Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn Da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:30
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister. Question 1 is Russell George.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw’r eitem gyntaf y prynhawn yma. Daw cwestiwn 1 gan Russell George.
 
Y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion
The School Modernisation Programme
 
13:30
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am raglen moderneiddio ysgolion Llywodraeth Cymru? OAQ(4)2466(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's school modernisation programme? OAQ(4)2466(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our £1.4 billion investment programme is benefiting over 150 schools in 22 local authorities across Wales. In the second year of a five-year programme, final approval has already been given for work to go ahead on 79 business cases, including, as the Member will know, Ysgol Dafydd Llwyd, and that represents 53 per cent of the overall programme target.
Mae mwy na 150 o ysgolion mewn 22 o awdurdodau lleol ledled Cymru yn elwa ar ein rhaglen fuddsoddi £1.4 biliwn. Yn yr ail flwyddyn o raglen bum mlynedd, rhoddwyd cymeradwyaeth derfynol eisoes i waith fynd rhagddo ar 79 o achosion busnes, gan gynnwys, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, Ysgol Dafydd Llwyd, ac mae hynny’n cynrychioli 53 y cant o darged cyffredinol y rhaglen.
 
13:30
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister, and that’s very welcome as well. The Welsh Government has repeatedly confirmed that its school modernisation programme is more than just a building programme; it’s about creating the right environment for students regardless of their background and where they live. Do you therefore agree that, in implementing school modernisation, all local authorities must do more than just consider the financial viability of secondary school provision when coming to a decision on proposals to close any school and that every child should have the opportunity to be educated in a local school in the language of their choice?
Diolch, Brif Weinidog, ac mae hynny i’w groesawu yn fawr hefyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau dro ar ôl tro bod ei rhaglen moderneiddio ysgolion yn fwy na rhaglen adeiladu yn unig; mae'n ymwneud â chreu'r amgylchedd cywir ar gyfer myfyrwyr waeth beth fo’u cefndir na ble maen nhw’n byw. A ydych chi’n cytuno felly, wrth foderneiddio ysgolion, bod yn rhaid i bob awdurdod lleol wneud mwy na dim ond ystyried hyfywedd ariannol y ddarpariaeth ysgolion uwchradd wrth wneud penderfyniad ar gynigion i gau unrhyw ysgol ac y dylai pob plentyn gael y cyfle i gael ei addysgu mewn ysgol leol trwy gyfrwng yr iaith o'i ddewis?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it’s up to local authorities, of course, to take a decision as to how they organise education in their areas. It’s the quality of the education provision that is one of the major factors, of course, that they should consider. But, of course, local authorities in Wales know they are able to access funds to build new schools in a way that isn’t available to them in England.
Wel, cyfrifoldeb awdurdodau lleol, wrth gwrs, yw gwneud penderfyniad ynghylch sut maen nhw’n trefnu addysg yn eu hardaloedd. Mae ansawdd y ddarpariaeth addysg yn un o'r prif ffactorau, wrth gwrs, y dylen nhw eu hystyried. Ond, wrth gwrs, mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn gwybod y gallant gael gafael ar arian i adeiladu ysgolion newydd mewn ffordd nad yw ar gael iddynt yn Lloegr.
 
13:31
I would like to highlight the new schools built and planned in Swansea East under the twenty-first century schools programme, including the recently built Burlais and the proposed replacement for Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las. Is this one of the schemes at risk from the Welsh Conservatives’ proposed cuts?
Hoffwn dynnu sylw at yr ysgolion newydd a adeiladwyd ac a gynlluniwyd yn Nwyrain Abertawe o dan raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, gan gynnwys Burlais a adeiladwyd yn ddiweddar a’r adeilad newydd arfaethedig ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las. A yw hwn yn un o'r cynlluniau sydd dan fygythiad yn sgil toriadau arfaethedig Ceidwadwyr Cymru?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It would seem to be. I mean, they want to cut education spending by 12 per cent, even by their own admission in their own paper, which they produced. It was 20 per cent, of course, before the Assembly election, as their own leader, Nick Bourne, said freely on ‘Wales Today’ live, in fact, in an interview. But, I am pleased to see that Swansea’s programme will see an investment of over £51 million in the area, with the Welsh Government contributing £25.6 million, because we know that we are moving ahead in ensuring that pupils in Wales have the right schools that they need for the future. We have seen a schools building programme that has not been witnessed in Wales for many, many decades and, certainly, wasn’t witnessed in the 1980s and 1990s.
Mae hi’n ymddangos felly. Hynny yw, maen nhw eisiau torri gwariant ar addysg 12 y cant, ac maen nhw’n cyfaddef hynny yn eu papur eu hunain, a luniwyd ganddyn nhw. 20 y cant oedd y ffigur, wrth gwrs, cyn etholiad y Cynulliad, fel y dywedodd eu harweinydd eu hunain, Nick Bourne wrth bawb, ar 'Wales Today' yn fyw, a dweud y gwir, mewn cyfweliad. Ond, rwy’n falch o weld y bydd rhaglen Abertawe yn arwain at fuddsoddiad o fwy na £51 miliwn yn yr ardal, gyda Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £25. 6 miliwn, oherwydd gwyddom ein bod yn symud ymlaen o ran sicrhau bod disgyblion yng Nghymru yn cael yr ysgolion cywir sydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol. Rydym ni wedi gweld rhaglen adeiladu ysgolion na welwyd yng Nghymru ers degawdau lawer iawn ac na welwyd yn y 1980au a'r 1990au, yn sicr.
 
13:32
Wel, un o’r cynlluniau sydd newydd gael ei gymeradwyo ac sy’n symud i ymgynghoriad statudol yw cynllun Seaside, fel mae’n cael ei alw, yn Llanelli. Gan fod hwn yn dechrau, fel rydych chi newydd ei ddweud, ar raglen o bum mlynedd, a fedrwch chi roi sicrwydd y byddwch chi fel Llywodraeth yn parhau gyda’r un buddsoddiad am y pum mlynedd ac na fydd gofyniad pellach i awdurdodau lleol dalu mwy i mewn i’r gronfa hon?
Well, one of the plans that has just been approved and is moving to statutory consultation is the Seaside scheme, as it’s described, in Llanelli. As this is the start of a five-year programme, as you’ve just said, can you give an assurance that you, as a Government, will continue with the same investment over the five years and that there won’t be a further requirement for local authorities to pay more into this fund?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid dyna beth yw’r nod, wrth gwrs. Rydym ni’n moyn sicrhau bod y cynlluniau, pan maen nhw’n dod o’n blaenau ni fel Llywodraeth, yn gynlluniau sy’n gynaliadwy. Wrth gwrs, mae yna gyfraniad oddi wrth awdurdodau lleol a chyfraniad hefyd, wrth gwrs, oddi wrth Lywodraeth Cymru. Rydym ni wedi dangos ei bod yn bosibl adeiladu ysgolion newydd sbon ar hyd a lled Cymru wrth ddefnyddio’r ffordd hon o weithio.
That isn’t the aim, of course. We want to ensure, when the schemes are submitted to the Government, that they are sustainable. There is a contribution from local authorities and from Welsh Government. We have demonstrated, of course, that it’s possible to build brand-new schools throughout the whole of Wales by using this method of working.
 
