Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.
I call the National Assembly for Wales to order.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Gwasanaethau GIG
NHS Services
 
13:30
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau GIG yng Nghanol De Cymru? OAQ(4)1113(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the provision of NHS services in South Wales Central? OAQ(4)1113(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. We want to ensure that the people of South Wales Central continue to receive high-quality services that are safe, sustainable, and provided as close to their homes as possible.
Gwnaf. Rydym eisiau sicrhau bod pobl Canol De Cymru yn parhau i dderbyn gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n ddiogel, yn gynaliadwy, ac yn cael eu darparu mor agos i’w cartrefi â phosibl.
 
13:31
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you for that answer, First Minister. One of the things that you were busy promoting 18 months ago was this recruitment campaign that the Welsh Government was launching to bring new clinicians into Wales to help complement the rotas. I have questioned you and your Minister for health several times to ascertain how successful or unsuccessful that campaign has been. Are you able to update us on the effectiveness of that campaign, as it forms a critical part of the south Wales programme, that is, the ability to have clinicians in hospitals?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Un o’r pethau yr oeddech chi’n brysur yn eu hyrwyddo 18 mis yn ôl oedd yr ymgyrch recriwtio honno yr oedd Llywodraeth Cymru yn ei lansio i ddod â chlinigwyr newydd i Gymru i helpu i ategu’r rotas. Rwyf wedi eich holi chi a’ch Gweinidog iechyd sawl gwaith i ddarganfod pa mor llwyddiannus neu aflwyddiannus y bu’r ymgyrch honno. A allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni ar effeithiolrwydd yr ymgyrch honno, gan ei bod yn rhan hanfodol o raglen de Cymru, hynny yw, y gallu i gael clinigwyr mewn ysbytai?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. In terms of vacancies, we know that in Wales the vacancy rate is running at around 4%, so we know that most places have been taken.
Gallaf. O ran swyddi gwag, rydym yn gwybod mai tua 4% yw canran y swyddi gwag yng Nghymru, felly rydym ni’n gwybod bod y rhan fwyaf o leoedd wedi eu cymryd.
 
13:31
Do you agree with the Royal College of Physicians, which has stated that it is time to take action and that we cannot wait for unplanned chaos—a reference to what was happening in England, I think—to force these decisions, as our national health service is too important?
A ydych chi’n cytuno â Choleg Brenhinol y Ffisigwyr, sydd wedi dweud ei bod yn amser cymryd camau ac na allwn aros am anhrefn nas cynlluniwyd—cyfeiriad at yr hyn a oedd yn digwydd yn Lloegr, rwy’n credu—i orfodi’r penderfyniadau hyn, gan fod ein gwasanaeth iechyd gwladol yn rhy bwysig?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I do. It is important that change occurs and, of course, change for the better.
Ydw, mi ydwyf. Mae’n bwysig bod newid yn digwydd ac, wrth gwrs, newid er gwell.
 
13:32
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
First Minister, it is clear that the proposals of the health board, if seen through, will lead to a greater reliance on midwife-led units, which will have to be staffed safely, of course, so that they can identify cases where rapid transfers may be needed. Can you tell us why, then, midwife numbers have been cut for the third year running, and why the number of midwife training places has been reduced?
Brif Weinidog, mae’n amlwg y bydd cynigion y bwrdd iechyd, os cânt eu cyflawni, yn arwain at fwy o ddibyniaeth ar unedau dan arweiniad bydwragedd, y bydd yn rhaid iddynt gael eu staffio yn ddiogel, wrth gwrs, fel y gallant nodi achosion lle gallai fod angen trosglwyddiadau cyflym. A allwch chi ddweud wrthym felly, pam mae niferoedd y bydwragedd wedi eu torri am y drydedd flwyddyn yn olynol, a pham mae nifer y lleoedd hyfforddi bydwragedd wedi ei leihau?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Far from it. We believe that midwife numbers are robust in Wales. It is right to say that, as services change in the future, they must be staffed properly. That is exactly what the south Wales programme board, and, indeed, the other plans, have very much in mind.
Dim o gwbl. Rydym ni’n credu bod niferoedd bydwragedd yng Nghymru yn gadarn. Mae’n iawn i ddweud, wrth i wasanaethau newid yn y dyfodol, y bydd yn rhaid iddynt gael eu staffio’n briodol. Dyna’n union yr hyn sydd gan fwrdd rhaglen de Cymru, ac, yn wir, y cynlluniau eraill, mewn golwg.
 
Cymorth Cyfreithiol
Legal Aid
 
13:32
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ba drafodaethau y mae wedi’u cael â Llywodraeth y DU ynghylch y newidiadau arfaethedig i gymorth cyfreithiol? OAQ(4)1116(FM)
2. Will the First Minister make a statement on what discussions he has had with the UK Government about the proposed changes to legal aid? OAQ(4)1116(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid yw’r cyfrifoldeb am gymorth cyfreithiol wedi’i ddatganoli. Rydym wedi mynegi’n gryf ein pryderon am yr effaith bosibl a sylweddol ar bobl Cymru ac ar y proffesiwn cyfreithiol, a byddwn yn parhau i wneud y sylwadau angenrheidiol i Lywodraeth y DU.
Responsibility for legal aid is not devolved. We have expressed strongly our concerns about the potential and significant impact on the people of Wales and the legal profession, and will continue to make the necessary representations to the UK Government.
 
13:33
Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth San Steffan ar fin tendro am y gwaith o gymorth cyfreithiol i nifer cyfyngedig o gwmnïau cyfreithiol yn y maes troseddol. Yn ardal Canolbarth a Gorllewin Cymru, dim ond pedwar cwmni a fydd yn derbyn y gwaith hwnnw, ac felly bydd cyfreithwyr annibynnol mewn trefi fel Aberteifi, Aberystwyth a Llanbed yn colli allan ar y gwaith hwn i gwmnïau mawr fel G4S a Grŵp Stobart. O ran eich ymateb i Lywodraeth San Steffan, a ydych wedi gnwneud ymateb ysgrifenedig, ac a wnewch ei ryddhau fel y gallwn i gyd weld eich barn fel Llywodraeth? A wnewch hefyd bwysleisio i Lywodraeth San Steffan fod y rôl bwysig y mae cyfreithwyr yn ei chwarae yn yr economi leol, ac yn gyffredinol mewn ardaloedd gwledig, o dan fygythiad gan y polisi newydd hwn gan Lywodraeth San Steffan?
Thank you for that response, First Minister. As you know, the Westminster Government is about to tender for legal aid work, limiting it to a small number of legal companies in the criminal sphere. In the Mid and West Wales region, only four companies will receive that work, so independent solicitors in towns such as Cardigan, Aberystwyth and Lampeter will lose out on this work to larger companies such as G4S as the Stobart Group. In terms of your response to the Westminster Government, have you made a written response, and will you release that so that we can all study your views as a Government? Will you also emphasise to the Westminster Government that the important role that solicitors play in the local economy, and in general in rural areas, is under threat from this new policy emerging from Westminster?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r pethau hyn i gyd yn yr ymateb. Dywedaf yn blwmp ac yn blaen os yw hyn yn parhau na fydd cwmnïau cyfreithwyr yng nghefn gwlad achos ni fydd gwaith gyda nhw. Gwaith cyfreithwyr cefn gwlad yw gwaith teuluol, ac mae cymorth cyfreithiol ar gyfer hynny wedi mynd fwy neu lai, gwerthu tai—a bach iawn o hynny sydd ar hyn o bryd—a delio gydag ewyllysiau. Mae’r gwaith hwnnw yn dal yna, ond nid yw’n ddigon, ar ben ei hunan, i gadw pethau i fynd. Mae’n wir i ddweud, os nad yw pobl yn medru cynrychioli pobl leol yn y llysoedd barn neu’r llysoedd troseddol, bydd y cwmnïau hynny yn mynd. Rydym yn hollol yn erbyn yr hyn mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig eisiau ei wneud. Ni fydd pobl yn gallu cael eu cynrychioli yn y llys, a bydd pobl ddi-brofiad yn cynrychioli rhai pobl yn Llys y Goron mewn achosion difrifol. Mae hynny’n golygu y bydd ein system gyfiawnder bresennol yn mynd yn waeth ac yn waeth.
All of these issues are contained in the response. I will say, quite frankly, that if this continues there will not be any solicitors’ firms in rural areas, because they will not have any work. The work of the country lawyer is family work, and legal aid for that has more or less gone, conveyancing work—very little of that takes place at present—and dealing with wills. That work is still there, but is not enough on its own to keep them going. It is true to say that, if they cannot represent local people in the law courts or criminal courts, then those companies will disappear. We are completely against what the United Kingdom Government wants to do. People will not be able to be represented in courts, and inexperienced people will represent some people in the Crown Court in serious cases. That means that the justice system that we have at present will deteriorate.
 
