Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
15/03/2016
Cynnwys Contents 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog 1. Questions to the First Minister 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 2. Business Statement and Announcement 3. Datganiad: Y Cynllun Addasiadau Gwell 3. Statement: The Enhanced Adaptation System 4. Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016 4. The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 2016 5. Rheoliadau Sgorio Hylendid Bwyd (Hyrwyddo Sgoriau Hylendid Bwyd) (Cymru) 2016 5. The Food Hygiene Rating (Promotion of Food Hygiene Rating) (Wales) Regulations 2016 6. Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar gyfer Bil Menter y DU mewn perthynas â Darpariaethau Cod Rheoleiddwyr ac Awdurdod Sylfaenol 6. Supplementary Legislative Consent Memorandum (Memorandum No. 3) for the UK Enterprise Bill in relation to Regulators’ Code and Primary Authority Provisions 7. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandum Rhif 4) ar gyfer y Darpariaethau ym Mil Menter y DU sy’n ymwneud â Swyddi Sector Cyhoeddus: Cyfyngu ar Daliadau Ymadael 7. Supplementary Legislative Consent Motion (Memorandum No. 4) on the UK Enterprise Bill Provisions relating to Public Sector Employment: Restriction on Exit Payments 8. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil Tai a Chynllunio y DU sy’n ymwneud â Darpariaethau Prynu Gorfodol ac Ati 8. Supplementary Legislative Consent Motion on the UK Housing and Planning Bill relating to Compulsory Purchase Provisions Et Cetera 9. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Darpariaethau ym Mil Menter y DU mewn perthynas â Rhannu Data ar gyfer Prentisiaethau 9. Supplementary Legislative Consent Motion on the UK Enterprise Bill Provisions in relation to Data Sharing for Apprenticeships 10. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Darpariaethau ym Mil Mewnfudo’r DU mewn perthynas â Gofynion yr Iaith Gymraeg ar gyfer Gweithwyr yn y Sector Cyhoeddus 10. Legislative Consent Motion on the UK Immigration Bill Provisions relating to Welsh Language Requirements for Public Sector Workers 11., 12., 13., 14. & 15. Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) (Rhif 2) 2016, Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 3) 2016, Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 4) 2016, Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 5) 2016, a Gorchymyn Mesur y Gymraeg 11., 12., 13., 14. & 15. The Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Amendment of Schedule 6) (No. 2) Order 2016, The Welsh Language Standards (No. 3) Regulations 2016, The Welsh Language Standards (No. 4) Regulations 2016, The Welsh Language Standards (No. 5) Regulations 16. Dadl ar y Cynllun Addasu Tai 16. Debate on the Housing Adaptation Scheme 17. Cyfnod Pleidleisio 17. Voting Time 14 Mawrth 2016: Neges Diwrnod y Gymanwlad gan Ei Mawrhydi Y Frenhines, Pennaeth y Gymanwlad 14 March 2016: Commonwealth Day Message by Her Majesty The Queen, Head of the Commonwealth
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister, and question 1 is Kirsty Williams.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw’r eitem gyntaf y prynhawn yma, a daw cwestiwn 1 gan Kirsty Williams.
 
Safonau Addysg (Brycheiniog a Sir Faesyfed)
Educational Standards (Brecon and Radnorshire)
 
13:30
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am safonau addysg ym Mrycheiniog a sir Faesyfed? OAQ(4)2786(FM)
1. Will the First Minister make a statement on educational standards in Brecon and Radnorshire? OAQ(4)2786(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Education standards in the area, in common with standards in Wales as a whole, present an improving picture. This includes, at national and local level, an improvement in the key stage 4, level 2 inclusive results.
Mae safonau addysg yn yr ardal, yn gyffredin â safonau yng Nghymru yn ei chyfanrwydd, yn cyflwyno darlun sy’n gwella. Mae hyn yn cynnwys, ar lefel genedlaethol a lleol, gwelliant i ganlyniadau cyfnod allweddol 4, gan gynnwys lefel 2.
 
13:30
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Can I thank the First Minister for that answer? First Minister, on many occasions, you’ve said in this Chamber that schools that are providing a good standard of education should not be closed, and, as you’ve just said yourself, there are improvements in standards of education in Brecon and Radnorshire. Therefore, will you agree with me that Powys County Council’s ill-conceived plans to close a number of small rural primary schools, and amalgamate and potentially close some of our high schools, will do nothing to improve the educational attainment levels of people in Brecon and Radnorshire? I know many of my constituents have already written to you on this subject and are looking to the Welsh Government to intervene, if possible. What can you say to those parents who have written to you concerned that, rather than improving educational outcomes in Brecon and Radnor, the plans by the council will actually make things worse?
A gaf i ddiolch i'r Prif Weinidog am yr ateb yna? Brif Weinidog, ar sawl achlysur, rydych chi wedi dweud yn y Siambr hon na ddylai ysgolion sy’n darparu safon dda o addysg gael eu cau, ac, fel yr ydych chi newydd ddweud eich hun, ceir gwelliannau i safonau addysg ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed. Felly, a wnewch chi gytuno â mi y bydd cynlluniau annoeth Cyngor Sir Powys i gau nifer o ysgolion cynradd bach gwledig, ac uno ac o bosibl cau rhai o'n hysgolion uwchradd, yn gwneud dim i wella lefelau cyrhaeddiad addysgol pobl ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? Gwn fod llawer o’m hetholwyr eisoes wedi ysgrifennu atoch ar y pwnc hwn ac yn gobeithio y bydd Lywodraeth Cymru yn ymyrryd, os oes modd. Beth allwch chi ei ddweud wrth y rhieni hynny sydd wedi ysgrifennu atoch yn pryderu y bydd y cynlluniau hyn, yn hytrach na gwella canlyniadau addysgol ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, yn gwneud pethau'n waeth mewn gwirionedd?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, as the Member knows, these are matters for the local authority. Nevertheless, as she also knows, Welsh Ministers have a role in certain statutory circumstances, and therefore I can’t comment on any plans that may be referred to Welsh Ministers. But I know that she, over many weeks in this Chamber, has expressed the concerns of her constituents. I’ve expressed the view many times that I hoped that the local education authority would take those concerns into account. If the matter now, of course, is referred to Welsh Ministers, then these are issues that will be taken into account by the relevant Minister.
Wel, fel y mae’r Aelod yn gwybod, materion i’r awdurdod lleol yw’r rhain. Er hynny, fel y mae hi hefyd yn gwybod, mae gan Weinidogion Cymru swyddogaeth o dan rai amgylchiadau statudol penodol, ac felly ni allaf wneud sylwadau ar unrhyw gynlluniau a allai gael eu hatgyfeirio i Weinidogion Cymru. Ond gwn ei bod hi, dros nifer o wythnosau yn y Siambr hon, wedi mynegi pryderon ei hetholwyr. Rwyf wedi mynegi'r farn nifer o weithiau fy mod i wedi gobeithio y byddai'r awdurdod addysg lleol yn cymryd y pryderon hynny i ystyriaeth. Os caiff y mater nawr, wrth gwrs, ei atgyfeirio i Weinidogion Cymru, yna mae'r rhain yn faterion a fydd yn cael eu hystyried gan y Gweinidog perthnasol.
 
13:32
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Mick Antoniw on Brecon and Radnorshire.
Mick Antoniw ar Frycheiniog a Sir Faesyfed.
 
13:32
Yes. First Minister, the quality of educational standards in Brecon and Radnorshire are obviously dependent on the amount of educational funding that’s available. First Minister, on 17 November 2010, the leader of the Welsh Conservatives, when asked how much they would cut the education budget by, said, and I quote, ‘It’s about 20 per cent’. In the light of the refusal of the current leader of the Welsh Conservatives to commit to protecting the education budget, we can only assume they will cut education by 20 per cent, if they were to ever be in power. First Minister, what would be the implications for education in Wales if the Tories were ever to be elected to power?
Ie. Brif Weinidog, mae ansawdd y safonau addysgol ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed yn amlwg yn dibynnu ar faint o gyllid addysgol sydd ar gael. Brif Weinidog, ar 17 Tachwedd, 2010, dywedodd arweinydd Ceidwadwyr Cymru, pan ofynnwyd iddo o faint y byddent yn torri'r gyllideb addysg, a dyfynnaf, 'Tua 20 y cant'. Yng ngoleuni gwrthodiad arweinydd presennol Ceidwadwyr Cymru i ymrwymo i ddiogelu’r gyllideb addysg, ni allwn ond tybio y byddant yn torri addysg 20 y cant, pe bydden nhw fyth mewn grym. Brif Weinidog, beth fyddai'r goblygiadau i addysg yng Nghymru pe byddai'r Torïaid fyth yn cael eu hethol i rym?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
If there were to be a 20 per cent cut in education funding in Brecon and Radnorshire, that would have an enormously detrimental effect, as it would elsewhere in Wales, including in the constituencies that we represent. It would mean, for instance, across Wales potentially 5,000 fewer teachers, it would certainly mean fewer resources for schools, and it would certainly mean that schools would not be built in the future. And we had confirmation of this over the weekend, when the leader of the opposition said that he would not protect education spending.
Pe byddai toriad o 20 y cant i gyllid addysg ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, byddai hynny'n cael effaith niweidiol aruthrol, fel y byddai mewn mannau eraill yng Nghymru, gan gynnwys yn yr etholaethau yr ydym ni’n eu cynrychioli. Byddai'n golygu, er enghraifft, 5,000 yn llai o athrawon ar draws Gymru o bosibl, byddai'n sicr yn golygu llai o adnoddau i ysgolion, a byddai'n sicr yn golygu na fyddai ysgolion yn cael eu hadeiladu yn y dyfodol. A chawsom gadarnhad o hyn dros y penwythnos, pan ddywedodd arweinydd yr wrthblaid na fyddai'n diogelu gwariant ar addysg.
 
13:32
William PowellBywgraffiadBiography
In accordance with the Members’ register of interests, I should declare that I am both a member of Powys County Council, but also a governor, and indeed back in the day a former head boy of one of the schools that’s threatened with closure. [Interruption.]
Yn unol â chofrestr buddiannau’r Aelodau, dylwn ddatgan fy mod i’n aelod o Gyngor Sir Powys, ond hefyd yn llywodraethwr, ac ers talwm yn wir, yn brif fachgen un o’r ysgolion sydd o dan fygythiad o gau. [Torri ar draws.]
 
13:33
Aelod Cynulliad / An Assembly Member
Pre-war. [Laughter.]
Cyn y rhyfel. [Chwerthin.]
 
13:33
William PowellBywgraffiadBiography
Oh, absolutely. First Minister, I’m acutely aware of the current concern in Brecon and Radnorshire around the school reorganisation proposals. One particular issue that’s widely raised by concerned members of the community is the perceived remoteness of cabinet decision making, and this is also mirrored elsewhere in my region, in Pembrokeshire, with current issues that are coming forward. First Minister, would you agree with me that it would serve greatly the cause of transparency if the leaders of local authorities faced with such decisions were to desist from the practice of holding informal, unminuted cabinet meetings ahead of formal business sessions, so as to give communities affected greater confidence of the transparency of the decisions that are arrived at?
O, yn sicr. Brif Weinidog, rwy'n ymwybodol iawn o'r pryder ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed ar hyn o bryd ynghylch y cynigion ad-drefnu ysgolion. Un mater penodol sy’n cael ei godi’n eang gan aelodau pryderus o'r gymuned yw arwahanrwydd tybiedig proses gwneud penderfyniadau’r cabinet, a chaiff hyn hefyd ei adlewyrchu mewn mannau eraill yn fy rhanbarth i, yn Sir Benfro, gyda materion presennol sy’n dod i’r amlwg. Brif Weinidog, a fyddech chi’n cytuno â mi y byddai o fudd mawr i achos tryloywder pe byddai arweinwyr awdurdodau lleol sy'n wynebu penderfyniadau o'r fath yn ymatal rhag yr arfer o gynnal cyfarfodydd cabinet anffurfiol, heb eu cofnodi cyn sesiynau busnes ffurfiol, er mwyn rhoi mwy o hyder i’r cymunedau yr effeithir arnynt am dryloywder y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I think transparency’s absolutely crucial. It’s important that, where people see decisions being made—even if they disagree with those decisions—they understand how those decisions came about, and the reasoning behind those decisions. I’m not aware of what process was followed in Powys on this occasion, but, clearly, I am aware—as the Member has pointed out, and, indeed, the leader of the Liberal Democrats—that this is a particularly controversial issue in Brecon and Radnor.
Rwy'n credu bod tryloywder yn gwbl hanfodol. Mae'n bwysig, lle mae pobl yn gweld penderfyniadau'n cael eu gwneud—hyd yn oed os byddant yn anghytuno â’r penderfyniadau hynny—eu bod yn deall sut y gwnaed y penderfyniadau hynny, a'r rhesymeg sy’n sail i’r penderfyniadau hynny. Nid wyf yn gwybod pa broses a ddilynwyd ym Mhowys y tro hwn, ond, yn amlwg, rwy’n ymwybodol—fel y mae’r Aelod wedi ei nodi, ac, yn wir, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol—bod hwn yn fater arbennig o ddadleuol ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed.
 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl (De Cymru)
Mental Health Services (South Wales)
 
13:35
2. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau iechyd meddwl yn ne Cymru? OAQ(4)2778(FM)
2. What plans does the Welsh Government have to improve mental health services in south Wales? OAQ(4)2778(FM)
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, one of the Government’s priorities is to improve the mental health and wellbeing of people right across Wales, and services have been improved through increased funding within the ring fence every year throughout this Assembly term, with over £15 million of additional funding this year.
Wel, un o flaenoriaethau'r Llywodraeth yw gwella iechyd meddwl a lles pobl ledled Cymru, ac mae gwasanaethau wedi eu gwella trwy gynyddu cyllid yn y clustnodiad bob blwyddyn trwy gydol tymor y Cynulliad hwn, gyda dros £15 miliwn o gyllid ychwanegol eleni.
 
