Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn Da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item is questions to the First Minister, and question 1 is Mohammad Asghar.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw’r eitem gyntaf, a daw cwestiwn 1 gan Mohammad Asghar.
 
Ffyrdd Iach o Fyw (Dwyrain De Cymru)
Healthy Lifestyles (South Wales East)
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw yn Nwyrain De Cymru? OAQ(4)2718(FM)
1. What action is the Welsh Government taking to promote healthy lifestyles in South Wales East? OAQ(4)2718(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we’re focused on ensuring a whole-of-society approach to improving population health, including supporting healthy lifestyles, protecting communities and addressing the wider determinants of health, such as good employment, quality housing and tackling poverty.
Wel, rydym ni’n canolbwyntio ar sicrhau dull cymdeithas gyfan o wella iechyd y boblogaeth, gan gynnwys cefnogi ffyrdd iach o fyw, amddiffyn cymunedau a mynd i'r afael â phenderfynyddion ehangach iechyd, fel cyflogaeth dda, tai o ansawdd a threchu tlodi.
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you for the reply, Minister. Recent figures produced by the child measurement programme Wales revealed that a quarter of children in South Wales East are overweight or obese by the time they start school. Blaenau Gwent, Caerphilly, and Torfaen were all above the Welsh national average of overweight and obese children starting school. What action will the Welsh Government take to reverse these truly shocking statistics and to promote healthier lifestyles to parents in South Wales East?
Diolch am yr ateb, Weinidog. Datgelodd ffigurau diweddar a gynhyrchwyd gan raglen mesur plant Cymru bod chwarter y plant yn Nwyrain De Cymru dros eu pwysau neu'n ordew erbyn y byddant yn dechrau’r ysgol. Roedd Blaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen i gyd yn uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru o blant dros eu pwysau a gordew yn dechrau’r ysgol. Pa gamau wnaiff Llywodraeth Cymru eu cymryd i wrthdroi'r ystadegau gwirioneddol syfrdanol hyn a hybu ffyrdd iachach o fyw i rieni yn Nwyrain De Cymru?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, in 2010, we launched the all-Wales obesity pathway, which provides national strategic direction, by setting out a tiered approach for the prevention and treatment of obesity, from community-based prevention and early intervention to specialist medical and surgical services.
Wel, yn 2010, lansiwyd llwybr gordewdra Cymru gyfan gennym, sy'n rhoi cyfeiriad strategol cenedlaethol, trwy nodi dull haenog ar gyfer atal a thrin gordewdra, o atal yn y gymuned ac ymyrraeth gynnar i wasanaethau meddygol a llawfeddygol arbenigol.
 
13:31
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, to have a more physically active and healthier Wales, we need key organisations to come together and accept their responsibility. In that light, would you join me in welcoming the work that’s taking place in my area, where the Aneurin Bevan Local Health Board, Newport Live—the leisure trust—Newport City Council, sports bodies, and a range of others, are meeting to develop joint strategy and policy for a more physically active and healthier population?
Brif Weinidog, er mwyn cael Cymru fwy corfforol egnïol ac iachach, rydym ni angen i sefydliadau allweddol ddod at ei gilydd a derbyn eu cyfrifoldeb. Yng ngoleuni hynny, a wnewch chi ymuno â mi i groesawu'r gwaith sy'n cael ei wneud yn fy ardal i, lle mae Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan, Newport Live—yr ymddiriedolaeth hamdden—Cyngor Dinas Casnewydd, cyrff chwaraeon, ac amrywiaeth o sefydliadau eraill, yn cyfarfod i ddatblygu strategaeth a pholisi ar y cyd ar gyfer poblogaeth fwy corfforol egnïol ac iachach?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I thank the Member for that question. I very much welcome, of course, the cross-cutting work that’s being taken forward by those organisations. We know that it isn’t simply a case that one organisation by itself can change people’s habits and encourage people to do more exercise. When they come together, of course, then they can have a much greater effect.
Gwnaf. Diolch i'r Aelod am y cwestiwn yna. Rwy’n croesawu'n fawr iawn, wrth gwrs, y gwaith trawsbynciol sy'n cael ei wneud gan y sefydliadau hynny. Rydym ni’n gwybod nad yw'n achos syml y gall un sefydliad ar ei ben ei hun newid arferion pobl ac annog pobl i wneud mwy o ymarfer corff. Pan eu bod yn dod at ei gilydd, wrth gwrs, yna gallant gael llawer mwy o effaith.
 
13:32
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Well, Minister, in view of the fact that a report by Public Health Wales stated, and I quote,
Wel, Weinidog, yn wyneb y ffaith bod adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi, ac rwy’n dyfynnu,
 
‘There is likely to be limited impact in programmes that focus on individual lifestyle behaviour change’,
‘Mae effaith rhaglenni sy’n canolbwyntio ar newid un ymddygiad penodol yn debygol o fod yn gyfyngedig’,
 
how can we justify continuing to spend public money on trying to change people’s lifestyle choices when this approach is clearly failing, and many people—not me—regard it as the nanny-state interference anyway? And do you believe there should be a greater emphasis on concentrating on children’s healthy eating, please?
sut allwn ni gyfiawnhau parhau i wario arian cyhoeddus ar geisio newid dewisiadau ffordd o fyw pobl pan fo’r dull hwn yn amlwg yn methu, ac mae llawer o bobl—nid fi—yn ei ystyried fel ymyrraeth y wladwriaeth faldodus beth bynnag? Ac a ydych chi’n credu y dylai fod mwy o bwyslais ar ganolbwyntio ar blant yn bwyta'n iach, os gwelwch yn dda?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I think we need to emphasise that people can acquire good health, or can improve their health, at any age. The Member’s right to say that, with regard to children, it’s important that children learn good habits young. But it’s also important to ensure that people are encouraged to stop smoking. We know that has an enormous effect on their health, even later on in their lives. I don’t see that as nanny-statism; I see that as something that actively helps people to ditch a habit that actively harms their health.
Wel, rwy’n credu bod angen pwysleisio y gall pobl gaffael iechyd da, neu wella eu hiechyd, ar unrhyw oedran. Mae’r Aelod yn iawn i ddweud, o ran plant, ei bod yn bwysig bod plant yn dysgu arferion da yn ifanc. Ond mae hefyd yn bwysig sicrhau bod pobl yn cael eu hannog i roi'r gorau i ysmygu. Rydym ni’n gwybod bod hynny yn cael effaith enfawr ar eu hiechyd, hyd yn oed yn nes ymlaen yn eu bywydau. Nid wyf yn gweld hynny fel gwladwriaeth faldodus; rwy’n gweld hynny fel rhywbeth sy'n mynd ati i helpu pobl i roi’r gorau i arfer sy'n bendant yn niweidio eu hiechyd.
 
13:33
Will the First Minister join with me in applauding the work of Diabetes UK in preparing their book ‘100 Things I Wish I’d Known about Living with Diabetes’? The book is designed to collate real experiences of people with diabetes and the tips that they offer about how they are coping with the condition. Clearly, leading a healthy lifestyle is very important for someone with diabetes and, especially, avoiding smoking.
A wnaiff y Prif Weinidog ymuno â mi i ganmol gwaith Diabetes UK i baratoi eu llyfr ‘100 Things I Wish I’d Known about Living with Diabetes’? Nod y llyfr yw casglu profiadau go iawn pobl â diabetes a'r cyngor y maen nhw’n ei gynnig ar sut y maen nhw’n ymdopi â'r cyflwr. Yn amlwg, mae byw bywyd iach yn bwysig iawn i rywun â diabetes ac, osgoi ysmygu yn arbennig.
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I do very much agree that Diabetes UK Cymru are extremely valuable partners. We know their resources have helped many people come to terms with, and learn to manage, their condition. We do work closely with Diabetes UK Cymru. They have a seat on the diabetes delivery plan implementation group, and, of course, we look forward to working with them closely in the future.
Ydw, rwy’n cytuno’n llwyr bod Diabetes UK Cymru yn bartneriaid hynod werthfawr. Rydym ni’n gwybod bod eu hadnoddau wedi helpu llawer o bobl i ddod i delerau â’u cyflwr, a dysgu ei reoli. Rydym ni’n gweithio'n agos gyda Diabetes UK Cymru. Mae ganddo sedd ar y grŵp gweithredu’r cynllun cyflawni ar ddiabetes, ac, wrth gwrs, rydym ni’n edrych ymlaen at weithio'n agos â nhw yn y dyfodol.
 
Hyfforddi Doctoriaid a Nyrsys
Doctor and Nurse Training
 
13:34
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am hyfforddi doctoriaid a nyrsys ym Mhrifysgol Abertawe? OAQ(4)2719(FM)
2. Will the First Minister make a statement on doctor and nurse training at Swansea University? OAQ(4)2719(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Swansea University plays a key role in supporting the NHS in Wales through the provision of a wide range of education and training programmes. I know that, with regard to nurse training places at Swansea, we are now at the highest level that we have seen in the course of this Government in terms of the nurse training places commissioned. At the moment, that figure stands at 331.
Gwnaf. Mae Prifysgol Abertawe yn chwarae rhan allweddol o ran cefnogi'r GIG yng Nghymru drwy ddarparu amrywiaeth eang o raglenni addysg a hyfforddiant. Gwn, o ran lleoedd hyfforddi i nyrsys yn Abertawe, ein bod ni ar hyn o bryd ar y lefel uchaf yr ydym ni wedi ei weld yn ystod y Llywodraeth hon o ran y lleoedd hyfforddi nyrsys a gomisiynwyd. 331 yw’r ffigur hwnnw ar hyn o bryd.
 
13:34
Thank you, First Minister. Of course, when the Assembly was created, there were no doctors in training at Swansea University; that’s only something that has come since the Assembly has been here. I’m very pleased to note the increase in numbers and I agree with the First Minister that there’s a whole range of other services, such as physiotherapists, et cetera, but I don’t think I’d have got past the Presiding Officer if I’d listed all of them in the question, so I stuck to doctors and nurses, but I do realise all the others are important. Is this not an example of the Welsh Labour Government supporting the Welsh NHS by having more doctors and more nurses?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Wrth gwrs, pan grëwyd y Cynulliad, nid oedd unrhyw feddygon dan hyfforddiant ym Mhrifysgol Abertawe; mae hynny’n rhywbeth sydd wedi dod dim ond ers i'r Cynulliad fod yma. Rwy'n falch iawn o nodi'r cynnydd i’r niferoedd ac rwy’n cytuno â'r Prif Weinidog bod amrywiaeth eang o wasanaethau eraill, fel ffisiotherapyddion, ac ati, ond nid wyf yn meddwl y byddwn i wedi cael heibio'r Llywydd pe byddwn i wedi rhestru pob un ohonyn nhw yn y cwestiwn, felly cadwais at feddygon a nyrsys, ond rwy’n sylweddoli bod y lleill i gyd yn bwysig. Onid yw hon yn enghraifft o Lywodraeth Lafur Cymru yn cefnogi GIG Cymru trwy gael mwy o feddygon a mwy o nyrsys?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely. We have more doctors than ever, we’re increasing the numbers of nurse training places and we note with concern what’s happening, of course, with nurse bursaries in England and look for more information from the Government department there in terms of how that would work as far as Wales is concerned. But the Minister did announce an £85 million-package to support a range of education and training programmes for healthcare professionals, and we know that investing in our workforce is the key to the NHS’s sustainability in the future.
Yn sicr. Mae gennym fwy o feddygon nag erioed, rydym ni’n cynyddu nifer y lleoedd hyfforddi i nyrsys a nodwn gyda phryder yr hyn sy'n digwydd, wrth gwrs, gyda bwrsariaethau nyrsys yn Lloegr ac rydym ni’n chwilio am fwy o wybodaeth gan adran y Llywodraeth yno o ran sut y byddai hynny'n gweithio cyn belled ag y mae Cymru yn y cwestiwn. Ond fe wnaeth y Gweinidog gyhoeddi pecyn £85 miliwn i gefnogi amrywiaeth o raglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac rydym ni’n gwybod bod buddsoddi yn ein gweithlu yn allweddol i gynaliadwyedd y GIG yn y dyfodol.
 
