsiau yn cael eu cau lawr, mae yna fyfyrwyr yn cael eu gwrthod ar gyfer cyrsiau ac mae yna ddarlithwyr yn cael eu diswyddo ar hyn o bryd. Ai dyna’r math o weledigaeth sydd gennych ar gyfer addysg bellach yng Nghymru?
Well, it’s possible that there is a very good, close relationship between Coleg Sir Gâr and the local authority, but I’m not certain whether there is such a good relationship between Welsh Government and Coleg Sir Gâr. The college, the students, the lecturers and the students’ families feel that the impact of the cuts in the education budget have had a very detrimental effect on provision. Courses are being closed down, students are being refused for courses and lecturers are being made redundant. Is that the kind of vision that you have for further education in Wales?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, dau beth: mae’n anodd, wrth gwrs, i bob coleg yng Nghymru. Rydym ni’n deall hynny ond ni’n ffaelu hala beth sydd ddim gyda ni. Rydym wedi gweld y toriadau sydd wedi dod—10 y cant o Lundain—ac felly nid yw'r arian yno yn y ffordd y byddem ni eisiau. Gobeithio bod pethau’n mynd i newid yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth gwrs. Yn ail, yn ôl y datganiad a gafodd ei wneud yr wythnos diwethaf ynglŷn â phrentisiaethau, mae yna gyfle nawr, wrth gwrs, i golegau sicrhau mwy o gyllid yn y dyfodol o achos y cynllun hwnnw.
Two things: it is difficult for all colleges in Wales. We understand that, but we can’t spend what we don’t have. We’ve seen the cuts that have come down from London—that’s 10 per cent—so the funding isn’t available in the way that we would want. We hope that things will change over the next few weeks, of course. Secondly, according to the statement made last week on apprenticeships, there is now an opportunity, of course, for colleges to secure further funding for the future as a result of that programme.
 
13:52
Fel Rhodri Glyn Thomas, rwyf wedi cael nifer o gŵynion am y sefyllfa yng Ngholeg Sir Gâr, ond beth yw’r diweddaraf am waith y gweithgor a gafodd ei ffurfio gan y Gweinidog i leihau effaith y toriadau?
Like Rhodri Glyn Thomas, I have had a number of complaints about the situation at Coleg Sir Gâr, but what’s the latest on the work of the working group formed by the Minister to alleviate the impact of these cuts?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, mae’r gweithgor yna yn dal i weithio, ond mae’n rhaid inni ddweud, wrth gwrs, ei bod yn anodd iawn i golegau; rydym ni’n deall hynny. Rydym ni’n deall ei bod yn anodd iawn mewn sawl rhan o wasanaethau cyhoeddus o achos y setliad ariannol yr ydym wedi ei gael. Beth rydym ni’n moyn sicrhau, wrth gwrs, yw gweld pethau yn newid i’r gorau dros y blynyddoedd nesaf.
That working party is still meeting, but it has to be said that it’s very difficult for colleges; we understand that. We understand that it is very difficult in many areas of the public sector because of the financial settlement that we’ve received. What we must ensure is that we see things changing for the better over the coming years.
 
System Metro i Dde Cymru
Metro System for South Wales
 
13:52
John GriffithsBywgraffiadBiography
7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y system metro ar gyfer trafnidiaeth yn ne Cymru? OAQ(4)2236(FM)
7. Will the First Minister make a statement on the metro system for transport in south Wales? OAQ(4)2236(FM)
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Minister for Economy, Science and Transport recently published an updated report setting out progress to date on the metro. The future of the franchise—the Wales and borders franchise—is a key element in its delivery and Members will be updated on the progress of both before the summer recess.
Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth adroddiad wedi'i ddiweddaru yn ddiweddar, yn nodi’r cynnydd hyd yma ar y metro. Mae dyfodol y fasnachfraint—masnachfraint Cymru a'r gororau—yn elfen allweddol o’i ddarpariaeth a chaiff yr Aelodau eu diweddaru ar gynnydd y ddau cyn toriad yr haf.
 