13:35
I thank the First Minister for that response. I’m sure the First Minister is aware that Whitchurch Hospital is closing its doors at the end of this month after 108 years providing mental health services for Cardiff and the surrounding areas. So, it really is the end of an era. Does the First Minister agree that the new mental health services—the building provided at Llandough hospital—are absolutely outstanding but will he also acknowledge the good work that has been done in Whitchurch by the staff over many years for people with mental health problems?
Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. Rwy'n siŵr bod y Prif Weinidog yn ymwybodol bod Ysbyty'r Eglwys Newydd yn cau ei ddrysau ddiwedd y mis hwn ar ôl 108 mlynedd o ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer Caerdydd a'r cyffiniau. Felly, mae wir yn ddiwedd cyfnod. A yw'r Prif Weinidog yn cytuno bod y gwasanaethau iechyd meddwl newydd—yr adeilad a ddarparwyd yn ysbyty Llandochau—yn gwbl ragorol ond a wnaiff e hefyd gydnabod y gwaith da sydd wedi ei wneud yn yr Eglwys Newydd gan y staff dros flynyddoedd lawer ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m more than happy to join the Member in the praise that she has for the staff, both present and past. Whitchurch has served the city of Cardiff since 1908 but it’s time, of course, to ensure that the facilities that we provide for people with mental health problems are state-of-the-art. That’s why, of course, we see the investment in Hafan y Coed at Llandough. It’s a £88 million investment and, of course, it is a facility that will provide the best level of care possible for those who require assistance with their mental health.
Rwy'n fwy na pharod i ymuno â'r Aelod yn y ganmoliaeth sydd ganddi i'r staff, yn y presennol a'r gorffennol. Mae’r Eglwys Newydd wedi gwasanaethu dinas Caerdydd ers 1908, ond mae'n bryd, wrth gwrs, sicrhau bod y cyfleusterau yr ydym yn eu darparu i bobl â phroblemau iechyd meddwl yn cynnig y dechnoleg ddiweddaraf. Dyna pam, wrth gwrs, yr ydym ni’n gweld y buddsoddiad yn Hafan y Coed yn Llandochau. Mae'n fuddsoddiad o £88 miliwn ac, wrth gwrs, mae’n gyfleuster a fydd yn darparu'r lefel gorau bosibl o ofal i’r rhai sydd angen cymorth gyda'u hiechyd meddwl.
 
13:36
Minister, mental health services obviously need to evolve as practice and knowledge change. However, I am concerned that vulnerable people are being caught between understaffed resources and policy changes, whether it’s people with severe and enduring mental health illnesses like two of my constituents, one of whom has to go to be in a hospital 200 miles away from that person’s home, and another 150 miles away, or whether it’s people like the Avenue centre users in Tenby, who have severe mental and physical disabilities. The concern that is echoed to me by health professionals or mental health professionals and the families of these kinds of people is that they don’t believe the services are being holistic enough, and it would appear that people are being bent to fit the new policies that come through and the new Acts, rather than those policies being adapted to suit their particular vulnerable requirements. First Minister, what can your Government do to ensure that there are speedy and effective changes to ensure that some of these more vulnerable people really do have tailored packages that best suit them and their families?
Weinidog, mae’n amlwg bod angen i wasanaethau iechyd meddwl esblygu wrth i arfer a gwybodaeth newid. Fodd bynnag, rwy’n pryderu bod pobl agored i niwed yn cael eu dal rhwng adnoddau sy’n brin o staff a newidiadau polisi, boed nhw'n bobl â salwch iechyd meddwl difrifol a pharhaus fel dau o’m hetholwyr, y mae’n rhaid i un ohonynt fynd i fod mewn ysbyty 200 milltir i ffwrdd o gartref yr unigolyn hwnnw, ac un arall 150 milltir i ffwrdd, neu boed nhw'n bobl fel defnyddwyr canolfan Avenue yn Ninbych-y-pysgod, sydd ag anableddau meddyliol a chorfforol difrifol. Y pryder sy'n cael ei adleisio i mi gan weithwyr iechyd proffesiynol neu weithwyr iechyd meddwl proffesiynol a theuluoedd y mathau hyn o bobl yw nad ydynt yn credu bod y gwasanaethau’n bod yn ddigon cyfannol, ac mae'n ymddangos bod pobl yn cael eu plygu i gyd-fynd â'r polisïau newydd sy'n dod drwyddo a’r Deddfau newydd, yn hytrach na bod y polisïau hynny’n cael eu haddasu i gyd-fynd â’u gofynion agored i niwed penodol. Brif Weinidog, beth all eich Llywodraeth ei wneud i sicrhau y bydd newidiadau cyflym ac effeithiol i sicrhau bod rhai o'r bobl fwy agored i niwed hyn wir yn cael pecynnau wedi'u teilwra sy'n gweddu orau iddyn nhw a'u teuluoedd?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, we, of course, have increased the budget for mental health services. The total spend this year is 600 million, up from 510 million in 2010-11 and, of course, the Member will be aware of an additional £7.65 million a year to improve and develop specialist child and adolescent mental health services. That’s a 17 per cent increase in CAMHS spread across primary and secondary care. We’ve also announced a further £30 million of additional funding for older people. That is a substantial injection of resources and we would, of course, expect the service to wrap around the individual rather, as she has pointed out, than for the individual to be made to fit the service. That is not the sort of service that we would see local health boards providing; we expect the service to be tailored, as far as possible, to the individual.
Wel, rydym ni, wrth gwrs, wedi cynyddu'r gyllideb ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl. 600 miliwn yw’r cyfanswm a wariwyd eleni, i fyny o 510 miliwn yn 2010-11 ac, wrth gwrs, bydd yr Aelod yn ymwybodol o £7.65 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol i wella a datblygu gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed arbenigol. Mae hynny’n gynnydd o 17 y cant mewn CAMHS ar draws gofal sylfaenol ac eilaidd. Rydym ni hefyd wedi cyhoeddi £30 miliwn arall o gyllid ychwanegol ar gyfer pobl hŷn. Mae hynny'n gyfraniad sylweddol o adnoddau a byddem, wrth gwrs, yn disgwyl i'r gwasanaeth gofleidio o amgylch yr unigolyn yn hytrach na’r unigolyn, fel y dywedodd, yn cael ei wneud i gyd-fynd â'r gwasanaeth. Nid dyna’r math o wasanaeth y byddem yn dymuno gweld byrddau iechyd lleol yn ei ddarparu; rydym yn disgwyl i'r gwasanaeth gael ei deilwra, cyn belled â phosibl, i'r unigolyn.
 
13:38
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
First Minister, I was grateful for the health Minister’s measured response to the mental health debate held last week. However, there was no specific commitment to improving support services and advice and information for families. I wonder, given how important it is, would you look at making that commitment to look at best practice across the UK and assess the support that is available for people who are either caring for someone with mental ill health or concerned about someone in their family who is showing signs of mental distress but they don’t know where to go to for help or support.
Brif Weinidog, roeddwn i’n ddiolchgar am ymateb pwyllog y Gweinidog iechyd i’r ddadl iechyd meddwl a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw ymrwymiad penodol i wella gwasanaethau cymorth a chyngor a gwybodaeth i deuluoedd. Tybed, o ystyried pa mor bwysig yw hyn, a wnewch chi ystyried gwneud yr ymrwymiad hwnnw i edrych ar arfer gorau ledled y DU ac asesu'r cymorth sydd ar gael i bobl sydd naill ai'n gofalu am rywun â salwch meddwl neu’n bryderus am rywun yn eu teulu sy'n dangos arwyddion o drallod meddwl, ond nad ydynt yn gwybod ble i fynd i gael cymorth neu gefnogaeth.
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
This is one of the reasons, of course, why we’ve substantially increased the funding for CAMHS, because we know that CAMHS has been a service where there’s been a great deal of demand and we know that, for many parents, where they have, quite often, adolescent children who are displaying signs that are difficult for parents to control, CAMHS is the place that they will get referred to and, in terms of the money we’ve provided for CAMHS, that money will—for example, £2.7 million of it will go to improving CAMHS’s ability to respond out of hours and at times of crisis. What is absolutely crucial is that where, perhaps late in the evening, there is an issue that a carer or a parent can’t deal with, that support is available at a time that’s needed for the individual—the child or young person—and also for the carer or parent, and, in that way, of course, the support for families both within hours and out of hours is improved.
Mae hwn yn un o'r rhesymau, wrth gwrs, pam yr ydym ni wedi cynyddu'n sylweddol y cyllid ar gyfer CAMHS, gan ein bod yn gwybod bod CAMHS wedi bod yn wasanaeth lle bu llawer iawn o alw a gwyddom, i lawer o rieni, pan fo ganddynt, yn aml iawn, blant ifanc sy'n dangos arwyddion y mae’n anodd i rieni eu rheoli, mai CAMHS yw'r lle y byddant yn cael eu hatgyfeirio iddo ac, o ran yr arian yr ydym ni wedi ei ddarparu ar gyfer CAMHS, bydd yr arian hwnnw—bydd £2.7 miliwn ohono’n mynd i wella gallu CAMHS i ymateb y tu allan i oriau ac ar adegau o argyfwng, er enghraifft. Yr hyn sy'n gwbl hanfodol pan geir, efallai yn hwyr fin nos, problem na all gofalwr neu riant ymdrin â hi, yw bod cymorth ar gael ar adeg y mae ei angen ar gyfer yr unigolyn—y plentyn neu'r unigolyn ifanc—a hefyd i’r gofalwr neu’r rhiant, ac, felly, wrth gwrs, bydd y cymorth i deuluoedd yn ystod ac y tu allan i oriau arferol yn cael ei wella.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:39
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders and, first this afternoon, the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, last week, I asked you about the M4 relief road and you said that, yes, it was a commitment of yours to build the M4 relief road. Last week, we also had a report that came out that clearly indicated there had been a considerable uplift in the cost of building such a road, especially the black route, which was identified as this Government’s preferred option. Can you explain why your initial comments before Christmas indicated it would be built for considerably less than £1 billion, and now a Government report is indicating that the actual build cost is £1.1 billion?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, yr wythnos diwethaf, gofynnais i chi am ffordd liniaru'r M4 a dywedasoch ydy, mae adeiladu ffordd liniaru'r M4 yn un o’ch ymrwymiadau. Yr wythnos diwethaf, cawsom adroddiad a gyhoeddwyd hefyd a oedd yn nodi'n eglur y bu cynnydd sylweddol i’r gost o adeiladu ffordd o'r fath, yn enwedig y llwybr du, a nodwyd fel y dewis a ffefrir gan y Llywodraeth hon. A allwch chi egluro pam roedd eich sylwadau gwreiddiol cyn y Nadolig yn awgrymu y byddai'n cael ei hadeiladu am swm sylweddol is nag £1 biliwn, a bod adroddiad gan y Llywodraeth yn nodi erbyn hyn mai £1.1 biliwn yw’r gost wirioneddol?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, there’s a £147 million contingency within that figure, which we intend to squeeze, of course, as far as possible. There has been a change at the eastern end of the proposal, where an enhanced junction at the M48 is going to be remodelled. That has increased the cost by £60 million. However, that’s been as a result of public requests for better connectivity. There’s also the inclusion of an additional cycle bridge over the proposed motorway to the west of Newport to facilitate the Newport to Cardiff ‘super cycleway’, as well as work on the Duffryn rail tunnel. So, these are issues that have arisen during the course of the scheme. Now, from our perspective, we wish to see an M4 relief road being built. It’s true to say our preferred route is the black route, but, of course, we are willing to examine other options should they prove feasible. Thus far, it’s been difficult to see how they can be as effective as the black route, but there is a statutory process that will need to be followed here. But what is absolutely true is the problem will not go away. It’s a major problem. When we look at hosting large events at the Millennium Stadium, it is an issue that is raised with us and he and I, I think, are in the same position of wanting to see a relief road being built.
Yn gyntaf oll, ceir £147 miliwn wrth gefn yn y ffigur hwnnw, yr ydym ni’n bwriadu ei wasgu, wrth gwrs, cyn belled â phosibl. Bu newid i ben dwyreiniol y cynnig, lle mae cyffordd well wrth yr M48 yn mynd i gael ei hailfodelu. Cynyddodd hynny £60 miliwn ar y gost. Fodd bynnag, bu hynny o ganlyniad i geisiadau gan y cyhoedd am well cysylltedd. Mae pont feiciau ychwanegol dros y draffordd arfaethedig i'r gorllewin o Gasnewydd i hwyluso'r Casnewydd i hwyluso 'uwch lwybr beicio' Caerdydd wedi’i gynnwys hefyd, yn ogystal â gwaith ar dwnnel rheilffordd Dyffryn. Felly, mae'r rhain yn faterion sydd wedi codi yn ystod y cynllun. Nawr, o'n safbwynt ni, rydym ni’n dymuno gweld ffordd liniaru yn cael ei hadeiladu i'r M4. Mae'n wir dweud mai'r llwybr du yw’r llwybr yr ydym ni’n ei ffafrio, ond, wrth gwrs, rydym ni’n barod i ystyried dewisiadau eraill pe byddent yn ymarferol. Hyd yn hyn, bu’n anodd gweld sut y gallant fod mor effeithiol â’r llwybr du, ond ceir proses statudol y bydd yn rhaid ei dilyn yma. Ond yr hyn sy’n gwbl wir yw na fydd y broblem yn diflannu. Mae'n broblem fawr. Pan edrychwn ni ar gynnal digwyddiadau mawr yn Stadiwm y Mileniwm, mae'n fater sy'n cael ei godi gyda ni ac mae ef a minnau, rwy’n meddwl, o’r un safbwynt o fod eisiau gweld ffordd liniaru yn cael ei hadeiladu.
 
