Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf ar ein hagenda ni y prynhawn yma yw’r cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Lee Waters.
The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question is from Lee Waters.
 
Addysgu Plant i Godio
Teaching Children to Code
 
13:30
1. Pryd y caiff pob plentyn yng Nghymru ei addysgu i godio? OAQ(5)0577(FM)
1. When will every child in Wales be taught to code? OAQ(5)0577(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our programme for government sets out that we will ensure young people in Wales have the relevant skills they need for the future by developing coding skills in our young people. The Cabinet Secretary will be making an announcement as to how we are taking this forward in June.
Mae ein rhaglen lywodraethu yn nodi y byddwn yn sicrhau bod gan bobl ifanc yng Nghymru y sgiliau perthnasol sydd eu hangen arnynt ar gyfer y dyfodol drwy ddatblygu sgiliau codio ymhlith ein pobl ifanc. Bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn gwneud cyhoeddiad ynglŷn â sut yr ydym yn bwrw ymlaen â hyn ym mis Mehefin.
 
13:30
Thank you, First Minister. My daughter was nine yesterday, and, for her birthday, she asked for a Raspberry Pi, which is not a fruit-based pudding, but, in fact, as you know, a small computer manufactured in your constituency.
Diolch yn fawr, Prif Weinidog. Roedd fy merch yn naw oed ddoe, ac, ar gyfer ei phen-blwydd, gofynnodd am Raspberry Pi, nad yw’n bwdin ffrwythau, ond, mewn gwirionedd, fel y gwyddoch, cyfrifiadur bach a gynhyrchir yn eich etholaeth chi ydyw.
 
13:30
Huw Irranca-DaviesBywgraffiadBiography
No, in my constituency. [Laughter.]
Na, yn fy etholaeth i. [Chwerthin.]
 
13:30
In your area. [Laughter.] But when she leaves education, the ability to programme computers will be an essential skill, everything from programming a manufacturing line to designing the next innovation. But the chief inspector of schools found that ICT standards are strong in only a very few schools, and not enough understand the potential of digital learning to aid teaching and learning. Teaching our children to code should not rely on the enthusiasm of the odd teacher, or on a parent’s ability to buy a Raspberry Pi. It must be a key part of what our schools do, or we’ll be left behind. Now, as you indicate, the Donaldson curriculum will, of course, address this, but more than 150,000 young people will graduate the school system without this basic skills before that’s fully implemented. So, would you consider, First Minister, what interim measures you can put in place to ensure that every child in Wales gets the opportunity to learn computer coding as soon as possible?
Yn eich ardal chi. [Chwerthin.] Ond pan fydd hi'n gadael addysg, bydd y gallu i raglennu cyfrifiaduron yn sgil hanfodol, popeth o raglennu llinell gweithgynhyrchu i gynllunio'r arloesiad nesaf. Ond canfu’r prif arolygydd ysgolion mai dim ond mewn ychydig iawn o ysgolion y mae safonau TGCh yn gryf, ac nad oes digon o ddealltwriaeth o botensial dysgu digidol i gynorthwyo addysgu a dysgu. Ni ddylai addysgu ein plant i godio ddibynnu ar frwdfrydedd ambell i athro, nac ar allu rhiant i brynu Raspberry Pi. Mae’n rhaid iddo fod yn rhan allweddol o'r hyn y mae ein hysgolion yn ei wneud, neu byddwn yn cael ein gadael ar ôl. Nawr, fel y dywedwch, bydd cwricwlwm Donaldson, wrth gwrs, yn mynd i’r afael â hyn, ond bydd mwy na 150,000 o bobl ifanc yn cwblhau’r system ysgolion heb y sgiliau sylfaenol cyn i hynny gael ei gyflwyno’n llawn. Felly, a wnewch chi ystyried, Prif Weinidog, pa fesurau dros dro y gallwch chi eu rhoi ar waith i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael y cyfle i ddysgu codio cyfrifiadurol cyn gynted â phosibl?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, can I begin, first of all, by wishing the Member’s daughter a happy birthday for yesterday? She’ll be a teenager soon. [Laughter.] In answer to his question, we do know, of course, that we want to encourage coding skills. We’ve fast-tracked the publication of the digital competence framework, which will support the development and embedding of digital skills in everything a young person does in school. Many schools have already introduced coding skills into the classroom. We have invested £670,000 to the Technocamps and Technoteach programmes to deliver computer coding workshops to pupils and teachers in secondary schools in Wales, and we’ve made a commitment to expand code clubs in every part of Wales. And that is before, of course, the announcement next month.
Wel, a gaf i ddechrau, yn gyntaf oll, trwy ddymuno pen-blwydd hapus i ferch yr Aelod ar gyfer ddoe? Bydd hi yn ei harddegau’n fuan. [Chwerthin.] I ateb ei gwestiwn, rydym ni’n gwybod, wrth gwrs, ein bod ni eisiau annog sgiliau codio. Rydym ni wedi cyflymu cyhoeddiad y fframwaith cymhwysedd digidol, a fydd yn cefnogi datblygiad ac ymsefydliad sgiliau digidol ym mhopeth y mae unigolyn ifanc yn ei wneud yn yr ysgol. Mae llawer o ysgolion eisoes wedi cyflwyno sgiliau codio i'r ystafell ddosbarth. Rydym ni wedi buddsoddi £670,000 yn rhaglenni Technocamps a Technoteach i ddarparu gweithdai codio cyfrifiadurol i ddisgyblion ac athrawon mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru, ac rydym ni wedi gwneud ymrwymiad i ehangu clybiau cod ym mhob rhan o Gymru. Ac mae hynny, wrth gwrs, cyn y cyhoeddiad fis nesaf.
 