13:33
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, as you are aware, under the twenty-first century schools programme, to which you have referred, there has been a move in recent times towards more generic builds to help to deliver full value for the Welsh pound. However, there is some evidence that, in local authorities in Wales, there is the potential for this to lead to a compromise in standards, with a more utilitarian style of building being commissioned. In this context, First Minister, do you agree with me that while there must be, obviously, an emphasis on value for money it should not see a removal of a commitment to excellence in the design for school buildings and that they should reflect appropriately the area and community in which they’re built and also involve full consultation with schools and the wider community?
Brif Weinidog, fel y gwyddoch, o dan raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, yr ydych chi wedi cyfeirio ati, bu symudiad yn ddiweddar tuag at adeiladau mwy cyffredinol i helpu i sicrhau gwerth llawn am y bunt Gymreig. Fodd bynnag, ceir rhywfaint o dystiolaeth, mewn awdurdodau lleol yng Nghymru, bod potensial i hyn arwain at gyfaddawdu o ran safonau, gydag arddull mwy defnyddiol na deniadol o adeiladu yn cael ei gomisiynu. Yn y cyd-destun hwn, Brif Weinidog, a ydych chi’n cytuno â mi, er bod yn rhaid cael, yn amlwg, pwyslais ar werth am arian, na ddylai hynny olygu cael gwared ar ymrwymiad i ragoriaeth o ran dylunio adeiladau ysgolion ac y dylent adlewyrchu yn briodol yr ardal a'r gymuned y maen nhw’n cael eu hadeiladu ynddi, a hefyd cynnwys ymgynghoriad llawn â'r ysgolion a'r gymuned ehangach?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, they should. It’s important that school buildings are sustainable, that they use as little energy as possible. I’ve seen good examples of that across Wales. It’s what we expect, of course. We expect them to reach a high level of BREEAM approval when they’re built. I’ve been to many schools built across Wales and the buildings are far superior in every single instance to the buildings that they replaced. We have seen schools that are not just fit for purpose, they are good places to learn, they’re excellent places in which to teach as well, and, in the cases that I have seen, they are additions to the local community in terms of their architecture and their contribution to the community.
Dylent, mi ddylent. Mae'n bwysig bod adeiladau ysgolion yn gynaliadwy, eu bod yn defnyddio cyn lleied o ynni â phosibl. Rwyf wedi gweld enghreifftiau da o hynny ledled Cymru. Dyna yr ydym ni’n ei ddisgwyl, wrth gwrs. Rydym ni’n disgwyl iddyn nhw gyrraedd lefel uchel o gymeradwyaeth BREEAM pan fyddant yn cael eu hadeiladu. Rwyf wedi bod mewn llawer o ysgolion a adeiladwyd ledled Cymru ac mae'r adeiladau yn llawer gwell ym mhob un achos na'r adeiladau a ddisodlwyd ganddynt. Rydym ni wedi gweld ysgolion sydd nid yn unig yn addas i'w diben, maen nhw’n lleoedd da i ddysgu, maen nhw’n lleoedd gwych i addysgu ynddynt hefyd, ac, yn yr achosion yr wyf i wedi eu gweld, maen nhw’n ychwanegiadau i'r gymuned leol o ran eu pensaernïaeth a'u cyfraniad i’r gymuned. 
 
13:34
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
First Minister, through this programme, the twenty-first century schools programme, a new £50 million-secondary school has been built in Aberdare, in addition to new primary schools for Abercynon, Cwmbach and Ynysboeth in my constituency. I also understand that Rhondda Cynon Taf Council is now looking to the programme to deliver new school buildings to serve the communities of Cwmaman and Hirwaun. Will the Welsh Government continue to work with local authorities in this innovative way to deliver educational buildings that are aspirational and fit for purpose?
Brif Weinidog, drwy'r rhaglen hon, rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, adeiladwyd ysgol uwchradd £50 miliwn newydd yn Aberdâr, yn ogystal ag ysgolion cynradd newydd ar gyfer Abercynon, Cwmbach ac Ynysboeth yn fy etholaeth i. Rwyf hefyd yn deall bod Cyngor Rhondda Cynon Taf am i’r rhaglen ddarparu adeiladau ysgol newydd i wasanaethu cymunedau Cwmaman a Hirwaun. A wnaiff Llywodraeth Cymru barhau i weithio gydag awdurdodau lleol yn y ffordd arloesol hon i ddarparu adeiladau addysgol sy'n uchelgeisiol ac yn addas i'w diben?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely. I congratulate RCT on their foresight and the way that they have worked with us in order to improve school buildings. I was in a comprehensive school in the 1980s, and, as somebody who went to a comprehensive school, I remember at the time that the idea, in the 1980s, of a new comprehensive school being built was fantastical. There was no money at all to build new schools. There was no money to maintain schools, let alone build them. That was the legacy of the Tory years; now we build schools in Wales.
Yn sicr. Rwy'n llongyfarch RhCT ar ei weledigaeth a'r ffordd y mae wedi gweithio gyda ni er mwyn gwella adeiladau ysgolion. Roeddwn i mewn ysgol gyfun yn y 1980au, ac, fel rhywun a aeth i ysgol gyfun, rwy’n cofio ar y pryd bod y syniad, yn y 1980au, o ysgol gyfun newydd yn cael ei hadeiladu yn un rhyfeddol. Nid oedd unrhyw arian o gwbl i adeiladu ysgolion newydd. Nid oedd unrhyw arian i gynnal a chadw ysgolion, heb sôn am eu hadeiladu. Dyna oedd etifeddiaeth blynyddoedd y Torïaid; rydym ni’n adeiladu ysgolion yng Nghymru nawr.
 
13:35
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Question 2, Janet Haworth.
Cwestiwn 2, Janet Haworth.
 
13:35
Thank you, Deputy Presiding Officer.
Diolch, Ddirprwy Lywydd.
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
No, I’m the Presiding Officer; I’m not the deputy.
Na, fi yw'r Llywydd; nid y dirprwy ydw i.
 
13:36
Sorry.
Mae'n ddrwg gennyf.
 
Recriwtio Meddygon Teulu
General Practitioner Recruitment
 
13:36
2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer y meddygon teulu a gaiff eu recriwtio yng Nghymru? OAQ(4)2464(FM)
2. Will the First Minister outline what plans the Welsh Government has to increase GP recruitment in Wales? OAQ(4)2464(FM)
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have more GPs than ever in Wales and we are working with NHS Wales and other partners on a range of actions to support and develop the primary care workforce in Wales, including the recruitment of GPs. Those actions are set out in the document ‘A Planned Primary Care Workforce for Wales’, which was launched on 17 July.
Mae gennym fwy o feddygon teulu nag erioed yng Nghymru ac rydym ni’n gweithio gyda GIG Cymru a phartneriaid eraill ar amrywiaeth o gamau gweithredu i gefnogi a datblygu'r gweithlu gofal sylfaenol yng Nghymru, gan gynnwys recriwtio meddygon teulu. Nodir y camau hynny yn y ddogfen ‘Gweithlu gofal sylfaenol wedi’i gynllunio i Gymru', a lansiwyd ar 17 Gorffennaf.
 
