Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
03/11/2015
Cynnwys Contents 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog 1. Questions to the First Minister 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 2. Business Statement and Announcement Cynnig i Atal Dros Dro Reol Sefydlog 11.16 er mwyn Caniatáu Cynnal Dadl ar yr Eitem Nesaf o Fusnes Motion to Suspend Standing Order 11.16 to Allow the Next Item of Business to be Debated 3. Dadl ar Fil Cymru Drafft 3. The Draft Wales Bill 4. Datganiad: Cyflawni ar gyfer Ein Lluoedd Arfog a'u Teuluoedd 4. Statement: Delivering for Our Armed Forces and their Families 5. Datganiad: Adroddiad ar Gyflwr yr Ystâd 5. Statement: State of the Estate Report 6. Datganiad: Y Rhaglen i Ddileu TB 6. Statement: The TB Eradication Programme 7. Rhentu Doeth Cymru—Cod Ymarfer (Rhwymedigaethau Statudol a Chanllaw Arfer Gorau), o Ganlyniad i Ymgynghoriad—Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 7. Rent Smart Wales—Code of Practice (Statutory Obligations and Best Practice Guide), as a Result of Consultation—Part 1 Housing (Wales) Act 2014 8. Trefn Ystyried y Gwelliannau ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) 8. Order of Consideration of Amendments for the Renting Homes (Wales) Bill 9. Dadl ar Benderfyniad Ariannol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) 9. Debate on the Financial Resolution of the Safe Nurse Staffing Levels (Wales) Bill 10. Dadl ar Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2014-2015 10. Debate on the Equality and Human Rights Commission Wales Annual Review 2014-2015 11. Cyfnod Pleidleisio 11. Voting Time
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:29 gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:29 with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
 
13:29
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, order. The National Assembly is in session.
Trefn, trefn. Dyma ddechrau trafodion y Cynulliad Cenedlaethol.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:29
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Item 1 is questions to the First Minister. Question 1, John Griffiths.
Eitem 1 yw cwestiynau i'r Prif Weinidog. Cwestiwn 1, John Griffiths.
 
Gwirfoddoli mewn Cymunedau
Community Volunteering
 
13:29
John GriffithsBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wirfoddoli mewn cymunedau yng Nghymru? OAQ(4)2538(FM)
1. Will the First Minister make a statement on community volunteering in Wales? OAQ(4)2538(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We know that volunteers make a vital contribution to our communities. We support volunteers through core funding of £6.7 million this year to Welsh third sector infrastructure organisations, including over £600,000 in core funding for the Gwent Association of Voluntary Organisations.
Rydym ni’n gwybod bod gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad hanfodol i’n cymunedau. Rydym yn cefnogi gwirfoddolwyr trwy gyllid craidd o £6.7 miliwn eleni i sefydliadau seilwaith trydydd sector Cymru, gan gynnwys dros £600,000 mewn cyllid craidd ar gyfer Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent.
 
13:30
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, I think everybody here would agree that, across the length and breadth of Wales, volunteers do an amazing job in so many different ways and that, without that contribution, many aspects of life in our communities would simply grind to a halt. Would you agree with me that we do need to reward and support our volunteers, and that an important way of doing this is through the time banking system, which recognises that contribution and provides free access to leisure, entertainment and other services, and that we do need to support and, indeed, roll out time banking across Wales?
Brif Weinidog, rwy’n meddwl y byddai pawb yma’n cytuno bod gwirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru yn gwneud gwaith rhyfeddol mewn cymaint o wahanol ffyrdd a, heb y cyfraniad hwnnw, byddai sawl agwedd ar fywyd yn ein cymunedau’n dod i ben. A fyddech chi’n cytuno â mi bod angen i ni wobrwyo a chefnogi ein gwirfoddolwyr, a bod y system bancio amser yn ffordd bwysig o wneud hyn, gan ei bod yn cydnabod y cyfraniad hwnnw ac yn cynnig mynediad am ddim at hamdden, adloniant a gwasanaethau eraill, a bod angen i ni ei chefnogi ac, yn wir, cyflwyno bancio amser ledled Cymru?
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I thank the Member for the question. Time banking is a way of recognising people’s worth in a way that isn’t monetary. It’s a powerful way of incentivising community action and involvement, and we have previously provided over £178,000 of funds for the financial year 2014-15 to support the continuing development of the time banking movement in Wales, in partnership with the INTERREG programme.
Diolch i'r Aelod am y cwestiwn. Mae bancio amser yn ffordd o gydnabod gwerth pobl mewn ffordd nad yw'n ariannol. Mae'n ffordd rymus o gymell gweithredu a chyfranogiad cymunedol, ac rydym ni wedi darparu dros £178,000 o gyllid yn y gorffennol ar gyfer blwyddyn ariannol 2014-15 i gefnogi datblygiad parhaus y mudiad bancio amser yng Nghymru, mewn partneriaeth â rhaglen INTERREG.
 