13:35
When this comes into force, the introduction of charges will mean that workers will have to pay to take their employers to tribunal. For some people who have just lost their job, a £1,200 fee will mean that they cannot afford to contest their case, especially when we consider that help with legal fees is also being drastically cut. Therefore, Minister, do you agree that these changes will mean that trade union representation will be even more important in coming years, and is there more that we can do to further raise the profile of trade unions in Wales?
Pan ddaw hyn i rym, bydd cyflwyno ffioedd yn golygu y bydd yn rhaid i weithwyr dalu i fynd â’u cyflogwyr i dribiwnlys. I rai pobl sydd newydd golli eu swydd, bydd ffi o £1,200 yn golygu na allant fforddio ymladd eu hachos, yn enwedig pan fyddwn yn ystyried bod cymorth gyda ffioedd cyfreithiol yn cael ei dorri’n sylweddol hefyd. Felly, Weinidog, a ydych chi’n cytuno y bydd y newidiadau hyn yn golygu y bydd cynrychiolaeth undeb llafur hyd yn oed yn fwy pwysig yn y blynyddoedd i ddod, ac a oes mwy y gallwn ni ei wneud i godi proffil undebau llafur yng Nghymru ymhellach?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, absolutely. We work closely with the Wales Trades Union Congress. However, the proposals as they currently stand, in terms of legal aid, will mean that fewer and fewer people can get representation in court, not just in employment tribunals but in other courts as well. There is another side to this, of course. It is said that this is a saving, but the reality is that, when you have litigants in person, it takes three or four times as long for a case to proceed through the courts. That means that there is another cost on top of that, and a delay further on down the line. This is a false saving, which will deprive people of justice while at the same time creating costs elsewhere in the justice system.
Oes, yn sicr. Rydym ni’n gweithio’n agos gyda Chyngres Undebau Llafur Cymru. Fodd bynnag, mae’r cynigion fel y maent ar hyn o bryd, o ran cymorth cyfreithiol, yn golygu bod llai a llai o bobl yn gallu cael eu cynrychioli yn y llys, nid yn unig mewn tribiwnlysoedd cyflogaeth ond mewn llysoedd eraill hefyd. Ceir ochr arall i hyn, wrth gwrs. Dywedir bod hyn yn arbed arian, ond y gwir amdani, pan fydd gennych ymgyfreithwyr drostynt eu hunain, yw ei bod yn cymryd tair neu bedair gwaith yn hirach i achos wneud ei ffordd drwy’r llysoedd. Mae hynny’n golygu bod cost arall ar ben hynny, ac oedi yn ddiweddarach yn y broses. Arbediad ffug yw hwn, a fydd yn amddifadu pobl o gyfiawnder gan greu costau mewn rhannau eraill o’r system gyfiawnder ar yr un pryd.
 
13:36
William GrahamBywgraffiadBiography
First Minister, the Welsh Language Commissioner has stated that the legal aid consultation document does not make it clear that it is adhering to the fundamental principles of the Welsh Language Act 1993, which will be essential when providing services, including services that are provided through competition. Could you confirm what representations you have made on this issue?
Brif Weinidog, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi datgan nad yw’r ddogfen ymgynghori ar gymorth cyfreithiol yn ei gwneud yn eglur ei bod yn cydymffurfio ag egwyddorion sylfaenol Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a fydd yn hanfodol wrth ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau sy’n cael eu darparu trwy gystadleuaeth. A allech chi gadarnhau pa sylwadau yr ydych chi wedi eu gwneud ar y mater hwn?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have made representations with regard to the Welsh language. For example, it is possible, under the current proposals, that someone might have to travel from north Montgomeryshire to Llanelli to get legal advice. That is bound to have an effect on the quality of advice, as well as being inconvenient for them, with a potential seven or eight-hour round trip. However, it also means that no adequate provision is being made in the current proposals for the provision of legal advice through the medium of Welsh. Again, it is an example of a policy that has been designed elsewhere that does not fit in Wales, and it will deprive justice to very many people in Wales.
Rydym ni wedi cyflwyno sylwadau yng nghyswllt yr iaith Gymraeg. Er enghraifft, mae’n bosibl, dan y cynigion presennol, y gallai fod yn rhaid i rywun deithio o ogledd Sir Drefaldwyn i Lanelli i gael cyngor cyfreithiol. Mae hynny’n sicr o gael effaith ar ansawdd y cyngor, yn ogystal â bod yn anghyfleus iddyn nhw, gyda thaith ddwy ffordd o saith neu wyth awr o bosibl. Fodd bynnag, mae hefyd yn golygu nad oes darpariaeth ddigonol yn cael ei gwneud yn y cynigion cyfredol ar gyfer darparu cyngor cyfreithiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Unwaith eto, mae’n enghraifft o bolisi sydd wedi cael ei gynllunio yn rhywle arall nad yw’n gweithio yng Nghymru, a bydd yn atal llawer iawn o bobl yng Nghymru rhag cael cyfiawnder.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Presiding Officer, today, we are going to try to get through three questions without the First Minister referring to the English NHS. Are you content—[Interruption.]
Lywydd, rydym ni’n mynd i geisio mynd drwy dri chwestiwn heddiw heb i’r Prif Weinidog gyfeirio at y GIG yn Lloegr. A ydych chi’n fodlon—[Torri ar draws.]
 
13:37
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, order.
Trefn, trefn.
 
13:37
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I do not have great expectations from your own benches on this, First Minister. Are you content with your ministerial colleague Leighton Andrews and his comments about NHS configuration in south Wales?
Nid oes gen i unrhyw ddisgwyliadau mawr o’ch meinciau chi eich hun yn hyn o beth, Brif Weinidog. A ydych chi’n fodlon gyda’ch cyd-Weinidog Leighton Andrews a’i sylwadau am drefn y GIG yn ne Cymru?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Members are able to make representations on behalf of hospitals in their areas. However, there are certain tramlines within which all Cabinet Ministers must operate.
Caiff aelodau wneud sylwadau ar ran ysbytai yn eu hardaloedd hwy. Fodd bynnag, ceir ffiniau penodol y mae’n rhaid i holl Weinidogion y Cabinet weithredu’n unol â nhw.
 