13:36
Thank you, First Minister. It is clear that we are failing to adequately recruit GPs here in Wales, especially in rural areas, where long-established practices are closing down. There are at least two practices in my region in north Wales, including the Pendyffryn surgery in Prestatyn, that are due to close next year as a result of retirements and a failure to attract GPs to buy into the practices. What guarantees can you provide to ensure that every patient will continue to have access to a general practitioner in their locality?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Mae'n amlwg ein bod yn methu â recriwtio digon o feddygon teulu yma yng Nghymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, lle mae meddygfeydd hir-sefydledig yn cau. Mae o leiaf dwy feddygfa yn fy rhanbarth i yn y gogledd, gan gynnwys meddygfa Pendyffryn ym Mhrestatyn, y disgwylir iddyn nhw gau y flwyddyn nesaf o ganlyniad i ymddeoliadau a methiant i ddenu meddygon teulu i brynu i mewn i'r meddygfeydd. Pa sicrwydd allwch chi ei roi i sicrhau parhâd y sefyllfa bod meddyg teulu ar gael i bob claf yn ei ardal leol?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The health board, in the case of Pendyffryn, is working closely with the practice to ensure that patients get the local services that they need, and the health board is considering a range of models, which includes a new partnership, merging with another practice, or bringing the practice into health board management, which we know has worked successfully in the past. But, what I can say is that we don’t expect the service to diminish in any way. We have to be more innovative in terms of attracting GPs. GPs are less likely now to want to buy into a practice anyway. For many of them, they wish to be salaried, they want to be able to move around; they don’t want to be tied to one place. For some, of course, the contractor model will be the model that they wish to use. What’s important is that the public get the service that they need, and the practice at Pendyffryn, in fairness to Pendyffryn, and the local health board, are working hard to ensure that remains the case.
Mae'r bwrdd iechyd, yn achos Pendyffryn, yn gweithio'n agos gyda'r feddygfa i sicrhau bod cleifion yn cael y gwasanaethau lleol sydd eu hangen arnynt, ac mae'r bwrdd iechyd yn ystyried amrywiaeth o fodelau, sy’n cynnwys partneriaeth newydd, uno â meddygfa arall, neu ddod â'r feddygfa dan reolaeth y bwrdd iechyd, ac rydym yn gwybod bod hynny wedi gweithio'n llwyddiannus yn y gorffennol. Ond, yr hyn y gallaf ei ddweud yw nad ydym yn disgwyl i'r gwasanaeth ddirywio mewn unrhyw ffordd. Mae'n rhaid i ni fod yn fwy arloesol o ran denu meddygon teulu. Mae meddygon teulu yn llai tebygol erbyn hyn o fod eisiau prynu i mewn i feddygfa beth bynnag. I lawer ohonynt, maen nhw eisiau bod yn gyflogedig, maen nhw eisiau gallu symud o gwmpas; nid ydyn nhw eisiau cael eu clymu i un lle. I rai, wrth gwrs, y model contractwr fydd y model y byddant yn dymuno ei ddefnyddio. Yr hyn sy'n bwysig yw bod y cyhoedd yn cael y gwasanaeth sydd ei angen arno, ac mae’r feddygfa ym Mhendyffryn, er tegwch i Bendyffryn, a'r bwrdd iechyd lleol, yn gweithio'n galed i sicrhau y bydd hynny’n dal i fod yn wir.
 
13:37
I would like to stress the importance of primary care, even if the Conservatives want to increase expenditure on hospitals at the expense of primary care and social services. Does the First Minister agree with me that one solution to the shortage of GPs is to increase the number of salaried GPs?
Hoffwn bwysleisio pwysigrwydd gofal sylfaenol, hyd yn oed os yw’r Ceidwadwyr eisiau cynyddu gwariant ar ysbytai ar draul gofal sylfaenol a gwasanaethau cymdeithasol. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno â mi mai un ateb i'r prinder meddygon teulu yw cynyddu nifer y meddygon teulu cyflogedig?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s part of it, yes, because, as I say, the old model of buying into a practice is less attractive now than it was in the past. There are a number of reasons. Money upfront is one reason. Another reason is that, increasingly, doctors want to be more mobile; they don’t want to be in one place for the rest of their working lives and they want to be able to move around. What’s important is that the chance is there to operate under the traditional way of working, if I can put it that way, but that there are opportunities to become salaried GPs, so that those GPs are able then to contribute to the community but also feel that their method of employment is appropriate to them.
Mae'n rhan ohono, ydy, oherwydd, fel y dywedais, mae’r hen fodel o brynu i mewn i feddygfa yn llai deniadol nawr nag yr oedd yn y gorffennol. Mae nifer o resymau am hynny. Mae gorfod rhoi arian ymlaen llaw yn un rheswm. Rheswm arall yw bod meddygon yn gynyddol awyddus i fod yn fwy symudol; nid ydyn nhw eisiau bod mewn un lle am weddill eu bywydau gwaith ac maen nhw eisiau gallu symud o gwmpas. Yr hyn sy'n bwysig yw bod y cyfle yno i weithredu o dan y ffordd draddodiadol o weithio, os caf ei roi felly, ond bod cyfleoedd i fod yn feddygon teulu cyflogedig, fel bod y meddygon teulu hynny yn gallu cyfrannu at y gymuned wedyn, ond hefyd yn teimlo bod eu dull o gyflogaeth yn briodol iddyn nhw.
 
13:38
Brif Weinidog, fel r?m ni wedi clywed, mae problem benodol i recriwtio meddygon teulu yng nghefn gwlad. Yn Awstralia ac yn yr Unol Daleithiau, lle mae hyn hefyd yn gallu bod yn broblem, mae nhw wedi gosod cwota ar ysgolion meddygol i dderbyn myfyrwyr i’r ysgolion meddygol o ardaloedd cefn gwlad, oherwydd mae’r rheini yn fwy tebygol wedyn i ddychwelyd i weithio i gefn gwlad. Pam nad yw’ch Llywodraeth chi yn fodlon edrych ar enghreifftiau radical fel hyn, sy’n gweithio mewn mannau eraill, fel y gallwn ni sicrhau, mewn 10 mlynedd, fod gyda ni gyflenwad o feddygon teulu yn para i ddod mewn i’r NHS yng nghefn gwlad Cymru?
First Minister, as we’ve heard, there is a specific problem in recruiting GPs in rural areas. In Australia and the United States, where this can also be a problem, they have set quotas on the schools of medicine to accept students to those universities from rural areas because they are more likely to return to those rural areas to work. Why hasn’t your Government been willing to look at radical solutions such as this, which do work elsewhere, so that we can ensure that, in 10 years’ time, we have a sufficient supply of GPs coming into our NHS in rural Wales?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Onid yw hynny’n creu perygl y byddai’r safon yn cwympo? Os ydych yn dweud y dylai un gr?p o bobl gael rhyw fath o ffordd arbennig mewn i ysgol feddygol, mae hynny’n meddwl nad yw rhai eraill, sydd wedi gwneud yn well o ran lefel A, yn cael y cyfle. Dyna beth yw’r perygl, ondife? Y ffordd i wneud hyn yw sicrhau bod ffyrdd gwahanol o weithio fel meddyg teuluol ar gael mewn sawl rhan o Gymru, nid dim ond mynd i un model, sef model y contractwr. Nid yw hwnnw’n fodel mor eang â beth oedd yn wir o’r blaen. Beth sy’n bwysig yw sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bobl i weithio yng nghefn gwlad, ac rydym yn gwybod, wrth wneud hynny, wrth gwrs, y gallwn ni barhau i sicrhau bod nifer y meddygon teulu yn dal i godi.
Doesn’t that create a risk of a drop in standards? If you say that entry into a school of medicine for some people would be allowed in one way, then others who actually do better academically wouldn’t get an opportunity. That is the risk, is it not? The way of doing it is to ensure that there are alternative ways of working as GPs in different parts of Wales, not by having just one model, which is the contractor model and which is rather restrictive. What is important is that we ensure that there are opportunities for people to work in rural areas, and we know, of course, that, in doing so, we can continue to ensure that the number of GPs increases.
 