13:41
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister. Many people will be concerned by the considerable extent of the numbers that are being talked about and the sudden £300 million difference between, obviously, figures that had been bandied around by yourself, and now this report, confirming a £1.1 billion price tag to this delivery. But one thing is clear, and I agree entirely with you, the situation around Newport cannot continue, and there is a desperate need for an M4 relief road. Do you agree with me that it will be incumbent on whichever Government is formed here after 5 May to have as an integral part of its transport strategy the delivery of the M4 relief road within its term of office here in the fifth Assembly?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Bydd llawer o bobl yn pryderu at faint sylweddol y rhifau sy’n cael eu trafod a'r gwahaniaeth sydyn o £300 miliwn rhwng, yn amlwg, ffigurau y soniwyd amdanynt gennych chi eich hun, a nawr yr adroddiad hwn, yn cadarnhau pris darparu o £1.1 biliwn. Ond mae un peth yn eglur, ac rwy’n cytuno'n llwyr â chi, ni all y sefyllfa o gwmpas Casnewydd barhau, ac mae angen dybryd am ffordd liniaru i'r M4. A ydych chi’n cytuno â mi y bydd yn ddyletswydd ar ba bynnag Lywodraeth sy’n cael ei ffurfio yma ar ôl 5 Mai i gael y ddarpariaeth o ffordd liniaru'r M4 yn rhan annatod o’i strategaeth drafnidiaeth yn ystod ei dymor yma yn y pumed Cynulliad?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I agree with that. It is by far the most difficult traffic problem that we have on our roads. It isn’t going to improve. There is a resilience issue with the tunnels as well. I know there are those who advocate the blue route; the difficulty with the blue route to me is that it’s a dual carriageway, not a three-lane motorway, and, secondly, it affects about 4,000 houses, because it passes very close to so many houses, and some would have to be demolished. There is no easy way to resolve the problem, there is no cheap way to resolve the problem, but we do know the problem needs to be resolved.
Rwy’n cytuno â hynny. Dyma’r broblem draffig anoddaf sydd gennym ni ar ein ffyrdd o bell ffordd. Nid yw'n mynd i wella. Ceir problem o ran cydnerthedd y twneli hefyd. Gwn fod rhai sy'n dadlau dros y llwybr glas; yr anhawster gyda'r llwybr glas i mi yw ei fod yn ffordd ddeuol, nid traffordd tair lôn, ac, yn ail, mae'n effeithio ar tua 4,000 o dai, gan ei fod yn mynd yn agos iawn at gymaint o dai, a byddai’n rhaid dymchwel rhai ohonynt. Nid oes unrhyw ffordd rwydd o ddatrys y broblem, nid oes unrhyw ffordd rad o ddatrys y broblem, ond rydym ni’n gwybod bod angen datrys y broblem.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister. Presiding Officer, with your indulgence, as this is the last First Minister’s questions that I and the First Minister will engage in before the election, I would just like to pay tribute to the retiring Members who are standing down from the Assembly, from all the parties here. Whilst we might have the political theatre within this Chamber, I’m sure that you will agree with me, First Minister, that everyone does go into public life with the best intentions, whatever political affiliation they have, and, through their own ways and means, they do try and endeavour to deliver for their constituents and, indeed, in the best interests of Wales in this institution. I hope you will be able to join with me in paying tribute to my colleague William Graham who, for 17 years, has served so diligently this institution, with integrity, pride and passion, and, ultimately, has served his constituents so well. But, above all, I hope you will agree with me that, whatever happens in the election over the next six to seven weeks, in the Assembly that will convene here for the fifth Assembly, people do go into public life for the best reasons, and that is to shape and help create a better environment, a better community and a better Wales within the United Kingdom.
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Lywydd, gyda'ch goddefgarwch, gan mai dyma’r cwestiynau i'r Prif Weinidog olaf y byddaf i a'r Prif Weinidog yn cymryd rhan ydynt cyn yr etholiad, hoffwn dalu teyrnged i'r Aelodau sy'n ymddeol sy'n gadael y Cynulliad, oddi wrth yr holl bleidiau yma. Er bod gennym ni’r theatr wleidyddol yn y Siambr hon, rwy'n siŵr y byddwch chi’n cytuno â mi, Brif Weinidog, fod pawb yn mynd i mewn i fywyd cyhoeddus gyda'r bwriadau gorau, beth bynnag fo’u hymlyniad gwleidyddol, a, thrwy eu dulliau eu hunain, maen nhw’n ceisio ac yn ymdrechu i gyflawni dros eu hetholwyr ac, yn wir, er budd gorau Cymru yn y sefydliad hwn. Gobeithiaf y byddwch yn gallu ymuno â mi i dalu teyrnged i’m cyd-Aelod William Graham sydd, ers 17 mlynedd, wedi gwasanaethu’r sefydliad hwn mor ddiwyd, gydag unplygrwydd, balchder ac angerdd, ac, yn y pen draw, wedi gwasanaethu ei etholwyr mor dda. Ond, yn anad dim, rwy’n gobeithio y byddwch chi’n cytuno â mi, beth bynnag fydd yn digwydd yn yr etholiad dros y chwech i saith wythnos nesaf, yn y Cynulliad a fydd yn cynnull yma ar gyfer y pumed Cynulliad, bod pobl yn mynd i mewn i fywyd cyhoeddus am y rhesymau gorau, sef llunio a helpu i greu gwell amgylchedd, gwell cymuned a gwell Cymru o fewn y Deyrnas Unedig.
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, nobody could disagree with what the leader of the opposition has said. William Graham was one of the original 1999 group, as I was, and personally he is somebody who I will miss in this Chamber, and I’m sure I speak for many, if not all, in that regard. I was thinking only yesterday that I’ve probably gone through more than 200 First Minister’s question sessions, with about 2,000 questions that I’ve—I’ll use the phrase ‘dealt with’, and others can judge as to whether they were answered or not. [Laughter.] But, certainly, it is the case that, when somebody stands in my position, then it is hugely important to be tested—sometimes uncomfortably—on the issues of the day, and that comes back to the point that this may be theatre—he and I know that this has an element of theatre—but it has a serious element, and that is to test forensically what Government does.
Wel, ni allai neb anghytuno â'r hyn y mae arweinydd yr wrthblaid wedi ei ddweud. Roedd William Graham yn un o'r grŵp gwreiddiol ym 1999, fel yr oeddwn innau, ac yn bersonol mae'n rhywun y byddaf yn gweld colled ar ei ôl yn y Siambr hon, ac rwy'n siŵr fy mod i’n siarad dros lawer, os nad pawb, yn hynny o beth. Roeddwn i’n meddwl ddoe ddiwethaf ei bod yn bur debyg fy mod i wedi bod trwy fwy na 200 o sesiynau cwestiynau i’r Prif Weinidog, gyda thua 2,000 o gwestiynau yr wyf i wedi—fe wnaf i ddefnyddio’r ymadrodd ‘ymdrin â nhw’, a gall eraill farnu a gawsant eu hateb ai peidio. [Chwerthin.] Ond, yn sicr, mae'n wir, pan fydd rhywun yn sefyll yn fy lle i, yna mae'n bwysig iawn cael eich profi—yn anghyfforddus weithiau—ar faterion y dydd, a daw hynny yn ôl at y pwynt efallai mai theatr yw hyn—mae ef a minnau’n gwybod bod elfen o theatr i hyn—ond ceir elfen ddifrifol hefyd, sef rhoi prawf fforensig yr hun y mae’r Llywodraeth yn ei wneud.
 
13:45
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:45
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
I’d like to echo the comments of the leader of the Conservatives in wishing all the retiring Members well, and especially the three retiring Members of my group, Alun Ffred Jones, Jocelyn Davies and Rhodri Glyn Thomas. But I do wish all of you well.
Hoffwn adleisio sylwadau arweinydd y Ceidwadwyr wrth ddymuno’n dda i’r holl Aelodau sy'n ymddeol, ac yn enwedig y tri Aelod o fy ngrŵp i sy’n ymddeol, Alun Ffred Jones, Jocelyn Davies a Rhodri Glyn Thomas. Ond dymunaf yn dda i bob un ohonoch chi.
 
First Minister, when you were elected as Labour leader seven years ago, you said, and I quote,
Bri Weinidog, pan gawsoch eich ethol yn arweinydd y Blaid Lafur saith mlynedd yn ôl, dywedasoch, a dyfynnaf,
 
‘I want to be a leader for the whole of Wales…. To win back Wales, Welsh Labour has to listen and it has to learn.’
Rwyf i eisiau bod yn arweinydd i Gymru gyfan.... I ennill Cymru yn ôl, mae’n rhaid i Lafur Cymru wrando ac mae'n rhaid iddi ddysgu.
 
What has been the biggest lesson that you’ve learned in seven years as First Minister?
Beth fu’r wers fwyaf yr ydych chi wedi ei dysgu mewn saith mlynedd fel Prif Weinidog?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The lesson you soon learn as a Minister is that things can’t be done as quickly as you would want on occasion. And she asks—. I wondered whether this question would come. My answer is that, for example, back in 2011 it took longer than we would have expected to start the legislative programme; it was a bigger undertaking, I think, than was realised at the time. Since then, of course, those issues have been resolved, and the Assembly has certainly risen to the task of producing sound legislation that’s been well scrutinised—and 24 Acts in that time. That’s a significant achievement in a very short space of time. But, yes, I think it was difficult at the beginning in 2011 to actually get the legislative programme up and running as quickly as we would have wanted.
Y wers yr ydych chi’n ei dysgu’n fuan fel Gweinidog yw na all pethau gael eu gwneud mor gyflym ag y byddech yn dymuno ar adegau. Ac mae hi’n gofyn—. Roeddwn i’n meddwl tybed a fyddai'r cwestiwn hwn yn dod. Fy ateb i yw, er enghraifft, yn ôl yn 2011 cymerodd mwy o amser nag y byddem wedi ei ddisgwyl i gychwyn y rhaglen ddeddfwriaethol; roedd yn ymgymeriad mwy, rwy’n meddwl, nag yr oeddem ni’n ei sylweddoli ar y pryd. Ers hynny, wrth gwrs, mae’r materion hynny wedi eu datrys, ac mae'r Cynulliad yn sicr wedi ymateb i'r dasg o lunio deddfwriaeth gadarn y craffwyd yn ofalus arni—a 24 o Ddeddfau yn y cyfnod hwnnw. Mae hynny’n llwyddiant sylweddol mewn cyfnod byr iawn o amser. Ond, ydw, rwy’n meddwl ei bod yn anodd ar y cychwyn yn 2011 i gael y rhaglen ddeddfwriaethol i weithredu mor gyflym ag y byddem wedi dymuno.
 
13:46
Okay, so you haven’t learned any lessons about growing NHS waiting lists or deteriorating international standing in terms of education, or economic stagnation. First Minister, among the many comments and feedback that I get from people regarding these sessions is that you are regularly evasive, that you avoid—[Interruption.]
Iawn, felly nid ydych chi wedi dysgu unrhyw wersi am restrau aros y GIG yn tyfu neu safle rhyngwladol sy’n gwaethygu o ran addysg, neu ddiffyg cynnydd economaidd. Brif Weinidog, ymhlith y sylwadau a’r adborth niferus yr wyf yn eu cael gan bobl ynghylch y sesiynau hyn yw eich bod yn osgoi cwestiynau’n rheolaidd, eich bod yn osgoi—[Torri ar draws.]
 
13:47
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order.
Trefn.
 
13:47
[Continues.]— that you avoid answering the questions and that you rarely engage. Now, given that this is the final question session of the term, do you regret not being more engaging in these sessions? And do you regret not showing real leadership for this country?
[Yn parhau.]—eich bod yn osgoi ateb y cwestiynau ac mai anaml y byddwch chi’n ymgysylltu. Nawr, o gofio mai dyma sesiwn gwestiynau olaf y tymor, a ydych chi’n difaru peidio ag ymgysylltu mwy yn y sesiynau hyn? Ac a ydych chi’n difaru peidio â dangos arweinyddiaeth wirioneddol i’r wlad hon?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I mean, the leader of Plaid Cymru makes it sound as if I sit here sphinxlike and say nothing in the course of First Minister’s questions. She may not like my answers, but she gets answers. The issues that she raised I don’t agree with. We see waiting lists coming down—diagnostic test waiting lists coming down in health. We see our best GCSE results ever, excellent results at A-level, the foundation phase doing well, new schools being built all across Wales—150 schools either being built or planned to be built. We see in further education that the education maintenance allowance has been maintained. We see that our students are not subject to £22,000 of extra debt as their cohort is in England. As for economic stagnation, our unemployment is lower than in London, it’s lower than in Scotland and lower than in Northern Ireland. That is a significant achievement. We’ve been hugely successful in bringing jobs into Wales—Aston Martin was one example; General Dynamics last week is another example, and there are more to come over the course of the next few weeks. We have never been in such a strong position in terms of bringing investment into Wales. The only thing—she will agree with me, I’m sure, about this point—the only thing that can jeopardise that is the uncertainty over EU membership.
Wel, wyddoch chi, mae arweinydd Plaid Cymru yn ei gwneud hi swnio fel pe byddwn i’n eistedd yma fel sffincs ac yn dweud dim byd yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog. Efallai na fydd hi’n hoffi fy atebion, ond mae'n cael atebion. Nid wyf yn cytuno â’r materion y mae wedi eu codi. Rydym ni’n gweld rhestrau aros yn lleihau—rhestrau aros diagnostig yn lleihau ym maes iechyd. Rydym ni’n gweld ein canlyniadau TGAU gorau erioed, canlyniadau Safon Uwch rhagorol, y cyfnod sylfaen yn gwneud yn dda, ysgolion newydd yn cael eu hadeiladu ledled Cymru—150 o ysgolion naill ai'n cael eu hadeiladu neu y bwriedir eu hadeiladu. Rydym ni’n gweld ym maes addysg bod y lwfans cynhaliaeth addysg wedi ei gynnal. Rydym ni’n gweld nad yw ein myfyrwyr yn ddarostyngedig i £22,000 o ddyled ychwanegol fel y mae eu cymheiriaid yn Lloegr. O ran diffyg cynnydd economaidd, mae ein diweithdra yn is nag yn Llundain, mae'n is nag yn yr Alban ac yn is nag yng Ngogledd Iwerddon. Mae hynny'n llwyddiant sylweddol. Rydym ni wedi bod yn hynod lwyddiannus o ran dod â swyddi i Gymru—roedd Aston Martin yn un enghraifft; mae General Dynamics yr wythnos diwethaf yn enghraifft arall, ac mae mwy i ddod yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. Nid ydym erioed wedi bod mewn sefyllfa mor gryf o ran dod â buddsoddiad i Gymru. Yr unig beth—bydd yn cytuno â mi, rwy'n siŵr, ar y pwynt hwn—yr unig beth a all beryglu hynny yw’r ansicrwydd ynghylch aelodaeth o'r UE.
 