13:38
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
It is interesting that you use the word ‘tramlines’, First Minister. The Minister for Education and Skills has talked about services disappearing from the Royal Glamorgan Hospital. He is shaking his head, but, on 22 May, he issued a press release that mentioned services, particularly accident and emergency services, disappearing from the Royal Glamorgan Hospital. His colleague, Chris Bryant, talked about the closure of emergency services, and other services, at the Royal Glamorgan Hospital. Your backbench friend, Mick Antoniw, and the Shadow Secretary of State for Wales, have also issued such press releases. Is it not the case, First Minister, that you are allowing certain members of the Labour Party to play on people’s worst fears about these reconfiguration proposals, and yet you defend these actions because they are not without the tramlines? What are the tramlines, First Minister?
Mae’n ddiddorol eich bod yn defnyddio’r gair ‘ffiniau’, Brif Weinidog. Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi sôn am wasanaethau’n diflannu o Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Mae’n ysgwyd ei ben, ond, ar 22 Mai, cyhoeddodd ddatganiad i’r wasg a oedd yn crybwyll gwasanaethau, a gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn benodol, yn diflannu o Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Siaradodd ei gydweithiwr, Chris Bryant, am gau gwasanaethau brys, a gwasanaethau eraill, yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Mae eich ffrind ar y meinciau cefn, Mick Antoniw, ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru yr Wrthblaid, hefyd wedi cyhoeddi datganiadau o’r fath i’r wasg. Onid yw’n wir, Brif Weinidog, eich bod yn caniatáu i aelodau penodol o’r Blaid Lafur chwarae ar ofnau gwaethaf pobl am y cynigion ad-drefnu hyn, ac eto rydych chi’n amddiffyn y gweithredoedd hyn gan nad ydynt y tu allan i’r ffiniau? Beth yw’r ffiniau, Brif Weinidog?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I have heard a new definition of irony in the Chamber this afternoon. We must always be careful of someone who is unaware of their own capacity for irony, which is something that we have seen from the leader of the opposition today. I am clear that Cabinet Ministers are not able to question the policy of reconfiguration, and no Cabinet Minister has done that. It is open to Ministers, in their capacity as Assembly Members, to make representations on behalf of hospitals—again, within certain tramlines.
Rwyf wedi clywed diffiniad newydd o eironi yn y Siambr y prynhawn yma. Mae’n rhaid i ni bob amser fod yn wyliadwrus o rywun nad yw’n ymwybodol o’i allu ei hun o ran eironi, sy’n rhywbeth yr ydym ni wedi ei weld gan arweinydd yr wrthblaid heddiw. Mae’n amlwg i mi na chaiff Gweinidogion y Cabinet gwestiynu’r polisi ad-drefnu, ac nid oes unrhyw Weinidog Cabinet wedi gwneud hynny. Mae’n agored i Weinidogion, yn rhinwedd eu swydd fel Aelodau’r Cynulliad, i gyflwyno sylwadau ar ran ysbytai—o fewn ffiniau penodol, unwaith eto.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
So, no Cabinet Minister—namely, the Minister for education—has raised the concerns that he is saying he is raising to his constituents, and issued a press release talking about disappearing services? Is it not the case, First Minister, that, instead of us having this empty rhetoric from your Cabinet colleagues, and indeed your Labour group here, what you should be doing is standing up and delivering a health service that is fit for the national health service here in Wales? Is it not the case, First Minister, that the NHS in Wales is not safe in your hands?
Felly, nid oes unrhyw Weinidog Cabinet—y Gweinidog addysg yn benodol—wedi codi’r pryderon y mae’n dweud ei fod yn eu codi i’w etholwyr, ac wedi cyhoeddi datganiad i’r wasg yn trafod gwasanaethau sy’n diflannu? Onid yw’n wir, Brif Weinidog, yn hytrach na’n bod yn cael y rhethreg wag hon gan eich cydweithwyr yn y Cabinet, ac yn wir eich grŵp Llafur yma, mai’r hyn y dylech chi fod yn ei wneud yw sefyll i fyny a darparu gwasanaeth iechyd sy’n addas ar gyfer y gwasanaeth iechyd gwladol yma yng Nghymru? Onid yw’n wir, Brif Weinidog, nad yw’r GIG yng Nghymru yn ddiogel yn eich dwylo?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I would listen more to the leader of the opposition if he had any plans at all for the NHS. He comes here, week after week, and criticises the plans for reconfiguration, which are supported by doctors. He knows better than doctors, of course. He knows better than doctors, although he has no plans himself. We have heard this in this Chamber for weeks now. We heard the Conservatives for many, many weeks saying that there were record-breaking cuts of £500 million to the NHS. After Whitsun, it was £800 million. Then it was £814 million, and then £800 million again. The question is: were they fibbing then, are they fibbing now, or are they always fibbing? I think that the people of Wales know the answer to that.
Byddwn yn gwrando mwy ar arweinydd yr wrthblaid pe byddai ganddo ef unrhyw gynlluniau o gwbl ar gyfer y GIG. Mae’n dod yma, wythnos ar ôl wythnos, ac yn beirniadu’r cynlluniau ar gyfer ad-drefnu, sy’n cael eu cefnogi gan feddygon. Mae’n gwybod yn well na meddygon, wrth gwrs. Mae’n gwybod yn well na meddygon, er nad oes ganddo unrhyw gynlluniau ei hun. Rydym ni wedi clywed hyn yn y Siambr hon ers wythnosau bellach. Clywsom y Ceidwadwyr yn dweud am wythnosau lawer bod toriadau uchaf erioed o £500 miliwn i’r GIG. Ar ôl y Sulgwyn, roedd yn £800 miliwn. Yna, roedd yn £814 miliwn, ac yna’n £800 miliwn eto. Y cwestiwn yw: a oedden nhw’n dweud celwydd bryd hynny, ydyn nhw’n dweud celwydd nawr neu ydyn nhw’n dweud celwydd drwy’r amser? Rwy’n credu bod pobl Cymru yn gwybod yr ateb i hynny.
 
13:41
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
While these games are being played between the leader of the opposition and the First Minister, local services are under threat. First Minister, I wonder whether you can tell us how many doctors are trained in Wales every year and how many are retained here for five years after training.
Tra bod y gemau hyn yn cael eu chwarae rhwng arweinydd yr wrthblaid a’r Prif Weinidog, mae gwasanaethau lleol dan fygythiad. Brif Weinidog, tybed a allwch chi ddweud wrthym faint o feddygon sy’n cael eu hyfforddi yng Nghymru bob blwyddyn a faint sy’n cael eu cadw yma am bum mlynedd ar ôl hyfforddi.
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Not enough doctors are being recruited at the moment, we understand that, but there are more medical staff in the NHS now than ever.
Nid oes digon o feddygon yn cael eu recriwtio ar hyn o bryd, rydym ni’n deall hynny, ond mae mwy o staff meddygol yn y GIG nawr nag erioed.
 
13:41
I am surprised, First Minister, that you do not have those figures at your fingertips, given that this is such a hot topic. Do you accept that more home-trained doctors would stay here if they were incentivised to do so? Do you accept that we must plan for more doctors, because, as a country, we have far too few per head of population? What plans do you have to train more doctors and to keep more doctors? Do you see the proposals to reduce consultant-led A&E services across Wales from 13 to 11 as a lasting solution to these problems?
Rwy’n synnu, Brif Weinidog, nad yw’r ffigurau hynny gennych ar flaenau eich bysedd, o gofio bod hwn yn bwnc mor gyfredol. A ydych chi’n derbyn y byddai mwy o feddygon a hyfforddir gartref yn aros yma pe byddent yn cael eu cymell i wneud hynny? A ydych chi’n derbyn bod yn rhaid i ni gynllunio ar gyfer mwy o feddygon, oherwydd, fel gwlad, mae gennym ni lawer rhy ychydig fesul pen o’r boblogaeth? Pa gynlluniau sydd gennych chi i hyfforddi mwy o feddygon a chadw mwy o feddygon? A ydych chi’n credu bod y cynigion i leihau gwasanaethau damweiniau ac achosion brys a arweinir gan ymgynghorwyr ledled Cymru o 13 i 11 yn ateb parhaol i’r problemau hyn?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is not a question of training alone. It is a question of attracting doctors. Quite frankly, no hospital in Wales would be able to last without doctors from abroad—we know that—or, indeed, without nursing staff from abroad. It is not a question of simply training more doctors, but of making the training environment more attractive and the environment for consultants more attractive. That is what doctors are telling us that reconfiguration will deliver. That is what doctors are telling us. You talk about playing games, but there is no greater game to play with the people of Wales than to suggest that things could stay exactly as they are. That goes against all the clinical evidence and against what doctors themselves are saying. Staying exactly as we are across the whole of Wales is a recipe for disaster.
Nid yw’n fater o hyfforddiant yn unig. Mae’n fater o ddenu meddygon. A dweud y gwir, ni fyddai unrhyw ysbyty yng Nghymru yn gallu para heb feddygon o dramor—rydym ni’n gwybod hynny—nac, yn wir, heb staff nyrsio o dramor. Nid yw’n fater syml o hyfforddi mwy o feddygon, ond o wneud yr amgylchedd hyfforddi yn fwy deniadol a’r amgylchedd i ymgynghorwyr yn fwy deniadol. Dyna mae meddygon yn ei ddweud wrthym y bydd ad-drefnu yn ei gynnig. Dyna mae meddygon yn ei ddweud wrthym. Rydych chi’n sôn am chwarae gemau, ond ni ellid chwarae gêm fwy gyda phobl Cymru nag awgrymu y gallai pethau aros yn union fel y maen nhw. Mae hynny’n mynd yn erbyn yr holl dystiolaeth glinigol ac yn erbyn yr hyn y mae meddygon eu hunain yn ei ddweud. Mae aros yn union fel yr ydym ledled Cymru gyfan yn ffordd sicr o wneud llanast o bethau.
 
13:42
First Minister, it is a question of retention. If we are training doctors, and they are not staying within the Welsh NHS service, that is causing the problem that we are facing today. So, there is a question about training, and there is a question about retention, which you need to answer.
Brif Weinidog, mater o gadw yw hyn. Os ydym ni’n hyfforddi meddygon, ac nad ydynt yn aros o fewn gwasanaeth y GIG yng Nghymru, dyna sy’n achosi’r broblem rydym ni’n ei hwynebu heddiw. Felly, ceir cwestiwn am hyfforddiant, a chwestiwn am gadw, y mae angen i chi eu hateb.
 