13:40
Brif Weinidog, mae yna ryw 18,000 o bobl yn ardal Prestatyn yn pryderu am y sefyllfa, yn amlwg. Rwy’n derbyn y ffaith eich bod yn dweud bod y bwrdd iechyd, erbyn hyn, yn gorfod ceisio achub y sefyllfa. Ond, mae yna nifer cynyddol o ddoctoriaid ifainc, erbyn hyn, yn mynd i weithio dramor. A ydych chi wedi cael trafodaeth am gynyddu y nifer sydd yn cael eu hyfforddi yng Nghymru, os oes yna nifer ohonyn nhw yn mynd dramor ar ôl hynny? Hefyd, a oes yna unrhyw ffordd y gall Llywodraeth Cymru, neu’r gwasanaeth iechyd, glymu y doctoriaid yma am nifer o flynyddoedd ar ôl i ni wario cymaint o arian yn eu hyfforddi nhw yn y lle cyntaf?
First Minister, there are some 18,000 people in the Prestatyn area who are concerned about the situation. I accept the fact that you say that the health board now has to rescue the situation, as it were. However, there is an increasing number of young doctors now going to work abroad Have you had any discussion in terms of increasing the numbers that are trained in Wales, if many do then go abroad? Also, is there any way in which the Welsh Government or the health service in Wales can actually tie these doctors for a number of years once we have invested so much money in their training in the first place?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Y broblem yw, wrth gwrs, y neges y byddai rhai ohonyn nhw yn ei chlywed yw, ‘Peidiwch dod i Gymru i hyfforddi, ewch i Loegr, lle does dim modd eich clymu chi’. Dyna beth yw’r broblem. Rydym yn gwybod, os ydych chi’n hyfforddi mwy o ddoctoriaid, nad yw hynny’n meddwl y bydd yna fwy o ddoctoriaid ar gael yng Nghymru. Beth sy’n bwysig yw bod pobl yn gweld bod Cymru yn le da i weithio ynddo. Rydym wedi gweld hynny, achos mae mwy o feddygon teulu wedi dod i weithio yng Nghymru—mwy na 10 mlynedd yn ôl, fel y dywedais i, mwy nag o’r blaen. Dyna’r ffordd i sicrhau bod pobl eisiau gweithio yng Nghymru. Bydd meddygon yn dal i fynd dramor, achos mae yna gyfle iddyn nhw i wneud hynny. Beth sy’n bwysig yw bod y rheini sy’n mynd yn dod nôl ac yn dod â’u profiad gyda nhw, a bod y rhai sydd yma yng Nghymru yn ystyried Cymru fel lle da i weithio yno. Dyna beth, i fi, yw’r flaenoriaeth—sicrhau bod Cymru a’i gwasanaeth iechyd yn cael eu hystyried yn rhywle da dros ben i ddatblygu gyrfa.
The problem, of course, is that the message will be, ‘Don’t come to Wales to be trained, go to England, because you won’t be bound there’. That’s the problem. We are aware that training more doctors doesn’t necessarily mean that there will be more doctors in Wales. What’s important is that people see Wales as an attractive place to work. We know that more GPs have come to work in Wales—more than 10 years ago, as I said, and more than previously. That’s the way to ensure that people will want to work in Wales. GPs will continue to go abroad because there is an opportunity for them to do that, but what’s important is that those who do go abroad then return and bring their experiences with them, and that those who are here in Wales consider Wales a good place to work. That, for me, is the priority—to ensure that Wales is considered to be somewhere where the national health service offers a good opportunity for career development.
 