13:36
In view of the falling numbers of GPs and the ageing population of GPs, First Minister, what work has the Welsh Government done to help persuade postgraduate students who’ve studied at Swansea to consider general practice as a career path, and how would Welsh Government encourage them to take a stake in practices of their own?
O ystyried bod nifer y meddygon teulu yn gostwng a bod y boblogaeth meddygon teulu yn heneiddio, Brif Weinidog, pa waith y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud i helpu i berswadio myfyrwyr ôl-raddedig sydd wedi astudio yn Abertawe i ystyried bod yn feddyg teulu fel llwybr gyrfa, a sut byddai Llywodraeth Cymru yn eu hannog i gymryd rhandaliad yn eu meddygfeydd eu hunain?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, we should avoid thinking that the only way for GPs to practice in the future is buying themselves into a practice. That model, increasingly, is in decline, and more and more GPs wish to be salaried GPs. They are equally as valid, if I can put it that way, as those who wish to buy into a practice. What’s important, of course, is the service that’s available to the public. We work very closely with the British Medical Association, of course, to identify any barriers that may exist to the recruitment of GPs. Nevertheless, we have 2,000 more GPs than we did 10 years ago, and that shows that the investment that we have made as a Government is bearing fruit.
Yn gyntaf oll, dylem osgoi meddwl mai'r unig ffordd i feddygon teulu ymarfer yn y dyfodol yw trwy brynu eu hunain i mewn i feddygfa. Mae’r model hwnnw’n dirywio’n gynyddol, ac mae mwy a mwy o feddygon teulu yn dymuno bod yn feddygon teulu cyflogedig. Maen nhw yr un mor ddilys, os caf ei roi felly, â’r rhai sy'n dymuno prynu i mewn i feddygfa. Yr hyn sy'n bwysig, wrth gwrs, yw'r gwasanaeth sydd ar gael i'r cyhoedd. Rydym ni’n gweithio'n agos iawn gyda Chymdeithas Feddygol Prydain, wrth gwrs, i nodi unrhyw rwystrau a allai fodoli i recriwtio meddygon teulu. Serch hynny, mae gennym ni 2,000 yn fwy o feddygon teulu nag yr oedd gennym ni 10 mlynedd yn ôl, ac mae hynny'n dangos bod y buddsoddiad yr ydym ni wedi ei wneud fel Llywodraeth yn dwyn ffrwyth.
 
13:36
First Minister, the BMA have written to the immigration Minister to express concern at proposals coming out of the migration advisory committee, which, they say, will have a devastating impact on the 500 overseas medics who graduate from UK medical schools each year, because of the changes to visas that are being proposed by that committee. Can I ask whether you’ve carried out an evaluation of the impact of the proposals on medical schools in Wales and whether you’ve also made representations to the UK Government about those proposals?
Brif Weinidog, mae Cymdeithas Feddygol Prydain wedi ysgrifennu at y Gweinidog mewnfudo i fynegi pryder am gynigion sy’n cael eu gwneud gan y pwyllgor cynghori ar fudo, a fydd, maen nhw’n dweud, yn cael effaith aruthrol ar y 500 o feddygon tramor sy'n graddio o ysgolion meddygol y DU bob blwyddyn, oherwydd y newidiadau i fisâu sy'n cael eu cynnig gan y pwyllgor hwnnw. A gaf i ofyn a ydych chi wedi cynnal gwerthusiad o effaith y cynigion ar ysgolion meddygol yng Nghymru a pha un a ydych chi hefyd wedi gwneud sylwadau i Lywodraeth y DU ynghylch y cynigion hynny?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, no doubt they will be detrimental. There are some who argue that we don’t control our borders. Well, say that to those students who aren’t coming here because of visa requirements and those doctors who now feel that they cannot stay in Wales, as they would have done in years gone by in order to offer their skills to the people of Wales. I often hear the argument that, somehow, migrants place a burden on the health service. As far as I can see, it’s those from overseas countries who actually staff much of the health service, and, certainly, the health service is reliant on and is grateful for the skills that they bring. But anything, of course, that imposes a barrier on those who wish to use their skills for the benefit of the people of Wales, is something that we would oppose.
Wel, nid oes amheuaeth y byddant yn niweidiol. Ceir rhai sy’n dadlau nad ydym yn rheoli ein ffiniau. Wel, dywedwch hynny wrth y myfyrwyr hynny nad ydynt yn dod yma oherwydd gofynion fisa a’r meddygon hynny sydd bellach yn teimlo na allant aros yng Nghymru, fel y bydden nhw wedi ei wneud yn y blynyddoedd a fu er mwyn cynnig eu sgiliau i bobl Cymru. Rwy'n aml yn clywed y ddadl bod ymfudwyr, rywsut, yn faich ar y gwasanaeth iechyd. Cyn belled ag y gallaf i ei weld, y rhai o wledydd tramor sy’n staffio llawer o'r gwasanaeth iechyd mewn gwirionedd, ac, yn sicr, mae’r gwasanaeth iechyd yn ddibynnol ar y sgiliau y maen nhw’n eu cynnig ac yn ddiolchgar amdanynt. Ond mae unrhyw beth, wrth gwrs, sy'n rhwystro’r rhai sy'n dymuno defnyddio eu sgiliau er lles pobl Cymru, yn rhywbeth y byddem yn ei wrthwynebu.
 
13:38
First Minister, the £85 million recently announced for training for healthcare professionals is very much welcome, and that includes nurses, but also other professionals, such as radiographers and physiotherapists. I declare an interest at this point because my wife is a radiographer. Do you agree with me that the investment by the Welsh Government in these actually complements the work of Swansea University, because Swansea University does an excellent job in training doctors, nurses and paramedics? Will you also look at the possibility of expanding the provision at Swansea University to include the other professions?
Brif Weinidog, mae’r £85 miliwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i’w groesawu’n fawr, ac mae hynny'n cynnwys nyrsys, ond hefyd gweithwyr proffesiynol eraill, fel radiograffwyr a ffisiotherapyddion. Rwy’n datgan buddiant ar y pwynt hwn gan fod fy ngwraig yn radiograffydd. A ydych chi’n cytuno â mi bod y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn y rhain yn ategu gwaith Prifysgol Abertawe mewn gwirionedd, gan fod Prifysgol Abertawe yn gwneud gwaith rhagorol i hyfforddi meddygon, nyrsys a pharafeddygon? A wnewch chi hefyd ystyried y posibilrwydd o ehangu'r ddarpariaeth ym Mhrifysgol Abertawe i gynnwys y proffesiynau eraill?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s certainly something that will be looked at in the future, and, as has already been pointed out, at one time, medical training was centred very much around Cardiff. Yes, medical students spent time in hospitals around Wales, but they weren’t training centres in the way that Swansea is now. We know, as I said earlier, that what is important is investing in the workforce to make sure that the people of Wales have access to the right level of services in the future.
Mae'n sicr yn rhywbeth a fydd yn cael ei ystyried yn y dyfodol, ac, fel y nodwyd eisoes, ar un adeg, roedd hyfforddiant meddygol wedi’i ganolbwyntio o amgylch Caerdydd i raddau helaeth. Oedd, roedd myfyrwyr meddygol yn treulio amser mewn ysbytai ledled Cymru, ond nid oeddent yn ganolfannau hyfforddi yn y ffordd y mae Abertawe erbyn hyn. Rydym ni’n gwybod, fel y dywedais yn gynharach, mai'r hyn sy'n bwysig yw buddsoddi yn y gweithlu er mwyn sicrhau bod pobl Cymru yn cael mynediad at y lefel cywir o wasanaethau yn y dyfodol.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:38
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders and first this afternoon is leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you very much, Presiding Officer. [ASSEMBLY MEMBERS: ‘Boris.’] He’s got more hair than me. [Laughter.]
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. [AELODAU'R CYNULLIAD: 'Boris.'] Mae ganddo fwy o wallt na fi. [Chwerthin.]
 
First Minister, at the moment, A&E departments and, indeed, hospitals, are under huge pressure the length and breadth of Wales, but also the length and breadth of the United Kingdom; I take that point. Whether it’s in west Wales, south Wales or north Wales, people are being advised not to show up at hospitals because of the pressures some A&E departments are under. What assessment has the Government made of the demand being placed on our dedicated medical workers the length and breadth of Wales, and has any extra request come in for resources from our health boards to support the day-to-day operations of our district general hospitals, so that operations will not be cancelled and people will not face undue delays?
Brif Weinidog, ar hyn o bryd, mae adrannau damweiniau ac achosion brys ac, yn wir, ysbytai, o dan bwysau enfawr ar hyd a lled Cymru, ond hefyd ar hyd a lled y Deyrnas Unedig; rwy’n derbyn y pwynt hwnnw. Pa un a yw yn y gorllewin, yn y de neu yn y gogledd, mae pobl yn cael eu cynghori i beidio â mynd i ysbytai oherwydd y pwysau sydd ar rai adrannau damweiniau ac achosion brys. Pa asesiad y mae'r Llywodraeth wedi ei wneud o'r galw sydd ar ein gweithwyr meddygol ymroddedig ar hyd a lled Cymru, ac a oes unrhyw geisiadau ychwanegol wedi eu derbyn am adnoddau gan ein byrddau iechyd i gefnogi gweithrediadau ein hysbytai cyffredinol dosbarth o ddydd i ddydd, fel na fydd llawdriniaethau’n cael eu canslo ac na fydd pobl yn wynebu oedi gormodol?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, the level of demand on A&E is unprecedented. It strikes me that it can be difficult to assess what the level of demand will be over the course of the winter, and we’ve see on this occasion incredibly high demand. I’m grateful to the dedication of staff in A&E departments for the work that they have put in. I know that, certainly as far as Ysbyty Gwynedd is concerned today, some of the pressure has come off Ysbyty Gwynedd, because these things tend to go up and down very quickly. There are no requests for extra resources. We know that our health boards are managing.
Yn gyntaf oll, mae lefel y galw am adrannau damweiniau ac achosion brys yn ddigynsail. Mae'n fy nharo i y gall fod yn anodd asesu beth fydd lefel y galw dros y gaeaf, ac rydym ni wedi gweld galw anhygoel o uchel y tro hwn. Rwy'n ddiolchgar i ymroddiad y staff mewn adrannau damweiniau ac achosion brys am y gwaith y maen nhw wedi ei wneud. Gwn, yn sicr cyn belled ag y mae Ysbyty Gwynedd yn y cwestiwn heddiw, fod rhywfaint o'r pwysau wedi ei godi oddi ar Ysbyty Gwynedd, gan fod y pethau hyn yn tueddu i fynd i fyny ac i lawr yn gyflym iawn. Nid oes unrhyw geisiadau am adnoddau ychwanegol. Rydym ni’n gwybod bod ein byrddau iechyd yn ymdopi.
 
With regard to not going to A&E, it comes back to this point: people should choose well. A&E is an emergency service. People should see the pharmacist as the first stop, a nurse in a GP practice, and then, of course, the GPs themselves, rather than going straight to A&E. Of course, where people have genuine emergencies, A&E is where they should go, but we do ask people, at this time and at all times, to consider whether in fact A&E is the best place for them to go to get the treatment that they require.
O ran peidio â mynd i adrannau damweiniau ac achosion brys, mae'n dod yn ôl i’r pwynt hwn: dylai pobl ddewis yn dda. Gwasanaeth brys yw adran damweiniau ac achosion brys. Dylai pobl weld y fferyllydd fel y stop cyntaf, nyrs mewn meddygfa deulu, ac yna, wrth gwrs, y meddygon teulu eu hunain, yn hytrach na mynd yn syth i’r adran damweiniau ac achosion brys. Wrth gwrs, pan fo pobl mewn argyfyngau gwirioneddol, yr adran damweiniau ac achosion brys yw lle y dylen nhw fynd, ond rydym ni’n gofyn i bobl, ar hyn o bryd a bob amser, i ystyried ai’r adran damweiniau ac achosion brys yw'r lle gorau iddyn nhw fynd i gael y driniaeth sydd ei hangen arnynt mewn gwirionedd.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
One thing that would help, obviously, is the reintroduction of minor injury units, which is what my party proposed some weeks ago now. Also, the other point is that these pressures on hospitals could have a dramatic impact on waiting times. Just before the half term recess, obviously, the new waiting times were out, which showed an increase again in waiting times and which have doubled on your watch as First Minister. Ultimately, what people want to know is when they will have the operational procedure that, obviously, they have been allocated by their hospital. Can you give a commitment that your Government is on top of the waiting times, which have, as I said, doubled on your watch and, ultimately, show no respite from the spiral upwards that we have seen over the last five years?
Un peth a fyddai'n helpu, yn amlwg, yw ailgyflwyno unedau mân-anafiadau, sef yr hyn a gynigiwyd gan fy mhlaid i rai wythnosau yn ôl erbyn hyn. Hefyd, y pwynt arall yw y gallai’r pwysau hyn ar ysbytai gael effaith sylweddol ar amseroedd aros. Ychydig cyn y toriad hanner tymor, yn amlwg, cyhoeddwyd yr amseroedd aros newydd, a oedd yn dangos cynnydd eto i amseroedd aros ac sydd wedi dyblu yn ystod eich cyfnod chi fel Prif Weinidog. Yn y pen draw, yr hyn y mae pobl eisiau ei wybod yw pryd y byddant yn cael y driniaeth lawfeddygol a neilltuwyd iddyn nhw, yn amlwg, gan eu hysbyty. A allwch chi roi ymrwymiad bod gan eich Llywodraeth reolaeth dros yr amseroedd aros, sydd, fel y dywedais, wedi dyblu yn ystod eich arweinyddiaeth chi ac, yn y pen draw, nad ydynt yn dangos unrhyw seibiant o’r patrwm am i fyny yr ydym ni wedi ei weld dros y pum mlynedd diwethaf?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I disagree with him on that. We’ve seen waiting times, of course, beginning to come down. We’ve allocated extra resources to deal with the issue of waiting times both now and in the future. I have to say, for example, with A&E, the average wait in A&E is two hours and 10 minutes still. Yes, there are more people who have remained in A&E for more than 12 hours. Sometimes that’s because the alternative is to admit them for three days. It’s often a better option for them to be in A&E for a little longer than in hospital for even longer. Now, we know, in England, that the figures originally in England showed that a few thousand people were in A&E for more than 12 hours. Now we know that that figure is 124,000 because BBC Radio 5 found that. So, we know that there are pressures across the whole of the UK, and, in fairness, the leader of the opposition pointed that out. But what we are seeing in Wales is waiting times coming down and ambulance response times are improving. We’re seeing, for example, cancer waiting times improving, as well. They are consistently high level when compared with England, and I’m confident that we’ll see waiting times continuing to drop in the future.
Wel, rwy’n anghytuno ag ef ar hynny. Rydym ni wedi gweld amseroedd aros, wrth gwrs, yn dechrau lleihau. Rydym ni wedi dyrannu adnoddau ychwanegol i ymdrin â’r mater o amseroedd aros nawr ac yn y dyfodol. Mae'n rhaid i mi ddweud, er enghraifft, o ran adrannau damweiniau ac achosion brys, dwy awr a 10 munud yw’r arhosiad ar gyfartaledd mewn adrannau damweiniau ac achosion brys o hyd. Oes, mae mwy o bobl sydd wedi aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys am fwy na 12 awr. Weithiau mae hynny oherwydd mai’r dewis arall yw eu derbyn i’r ysbyty am dri diwrnod. Mae'n aml yn well dewis iddyn nhw fod yn yr adran damweiniau ac achosion brys am ychydig yn hwy nag yn yr ysbyty am fwy o amser fyth. Nawr, rydym ni’n gwybod, yn Lloegr, bod y ffigyrau yn wreiddiol yn Lloegr yn dangos bod ychydig filoedd o bobl mewn adrannau damweiniau ac achosion brys am fwy na 12 awr. Rydym ni’n gwybod erbyn hyn mai 124,00 yw’r ffigur hwnnw gan fod BBC Radio 5 wedi darganfod hynny. Felly, rydym ni’n gwybod bod pwysau ar draws y DU gyfan, ac, er tegwch, tynnodd arweinydd yr wrthblaid sylw at hynny. Ond yr hyn yr ydym ni’n ei weld yng Nghymru yw amseroedd aros yn lleihau ac mae amseroedd ymateb ambiwlansys yn gwella. Rydym ni’n gweld, er enghraifft, amseroedd aros canser yn gwella, hefyd. Maen nhw ar lefel uchel gyson o’u cymharu â Lloegr, ac rwy'n hyderus y byddwn ni’n gweld amseroedd aros yn parhau i leihau yn y dyfodol.
 