This morning, my office received information from a concerned paramedic about ambulance cover in stations across the Valleys on the weekend. A number of ambulance stations in the area were closed on Friday, Saturday and Sunday. Reducing services at the Royal Glamorgan Hospital, as per your plans, cannot help this situation in Rhondda Cynon Taf, where we already have one of the worst ambulance response times in the whole of Wales. Can you tell us, then, why Labour members are wrong when they campaign, alongside Plaid Cymru and other campaigners, to retain services at the Royal Glamorgan Hospital?
Derbyniodd fy swyddfa wybodaeth y bore yma gan barafeddyg sy’n bryderus am y gwasanaeth ambiwlans sydd ar gael mewn gorsafoedd ledled y Cymoedd ar y penwythnos. Roedd nifer o orsafoedd ambiwlans yn yr ardal wedi cau ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul. Ni all lleihau gwasanaethau yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, yn unol â’ch cynlluniau, helpu’r sefyllfa hon yn Rhondda Cynon Taf, lle mae gennym eisoes un o’r amseroedd ymateb ambiwlans gwaethaf yng Nghymru gyfan. A allwch chi ddweud wrthym, felly, pam mae aelodau Llafur yn anghywir pan eu bod yn ymgyrchu, ochr yn ochr â Phlaid Cymru ac ymgyrchwyr eraill, i gadw gwasanaethau yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg?
 
13:43
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
She is not interested in any other hospital. She is not interested in anything other than her own patch. She is supposed to be the leader of Plaid Cymru across Wales, yet, week after week after week, there is no interest shown in any other hospital other than that on her own patch. That is something that she needs to look at very carefully. What is their solution? They want to introduce consultant-led A&E in every district general hospital in Wales. Where are those doctors coming from? Where are the doctors coming from to set up consultant-led A&E units across—[interruption.] The EU? The EU? We are recruiting from the EU at the moment. This is naivety gone mad. The reality is that you will never attract doctors into Wales unless they feel that they have the training opportunities that they need. If we do not change services, they will not come. Those are not my words, those are the words of doctors themselves, yet I have heard Plaid Cymru Members say that there is no clinical evidence for any change. That flies against reality, it flies against what doctors are telling us, and it flies against the best interests of the people of Wales.
Nid oes ganddi ddiddordeb mewn unrhyw ysbyty arall. Nid oes ganddi ddiddordeb mewn unrhyw beth heblaw ei milltir sgwâr ei hun. Hi yw arweinydd Plaid Cymru ledled Cymru i fod, ac eto, wythnos ar ôl wythnos ar ôl wythnos, ni ddangosir unrhyw ddiddordeb mewn unrhyw ysbyty arall ac eithrio’r un yn ei hardal ei hun. Mae hynny’n rhywbeth y mae angen iddi ei ystyried yn ofalus iawn. Beth yw eu hateb hwy? Maen nhw eisiau cyflwyno adran damweiniau ac achosion brys a arweinir gan ymgynghorwyr ym mhob ysbyty cyffredinol dosbarth yng Nghymru. O ble mae’r meddygon hynny’n mynd i ddod? O ble mae’r meddygon yn mynd i ddod i sefydlu unedau damweiniau ac achosion brys a arweinir gan ymgynghorwyr—[torri ar draws.] Yr UE? Yr UE? Rydym ni’n recriwtio o’r UE ar hyn o bryd. Mae hyn yn naïfrwydd llwyr. Y gwir amdani yw na fyddwch byth yn denu meddygon i Gymru oni bai eu bod yn teimlo eu bod yn cael y cyfleoedd hyfforddiant sydd eu hangen arnynt. Os nad ydym yn newid gwasanaethau, ni fyddant yn dod. Nid fy ngeiriau i yw’r rhain, dyna eiriau meddygon eu hunain, ond eto rwyf wedi clywed Aelodau Plaid Cymru yn dweud nad oes unrhyw dystiolaeth glinigol ar gyfer unrhyw newid. Mae hynny’n mynd yn groes i’r gwirionedd, mae’n mynd yn groes i’r hyn y mae meddygon yn ei ddweud wrthym, ac mae’n mynd yn groes i fuddiannau gorau pobl Cymru.
 
13:45
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
First Minister, in your Government’s progress report you say that the overall picture of school performance is improving. With 65,000 pupils taught in LEAs that are in special measures and with your own inspectorate saying that literacy levels are substandard, if that is improvement, then what does failure look like?
Brif Weinidog, rydych chi’n dweud yn adroddiad eich Llywodraeth ar gynnydd bod y darlun cyffredinol o ran perfformiad ysgolion yn gwella. Mae 65,000 o ddisgyblion yn cael eu haddysgu mewn AALlau sydd mewn mesurau arbennig ac mae eich arolygiaeth chi eich hun yn dweud nad yw lefelau llythrennedd yn ddigon da, felly os yw hynny’n welliant, beth fyddai methiant?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We know that the percentage of pupils achieving better key stage 4 results is improving. We know that absence from schools is declining. We know that satisfaction with schools is very high; the national survey found that. However, there are still areas where there needs to be improvement, but the one thing that we are doing is providing stability, whereas, across the border, there is nothing but chaos.
Rydym ni’n gwybod bod canran y disgyblion sy’n cyflawni gwell canlyniadau cyfnod allweddol 4 yn gwella. Rydym ni’n gwybod bod absenoldebau o ysgolion yn gostwng. Rydym ni’n gwybod bod bodlonrwydd ag ysgolion yn uchel iawn; canfu’r arolwg cenedlaethol hynny. Fodd bynnag, ceir meysydd lle mae angen gwella o hyd, ond yr un peth yr ydym ni’n ei wneud yw darparu sefydlogrwydd, tra, ar draws y ffin, nid oes dim ond anhrefn.
 
13:45
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Let us be clear about ‘across the border’. On results, the number of people getting A* to C grades is almost 10% lower than in England. At the current rate, it will take us 12 years to catch up. Despite the complacent tone of your Government’s annual report and your answer this afternoon, you did acknowledge and recognise the need to catch up internationally. The last time I asked you about the expectations of the Programme for International Student Assessment results that will be published later this year, you said this:
Gadewch i ni fod yn eglur am ‘ar draws y ffin’. O ran canlyniadau, mae nifer y bobl sy’n cael graddau A* i C bron i 10% yn is nag yn Lloegr. Ar y raddfa bresennol, bydd yn cymryd 12 mlynedd i ni ddal i fyny. Er gwaethaf naws hunanfodlon adroddiad blynyddol eich Llywodraeth a’ch ateb y prynhawn yma, rydych chi wedi cydnabod ac wedi gweld bod angen dal i fyny’n rhyngwladol. Y tro diwethaf i mi ofyn i chi am y disgwyliadau o ran canlyniadau’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni, dywedasoch hyn:
 
‘We expect to see improvement in the results of any tests that are taking place’.
‘Rydym ni’n disgwyl gweld gwelliant yng nghanlyniadau unrhyw brofion sy’n cael eu cynnal’.
 
Do you stand by that statement?
A ydych chi’n dal i gytuno â’r datganiad yna?
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We do. That is why we have introduced the literacy and numeracy tests and provided stability for pupils. The issue of whether we achieve the same grades as England will be redundant in future, because by then it will not have GCSEs. We know that it is introducing intermediate levels—the I-levels, or whatever they might be called. We are sticking with an established qualification that is widely recognised by the business community and the public.
Ydym. Dyna pam yr ydym ni wedi cyflwyno’r profion llythrennedd a rhifedd ac wedi darparu sefydlogrwydd i ddisgyblion. Ni fydd y cwestiwn o ba un a ydym ni’n cyflawni’r un graddau a Lloegr yn berthnasol yn y dyfodol, gan na fydd TGAU yno erbyn hynny. Rydym ni’n gwybod ei fod yn cyflwyno lefelau canolradd—yr I-levels, neu beth bynnag y byddan nhw’n cael eu galw. Rydym ni’n parhau â chymhwyster sefydledig a adnabyddir yn eang gan y gymuned fusnes a’r cyhoedd.
 
13:46
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
I am pleased, First Minister, that you stand by your statement that we will see an improvement in PISA results when they are published. I am also glad that, yesterday, you very publicly decided to try to restore discipline in your Cabinet by slapping down the Minister for Education and Skills for subverting the Minister for Health and Social Services and for undermining your leadership. Can we expect the same treatment of him if those PISA results do not improve when they are published later this year?
Rwy’n falch, Brif Weinidog, eich bod yn dal i gytuno â’ch datganiad y byddwn yn gweld gwelliant i ganlyniadau PISA pan gânt eu cyhoeddi. Rwyf hefyd yn falch i chi benderfynu ddoe, yn gyhoeddus iawn, i geisio dod â disgyblaeth yn ôl i’ch Cabinet gan geryddu’r Gweinidog Addysg a Sgiliau am danseilio’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac am danseilio eich arweinyddiaeth chithau. A allwn ni ddisgwyl yr un driniaeth ohono os nad yw’r canlyniadau PISA hynny’n gwella pan gânt eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He is delivering improvement across the board in education. Ask teachers and they will tell you that they much prefer to work in Wales than in England. Just ask them. That is the one thing that you have to do.
Mae’n sicrhau gwelliant ym mhob rhan o faes addysg. Gofynnwch i athrawon a byddant yn dweud wrthych fod yn llawer gwell ganddynt weithio yng Nghymru nag yn Lloegr. Gofynnwch iddyn nhw. Dyna’r un peth y mae’n rhaid i chi ei wneud.
 