13:48
First Minister, you don’t accept that there are any problems in this country that you’re responsible for at all, do you? On the day that you were elected leader, you said that you wanted to listen and that you wanted to learn. Now, six years after you became leader, you launched an engagement exercise—a series of public meetings throughout the country, presumably to listen to people and to learn. Now, I wonder, does that mean that you spent the first six years neither listening to people nor learning? As the sun sets on your Government and the fourth Assembly, are you now prepared to show some humility and admit that this isn’t as good as it gets for our country? And will you now accept that now is the time for Wales to have a First Minister who will answer questions, who will engage and who will treat these scrutiny sessions and the Welsh public with the respect that they deserve?
Brif Weinidog, nid ydych chi’n derbyn bod unrhyw broblemau yn y wlad hon yr ydych chi’n gyfrifol amdanynt o gwbl, ydych chi? Ar y diwrnod y cawsoch eich ethol yn arweinydd, dywedasoch eich bod eisiau gwrando a’ch bod chi eisiau dysgu. Nawr, chwe blynedd ar ôl i chi ddod yn arweinydd, lansiwyd ymarfer ymgysylltu gennych chi—cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ledled y wlad, i wrando ar bobl ac i ddysgu mae’n debyg. Nawr, tybed, a yw hynny'n golygu eich bod wedi treulio'r chwe blynedd gyntaf ddim yn gwrando ar bobl nac yn dysgu? Wrth i’r haul fachlud ar eich Llywodraeth a'r pedwerydd Cynulliad, a ydych chi’n barod nawr i ddangos rhywfaint o ostyngeiddrwydd a chyfaddef nad yw hyn cystal â phosibl i’n gwlad? Ac a wnewch chi dderbyn mai nawr yw'r amser i Gymru gael Prif Weinidog a fydd yn ateb cwestiynau, a fydd yn ymgysylltu ac a fydd yn trin y sesiynau craffu hyn a'r cyhoedd yng Nghymru gyda'r parch y maen nhw’n ei haeddu?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I mean, I’ll let other people judge the contrast between the leader of the opposition and the leader of Plaid Cymru. But she makes the point that it’s the last FMQs, that there’s an election coming and that she wishes to be seen as an alternative First Minister. The points that I would make to her are these: I don’t believe the answer to the challenges in the health service is a giant health quango based in Cardiff; I don’t think that’s going to go down well in the west and the north of Wales—a quango, in fact, that would be so big it would be almost as big as the Government itself and have a budget almost as large as the Government itself. I think that is an abdication of responsibility. There’d be no point having a health Minister if we had a quango that big.
Wel, hynny yw, byddaf yn gadael i bobl eraill ddyfarnu’r cyferbyniad rhwng arweinydd yr wrthblaid ac arweinydd Plaid Cymru. Ond mae’n gwneud y pwynt mai dyma’r cwestiynau i’r Prif Weinidog olaf, bod etholiad yn dod a’i bod yn dymuno cael ei gweld fel darpar Brif Weinidog. Dyma’r pwyntiau y byddwn i’n eu gwneud iddi: nid wyf yn credu mai’r ateb i'r heriau yn y gwasanaeth iechyd yw cwango iechyd enfawr wedi’i leoli yng Nghaerdydd; nid wyf yn credu bod hynny’n mynd i fod yn boblogaidd yn y gorllewin a'r gogledd—cwango, a dweud y gwir, a fyddai mor fawr y byddai bron mor fawr â'r Llywodraeth ei hun ac y byddai ganddo gyllideb bron mor fawr â'r Llywodraeth ei hun. Credaf fod hynny’n ymwrthod â chyfrifoldeb. Ni fyddai unrhyw bwynt cael Gweinidog iechyd pe byddai gennym ni gwango mor fawr â hynny.
 
The answer to economic development, despite the great success we’ve been having, is to reintroduce the Welsh Development Agency—to go back to the days long ago, to some imagined nirvana when the WDA was doing better. It seems to me that Plaid Cymru’s proposals usually involve setting up a giant committee of some kind. We saw the same with the national innovation body. That is an evasion of responsibility. You cannot set up, to my mind—. You cannot give away economic development and health and expect to be held accountable as a Government. We’ve had the greatest success we’ve had for 30 years in the field of economic development. That’s because the team we have in place is superb. We were successful in getting Aston Martin because—and I’ll quote what they said—of our passion and professionalism. We cannot unpick that and set up an agency that would cause even more disruption, that would take the attention away from job creation and attracting investment. I do not believe, for example, that, in Ceredigion or in Gwynedd, the idea of a health quango based in Cardiff goes down particularly well.
Yr ateb i ddatblygiad economaidd, er gwaethaf y llwyddiant mawr yr ydym ni wedi bod yn ei gael, yw ailgyflwyno Awdurdod Datblygu Cymru—mynd yn ôl i'r dyddiau maith yn ôl, i ryw wynfyd dychmygus pan roedd Awdurdod Datblygu Cymru yn gwneud yn well. Mae'n ymddangos i mi bod cynigion Plaid Cymru fel arfer yn golygu sefydlu pwyllgor anferth o ryw fath. Gwelsom yr un peth gyda'r corff arloesi cenedlaethol. Mae hynny'n ymwrthod â chyfrifoldeb. Ni allwch chi sefydlu, yn fy nhyb i—. Ni allwch chi roi datblygu economaidd ac iechyd i ffwrdd a disgwyl cael eich dwyn i gyfrif fel Llywodraeth. Rydym ni wedi cael y llwyddiant mwyaf a gawsom ers 30 mlynedd ym maes datblygu economaidd. Mae hynny oherwydd bod y tîm sydd gennym ni yn wych. Roeddem ni’n llwyddiannus o ran cael Aston Martin oherwydd—ac rwyf am ddyfynnu yr hyn a ddywedasant—ein brwdfrydedd a’n proffesiynoldeb. Ni allwn ddadwneud hynny a sefydlu asiantaeth a fyddai'n achosi mwy o darfu fyth, a fyddai'n cymryd y sylw oddi wrth greu swyddi a denu buddsoddiad. Nid wyf yn credu, er enghraifft, yng Ngheredigion, neu yng Ngwynedd, bod y syniad o gwango iechyd wedi’i leoli yng Nghaerdydd yn arbennig o boblogaidd.
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of—
Symudwn nawr at arweinydd y—
 
13:51
[Inaudible.]
[Anghlywadwy.]
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams. Not Elin Jones.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams. Nid Elin Jones.
 
13:51
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Thank you very much, Presiding Officer. Could I begin by thanking you, Presiding Officer, for the decades of public service that you have given to our country, especially in your role as the Presiding Officer over this Assembly term? I wish you well in your future endeavours. Could I extend those good wishes to all Assembly Members who are retiring at the end of the session, especially to the class of 99 and colleagues who embarked upon the devolution journey alongside me at that time? Could I wish them well in their future endeavours too?
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. A gaf i ddechrau trwy ddiolch i chi, Lywydd, am y degawdau o wasanaeth cyhoeddus yr ydych chi wedi ei roi i’n gwlad, yn enwedig yn eich swyddogaeth fel Llywydd yn ystod y tymor Cynulliad hwn? Dymunaf yn dda i chi yn eich ymdrechion yn y dyfodol. A gaf i gyfeirio’r dymuniadau da hynny at holl Aelodau'r Cynulliad sy'n ymddeol ar ddiwedd y sesiwn, yn enwedig i ddosbarth 99 a chydweithwyr a ddechreuodd ar y daith datganoli ochr yn ochr â mi bryd hynny? A gaf i ddymuno’n dda iddynt hwythau yn eu hymdrechion yn y dyfodol hefyd?
 
First Minister, could I thank you for the personal kindness which you have always shown me? You said that you have dealt with 2,000 FMQs. Back in the old days, I was allowed to ask more than three. I don’t know about dealing with 2,000—you have given precious few answers in that time—but I have greatly enjoyed the encounters across the Chamber, mostly.
Ymryson Brif Weinidog, a gaf i ddiolch i chi am y caredigrwydd personol yr ydych chi bob amser wedi ei ddangos i mi? Dywedasoch eich bod wedi ymdrin â 2,000 gwestiynau i’r Prif Weinidog. Yn ôl yn yr hen ddyddiau, roeddwn i’n cael gofyn mwy na thri. Nid wyf yn gwybod am ymdrin â 2,000—prin iawn yw’r atebion yr ydych chi wedi eu rhoi yn yr amser hwnnw—ond rwyf wedi mwynhau’r trafodaethau ar draws y Siambr yn arw ar y cyfan.
 
If I can turn to my set of questions today, at the last election, you did promise to make surgeries more accessible to working people so that they could access local GP services in the evenings and on Saturday mornings. The results of a survey that I’ve carried out amongst GPs say that 77 per cent of them say that your policy has failed to improve opening hours. It hasn’t worked. And your own survey by your own Government demonstrated that 40 per cent of people still say it’s very difficult to get a GP appointment. Given that that was your No. 1 health commitment, why do you feel that GPs feel that you haven’t achieved it?
Os caf i droi at fy nghyfres o gwestiynau heddiw, yn yr etholiad diwethaf, gwnaethoch addewid i wneud meddygfeydd yn fwy hygyrch i bobl sy'n gweithio er mwyn iddyn nhw gael gafael ar wasanaethau meddygon teulu lleol fin nos ac ar foreau Sadwrn. Mae canlyniadau arolwg yr wyf i wedi ei gynnal ymhlith meddygon teulu yn dweud bod 77 y cant ohonynt yn dweud bod eich polisi wedi methu â gwella oriau agor. Nid yw wedi gweithio. A dangosodd eich arolwg eich hun gan eich Llywodraeth eich hun bod 40 y cant o bobl yn dal i ddweud ei bod yn anodd iawn cael apwyntiad gyda meddyg teulu. O gofio mai dyna oedd eich prif ymrwymiad iechyd, pam ydych chi’n teimlo nad yw meddygon teulu yn teimlo eich bod wedi ei gyflawni?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of the Liberal Democrats will forgive me for being sceptical about Lib Dem surveys. [Laughter.] There are many of us in this Chamber who have the experience of seeing leaflets that show that the Liberal Democrats are about to take our own seats or indeed council seats, and she will know we’ve had some sport over that issue over the years in this Chamber. Without having seen the survey or indeed understood how many people responded to it, clearly, I can’t comment on it, but bear in mind my scepticism from the beginning.
Bydd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn maddau i mi am fod yn amheus am arolygon y Democratiaid Rhyddfrydol. [Chwerthin.] Mae llawer ohonom ni yn y Siambr hon sydd â phrofiad o weld taflenni sy'n dangos bod y Democratiaid Rhyddfrydol ar fin cymryd ein seddau ein hunain neu seddi cyngor yn wir, a bydd hi'n gwybod ein bod wedi cael rhywfaint o sbort dros y mater hwnnw dros y blynyddoedd yn y Siambr hon. Heb weld yr arolwg nac yn wir deall faint o bobl a ymatebodd iddo, yn amlwg, ni allaf wneud sylw arno, ond dylech gofio fy amheuon o'r cychwyn.
 
In terms of access to GP appointments, 82 per cent of GP practices are open for daily core hours—in other words, 8 a.m. to 6.30 p.m., Monday to Friday; 97 per cent of practices are offering appointments at any time between 5 p.m. and 6:30 p.m. on at least two weekdays—that’s up from 92 per cent in 2011; 79 per cent of practices offer appointments at any time between 5 p.m. and 6:30 p.m. every day—up from 62 per cent in 2011; and the percentage of practices closed half day on one weekday has fallen from 19 per cent in 2011 to 4 per cent in 2015. Of course, because GPs tend to be independent contractors, we are reliant on them ensuring that they are able to provide the service that they should. But, nevertheless, what we have seen is an enormous improvement in GP accessibility in most surgeries in Wales.
O ran mynediad at apwyntiadau meddygon teulu, mae 82 y cant o feddygfeydd teulu ar agor yn ystod oriau craidd beunyddiol—8 a.m. i 6.30 p.m. ddydd Llun i ddydd Gwener mewn geiriau eraill; mae 97 y cant o feddygfeydd yn cynnig apwyntiadau ar unrhyw adeg rhwng 5 p.m. a 6.30 p.m. ar o leiaf dau ddiwrnod gwaith—mae hynny i fyny o 92 y cant yn 2011; mae 79 y cant o feddygfeydd yn cynnig apwyntiadau ar unrhyw adeg rhwng 5 p.m. a 6.30 p.m. bob dydd—i fyny o 62 y cant yn 2011; ac mae canran y meddygfeydd sydd ar gau am hanner diwrnod ar un diwrnod gwaith yr wythnos wedi gostwng o 19 y cant yn 2011 i 4 y cant yn 2015. Wrth gwrs, gan fod meddygon teulu yn tueddu i fod yn gontractwyr annibynnol, rydym ni’n dibynnu arnyn nhw i sicrhau eu bod yn gallu darparu'r gwasanaeth y dylent ei ddarparu. Ond, serch hynny, yr hyn yr ydym ni wedi ei weld yw gwelliant aruthrol i hygyrchedd meddygon teulu yn y rhan fwyaf o feddygfeydd yng Nghymru.
 
13:54
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Presiding Officer, I am stung by the First Minister’s assumption and assertions that you cannot trust a Liberal Democrat survey—absolutely stung. [Laughter.] Bar charts maybe, First Minister, but never a survey. The reality is, First Minister, that those appointments are available—of course they are. But the number of people who want to use those appointments far outstrips the number of appointments that are currently available. That’s why 40 per cent of people responding to your Government’s survey say they find it difficult to make an appointment.
Lywydd, mae tybiaeth a honiadau’r Prif Weinidog na allwch chi ymddiried mewn arolwg Democratiaid Rhyddfrydol yn fy mrifo—yn fy mrifo’n ofnadwy. [Chwerthin.] Siartiau bar efallai, Brif Weinidog, ond byth arolygon. Y gwir amdani, Brif Weinidog, yw bod yr apwyntiadau hynny ar gael—wrth gwrs eu bod nhw. Ond mae nifer y bobl sydd eisiau defnyddio’r apwyntiadau hynny yn llawer uwch na nifer yr apwyntiadau sydd ar gael ar hyn o bryd. Dyna pam mae 40 y cant o bobl a ymatebodd i arolwg eich Llywodraeth yn dweud eu bod yn ei chael hi'n anodd trefnu apwyntiad.
 