13:42
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Sadly, on cancer wait times, they are not improving, First Minister. The most recent cancer wait times in my own electoral area show a substantial decrease down to 78 per cent of referral times when your target is 95 per cent. But, in the leaflet that you put out in 2007, you gave a commitment that, ultimately, a Labour Government, if elected, would deliver shorter waiting times within our NHS. That was nearly 10 years ago. At your conference this week, you were talking that you’re only half way through your decade of delivery. Well, your decade of delivery has delivered one in seven people on a waiting list in Wales. That’s nearly 15 per cent of the population on a waiting list here in Wales. Also, with your pledges, you haven’t committed to protecting the NHS budget. How on earth can anyone have any confidence that you will be able to get on top of the waiting time lists that are spiralling out of control under your leadership, of which the day-to-day effect on patients and clinicians the length and breadth of Wales is that they are not getting the service that they need?
Yn anffodus, o ran amseroedd aros canser, nid ydynt yn gwella, Brif Weinidog. Mae’r amseroedd aros canser mwyaf diweddar yn fy ardal etholiadol fy hun yn dangos gostyngiad sylweddol i lawr i 78 y cant o amser atgyfeirio pan fo eich targed yn 95 y cant. Ond, yn y daflen a gyhoeddwyd gennych yn 2007, rhoesoch ymrwymiad, yn y pen draw, y byddai Llywodraeth Lafur, pe byddai’n cael ei hethol, yn sicrhau amseroedd aros byrrach yn ein GIG. Roedd hynny bron i 10 mlynedd yn ôl. Yn eich cynhadledd yr wythnos hon, roeddech chi’n dweud nad ydych chi ond hanner ffordd drwy eich degawd o gyflawni. Wel, mae eich degawd o gyflawni wedi rhoi un o bob saith o bobl ar restr aros yng Nghymru. Mae hynny bron i 15 y cant o'r boblogaeth ar restr aros yma yng Nghymru. Hefyd, gyda'ch addewidion, nid ydych chi wedi ymrwymo i ddiogelu cyllideb y GIG. Sut ar y ddaear all unrhyw un fod ag unrhyw hyder y byddwch chi’n gallu cael rheolaeth dros y rhestrau amseroedd aros sydd allan o reolaeth yn llwyr o dan eich arweinyddiaeth, gyda’r effaith o ddydd i ddydd ar gleifion a chlinigwyr ar hyd a lled Cymru nad ydynt yn cael y gwasanaeth sydd ei angen arnynt?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I have to say to the leader of the opposition that we now know that figures in England have been massaged, because BBC Radio 5 found that over A&E waiting times of more than 12 hours. We see a record amount of money going into the Welsh NHS, some 46 per cent of our budget. We spend 1 per cent more per head on health in Wales than England does and 7 per cent more on health and social care. Only today, we see the Local Government Association in England saying that social care is on the verge of collapse in England because there’s not enough money going into social care. That’s not happening in Wales. You can’t divorce the two; one follows the other. We have a proud record in ensuring that our NHS is working. Despite the 10 per cent cut that we’ve had from his party in London to our budget, we have managed to increase health spending as a higher percentage of our overall spending. We have done that despite the cuts that his party have imposed on us. That is a record that we are proud to take to the people of Wales in May.
Mae'n rhaid i mi ddweud wrth arweinydd yr wrthblaid ein bod ni’n gwybod erbyn hyn bod ffigurau yn Lloegr wedi cael eu tylino, gan fod BBC Radio 5 wedi canfod hynny trwy amseroedd aros o fwy na 12 awr mewn adrannau damweiniau ac achosion brys. Rydym ni’n gweld y mwyaf o arian erioed yn mynd i mewn i GIG Cymru, tua 46 y cant o'n cyllideb. Rydym ni’n gwario 1 y cant yn fwy fesul pen ar iechyd yng Nghymru nag y mae Lloegr yn ei wneud a 7 y cant yn fwy ar iechyd a gofal cymdeithasol. Dim ond heddiw, rydym ni’n gweld y Gymdeithas Llywodraeth Leol yn Lloegr yn dweud bod gofal cymdeithasol ar fin chwalu yn Lloegr gan nad oes digon o arian yn mynd i mewn i ofal cymdeithasol. Nid yw hynny’n digwydd yng Nghymru. Ni allwch ysgaru’r ddau; mae un yn dilyn y llall. Mae gennym ni hanes balch o sicrhau bod ein GIG yn gweithio. Er gwaethaf y toriad o 10 y cant a gawsom gan ei blaid ef yn Llundain i’n cyllideb, rydym ni wedi llwyddo i gynyddu gwariant ar iechyd fel canran uwch o'n gwariant cyffredinol. Rydym ni wedi gwneud hynny er gwaethaf y toriadau y mae ei blaid wedi eu gorfodi arnom ni. Mae hwnnw'n hanes yr ydym ni’n falch o’i rannu â phobl Cymru ym mis Mai.
 
13:44
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:44
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, you said recently in response to the GP recruitment crisis in the north,
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, dywedasoch yn ddiweddar mewn ymateb i'r argyfwng recriwtio meddygon teulu yn y gogledd,
 
‘There will be issues from time to time where a GP decides to stop but that service then is carried on by salaried GP. From our point I don’t think there is a crisis’.
Bydd problemau o bryd i'w gilydd pan fydd meddyg teulu yn penderfynu rhoi'r gorau iddi ond parheir â’r gwasanaeth hwnnw gan feddyg teulu cyflogedig wedyn. O'n safbwynt ni, nid wyf yn credu fod argyfwng.
 
Do you accept that this response was dismissive to people’s concerns and do you regret not being more sympathetic to patients who are experiencing problems as a result of the GP recruitment crisis in the north?
A ydych chi’n derbyn bod yr ymateb hwn yn ddiystyriol o bryderon pobl ac a ydych chi’n difaru peidio â dangos mwy o gydymdeimlad at gleifion sy'n cael problemau yn sgil yr argyfwng recriwtio meddygon teulu yn y gogledd?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I have to say I’m not aware of patients suffering as a result of a lack of GPs in the north. The question she asked me was over some practices that have decided not to continue as practices. Their services are being covered by salaried GPs. As far as the public are concerned, the service will remain the same.
Mae’n rhaid i mi ddweud nad wyf yn ymwybodol o gleifion sy'n dioddef o ganlyniad i ddiffyg meddygon teulu yn y gogledd. Roedd y cwestiwn a ofynnodd hi i mi yn ymwneud â rhai meddygfeydd sydd wedi penderfynu peidio â pharhau fel meddygfeydd. Mae eu gwasanaethau nhw’n cael eu cynnig gan feddygon teulu cyflogedig. Cyn belled ag y mae’r cyhoedd yn y cwestiwn, bydd y gwasanaeth yn aros yr un fath.
 
13:45
First Minister, that sounds like you’re in denial as to the extent of the problem. The secretary of the north Wales local medical committee believes that urgent action is needed for the out-of-hours service in the north. The vice-chair of the north Wales local medical committee has said the situation is at breaking point. Will you now concede that there is a recruitment crisis and will you agree that patients deserve better?
Brif Weinidog, mae hynna’n swnio fel na allwch chi gyfaddef maint y broblem. Mae ysgrifennydd pwyllgor meddygol lleol y gogledd yn credu bod angen camau brys o ran y gwasanaeth y tu allan i oriau yn y gogledd. Mae is-gadeirydd pwyllgor meddygol lleol y gogledd wedi dweud bod y sefyllfa ar fin chwalu. A wnewch chi dderbyn nawr bod argyfwng recriwtio ac a wnewch chi gytuno bod cleifion yn haeddu gwell?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I accept there’s a challenge to recruit GPs in some parts of Wales, that much is true, and there are various reasons for that that aren’t to do with medicine. Actually, they’re to do with the opportunities available for their families. Nevertheless, we do work with the BMA to identify, as I said earlier on, any barriers that might exist to recruitment. We do have 2,000 more GPs in Wales than was the case certainly a decade ago and that is something that we’re looking to build on in future.
Rwy’n derbyn bod her o ran recriwtio meddygon teulu mewn rhai rhannau o Gymru, mae cymaint â hynny’n wir, a cheir amryw o resymau am hynny nad ydynt yn ymwneud â meddygaeth. A dweud y gwir, maen nhw'n ymwneud â’r cyfleoedd sydd ar gael i’w teuluoedd. Serch hynny, rydym ni’n gweithio gyda Chymdeithas Feddygol Prydain i nodi, fel y dywedais yn gynharach, unrhyw rwystrau a allai fodoli i recriwtio. Mae gennym ni 2,000 yn fwy o feddygon teulu yng Nghymru nag oedd yn wir yn sicr ddegawd yn ôl ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym ni’n bwriadu adeiladu arno yn y dyfodol.
 
13:46
First Minister, Wales has fewer doctors per head of the population than all but three EU countries. You don’t seem to be accepting of that fact. Is it acceptable to you, First Minister, that people are lying on the floors of emergency departments waiting to be seen? Is it acceptable to you that GPs are withdrawing their contracts? Is it acceptable to you that all but emergency cases have been turned away from a GP practice? You tell us that you are halfway through a decade of delivery, First Minister, under your stewardship. If you get a chance to see it through, what kind of NHS will we be left with at the end of your tenure?
Brif Weinidog, mae gan Gymru lai o feddygon fesul pen o'r boblogaeth na phob un ond tair o wledydd yr UE. Mae’n ymddangos nad ydych chi’n derbyn y ffaith honno. A yw'n dderbyniol i chi, Brif Weinidog, bod pobl yn gorwedd ar loriau adrannau brys yn aros i gael eu gweld? A yw'n dderbyniol i chi bod meddygon teulu yn tynnu eu contractau yn ôl? A yw'n dderbyniol i chi fod yr holl achosion ond y rhai brys wedi cael eu troi i ffwrdd o feddygfa deulu? Rydych chi’n dweud wrthym ni eich bod chi hanner ffordd trwy ddegawd o gyflawni, Brif Weinidog, o dan eich stiwardiaeth. Os cewch chi gyfle i gyflawni’r gwaith, pa fath o GIG fydd ar ôl gennym ar ddiwedd eich cyfnod?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We’ll be left with an NHS where more is spent per head than in England, where more money has been allocated, where more money is going to mental health—that’s one of the questions that she’s asked me in the past—and substantially more money into child and adolescent mental health care. We will see a Wales where there is a new treatments fund for life-threatening illnesses. We will see investment—[Interruption.] We will see investment into NHS buildings. We will see further examples, as we have seen in Morriston, of a brand-new front to the building, a fantastic extension of the building that makes it much easier for people to go through A&E and much easier for people to see doctors. That is what we will see: good facilities for the people of Wales, paid for out of the public purse without privatisation—not her party's policy; I know that—but without privatisation, delivered free at the point of need for our people.
Bydd gennym ni GIG lle y mae mwy yn cael ei wario fesul pen nag yn Lloegr, lle y dyrannwyd mwy o arian, lle mae mwy o arian yn mynd i iechyd meddwl—dyna un o'r cwestiynau y mae hi wedi ei ofyn i mi yn y gorffennol—a swm sylweddol yn fwy o arian i ofal iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Byddwn yn gweld Cymru lle ceir cronfa triniaethau newydd ar gyfer afiechydon sy'n peryglu bywydau. Byddwn yn gweld buddsoddiad— [Torri ar draws.] Byddwn yn gweld buddsoddiad i adeiladau'r GIG. Byddwn yn gweld rhagor o enghreifftiau, fel y gwelsom yn Nhreforys, o wyneb newydd sbon i'r adeilad, estyniad gwych i'r adeilad sy'n ei gwneud yn llawer haws i bobl fynd trwy adrannau damweiniau ac achosion brys ac yn llawer haws i bobl weld meddygon. Dyna fyddwn ni’n ei weld: cyfleusterau da i bobl Cymru, y telir amdanynt o'r pwrs cyhoeddus heb breifateiddio—nid polisi ei phlaid hi; rwy’n gwybod hynny—ond heb breifateiddio, wedi eu darparu am ddim ar y pwynt o angen i’n pobl.
 