13:31
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
First Minister, ahead of Remembrance Sunday, it is important that we acknowledge the dedication and hard work of the many community volunteers across Wales, and in my own constituency of Aberconwy, who are tirelessly selling poppies and raising money for the poppy appeal. This support is really vital to the Royal British Legion and gives support to veterans, servicemen and women, and their families, and reminds us just how much has been given for this country by so many. First Minister, will you join me today in paying tribute to all those giving of their time and energy so that we may remember and truly support those who have given so much more for our country and, indeed, our values?
Brif Weinidog, cyn Sul y Cofio, mae'n bwysig ein bod yn cydnabod ymroddiad a gwaith caled y gwirfoddolwyr cymunedol niferus ledled Cymru, ac yn fy etholaeth fy hun yn Aberconwy, sy'n gwerthu pabïau yn ddiflino ac yn codi arian ar gyfer apêl y pabi. Mae'r cymorth hwn yn wirioneddol hanfodol i'r Lleng Brydeinig Frenhinol ac yn rhoi cymorth i gyn-filwyr, milwyr, a'u teuluoedd, ac yn ein hatgoffa faint sydd wedi ei roi i’r wlad hon gan gynifer o bobl. Brif Weinidog, a wnewch chi ymuno â mi heddiw i dalu teyrnged i bawb sy’n rhoi o’u hamser a'u hegni fel y gallwn gofio a gwir gefnogi'r rhai sydd wedi rhoi cymaint mwy dros ein gwlad ac, yn wir, ein gwerthoedd?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, indeed; I join the Member in those sentiments. It’s been quite noticeable again this year that there are more poppy sellers than even in previous years. I’ve seen many, many people wearing their poppies. We know, with Remembrance Sunday coming up this Sunday, that many people’s minds will be focused on the sacrifices that have been made by so many, over so many years, and it’s very encouraging to see that more and more poppies are sold every year.
Gwnaf, yn wir; ymunaf â'r Aelod yn y teimladau hynny. Mae wedi bod yn eithaf amlwg eto eleni bod mwy o werthwyr pabïau nag yn ystod blynyddoedd blaenorol hyd yn oed. Rwyf wedi gweld llawer iawn o bobl yn gwisgo eu pabïau. Rydym yn gwybod, gyda Sul y Cofio yn dod y Sul hwn, y bydd meddyliau llawer o bobl wedi’u canolbwyntio ar yr aberthau a wnaed gan gynifer, dros gynifer o flynyddoedd, ac mae'n galonogol iawn gweld bod mwy a mwy o babïau yn cael eu gwerthu bob blwyddyn.
 
13:32
Would the First Minister join me in congratulating Cardiff and district Samaritans, which is celebrating its fiftieth anniversary this year and is one of the oldest, continuously operating charities in south Wales, and whose volunteers, many of them constituents of mine, give confidential support at all times, day and night, to people suffering from emotional distress?
A wnaiff y Prif Weinidog yn ymuno â mi i longyfarch Samariaid Caerdydd a'r cylch, sy'n dathlu eu pen-blwydd yn hanner cant eleni ac yn un o'r elusennau hynaf sydd wedi bod yn gweithredu’n barhaus yn y de, ac y mae eu gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn etholwyr i mi, yn rhoi cymorth cyfrinachol ar bob adeg, ddydd a nos, i bobl sy'n dioddef o drallod emosiynol?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I would, and I thank the Member for bringing this important milestone to my attention. Could I add my thanks and congratulations to the Cardiff and district branch of the Samaritans, on behalf of the Welsh Government? We know that without the important work that they do, many, many people would not have been able to overcome great difficulties in their lives, and, indeed, it’s right to say that without the work of the Samaritans, there are some people who would not be with us now, if it wasn’t for the advice that was given at the time that it was needed.
Gwnaf, mi wnaf, a diolchaf i'r Aelod am dynnu fy sylw at y garreg filltir bwysig hon. A gaf innau ychwanegu fy niolch a’m llongyfarchiadau i gangen Caerdydd a’r cylch o’r Samariaid, ar ran Llywodraeth Cymru? Rydym ni’n gwybod na fyddai llawer iawn o bobl wedi gallu goresgyn anawsterau mawr yn eu bywydau heb y gwaith pwysig maen nhw’n ei wneud, ac, yn wir, mae'n iawn i ddweud bod rhai pobl na fyddai gyda ni nawr heb waith y Samariaid, oni bai am y cyngor a roddwyd ar yr adeg yr oedd ei angen.
 