Just before the last election, you also said that when the next PISA international education rankings were published, Wales would be further up the list. Now, when they were published, what they did show was that Wales was performing worst in the UK for reading, in maths and in science. Subsequently, you’ve given up breaking into the top 20 international nations altogether. Why do you feel you weren’t able to meet your pledge with regard to education in Wales that you made at the beginning of this term of office?
Ychydig cyn yr etholiad diwethaf, dywedasoch hefyd y byddai Cymru ymhellach i fyny’r rhestr pan fyddai sgoriau addysg rhyngwladol nesaf PISA yn cael eu cyhoeddi. Nawr, pan gawsant eu cyhoeddi, yr hyn a ddangoswyd ganddynt oedd mai Cymru oedd yn perfformio waethaf yn y DU ar gyfer darllen, mathemateg a gwyddoniaeth. Yn dilyn hynny, rydych chi wedi rhoi'r gorau i geisio bod yn un o'r 20 cenedl ryngwladol uchaf yn gyfan gwbl. Pam ydych chi'n teimlo nad oeddech chi’n gallu cadw eich addewid o ran addysg yng Nghymru a wnaethoch ar ddechrau'r tymor hwn yn y swydd?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
PISA is the one area we need to crack in order to see improvement. Everything else is moving in the right direction. Why do I say that? Well, we pledged in 2011 that we would apply a level of protection to school spending. We’ve done that—£106 million extra is available within the Welsh education system than would otherwise have been the case. Together with her party, of course, we introduced the pupil deprivation grant; that’s been successful. Schools Challenge Cymru has helped to raise the standards of those schools that are not performing as we would expect them to, and we’re seeing results improve across the board, which gives us reason to suspect that the PISA results will improve in the future. We’re seeing it with GCSEs, we’re seeing it with A-levels, and importantly, we’re seeing schools being built across Wales. Most recently, I was opening the new community school in Aberdare, and cutting the first sod on the new campus of Coleg y Cymoedd in Aberdare, as well. That’s a sign of a Government investing in our young people.
PISA yw'r un maes y mae angen i ni ei ddatrys er mwyn gweld gwelliant. Mae popeth arall yn symud i'r cyfeiriad iawn. Pam ydw i'n dweud hynny? Wel, gwnaethom yr addewid yn 2011 y byddem yn cymhwyso lefel o amddiffyniad i wariant ysgolion. Rydym ni wedi gwneud hynny—mae £106 miliwn yn ychwanegol ar gael yn system addysg Cymru na fyddai wedi bod ar gael fel arall. Ynghyd â’i phlaid hi, wrth gwrs, cyflwynwyd y grant amddifadedd disgyblion gennym; mae hwnnw wedi bod yn llwyddiannus. Mae Her Ysgolion Cymru wedi helpu i godi safonau’r ysgolion hynny nad ydynt yn perfformio cystal ag y byddem yn disgwyl iddynt, ac rydym ni’n gweld canlyniadau’n gwella yn gyffredinol, sy'n rhoi rheswm i ni amau ​​y bydd y canlyniadau PISA yn gwella yn y dyfodol. Rydym ni’n ei weld gyda TGAU, rydym ni’n ei weld gyda Safon Uwch, ac yn bwysig, rydym ni’n gweld ysgolion yn cael eu hadeiladu ledled Cymru. Yn fwyaf diweddar, roeddwn i’n agor ysgol gymunedol newydd yn Aberdâr, ac yn torri’r dywarchen gyntaf ar gampws newydd Coleg y Cymoedd yn Aberdâr, hefyd. Mae hynny’n arwydd o Lywodraeth sy'n buddsoddi yn ein pobl ifanc.
 
13:56
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, earlier this year, you claimed that you needed five more years to complete a decade of delivery. Yet, despite your bluster in answer to the leader of Plaid Cymru, for all but two quarters of this Assembly, unemployment in Wales has been higher than in England, Scotland and the UK as a whole. We have the least productive economy in the UK and the highest levels of child poverty outside of London. Now, if this level of delivery is what we can expect for the next five years of a Labour Government, what hope can there be for those people who haven’t got a job and whose children are living in poverty, many of whom do actually have parents in full-time employment, but are on wages that cannot sustain that family?
Brif Weinidog, yn gynharach eleni, hawliwyd gennych eich bod angen pum mlynedd arall i gwblhau degawd o gyflawni. Ac eto, er gwaethaf eich dwndwr wrth ateb arweinydd Plaid Cymru, mae diweithdra yng Nghymru wedi bod yn uwch nag yn Lloegr, yr Alban a'r Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd yn ystod pob un ond dau chwarter y Cynulliad hwn. Mae gennym ni’r economi lleiaf cynhyrchiol yn y DU a'r lefelau uchaf o dlodi plant y tu allan i Lundain. Nawr, os mai’r lefel hon o ddarpariaeth yw’r hyn y gallwn ni ei ddisgwyl yn ystod y pum mlynedd nesaf o Lywodraeth Lafur, pa obaith all fod i’r bobl hynny nad oes ganddynt swyddi ac y mae eu plant yn byw mewn tlodi, llawer ohonynt sydd â rhieni mewn cyflogaeth lawn amser a dweud y gwir, ond sydd ar gyflogau sy'n golygu na allant gynnal y teulu hwnnw?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, there are issues there, of course, for the UK Government in terms of working families tax credit, which we don’t control. There are issues with regard to other benefits that we don’t control and we’ve deplored what the UK Government has done in attacking those who are the lowest paid. They didn’t cause the financial crisis on 9 August 2007; it was reckless lending by those in the banking sector, and yet, those are allowed to get away scot free and those who are paid the least are the ones being punished the most. We have—she will agree with me, I’m sure, on this—deplored what has been done there.
Wel, mae problemau yno, wrth gwrs, i Lywodraeth y DU o ran credyd treth i deuluoedd sy’n gweithio, nad ydym ni’n eu rheoli. Ceir problemau o ran budd-daliadau eraill nad ydym yn eu rheoli ac rydym ni wedi gresynu’r hyn y mae Llywodraeth y DU wedi ei wneud o ran ymosod ar y rhai sy’n derbyn y cyflogau isaf. Nid nhw wnaeth achosi'r argyfwng ariannol ar 9 Awst 2007; y benthyca di-hid gan y rhai yn y sector bancio a wnaeth hynny, ac eto, caniateir iddyn nhw ddianc heb unrhyw gost a'r rhai sy'n cael eu talu’r lleiaf yw'r rhai sy'n cael eu cosbi fwyaf. Rydym ni wedi—a bydd yn cytuno â mi, rwy'n siŵr, ar hyn—gresynu’r hyn sydd wedi ei wneud yn hynny o beth.
 
But we have brought investment into Wales. And these are not jobs, as in the 1990s, that were brought into Wales because people here were on low wages—that’s what happened in the 1990s; they’d come to Wales, because people would accept less pay than anywhere else. These are jobs that are high-quality jobs; they’re skilled jobs. We want to make sure that our people have those skills. We’ve done it through Jobs Growth Wales and, after May, as she will know, my party has pledged to ensure that apprenticeships are available to all ages. That’s the way to ensure the skills pipeline is there. And, of course, we have pledged to ensure that there are 30 hours of free childcare available for three to four-year-olds, for working parents, for 48 weeks a year. That’s a substantial assistance to many, many working parents with young children to enable them to get to work and that, of course, is the most important way of reducing poverty: removing hurdles for people who wish to get to work and then ensure, of course, that they’re able to get to work and raise their own incomes and those of their families.
Ond rydym ni wedi dod â buddsoddiad i Gymru. Ac nid yw'r rhain yn swyddi, fel yn y 1990au, y daethpwyd â nhw i Gymru gan fod pobl yma ar gyflogau isel—dyna beth ddigwyddodd yn y 1990au; bydden nhw’n dod i Gymru, gan y byddai pobl yn derbyn llai o gyflog nag yn unman arall. Mae'r rhain yn swyddi sy'n swyddi o ansawdd uchel; maen nhw’n swyddi medrus. Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod y sgiliau hynny gan ein pobl. Rydym ni wedi gwneud hynny trwy Dwf Swyddi Cymru ac, ar ôl mis Mai, fel y bydd hi'n gwybod, mae fy mhlaid wedi addo sicrhau bod prentisiaethau ar gael i bob oedran. Dyna'r ffordd i sicrhau bod y biblinell sgiliau yno. Ac, wrth gwrs, rydym ni wedi addo sicrhau bod 30 awr o ofal plant am ddim ar gael ar gyfer plant tair i bedair blwydd oed, i rieni sy'n gweithio, am 48 wythnos y flwyddyn. Mae hwnnw’n gymorth sylweddol i lawer iawn o rieni sy'n gweithio sydd â phlant ifanc i'w galluogi i gyrraedd y gwaith a dyna, wrth gwrs, yw'r ffordd bwysicaf o leihau tlodi: cael gwared ar rwystrau i bobl sy'n dymuno mynd i’r gwaith ac yna sicrhau, wrth gwrs, eu bod yn gallu cyrraedd y gwaith a chodi eu hincwm eu hunain ac incwm eu teuluoedd.
 
13:59
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the paper and question 3 is from Nick Ramsay.
Symudwn yn ôl at gwestiynau ar y papur nawr a daw cwestiwn 3 gan Nick Ramsay.
 
Yr Uned Gyflenwi
The Delivery Unit
 
13:59
3. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu perfformiad ei uned gyflenwi dros dymor y pedwerydd Cynulliad? OAQ(4)2777(FM)
3. Will the First Minister outline the performance of his delivery unit over the fourth Assembly term? OAQ(4)2777(FM)
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The performance and effectiveness of the delivery unit should be judged on the delivery of the programme for government, which is almost complete in terms of delivery.
Dylid barnu perfformiad ac effeithiolrwydd yr uned gyflenwi ar ddarpariaeth y rhaglen lywodraethu, sydd bron yn gyflawn o ran darpariaeth.
 
13:59
Thank you. Presiding Officer, can I also offer you my good wishes for the future? Your advice and guidance has always been much appreciated by myself and, I know, other Members in this Chamber.
Diolch. Lywydd, a gaf innau hefyd gynnig fy nymuniadau da i chi ar gyfer y dyfodol? Mae eich cyngor a’ch cyfarwyddyd wedi eu gwerthfawrogi yn fawr erioed gennyf i ac, rwy’n gwybod, Aelodau eraill yn y Siambr hon.
 
First Minister, it’s always interesting to hear a little bit more on the workings of the delivery unit. Not quite as shadowy as SPECTRE, I admit, but sometimes, it seems to be getting there. Andrew R.T. Davies has asked you about the ballooning costs of the M4 black route today. At what point during the development of that road did the delivery unit tell you that the chosen route would cost in excess of £1 billion? Because, extra junctions and bridges aside, it has not been that long since you told this Chamber the costs would be significantly lower than the £1 billion plus that it now appears to be.
Brif Weinidog, mae bob amser yn ddiddorol clywed ychydig mwy am waith yr uned gyflenwi. Nid yw cymaint yn y cysgodion â SPECTRE, rwy’n cyfaddef, ond weithiau, mae'n ymddangos ei bod ar y trywydd hwnnw. Mae Andrew R.T. Davies wedi gofyn i chi am gostau ymchwyddol llwybr du’r M4 heddiw. Ar ba adeg yn ystod datblygiad y ffordd wnaeth yr uned gyflenwi ddweud wrthych y byddai'r llwybr a ddewiswyd yn costio mwy nag £1 biliwn? Oherwydd, ac eithrio cyffyrdd a phontydd ychwanegol, nid yw wedi bod cyhyd â hynny ers i chi ddweud wrth y Siambr hon y byddai'r costau'n sylweddol is na'r £1 biliwn a mwy y mae’n ymddangos yr ydyn nhw nawr.
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, no, because as I mentioned earlier on, there are elements of the scheme that are new, particularly regarding the cycle super highway, which is very important, because it complies with the active travel Act and, of course, the contingency that is built in. It would be remiss of me not to offer my thanks to the Presiding Officer as well. I’m aware that I haven’t done that as yet. Could I offer those thanks now? I know that the Chamber has sometimes been unruly, and I know the Presiding Officer has not always had—and she’s pointing at me—the easiest task, but that is the nature, I suppose, of a robust democracy. I have to say to the Member he has to decide whether he is in favour of the relief road or not, because in this Chamber in the past he has given indication he is sceptical about the need for a relief road at all. He can make that case, of course, between now and May.
Wel, na, oherwydd fel y soniais yn gynharach, ceir elfennau o'r cynllun sy'n newydd, yn enwedig o ran yr uwch-briffordd feicio, sydd yn bwysig iawn, gan ei bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf teithio llesol ac, wrth gwrs, y trefniadau wrth gefn sy’n rhan o hynny. Byddai'n esgeulus i mi beidio â chynnig fy niolch i'r Llywydd hefyd. Rwy'n ymwybodol nad wyf i wedi gwneud hynny eto. A gaf i gynnig y diolch hwnnw nawr? Gwn fod y Siambr wedi bod yn afreolus weithiau, a gwn nad yw'r Llywydd wedi cael—ac mae hi’n pwyntio ataf i—y dasg rwyddaf, ond dyna natur democratiaeth gadarn, am wn i. Mae'n rhaid i mi ddweud wrth yr Aelod bod rhaid iddo benderfynu a yw o blaid y ffordd liniaru ai peidio, oherwydd yn y Siambr hon yn y gorffennol mae wedi rhoi awgrym ei fod yn amheus am yr angen am ffordd liniaru o gwbl. Gall ddadlau’r achos hwnnw, wrth gwrs, rhwng nawr a mis Mai.
 