13:32
First Minister, we do need to be part of the coding revolution, and it’s important that our young people learn these skills. But, of course, one of the problems that they’ve got is being able to do homework in relation to coding, because there is inadequate access to the Superfast Cymru high-speed broadband scheme. You’ll be aware that you made a clear commitment in your 2011 Labour Assembly manifesto, which gave a pledge to roll out broadband to all residential premises and businesses by 2015. That was a broken promise, wasn’t it? Don’t you think that it’s about time you delivered on that promise, and the others in that manifesto that you didn’t keep?
Prif Weinidog, mae angen i ni fod yn rhan o'r chwyldro codio, ac mae'n bwysig bod ein pobl ifanc yn dysgu’r sgiliau hyn. Ond, wrth gwrs, un o'r problemau sydd ganddyn nhw yw gallu gwneud gwaith cartref o ran codio, gan fod mynediad annigonol at gynllun band eang cyflym Cyflymu Cymru. Byddwch yn ymwybodol eich bod wedi gwneud ymrwymiad eglur yn eich maniffesto Llafur ar gyfer y Cynlluniad yn 2011, a wnaeth addewid i gyflwyno band eang i bob safle preswyl a busnes erbyn 2015. Torrwyd yr addewid hwnnw, do? Onid ydych chi’n credu ei bod hi’n hen bryd i chi gyflawni’r addewid hwnnw, a'r lleill yn y maniffesto na wnaethoch chi eu cadw?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, our promise is to deliver to 96 per cent of premises by the summer of this year, in contrast to his party who made no promises at all when it came to broadband, and probably struggle with the very concept of what broadband is.
Wel, ein haddewid yw darparu i 96 y cant o safleoedd erbyn yr haf eleni, yn wahanol i'w blaid ef na wnaeth unrhyw addewidion o gwbl pan ddaeth i fand eang, ac mae'n debyg sy’n cael trafferth gydag union gysyniad beth yw band eang.
 
13:33
Michelle BrownBywgraffiadBiography
If we have the money to be spending on IT, wouldn’t that money be better spent on literacy and numeracy in schools, which has been failing for a while?
Os oes gennym ni’r arian i’w wario ar TG, oni fyddai’n well gwario’r arian hwnnw ar lythrennedd a rhifedd mewn ysgolion, sydd wedi bod yn methu ers cryn amser?