13:33
Mi fyddwn ni’n gwybod, wrth gwrs, fod y wasgfa ar y pwrs cyhoeddus yn parhau, ac mae hynny’n rhoi mwy a mwy o bwysau ar wirfoddolwyr yn aml iawn i gamu i’r adwy. A wnewch chi felly ymuno â mi i longyfarch yr ‘approach’ y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi’i fabwysiadu pan mae’n dod i edrych ar barhau â’u darpariaeth o lyfrgelloedd? Mae nifer o lyfrgelloedd wedi trosglwyddo nawr i reolaeth a pherchnogaeth y gymuned leol—Llanfairfechan a Cherrigydrudion yn enghreifftiau o hynny. Felly, a wnewch chi ymuno â mi i’w llongyfarch nhw ynglŷn â’r ‘approach’ yna, ond hefyd, efallai, i annog awdurdodau eraill sydd yn ystyried camau o safbwynt dyfodol llyfrgelloedd i edrych ar y model yna yn benodol?
We all know that the pressure on the public purse continues, and that puts more and more pressure on volunteers, very often, to step into the breach. Would you join with me, therefore, in congratulating the approach taken by Conwy County Borough Council when it comes to continuing with their library provision? Many libraries have now transferred to the ownership of local communities. Llanfairfechan and Cerrigydrudion are examples of that. Therefore, would you join with me in congratulating them on that approach, but also encourage other local authorities, who are considering some steps in terms of the future of libraries, to look at that model specifically?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rwy’n gwybod bod hwn yn fodel sydd wedi cael ei ddatblygu mewn rhannau eraill o Gymru hefyd, sef Castell-nedd Port Talbot. Roeddwn yn llyfrgell Llansawel yr wythnos diwethaf, yn siarad gyda gwirfoddolwyr fanna a oedd wedi cymryd y llyfrgell drosodd ac wedi sicrhau dyfodol y llyfrgell. Rydym yn gwybod, pan fydd gwasgfa ddifrifol ar arian cyhoeddus, ein bod am sicrhau bod pobl yn gallu cymryd adnoddau lleol a’u rhedeg nhw er lles y bobl leol. Felly, mae’n braf i weld bod y llyfrgelloedd yn mynd i barhau, a braf gweld bod hwn yn fodel sydd wedi cael ei fabwysiadu mewn sawl rhan o Gymru.
I know that this is a model that has been developed in other parts of Wales as well. For example, I was at the Briton Ferry library in Neath Port Talbot speaking to volunteers that had taken the library over and actually secured the future of that library. When there is serious pressure on the public purse, we want to ensure that people can take local resources and keep them open for the benefit of local people. So, it’s good to see that libraries will remain open, and it’s good to see that this is a model that’s been adopted in many parts of Wales.
 