13:41
The announcement of the intention to serve notice on the existing GP contract in Prestatyn has been a very difficult one, I know, for the GP practice there. I have no doubt that it’s not just the rural communities that are suffering from GP recruitment difficulties, but, of course, this is an example of an urban community that is also suffering as well. Can I just ask you though, First Minister, to what extent do you feel that the reputation of the Welsh National Health Service—and, particularly, the Betsi Cadwaladr University Local Health Board—may have contributed to these difficulties in recruitment in north Wales? Because I think it’s no coincidence that the areas of north Wales where there do appear to be more difficulties in recruitment, do appear to be places like Wrexham, Glan Conwy and, now, Prestatyn, where these challenges are beginning to manifest. Do you see a correlation between the problems in north Wales, and at the Betsi Cadwaladr board, and the reputation of that board in what has happened here?
Mae cyhoeddi’r bwriad i roi rhybudd o derfynu’r contract meddygon teulu presennol ym Mhrestatyn wedi bod yn un anodd iawn, rwy’n gwybod, i’r feddygfa deulu yno. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth nad dim ond y cymunedau gwledig sy'n dioddef anawsterau recriwtio meddygon teulu, ond, wrth gwrs, mae hon yn enghraifft o gymuned drefol sy’n dioddef hefyd. A gaf i ofyn i chi, fodd bynnag, Brif Weinidog, i ba raddau ydych chi'n teimlo y gallai enw gwael Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru—a Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yn benodol—fod wedi cyfrannu at yr anawsterau recriwtio hyn yn y gogledd? Oherwydd nid wyf yn credu ei fod yn gyd-ddigwyddiad ei bod yn ymddangos mai lleoedd fel Wrecsam, Glan Conwy a Phrestatyn erbyn hyn yw’r ardaloedd yn y gogledd lle mae’n ymddangos bod mwy o anawsterau recriwtio, lle mae’r heriau hyn yn dechrau dod i’r amlwg. A ydych chi’n gweld cydberthynas rhwng y problemau yn y gogledd, ac ym mwrdd Betsi Cadwaladr, ac enw gwael y bwrdd hwnnw o ran yr hyn sydd wedi digwydd yma?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, I see no evidence of that at all. If I were a junior doctor, I’d be looking at the NHS in England, given the potential strike that may be called there—the first in 40 years—under his party and what they propose. The Pendyffryn practice, in fairness, is working with the local health board. If it is the case that the practice is brought into health board management, then so be it. That will allow the service to continue, as far as local people are concerned, and will help, of course, to deliver the board’s long-term strategic model. I very much welcome the fact that the British Medical Association, through its general practitioners committee, has worked very closely with us as a Government, in order to develop the GP workforce in Wales.
Nac ydw, nid wyf yn gweld unrhyw dystiolaeth o hynny o gwbl. Pe byddwn i'n feddyg iau, byddwn i'n edrych ar y GIG yn Lloegr, o ystyried y streic bosibl a allai gael ei galw yno—y gyntaf mewn 40 mlynedd—o dan ei blaid ef a'r hyn y maen nhw’n ei gynnig. Mae meddygfa Pendyffryn, er tegwch, yn gweithio gyda'r bwrdd iechyd lleol. Os mai’r sefyllfa fydd bod y feddygfa yn dod o dan reolaeth y bwrdd iechyd, dyna ni. Bydd hynny’n caniatáu i'r gwasanaeth barhau, cyn belled ag y mae pobl leol yn y cwestiwn, a bydd yn helpu, wrth gwrs, i ddarparu model strategol hirdymor y bwrdd. Rwy’n croesawu'n fawr y ffaith fod Cymdeithas Feddygol Prydain, trwy ei phwyllgor meddygon teulu, wedi gweithio'n agos iawn gyda ni fel Llywodraeth, er mwyn datblygu'r gweithlu meddygon teulu yng Nghymru.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:43
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders, and first this afternoon, the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you very much, Presiding Officer. Good afternoon, First Minister. It’s good to see in the public gallery a good crowd of people watching First Minister’s questions—the biggest crowd I’ve seen for quite some time. Regrettably, if you look at the agenda today, there are only three items of business on that agenda, so we can hardly promise the gallery an action-packed afternoon. Last Tuesday, we finished at 5 o’clock. The first Tuesday, after an eight-week recess, your Government only tabled enough business to take us until 4.50 p.m. Tuesdays are Government business days. You’ve got an array of Ministers there; if ever anyone wanted to see whether your Government has run out of steam and ideas, they only need to look at the agenda and the proposals that your Government are bringing before this Assembly.
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Prynhawn da, Brif Weinidog. Mae'n dda gweld yn yr oriel gyhoeddus torf dda o bobl yn gwylio cwestiynau i’r Prif Weinidog—y dorf fwyaf yr wyf wedi ei gweld ers cryn amser. Yn anffodus, os edrychwch chi ar yr agenda heddiw, dim ond tair eitem o fusnes sydd ar yr agenda honno, felly prin y gallwn ni addo prynhawn prysur i’r oriel y prynhawn yma. Ddydd Mawrth diwethaf, daethom i ben am 5 o'r gloch. Y dydd Mawrth cyntaf, ar ôl toriad o wyth wythnos, cyflwynodd eich Llywodraeth ddim ond digon o fusnes i fynd â ni at 4:50 yn y pnawn. Dydd Mawrth yw diwrnod busnes y Llywodraeth. Mae gennych chi lu o Weinidogion yn y fan yna; pe byddai unrhyw un rywbryd eisiau gweld a yw eich Llywodraeth wedi rhedeg allan o stêm a syniadau, y cwbl y mae angen iddyn nhw ei wneud yw edrych ar yr agenda a'r cynigion y mae eich Llywodraeth eu cyflwyno gerbron y Cynulliad hwn.
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I thank the leader of the opposition for referring to mainly my constituents, actually, who are up in the public gallery. I’m sure that they will welcome being mentioned by him—perhaps less impressed with his performance, but there we are; it’s a matter for them to judge, of course.
Wel, diolchaf i arweinydd yr wrthblaid am gyfeirio at fy etholwyr i yn bennaf, a dweud y gwir, sydd i fyny yn yr oriel gyhoeddus. Rwy'n siŵr y byddant yn falch ei fod wedi sôn amdanynt—ond efallai y bydd ei berfformiad yn creu llai o argraff, ond dyna ni; mater iddyn nhw yw barnu, wrth gwrs.
 
We have a Bill before the Assembly this afternoon, which will take at least three hours, a Bill that will add, once again, to the Welsh statute book. And he knows full well that Bills take some time to be scrutinised. Where are his ideas for Wales’s future? He’s an empty vessel. At the end of the day, if he’s trying to look for an idea, he rings Downing Street to get ideas. He has no ideas of his own at all. There was a press conference for his party held this morning, all about local government mergers, and his spokesperson was asked, ‘Well, how many authorities do you think there should be in Wales?’—‘Don’t know’ was the answer. ‘Don’t know’. Well, it’s about time the people of Wales had answers from him and his party.
Mae gennym Fil gerbron y Cynulliad y prynhawn yma, a fydd yn cymryd o leiaf tair awr, Bil, a fydd yn ychwanegu, unwaith eto, at lyfr statud Cymru. Ac mae'n gwybod yn iawn ei bod yn cymryd cryn amser i graffu ar Filiau. Ble mae ei syniadau ef ar gyfer dyfodol Cymru? Mae'r llestr yn wag. Yn y pen draw, os yw'n ceisio chwilio am syniad, mae'n ffonio Stryd Downing i gael syniadau. Nid oes ganddo unrhyw syniadau ei hun o gwbl. Roedd cynhadledd i'r wasg ar gyfer ei blaid a gynhaliwyd y bore yma, yn ymwneud ag uno llywodraeth leol, a gofynnwyd i’w lefarydd, 'Wel, faint o awdurdodau ydych chi’n credu ddylai fod yng Nghymru?'—'Ddim yn gwybod' oedd yr ateb. 'Ddim yn gwybod'. Wel, mae'n hen bryd i bobl Cymru gael atebion ganddo fe a'i blaid.
 
13:45
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I’m really pleased that they are your constituents. I’m sure they’ll all have a view on your actions around the Princess of Wales Hospital and the times we’ve debated that in this Chamber, First Minister, which I’m sure they want answers for.
Rwy'n hynod o falch mai eich etholwyr chi ydyn nhw. Rwy'n siŵr y bydd gan bob un ohonynt farn ar eich gweithredoedd o ran Ysbyty Tywysoges Cymru a'r nifer o weithiau yr ydym ni wedi trafod hynny yn y Siambr hon, Brif Weinidog, yr wyf yn siŵr yr hoffent gael atebion ynghylch hynny.
 
But I take your point on local Government. We have the Local Government (Wales) Bill coming through this afternoon—a Bill that you will not be able to implement because you haven’t got the numbers. But we have brought forward a policy position today that would allow a referendum for local people to determine whether the merger was in their interests and in their community interests. The answer’s in the question: it’s local government, so surely local people should have a view, and be able to express that view, via a referendum. If you actually agree with that, will you support the amendment today so that, actually, you can make progress on local government reorganisation?
Ond rwy’n derbyn eich pwynt ar Lywodraeth leol. Mae gennym ni Fil Llywodraeth Leol (Cymru) yn dod drwyddo y prynhawn yma—Bil na fyddwch chi’n gallu ei roi ar waith gan nad yw’r niferoedd gennych chi. Ond rydym ni wedi cyflwyno safbwynt polisi heddiw a fyddai'n caniatáu refferendwm i bobl leol benderfynu a yw’r uno er eu lles nhw ac er lles eu cymuned. Mae’r ateb yn y cwestiwn: llywodraeth leol yw hi, felly does bosib na ddylai pobl leol gael barn, a chael mynegi’r farn honno, drwy refferendwm. Os ydych chi mewn gwirionedd yn cytuno â hynny, a wnewch chi gefnogi'r gwelliant heddiw fel, mewn gwirionedd, y gallwch wneud cynnydd ar ad-drefnu llywodraeth leol?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, I’m sure people will notice his gratuitous swipe at the Princess of Wales Hospital, completely out of context with the question that he originally asked. Yes, I know it’s painful for you on those benches, but you’ll have to listen just for once, okay? As far as local government is concerned, what kind of policy is that? ‘We’ve got no idea, so we’ll have a referendum and have piecemeal reform across Wales’. It’s about time you had ideas. It’s about time you thought of your own ideas, separate from those of your party in England.
Yn gyntaf oll, rwy'n siŵr y bydd pobl yn sylwi ar ei feirniadaeth ddiangen o Ysbyty Tywysoges Cymru, yn gyfan gwbl allan o gyd-destun y cwestiwn a ofynnodd yn wreiddiol. Rwy’n gwybod ei bod yn boenus i chi ar y meinciau yna, ond bydd yn rhaid i chi wrando am unwaith, iawn? Cyn belled ag y mae llywodraeth leol yn y cwestiwn, pa fath o bolisi yw hwnna? 'Does gennym ni ddim syniad, felly fe gawn ni refferendwm a diwygio tameidiog ar draws Cymru'. Mae'n hen bryd i chi gael syniadau. Mae'n hen bryd i chi feddwl am eich syniadau eich hun, ar wahân i rai eich plaid yn Lloegr.
 