13:47
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh—[Interruption.] Order. Gracious me. We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid— [Torri ar draws.] Trefn. Mawredd mawr. Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:47
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you very much, Presiding Officer. First Minister, last year, following a ministerial resignation and questions raised about the operations of the ministerial code, you told the Assembly that you would be willing to ponder further potential changes to investigations under that code. Could you give us an update on your pondering?
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Brif Weinidog, y llynedd, yn dilyn ymddiswyddiad gweinidogol a chwestiynau a godwyd am weithrediadau’r cod gweinidogol, dywedasoch wrth y Cynulliad y byddech chi’n fodlon ystyried newidiadau posibl pellach i ymchwiliadau o dan y cod hwnnw. A allech chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am eich ystyriaethau i ni?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I have to say I’ve pondered this issue, as she puts it, but I do not see the need for there being some kind of independent adjudication process, and, of course, that doesn’t exist in London either.
Wel, mae'n rhaid i mi ddweud fy mod i wedi ystyried y mater hwn, fel y mae hi’n ei ddweud, ond nid wyf yn gweld yr angen am ryw fath o broses ddyfarnu annibynnol, ac, wrth gwrs, nid yw hynny'n bodoli yn Llundain ychwaith.
 
13:48
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
I’m sorry your pondering hasn’t come to a more positive conclusion, First Minister. At the same time, I said that it’s perfectly appropriate and, indeed, Government should take outside advice, but that outside advice should also be transparent. When I asked you to publish details of meetings between Ministers with lobbyists and pressure groups, you replied:
Mae'n ddrwg gen i nad yw eich ystyriaethau wedi dod i gasgliad mwy cadarnhaol, Brif Weinidog. Ar yr un pryd, dywedais ei bod yn gwbl briodol ac, yn wir, dylai'r Llywodraeth gymryd cyngor o’r tu allan, ond dylai’r cyngor hwnnw o’r tu allan hefyd fod yn dryloyw. Pan ofynnais i chi gyhoeddi manylion cyfarfodydd rhwng Gweinidogion â lobïwyr a grwpiau pwyso, atebasoch:
 
‘There are none…it is not our policy to meet with lobbyists’.
Nid oes rhai...nid yw'n bolisi gennym i gyfarfod â lobïwyr.
 
But freedom of information requests reveal that you personally have met with external organisations 144 times since May of last year. Now, I assume you weren’t just passing the time of day in drinking tea. Will you commit to creating an accessible register of all meetings between Welsh Government Ministers and non-Government organisations to be made available on the Welsh Government website?
Ond mae ceisiadau rhyddid gwybodaeth yn dangos eich bod chi’n bersonol wedi cyfarfod â sefydliadau allanol 144 o weithiau ers mis Mai y llynedd. Nawr, rwy’n tybio nad dim ond cael sgwrs ac yfed te oeddech chi. A wnewch chi ymrwymo i greu cofrestr hygyrch o bob cyfarfod rhwng Gweinidogion Llywodraeth Cymru a sefydliadau anllywodraethol i fod ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
These are not lobbyists. These are organisations I have met while I’ve been out and around Wales, businesses and organisations that I’ve met here in Cardiff. They’re not lobbyists. We do not meet with professional lobbying companies or organisations. That is our policy and no such meetings ever take place.
Nid lobïwyr yw’r rhain. Sefydliadau yr wyf i wedi cyfarfod â nhw pan yr wyf i wedi bod yn teithio o gwmpas Cymru yw’r rhain, busnesau a sefydliadau yr wyf i wedi cyfarfod â hwy yma yng Nghaerdydd. Nid lobïwyr ydyn nhw. Nid ydym ni’n cyfarfod â chwmnïau na sefydliadau lobïo proffesiynol. Dyna yw ein polisi ac ni chynhelir unrhyw gyfarfodydd o'r fath fyth.
 
13:49
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, as I said, when you meet these organisations, whatever you decide to define them as, you’re not just passing the time of day. No doubt, they’re taking the opportunity to try and influence the Government’s thinking, and that is perfectly acceptable. I’m asking that you make that accessible to the people of Wales so that they know who you’re meeting with and what you’re talking about. But could I turn to a third measure of transparency in how we do our politics here in Wales? Under current rules, the Chairs of Assembly committees are appointed by party leaders. Now, this is a system of patronage and control so discredited that they don’t even do that in Westminster anymore. Can you think of a single good reason why these posts should not be elected by the whole of the Assembly rather than being in the gift of party leaders, and would you support such a change? [Interruption.]
Brif Weinidog, fel y dywedais, pan fyddwch chi’n cyfarfod â’r sefydliadau hyn, sut bynnag y byddwch chi’n penderfynu eu diffinio, nid dim ond sgwrsio ydych chi. Nid oes amheuaeth eu bod yn manteisio ar y cyfle i geisio dylanwadu ar syniadau’r Llywodraeth, ac mae hynny'n berffaith dderbyniol. Rwy'n gofyn eich bod yn gwneud hynny’n hygyrch i bobl Cymru fel eu bod yn gwybod gyda phwy yr ydych chi'n cyfarfod a beth yr ydych chi’n ei drafod. Ond a gaf i droi at drydydd mesur o dryloywder yn y ffordd yr ydym ni’n ymgymryd â’n gwleidyddiaeth yma yng Nghymru? O dan y rheolau presennol, penodir Cadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad gan arweinwyr y pleidiau. Nawr, mae hon yn system o nawdd a rheolaeth y dygwyd cymaint o anfri arni nad ydynt hyd yn oed yn gwneud hynny yn San Steffan mwyach. A allwch chi feddwl am un rheswm da pam na ddylai’r swyddi hyn gael eu hethol gan y Cynulliad cyfan yn hytrach na bod yn nwylo arweinwyr y pleidiau, ac a fyddech chi’n cefnogi newid o'r fath? [Torri ar draws.]
 
13:50
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, order.
Trefn, trefn.
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I don’t know how things operate in her party, but the committee Chairs in my party are not within the gift of me as leader. They’re elected by the entire group and not appointed by me, and that’s the way it should be. The last thing that should happen is that party leaders appoint committee Chairs and remove them on a whim. I’ll leave that to other parties, but it doesn’t happen in my party. There has to be an element of independence. When it comes to scrutiny committees—[Interruption.]
Nid wyf yn gwybod sut y mae pethau'n gweithredu yn ei phlaid hi, ond nid yw’r Cadeiryddion pwyllgorau yn fy mhlaid i yn fy nwylo i fel arweinydd. Fe’u hetholir gan y grŵp cyfan ac ni chânt eu penodi gennyf i, a dyna sut y dylai fod. Y peth olaf ddylai ddigwydd yw bod arweinwyr y pleidiau yn penodi Cadeiryddion ac yn cael gwared arnyn nhw ar sail mympwy. Gadawaf hynny i bleidiau eraill, ond nid yw'n digwydd yn fy mhlaid i. Mae'n rhaid cael elfen o annibyniaeth. Pan ddaw i bwyllgorau craffu— [Torri ar draws.]
 
13:50
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, order. Sorry–
Trefn, trefn. Mae’n ddrwg gen i—
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the leader of the opposition is most vocal—he of course has sacked a committee Chair; so, I suppose he would know more than I do about this, because I understand that within his party it is the leader who appoints the Chairs. It’s a level of control that—[Interruption.]
Wel, mae arweinydd yr wrthblaid yn uchel iawn ei gloch—mae ef, wrth gwrs, wedi diswyddo Cadeirydd pwyllgor; felly, mae'n debyg y byddai'n gwybod mwy nag yr wyf i am hyn, gan fy mod i’n deall mai’r arweinydd sy'n penodi'r Cadeiryddion yn ei blaid ef. Mae'n lefel o reolaeth sydd—[Torri ar draws.]
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order.
Trefn.
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
In terms of the suggestion—
O ran yr awgrym—
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order.
Trefn.
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
In terms of the suggestion that she made, it’s an interesting idea and it is something I think that’s worth exploring in the next Assembly.
O ran yr awgrym a wnaeth hi, mae’n syniad diddorol ac mae'n rhywbeth yr wyf yn credu sydd yn werth ei ystyried yn y Cynulliad nesaf.
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We’ll hopefully now move to a quieter session, and we’ll have question 3 from Darren Millar.
Gobeithio y byddwn yn symud i sesiwn tawelach nawr, a chawn gwestiwn 3 gan Darren Millar.
 
Cymunedau Arfordirol
Coastal Communities
 
13:51
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth ar gyfer cymunedau arfordirol yng Nghymru? OAQ(4)2720(FM)
3. Will the First Minister make a statement on support for coastal communities in Wales? OAQ(4)2720(FM)
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Our flagship regeneration programme Vibrant and Viable Places has seen local authorities sharing over £100 million of capital funding for regeneration schemes. That funding has been invested across Wales, including coastal communities. For example, £12 million has been provided to Colwyn Bay and £7 million to Holyhead.
Gwnaf. Mae ein rhaglen adfywio flaenllaw Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi arwain at awdurdodau lleol yn rhannu dros £100 miliwn o gyllid cyfalaf ar gyfer cynlluniau adfywio. Buddsoddwyd y cyllid hwnnw ledled Cymru, gan gynnwys cymunedau arfordirol. Er enghraifft, darparwyd £12 miliwn i Fae Colwyn a £7 miliwn i Gaergybi.
 
13:51
First Minister, you’ll be aware that tourism is crucially important to the coastal economy, including in my own constituency, in places like Colwyn Bay, and indeed Towyn and Kinmel Bay as well, but one of the things that may put the tourism industry at risk is the potential move to four-weekly bin collections in my local authority area, which could see an increase in fly-tipping, litter and the pests that may result as a result of that. What action will you take to ensure that local authorities are responsible in the way that they manage their waste collection services so that these sorts of unintended consequences don’t arise and don’t cause a problem for tourism?
Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol bod twristiaeth yn hanfodol bwysig i’r economi arfordirol, gan gynnwys yn fy etholaeth fy hun, mewn lleoedd fel Bae Colwyn, ac yn wir Towyn a Bae Cinmel hefyd, ond un o'r pethau a allai roi'r diwydiant twristiaeth mewn perygl yw'r symudiad posibl i gasgliadau bin bob pedair wythnos yn ardal fy awdurdod lleol i, a allai weld cynnydd i dipio anghyfreithlon, sbwriel a'r plâu a allai ddeillio o ganlyniad i hynny. Pa gamau wnewch chi eu cymryd i sicrhau bod awdurdodau lleol yn gyfrifol yn y ffordd y maen nhw’n rheoli eu gwasanaethau casglu gwastraff fel nad yw’r mathau hyn o ganlyniadau anfwriadol yn codi ac nad ydynt yn achosi problem i dwristiaeth?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, this is a matter, of course, for Conwy County Borough Council. They must make their decision, based on encouraging recycling—that’s true; we just don’t have as many holes in the ground to put rubbish as was once the case in Wales—and also, of course, ensure that the rate of collection is robust enough in order to avoid fly-tipping, which, of course, is a consideration they must take into account when they consider what system and frequency of collection they adopt.
Wel, mater, wrth gwrs, i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw hwn. Mae'n rhaid iddyn nhw wneud eu penderfyniad, yn seiliedig ar annog ailgylchu—mae hynny'n wir; nid oes gennym ni gymaint o dyllau yn y ddaear i roi sbwriel ag yr oedd unwaith yn wir yng Nghymru—a hefyd, wrth gwrs, sicrhau bod y gyfradd gasglu yn ddigon cadarn i osgoi tipio anghyfreithlon, sydd, wrth gwrs, yn ystyriaeth y mae'n rhaid iddyn nhw ei gwneud wrth iddyn nhw ystyried pa system y maen nhw’n ei mabwysiadu a pha mor aml y maen nhw’n casglu.
 