13:34
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, last Saturday, I had the opportunity to visit the headquarters of Hospice at Home, Aberystwyth—a new, volunteer-led charity that is offering community-based end-of-life care to patients in Ceredigion. The Hospice at Home volunteers deliver palliative care in both Aberystwyth and some of its rural hinterland communities, and, despite having been only recently set up, has already established a high-quality service that understands the needs of people at the end of their lives, and also the important needs for support of their families in addition. First Minister, will you join me in praising the hard work of the volunteers of Hospice at Home Ceredigion, and, also, subject to diary pressure, consider accepting an invitation to visit them so as to gain at first hand a greater understanding of their work?
Brif Weinidog, ddydd Sadwrn diwethaf, cefais y cyfle i ymweld â phencadlys Hosbis yn y Cartref, Aberystwyth—elusen newydd, a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n cynnig gofal diwedd oes yn y gymuned i gleifion yng Ngheredigion. Mae gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref yn darparu gofal lliniarol yn Aberystwyth a rhai o'i gymunedau cefnfro gwledig, ac, er gwaethaf y ffaith mai dim ond yn ddiweddar y cafodd ei sefydlu, mae eisoes wedi sefydlu gwasanaeth o ansawdd uchel sy'n deall anghenion pobl ar ddiwedd eu hoes, yn ogystal â’r anghenion pwysig o ran cefnogi eu teuluoedd. Brif Weinidog, a wnewch chi ymuno â mi i ganmol gwaith caled gwirfoddolwyr Hosbis yn y Cartref Ceredigion, ac, hefyd, yn amodol ar bwysau dyddiadur, ystyried derbyn gwahoddiad i ymweld â nhw er mwyn cael mwy o ddealltwriaeth uniongyrchol o'u gwaith?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’d be pleased to consider the invitation, if the Member would send me a formal invitation through the normal channels. What’s interesting, of course, is that the work that the Member has described involves enabling people to stay at home rather than having to go into a hospice. That’s been a major change in the NHS, particularly over the past 10 or 20 years, where, instead of there being an overly hospital-based care system, people are now more able to stay at home, in comfort. What’s important, of course, is that their pain is managed in an environment that’s familiar to them. But, of course, that depends on the good work of Hospice at Home, to make sure that people do have that option and are able to stay at home for as long as they can.
Byddwn yn falch o ystyried y gwahoddiad, os gwnaiff yr Aelod anfon gwahoddiad ffurfiol ataf drwy'r sianeli arferol. Yr hyn sy'n ddiddorol, wrth gwrs, yw bod y gwaith y mae'r Aelod wedi ei ddisgrifio yn golygu galluogi pobl i aros gartref yn hytrach na gorfod mynd i hosbis. Mae hynny wedi bod yn newid mawr yn y GIG, yn enwedig dros y 10 neu 20 mlynedd diwethaf, lle, yn hytrach na chael system gofal sydd wedi’i lleoli’n ormodol mewn ysbytai, mae’n haws bellach i bobl aros gartref, yn gyfforddus. Yr hyn sy'n bwysig, wrth gwrs, yw bod eu poen yn cael ei reoli mewn amgylchedd sy'n gyfarwydd iddyn nhw. Ond, wrth gwrs, mae hynny'n dibynnu ar waith da Hosbis yn y Cartref, i wneud yn siŵr bod y dewis hwnnw gan bobl a’u bod yn gallu aros gartref am gyhyd ag y gallant.
 
Busnesau Lleol ar y Stryd Fawr
Local High-street Businesses
 
13:36
2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau lleol ar y stryd fawr yn Islwyn? OAQ(4)2527(FM)
2. Will the First Minister outline how the Welsh Government is supporting local high street businesses in Islwyn? OAQ(4)2527(FM)
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This year we have introduced a number of important business rates measures, targeted to support businesses, including a further cap on the business rates multiplier, an extension of small business rates relief, and the extension and enhancement of the Wales retail relief scheme.
Eleni, rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau ardrethi busnes pwysig, gyda’r nod o gynorthwyo busnesau, gan gynnwys cap pellach ar y lluosydd ardrethi busnes, sy’n estyniad o ryddhad ardrethi i fusnesau bach, ac ymestyn a gwella cynllun rhyddhad manwerthu Cymru.
 
13:36
Thank you for that answer. First Minister, Saturday, 5 December is Small Business Saturday. Last year, over 16 million people shopped in small businesses in the UK on the day. What is the Welsh Government doing to ensure the success of Small Business Saturday is built on, to aid small businesses in my constituency?
Diolch i chi am yr ateb yna. Brif Weinidog, Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr yw Sadwrn Busnesau Bach. Y llynedd, bu dros 16 miliwn o bobl yn siopa mewn busnesau bach yn y DU ar y diwrnod. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau yr adeiladir ar lwyddiant Sadwrn Busnesau Bach, i gynorthwyo busnesau bach yn fy etholaeth i?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we know that, for small businesses, what they need more than anything else are customers, and it’s important that people understand that, if they don’t use small businesses, then those businesses will eventually disappear. I know that Small Business Saturday will take place on 5 December. I know that Business Wales propose to support activity around Small Business Saturday, including supporting the SBS UK team when they visit Wales, and promoting the SBS UK campaign and the bus tour. I know that the Business Wales marketplace initiative will be supporting small businesses on Small Business Saturday by providing cabins and training experiences at both Cardiff Christmas market and the Portmeirion Christmas fair to showcase and celebrate micro and small Welsh businesses. In addition, a start-up and entrepreneurship campaign will be launched on 1 December, and will run until 10 December, as part of an integrated support small and local businesses in Wales campaign.
Wel, rydym ni’n gwybod, i fusnesau bach, mai’r hyn sydd ei angen arnynt yn fwy nag unrhyw beth arall yw cwsmeriaid, ac mae'n bwysig bod pobl yn deall, os nad ydynt yn defnyddio busnesau bach, yna bydd y busnesau hynny’n diflannu yn y pen draw. Gwn fod Sadwrn Busnesau Bach yn cael ei gynnal ar 5 Rhagfyr. Gwn fod Busnes Cymru yn bwriadu cefnogi gweithgarwch o amgylch Sadwrn Busnesau Bach, gan gynnwys cefnogi tîm SBS UK pan fydd yn ymweld â Chymru, a hyrwyddo ymgyrch SBS UK a'r daith bws. Gwn y bydd menter marchnad Busnes Cymru yn cefnogi busnesau bach ar Sadwrn Busnesau Bach trwy ddarparu cabanau a phrofiadau hyfforddi ym marchnad Nadolig Caerdydd a ffair Nadolig Portmeirion i arddangos a dathlu microfusnesau a busnesau bach Cymru. Hefyd, bydd ymgyrch dechrau busnes ac entrepreneuriaeth yn cael ei lansio ar 1 Rhagfyr, a bydd yn parhau tan 10 Rhagfyr, yn rhan o ymgyrch integredig i gynorthwyo busnesau bach a lleol yng Nghymru.
 