13:53
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, the metro proposals, I believe, are a transformative, big idea for Wales and south Wales in particular. They have a lot of support, I believe, across parties, from a range of organisations and among the public. I hear what you say about updates due, First Minister, but would you agree with me that we do need fresh impetus for the metro, which has been discussed for some time, and, particularly, I think more detail in terms of the component parts—the routes, the infrastructure, the structure and body to take the ideas forward—as well as the vision behind these proposals? Would you with me look forward to that detail being made available in short order?
Brif Weinidog, mae cynigion y metro, rwy’n credu, yn syniad mawr, gweddnewidiol i Gymru ac i’r de yn arbennig. Mae llawer o gefnogaeth iddyn nhw, rwy’n credu, ar draws y pleidiau, gan amrywiaeth o sefydliadau ac ymhlith y cyhoedd. Rwy’n clywed yr hyn a ddywedwch am ddiweddariadau i ddod, Brif Weinidog, ond a fyddech chi’n cytuno â mi bod angen hwb newydd i’r metro arnom, ar ôl ei drafod ers cryn amser, ac, yn benodol, mwy o fanylion rwy’n meddwl o ran y cydrannau—y llwybrau, y seilwaith, y strwythur a'r corff i ddatblygu syniadau—yn ogystal â'r weledigaeth y tu ôl i’r cynigion hyn? A wnewch chi edrych ymlaen gyda mi at i’r manylion hynny gael eu rhoi ar gael yn fuan iawn?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. What I can say to the Member is that this is a game-changing project and it cannot be done in a half-hearted way. It’s got to be done properly. We understand that. I have had a number of meetings with the Minister and with officials on this, including one yesterday, to look at the progress and how we move forward. There are a number of issues to address, of course: the issue of what kind of body runs the system; what kind of system it is—if it’s electric traction, of course, that’s something that we want to see; light versus heavy rail; what the potential new routes are; and, of course, the roll-out of the project in terms of which lines you look at first and how you ensure that, as that roll-out happens, those who are waiting don’t see ever older diesel locomotives on the line. So, there are a number of issues that are being looked at at the moment. But I can give the Member the assurance that we fully understand this is a once in a lifetime opportunity that could transform the economic prospects of up to 1 million people in Wales.
Gwnaf. Yr hyn y gallaf ei ddweud wrth yr Aelod yw bod hwn yn brosiect sy'n arbennig o bwysig ac na ellir ei gyflawni mewn ffordd lugoer. Mae'n rhaid ei wneud yn iawn. Rydym ni’n deall hynny. Rwyf wedi cael nifer o gyfarfodydd gyda'r Gweinidog a chyda swyddogion ar hyn, gan gynnwys un ddoe, i edrych ar y cynnydd a sut yr ydym ni’n symud ymlaen. Mae nifer o faterion sydd angen sylw, wrth gwrs: y mater o ba fath o gorff sy’n rhedeg y system; pa fath o system yw hi—os yw'n dyniant trydan, wrth gwrs, mae hynny'n rhywbeth yr ydym ni eisiau ei weld; rheilffordd ysgafn neu drom; beth yw’r llwybrau newydd posibl; ac, wrth gwrs, y broses o gyflwyno'r prosiect o ran pa reilffyrdd yr ydych chi’n eu hystyried gyntaf a sut yr ydych chi’n sicrhau, wrth i’r broses gyflwyno honno ddigwydd, nad yw’r rhai sy'n aros byth yn gweld locomotifau diesel hŷn ar y rheilffordd. Felly, mae nifer o faterion sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd. Ond gallaf sicrhau’r Aelod ein bod yn deall yn iawn bod hwn yn gyfle unwaith mewn oes a allai weddnewid rhagolygon economaidd hyd at 1 filiwn o bobl yng Nghymru.
 
13:55
First Minister, last week you assured the Chamber that you were moving forward with plans for the metro, but with no detail or timescale. I heard the answer that you gave already to this, so can I ask you to tell the Chamber when you expect to outline more detail? Indeed, can you outline what discussions you’ve had with transport operators within south Wales regarding the planned metro, as the operators I’ve discussed the plans with have outlined, frankly, some confusion and lack of communication with Government?
Brif Weinidog, sicrhawyd y Siambr gennych yr wythnos diwethaf eich bod yn symud ymlaen gyda chynlluniau ar gyfer y metro, ond ni chafwyd unrhyw fanylion nac amserlen. Clywais yr ateb a roesoch eisoes ynghylch hyn, felly a gaf i ofyn i chi hysbysu’r Siambr pryd yr ydych chi’n disgwyl amlinellu mwy o fanylion? Yn wir, a allwch chi amlinellu pa drafodaethau yr ydych chi wedi eu cael gyda gweithredwyr trafnidiaeth yn y de ynghylch y metro arfaethedig, gan fod y gweithredwyr yr wyf i wedi trafod y cynlluniau â nhw wedi mynegi, a dweud y gwir, cryn ddryswch a diffyg cyfathrebu gyda’r Llywodraeth?  
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, not in the slightest; there’s been full communication with operators. For example, one of the issues that has to be resolved on the Rhymney Valley line is the issue of the freight path that is on the line, and how that works so that that continues, even as the line is adapted. There’s also a mineral pathway that goes down from Hirwaun. Those are matters that have been discussed. So, all the operators know what the issues are, and what we are looking at is how we deal with the franchise issue in terms of heavy rail, and particularly whether we go for electric multiple units or light rail. These are important decisions in terms of achieving value for money, better speeds, better comfort, better trains and, ultimately, ease of extension of the system in the future.
Na, dim o gwbl; cafwyd cyfathrebu llawn gyda gweithredwyr. Er enghraifft, un o'r problemau y mae'n rhaid eu datrys ar reilffordd Cwm Rhymni yw mater y llwybr cludo nwyddau sydd ar y rheilffordd, a sut mae hynny'n gweithio fel bod hynny'n parhau, hyd yn oed wrth i’r rheilffordd gael ei haddasu. Ceir llwybr mwynau hefyd sy'n mynd i lawr o Hirwaun. Mae'r rheini’n faterion a drafodwyd. Felly, mae’r holl weithredwyr yn gwybod beth yw'r problemau, a'r hyn yr ydym ni’n edrych arno yw sut yr ydym ni’n ymdrin â’r mater masnachfraint o ran rheilffyrdd trwm, ac yn arbennig a ydym ni am ddewis unedau trydan lluosog neu reilffordd ysgafn. Mae'r rhain yn benderfyniadau pwysig o ran sicrhau gwerth am arian, gwell cyflymder, gwell cysur, gwell trenau ac, yn y pen draw, rhwyddineb ymestyn y system yn y dyfodol.
 