13:53
First Minister, of course one coastal community in my region that has received special support is the Fishguard and Goodwick community, which, two years ago, had £50,000 awarded to it from this Government’s town-centre partnership fund. That money has helped to deliver all sorts of things, and to name a few: better Wi-Fi, pop-up shops, maps and guides, and of course the Fishguard bay app. So, First Minister, could I ask: will it be the case that this Government, or any future Government, will assess the value of those projects so that we can take them to the next stage?
Brif Weinidog, wrth gwrs un gymuned arfordirol yn fy rhanbarth i sydd wedi derbyn cymorth arbennig yw cymuned Abergwaun ac Wdig, y dyfarnwyd £50,000 iddi ddwy flynedd yn ôl o gronfa partneriaeth canol tref y Llywodraeth hon. Mae'r arian hwnnw wedi helpu i ddarparu pob math o bethau, ac i enwi dim ond rhai: gwell Wi-Fi, siopau codi, mapiau a chanllawiau, ac ap bae Abergwaun wrth gwrs. Felly, Brif Weinidog, a gaf i ofyn: a fydd y Llywodraeth hon, neu unrhyw Lywodraeth yn y dyfodol, yn asesu gwerth y prosiectau hynny fel y gallwn eu symud i'r cam nesaf?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, as the Member says, the town-centre partnership in Fishguard and Goodwick was awarded £50,000. What’s happened is that it has devised and developed its own bespoke actions for the locality. The town-centre app has already been mentioned. There’s the Aberjazz festival as well. It’s important, of course, that we are able to assess the effectiveness of that funding, but it seems that the early evidence from Fishguard and Goodwick is that it has been put to very good use.
Bydd, fel y dywed yr Aelod, dyfarnwyd £50,000 i'r bartneriaeth canol tref yn Abergwaun ac Wdig. Yr hyn sydd wedi digwydd yw ei fod wedi dyfeisio a datblygu ei weithredoedd pwrpasol ei hun ar gyfer yr ardal leol. Mae'r ap canol tref wedi cael ei grybwyll eisoes. Ceir gŵyl Aberjazz hefyd. Mae'n bwysig, wrth gwrs, ein bod ni’n gallu asesu effeithiolrwydd y cyllid hwnnw, ond mae'n ymddangos mai’r dystiolaeth gynnar o Abergwaun ac Wdig yw ei fod wedi cael ei ddefnyddio’n dda iawn.
 
13:54
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Mi hoffwn i droi at hyfywedd economaidd cymunedau arfordirol yng Nghymru fel rhan o strategaeth twf glas, os liciwch chi. Yn ei adroddiad diweddar ar botensial yr economi forol yng Nghymru, mi wnaeth y Pwyllgor Menter a Busnes, yr wyf yn aelod ohono fo, alw am strategaeth glir yn y maes yma i gynnwys mentrau ynni, twristiaeth amgylcheddol, trafnidiaeth, ac yn y blaen. A yw’r Prif Weinidog yn cytuno â’n hargraff ni fel pwyllgor bod ymateb y Llywodraeth yma i ddatblygu’r economi forol wedi bod yn ddarniog—yn ‘fragmented’—ac nad oes yna dystiolaeth ddigonol o weithredu fel Llywodraeth gyfan, rhywbeth sydd yn hanfodol mewn ardaloedd cwbl arfordirol, fel fy etholaeth i, Ynys Môn?
I’d like to turn to the economic viability of coastal communities in Wales as part of a blue growth strategy, if you like. In its recent report on the potential of the marine economy in Wales, the Enterprise and Business Committee, of which I’m a member, called for a clear strategy in this area to include energy initiatives, environmental tourism, transport, and so forth. Does the First Minister agree with our impression, as a committee, that this Government’s response to developing the marine economy has been patchy and fragmented, and that there isn’t adequate evidence of action taken comprehensively as a Government, which is crucial in entirely coastal areas, such as my constituency of Anglesey?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, wrth edrych ar Ynys Môn, wrth gwrs, mae yna botensial mawr ar yr ynys i ddatblygu ynys ynni gyda’r pwerau newydd a fydd yn dod, rydym yn gobeithio, ym Mesur Cymru. Byddai’n rhwyddach, felly, i ddatblygu’r potensial hwnnw. Mae yna botensial mawr yng Nghaergybi, ac rydym wedi sicrhau bod £7 miliwn ar gael i Gaergybi hefyd. Ynglŷn ag Ynys Môn, wrth gwrs, rydym wedi datblygu’r llwybr o amgylch yr ynys hefyd, ac rydym yn dal i weithio gyda’r cyngor er mwyn datblygu economi a thwristiaeth Ynys Môn ymhellach.
Well, in looking at Ynys Môn, of course, there is great potential to develop the energy isle with the new powers that will come, we hope, in the Wales Bill. It would be easier, therefore, to develop that potential. There is major potential in Holyhead, and we have ensured that there is £7 million available to Holyhead too. In terms of the island as a whole, we’ve developed the coastal path around the island as well, and we’re still continuing to work with the council to develop the economy and tourism of Ynys Môn.
 
13:55
A gaf i ofyn pa ystyriaeth sydd wedi cael ei roi ynglŷn â’r effaith o ran y problemau o ran y llifogydd ar y rhaglen yr ydych newydd gyfeirio ati, sef y Vibrant and Viable Places ‘scheme’? A oes yna waith ychwanegol y bydd yn rhaid ei wneud o achos y difrod sydd wedi cael ei achosi yn yr ardaloedd ar y glannau?
May I ask what consideration is being given to the impact in terms of flood problems and the programme that you’ve just referred to, namely the Vibrant and Viable Places scheme? Is there additional work that will need to be done because of the damage caused in those coastal areas?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Os edrychwn ni ar Fae Colwyn, wrth gwrs, mae llawer o waith wedi cael ei wneud yno dros y blynyddoedd. Rwyf wedi bod ddwywaith i ganolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn. Mae hwnnw’n ddatblygiad pwysig dros ben i’r dref ei hun. Rydym wedi buddsoddi, wrth gwrs, mewn amddiffyn yn erbyn llifogydd mewn sawl rhan o Gymru. Wrth gwrs, fe wnes i ddatganiad sawl wythnos yn ôl ynglŷn â delio â’r sefyllfa ar yr A55 a hefyd yn Nhalybont.
If we look at Colwyn Bay, of course, a great deal of work has been done there over the years. I’ve visited the Colwyn Bay Watersports centre twice, and that’s been an extremely important development for the town itself. Of course, we’ve invested in flood prevention in a number of places throughout Wales, and, of course, I made a statement some weeks ago about dealing with the situation on the A55 and also at Talybont.
 
Y Cynllun Datblygu Gwledig
The Rural Development Plan
 
13:56
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau strategol y cynllun datblygu gwledig? OAQ(4)2729(FM)[W]
4. Will the First Minister make a statement on the rural development plan's strategic priorities? OAQ(4)2729(FM)[W]
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Prif amcan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru—sef, wrth gwrs, y rhaglen datblygu gwledig—yw cefnogi’r economi wledig, ac amaethyddiaeth yn benodol, drwy gyfnod o newid sylweddol.
The primary objective of the Welsh Government Rural Communities—namely, of course, the rural development programme—is to support the rural economy, and in particular agriculture, through a period of significant change.
 
13:56
Diolch i chi am eich ateb. Agorwyd y ffenest geisiadau ar gyfer y chwe chynllun o dan y cynllun datblygu gwledig yn gynharach y mis yma. Petai'r ceisiadau i gyd yn cael eu talu allan, rydym yn sôn am ryw 250 o geisiadau llwyddiannus. Rydych hefyd wedi cyhoeddi yn awr na fydd unrhyw ffenest yn agor ar gyfer Glastir ‘entry’. Felly, bydd rhyw 1,600 na fydd yn gallu parhau i gyflawni’r gwaith ar y lefel benodol yna. Nawr, mi wnaeth holl ffermwyr Cymru, wrth gwrs, gyfrannu 15 y cant o biler 1 i biler 2 er mwyn ariannu’r cynllun datblygu gwledig, ond y realiti yw mai carfan fechan iawn sy’n mynd i lwyddo i gael mynediad i lawer o’r arian hwnnw. Felly, a gaf i ofyn beth yr ydych yn ei wneud i sicrhau, er mwyn gweld y newid trawsnewidiol yr ydym eisiau ei weld ar draws y diwydiant, bod nifer digonol o amaethwyr yn cael ‘access’ i’r arian yna? Fel arall, bydd yr arian yn mynd, wrth gwrs, i garfan sy’n rhy fach o lawer i weld y newid sylweddol yr ydym i gyd am ei weld.
Thank you for that response. The window for applications for the six schemes under the RDP was opened earlier this month, and if all the applications were paid out, we’re talking about some 250 successful applications. You’ve also announced that there will be no window for Glastir entry, so 1,600 won’t be able to carry on with their work at that particular level. Now, all Welsh farmers, of course, contributed 15 per cent from pillar 1 to pillar 2 in order to fund the RDP, but the reality is that a very small cohort is actually going to be able to access much of that funding. So, can I ask you what you’re doing to ensure, in order to see the transformational change that we want to see across the industry, that an adequate number of farmers do have access to that funding? Otherwise, the money will go, of course, to far too small a cohort to see the significant change that we all want to see.
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fe wnaeth, wrth gwrs, y Gweinidog ddatganiad bythefnos yn ôl ynglŷn â’r ddau gynllun grant lle mae’r ffenest wedi agor. Mae £7.7 miliwn wedi cael ei dalu lan at nawr ynglŷn â chyllido’r cynllun newydd. Wrth gwrs, mae arian wedi cael ei ymrwymo hefyd i rai grwpiau ynglŷn â’r rhaglenni sydd ganddynt yn y dyfodol. Wrth gwrs, rydym am sicrhau bod y rhan fwyaf o ffermwyr yn gallu cael cymorth o dan y cynllun datblygu gwledig. Wrth gwrs, y broblem fawr yw a fydd yna gynllun datblygu gwledig gyda chronfeydd Ewropeaidd ar gael yn y pen draw? Mae hwnnw, wrth gwrs, yn gwestiwn i blaid arall yn y Siambr hon.
The Minister, of course, did make a statement a fortnight ago as regards two grant schemes where the window has opened. To date, £7.7 million has been paid out, as regards the funding of the new scheme, and, of course, funding has also been committed also to some other groups for future programmes. Of course, we want to ensure that the majority of farmers are able to receive support under the RDP and the major problem is that we have to ensure that there will be an RDP available with European funds in the future, but that, of course, is a question for another party in this Chamber.
 
13:58
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
First Minister, you will be aware that the sustainable production grant has a minimum spend of £40,000, with 40 per cent of this then eligible to be funded. In this current farming climate, I’m sure you will agree that it is very difficult for farmers to commit to such a difficult investment. There are very few members who have applied as a result of the limited scope. I’m aware of your previous answer and the Minister’s statement a few weeks back, but how are you going to address that the RDP is made more accessible to a greater proportion of farmers?
Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol bod gan y grant cynhyrchu cynaliadwy isafswm gwariant o £40,000, a bod 40 y cant o hwn yn gymwys i gael ei ariannu wedyn. Yn yr hinsawdd ffermio sydd ohoni, rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno ei bod yn anodd iawn i ffermwyr ymrwymo i fuddsoddiad mor anodd. Ychydig iawn o aelodau sydd wedi gwneud cais o ganlyniad i’r cwmpas cyfyngedig. Rwy'n ymwybodol o'ch ateb blaenorol a datganiad y Gweinidog rai wythnosau'n ôl, ond sut ydych chi’n mynd i roi sylw i wneud y Cynllun Datblygu Gwledig yn fwy hygyrch i gyfran uwch o ffermwyr?
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I have to say that his party leader’s view yesterday was that there should be even less accessibility to this scheme, given the fact that he is going to vote to leave the EU, but not the campaign to leave the EU, I understand, and wishes to remove more than £200 million of support from Welsh farmers. Now, what he’s not explained—[Interruption.] I mean, it’s a matter for him, but we await the explanation as to where that money is going to come from in the future because we certainly can’t afford it here. From our point of view, we will continue to support Welsh farming. We will continue to access European funds. Welsh Labour will stand up for Welsh farmers, as the Welsh Tories sell them down the river.
Wel, mae'n rhaid i mi ddweud mai barn arweinydd ei blaid ddoe oedd y dylai’r cynllun hwn fod yn llai hygyrch fyth, o ystyried y ffaith ei fod yn mynd i bleidleisio i adael yr UE, ond nid yr ymgyrch i adael yr UE, rwy’n deall, ac yn dymuno cymryd mwy na £200 miliwn o gymorth oddi wrth ffermwyr Cymru. Nawr, yr hyn nad yw wedi ei esbonio-[Torri ar draws.] Hynny yw, mater iddo fe yw hwn, ond rydym ni’n disgwyl yr esboniad ynghylch o ble y mae'r arian hwnnw’n mynd i ddod yn y dyfodol gan ei bod yn sicr na allwn ni ei fforddio yma. O'n safbwynt ni, byddwn yn parhau i gefnogi ffermio yng Nghymru. Byddwn yn parhau i fanteisio ar gronfeydd Ewropeaidd. Bydd Llafur Cymru yn sefyll dros ffermwyr Cymru, wrth i Dorïaid Cymru eu gwerthu i lawr yr afon.
 