Let me tell him one thing. He talks of local government. He wants to cut local government spending by 12.5 per cent. There it is: that’s his own document; 12.5 per cent. Let me tell him: that will send council tax up by 38 per cent in Wales. A 38 per cent council tax increase just to maintain services where they are. At the end of the day, what his party wants is for people to pay more for services that are worse because of funding cuts from his party.
Gadewch i mi ddweud un peth wrtho. Mae'n sôn am lywodraeth leol. Mae ef eisiau torri gwariant llywodraeth leol 12.5 y cant. Dyna ni: ei ddogfen ei hun yw honno; 12.5 y cant. Gadewch i mi ddweud wrtho: bydd hynny’n codi’r dreth gyngor 38 y cant yng Nghymru. Cynnydd o 38 y cant i’r dreth gyngor dim ond er mwyn cadw gwasanaethau lle maen nhw. Yn y pen draw, yr hyn y mae ei blaid ef ei eisiau yw i bobl dalu mwy am wasanaethau sy'n waeth oherwydd toriadau cyllid gan ei blaid.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
As usual, the First Minister brings out documents that bear no relation to the election we’re facing in May. We have called for a council tax freeze time and again, and I have no hesitation in commending the ability of any Government to listen to local communities. It is a shame that you have not agreed to endorse the amendment that is before the Assembly this afternoon, which would empower local communities to endorse, or not, whether their councils should merge.
Yn ôl yr arfer, mae'r Prif Weinidog yn codi dogfennau sydd ddim yn berthnasol o gwbl i’r etholiad yr ydym ni’n ei hwynebu ym mis Mai. Rydym ni wedi galw am rewi'r dreth gyngor dro ar ôl tro, ac nid wyf yn petruso rhag canmol gallu unrhyw Lywodraeth i wrando ar gymunedau lleol. Mae'n drueni nad ydych chi wedi cytuno i gefnogi'r gwelliant sydd gerbron y Cynulliad y prynhawn yma, a fyddai'n grymuso cymunedau lleol i gymeradwyo, neu beidio, pa un a ddylai eu cynghorau uno.
 
On the weekend you talked about delivery, and you said that you’d delivered on your programme for government when you were talking to the comrades in Brighton. Well, what about—you say about your constituents; one in seven will be on a waiting list, an NHS waiting list in Wales that has doubled under your tenure as First Minister. When are the waiting times going to come down here in Wales, and when are we actually going to see real progress on cancer waits, or on referral to treatment times? We have, as I said, one in seven people on a waiting list, and it has doubled under your leadership, First Minister.
Soniasoch am gyflawni dros y penwythnos, a dywedasoch eich bod wedi cyflawni o ran eich rhaglen lywodraethu pan roeddech chi’n siarad â'r cymrodyr yn Brighton. Wel, beth am—rydych chi’n sôn am eich etholwyr; bydd un o bob saith ar restr aros, rhestr aros y GIG yng Nghymru sydd wedi dyblu yn ystod eich cyfnod fel Prif Weinidog. Pa bryd mae’r amseroedd aros yn mynd i fyrhau yma yng Nghymru, a phryd ydym ni’n mynd i weld cynnydd gwirioneddol o ran amseroedd aros canser, neu amseroedd atgyfeiriad am driniaeth? Mae gennym ni, fel y dywedais, un o bob saith o bobl ar restr aros, ac mae wedi dyblu dan eich arweinyddiaeth chi, Brif Weinidog.
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The figure that he refers to includes people who’ve just been referred by their GP—that day, quite often. People of course aren’t going to see a specialist within a day. But let me tell him, cancer waiting times in Wales are better than in England. For the first time, over 70 per cent of people diagnosed with cancer are now surviving for at least one year. We know that cancer waits are dropping. We know that 89 per cent of respondents, according to the Welsh cancer patient experience survey, rate their care as good or excellent, and we know that there’s been a 44 per cent reduction in diagnostic waits over 8 weeks. That’s what we offer. Let me tell you what he offers: a 12.5 per cent cut in local government spending; a 12 per cent cut in education spending; a 30 per cent cut in spending on job creation and transport; a 25 per cent cut in environment, sustainability and housing; a 15 per cent for farming and rural affairs; and a 20 per cent cut for heritage spending. This is what his party would do to us. This document his party published. He has the nerve to say ‘It’s nothing to do with us, it’s nothing to do with the election’. This is the evidence of what his party would do to Wales if they ever got their hands anywhere near the levers of power.
Mae'r ffigur y mae’n cyfeirio ato yn cynnwys pobl sydd newydd gael eu hatgyfeirio gan eu meddyg teulu—y diwrnod hwnnw, yn aml iawn. Nid yw pobl yn mynd i weld arbenigwr o fewn diwrnod, wrth gwrs. Ond gadewch i mi ddweud wrtho, mae amseroedd aros canser yng Nghymru yn well nag yn Lloegr. Am y tro cyntaf, mae dros 70 y cant o bobl sy’n cael diagnosis o ganser yn goroesi am o leiaf blwyddyn erbyn hyn. Rydym ni’n gwybod bod amseroedd aros canser yn byrhau. Rydym ni’n gwybod bod 89 y cant o ymatebwyr, yn ôl arolwg profiad cleifion canser Cymru, o’r farn bod eu gofal yn dda neu'n ardderchog, a gwyddom y bu gostyngiad o 44 y cant i amseroedd aros diagnostig dros 8 wythnos. Dyna’r hyn yr ydym ni’n ei gynnig. Gadewch i mi ddweud wrthych chi’r hyn y mae ef yn ei gynnig: toriad o 12.5 y cant i wariant llywodraeth leol; toriad o 12 y cant i wariant ar addysg; toriad o 30 y cant i wariant ar greu swyddi a thrafnidiaeth; toriad o 25 y cant i’r amgylchedd, cynaliadwyedd a thai; a 15 y cant i ffermio a materion gwledig; a thoriad o 20 y cant i wariant treftadaeth. Dyna fyddai ei blaid ef yn ei wneud i ni. Dyna’r ddogfen a gyhoeddwyd gan ei blaid. Mae ganddo’r wyneb i ddweud 'Nid yw’n ddim i wneud â ni, nid yw’n ddim i wneud â'r etholiad'. Dyma’r dystiolaeth o'r hyn y byddai ei blaid yn ei wneud i Gymru pe byddent fyth yn cael eu dwylo yn agos at yr awenau.
 