13:56
Fel rydych yn dweud, Brif Weinidog, mae’r fasnachfraint yn hollbwysig i rai o’r cwestiynau yma. Mae’n rhaid cael corff a fydd yn benthyg arian sylweddol yn erbyn y llif incwm a fydd yn dod o’r metro. Gan nad ydym yn siŵr ar hyn o bryd ynglŷn â dyfodol y fasnachfraint ar gyfer Cymru a’r gororau, pa drafodaethau a gawsoch a pha opsiynau rydych yn edrych arnynt ynglŷn â’r ffordd y bydd y benthyciad ariannol sylweddol yna yn cael ei rannu yn erbyn llyfrau’r Llywodraeth hon a llyfrau Llywodraeth San Steffan? A oes yna unrhyw gynnydd neu ddatblygiad yn y cyd-destun hwnnw?
As you say, First Minister, the franchise is crucially important for some of these issues. We have to have a body that will borrow significant funds against the income flow coming from the metro. As we’re currently unsure about the future of the franchise for Wales and the borders, what discussions and options are you looking at in terms of the way in which the significant financial borrowing will be distributed against this Government’s books and the Westminster Government’s books? Has there been any progress in that regard?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae yna sawl opsiwn yn cael eu hystyried ar hyn o bryd—yn gyntaf, ynglŷn â chyllid, ac yn ail, ynglŷn â natur y corff a fydd yn rhedeg y system ei hunan. Felly, mae sawl peth yn cael eu hystyried ar hyn o bryd, ond fel y dywedais i, bydd y Gweinidog yn rhoi mwy o fanylion cyn diwedd y tymor hwn. Ond, mae yna sawl peth yn cael eu hystyried ar hyn o bryd ynglŷn â’r system ei hunan, a’r ffordd mae’r system yn cael ei chyllido a’i rhedeg.
Well, a number of options are being considered at present—firstly, of course, financially, and secondly, as regards the nature of the organisation that will run the system itself. So, a number of things are being considered at present, but as I said, the Minister will give you greater detail before the end of this term. But a number of issues are being considered as regards the system itself and the way in which the system will be funded and run.
 
Ysbyty Glan Clwyd (Gynaecoleg ac Obstetreg)
Ysbyty Glan Clwyd (Obstetrics and Gynaecology)
 
13:57
8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau gynaecoleg ac obstetreg yn Ysbyty Glan Clwyd? OAQ(4)2229(FM)
8. Will the First Minister make a statement on obstetrics and gynaecology services at Ysbyty Glan Clwyd? OAQ(4)2229(FM)
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I expect Betsi Cadwaladr University Local Health Board to take any necessary action to provide obstetrics and gynaecology services that are safe and sustainable and that meet national clinical standards.
Rwy’n disgwyl i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr gymryd unrhyw gamau angenrheidiol i ddarparu gwasanaethau obstetreg a gynaecoleg sy'n ddiogel a chynaliadwy ac sy'n bodloni safonau clinigol cenedlaethol.
 
13:57
Thank you for that, First Minister, and can I say ‘thank you’ for all your assistance during the issues around obstetrics and consultant-led maternity services? Can I ask you what your Government can do, though, to ensure that health boards, in particular Betsi but other health boards as well, don’t have plans that will widen health inequalities in certain communities, such as those within some of my areas? I do think it’s important that people feel that if there is a health inequality there that it isn’t widened, and we should be doing all we can to provide a service that is truly equal and fair for everybody.
Diolch i chi am hynna, Brif Weinidog, ac a gaf i ddweud 'diolch' am eich holl gymorth yn ystod y materion yn ymwneud ag obstetreg a gwasanaethau mamolaeth dan arweiniad ymgynghorydd? A gaf i ofyn i chi beth all eich Llywodraeth ei wneud, fodd bynnag, i sicrhau nad oes gan fyrddau iechyd, Betsi’n benodol ond byrddau iechyd eraill hefyd, gynlluniau a fydd yn cynyddu anghydraddoldebau iechyd mewn rhai cymunedau, fel y rhai hynny mewn rhai o’m hardaloedd i? Rwyf yn credu ei bod yn bwysig bod pobl yn teimlo os oes anghydraddoldeb iechyd yno nad yw'n cael ei gynyddu, a dylem fod yn gwneud popeth a allwn i gynnig gwasanaeth sy’n wirioneddol gyfartal a theg i bawb.
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I entirely agree with what the Member has said. It is not our intention to widen health inequalities in any part of Wales—indeed, exactly the opposite. We would expect local health boards in any decisions that they take to ensure that health inequalities are not widened—indeed, that health inequalities are reduced.
Rwy’n cytuno’n llwyr â'r hyn y mae'r Aelod wedi ei ddweud. Nid ydym yn bwriadu cynyddu anghydraddoldebau iechyd mewn unrhyw ran o Gymru—yn wir, yn hollol i'r gwrthwyneb. Byddem yn disgwyl i fyrddau iechyd lleol sicrhau, o ran unrhyw benderfyniadau maen nhw’n eu gwneud, nad yw anghydraddoldebau iechyd yn cael eu cynyddu—yn wir, bod anghydraddoldebau iechyd yn cael eu lleihau.
 