13:59
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, as you’ve just said, the decision by the leader of the opposition yesterday to oppose British membership of the European Union breaches the very consensus that has taken place within this Chamber over the past 17 years. In that period, the rural development plan over three consecutive periods has delivered over £100 million of investment into rural communities in Wales. In that context, First Minister, and given the danger of other wild-eyed zealots heading for the cliffs also, would it not be prudent for this Welsh Government to ramp up the conversation with rural communities across Wales, so that there is a fuller understanding of what is at stake in the months to come?
Brif Weinidog, fel rydych chi newydd ei ddweud, mae’r penderfyniad gan arweinydd yr wrthblaid ddoe i wrthwynebu aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd yn mynd yn groes i’r union gonsensws a gafwyd yn y Siambr hon dros y 17 mlynedd diwethaf. Yn y cyfnod hwnnw, mae’r cynllun datblygu gwledig dros dri chyfnod olynol wedi gwneud dros £100 miliwn o fuddsoddiad mewn cymunedau gwledig yng Nghymru. Yn y cyd-destun hwnnw, Brif Weinidog, ac o gofio’r perygl y bydd eithafwyr gwallgof eraill yn rhuthro am y clogwyni hefyd, oni fyddai'n ddoeth i Lywodraeth bresennol Cymru gynyddu’r sgwrs gyda chymunedau gwledig ledled Cymru, er mwyn bod dealltwriaeth lawnach o'r hyn sydd yn y fantol yn y misoedd i ddod?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I recognise the passion that the Member has displayed over what is the most important constitutional issue we will face this year. Welsh farmers will note that apparently one of their own believes that subsidies should be put in jeopardy. He will have the chance to explain himself, I know, and he has said he will, but the question for us is this: Welsh farming receives more than £200 million-worth of direct subsidy every year, where is that money going to come from in the future? Where is it going to come from in the future? It cannot come from Welsh Government. It’s too much money for us to be able to afford. The reality is that Welsh farmers know where they stand at the moment, and they will resist being invited to jump off the edge of a cliff in the hope there’s a net the other side, as they’ve been invited to do by the leader of the opposition.
Rwy’n cydnabod y brwdfrydedd y mae’r Aelod wedi ei ddangos am y mater cyfansoddiadol pwysicaf y byddwn yn ei wynebu eleni. Bydd ffermwyr Cymru yn nodi, yn ôl pob golwg, bod un o’u plith yn credu y dylid peryglu cymorthdaliadau. Bydd yn cael cyfle i esbonio ei safbwynt, rwy’n gwybod, ac mae wedi dweud y bydd yn gwneud hynny, ond y cwestiwn i ni yw hwn: mae ffermio yng Nghymru yn derbyn gwerth mwy na £200 miliwn o gymhorthdal ​​uniongyrchol bob blwyddyn, o ble fydd yr arian hwnnw’n dod yn y dyfodol? O ble mae'n mynd i ddod yn y dyfodol? Ni all ddod gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ormod o arian i ni allu ei fforddio. Y gwir amdani yw bod ffermwyr Cymru yn gwybod ble maen nhw’n sefyll ar hyn o bryd, a byddant yn gwrthsefyll cael eu gwahodd i neidio oddi ar ymyl clogwyn yn y gobaith bod rhwyd ​​yr ochr arall, fel y’u gwahoddwyd i’w wneud gan arweinydd yr wrthblaid.
 
14:01
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Do you know, there are terrible echoes here today? I’m sure the Chamber hasn’t changed since last week, so it must be the people in it. Please, let the Ministers answer and other people ask their questions. Question 5 is now from William Graham.
Wyddoch chi, mae adleisiau ofnadwy yma heddiw? Rwy'n siŵr nad yw'r Siambr wedi newid ers yr wythnos diwethaf, felly mae'n rhaid mai’r bobl sydd ynddi sydd ar fai. Os gwelwch yn dda, gadewch i’r Gweinidogion ateb ac i bobl eraill ofyn eu cwestiynau. Cwestiwn 5 nawr gan William Graham.
 
Uwchraddio Adeiladau Ysgolion
The Upgrading of School Buildings
 
14:01
William GrahamBywgraffiadBiography
5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effeithiolrwydd buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn uwchraddio adeiladau ysgolion? OAQ(4)2725(FM)
5. Will the First Minister make a statement on the effectiveness of Welsh Government investment in the upgrading of school buildings? OAQ(4)2725(FM)
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Our twenty-first century schools programme will see investment of £1.4 billion over the five-year period to 2019. All 22 authorities will benefit from this investment, which will see the rebuilding and refurbishment of 150 schools and colleges across Wales. To date, 96 projects have been approved within the programme.
Gwnaf. Bydd ein rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn gwneud buddsoddiad o £1.4 biliwn dros y cyfnod o bum mlynedd hyd at 2019. Bydd pob un o'r 22 awdurdod yn elwa ar y buddsoddiad hwn, a fydd yn arwain at ailadeiladu ac ailwampio 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru. Hyd yma, cymeradwywyd 96 o brosiectau yn rhan o’r rhaglen.
 
14:02
William GrahamBywgraffiadBiography
I’m grateful to the First Minister for his answer. He may recall that in 2006, Rhodri Morgan, his predecessor, stated that many of our Welsh schools were ‘trash-built’—hence the programme that you have to put in hand now. But your funding’s reduced from 50 per cent to 30 per cent, and gives rise to situations such as that which happened with Duffryn High School in Newport. You will know there that the possibility still is to have a Welsh-medium school on the same site, releasing some funds to do up the school, yet NRW sabotaged that application at the very latest part of the consultation. Can that be avoided in the future?
Rwy'n ddiolchgar i'r Prif Weinidog am ei ateb. Efallai y bydd yn cofio yn 2006, i Rhodri Morgan, ei ragflaenydd, ddweud bod llawer o'n hysgolion yng Nghymru wedi eu hadeiladu'n wael iawn—sef y rheswm am y rhaglen y mae’n rhaid i chi ei chyflwyno nawr. Ond mae eich cyllid wedi gostwng o 50 y cant i 30 y cant, ac yn arwain at sefyllfaoedd fel yr hyn a ddigwyddodd gydag Ysgol Uwchradd Duffryn yng Nghasnewydd. Byddwch yn gwybod mai’r posibilrwydd yno o hyd yw cael ysgol cyfrwng Cymraeg ar yr un safle, gan ryddhau rhywfaint o gyllid i ailwampio’r ysgol, ac eto rhwystrodd Cyfoeth Naturiol Cymru y cais hwnnw ar ran olaf un yr ymgynghoriad. A ellir osgoi hynny yn y dyfodol?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it’s a matter for the council, of course, what happens in terms of planning. Just to make it absolutely clear, so the Member knows, the issue of the refurbishment of Duffryn and the building of a new Welsh-medium comprehensive school are not issues of finance. The money is there. It was an issue where a planning application was rejected. I understand that there will be a fresh planning application, and then of course it’s a matter for the council to decide. But the money is there to refurbish the schools through our programme, and there are some planning issues, clearly, that do need to be resolved.
Wel, mater i’r cyngor, wrth gwrs, yw beth sy'n digwydd o ran cynllunio. Dim ond i’w gwneud yn gwbl eglur, fel bod yr Aelod yn gwybod, nid yw’r mater o ailwampio Duffryn ac adeiladu ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg newydd yn ymwneud â chyllid. Mae'r arian yno. Roedd yn fater lle y gwrthodwyd cais cynllunio. Rwy’n deall y bydd cais cynllunio newydd, ac yna wrth gwrs mae’n fater i'r cyngor benderfynu arno. Ond mae'r arian yno i ailwampio ysgolion drwy ein rhaglen, a cheir rhai materion cynllunio, yn amlwg, y mae angen eu datrys.
 
14:03
First Minister, Torfaen council is currently consulting on the closure of Victoria Village Primary School and Brynteg Nursery School in Torfaen as part of the twenty-first century schools programme. I’ve raised numerous concerns throughout the statutory consultation process. I realise that you cannot comment on an individual school closure proposal, but in a recent letter to me the Deputy Minister indicated that the new school closure process in Wales, which I have a lot of concerns about, will be subject to a review by Welsh Government. Can I ask for your assurances that any review will take into account the views of parents and communities, and can I ask you to discuss this with the Minister for education, to ensure that happens?
Brif Weinidog, mae cyngor Torfaen yn ymgynghori ar gau Ysgol Gynradd Victoria Village ac Ysgol Feithrin Brynteg yn Nhorfaen ar hyn o bryd yn rhan o raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Rwyf wedi codi nifer o bryderon trwy gydol y broses ymgynghori statudol. Rwy’n sylweddoli na allwch chi roi sylwadau ar gynigion i gau ysgolion unigol, ond mewn llythyr diweddar ataf i, dywedodd y Dirprwy Weinidog y bydd y broses newydd o gau ysgolion yng Nghymru, y mae gennyf lawer o bryderon yn ei chylch, yn destun adolygiad gan Lywodraeth Cymru. A gaf i ofyn am eich sicrwydd y bydd unrhyw adolygiad yn cymryd safbwyntiau rhieni a chymunedau i ystyriaeth, ac a gaf i ofyn i chi drafod hyn gyda'r Gweinidog addysg, er mwyn sicrhau bod hynny'n digwydd?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Could I thank the Member for raising this issue? I know this is an issue she’s been very active on in her community. I understand she has a meeting with the Deputy Minister, Julie James, planned in any event, and I know that she will make the case forcefully behalf of the constituency.
A gaf i ddiolch i'r Aelod am godi'r mater hwn? Rwy'n gwybod bod hwn yn fater y mae hi wedi bod yn weithgar iawn arno yn ei chymuned. Rwy’n deall ei bod wedi trefnu cyfarfod gyda'r Dirprwy Weinidog, Julie James beth bynnag, a gwn y bydd yn dadlau’n rymus ar ran yr etholaeth.
 
14:04
Wrth gwrs, wrth i ysgolion gael eu hadnewyddu neu wrth i ysgolion newydd ddod yn eu lle, mae yna beryg, ac yr ydym yn ei weld e o le i le, y bydd un garfan iaith yn cael ei gosod yn erbyn carfan iaith arall. Rydym yn gweld anghytuno ynglŷn â dyfodol ysgolion Saesneg â ffrwd Cymraeg ac ysgolion Cymraeg yn llefydd mor amrywiol â Hwlffordd a sir Frycheiniog ar hyn o bryd. Beth mae’r Llywodraeth yn ei wneud i sicrhau, felly, fod hawliau o ran dewisiadau iaith yn cael eu cydnabod yn y broses o adeiladu a chreu ysgolion o’r newydd? Hefyd, o gofio nad ydych chi ar eich targed ar hyn o bryd yn genedlaethol i gyrraedd y nod o gael plant i mewn i ysgolion Cymraeg, sut ydych chi’n mynd i sicrhau y bydd y cynllun yma yn darparu ar gyfer y pwrpas hwnnw?
Of course, as schools are renewed or as new schools are put in their place, there is a risk, and we are seeing it in various places, that one language cohort will be set against another. We see disagreements on the future of English-medium schools with a Welsh-medium stream and Welsh-medium schools in places as diverse as Haverfordwest and Brecon and Radnorshire at present. What is the Welsh Government doing to ensure that rights in relation to language choices are recognised in the process of building and creating new schools? Also, given that you’re not hitting your target nationally to attain your aim of getting children into Welsh-medium education, how are you going to ensure that this scheme does make provision for that?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Cwestiwn sy’n berthnasol iawn. Yn gyntaf, wrth gwrs, beth sy’n bwysig yw bod awdurdodau lleol, yn gyntaf i gyd, yn ystyried y cynlluniau strategol addysg Gymraeg sydd ganddyn nhw, sef y WESPs. Mae'n rhaid iddyn nhw sicrhau eu bod yn cynllunio tuag at y galw sydd yna am addysg Gymraeg. Un o’r rhesymau, rwy’n credu, sydd wedi achosi llai o dwf na’r hyn y byddwn i eisiau ei weld, ynglŷn â’r nifer sy’n mynd i ysgolion Cymraeg, yw’r pellter sy’n gorfod ei deithio mewn rhai rhannau o Gymru i fynd i ysgol Gymraeg. Mae’n ffaith y bydd yna ysgol gyfun newydd yng Nghasnewydd—rwy’n gobeithio y bydd hynny o help. Rwy’n gobeithio gweld mwy o drefniadau ynglŷn ag addysg Gymraeg yn yr ysgolion uwchradd ym Mhowys hefyd. Os yw rhieni’n gweld ei bod yn rhwydd mynd i ysgol gynradd a hefyd yn rhwyddach i fynd i ysgol gyfun, i fi, bydd hynny’n help mawr i sicrhau bod rhieni’n ystyried addysg drwy’r iaith Gymraeg, ac nid dim ond mewn ysgolion cynradd, achos rydym yn gwybod ein bod yn colli plant ar ôl yr ysgolion cynradd, ond trwy oes eu plant, tra’u bod nhw yn yr ysgol.
Well, that’s a very relevant question. First, of course, what’s important is that local education authorities consider the Welsh in education strategic plans that they have, namely the WESPs. They must ensure that they are catering for the demand that exists for Welsh-medium education. One of the issues that mean that there is less growth than one would wish for with regard to the number attending Welsh-medium schools in some areas is the distance that people have to travel to get to a Welsh-medium school. It is a fact that there will be a new bilingual secondary school in Newport—that will hopefully assist. And we would wish to see an increase in such arrangements in terms of Welsh-medium secondary schools in Powys too. If parents see that it’s easy to attend a primary and that it’s easier to attend a secondary school, then that will be of great help in ensuring that parents consider Welsh-medium education, not just in the primary sector, because we know that we lose children after the primary stage, but throughout the whole of the child’s education.
 