She has suggested that there is discord in Government, but if we ever get to the level of discord between the Tories and the Lib Dems in London, then we will be in trouble.
Mae hi wedi awgrymu bod anghytgord yn y Llywodraeth, ond os byddwn byth yn cyrraedd y lefel o anghytgord rhwng y Torïaid a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn Llundain, yna byddwn mewn trafferth o ddifrif.
 
Teithiau Hedfan
Flights
 
13:47
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y teithiau hedfan o faes awyr Caerdydd? OAQ(4)1112(FM)
3. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s plans to increase the number of flights from Cardiff airport? OAQ(4)1112(FM)
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Attracting new routes is a key priority and plans for developing the airport are currently being finalised by the board of the airport. We have seen a proposed increase in the number of Aer Lingus flights, Vueling flights and chartered flights over the summer.
Mae denu llwybrau newydd yn flaenoriaeth allweddol ac mae cynlluniau ar gyfer datblygu’r maes awyr yn cael eu cwblhau gan fwrdd y maes awyr ar hyn o bryd. Rydym ni wedi gweld cynnydd arfaethedig i nifer y teithiau Aer Lingus, y teithiau Vueling a’r teithiau siarter dros yr haf.
 
13:48
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
You are on the record as saying that passengers will arrive when the flights are there, but if passengers cannot arrive, and, in fact, cannot leave either, it will be harder to attract those flights to the airport in the first place. Following news that the X91 service is to be cut on Sundays, when will you introduce the direct bus link to the airport that was promised in the national transport plan?
Rydych chi wedi dweud yn swyddogol y bydd teithwyr yn cyrraedd pan fydd y teithiau hedfan ar gael, ond os na all teithwyr gyrraedd, ac, yn wir, na allant adael chwaith, bydd yn anoddach denu’r teithiau hedfan hynny i’r maes awyr yn y lle cyntaf. Yn dilyn y newyddion bod y gwasanaeth X91 am gael ei derfynu ar y Sul, pryd wnewch chi gyflwyno’r cyswllt bws uniongyrchol i’r maes awyr a addawyd yn y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
August.
Ym mis Awst.
 
13:48
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
Fantastic. Thank you. [Laughter.]
Gwych. Diolch yn fawr. [Chwerthin.]
 
13:48
First Minister, will you join me in welcoming two things regarding the airport: first, the Lib Dems apparently coming off the fence at long last and, secondly, the fact that the Welsh Conservatives have had a complete u-turn over the public acquisition of Cardiff Airport?
Brif Weinidog, a wnewch chi ymuno â mi i groesawu dau beth am y maes awyr: yn gyntaf, y Democratiaid Rhyddfrydol yn ôl pob golwg yn dod oddi ar y ffens o’r diwedd ac, yn ail, y ffaith fod Ceidwadwyr Cymru wedi gwneud tro pedol llwyr am gaffaeliad cyhoeddus Maes Awyr Caerdydd?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There is no greater flattery than imitation, and that is exactly what the Conservatives have done in terms of their plans for the airport. The difference is that we would not sell it off again so that it would end up in the same situation as before, which is exactly what they want to do. They talk about appointing an airlines director as if that has not been done already. They talk about attracting more routes as if that has not been done already. They have finally listened to some of their supporters in the business community who were telling them, ‘For goodness’ sake, stop digging a hole for yourselves—this is popular’. I welcome the conversion, belated though it is, of the Welsh Conservatives to the idea of us having a vibrant airport in Cardiff, which is something that, in the past, they did not want to see.
Nid oes unrhyw ganmoliaeth well nag efelychiad, a dyna’n union yr hyn y mae’r Ceidwadwyr wedi ei wneud o ran eu cynlluniau ar gyfer y maes awyr. Y gwahaniaeth yw na fyddem ni’n ei werthu eto fel y byddai yn yr un sefyllfa ag o’r blaen, sef yr union beth y maen nhw eisiau ei wneud. Maen nhw’n siarad am benodi cyfarwyddwr cwmnïau hedfan fel pe na byddai hynny wedi ei wneud eisoes. Maen nhw’n siarad am ddenu mwy o lwybrau fel pe na byddai hynny wedi ei wneud eisoes. Maen nhw wedi gwrando o’r diwedd ar rai o’u cefnogwyr yn y gymuned fusnes a oedd yn dweud wrthynt, ‘Er mwyn popeth, rhowch y gorau i balu twll i’ch hunain—mae hyn yn boblogaidd’. Rwy’n croesawu tröedigaeth Ceidwadwyr Cymru, er ei fod yn hwyr, i’r syniad o gael maes awyr bywiog yng Nghaerdydd, sy’n rhywbeth, yn y gorffennol, nad oedden nhw’n dymuno ei weld.
 
13:49
First Minister, you have left many people in Wales with the impression that your priority has been investment in upgrading the physical airport rather than attracting airlines and transport to and from the airport. Unless we secure low-cost airlines at Cardiff Airport through lowering operating costs, such as landing charges, there is little point in investing in vanity projects. Will you accept this point and outline exactly what you are doing with airlines?
Brif Weinidog, rydych chi wedi gadael llawer o bobl yng Nghymru dan yr argraff mai buddsoddi mewn uwchraddio’r maes awyr ffisegol fu eich blaenoriaeth, yn hytrach na denu cwmnïau hedfan a chludiant i’r maes awyr ac oddi yno. Oni bai ein bod yn sicrhau cwmnïau hedfan cost-isel ym Maes Awyr Caerdydd trwy ostwng costau gweithredu, fel ffioedd glanio, nid oes llawer o bwynt buddsoddi mewn prosiectau balchder. A wnewch chi dderbyn y pwynt hwn ac amlinellu beth yn union yr ydych chi’n ei wneud gyda’r cwmnïau awyrennau?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is a new one—it is a vanity project now. It did not take the opposition long to change its mind back again. How can the Member stand there and say that there needs to be a business plan that involves lowering landing charges when he would not have done anything in the first place? He would have left the airport to stew, and if it had closed it would have been tough luck because that is the free market—that is how they operate over on those benches. We made sure that the airport had a commercial future, while the opposition wanted to see it closed; it would have sat back and done nothing. Those benches exhibit the laziest of approaches to politics—do not save jobs, do not save the airport and do nothing, it does not matter. We take the opposite view; we will make sure that the airport has a future, and I am pleased that the opposition has finally come around to the same conclusion, even though Byron Davies has suddenly flown off-message again.
Dyna un newydd—mae’n brosiect balchder nawr. Ni chymerodd yn hir i’r wrthblaid newid ei meddwl yn ôl eto. Sut all yr Aelod sefyll yn y fan yna a dweud bod angen cael cynllun busnes sy’n cynnwys gostwng ffioedd glanio pan na fyddai ef wedi gwneud unrhyw beth yn y lle cyntaf? Byddai wedi gadael y maes awyr i fynd â’i ben iddo, a phe bai wedi cau byddai wedi bod yn anlwcus gan mai dyna yw’r farchnad rydd—dyna sut maen nhw’n gweithredu draw ar y meinciau yna. Gwnaethom ni’n siŵr bod gan y maes awyr ddyfodol masnachol, tra bod yr wrthblaid eisiau ei weld yn cau; byddai wedi eistedd yn ôl a gwneud dim. Mae’r meinciau yna’n dangos yr agwedd ddiocaf at wleidyddiaeth—peidiwch ag achub swyddi, peidiwch ag achub y maes awyr a pheidiwch â gwneud dim, does dim ots. Rydym ni o’r farn gyferbyniol; byddwn yn sicrhau bod gan y maes awyr ddyfodol ac rwy’n falch bod yr wrthblaid wedi dod i’r un casgliad o’r diwedd, er bod Byron Davies yn ddisymwth wedi mynd yn groes i bolisi ei blaid unwaith eto.
 
13:51
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, nid oes gen i fawr o ddiddordeb, mewn gwirionedd, ym mholisïau’r Blaid Geidwadol na’r Democratiaid Rhyddfrydol ar y mater hwn. Holl bwynt y cwestiynau hyn yw gwybod beth y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud yn awr eich bod wedi prynu’r maes awyr. Nid oeddwn yn gwrthwynebu hynny mewn egwyddor, ond dywedasom yn glir iawn ar y pryd ein bod eisiau gweld beth oedd y cynllun busnes.
First Minister, I do not have very much interest, to be honest, in the Conservative or Liberal Democrat policies on this matter. The whole point of these questions is to know what the Welsh Government intends to do now that it has acquired the airport. We did not oppose that in principle, but we did say very clearly at the time that we wanted to see a business case.
 