13:58
First Minister, you’ll be aware from personal experience in north Wales on the doorsteps over the past few weeks just what public outrage there is about the health board’s plans. Many people in north Wales are urging you and your Government to intervene in the situation in order to maintain services at Glan Clwyd Hospital. What is your response to them? Will you intervene, and will you secure the future of those services in Bodelwyddan?
Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol o brofiad personol yn y gogledd ar garreg y drws yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf faint o ddicter mewn gwirionedd sy’n bodoli ymhlith y cyhoedd ynglŷn â chynlluniau’r bwrdd iechyd. Mae llawer o bobl yn y gogledd yn eich annog chi a'ch Llywodraeth i ymyrryd yn y sefyllfa er mwyn cynnal gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd. Beth yw eich ymateb iddyn nhw? A wnewch chi ymyrryd, ac a wnewch chi sicrhau dyfodol y gwasanaethau hynny ym Modelwyddan?
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As the Member knows, this is now a matter for judicial review in the courts, so there is a limit on what I can say. The proposed decisions of the local health board will now be tested in that forum, and we await the outcome of that.
Fel y mae’r Aelod yn gwybod, mae hwn yn fater ar gyfer adolygiad barnwrol yn y llysoedd erbyn hyn, felly ceir cyfyngiad ar yr hyn y gallaf ei ddweud. Bydd penderfyniadau arfaethedig y bwrdd iechyd lleol yn cael eu profi yn y fforwm hwnnw bellach, ac rydym yn disgwyl am ganlyniad hynny.
 
13:59
Onid yw’r ffaith bod yna ddau adolygiad barnwrol yn digwydd ar hyn o bryd yn achos i chi ofidio am y sefyllfa, ac efallai yn fwy o reswm i chi gamu mewn fel Llywodraeth i ddelio â’r sefyllfa? Roeddech yn sôn yn eich ateb cyntaf i’r Aelod dros Ddyffryn Clwyd bod angen ‘safe clinical services’ ond mae’r ‘clinicians’ eu hunain—Cymdeithas Feddygol Prydain—nawr yn cefnogi adolygiad barnwrol. Does bosib bod hynny yn arwain i chi ailedrych ar y sefyllfa.
Isn’t the fact that there are two judicial reviews ongoing at present more of a course of concern, and even more of a reason for you to step in as a Government to deal with the situation? You mentioned in your initial response to the Member for the Vale of Clwyd that we need safe clinical services, but the clinicians themselves—the British Medical Association—now support judicial review. Surely, that will lead you to review the situation.
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid yw pob person proffesiynol wedi cefnogi safbwynt y BMA, ond dyna beth yw barn y BMA. Mae nawr lan i’r llys ystyried yr achos ei hunan, ac i wneud penderfyniad.
Not every professional has supported the BMA’s stance, but that is the view of the BMA. It’s now up to the courts to consider the case itself and to come to a decision.
 
14:00
Rydych chi wedi cyfeirio at y ddau adolygiad barnwrol. Pan gyhoeddwyd yr adolygiad yn wreiddiol, fe ddywedodd y bwrdd iechyd nad oedden nhw’n mynd i weithredu ar eu cynlluniau tan i ganlyniad yr adolygiad yna gael ei gyhoeddi. Ddoe, fe roddwyd datganiad gan y bwrdd iechyd yn dweud y byddant yn mynd ymlaen i benderfynu ar yr argymhellion ar 15 Mai, a’u gweithredu nhw o 19 Mai. A ydych chi’n fodlon efo’r ffaith bod y bwrdd iechyd, rŵan, yn ymddangos fel eu bod yn mynd i fwrw ymlaen efo’u cynlluniau?
You’ve referred to the two judicial reviews. When they were announced initially, the health board said that they weren’t going to implement their plans until the outcome of the review was announced. Yesterday, a statement was made by the health board stating that they will proceed in making a decision on the recommendations on 15 May and that they will be implemented from 19 May. Are you content with the fact that the health board now appears to be proceeding with its plans?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Ni fyddwn yn dweud ei fod yn rhywbeth call i unrhyw awdurdod iechyd i symud ymlaen gyda newidiadau pan mae arolygiad yn cymryd lle. Mae’n bwysig dros ben fod yna ganlyniad, felly, ynglŷn â hynny, fel bod pawb yn gwybod beth yw barn y llys a bod pawb yn gwybod, felly, beth yw’r camau nesaf.
I wouldn’t say that it was sensible for any health authority to proceed with changes when judicial review is pending. So, it’s extremely important that there is a result on that, so that everybody knows what the view of the court is and what the next steps should be.
 
