Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
28/06/2016
Cynnwys Contents 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog 1. Questions to the First Minister 2. Dadl: Canlyniad Refferendwm yr UE 2. Debate: The Outcome of the EU Referendum 3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 3. Business Statement and Announcement 4. Cynigion i Sefydlu Pwyllgorau 4. Motions to Establish Committees 5. Cynnig i Newid Enw’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Dros Dro 5. Motion to Change the Name of the Interim Constitutional and Legislative Affairs Committee 6. Cynnig i Ddiwygio Rheol Sefydlog 17 mewn perthynas â Gweithrediad Pwyllgorau 6. Motion to Amend Standing Order 17 in relation to the Operation of Committees 7. Datganiad: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol 7. Statement: The Legislative Programme 8. & 9. Datganiad: Lansio'r Ymgynghoriad ar Weithredu Cyfnod 1 y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a Datganiad: Cyrff Llywodraethu Ysgolion 8. & 9. Statement: Launch of the Consultation on Phase 1 Implementation of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act and Statement: School Governing Bodies 10. Datganiad: Y Lluoedd Arfog 10. Statement: Armed Forces 11. Datganiad: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 11. Statement: Flood and Coastal Erosion Risk Management 12. Datganiad: Strategaeth Ffyrdd a Gwaith Stryd 12. Statement: Road and Street Works Strategy 13. Dadl: Ailenwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn ‘Senedd’ 13. Debate: Renaming the National Assembly a ‘Parliament’ 14. Cynnig i Ddyrannu Cadeiryddion Pwyllgorau i’r Grwpiau Plaid 14. Motion to Allocate Committee Chairs to Political Groups 16. Ethol Cadeiryddion Pwyllgorau 16. Election of Committee Chairs
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Janet Finch-Saunders.
The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Janet Finch-Saunders.
 
Cynllun y Taliad Sylfaenol
The Basic Payment Scheme
 
13:30
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar daliadau’r Cynllun Taliad Sylfaenol i ffermwyr? OAQ(5)0083(FM)
1. Will the First Minister make a statement on Basic Payment Scheme payments to farmers? OAQ(5)0083(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Over 99 per cent of eligible farm businesses have been paid.
Mae dros 99 y cant o fusnesau fferm cymwys wedi cael eu talu.
 
13:30
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
Thank you. I’m obliged to raise this question, actually, as a result of my own intense concerns at the handling of basic payments that are still outstanding to our farmers, and your own Government department’s process. Seventeen thousand and sixty-three farmers submitted their applications in June 2015, yet 12 months later, there are approximately 171 yet to receive any payment. Indeed, in Aberconwy, I have represented farmers who have waited several months for payment without any acknowledgment of their application, and many promised that they’ve been paid, when, in fact, they have not—one was for £60,000. First Minister, a delay of such magnitude is now putting farmers’ livelihoods at risk. Outstanding payments are causing immense stress and frustration. First Minister, will you look into your own Government department’s workings in this regard, to ensure that our hardworking farmers and the custodians of our countryside are not facing potential financial ruin because of your own Government department delays?
Diolch. Mae’n rhaid i mi godi’r cwestiwn hwn, a dweud y gwir, yn sgil fy mhryderon dwys fy hun am y ffordd y mae taliadau sylfaenol sy'n dal heb eu talu i'n ffermwyr wedi eu trin, a phroses eich adran Llywodraeth eich hun. Cyflwynodd dwy fil ar bymtheg a chwe deg a thri o ffermwyr eu ceisiadau ym mis Mehefin 2015, ond 12 mis yn ddiweddarach, mae tua 171 yn dal i fod heb gael unrhyw daliad. Yn wir, yn Aberconwy, rwyf wedi cynrychioli ffermwyr sydd wedi aros sawl mis am daliad heb unrhyw gydnabyddiaeth o’u cais, a llawer yr addawyd iddynt eu bod wedi cael eu talu, pan, mewn gwirionedd, nad ydynt—roedd un am £60,000. Brif Weinidog, mae oedi mor hir yn rhoi bywoliaeth ffermwyr mewn perygl yn awr. Mae taliadau nad ydynt wedi eu gwneud yn achosi straen a rhwystredigaeth aruthrol. Brif Weinidog, a wnewch chi edrych i mewn i drefn eich adran Llywodraeth eich hun yn hyn o beth, er mwyn sicrhau nad yw ein ffermwyr gweithgar a cheidwaid ein cefn gwlad yn wynebu chwalfa ariannol posibl oherwydd oediadau eich adran Llywodraeth eich hun?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I repeat again the answer I gave to the original question: over 99 per cent of eligible farm businesses have been paid—have had a basic payment scheme payment. If there are individual farms where there are difficulties, the correct thing to do is to raise those difficulties with the Minister, so that they can be looked at for those individuals. But we consistently outperform England and Scotland year upon year upon year when it comes to paying our farmers.
Ailadroddaf eto yr ateb a roddais i'r cwestiwn gwreiddiol: mae dros 99 y cant o fusnesau fferm cymwys wedi cael eu talu—wedi cael taliad o’r cynllun taliadau sylfaenol. Os oes ffermydd unigol lle ceir anawsterau, y peth iawn i'w wneud yw codi’r anawsterau hynny gyda'r Gweinidog, fel y gellir eu hystyried ar ran yr unigolion hynny. Ond rydym ni’n perfformio'n well na Lloegr a'r Alban yn gyson, flwyddyn ar ôl blwyddyn pan ddaw i dalu ein ffermwyr.
 