13:49
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:49
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
First Minister, since 2010, average wages have fallen in Wales by more than £2,000 per year. For many people, outgoings have increased, and so people’s buying power is significantly lower than what it was. Is it not right, therefore, that the public sector sets an example in tackling income inequality so that the earnings of those at the top of organisations are not so much more than those at the bottom of the scale?
Brif Weinidog, ers 2010, mae cyflogau yng Nghymru wedi gostwng mwy na £2,000 y flwyddyn ar gyfartaledd. I lawer o bobl, mae gwariant wedi cynyddu, ac felly mae pŵer prynu pobl yn sylweddol is na'r hyn yr oedd. Onid yw'n iawn, felly, bod y sector cyhoeddus yn gosod esiampl wrth fynd i'r afael ag anghydraddoldeb incwm fel bod enillion y rhai sydd ar frig sefydliadau ddim llawer yn fwy na'r rhai ar waelod y raddfa? 
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think that’s absolutely true as far as the public sector’s concerned, yes, because we’ve seen some ridiculous examples of salary rates, in local government particularly. Pembrokeshire council—£190,000 plus a Porsche to their chief executive. That’s an extreme example, but, unfortunately, not so extreme that it stands out that much. I think it is absolutely right that we should look, in the public sector, to keep on extending the living wage and to make sure that people are not paid excessive amounts for working in the public sector.
Rwy'n credu bod hynny'n hollol wir cyn belled ag y mae’r sector cyhoeddus yn y cwestiwn, ydw, gan ein bod wedi gweld rhai enghreifftiau gwirion o gyfraddau cyflog, mewn llywodraeth leol yn arbennig. Cyngor Sir Benfro—£190,000 a Porsche i’w brif weithredwr. Mae honno’n enghraifft eithafol, ond, yn anffodus, nid yw mor eithafol fel ei fod yn sefyll allan cymaint â hynny. Rwy’n credu ei bod yn gwbl gywir y dylem ni edrych, yn y sector cyhoeddus, ar barhau i ymestyn y cyflog byw a gwneud yn siŵr nad yw pobl yn cael eu talu’n ormodol am weithio yn y sector cyhoeddus.
 
13:50
Just last week, First Minister, your party, running the City of Cardiff Council, blocked a salary cap of £100,000 per year, which is, I am sure you would agree, hardly a poverty wage. In the case of Cardiff city council, an authority ranked the worst in the country for service delivery, we have the chief executive earning almost £30,000 a year more than the British state Prime Minister. Will you explain to this Assembly, to the people of this country and to your constituents in the public gallery why you support policies that exacerbate this income inequality?
Dim ond yr wythnos diwethaf, Brif Weinidog, rhwystrodd eich plaid chi, sy’n rhedeg Cyngor Dinas Caerdydd, uchafswm cyflog o £100,000 y flwyddyn, sydd, rwy’n siŵr y byddech chi’n cytuno, ddim yn gyflog tlodi. Yn achos cyngor dinas Caerdydd, awdurdod a ddyfarnwyd fel bod y gwaethaf yn y wlad o ran darparu gwasanaethau, mae gennym ni’r prif weithredwr yn ennill bron i £30,000 y flwyddyn yn fwy na Phrif Weinidog gwladwriaeth Prydain. A wnewch chi egluro i'r Cynulliad hwn, i bobl y wlad hon ac i'ch etholwyr yn yr oriel gyhoeddus pam yr ydych chi’n cefnogi polisïau sy'n gwaethygu’r anghydraddoldeb incwm hwn?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s a matter for Cardiff council. I deplore huge salaries in the public sector. I also encourage local authorities to pay the living wage to their employees. I wonder whether she could confirm to me that that’s not the case with Plaid-run councils.
Mater i gyngor Caerdydd yw hwn. Rwyf yn flin iawn am gyflogau enfawr yn y sector cyhoeddus. Rwyf hefyd yn annog awdurdodau lleol i dalu'r cyflog byw i'w gweithwyr. Tybed a allai hi gadarnhau i mi nad yw hynny'n wir gyda chynghorau a redir gan Blaid Cymru.
 
13:51
We support the paying of the living wage as well, and a transition towards that, but you’ve had plenty of opportunities to address this issue of top-officer pay. Plaid Cymru attempted to amend local government legislation to address excessive pay at the top of councils and you refused to accept those amendments, so you have refused to address this question. It is clear that the First Minister is, yet again, illustrating the usual pattern of Labour saying one thing publicly and doing the opposite when in power. Despite that inexplicable decision made by Labour in Cardiff on senior officers’ pay, at least the decision was made publicly for all to see your party’s true colours. If you can’t explain your party’s actions in Cardiff, perhaps you can explain to us why you’ve taken the decision to stop publishing Cabinet decisions. This, in Plaid Cymru’s view, is a backwards step that flies in the face of any notion of a new kind of honest and straight-talking politics, does it not?
Rydym ninnau’n cefnogi talu’r cyflog byw hefyd, a phontio tuag at hynny, ond rydych chi wedi cael digonedd o gyfleoedd i fynd i'r afael â'r mater hwn o dâl y swyddogion uchaf. Ceisiodd Plaid Cymru ddiwygio deddfwriaeth llywodraeth leol i fynd i'r afael â chyflog gormodol ar frig cynghorau ac fe wnaethoch wrthod derbyn y gwelliannau hynny, felly rydych chi wedi gwrthod rhoi sylw i'r cwestiwn hwn. Mae'n amlwg bod y Prif Weinidog, unwaith eto, yn dangos patrwm arferol y blaid Lafur sef dweud un peth yn gyhoeddus a gwneud pethau i’r gwrthwyneb pan eu bod mewn grym. Er gwaethaf y penderfyniad annealladwy a wnaethpwyd gan y Blaid Lafur yng Nghaerdydd ar gyflogau uwch-swyddogion, cafodd y penderfyniad ei wneud yn gyhoeddus o leiaf, i bawb weld y gwir am eich plaid. Os na allwch chi esbonio gweithredoedd eich plaid yng Nghaerdydd, efallai y gallwch chi esbonio i ni pam yr ydych chi wedi gwneud y penderfyniad i roi'r gorau i gyhoeddi penderfyniadau y Cabinet. Mae hyn, ym marn Plaid Cymru, yn gam yn ôl sy'n mynd yn groes i unrhyw syniad o fath newydd o wleidyddiaeth onest a di-flewyn ar dafod, onid ydyw?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We haven’t taken a decision to stop publishing Cabinet decisions; I’ve no idea what she’s talking about. In terms of what she said about—[Interruption.] I have no idea what the leader of Plaid Cymru is talking about. Cabinet minutes and decisions will continue to be published as they always have been; I don’t know where on earth she gets that idea from. Secondly, I come back to the point she made earlier: I want to see our local authorities paying a living wage to those who work for them. She has accepted, more or less, that the local authorities that her party runs do not all do that. When they do start paying a living wage to their employees, then she can lecture us as a party.
Nid ydym ni wedi gwneud penderfyniad i roi'r gorau i gyhoeddi penderfyniadau y Cabinet; does gen i ddim syniad am beth mae hi’n sôn. O ran yr hyn a ddywedodd am—[Torri ar draws.] Does gen i ddim syniad am beth mae arweinydd Plaid Cymru yn sôn. Bydd cofnodion a phenderfyniadau’r Cabinet yn parhau i gael eu cyhoeddi fel y cawsant erioed; nid wyf yn gwybod o ble ar y ddaear y mae hi’n cael y syniad yna. Yn ail, rwy’n dod yn ôl at y pwynt a wnaeth hi yn gynharach: rwyf eisiau gweld ein hawdurdodau lleol yn talu cyflog byw i'r rhai sy'n gweithio iddyn nhw. Mae hi wedi derbyn, fwy neu lai, nad yw’r awdurdodau lleol y mae ei phlaid yn eu rhedeg i gyd yn gwneud hynny. Pan fyddant yn dechrau talu cyflog byw i'w gweithwyr, yna gall hi bregethu wrthym ni fel plaid. 
 