14:06
First Minister, had the Conservatives won the last election, the 20 per cent cut in education they would have imposed would have meant that there would be no twenty-first century schools programme, which would mean that the new £24 million Y Pant School in my constituency would not go ahead; the £43 million school for Tonyrefail would not go ahead; there would not be a new school at Llwyncrwn in Beddau; there would not be a new school for Williamstown in Penrhiwfer; and other multi-million-pound upgrades in my constituency would not have proceeded had the Tories won the last election, and were they to win the next one. Could you outline for me, because of the success of this programme, what the Government’s plans are in terms of the next phase of Welsh Labour’s twenty-first century schools building programme? We still have a lot of work to do, First Minister.
Brif Weinidog, pe byddai’r Ceidwadwyr wedi ennill yr etholiad diwethaf, byddai’r toriad o 20 y cant y byddent wedi ei wneud ym maes addysg wedi golygu na fyddai unrhyw raglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain, a fyddai'n golygu na fyddai ysgol newydd y Pant gwerth £24 miliwn yn fy etholaeth wedi cael ei hadeiladu; ni fyddai'r ysgol £43 miliwn ar gyfer Tonyrefail wedi cael ei hadeiladu; ni fyddai ysgol newydd yn Llwyncrwn yn y Beddau; ni fyddai ysgol newydd i Williamstown ym Mhenrhiwfer; ac ni fyddai gwaith uwchraddio arall gwerth miliynau o bunnoedd yn fy etholaeth i wedi digwydd pe byddai’r Torïaid wedi ennill yr etholiad diwethaf, a phe bydden nhw’n ennill yr un nesaf. A allech chi amlinellu i mi, oherwydd llwyddiant y rhaglen hon, beth yw cynlluniau'r Llywodraeth o ran cam nesaf rhaglen adeiladu ysgolion yr unfed ganrif ar hugain Llafur Cymru? Mae gennym ni lawer o waith i'w wneud o hyd, Brif Weinidog.
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member is correct to point to all the new schools that have been built in his constituency. We will continue with our programme to make sure we replace schools across Wales and refurbish schools where that refurbishment is needed.
Mae’r Aelod yn gywir i dynnu sylw at yr holl ysgolion newydd sydd wedi eu hadeiladu yn ei etholaeth. Byddwn yn parhau â'n rhaglen i wneud yn siŵr ein bod yn disodli ysgolion ledled Cymru ac yn ailwampio ysgolion lle mae angen eu hailwampio.
 
I remind the party opposite that one of the first things they did when they went into Government in London was to slash the school-building programme, to the extent that almost nothing is now happening in England. We will not do that to children in Wales.
Atgoffaf y blaid gyferbyn mai un o'r pethau cyntaf a wnaethant pan aethant i mewn i Lywodraeth yn Llundain oedd cwtogi’r rhaglen adeiladu ysgolion, i'r graddau bod bron dim yn digwydd yn Lloegr erbyn hyn. Ni fyddwn yn gwneud hynny i blant yng Nghymru.
 
I remember before the last Assembly election—in fairness, it was a different leader they had then—but, he appeared live on ‘Wales Today’ saying that there would be a 20 per cent cut in education. Since the election, the party opposite has said, ‘It’s not 20 per cent, it’s 12 per cent’, and now they’re saying, ‘That figure’s out of date, but we haven’t crunched the numbers yet’—in the exact words of the leader of the opposition. The people of Wales would be delighted to know what the scale of the cut is that the party opposite—the Conservative Party—actually proposes.
Rwy’n cofio cyn etholiad diwethaf y Cynulliad—er tegwch, roedd ganddyn nhw wahanol arweinydd bryd hynny—ond, ymddangosodd yn fyw ar 'Wales Today' gan ddweud y byddai toriad o 20 y cant i addysg. Ers yr etholiad, mae’r blaid gyferbyn wedi dweud, 'Nid 20 y cant yw ef, 12 y cant yw ef', a nawr maen nhw’n dweud, 'Mae’r ffigur yna’n hen, ond nid ydym ni wedi dadansoddi’r rhifau eto'—yn union eiriau arweinydd yr wrthblaid. Byddai pobl Cymru wrth eu boddau o wybod beth yw maint y toriad y mae’r blaid gyferbyn—y Blaid Gweidwadol—yn ei gynnig mewn gwirionedd.
 
14:07
Brif Weinidog, un o’r heriau sy’n wynebu unrhyw Lywodraeth i wella cyflwr ein hysgolion ni ydy presenoldeb asbestos. A gaf i ofyn i chi felly—? Mae’n amlwg bod yna weithgor arbennig wedi cael ei sefydlu yn Lloegr gan yr adran addysg sydd yn delio â hyn. Ond, maen nhw wedi bod yn hollol glir yn dweud bod ganddyn nhw gyfrifoldeb tuag at Loegr yn unig. Felly, a gaf i ofyn hyn i chi: wrth gofio bod y gweithgor hwnnw yn cynnwys aelodau o undebau llafur ac arbenigwyr penodol, a oes yna le inni edrych ar weithgor tebyg yng Nghymru? Neu a fyddech chi’n barod i ofyn am gynrychiolaeth o Gymru ar y gweithgor yn Llundain?
First Minister, one of the other challenges facing any Government in improving the condition of our schools is asbestos. So, can I ask you therefore—? It’s clear that there is a special working group that’s been established by the department for education to deal with this issue, but they have been quite clear in stating that they only have responsibility for England. So, can I ask you this: bearing in mind that that working group includes members of the trade unions and specific experts, is there scope for us to look at a similar arrangement here in Wales, or would you be willing to ask for representation for Wales on the working group in London?
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yr HSE sy’n gyfrifol am sicrhau bod ysgolion yn saff. Mae yna ganllawiau rydym wedi eu rhoi allan i berchnogion sydd â dyletswydd—‘duty holders’ yn Saesneg—er mwyn sicrhau eu bod yn gwybod yn gwmws beth yw eu dyletswyddau nhw ac, wrth gwrs, fel eu bod nhw’n gwybod beth yw eu dyletswyddau o dan y rheoliadau iechyd a diogelwch. Mae yna grŵp gweithredu wedi cael ei sefydlu er mwyn sicrhau bod ein canllawiau ni yn ganllawiau sy’n briodol i’r dyfodol, a hefyd i adolygu polisi a chanllawiau yng Nghymru.
It’s the Health and Safety Executive that is responsible for safety in schools and guidelines have been issued to the duty holders—the owners of properties who have a duty—so that they know what their duties are and, of course, so that they know what their duties are under the health and safety regulations. An action group has been established in order to ensure that our guidelines are appropriate for the future, and also to review both the policy and the guidelines in Wales.
 
Ansawdd Gofal Iechyd yn y DU
Healthcare Quality in the UK
 
14:09
6. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o adroddiad diweddar yr OECD ar yr adolygiad o ansawdd gofal iechyd yn y DU? OAQ(4)2731(FM)
6. What assessment has the First Minister made of the recent OECD report on the review of healthcare quality in the UK? OAQ(4)2731(FM)
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This highly respected international body found quality at the heart of the Welsh health system and that we prioritise high-quality and patient-centred care. This definitive report finally puts to rest the claims that a particular health service in one part of the UK is better than the others.
Daeth y corff rhyngwladol uchel iawn ei barch hwn o hyd i ansawdd wrth wraidd system iechyd Cymru a'n bod yn rhoi blaenoriaeth i ofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf. Mae'r adroddiad terfynol hwn yn gwrthbrofi o’r diwedd yr honiadau bod gwasanaeth iechyd penodol mewn un rhan o'r DU yn well na'r lleill.
 
14:09
Thank you very much for that assessment. I believe as well that the OECD report went in very deeply into the new primary care situation that is developing in my own constituency, following the funding model of GP surgeries finally showing up that, when they want to give in, they can retire and leave their patient list there. The primary care centre that we’re going to have to replace two surgeries in Prestatyn is noted within the OECD report as the model to take forward primary care. I know you will agree with me that it’s time that the UK Government actually looked over this border with envy at the way in which we actually negotiate and we actually value all our staff who are working in the NHS. It’s about time that Cameron and Hunt accede to your request and apologise profoundly and profusely for the damage that they have done to the dedicated, hard-working members of our Welsh NHS.
Diolch yn fawr iawn am yr asesiad yna. Rwy’n credu hefyd bod adroddiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd wedi ymchwilio’n drylwyr iawn i’r sefyllfa gofal sylfaenol newydd sy'n datblygu yn fy etholaeth i, ar ôl i’r model ariannu meddygfeydd teulu ddangos o’r diwedd, pan fyddant eisiau rhoi’r gorau iddi, y cânt ymddeol a gadael eu rhestr cleifion yno. Nodir y ganolfan gofal sylfaenol yr ydym ni’n mynd i’w chael i ddisodli dwy feddygfa ym Mhrestatyn yn adroddiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd fel y model i symud gofal sylfaenol yn ei flaen. Rwy'n gwybod y byddwch chi’n cytuno â mi ei bod yn bryd i Lywodraeth y DU edrych dros y ffin hon gydag eiddigedd ar y ffordd yr ydym ni’n cyd-drafod ac yn gwerthfawrogi ein holl staff sy'n gweithio yn y GIG. Mae'n hen bryd i Cameron a Hunt gytuno i'ch cais ac ymddiheuro’n ddiffuant o waelod calon am y niwed y maen nhw wedi ei wneud i aelodau gweithgar ac ymroddgar ein GIG yng Nghymru.
 
14:10
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, here we have the independent evidence that shows that the claims made by the Prime Minister were fallacious. It’s as simple as that. Yes, you heard my request that he should apologise; he hasn’t done it yet. But, one thing I can promise the people of Wales is that we’re not going to import the Tory’s junior doctor strike into Wales. We will treat our medical staff with respect; we will talk to them, rather than forcing contracts on them.
Wel, mae’r dystiolaeth annibynnol gennym ni yma sy'n dangos bod yr honiadau a wnaed gan y Prif Weinidog yn anghywir. Mae mor syml â hynny. Do, clywsoch fy nghais y dylai ymddiheuro; nid yw wedi gwneud hynny eto. Ond, un peth y gallaf ei addo i bobl Cymru yw nad ydym yn mynd i fewnforio streic meddygon iau y Torïaid i Gymru. Byddwn yn trin ein staff meddygol gyda pharch; byddwn yn siarad â nhw, yn hytrach na gorfodi contractau arnynt.
 
14:11
We’ll get back to the reality, shall we? The fact is that the OECD did not consider waiting times for diagnostic tests and they did not consider either waiting times for treatment. The fact is, First Minister, that if you live in Wales, you are more likely to be on a waiting list, you are more likely to wait longer for your diagnostic tests, and you are more likely to wait longer for your diagnostic treatment. It is a disgusting record for your Government to have—absolutely shameful. Why is it that people wait longer for their heart bypass operations, why is it that people wait longer for their cataract operations, their hernia operations and their hip operations—up to almost three times as long—if they live in Wales when compared to England? That is unacceptable. Those are the facts. That’s your record.
Beth am ddod yn ôl i realiti, ie? Y ffaith yw na wnaeth y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ystyried amseroedd aros ar gyfer profion diagnostig ac ni wnaethant ystyried amseroedd aros am driniaeth ychwaith. Y ffaith yw, Brif Weinidog, os ydych chi’n byw yng Nghymru, rydych chi’n fwy tebygol o fod ar restr aros, rydych chi’n fwy tebygol o aros yn hwy am eich profion diagnostig, ac rydych chi’n fwy tebygol o aros yn hwy am eich triniaeth ddiagnostig. Mae'n hanes gwarthus i'ch Llywodraeth—cwbl gywilyddus. Pam mae pobl yn aros yn hwy am eu llawdriniaethau dargyfeiriol ar y galon, pam mae pobl yn aros yn hwy am eu llawdriniaethau cataract, eu llawdriniaethau torgest a’u llawdriniaethau ar y glun—hyd at bron i dair gwaith cyn hired—os ydynt yn byw yng Nghymru o’i gymharu â Lloegr? Mae hynny'n annerbyniol. Dyna'r ffeithiau. Dyna eich hanes.
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He always gets high pitched when he’s desperate. Have you noticed that about him, about the Member for Clwyd West?
Mae ei lais bob amser yn codi'n uchel pan fo pethau wedi mynd i'r pen. A ydych chi wedi sylwi hynny amdano, am yr Aelod dros Orllewin Clwyd?
 