Mae dwy elfen i’r mater hwn. Y cyntaf yw’r siwrneiau i mewn ac allan o’r maes awyr i bobl sy’n ceisio hedfan i mewn ac allan. Yr ail yw’r cysylltiadau rhwng y maes awyr a Chaerdydd a gweddill Cymru. A wnewch ymrwymiad i edrych mewn ffordd cynhwysfawr a newydd ar y posibiliadau hyn? Yn amlwg, nid yw’r dulliau traddodiadol wedi gweithio, ac mae angen cael meddwl agored ynglŷn â photensial Maes Awyr Caerdydd.
There are two elements to this matter. The first is the journeys in and out of the airport for those who want to fly in and out. The second is the links between the airport and Cardiff and the rest of Wales. Will you make a commitment to look in a comprehensive and fresh way at these possibilities? The traditional methods, obviously, have not worked, and we need to keep an open mind as regards the potential of Cardiff Airport.
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hynny’n iawn. Fel y dywedais, mae’r bwrdd yn datblygu’r cynlluniau ar hyn o bryd. Mae’n rhaid cael mwy o bobl yn dod trwy’r maes awyr—mae hynny’n amlwg—er mwyn sicrhau bod dyfodol i’r siopau a’r bwytai sydd yna. Mae’n bwysig edrych ar ffabrig yr adeilad, ac mae hynny’n cael ei wneud ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n bwysig edrych ar sicrhau cysylltiad gwell rhwng y rheilffordd a’r maes awyr ac wedyn, yn y pen draw, edrych ar yr heolydd. Fodd bynnag, y peth cyntaf i’w wneud, wrth gwrs, yw sicrhau bod pobl yn defnyddio’r maes awyr, er mwyn sicrhau bod maes awyr yn bodoli. Y peth gwaethaf y gallai ddigwydd byddai adeiladu heol i faes awyr a fyddai ar gau unwaith y byddai’r heol yn cyrraedd.
That is right. As I said, the board is developing plans at present. We need to have more people coming through the airport—that is clear—to ensure that there is a future for the shops and restaurants that are there. It is important to look at the fabric of the building, and that is being done at present. Also, it is important that we look at securing better links between the railway and the airport and then, eventually, at the roads. However, the first thing to do, of course, is to ensure that people make use of the airport, in order to ensure that there is an airport there for the future. The worst thing that could happen would be to build a road to an airport that would be closed by the time that road had been constructed.
 
Rwy’n ddiolchgar am y gefnogaeth gan feinciau Plaid Cymru i sicrhau dyfodol y maes awyr yn hytrach nag eistedd yn ôl a’i weld yn cau. Dyna’n gwmws beth fyddai’r Ceidwadwyr a’r Rhyddfrydwyr wedi’i wneud.
I am grateful for the support provided by the Plaid Cymru benches to ensure a future for the airport rather than to sit back and see it close. That is exactly what the Conservatives and the Liberal Democrats would have done.
 
Gwasanethau Canser
Cancer Services
 
13:52
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau canser yng Nghymru? OAQ(4)1106(FM)
4. Will the First Minister make a statement on cancer services in Wales? OAQ(4)1106(FM)
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae ‘Law yn Llaw at Iechyd—Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser’ yn nodi’r camau a gymerir gennym, a’r canlyniadau a ddisgwyliwn ar gyfer cleifion. Mae’r adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd gennym fis Rhagfyr 2012 yn dangos y cynnydd sydd wedi digwydd yn y cyfamser.
‘Together for Health—A Cancer Delivery Plan’ sets out the actions that we are taking and the outcomes that we expect for patients. The annual report that we published in December 2012 shows the progress that has been made in the meantime.
 
13:53
Bydd y Prif Weinidog yn ymwybodol bod y cynllun cyflawni ar gyfer canser yn ymrwymo byrddau iechyd lleol i gyhoeddi eu cynlluniau cyflawni lleol ar eu gwefannau erbyn Rhagfyr y llynedd. Yn anffodus, rwy’n deall bod rhai byrddau iechyd wedi methu â gwneud hyn. Mae’r rhain yn cynnwys Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda, sydd, wrth gwrs, yn darparu gwasanaethau i’m hetholwyr i. Brif Weinidog, a allwch ddweud wrthym beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod yr holl fyrddau iechyd lleol yn cydymffurfio â’r amserlenni a nodir o fewn cynllun Llywodraeth Cymru?
The First Minister will be aware that the cancer delivery plan commits health boards to present their local delivery plans by December of last year. Unfortunately, I understand that some health boards failed to do so. Those boards include the Hywel Dda Local Health Board, which, of course, provides services for my constituents. First Minister, can you tell us what the Welsh Government is doing to ensure that all local health boards conform to the schedule noted within the Welsh Government plan?
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
O’r hyn yr wyf yn ei ddeall, nid yw Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda na Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys wedi dodi eu cynlluniau ar eu gwefan ar hyn o bryd. Rydym wedi dweud bod angen iddynt wneud hynny cyn gynted â phosibl, ac maent yn deall hynny ac yn mynd i wneud hynny. Maent yn deall ei bod yn bwysig dros ben fod gan y cyhoedd y gallu i edrych ar y cynlluniau hyn ar eu gwefannau.
As I understand it, neither Hywel Dda Local Health Board nor Powys Teaching Local Health Board have placed their plans on their website. We have told them that they will need to do this as soon as possible; they understand that and they will do so. They understand that it is extremely important that the public can look at the plans on their websites.
 
13:54
Does the First Minister agree that it is very good news for cancer patients in Wales that Velindre Cancer Centre is in the process of procuring stereotactic radiotherapy equipment of the most advanced kind? This will result in cancer patients who presently have to travel outside Wales to Sheffield being able to receive their treatment in Wales.
A yw’r Prif Weinidog yn cytuno ei fod yn newyddion da iawn i gleifion canser yng Nghymru bod Canolfan Ganser Felindre wrthi’n caffael offer radiotherapi stereotactig o’r math mwyaf datblygedig? Bydd hyn yn golygu y bydd cleifion canser sy’n gorfod teithio y tu allan i Gymru i Sheffield ar hyn o bryd yn gallu derbyn eu triniaeth yng Nghymru.
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is indeed good news that the centre will soon have a linear accelerator that will provide stereotactic radiotherapy treatment, which is due to £4.6 million of capital funding by the Welsh Government. This will offer another form of treatment for those suffering from cancer.
Mae’n newyddion da yn wir y bydd gan y ganolfan gyflymydd llinellol yn fuan, a fydd yn darparu triniaeth radiotherapi stereotactig, sy’n dilyn £4.6 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn cynnig math arall o driniaeth i’r rhai sy’n dioddef o ganser.
 
13:55
Brif Weinidog, yn y gogledd, mae’r cynllun yn ymddangos ar y safle we, ond eto, mae eich Llywodraeth yn credu y dylid cael cynlluniau unigol ar gyfer pob claf sydd yn dioddef o ganser. Fodd bynnag, nid oes gwybodaeth ynghylch pryd fydd y bwrdd iechyd yn sicrhau bod hynny’n digwydd. Yn ogystal, a ydych chi’n fodlon mai hunanasesu y bydd y byrddau iechyd yn ei wneud ynghylch a ydynt yn cydymffurfio â’ch polisïau chi?
First Minister, in north Wales, the plan does appear on the website, but yet again, your Government believes that there should be individual plans for every cancer patient. However, there is no information about when the health board will ensure that that happens. In addition, are you happy that the health boards will undertake a self-assessment regarding whether they conform to your policies or not?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Na; rydym ni’n eu hasesu hefyd. Mae’n bwysig dros ben bod ffordd o ddangos pa mor dda neu ddim ydyn nhw. Mae gwaith yn cael ei wneud er mwyn sicrhau bod gweithiwr allweddol gyda phob claf sydd â chanser, wrth gofio bod llawer o bethau yn effeithio ar fywydau pobl pan fydd canser arnynt, gan gynnwys materion ariannol, materion yn ymwneud â gwaith ac yn y blaen. Felly, mae cynlluniau yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.
No; we also assess them. It is very important that there is a means of demonstrating how well or not they are doing. There is work being done to ensure that every cancer patient has a key worker, bearing in mind that there are a number of things that can impact upon people’s lives when they have cancer, including financial issues, work-related issues and so on. So, plans are being developed at the moment.
 