13:53
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:53
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, I am delighted that it has now dawned on you that in order for Wales to prosper, your Government needs to be fearlessly pro-business. The manufacturers’ organisation EEF shows that manufacturers in Wales are languishing at the bottom of the business confidence league. What can those manufacturers expect to see from your Government now that you’ve discovered this truth?
Brif Weinidog, rwyf wrth fy modd eich bod wedi sylweddoli o’r diwedd bod angen i'ch Llywodraeth fod o blaid busnes mewn modd di-ofn er mwyn i Gymru ffynnu. Mae’r sefydliad gweithgynhyrchwyr EEF yn dangos bod cynhyrchwyr yng Nghymru yn gorwedd ar waelod y gynghrair hyder busnes. Beth all y gweithgynhyrchwyr hynny ddisgwyl ei weld gan eich Llywodraeth gan eich bod chi wedi darganfod y gwirionedd hwn erbyn hyn?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is, I have to say, an incredible spinning of reality. She will see, over the past four years, what has happened in the Welsh economy. She will see unemployment going down, she will see economic inactivity going down, she will see employment rates going up, she will see investors coming to Wales—investors like Pinewood coming to Wales—she will see us working with sectors such as life sciences to bring investment into Wales and she will see that Wales—particularly, as one example, in creative industries—is leading Europe in terms of the investment and jobs being created. We have always been a pro-business Government; we have always had a pro-business Minister with an excellent reputation amongst the business community.
Mae hynna, mae’n rhaid i mi ddweud, yn gwyrdroi’r gwirionedd mewn modd anhygoel. Bydd hi’n gweld, dros y pedair blynedd diwethaf, yr hyn sydd wedi digwydd yn economi Cymru. Bydd hi’n gweld diweithdra yn gostwng, bydd hi’n gweld anweithgarwch economaidd yn gostwng, bydd hi’n gweld cyfraddau cyflogaeth yn codi, bydd hi’n gweld buddsoddwyr yn dod i Gymru—buddsoddwyr fel Pinewood yn dod i Gymru—bydd hi’n ein gweld ni’n gweithio gyda sectorau fel gwyddorau bywyd i ddod â buddsoddiad i Gymru a bydd hi’n gweld bod Cymru—yn benodol, fel un enghraifft, mewn diwydiannau creadigol—yn arwain Ewrop o ran y buddsoddiad a'r swyddi sy'n cael eu creu. Rydym ni wedi bod yn Llywodraeth sydd o blaid busnes erioed; rydym ni wedi cael Gweinidog sydd o blaid busnes erioed, sydd ag enw ardderchog ymhlith y gymuned fusnes.
 
13:54
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, the EEF would not seek to misrepresent the views of manufacturers in Wales. Unfortunately, it is true to say that they feel that they do not have confidence to move forward, but Wales does have a proud history of manufacturing and, in communities up and down this country, in firms large and small, they are exporting Welsh-made products around the world. One way we can help those businesses to expand and to employ more people is to look at aspects of the business rates system. Do you agree with me and my party that the abolition of business rates on plant and machinery would not only help secure and protect jobs in Wales but, actually, would boost manufacturing confidence and help them employ more people?
Brif Weinidog, ni fyddai'r EEF yn ceisio camliwio barn gweithgynhyrchwyr yng Nghymru. Yn anffodus, mae'n wir dweud eu bod yn teimlo nad oes ganddynt hyder i symud ymlaen, ond mae gan Gymru hanes balch o weithgynhyrchu a, mewn cymunedau ar hyd a lled y wlad hon, mewn cwmnïau mawr a bach, maen nhw’n allforio cynhyrchion a wnaed yng Nghymru o gwmpas y byd. Un ffordd y gallwn ni helpu’r busnesau hynny i ehangu a chyflogi mwy o bobl yw ystyried agweddau ar y system ardrethi busnes. A ydych chi’n cytuno â mi a fy mhlaid y byddai diddymu ardrethi busnes ar offer a pheiriannau nid yn unig yn helpu i sicrhau a diogelu swyddi yng Nghymru ond, mewn gwirionedd, yn rhoi hwb i hyder gweithgynhyrchu ac yn helpu cwmnïau i gyflogi mwy o bobl?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
What about businesses that export services? What about businesses, for example, that manufacture software? They don’t use plant and machinery, as such. It doesn’t help them at all. I did note with interest what the Liberal Democrats had proposed, but we believe the approach we’ve taken in terms of small business rate relief, and the way we’ve extended that year by year, has been more effective in helping small businesses. We also provide them with support to export, not just through what happens in Wales, but through the offices that we have abroad and, of course, the way in which they work with UKTI. We’ve seen, of course, many Welsh businesses become successful in terms of exporting and being able to be part of the supply chain of the larger job announcements that we’ve had coming into Wales as well.
Beth am fusnesau sy'n allforio gwasanaethau? Beth am fusnesau, er enghraifft, sy’n gweithgynhyrchu meddalwedd? Nid ydyn nhw’n defnyddio offer a pheiriannau, fel y cyfryw. Nid yw'n eu helpu nhw o gwbl. Fe wnes i nodi â diddordeb yr hyn a gynigiwyd gan y Democratiaid Rhyddfrydol, ond rydym ni’n credu bod y dull yr ydym ni wedi ei fabwysiadu o ran rhyddhad ardrethi i fusnesau bach, a'r ffordd yr ydym ni wedi ymestyn hynny o flwyddyn i flwyddyn, wedi bod yn fwy effeithiol o ran helpu busnesau bach. Rydym ni hefyd yn rhoi cymorth iddyn nhw allforio, nid yn unig drwy'r hyn sy'n digwydd yng Nghymru, ond drwy'r swyddfeydd sydd gennym ni dramor ac, wrth gwrs, y ffordd maen nhw’n gweithio gyda Masnach a Buddsoddi y DU. Rydym ni wedi gweld, wrth gwrs, llawer o fusnesau o Gymru yn llwyddo o ran allforio ac yn gallu bod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi o gyhoeddiadau swyddi mwy yr ydym ni wedi eu gweld yn dod i mewn i Gymru hefyd.