14:11
Defend it. Come on—
Amddiffynnwch ef. Dewch yn eich blaen—
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Let me remind him—
Gadewch i mi ei atgoffa—
 
14:11
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Darren Millar, there is no need to shout in this Chamber, particularly when you’re sitting down—and that includes you, Andrew R.T. Davies. Please, just stop. First Minister.
Darren Millar, nid oes angen i weiddi yn y Siambr hon, yn enwedig pan fyddwch chi’n eistedd i lawr—ac mae hynny'n eich cynnwys chithau, Andrew R.T. Davies. Rhowch gorau iddi, os gwelwch yn dda. Brif Weinidog.
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, Llywydd, I suppose it makes a difference from shouting at each other, which is what we’ve seen in the past few days. The reality of the situation is this—this is what the OECD report actually said:
Wel, Lywydd, mae'n debyg ei fod yn wahanol i weiddi ar ei gilydd, sef yr hyn yr ydym ni wedi ei weld yn y diwrnodau diwethaf. Y gwir am y sefyllfa yw hyn—dyma ddywedodd adroddiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd mewn gwirionedd:
 
‘“quality” is at the heart of the Welsh health system’,
mae “ansawdd” wrth wraidd system iechyd Cymru,
 
and the importance of high-quality and patient-centred care is given a high-level priority.
a rhoddir blaenoriaeth lefel uchel i bwysigrwydd gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf.
 
‘Continuously improving the quality of care is a deeply established and widely shared commitment in the Welsh health system...A clear effort has been made in Wales to use patient concerns and complaints to help improve quality of care.’
Mae gwella ansawdd gofal yn ymrwymiad sydd wedi’i sefydlu’n ddwfn ac a rennir yn eang yn system iechyd Cymru...Gwnaed ymdrech amlwg yng Nghymru i ddefnyddio pryderon a chwynion cleifion i helpu i wella ansawdd gofal.
 
It states that Wales is ahead in securely linking individuals’ health and social care data and is actively using some quality indicators; that the commitment by staff and the public to the values of the NHS in Wales seem strong; and that a good range of health system information, including on quality, is systematically collected in Wales.
Mae'n datgan bod Cymru ar y blaen o ran cysylltu data iechyd a gofal cymdeithasol unigolion yn ddiogel ac yn defnyddio rhai dangosyddion ansawdd yn ymarferol; bod yr ymrwymiad gan staff a'r cyhoedd i werthoedd y GIG yng Nghymru yn ymddangos yn gryf; a bod ystod dda o wybodaeth system iechyd, gan gynnwys am ansawdd, yn cael ei chasglu’n systematig yng Nghymru.
 
14:12
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Darren Millar, will you listen to the answer? First Minister.
Darren Millar, a wnewch chi wrando ar yr ateb? Brif Weinidog.
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It states that the introduction of a three-year planning cycle for the Welsh NHS is a step forward from yearly budget cycles; the creation of primary care clusters has the potential to be an important resource in Wales; Wales has a rich quality-monitoring and improvement architecture; the 1,000 Lives campaign has been a successful way of fostering a culture of quality improvement; the Wales surgical materials testing laboratory is an interesting model for other OECD countries. I could go on. We spend more on health in Wales per head than England does, and that’s why the party opposite is so desperate and shrill with their comments.
Mae'n datgan bod cyflwyno cylch cynllunio tair blynedd ar gyfer y GIG yng Nghymru yn gam ymlaen o gylchoedd cyllideb blynyddol; bod gan y cam o greu clystyrau gofal sylfaenol y potensial o fod yn adnodd pwysig yng Nghymru; bod gan Gymru bensaernïaeth monitro a gwella ansawdd gyfoethog; bod yr ymgyrch 1,000 o Fywydau wedi bod yn ffordd lwyddiannus o feithrin diwylliant o wella ansawdd; bod labordy profi deunyddiau llawfeddygol Cymru yn fodel diddorol ar gyfer gwledydd eraill y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Gallwn barhau. Rydym ni’n gwario mwy ar iechyd yng Nghymru fesul pen nag y mae Lloegr, a dyna pam y mae'r blaid gyferbyn mor anobeithiol a gwichlyd gyda'u sylwadau.
 
14:13
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Yes, First Minister, you do spend more per capita perhaps on health in Wales than any other nation, but according to the OECD report, no consistent picture emerges of one of the United Kingdom’s four health systems performing better than the others, and that’s not including, of course, waiting times, as Darren Millar has said. Well, clearly, in terms of health budgets, size isn’t everything. Why does your Government, by your own logic, get a worse return on investment in terms of patient outcomes and experience against money invested in the health service than any other part of the UK?
Ydych, Brif Weinidog, rydych chi yn gwario mwy fesul pen efallai ar iechyd yng Nghymru nag unrhyw wlad arall, ond yn ôl adroddiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, nid oes unrhyw ddarlun cyson yn dod i'r amlwg bod unrhyw un o bedair system iechyd y Deyrnas Unedig yn perfformio'n well na'r lleill, ac nid yw hynny'n cynnwys, wrth gwrs, amseroedd aros, fel y mae Darren Millar wedi dweud. Wel, yn amlwg, o ran cyllidebau iechyd, nid maint yw popeth. Pam mae eich Llywodraeth chi, yn ôl eich rhesymeg eich hun, yn cael llai o'ch buddsoddiad o ran canlyniadau a phrofiad cleifion yn erbyn arian a fuddsoddir yn y gwasanaeth iechyd nag mewn unrhyw ran arall o'r DU?
 
14:14
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If she looks at the report, she will see that there are areas where the Welsh NHS does better than the English NHS, and there are areas where the converse is true—that’s correct—and those are the areas where there needs to be improvement. But, what we do know is that, when it comes to waiting times, England is massaging its figures. People ask me what the evidence for that is, and I’ll say it: BBC Radio 5 found that when it came to A&E waiting times of more than 12 hours, the official figure was a few thousand, but the actual figure was 124,000. Why? Because England counts its walk-in centres as A&E centres and, of course, we don’t have walk-in centres in Wales. It’s an easy way to present your figures if you have that figure. One thing I can promise Members in this Chamber is we will never reduce health spend per head in Wales to the levels that they are under the Tories in England.
Os gwnaiff hi edrych ar yr adroddiad, bydd yn gweld bod meysydd lle mae GIG Cymru yn gwneud yn well na GIG Lloegr, a cheir meysydd lle mae'r gwrthwyneb yn wir—mae hynny'n gywir—a dyna’r meysydd lle mae angen gwelliant. Ond, yr hyn yr ydym ni’n ei wybod yw pan ddaw i amseroedd aros, bod Lloegr yn tylino ei ffigurau. Mae pobl yn gofyn i mi beth yw’r dystiolaeth o hynny, ac mi wnaf ddweud: canfu BBC Radio 5, pan roedd yn dod i amseroedd aros Damweiniau ac Achosion Brys o fwy na 12 awr, mai ychydig filoedd oedd y ffigur swyddogol, ond mai 124,000 oedd y ffigur go iawn. Pam? Oherwydd bod Lloegr yn cyfrif ei chanolfannau galw i mewn fel canolfannau damweiniau ac achosion brys ac, wrth gwrs, nid oes gennym ni ganolfannau galw i mewn yng Nghymru. Mae'n ffordd hawdd o gyflwyno eich ffigurau os yw’r ffigur hwnnw gennych. Un peth y gallaf ei addo i'r Aelodau yn y Siambr hon yw na fyddwn fyth yn lleihau gwariant fesul pen ar iechyd yng Nghymru i'r lefelau y maen nhw o dan y Torïaid yn Lloegr.
 
Darpariaeth Addysg (Brycheiniog a Sir Faesyfed)
Education Provision (Brecon and Radnorshire)
 
14:15
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarpariaeth addysg Brycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)2726(FM)
7. Will the First Minister make a statement on education provision in Brecon and Radnorshire? OAQ(4)2726(FM)
 
14:15
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, provision of education in this area is the responsibility of the local authority. It has to decide how many and what type of schools should be provided and ensure, with the regional consortium, that these are able to provide the best possible outcomes for pupils.
Gwnaf, cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw darparu addysg yn yr ardal hon. Mae'n rhaid iddo benderfynu faint a pha fath o ysgolion y dylid eu darparu a sicrhau, gyda'r consortiwm rhanbarthol, y gall y rhain ddarparu'r canlyniadau gorau posibl ar gyfer disgyblion.
 
14:15
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you very much, First Minister. I’m sure you are aware that hundreds, literally hundreds, of people gathered outside county hall in Llandrindod Wells this morning to protest at the proposals being put forward by the council with regard to the reorganisation of secondary schools in both Breconshire and Radnorshire. First Minister, it grieves me to say this, but I think the people of my constituency have lost all confidence in the ability of the cabinet of Powys County Council to successfully plan for the future of education in that part of the county, and their question to me this morning was, ‘What is the Welsh Government going to do about it?’ There is no evidence to suggest that the plans put forward will improve the educational output for the county and for the children but there is plenty of evidence that the county’s proposals are setting community against community and are, potentially, setting language against language. Would you agree with me that is no way to recruit and retain the best teaching staff in the county and it is no way to inspire the young people of Brecon and Radnorshire to achieve in their schools?
Diolch yn fawr iawn, Brif Weinidog. Rwy'n siŵr eich bod yn ymwybodol bod cannoedd, cannoedd yn llythrennol, o bobl wedi ymgynnull y tu allan i neuadd y sir yn Llandrindod y bore yma i brotestio yn erbyn y cynigion sy'n cael eu cyflwyno gan y cyngor o ran ad-drefnu ysgolion uwchradd yn Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed. Brif Weinidog, mae'n ofid i mi ddweud hyn, ond rwy’n meddwl bod pobl fy etholaeth i wedi colli pob hyder yng ngallu cabinet Cyngor Sir Powys i gynllunio'n llwyddiannus ar gyfer dyfodol addysg yn y rhan honno o'r sir, a’u cwestiwn i mi y bore yma oedd, 'Beth mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'w wneud am y peth?' Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y bydd y cynlluniau a gyflwynwyd yn gwella'r allbwn addysgol ar gyfer y sir nac ar gyfer y plant, ond mae digon o dystiolaeth bod cynigion y sir yn gosod cymuned yn erbyn cymuned ac, o bosibl, yn gosod iaith yn erbyn iaith. A fyddech chi’n cytuno â mi nad yw honno’n unrhyw ffordd o recriwtio a chadw'r staff addysgu gorau yn y sir ac nad yw'n unrhyw ffordd o ysbrydoli pobl ifanc Brycheiniog a Sir Faesyfed i lwyddo yn eu hysgolion?
 
14:16
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member represents the case made by her constituents powerfully. She’ll understand that Welsh Ministers can’t comment on individual reorganisation proposals but it stands to reason that, where there are fresh proposals, there’s as much consultation as possible, where the views of the public are taken into account, and that decisions are based entirely on what is best for children. She’s made the point that she’s concerned that language is being set against language, community against community. That does concern me greatly and I think it’s hugely important that Powys is able to reconcile those issues and to provide an education system that commands the support of parents—it is their decision at the end of the day—and, of course, that takes into account the views of parents.
Mae'r Aelod yn cynrychioli’r achos a gyflwynwyd gan ei hetholwyr yn rymus. Bydd hi'n deall na all Gweinidogion Cymru wneud sylwadau ar gynigion ad-drefnu unigol ond mae'n sefyll i reswm, lle ceir cynigion newydd, bod cymaint o ymgynghori â phosibl, lle cymerir safbwyntiau’r cyhoedd i ystyriaeth, a bod penderfyniadau’n gwbl seiliedig ar yr hyn sydd orau i blant. Mae hi wedi gwneud y pwynt ei bod yn poeni bod iaith yn cael ei gosod yn erbyn iaith, cymuned yn erbyn cymuned. Mae hynny'n peri gofid mawr i mi ac rwy'n credu ei bod yn hynod bwysig fod Powys yn gallu datrys y problemau hynny a darparu system addysg sy'n ennyn cefnogaeth rhieni—eu penderfyniad nhw yw hwn yn y pen draw—ac, wrth gwrs, mae hynny’n cymryd safbwyntiau rhieni i ystyriaeth.
 
14:17
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister.
Diolch yn fawr, Brif Weinidog.
 
14:17
Cwestiwn Brys: Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr
Urgent Question: Betsi Cadwaladr University Local Health Board
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I have accepted an urgent question under Standing Order 12.66, and I call on Llyr Gruffydd to ask the question. Llyr Gruffydd.
Rwyf wedi derbyn cwestiwn brys o dan Reol Sefydlog 12.66, a galwaf ar Llyr Gruffydd i ofyn y cwestiwn. Llyr Gruffydd.
 
14:17
A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gwasanaethau dan bwysau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? EAQ(4)0694(HSS)
Will the Minister make a statement on emergency pressures at Betsi Cadwaladr University Health Board? EAQ(4)0694(HSS)
 
14:17
Vaughan GethingBywgraffiadBiographyY Dirprwy Weinidog Iechyd / The Deputy Minister