13:56
Jocelyn DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, were you aware that last month Macmillan Cancer Support and the Aneurin Bevan Local Health Board launched a pilot scheme of support for cancer survivors in relation to the physical and psychological effect of their treatment? It is one of just 16 across the UK. If the pilot scheme is a success, would you consider rolling it out and including it in the future in your delivery plan?
Brif Weinidog, a oeddech chi’n ymwybodol bod Cymorth Canser Macmillan a Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan wedi lansio cynllun arbrofol y mis diwethaf o gefnogaeth i’r rhai sydd wedi goroesi canser o ran effaith corfforol a seicolegol eu triniaeth? Mae’n un o ddim ond 16 ledled y DU. Os bydd y cynllun arbrofol yn llwyddiant, a fyddech chi’n ystyried ei gyflwyno a’i gynnwys yn eich cynllun cyflawni yn y dyfodol?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are always keen to assess the success of any pilot scheme and to see whether that can be included in any plan. Therefore, we will keep an open mind and observe the progress of the project very closely.
Rydym bob amser yn awyddus i asesu llwyddiant unrhyw gynllun arbrofol ac i weld a ellid cynnwys hynny mewn unrhyw gynllun. Felly, byddwn yn cadw meddwl agored ac yn edrych ar gynnydd y prosiect yn ofalus iawn.
 
Atal Llifogydd
Flood Prevention
 
13:56
5. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fesurau atal llifogydd yn yr Wyddgrug? OAQ(4)1111(FM)
5. Will the First Minister provide an update on Welsh Government support for flood prevention measures in Mold? OAQ(4)1111(FM)
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have earmarked over £4 million for the Mold flood alleviation scheme, including support from the European regional development fund and from the central capital allocation.
Rydym ni wedi clustnodi dros £4 miliwn ar gyfer cynllun lliniaru llifogydd yr Wyddgrug, gan gynnwys cymorth gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop ac o’r dyraniad cyfalaf canolog.
 
13:56
Thank you for that answer. The recently announced funding for the latest part of the flood alleviation programme is welcome. However, my concern is that despite defence measures, which have prevented flooding in the town, some households that were flooded as far back as 2000—and some that were not affected, but share the same postcode—are still experiencing problems in obtaining insurance cover. That cannot be right when work has already taken place to prevent further flooding. What action can the Welsh Government take to help victims of flooding to protect their homes and possessions in the future?
Diolch i chi am yr ateb yna. Croesewir yr arian a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer y rhan ddiweddaraf o’r rhaglen lliniaru llifogydd. Fodd bynnag, fy mhryder i, er gwaethaf mesurau amddiffyn, sydd wedi atal llifogydd yn y dref, yw bod rhai cartrefi lle bu llifogydd mor bell yn ôl â 2000—a rhai na effeithiwyd arnynt, ond sy’n rhannu’r un cod post, yn dal i gael problemau wrth geisio cael gafael ar yswiriant. Ni all hynny fod yn iawn pan fo gwaith wedi ei wneud eisoes i atal llifogydd pellach. Pa gamau all Llywodraeth Cymru eu cymryd i helpu’r rhai sydd wedi dioddef llifogydd i amddiffyn eu cartrefi a’u heiddo yn y dyfodol?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have an agreement in place at the moment with the insurance industry, and that will remain until July, which is next month. We are working with the UK Government and the Association of British Insurers on options to replace that agreement. As part of those discussions, it is fair to raise the issue of people seeing a potential increase in their premiums and of people who have not been able to insure their properties—given that, quite often, the postcode is used, rather than there being a more detailed look at the topography. I remember well that when technical advice note 15 was originally published on flooding, the Environment Agency was using that kind of approach, but it moved to an approach of looking at the topography of an area and at factors such as whether a house was above the riverbank to a greater extent than they thought, and that approach proved far more flexible and beneficial to those who sought to take forward development.
Mae gennym gytundeb ar waith gyda’r diwydiant yswiriant ar hyn o bryd, a fydd yn para tan fis Gorffennaf, sef mis nesaf. Rydym ni’n gweithio gyda Llywodraeth y DU a Chymdeithas Yswirwyr Prydain ar opsiynau i ddisodli’r cytundeb hwnnw. Yn rhan o’r trafodaethau hynny, mae’n deg codi’r mater o bobl yn gweld cynnydd posibl i’w taliadau yswiriant ac o bobl nad ydynt wedi gallu yswirio eu heiddo—o ystyried, yn aml iawn, y defnyddir y cod post, yn hytrach nag edrych yn fwy manwl ar y dirwedd. Rwy’n cofio’n dda pan gyhoeddwyd nodyn cyngor technegol 15 yn wreiddiol ar lifogydd, roedd Asiantaeth yr Amgylchedd yn defnyddio’r math yna o ddull, ond symudodd i ddull o edrych ar dirwedd ardal ac ar ffactorau megis a oedd tŷ yn uwch na glan yr afon i raddau mwy nag yr oedden nhw’n ei feddwl, a bu’r dull hwnnw yn llawer mwy hyblyg a buddiol i’r rhai a oedd yn ceisio datblygu.
 
13:58
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
It was a decade ago when I first had discussions with the Environment Agency about flooding in Mold, particularly with regard to the Cae Bracty housing estate. I was told 10 years ago that although its original proposals had been ruled out as being too expensive, a cheaper proposal was being submitted to you, as the then Minister for the environment. However, a decade on, there is still concern about the lack of progress. Money was announced in February 2012 for Wrexham and Mold, and you indicate that there are measures going forward, but given the timescales involved so far, when do you expect to see these measures in place, and how will they incorporate the concerns being expressed by local people?
Roedd hi’n ddegawd yn ôl pan gefais drafodaethau gydag Asiantaeth yr Amgylchedd ynglŷn â llifogydd yn yr Wyddgrug am y tro cyntaf, yn enwedig ar stad dai Cae Bracty. Dywedwyd wrthyf 10 mlynedd yn ôl, er bod ei gynigion gwreiddiol wedi cael eu gwrthod oherwydd eu bod yn rhy ddrud, roedd cynnig rhatach yn cael ei gyflwyno i chi, fel Gweinidog yr amgylchedd ar y pryd. Fodd bynnag, ddegawd yn ddiweddarach, mae pryder am y diffyg cynnydd o hyd. Cyhoeddwyd arian ar gyfer Wrecsam a’r Wyddgrug ym mis Chwefror 2012, ac rydych chi’n nodi bod mesurau wrthi’n symud ymlaen, ond o ystyried yr amserlenni dan sylw hyd yn hyn, pryd ydych chi’n disgwyl gweld y mesurau hyn ar waith, a sut y byddant yn ystyried y pryderon sy’n cael eu mynegi gan bobl leol?
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I expect them to be taken forward as quickly as possible. I do not know whether the original scheme at the beginning of the decade was the same scheme as the one that is in place now. It may well have changed in that time. I know that the methodology that is used has changed because of climate change. Therefore, it is difficult to assess why a scheme that would have been looked at 10 years ago did not go ahead; it may well be a different scheme now. However, the money is there, and now we expect to see the scheme proceed as quickly as possible.
Rwy’n disgwyl iddyn nhw gael eu symud ymlaen cyn gynted â phosibl. Nid wyf yn gwybod a oedd y cynllun gwreiddiol ar ddechrau’r ddegawd yr un cynllun â’r un sydd ar waith nawr. Mae’n bosibl iawn ei fod wedi newid yn ystod y cyfnod hwnnw. Gwn fod y dull a ddefnyddir wedi newid oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Felly, mae’n anodd asesu pam na aeth cynllun a fyddai wedi cael ei ystyried 10 mlynedd yn ôl yn ei flaen; mae’n ddigon posibl ei fod yn gynllun gwahanol nawr. Fodd bynnag, mae’r arian ar gael, ac rydym yn disgwyl nawr gweld y cynllun yn symud ymlaen cyn gynted â phosibl.
 
13:59
Un peth rydym ni fan hyn wedi galw amdano yn y gorffennol yw sefydlu fforwm llifogydd i Gymru, oherwydd mae angen gwneud rhagor i alluogi cymunedau lleol i gymryd rheolaeth o sefyllfaoedd pan fydd argyfyngau yn codi. Rwy’n deall bod trafodaethau wedi bod rhwng Llywodraeth Cymru a’r fforwm llifogydd sy’n bodoli ar lefel Cymru a Lloegr. A allwch chi roi diweddariad i ni ynghylch ble rydych chi arni gyda’r trafodaethau hynny?
One thing that we on these benches have called for in the past is the establishment of a flood forum for Wales, because more needs to be done to empower local communities to take control of situations when emergencies arise. I understand that discussions have taken place between the Welsh Government and the flood forum that exists on an England and Wales level. Can you update us on where you are on those discussions?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Bydd yn rhaid i mi ysgrifennu at yr Aelod ynglŷn â’r manylion. Fodd bynnag, mae’n bwysig dros ben bod gennym ffynhonnell o gyngor er mwyn gwneud y penderfyniadau iawn.
I will have to write to the Member with the details. However, it is extremely important that we have a source of advice in order to make the correct decisions.
 