Ynni Adnewyddadwy
Renewable Energy
 
14:01
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
9. Beth yw strategaeth y Llywodraeth ar gyfer cynhyrchu a defnyddio ynni adnewyddadwy yn lleol? OAQ(4)2237(FM)
9. What is the Government's strategy for the local production and consumption of renewable energy? OAQ(4)2237(FM)
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
These matters are key components of ‘Energy Wales: A Low Carbon Transition’, which sets out our approach to making the transition to a low-carbon energy system. Last year, we published the ‘Energy Wales’ delivery plan and the baseline study of renewable energy to show the actions we’re taking and progress that has been demonstrated so far.
Mae'r materion hyn yn elfennau allweddol o 'Ynni Cymru: Newid Carbon Isel', sy'n amlinellu ein dull o wneud y newid i system ynni carbon isel. Y llynedd, cyhoeddwyd cynllun cyflawni 'Ynni Cymru' a'r astudiaeth sylfaenol o ynni adnewyddadwy gennym i ddangos y camau yr ydym ni’n eu cymryd a'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn.
 
14:01
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
Some of the lessons that were learnt by the environment committee during its visit to Germany indicate that one of the things that’s needed is a stable feed-in tariff and the right of communities to sell, as well as produce, their own energy. So, that has led to a blossoming of renewable production and a solid source of income for many isolated communities. What discussions will you have with the incoming—hopefully, Labour—Government about breaking the monopoly role of the National Grid, so communities can own and sell their own renewable energy and also to ensure that there’s some stability to the feed-in tariff that was torn up by the green-washed Tories?
Mae rhai o'r gwersi a ddysgwyd gan bwyllgor yr amgylchedd yn ystod ei ymweliad â'r Almaen yn dangos mai un o'r pethau sydd ei angen yw tariff cyflenwi trydan sefydlog a hawl cymunedau i werthu, yn ogystal â chynhyrchu, eu hynni eu hunain. Felly, mae hynny wedi arwain at flodeuo o ran cynhyrchu adnewyddadwy a ffynhonnell gadarn o incwm i lawer o gymunedau ynysig. Pa drafodaethau fyddwch chi’n eu cael gyda'r Llywodraeth—Llafur gobeithio—newydd am dorri swyddogaeth monopoli’r Grid Cenedlaethol, fel y gall cymunedau fod yn berchen ar eu hynni adnewyddadwy eu hunain a’i werthu a hefyd i sicrhau bod rhywfaint o sefydlogrwydd i'r tariff cyflenwi trydan a ddiddymwyd gan y Torïaid wedi’u gwyrdd-golchi?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The greatest problem that any potential energy supplier faces is what price they’re going to be paid. That is a major brake on investment. Until they know what the strike price is going to be, they won’t make the investment for obvious reasons, because they can’t make the figures stack up. So, any kind of stability and certainty in the system is very much to be welcomed. In terms of Wales, I know that the Minister has identified in her energy statement that there is an urgent need to address electricity grid matters in Wales. Failure to do so, we know, will severely impede our energy ambitions. And we know that, in some parts of Wales, the lack of capacity in the grid makes it difficult to attract investment, because, of course, the electricity can’t be provided. That’s part of the problem. We know it’s true of the more rural parts of Wales and that is something that we expect should be resolved in the future. The difficulty is, of course, if you strengthen the grid, quite often it means bigger pylons and we know that leads to other issues.
Y broblem fwyaf y mae unrhyw ddarpar gyflenwr ynni yn ei hwynebu yw pa bris y mae’n mynd i gael ei dalu. Mae hynny'n ataliad mawr ar fuddsoddiad. Tan y byddant yn gwybod faint fydd y pris, ni fyddant yn gwneud y buddsoddiad am resymau amlwg, gan na allant wneud i’r ffigurau ddal dŵr. Felly, mae unrhyw fath o sefydlogrwydd a sicrwydd yn y system i'w groesawu’n fawr iawn. O ran Cymru, gwn fod y Gweinidog wedi nodi yn ei datganiad ynni bod angen brys i fynd i'r afael â materion grid trydan yng Nghymru. Bydd methu â gwneud hyn, fe wyddom, yn amharu’n ddifrifol ar ein huchelgeisiau ynni. Ac rydym ni’n gwybod, mewn rhai rhannau o Gymru, bod y diffyg capasiti yn y grid yn ei gwneud hi’n anodd denu buddsoddiad, oherwydd, wrth gwrs, na ellir darparu’r trydan. Mae hynny'n rhan o'r broblem. Rydym ni’n gwybod ei fod yn wir am y rhannau mwy gwledig o Gymru ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym ni’n disgwyl iddo gael ei ddatrys yn y dyfodol. Yr anhawster, wrth gwrs yw, os byddwch yn cryfhau'r grid, ei fod yn aml yn golygu peilonau mwy ac rydym ni’n gwybod bod hynny’n arwain at broblemau eraill.
 