13:32
Mae’n siŵr, Brif Weinidog, eich bod chithau, fel finnau, yn gresynu ac yn difaru bod siẁd gymaint o ffermwyr wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond nid oes dim dwywaith eu bod nhw wedi gwneud hynny. Un o’r rhesymau y gwnaethon nhw ei ddweud wrtha i eu bod nhw’n ystyried hynny pan oeddwn i’n trafod gyda nhw oedd nid bod y taliadau’n hwyr, ond bod cosbau a dirwyon yn dilyn mân anghytuno neu gamgymeriadau fel oedd yn cael eu gweld gan y gweision sifil yn yr hawliadau ar gyfer y taliadau hyn. Nawr, rydych chi wedi colli lot o ffydd ymysg y ffermwyr drwy fynnu’r cosbau hynny, pan oedd Phil Hogan a’r Comisiwn Ewropeaidd wedi dweud bod modd bod yn hyblyg. Er bod y dŵr o dan y bont bellach, a oes modd adfer enw da Llywodraeth Cymru ymysg rhai ffermwyr o leiaf, drwy ailedrych ar y sefyllfa lle mae cosbau yn dilyn beth sydd i fod yn drafodaeth rhyngoch chithau fel Llywodraeth a ffermwyr dros eu taliadau?
I’m sure, First Minister, that you, like me, regret the fact that so many farmers voted to leave the European Union and that there’s no doubt that that did happen. One of the reasons that they gave me for considering that, when I discussed the issue with them, was not that the payments were late but that penalties and fines would follow minor disagreements or minor errors, as were identified by civil servants in the claims for these payments. Now, you’ve lost a great deal of confidence among the farming community because of those penalties, when Phil Hogan and the European Commission had said that it would be possible to be flexible. Although that’s water under the bridge now, can you now actually revive the reputation of the Welsh Government among farmers by looking at the situation where penalties follow what should be a discussion between you as a Government and farmers about their payments?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
A gaf ofyn i’r Aelod i ysgrifennu ataf gyda mwy o fanylion? Ond, rydym wedi bod yn dilyn y rheolau sydd yna ar hyn o bryd, ac, wrth gwrs, fel ddywedais i’n gynharach, rydym wedi bod yn talu ffermwyr yn glou—lot yn gyflymach na beth sy’n iawn yn Lloegr a’r Alban. Ond ynglŷn â’r manylion am ffermydd unigol, byddwn i’n falch o gael llythyr er mwyn gallu ystyried beth yn gwmws sydd wedi digwydd.
May I ask the Member to write to me with more details? Of course, we have been following the regulations that exist at present and, of course, we have been paying farmers much more quickly than is the case in Scotland or England. But as regards the details of the individual farmers, I’d be pleased to receive a letter in order to consider exactly what’s happened.