14:00
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
First Minister, it’s clear that delivering for the people of Wales has been a key theme for your Government during this Assembly term. It was good to see you break the ground for the new Aberdare campus for Coleg y Cymoedd the other week. Do you agree that this £22 million investment will deliver improved access to further education for the people of Cynon Valley, but also make a contribution to helping them realise their potential, which is invaluable, not just for them as individuals but for Wales as a whole?
Brif Weinidog, mae'n amlwg bod cyflawni dros bobl Cymru wedi bod yn thema allweddol i’ch Llywodraeth yn ystod y tymor Cynulliad hwn. Roedd yn braf eich gweld yn torri'r tir ar gyfer y campws Aberdâr newydd ar gyfer Coleg y Cymoedd yr wythnos o'r blaen. A ydych chi’n cytuno y bydd y buddsoddiad hwn o £22 miliwn yn cynnig gwell mynediad at addysg bellach i bobl Cwm Cynon, ond hefyd yn gwneud cyfraniad i'w helpu i wireddu eu potensial, sy'n hynod werthfawr, nid yn unig iddyn nhw fel unigolion ond i Gymru yn ei chyfanrwydd?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely. Coleg y Cymoedd has been allocated £11 million of Welsh Government funding towards the scheme. It will provide state-of-the-art facilities for 811 full-time and 450 part-time students, replacing, of course, the existing buildings, which are well past their sell-by date, and, of course, it’s very close to public transport hubs, the railway station particularly, which will make it very easy for students to travel to the campus in order to learn there. So, yes, another example of the Welsh Government investing in the future of our youngsters.
Yn sicr. Dyrannwyd £11 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i Goleg y Cymoedd tuag at y cynllun. Bydd yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer 811 o fyfyrwyr llawn amser a 450 o rai rhan-amser gan ddisodli, wrth gwrs, yr adeiladau presennol, nad ydynt wedi bod yn addas ers amser maith, ac, wrth gwrs, mae'n agos iawn at ganolfannau cludiant cyhoeddus, yr orsaf reilffordd yn arbennig, a fydd yn ei gwneud yn hawdd iawn i fyfyrwyr deithio i'r campws er mwyn dysgu yno. Felly, ie, enghraifft arall o Lywodraeth Cymru yn buddsoddi yn nyfodol ein pobl ifanc.
 
14:02
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Mae’r uned gyflenwi yn un o ddirgelion mawr y Cynulliad yma, Brif Weinidog, ac mae’n dristwch mawr i mi orfod gadael y sefydliad yma ar ôl 17 mlynedd heb fyth ddeall beth yn union y mae’r uned gyflenwi hon yn ei gyflawni. Tybed, mewn ysbryd da, gan eich bod chi’n amlwg mewn ysbryd felly ar ddiwedd y tymor yma, a fyddech chi’n rhoi ateb tryloyw a chwbl agored i mi: beth yn union mae’r uned gyflenwi hon yn ei wneud?
The delivery unit is one of the great mysteries of this Assembly, First Minister, and it is a source of great sadness for me to have to leave this institution after 17 years without ever understanding exactly what this delivery unit actually delivers. I wonder, in the best of spirits—because you are obviously in high spirits at the end of this term—whether you would give me a transparent and completely open answer to me as to what exactly this delivery unit does.
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Gweithredu’r rhaglen lywodraethu. Mae hynny’n cael ei ymddangos drwy’r dystiolaeth sydd yno lle rydym wedi cyflawni bron popeth sydd yn y rhaglen honno. Felly, mae’r uned wedi gwneud y gwaith y dylen nhw.
It implements the governmental programme. That is demonstrated by the evidence, where we have achieved on almost everything in that programme. So, the delivery unit has done the work that they should have.
 
Prentisiaethau
Apprenticeships
 
14:02
4. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi prentisiaethau fel elfen allweddol o'r broses o fynd i'r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc? OAQ(4)2784(FM)
4. How is the Welsh Government supporting apprenticeships as a key element in tackling youth unemployment? OAQ(4)2784(FM)
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We recently announced an additional £5 million for apprenticeships next year. We have, of course, focused on growing apprenticeship numbers for 16 to 18-year-olds, raising the number of school leavers going on to apprenticeships. Of course, we have plans post May, if we’re given the opportunity, to ensure that we create more apprenticeships for people of all ages.
Cyhoeddwyd £5 miliwn ychwanegol gennym yn ddiweddar ar gyfer prentisiaethau y flwyddyn nesaf. Rydym, wrth gwrs, wedi canolbwyntio ar dyfu nifer y prentisiaethau ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 mlwydd oed, gan godi nifer y rhai sy'n gadael yr ysgol ac yn mynd ymlaen i brentisiaethau. Wrth gwrs, mae gennym ni gynlluniau ar ôl mis Mai, os cawn ni’r cyfle, i sicrhau ein bod yn creu mwy o brentisiaethau i bobl o bob oed.
 
14:03
Apprenticeship week is an appropriate time to highlight the Welsh Government’s success in helping young people into work through its support for apprenticeships and the Jobs Growth Wales programme. It’s also appropriate to highlight the marvellous work that’s being done in Flintshire by both Airbus and Coleg Cambria. They are getting young people into apprenticeships, both male and female. However, a British Gas survey has learnt that poor careers advice was resulting in girls limiting their career choices, ruling out apprenticeships as a viable career path for them. So, looking into the future, how will a Welsh Labour Government build on its successes to encourage more young women to take up apprenticeships?
Mae wythnos prentisiaethau yn adeg briodol i amlygu llwyddiant Llywodraeth Cymru o ran helpu pobl ifanc i mewn i waith trwy ei chefnogaeth i brentisiaethau a rhaglen Twf Swyddi Cymru. Mae hefyd yn briodol i amlygu’r gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud yn Sir y Fflint gan Airbus a Choleg Cambria. Maen nhw’n cael pobl ifanc i mewn i brentisiaethau, yn ddynion a menywod. Fodd bynnag, mae arolwg Nwy Prydain wedi canfod bod cyngor gyrfaoedd gwael yn arwain at fenywod yn cyfyngu eu dewisiadau gyrfaoedd, gan ddiystyru prentisiaethau fel llwybr gyrfa ymarferol ar eu cyfer. Felly, gan edrych i'r dyfodol, sut y bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn adeiladu ar ei llwyddiannau er mwyn annog mwy o fenywod ifanc i fanteisio ar brentisiaethau?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member raises a hugely important issue, because equality is a key theme of our work on apprenticeships. It’s why we commissioned Estyn to carry out a thematic review on barriers to apprenticeships in 2014, but she does mention, of course, good examples, not in her constituency but not very far away, in Airbus, where the Airbus industrial cadet programme at Broughton has two all-girl cohorts. They have given over 140 year 9 and 10 students the opportunity to take part in an industrial engineering project. That, of course, helps to ensure that young girls of that age get the opportunity to see what the job entails and they will, of course, then use that experience to make decisions in the future for themselves. It is hugely important that careers are seen as open to both sexes—we understand that—and it is schemes like the industrial cadet scheme, and there are others such as the Ford Saturday club at Bridgend, that ensure that what has historically been a weakness, in other words, young women going into engineering, is addressed through practical experience.
Mae'r Aelod yn codi mater hynod bwysig, gan fod cydraddoldeb yn thema allweddol o’n gwaith ar brentisiaethau. Dyna pam yr ydym ni wedi comisiynu Estyn i gynnal adolygiad thematig o rwystrau i brentisiaethau yn 2014, ond mae hi'n crybwyll, wrth gwrs, enghreifftiau da, nid yn ei hetholaeth hi, ond heb fod yn bell iawn i ffwrdd, yn Airbus, lle mae rhaglen cadetiaid diwydiannol Airbus ym Mrychdyn yn cynnwys dwy garfan menywod yn unig. Maen nhw wedi rhoi cyfle i dros 140 o fyfyrwyr blwyddyn 9 a 10 gymryd rhan mewn prosiect peirianneg diwydiannol. Mae hynny, wrth gwrs, yn helpu i sicrhau bod merched ifanc o'r oedran hwnnw’n cael y cyfle i weld beth y mae’n rhaid ei wneud yn y swydd a byddant, wrth gwrs, yn defnyddio’r profiad hwnnw wedyn i wneud penderfyniadau yn y dyfodol ar gyfer eu hunain. Mae'n hynod bwysig yr ystyrir bod gyrfaoedd yr un mor agored i'r ddau ryw—rydym ni’n deall hynny—a chynlluniau fel y cynllun cadetiaid diwydiannol, a cheir eraill fel clwb Sadwrn Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy'n sicrhau bod yr hyn sydd wedi bod yn wendid yn hanesyddol, mewn geiriau eraill, menywod ifanc yn mynd i faes peirianneg, yn cael sylw trwy brofiad ymarferol.
 
14:05
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
First Minister, over the past 10 years, under your Government, Wales has fallen 14 places against other nations in standards of science, fallen behind nine places in maths and fallen behind 11 places in reading. More than 30 per cent of 15 to 16-year-olds have not reached the levels of literacy and numeracy that do allow them to communicate and operate effectively in the workplace—that’s according to Estyn’s own figures. One could say that your programme for government has certainly failed over the past five years. This, of course, then leads to disengagement with the education system of young people. A Welsh Conservative Government would see the introduction—I don’t know why you’re looking puzzled—[interruption.] These figures are—
Brif Weinidog, yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, o dan eich Llywodraeth, mae Cymru wedi disgyn 14 o leoedd yn erbyn gwledydd eraill o ran safonau gwyddoniaeth, wedi disgyn naw o leoedd mewn mathemateg ac wedi disgyn 11 o leoedd o ran darllen. Mae mwy na 30 y cant o bobl ifanc 15 i 16 mlwydd oed nad ydynt wedi cyrraedd y lefelau llythrennedd a rhifedd sy’n eu galluogi i gyfathrebu a gweithredu'n effeithiol yn y gweithle—mae hynny yn ôl ffigurau Estyn ei hun. Gellid dweud bod eich rhaglen lywodraethu yn sicr wedi methu dros y pum mlynedd diwethaf. Mae hyn, wrth gwrs, yn arwain wedyn at ymddieithrio pobl ifanc o’r system addysg. Byddai Llywodraeth Geidwadol yng Nghymru yn arwain at gyflwyno—nid wyf i’n gwybod pam yr ydych chi’n edrych mor ddryslyd—[torri ar draws.] Mae'r ffigurau hyn yn—
 
14:05
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Come to the question. [Inaudible.]—on how people are looking.
Dewch at y cwestiwn. [Anghlywadwy.]—ar sut y mae pobl yn edrych.
 
14:05
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
A Welsh Conservative Government—
Byddai Llywodraeth Geidwadol yng Nghymru—
 
14:06
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
No, come to the question. Don’t just read what—.
Na, dewch at y cwestiwn. Peidiwch â dim ond darllen yr hyn—.
 
14:06
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
[Continues.]—would see the introduction of university technical colleges that would foster apprenticeships that lead to high-quality, sustainable jobs. Will you support our policy?
[Yn parhau.]—yn arwain at gyflwyno colegau technegol prifysgol a fyddai'n meithrin prentisiaethau sy'n arwain at swyddi cynaliadwy o ansawdd uchel. A wnewch chi gefnogi ein polisi?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member will have to forgive my scepticism, because she represents a party that got rid of the Future Jobs fund and removed one of the most important schemes for assisting young people into work that existed, which is why, of course, we introduced Jobs Growth Wales, the most successful scheme for creating opportunities for young people, I would argue, in Europe. It’s why we’ll build on that to ensure that there are opportunities available for all ages. What she doesn’t explain, of course, is that her leader, amongst his many troubles on Saturday, including being ignored by David Cameron, said that he would only protect one budget. He would not protect the budget for apprenticeships. Now, on that basis, what the Member is suggesting is that there will be a new scheme in place, but with no money. We will make sure, in what we are planning to do, that there are opportunities available for all. Given the track record of the Conservatives with their cutting of the Future Jobs fund, their cutting of support for those who want education, their cutting of the education maintenance allowance and ensuring that students have to pay far more in England, the answer to your question is: ‘No, we don’t agree because their track record is appalling.’
Bydd yn rhaid i'r Aelod faddau fy amheuon, gan ei bod yn cynrychioli plaid a gafodd wared ar gronfa Swyddi'r Dyfodol ac a ddiddymodd un o'r cynlluniau pwysicaf ar gyfer cynorthwyo pobl ifanc i mewn i waith a oedd yn bodoli, a dyna pam, wrth gwrs, y gwnaethom ni gyflwyno Twf Swyddi Cymru, y cynllun mwyaf llwyddiannus ar gyfer creu cyfleoedd i bobl ifanc, byddwn yn dadlau, yn Ewrop. Dyna pam y byddwn ni’n adeiladu ar hynny er mwyn sicrhau bod cyfleoedd ar gael ar gyfer pob oedran. Yr hyn nad yw'n egluro, wrth gwrs, yw bod ei harweinydd, ymhlith ei drafferthion lawer ddydd Sadwrn, gan gynnwys cael ei anwybyddu gan David Cameron, wedi dweud mai dim ond un gyllideb y byddai’n ei diogelu. Ni fyddai'n diogelu’r gyllideb ar gyfer prentisiaethau. Nawr, ar sail hynny, yr hyn y mae'r Aelod yn ei awgrymu yw y bydd cynllun newydd ar waith, ond heb unrhyw arian. Byddwn ni'n sicrhau, yn yr hyn yr ydym ni'n bwriadu ei wneud, bod cyfleoedd ar gael i bawb. O ystyried hanes y Ceidwadwyr o dorri cronfa Swyddi'r Dyfodol, o dorri eu cymorth i’r rhai sydd eisiau addysg, o dorri’r lwfans cynhaliaeth addysg a sicrhau bod yn rhaid i fyfyrwyr dalu llawer mwy yn Lloegr, yr ateb i'ch cwestiwn yw: 'Nac ydym, nid ydym yn cytuno gan fod eu hanes yn drychinebus.'
 
14:07
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I’m being very generous today, Darren Millar. Don’t tempt me. Rhun ap Iorwerth.
Rwy’n bod yn hael iawn heddiw, Darren Millar. Peidiwch â fy nhemtio. Rhun ap Iorwerth.
 