14:03
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
First Minister, you have previously stated that your Government would not support, of course, large pylons in mid Wales. So, I would be grateful if you could update me on the most recent discussions you’ve had with the National Grid on the mid Wales connection project.
Brif Weinidog, rydych chi wedi datgan o'r blaen na fyddai eich Llywodraeth yn cefnogi, wrth gwrs, peilonau mawr yn y canolbarth. Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi'r wybodaeth ddiweddaraf imi am y trafodaethau diweddaraf yr ydych chi wedi eu cael gyda'r Grid Cenedlaethol ar brosiect cysylltiad y canolbarth.
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, of course, the matter, now, has been wrapped up by the Department of Energy and Climate Change, so it’s part of an inquiry. It is right to say that in the Member’s own constituency, the grid is fragile; we know that. We know that it would be very difficult to attract an investor into his constituency that was a high-energy user, because the grid isn’t strong enough to supply their needs. It’s a difficult balance. We know that, because we know, as he will know himself, that where there is a proposal to strengthen the grid, there are, inevitably, people who will object to the size of the pylons. From our point of view, with regard to the matter he has referred to, it was taken from our hands by Whitehall and in Whitehall’s hands it remains.
Wel, wrth gwrs, mae’r mater, erbyn hyn, wedi cael ei lapio gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd, felly mae'n rhan o ymchwiliad. Mae'n iawn i ddweud bod y grid yn fregus yn etholaeth yr Aelod ei hun; rydym ni’n gwybod hynny. Rydym ni’n gwybod y byddai'n anodd iawn denu buddsoddwr i’w etholaeth a fyddai’n ddefnyddiwr ynni uchel, gan nad yw'r grid yn ddigon cryf i ddiwallu eu hanghenion. Mae'n gydbwysedd anodd. Fe wyddom hynny, gan ein bod yn gwybod, fel y bydd ef yn gwybod ei hun, lle ceir cynnig i gryfhau'r grid, ceir pobl, yn anochel, a fydd yn gwrthwynebu maint y peilonau. O'n safbwynt ni, o ran y mater y mae wedi cyfeirio ato, fe’i cymerwyd allan o'n dwylo gan Whitehall ac mae’n dal i fod yn nwylo Whitehall.
 
14:04
Wrth gwrs, fe fuom ni ar ymweliad â’r Almaen, fel pwyllgor amgylchedd, yn ddiweddar i edrych ar y prosiectau yma. Yn yr Almaen, mae’r cymunedau eu hunain yn dod â safleoedd, er enghraifft, ar gyfer ynni gwynt ymlaen. Y cymunedau eu hunain sy’n datblygu’r prosiectau ac sydd hefyd yn cadw’r elw. Yn y wlad yma, wrth gwrs, mae gennym ni Lywodraeth sydd yn gosod TAN 8 ac yn dweud lle maen nhw’n mynd, ac mae gennym ni’r chwech mawr yn dod mewn ac yn codi tyrrbinau ac yn cymryd yr ynni a’r elw. Beth mae’ch Llywodraeth chi’n ei wneud i gywiro hynny?
Of course, we did visit Germany recently, as an environment committee, to look at these projects. In Germany, the communities themselves bring forward sites for windfarms, for example. It’s the communities themselves that develop the projects and that also retain the profits. In this country, of course, we have a Government that puts TAN 8 in place and says where they will go, and we have the big six coming in and erecting the turbines and taking the energy and the profits. What’s your Government doing to put that right?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid wyf yn credu ei fod yn wir yn yr Almaen nad oes unrhyw reolaeth o gwbl ynglŷn â lle mae’r tyrbinau’n mynd. A gaf i ddweud, ynglŷn â TAN 8, nid oes unrhyw fath o waharddiad ar felinau gwynt y tu fas i ardaloedd TAN 8? Nid oes gwaharddiad llwyr. Lle mae’n bosibl dangos bod yna fudd i’r melinau gwynt y tu fas i TAN 8, mae hynny’n rhywbeth sy’n gallu cael ei ystyried. Beth roedd TAN 8 yn ceisio ei wneud oedd gweld lle roedd yr ardaloedd lle roedd y ceisiadau mawr yn mynd i ddod ac, felly, wrth gwrs, rheoli’r ardaloedd hynny er mwyn sicrhau bod yna ddim gor-ddatblygiad yn cymryd lle. Ond mae’n dal i fod yn bosibl i bobl ddod ymlaen â phrojectau—projectau bach, efallai—yn yr ardaloedd y tu fas i ardaloedd TAN 8, er mwyn i awdurdodau lleol eu hystyried nhw.
I don’t believe that it’s true that there is no regulation in Germany about where the turbines can go. May I say, about TAN 8, that there is not any kind of prohibition on having windmills outside the TAN 8 areas? There is no prohibition. Where it is possible to show that there would be a benefit to the windmills outside TAN 8, that can be considered. What TAN 8 endeavoured to do was to see where the major applications would actually be located and, therefore, try to regulate those areas to ensure that there’s no overdevelopment. It’s still possible for people to bring forward projects—small projects, possibly—in areas outwith the TAN 8 areas so that local authorities may consider them.
 