13:38
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, the UK Government has announced it is to allow local authorities in England to keep money they collect from business rates to boost growth and to create jobs in their areas. What studies has the Welsh Government undertaken as to the potential benefits of this policy for businesses in Islwyn and elsewhere in Wales, and will you be considering the same sort of policy here?
Brif Weinidog, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd yn caniatáu i awdurdodau lleol yn Lloegr gadw’r arian y maent yn ei gasglu o ardrethi busnes i hybu twf ac i greu swyddi yn eu hardaloedd. Pa astudiaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cynnal o ran manteision posibl y polisi hwn i fusnesau yn Islwyn ac mewn mannau eraill yng Nghymru, ac a fyddwch chi’n ystyried yr un math o bolisi yma?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, there is a rather large pitfall here, in that we estimate that around about 17 local authorities would lose out as a result of such a system being adopted in Wales. If we have a system where business rates are wholly contained within a local authority area, then the element of cross-subsidy disappears. For example, Monmouthshire would lose about £4 million a year. So, we have to consider very carefully allowing local authorities the flexibility that they need, without them losing out, in terms of having access to a smaller pot of money at a time of financial difficulty for them.
Wel, mae un perygl gweddol fawr yma, o’r safbwynt ein bod yn amcangyfrif y byddai tua 17 o awdurdodau lleol ar eu colled o ganlyniad i fabwysiadu system o'r fath yng Nghymru. Os bydd gennym ni system lle mae ardrethi busnes wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl mewn ardal awdurdod lleol, yna mae’r elfen o groes-gymhorthdal ​​yn diflannu. Er enghraifft, byddai Sir Fynwy yn colli tua £4 miliwn y flwyddyn. Felly, mae'n rhaid i ni ystyried yn ofalus iawn rhoi’r hyblygrwydd sydd ei angen arnynt i awdurdodau lleol, heb iddyn nhw golli allan, o ran cael mynediad at bot llai o arian mewn cyfnod o anhawster ariannol iddyn nhw.
 
13:39
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Well, First Minister, you’re right: ‘Too many shopping online; get out more’, should be our call. First Minister, many struggling high streets are home to important historic buildings—particularly, indeed, in Islwyn—and they fall into misuse or disrepair as our town centres decline. Have you considered a specific strategy to make sure that these buildings can be used again for a purpose, perhaps as homes or something unrelated to traditional shopping as we have come to know it?
Wel, Brif Weinidog, rydych chi'n iawn: 'Gormod yn siopa ar-lein; ewch allan fwy', ddylai ein galwad fod. Brif Weinidog, mae llawer o strydoedd mawr sydd mewn trafferthion yn gartref i adeiladau hanesyddol pwysig—yn enwedig, yn wir, yn Islwyn—ac maent yn cael eu camddefnyddio neu’n adfeilio wrth i ganol ein trefi ddirywio. A ydych chi wedi ystyried strategaeth benodol i sicrhau y gellir defnyddio’r adeiladau hyn eto at ddiben, efallai fel cartrefi neu rywbeth nad yw'n gysylltiedig â siopa traddodiadol fel yr ydym wedi dod i’w adnabod?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Those are matters for local authorities, and I know that local authorities are taking steps to redesign the mix within town centres. If I look at my own town centre of Bridgend, there are too many shop units and not enough offices, and it means that there are not enough office workers in the town in the day to provide the footfall for businesses. And, looking at converting