14:07
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Diolch. Mi oedd hi’n braf iawn cyfarfod Dafydd Jones yr wythnos diwethaf sydd newydd ddechrau ar brentisiaeth fel ffiter efo Orthios yn y parc eco yng Nghaergybi. Mae o’n edrych ymlaen at gael datblygu ei yrfa fel peiriannydd yn Ynys Môn. Wrth gwrs, mae’n bwysig iawn bod cwmnïau yn cael eu tynnu i mewn i raglenni prentisiaethau a bod yna ddigon o brentisiaethau ar gael, ond mae hi hefyd yr un mor bwysig, wrth gwrs, fod pobl ifanc yn dod yn ymwybodol o’r cyfleon sydd ar gael iddyn nhw drwy brentisiaethau. A wnaiff y Prif Weinidog, felly, gydnabod y niwed sy’n cael ei wneud i annog prentisiaethau i gychwyn pobl ifanc ar lwybrau tuag at brentisiaethau drwy gwtogi ar gyllideb Gyrfa Cymru gan dros hanner yn oes y Llywodraeth yma? Oni bai bod y cyngor iawn ar gael yn y lle iawn, nid ydy pobl ifanc yn mynd i fod yn ymwybodol o’r llwybrau sydd ar agor iddyn nhw.
Thank you. It was a pleasure to meet with Dafydd Jones last week who has just started an apprenticeship as a fitter with Orthios in the eco-park in Holyhead. He’s looking forward to developing his career as an engineer in Anglesey. Of course, it’s very important that companies are attracted into apprenticeship programmes and that there are sufficient numbers of apprenticeships available, but it’s also just as important, of course, that young people become aware of the opportunities available to them through apprenticeships. Will the First Minister, therefore, acknowledge the damage that is being done in terms of encouraging apprenticeships so that young people take up apprenticeships by cutting the Careers Wales budget by over 50 per cent during the time of this Government? Unless they get the right advice in the right place at the right time, young people aren’t going to be aware of the pathways available to them.
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, nid oes prinder o gwbl o bobl ifanc sydd eisiau cael prentisiaeth. Rydym ni wedi gweld hynny yn Airbus ac rydym ni’n ei weld e mewn sawl rhan arall o Gymru. Nid oes problem gyda phobl yn gwneud cais i gael prentisiaeth ac, wrth gwrs, os edrychwn ni ar gynllun fel Jobs Growth Wales, mae hwnnw wedi bod yn llwyddiannus dros ben: 80 y cant o bobl ifanc wedi cael y cyfle i fynd ymlaen i addysg bellach neu i swydd. Mae hynny’n dangos, wrth gwrs, fod beth rydym ni wedi bod yn gwneud fel Llywodraeth wedi bod yn llwyddiannus dros ben a’n bwriad ni yw sicrhau bod hwn yn cael ei ymestyn ar ôl mis Mai i rheini o bob oedran.
There is no shortage at all of young people who wish to go for an apprenticeship. We’ve seen that in Airbus and in a number of other areas of Wales. There is no problem with the number of people applying for apprenticeships, and, of course, if we look at schemes such as Jobs Growth Wales, that has been extremely successful: 80 per cent of young people have had the opportunity to go on to further education or into employment. That shows, of course, that what we’ve been doing as a Government has been extremely successful, and our intention is to ensure that this will be enhanced after May to those of all ages.
 
Lleoedd Ysgol (Caerdydd)
School Places (Cardiff)
 
14:09
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd lleoedd ysgol yng Nghaerdydd? OAQ(4)2785(FM)
5. Will the First Minister make a statement on the availability of school places in Cardiff? OAQ(4)2785(FM)
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, that would be a matter, of course, for the Cardiff local education authority.
Wel, mater i awdurdod addysg lleol Caerdydd fyddai hwnnw, wrth gwrs.
 
14:09
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister, such as it was. I must declare an interest, Llywydd, in that my own son is affected by this situation. You’ll no doubt be aware, First Minister, of the chaos in Cardiff with the allocation of secondary school places. A number of schools across the city are affected, but the east of the city very particularly so. Two weeks after places were supposed to be confirmed, many of my constituents’ children still don’t have a place in any secondary school, and those parents are, understandably, incredibly anxious. First Minister, will you commit to investigate what has gone wrong in Cardiff this year with the allocation of secondary school places, and will you be prepared to step in if the local authority still fails to resolve the situation?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog, fel ag yr oedd. Mae'n rhaid i mi ddatgan buddiant, Lywydd, gan fod fy mab fy hun yn cael ei effeithio gan y sefyllfa hon. Rwy’n siŵr y byddwch chi’n ymwybodol, Brif Weinidog, o’r anhrefn yng Nghaerdydd o ran neilltuo lleoedd mewn ysgolion uwchradd. Mae nifer o ysgolion ar draws y ddinas wedi’u heffeithio, ond dwyrain y ddinas yn arbennig. Bythefnos ar ôl yr adeg pan oedd lleoedd i fod i gael eu cadarnhau, mae llawer o blant fy etholwyr nad oes ganddynt le mewn unrhyw ysgol uwchradd o hyd, ac mae'r rhieni hynny, yn ddealladwy, yn hynod bryderus. Brif Weinidog, a wnewch chi ymrwymo i ymchwilio i’r hyn sydd wedi mynd o chwith yng Nghaerdydd eleni o ran neilltuo lleoedd mewn ysgolion uwchradd, ac a fyddwch chi’n barod i gamu i mewn os bydd yr awdurdod lleol yn dal i fethu â datrys y sefyllfa?
 
14:10
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the local authority are obliged to provide places for children. They have to do that fairly. There have to be criteria in place that are transparent in order for people to understand that admission arrangements are being properly implemented. I have to say to the Member that I know one of the issues surrounds Cardiff High School, and pupils, I understand—and this is a matter that has been raised with me by Jenny Rathbone as the Member for Cardiff Central—going from Pentwyn to Llanishen not being able to go to Cardiff High. But that was as a result of a change, I understand, to the catchment area that was made by her party on 1 September 2011. So, that, clearly, hasn’t helped parents in that part of Cardiff.
Wel, mae'n ofynnol i'r awdurdod lleol ddarparu lleoedd i blant. Mae'n rhaid iddyn nhw wneud hynny’n deg. Mae’n rhaid bod meini prawf ar waith sy’n dryloyw fel y gall pobl ddeall nad yw’r trefniadau derbyn yn cael eu gweithredu'n briodol. Mae'n rhaid i mi ddweud wrth yr Aelod fy mod i’n gwybod bod un o'r problemau’n ymwneud ag Ysgol Uwchradd Caerdydd, a disgyblion, rwy’n deall—ac mae hwn yn fater a godwyd gyda mi gan Jenny Rathbone fel yr Aelod dros Ganol Caerdydd—yn mynd o Bentwyn i Lanisien nad ydynt yn gallu mynd i Ysgol Uwchradd Caerdydd. Ond roedd hynny o ganlyniad i newid, rwy’n deall, i’r dalgylch a wnaed gan ei phlaid hi ar 1 Medi 2011. Felly, nid yw hynny, yn amlwg, wedi helpu rhieni yn y rhan honno o Gaerdydd.
 
14:10
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
The change that was made by the Liberal Democrat administration in 2011, which seems to be causing this chaos, was not fair, particularly for the residents of Pentwyn, who have to walk past Cardiff High School to get to Llanishen High School. The Member is ill informed when she doesn’t seem to understand that, when people don’t get their first choice, if they don’t put a second choice, it’s impossible for the council then to allocate them a place. Could the First Minister agree with me that what we need is a really transparent system that everybody understands and that is fair to all citizens and is not gerrymandering the system in favour of some?
Roedd y newid a wnaed gan weinyddiaeth y Democratiaid Rhyddfrydol yn 2011, y mae’n ymddangos sy’n achosi’r anhrefn hwn, yn annheg, yn enwedig i drigolion Pentwyn, sy'n gorfod cerdded heibio Ysgol Uwchradd Caerdydd i gyrraedd Ysgol Uwchradd Llanisien. Mae'r Aelod yn anwybodus pan nad yw'n ymddangos i fod yn deall, pan nad yw pobl yn cael eu dewis cyntaf, os nad ydynt yn rhoi ail ddewis, yna mae'n amhosibl i'r cyngor neilltuo lle iddyn nhw. A wnaiff y Prif Weinidog gytuno â mi mai’r hyn sydd wir ei angen arnom ni yw system dryloyw iawn y mae pawb yn ei deall ac sy'n deg i bob dinesydd ac nad yw’n cyffindwyllo’r system o blaid rhai?
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, changes to admission arrangements, such as changes to catchment areas, must be consulted on in accordance with the school admissions code. It sets out a very strong expectation that parents will be involved in consultation, and it’s hugely important that parents understand what the reasoning is when catchment areas are drawn up. On top of that, of course, when it comes to admissions, the council are required to ensure the admission arrangements are transparent and properly implemented, and that the over-subscription criteria are applied fairly.
Wel, mae’n rhaid ymgynghori ar newidiadau i drefniadau derbyn, fel newidiadau i ddalgylchoedd, yn unol â'r cod derbyn i ysgolion. Mae'n nodi disgwyliad cryf iawn y bydd rhieni’n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ac mae'n hynod bwysig bod rhieni yn deall beth yw’r rhesymeg pan gaiff dalgylchoedd eu pennu. Yn ogystal â hynny, wrth gwrs, pan ddaw i dderbyniadau, mae'n ofynnol i'r Cyngor sicrhau bod y trefniadau derbyn yn dryloyw ac yn cael eu gweithredu'n briodol, a bod y meini prawf sy’n berthnasol pan fydd gormod o geisiadau yn cael eu cymhwyso'n deg.
 
14:12
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, one of the things that causes a great deal of concern to parents when trying to seek access to schools are the development plans that councils put forward, which are obviously submitted to Welsh Government for approval. Do you believe that the planning advice that is given to cater for new housing developments—especially in Cardiff, where large housing developments are proposed around the edges of Cardiff—are robust enough in the tests that they set for the provision of schooling, but also other public services that need to be put in to cater for those communities? This bottleneck is not going to go away any time soon, and the number of school places in Cardiff is under huge pressure.
Brif Weinidog, un o'r pethau sy'n achosi llawer iawn o bryder i rieni wrth geisio cael lleoedd mewn ysgolion yw’r cynlluniau datblygu y mae cynghorau’n eu cyflwyno, sy’n amlwg yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w cymeradwyo. A ydych chi’n credu bod y cyngor cynllunio a roddir i ddarparu ar gyfer datblygiadau tai newydd—yn enwedig yng Nghaerdydd, lle cynigir datblygiadau tai mawr ar gyrion Caerdydd—yn ddigon cadarn yn y profion y maen nhw’n yn eu gosod ar gyfer darparu addysg, ond hefyd gwasanaethau cyhoeddus eraill y mae angen eu cyflwyno i ddarparu ar gyfer y cymunedau hynny? Nid yw’r dagfa hon yn mynd i ddiflannu’n fuan, ac mae nifer y lleoedd ysgol yng Nghaerdydd o dan bwysau enfawr.
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, overall in Cardiff, of course, there are other schools where there are surpluses. But, of course, inevitably, there are some schools that will be seen as more popular than others. Local authorities do have the ability, through section 106 agreements, to make sure that education provision is made when new housing estates, particularly, are built. There are examples across Wales where that’s happened—where new primary schools have been built, particularly. They must take that into account and obtain a section 106 agreement in order to make sure that education provision is adequate when a new housing estate is built. They have the machinery to do it. It’s hugely important, of course, that they use that machinery.
Wel, ar y cyfan yng Nghaerdydd, wrth gwrs, ceir ysgolion eraill lle mae lleoedd dros ben. Ond, wrth gwrs, yn anochel, ceir rhai ysgolion a fydd yn cael eu hystyried yn fwy poblogaidd nag eraill. Mae’r gallu gan awdurdodau lleol, trwy gytundebau adran 106, i wneud yn siŵr bod y ddarpariaeth addysg yn cael ei gwneud pan fydd ystadau tai newydd, yn arbennig, yn cael eu hadeiladu. Ceir enghreifftiau ledled Cymru lle mae hynny wedi digwydd—lle mae ysgolion cynradd newydd wedi eu hadeiladu, yn arbennig. Mae’n rhaid iddyn nhw gymryd hynny i ystyriaeth a chael cytundeb adran 106 er mwyn gwneud yn siŵr bod y ddarpariaeth addysg yn ddigonol pan fod ystâd newydd o dai yn cael ei hadeiladu. Mae’r offerynnau ganddyn nhw i wneud hynny. Mae'n bwysig iawn, wrth gwrs, eu bod yn defnyddio'r offerynnau hynny.
 
Rhestru Adeiladau
Listing Buildings
 
14:13
6. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog grwpiau cymunedol i gymryd rhan yn y broses o restru adeiladau o arwyddocâd hanesyddol a lleol? OAQ(4)2787(FM)[W]
6. What is the Welsh Government doing to encourage community groups to participate in the process of listing buildings of historical and local significance? OAQ(4)2787(FM)[W]
 
14:13
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, rydym yn erfyn i Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) gael Cydsyniad Brenhinol ar 21 Mawrth. Bydd y Ddeddf, wrth gwrs, yn galluogi i adeiladau hanesyddol gael eu diogelu yn well. Rydym yn drafftio canllawiau ar lunio a rheoli rhestrau o asedau hanesyddol sydd o ddiddordeb lleol arbennig, a’r angen i annog diddordeb a chyfranogaeth gymunedol o’r dechrau.
Well, the Historic Environment (Wales) Bill is expected to receive Royal Assent on 21 March. The Act will afford greater protection to historic buildings. We are drafting guidance on creating and managing lists of historic assets of special local interest and the need to encourage community interest and involvement from the outset.
 
14:14
Rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol o sefyllfa ysgol y Llwyni yn Wrecsam—y ‘Groves’—lle mae’r cyngor, gan roi rhybudd o bedwar diwrnod, wedi dweud eu bod nhw eisiau dymchwel yr adeilad, a hynny’n groes i obeithion mwyafrif y bobl leol. Wrth dderbyn eich bod chi yn drafftio canllawiau eich hun ar hyn o bryd, a wnewch chi ei gwneud yn glir i gyngor Wrecsam nad oes gofyn arnyn nhw ddymchwel yr adeilad tra’u bod yn gwneud cais am grant ysgolion yr unfed ganrif ar hugain? Dyna’r esboniad y mae’r cyngor yn ei roi ar hyn o bryd, sef nad oes ganddo’r arian i ail-wneud yr adeiladau presennol a’u bod nhw eisiau eu dymchwel er mwyn creu ysgol newydd yn rhatach. A wnewch chi, felly, ei gwneud yn glir i gyngor Wrecsam nad oes disgwyl iddyn nhw ruthro i ddymchwel yr adeilad hanesyddol yma?
I’m sure you’ll be aware of the situation of ysgol y Llwyni in Wrexham—the Groves—where the council, in giving notice of four days, have said that they want to demolish the building, contrary to the aspirations of the majority of local people. In accepting that you are currently drafting your own guidance at present, will you make it clear to Wrexham council that there is no requirement for them to demolish the building while they are applying for a twenty-first century schools grant? That is the explanation that they are giving at present, namely that they don’t have the funds available to refurbish the current buildings, and they want to demolish them in order to create a new school that would be cheaper. Will you make it clear to Wrexham council, therefore, that there is no expectation upon them to rush into demolition of this historic building?
 