14:05
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, one of the five green laws that my party is currently proposing would be specifically to extend the remit of the Green Investment Bank so as to enable investment in small-scale community renewable schemes, and also to increase the potential for investment in research and development of emerging technologies. Do you agree with me that this would provide a useful boost to the potential development of community energy in Wales and also lead to community energy schemes taking a higher profile in this country?
Brif Weinidog, un o'r pump o ddeddfau gwyrdd y mae fy mhlaid yn eu cynnig ar hyn o bryd yn benodol fyddai ymestyn cylch gwaith y Banc Buddsoddi Gwyrdd er mwyn galluogi buddsoddiad mewn cynlluniau cymunedol adnewyddadwy ar raddfa fach, a hefyd i gynyddu'r potensial ar gyfer buddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu ar gyfer technolegau newydd. A ydych chi’n cytuno â mi y byddai hyn yn rhoi hwb defnyddiol i ddatblygiad posibl ynni cymunedol yng Nghymru a hefyd yn arwain at godi proffil cynlluniau ynni cymunedol yn y wlad hon?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If it brings more money to Wales, I will support it. But, of course, Ynni’r Fro has taken the lead in terms of being able to encourage people to take forward small projects: 58 projects are being supported through that scheme. We know that there will need to be a greater mix of energy generation in the future, from the very large generators that are needed because of our industrial base, through to smaller community-based schemes that can provide benefits, not just for the communities where those schemes are placed, but, generally, in terms of reducing carbon emissions.
Os yw'n yn dod â mwy o arian i Gymru, byddaf yn ei gefnogi. Ond, wrth gwrs, mae Ynni'r Fro wedi achub y blaen o ran gallu annog pobl i ddatblygu prosiectau bach: mae 58 o brosiectau’n cael eu cefnogi drwy'r cynllun hwnnw. Rydym yn gwybod y bydd angen cael mwy o gymysgedd o gynhyrchiant ynni yn y dyfodol, o'r generaduron mawr iawn sydd eu hangen oherwydd ein sail ddiwydiannol, i gynlluniau cymunedol llai, a all gynnig manteision, nid yn unig i’r cymunedau lle caiff y cynlluniau hynny eu lleoli, ond, yn gyffredinol, o ran lleihau allyriadau carbon.
 
Twf Swyddi Cymru
Jobs Growth Wales
 
14:06
10. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol Twf Swyddi Cymru? OAQ(4)2233(FM)
10. Will the First Minister make a statement on the future of Jobs Growth Wales? OAQ(4)2233(FM)
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, ein targed yw cynnig 16,000 o gyfleoedd swydd dros bedair blynedd. Erbyn diwedd mis Mawrth diwethaf, roeddem ni wedi pasio’r targed yna o gryn dipyn.
Well, our target is to deliver 16,000 job opportunities over four years. By the end of last March, we’d exceeded that target by some margin.
 
14:07
Diolch, Brif Weinidog. Roeddwn i’n sylwi bod hwnnw ddim yn ddatganiad ynglŷn â dyfodol y cynllun, serch hynny. Yng nghyllideb y llynedd, gwnaethoch chi addo £12.5 miliwn ar gyfer dwy flynedd o arian Llywodraeth Cymru, gan ddweud y byddai estyniad i’r rhaglen ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, mae yna doriad o chwarter, i lawr o £12.5 miliwn i £9.3 miliwn. A fyddai’n deg, felly, i bobl gasglu bod yr oedi presennol yn y cynllun oherwydd eich bod chi wedi torri’r gyllideb?
Thank you, First Minister. I noted that wasn’t a statement on the future of the programme. In last year’s budget, you pledged £12. 5 million of Welsh Government money for two years, stating that an extension to the programme for this financial year would also take place. In the budget for this financial year, there is a cut of 25 per cent, down from £12. 5 million to £9. 3 million. Would it therefore be fair for people to conclude that the current delays in the programme are because you cut the budget?
 
14:07
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Na. Bydd yna ddatganiad fis nesaf ynglŷn â chynllun newydd a fydd yn dod ar ôl—neu ‘Jobs Growth Wales’ newydd, os gallaf ei ddodi fe fel hynny. Rydym ni’n moyn sicrhau bod hwnnw mewn lle cyn gynted ag sy’n bosib.
No. There will be a statement next month as regards a new scheme, which will be the new Jobs Growth Wales. We want to ensure that that’s in place as soon as possible.
 