14:14
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, nid oes rhaid iddynt wneud hynny; mae hynny’n wir. Rwyf wedi sefyll tu fas i’r ysgol gyda Lesley Griffiths, fel Aelod Wrecsam, ac rwy’n gwybod bod hwn yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn yn yr ardal, ac mae pobl yn anhapus gyda phenderfyniad Wrecsam i dynnu’r adeilad lawr. Ond, beth sy’n bwysig yw bod y cyngor yn sylweddoli nad oes yn rhaid iddyn nhw wneud hyn. Mater iddyn nhw yw hwn. Nid yw’n rhywbeth lle dylen nhw dreial rhoi’r bai ar rywun arall, achos mae’n rhywbeth y maen nhw eisiau ei wneud. Mae’n rhaid iddyn nhw sicrhau eu bod nhw’n esbonio hynny i’r bobl leol ac nid ceisio rhoi’r bai ar unrhyw gorff arall.
Well, they don’t have to do that; that’s true. I have stood outside the school with Lesley Griffiths, as the Wrexham Member, and I know that this is something that is extremely important to the area, and people are unhappy with Wrexham council’s decision to demolish the building. But, the important point is that the council realises that they don’t have to do this. It’s a matter for them. It’s not something that they should try to blame other people for, because it’s something that they desire to do, and it’s important that they explain that to local people and don’t try to put the blame on any other body.
 
14:15
We know that almost every one of the large nineteenth-century buildings is listed in some form. Many, unfortunately, are derelict or abandoned, and I can think of three in my own constituency, one of which only has two walls, but is still listed. Couldn’t we agree that we need to get communities to decide which of these buildings are the most important and to try and get the money and investment needed to preserve these buildings? I have serious concerns that some very important buildings are coming—. As the First Minister knows, I’ve got a great interest in chapels of the nineteenth century, and very many of these have collapsing congregations and are in danger of becoming empty in the near future. Isn’t it important that we actually try and work out what we can preserve and then get the investment to preserve them?
Rydym ni’n gwybod bod bron pob un o'r adeiladau pedwaredd ganrif ar bymtheg mawr wedi eu rhestru ar ryw ffurf. Mae llawer, yn anffodus, yn adfeiliedig neu wedi cael eu gadael, a gallaf feddwl am dri yn fy etholaeth i, a dim ond dwy wal sydd gan un ohonynt, ond mae’n dal i fod yn rhestredig. Oni allem ni gytuno bod angen i ni gael cymunedau i benderfynu pa rai o'r adeiladau hyn yw'r pwysicaf a cheisio cael yr arian a'r buddsoddiad sydd eu hangen i warchod yr adeiladau hyn? Mae gennyf bryderon difrifol bod rhai adeiladau pwysig iawn yn dod—. Fel y gŵyr y Prif Weinidog, mae gen i ddiddordeb mawr yng nghapeli’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac mae gan lawer iawn o'r rhain gynulleidfaoedd sy’n diflannu ac mewn perygl o fod yn wag yn y dyfodol agos. Onid yw'n bwysig ein bod yn ceisio penderfynu ar beth allwn ni ei gadw, ac yna cael y buddsoddiad i'w gadw?
 
14:16
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, the Member, of course, represents a constituency that includes the nonconformist cathedral of the Morriston Tabernacle, but coming back to what I said earlier on, the Act itself is there, and what we’ll see as a result of the Act is that guidance will be created that will mean that there’ll be management of lists of historic assets, and of course communities will need to be engaged from the outset. Communities know best which buildings they wish to preserve that are of particular value to them, and having that list of historic assets will be useful for communities to understand what assets they have, and then of course to move forward with looking to utilise or preserve those assets in the future.
Ydy, mae’r Aelod, wrth gwrs, yn cynrychioli etholaeth lle ceir eglwys gadeiriol yr anghydffurfwyr, sef Tabernacl Treforys, ond i ddod yn ôl at yr hyn a ddywedais yn gynharach, mae'r Ddeddf ei hun yno, a'r hyn y byddwn yn ei weld o ganlyniad i'r Ddeddf yw y bydd canllawiau’n cael eu creu a fydd yn golygu y bydd rhestrau o asedau hanesyddol yn cael eu rheoli, a bydd angen ymgysylltu â chymunedau o'r cychwyn cyntaf, wrth gwrs. Cymunedau sy'n gwybod orau pa adeiladau y maen nhw eisiau eu cadw sydd o werth arbennig iddyn nhw, a bydd cael y rhestr honno o asedau hanesyddol yn ddefnyddiol i gymunedau ddeall pa asedau sydd ganddyn nhw, ac yna, wrth gwrs, i fwrw ymlaen â cheisio defnyddio neu warchod yr asedau hynny yn y dyfodol.
 
14:17
First Minister, I’m sure you’ll join me in welcoming the Friends of Aberdulais Tin Works and Waterfall, who are visiting the Assembly from my region today. They offer a great deal of support to staff at a particularly famous National Trust site, which helps them to be local voices to promote tourism in the Vale of Neath and nearby areas. The scoping work of the heritage Bill considered the role of volunteers and community groups in taking on, where appropriate, responsibility for local heritage assets. While this wasn’t actually reflected in the Historic Environment (Wales) Bill, what evidence did the Government glean during that process that would help local community organisations, perhaps like the Friends, to be at the forefront of shaping these local lists?
Brif Weinidog, rwy'n siŵr y gwnewch chi ymuno â mi i groesawu Cyfeillion Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, sy'n ymweld â'r Cynulliad o fy rhanbarth i heddiw. Maen nhw’n cynnig llawer iawn o gefnogaeth i staff ar safle Ymddiriedolaeth Genedlaethol arbennig o enwog, sy'n eu helpu i fod yn lleisiau lleol i hyrwyddo twristiaeth yng Nghwm Nedd a'r cyffiniau. Ystyriodd gwaith cwmpasu’r Bil treftadaeth swyddogaeth gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol o ran cymryd, pan fo'n briodol, cyfrifoldeb am asedau treftadaeth lleol. Er na adlewyrchwyd hyn yn y Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), pa dystiolaeth a ganfuwyd gan y Llywodraeth yn ystod y broses honno a fyddai'n helpu sefydliadau cymunedol lleol, fel y Cyfeillion efallai, i fod ar flaen y gad o ran llunio'r rhestrau lleol hyn?
 
14:18
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I was there two months ago, as I am sure they were aware. It was my first visit and it was hugely impressive. It’s a site I’d driven past many times but not visited, and I went there in the second week of January.
Wel, roeddwn i yno ddau fis yn ôl, fel yr wyf yn siŵr eu bod nhw’n ymwybodol. Hwnnw oedd fy ymweliad cyntaf a gwnaeth gryn argraff arnaf i. Mae'n safle yr oeddwn i wedi gyrru heibio iddo lawer gwaith, ond erioed wedi ymweld ag ef, ac es i yno yn ystod ail wythnos mis Ionawr.
 
Coming back to what I said before, community involvement in managing lists of historic assets is hugely important, and as I’ve said now on two previous occasions, it’s hugely important that people are engaged as soon as possible in terms of drawing up those lists and in terms of being able to manage those assets in the future.
Gan ddod yn ôl at yr hyn a ddywedais o'r blaen, mae cyfranogiad cymunedol yn y gwaith o reoli rhestrau o asedau hanesyddol yn hynod bwysig, ac fel yr wyf wedi ei ddweud ar ddau achlysur blaenorol bellach, mae'n aruthrol o bwysig bod pobl yn cael eu hymgysylltu cyn gynted â phosibl o ran llunio’r rhestrau hynny ac o ran gallu rheoli’r asedau hynny yn y dyfodol.
 
14:18
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister.
Diolch yn fawr, Brif Weinidog.
 
14:18
2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
2. Business Statement and Announcement
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to item 2, which is the business statement, and I call on the Minister, Jane Hutt.
Symudwn at eitem 2 nawr, sef y datganiad busnes, a galwaf ar y Gweinidog, Jane Hutt.
 
14:18
There have been two changes to the business statement for this final week of business, Llywydd—the debate on the housing adaptations scheme has been withdrawn and replaced by a 45-minute oral statement on an enhanced adaptation system by the Minister for Communities and Tackling Poverty; and the First Minister’s items have been re-ordered and will be moved as the final items of business on the Plenary agenda.
Bu dau newid i'r datganiad busnes ar gyfer yr wythnos olaf hon o fusnes, Lywydd—tynnwyd y ddadl ar y cynllun addasu tai yn ôl ac fe'i disodlwyd gan ddatganiad llafar 45 munud ar system addasu estynedig gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi; ac ad-drefnwyd eitemau’r Prif Weinidog a chânt eu cynnig fel yr eitemau olaf o fusnes ar agenda’r Cyfarfod Llawn.
 
14:19
Russell GeorgeBywgraffiadBiography
Minister, could I request a statement from the Minister for the economy and transport on the potential for traffic disruption caused by the construction of the Tirgwynt windfarm? I did raise this issue with the First Minister in questions last month and he assured me that officials were working with developers to ensure that the movement of large components would take place outside of peak traffic to minimise any disruption on the roads. That answer was welcome. However, I have had reports from community councils that have certainly had correspondence that indicates that turbine movements will take place during August, which is of course the busiest time of the year. Could I therefore ask for a statement from the Minister providing assurance when the movements will take place, and perhaps could I also ask the Minister to report on issues that have been brought to my attention of developers using B roads, which is prohibited under agreements? Perhaps this could also be reported in any statement coming forward.
Weinidog, a gaf i ofyn am ddatganiad gan Weinidog yr economi a thrafnidiaeth ar y potensial o darfu ar draffig wedi’i achosi gan y gwaith o adeiladu fferm wynt Tirgwynt? Codais y mater hwn gyda'r Prif Weinidog yn ystod cwestiynau y mis diwethaf a rhoddodd sicrwydd i mi fod swyddogion yn gweithio gyda datblygwyr i sicrhau y byddai cydrannau mawr yn cael eu symud y tu allan i'r adegau prysuraf i sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar y ffyrdd. Roedd yr ateb hwnnw i’w groesawu. Fodd bynnag, rwyf wedi cael adroddiadau gan gynghorau cymuned sy’n sicr wedi cael gohebiaeth sy'n dangos y bydd gwaith symud tyrbinau’n digwydd yn ystod mis Awst, sef amser prysuraf y flwyddyn wrth gwrs. A gaf i ofyn felly, am ddatganiad gan y Gweinidog yn rhoi sicrwydd o ran pryd y bydd y symudiadau’n digwydd, ac efallai y caf i hefyd ofyn i'r Gweinidog adrodd ar faterion y tynnwyd fy sylw atynt sef bod datblygwyr yn defnyddio ffyrdd B, sydd wedi’i wahardd o dan gytundebau? Efallai y gellid adrodd ar hyn mewn unrhyw ddatganiad a gyflwynir hefyd.
 
14:20
I can assure the Member, Russell George—I’m very grateful, actually, that you welcomed the answer last week—I can assure you that the Minister will abide by her commitments.
Gallaf sicrhau'r Aelod, Russell George—rwy’n ddiolchgar iawn, a dweud y gwir, eich bod wedi croesawu'r ateb yr wythnos diwethaf—gallaf eich sicrhau y bydd y Gweinidog yn cadw at ei hymrwymiadau.
 
14:20
Minister, can I ask for an update on the children and families delivery grant, because I’m told by constituents that when they click on the link on the Welsh Government page, it shows: ‘The page cannot be found’? It is, however, still being advertised by Swansea Council for Voluntary Service as an available grant.
Weinidog, a gaf i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y grant cyflawni dros blant a theuluoedd, gan fy mod i’n cael fy hysbysu gan etholwyr pan eu bod yn clicio ar y ddolen ar dudalen Lywodraeth Cymru, mae'n dangos: 'The page cannot be found’? Mae'n dal i gael ei hysbysebu gan Gyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe fel grant sydd ar gael, fodd bynnag.
 
14:20
I’m sure that matter can be rectified as a matter of urgency.
Rwy'n siŵr y gellir datrys y broblem honno fel mater o frys.
 
14:20
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
I wonder if the business Minster could make available a written statement by the Minister for Public Services, I believe, on the issue of cyber crime. A number of my constituents and Dyfed-Powys Police have been alerted to an extortion e-mail that is being sent to local B&B and accommodation providers, threatening to post very negative and harming reviews on websites if they do not come up with a substantial amount of bitcoin and money as a result of that. Obviously, it’s a very worrying development for those business owners. Given that this is obviously quite a large-scale operation, it would be useful to know what the Government can do to assist, in the confines of their powers, to alert businesses and to protect businesses.
Tybed a allai'r Gweinidog busnes roi datganiad ysgrifenedig ar gael gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, rwy’n credu, ar y mater o droseddau seiber. Mae nifer o’m hetholwyr a Heddlu Dyfed Powys wedi cael eu hysbysu am e-bost cribddeiliaeth sy'n cael ei anfon i ddarparwyr gwely a brecwast a llety lleol, yn bygwth postio adolygiadau hynod negyddol a niweidiol ar wefannau os nad ydynt yn cyflwyno swm sylweddol o bitcoin ac arian yn sgil hynny. Yn amlwg, mae'n ddatblygiad pryderus iawn i berchnogion y busnesau hynny. O ystyried bod hyn yn amlwg yn weithredu ar raddfa fawr, byddai'n ddefnyddiol cael gwybod beth y gall y Llywodraeth ei wneud i gynorthwyo, yn unol â’i phwerau, i rybuddio busnesau ac i ddiogelu busnesau.
 
14:21
Jane Hutt