14:07
First Minister, Jobs Growth Wales, of course, has brought enormous benefits for young people and businesses in Wales. Over 17,000 jobs have been created so far, of which 1,200 have been filled in the Caerphilly county borough alone. It is testament as well to the value of European Union membership for Wales. Do you agree with me, First Minister, that the false suggestion that has appeared in the media that Jobs Growth Wales is being scrapped or shelved is both reckless and misleading? Jobs Growth Wales is the most successful scheme of its type in Europe, and the new scheme will continue to bring benefits for young people and the Welsh economy overall.
Brif Weinidog, mae Twf Swyddi Cymru, wrth gwrs, wedi dod â manteision enfawr i bobl ifanc a busnesau yng Nghymru. Crëwyd dros 17,000 o swyddi hyd yn hyn, a llenwyd 1,200 ohonynt ym mwrdeistref sirol Caerffili yn unig. Mae'n dystiolaeth hefyd o werth aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd i Gymru. A ydych chi’n cytuno â mi, Brif Weinidog, bod yr awgrym ffug sydd wedi ymddangos yn y cyfryngau bod Twf Swyddi Cymru’n cael ei ddiddymu neu ei ohirio yn rhyfygus ac yn gamarweiniol? Twf Swyddi Cymru yw'r cynllun mwyaf llwyddiannus o'i fath yn Ewrop, a bydd y cynllun newydd yn parhau i ddod â manteision i bobl ifanc ac economi Cymru yn gyffredinol.
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is one of the most successful schemes, if not the most successful scheme in Europe. We know that 15,000 young people have started work through the programme. That’s testimony to how successful it has been, and we look forward to putting in place a successor scheme from next month.
Mae'n un o'r cynlluniau mwyaf llwyddiannus, os nad y cynllun mwyaf llwyddiannus yn Ewrop. Rydym ni’n gwybod bod 15,000 o bobl ifanc wedi dechrau gweithio drwy'r rhaglen. Mae hynny’n brawf o ba mor llwyddiannus y mae wedi bod, ac edrychwn ymlaen at sefydlu cynllun olynol o fis nesaf ymlaen.
 
14:08
William GrahamBywgraffiadBiography
First Minister, you’ll know that you put out in a statistical release in March that the scheme was going to come to an end. It wasn’t noted very much by the press, but could you undertake today to say that no students have been disadvantaged by the fact there’s been this gap? We still don’t know what you’re proposing in the future.
Brif Weinidog, byddwch yn gwybod eich bod wedi cyhoeddi mewn datganiad ystadegol ym mis Mawrth bod y cynllun yn mynd i ddod i ben. Ni chafodd hyn fawr o sylw gan y wasg, ond a allech chi ymgymryd heddiw i ddweud nad oes unrhyw fyfyrwyr wedi cael eu rhoi dan anfantais oherwydd y ffaith y cafwyd y bwlch hwn? Nid ydym ni’n gwybod o hyd beth yr ydych chi'n ei gynnig yn y dyfodol.
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, because those already on the scheme will continue; there’ll be a new scheme in place; and there’ll be an announcement on that next month. We look forward to continuing with a scheme that, in many ways, replaced a scheme that his own party removed, namely the Future Jobs fund. We have done our bit for young people, and we have done more than our bit in terms of replacing the gap that was left by his own party.
Na allaf, oherwydd bydd y rheini sydd eisoes ar y cynllun yn parhau; bydd cynllun newydd ar waith; a bydd cyhoeddiad ar hynny fis nesaf. Edrychwn ymlaen at barhau â chynllun a wnaeth, mewn sawl ffordd, ddisodli cynllun a ddiddymwyd gan ei blaid ei hun, sef cronfa Swyddi'r Dyfodol. Rydym ni wedi gwneud ein rhan dros bobl ifanc, ac rydym ni wedi gwneud mwy na’n rhan o ran llenwi’r bwlch a adawyd gan ei blaid ef ei hun.
 
Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
Freedom of Information Requests
 
14:09
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
11. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella tryloywder y wybodaeth a ddarperir mewn ymateb i geisiadau rhyddid gwybodaeth? OAQ(4)2225(FM)
11. What plans does the Welsh Government have to improve the transparency of information provided in response to freedom of information requests? OAQ(4)2225(FM)
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We already ensure that by complying with the Act.
Rydym ni eisoes yn sicrhau hynny trwy gydymffurfio â'r Ddeddf.
 
14:09
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
Thank you. When I questioned you on 3 February, after the Welsh Government had, for a second time, lost at the information rights tribunal in the Llangollen River Lodge case, over a refusal to provide information, you responded by dismissing evidence-based allegations and saying that, of the requests that the Welsh Government receives, only 0.29 per cent end up with information being released. How, therefore, do you respond to the official Welsh Government statistics—the latest published for 2013—that in fact say that 60.9 per cent of completed requests are released: 1,099 requests completed out of 1,102 received?
Diolch yn fawr. Pan holais i chi ar 3 Chwefror, ar ôl i Lywodraeth Cymru, am yr eildro, golli yn y tribiwnlys hawliau gwybodaeth yn achos Llangollen River Lodge, dros wrthodiad i ddarparu gwybodaeth, ymatebasoch trwy wrthod honiadau wedi’u seilio ar dystiolaeth gan ddweud, o'r ceisiadau y mae Llywodraeth Cymru yn eu derbyn, mai dim ond 0. 29 y cant sy’n arwain at ryddhau gwybodaeth yn y pen draw. Sut, felly, ydych chi’n ymateb i ystadegau swyddogol Llywodraeth Cymru—y diweddaraf a gyhoeddwyd ar gyfer 2013—sy’n dweud mewn gwirionedd bod 60. 9 y cant o geisiadau a gwblheir yn cael eu rhyddhau: 1,099 o geisiadau wedi’u cwblhau o’r 1,102 a dderbyniwyd?