Gwasanaethau Cyhoeddus
Public Services
 
14:00
6. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod gennym wasanaethau cyhoeddus cadarn yn Abertawe? OAQ(4)1115(FM)
6. What is the Welsh Government doing to ensure we have resilient public services in Swansea? OAQ(4)1115(FM)
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The programme for government sets out our approach to supporting the delivery of resilient services. That means strong local democracy and accountability, services that are always seeking to improve, using funding effectively, and public services that work effectively together.
Mae’r rhaglen ar gyfer llywodraethu yn nodi ein dull o gefnogi’r ddarpariaeth o wasanaethau cadarn. Mae hynny’n golygu democratiaeth ac atebolrwydd lleol cryf, gwasanaethau sy’n ceisio gwella bob amser, gan ddefnyddio cyllid yn effeithiol, a gwasanaethau cyhoeddus sy’n gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd.
 
14:00
Thank you for that, First Minister. I am sure that you enjoyed visiting Swansea University in my constituency yesterday, where you opened the intriguingly named CIPHER, or Centre for the Improvement of Population Health through e-Records Research. First Minister, what future do you see for initiatives such as that and the equally excellent Institute of Life Sciences at Swansea University in designing not only world-class research, but resilient public health services for the future?
Diolch i chi am hynna, Brif Weinidog. Rwy’n siŵr eich bod wedi mwynhau ymweld â Phrifysgol Abertawe yn fy etholaeth i ddoe, lle roeddech chi’n agor CIPHER, sy’n enw diddorol, neu’r Ganolfan Gwella Iechyd y Boblogaeth trwy Ymchwilio Cofnodion Electronig. Brif Weinidog, pa ddyfodol ydych chi’n ei weld i fentrau fel honno a’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd, sydd yr un mor wych, ym Mhrifysgol Abertawe o ran dylunio gwaith ymchwil sydd ymhlith y gorau yn y byd yn ogystal â gwasanaethau iechyd cyhoeddus cadarn ar gyfer y dyfodol?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
They are exceptionally important. There are two things that CIPHER delivers particularly well. First, it is able to produce research in the future that potentially has an economic benefit for Wales. Secondly, it shows the academic world that Wales is a centre of world-class research in this field. So, I very much welcome the initiative that has been taken by Swansea University, and it certainly helps to enhance, once again, the university’s reputation in academia.
Maen nhw’n eithriadol o bwysig. Ceir dau beth y mae CIPHER yn eu darparu yn arbennig o dda. Yn gyntaf, mae’n gallu cynhyrchu gwaith ymchwil yn y dyfodol a allai fod o fudd economaidd i Gymru. Yn ail, mae’n dangos i’r byd academaidd fod Cymru yn ganolfan o waith ymchwil o’r radd flaenaf yn y maes hwn. Felly, rwy’n croesawu’n fawr y cam hwn a gymerwyd gan Brifysgol Abertawe, ac mae’n sicr yn helpu i wella, unwaith eto, enw da’r brifysgol yn y byd academaidd.
 
14:01
First Minister, I hope that you will applaud those trade unions that did not call their members out on strike at the National Museum Wales sites this weekend, but those members still have concerns about changes at the museum failing to take into account sensible workforce planning for the future. If you agree that workforce planning is an essential element of resilient public services, why did you not act earlier when the Wales Deanery in the NHS failed to plan ahead for the workforce in accident and emergency departments and children’s services in south Wales, including Swansea?
Brif Weinidog, rwy’n gobeithio y byddwch yn cymeradwyo’r undebau llafur hynny na alwodd eu haelodau allan ar streic yn safleoedd Amgueddfa Genedlaethol Cymru y penwythnos hwn, ond mae’r aelodau hynny yn dal i bryderu am y ffaith nad yw newidiadau yn yr amgueddfa yn cymryd cynllunio gweithlu synhwyrol ar gyfer y dyfodol i ystyriaeth. Os ydych chi’n cytuno bod cynllunio’r gweithlu yn elfen hanfodol o wasanaethau cyhoeddus cadarn, pam na wnaethoch chi weithredu’n gynharach pan fethodd Deoniaeth Cymru yn y GIG â chynllunio ymlaen llaw ar gyfer y gweithlu mewn adrannau damweiniau ac achosion brys a gwasanaethau i blant yn ne Cymru, gan gynnwys Abertawe?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It did plan ahead. The difficulty is that what it has suggested has been opposed by your party. As I said, it is not possible on the one hand to my mind, or the mind of the Welsh public, to criticise the plans that are in hand but come up with nothing at all yourself. The leader of the opposition places himself in the position of being a potential First Minister but has no plans for the future of the NHS, notwithstanding the concerns of clinicians. So, certainly, the plans were in place. The plans are not easy; let us not pretend that they are, because change is never easy in the NHS. However, we know that the change is essential.
Fe wnaeth gynllunio ymlaen llaw. Yr anhawster yw bod eich plaid chi wedi gwrthwynebu’r hyn y mae wedi ei awgrymu. Fel y dywedais, nid yw’n bosibl, yn fy marn i, neu ym marn y cyhoedd yng Nghymru ar y naill law, i feirniadu’r cynlluniau sydd ar y gweill, heb gynnig unrhyw beth o gwbl eich hun. Mae arweinydd yr wrthblaid yn rhoi ei hun yn y sefyllfa o fod yn ddarpar Brif Weinidog ond nid oes ganddo gynlluniau ar gyfer dyfodol y GIG, er gwaethaf pryderon clinigwyr. Felly, yn sicr, roedd y cynlluniau wedi’u sefydlu. Nid yw’r cynlluniau’n hawdd; peidiwch â gadael i ni esgus eu bod nhw, gan nad yw newid byth yn hawdd yn y GIG. Fodd bynnag, rydym ni’n gwybod bod y newid yn hanfodol.
 
14:02
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
Brif Weinidog, roedd yn dda clywed y bore yma fod ymchwil yn dangos bod £3.6 biliwn yn mynd i economi Cymru yn sgîl yr hyn y mae prifysgolion Cymru yn ei wneud ar draws Cymru. Yn sgîl y ffaith y bydd campws arloesedd yn cael ei ddatblygu yn Abertawe, pa waith yr ydych chi wedi ei wneud gyda Phrifysgol Abertawe i sicrhau bod mwy o fusnesau a mudiadau yn cael budd o’r hyn sy’n digwydd ar hyd Fabian Way yn Abertawe gyda’r campws newydd, a sicrhau y bydd hyn yn dod â mwy o elw a chyfoeth i ardal Abertawe?
First Minister, it was good to hear this morning that research shows that £3.6 billion is generated for the Welsh economy as a result of what universities in Wales do across the country. Given the fact that an innovation campus is being developed in Swansea, what work have you done with Swansea University to ensure that more businesses and organisations can benefit from what is happening in Swansea along Fabian Way with the new campus, and ensure that this will bring more profit and prosperity to the Swansea area?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym wedi helpu i gyllido’r campws newydd, ac rwy’n gwybod bod y brifysgol wedi bod yn gweithio gyda busnesau yn yr ardal a bod busnesau yn hapus dros ben â’r cyfle y mae’r campws newydd yn ei roi iddynt. Felly, mae’r gwaith hwnnw wedi cael ei wneud ac rydym am weithio gyda busnesau a’r brifysgol i adeiladu ar y gwaith cysylltiedig sydd wedi cael ei wneud yn barod.
We assisted with the funding of the new campus, and I know that the university has been working with businesses in the area and that businesses are very happy with the opportunity that the new campus will afford them. Therefore, that work has been undertaken and we want to work with businesses and the university to build on the related work that has been done already.
 
14:03
First Minister, while there is very important and viable work going on in the Institute of Life Sciences in the university in terms of medical research, Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board has one of the worst cancer waiting times in Wales. Part of the problem appears to be that the scanning equipment in the x-ray department effectively operates from nine to five, whereas, in other health boards, it operates into the early evening. Are you investigating the issues regarding Abertawe Bro Morgannwg health board’s problems with cancer waiting times, and will you look at that as part of the investigation?
Brif Weinidog, er bod gwaith pwysig a hyfyw iawn yn cael ei wneud yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd yn y brifysgol o ran ymchwil feddygol, mae gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg un o’r amseroedd aros gwaethaf o ran canser yng Nghymru. Mae’n ymddangos mai rhan o’r broblem yw bod yr offer sganio yn yr adran pelydr-x yn gweithredu o 9 tan 5 mewn gwirionedd, tra, mewn byrddau iechyd eraill, ei fod yn gweithredu tan yn gynnar gyda’r nos. A ydych chi’n ymchwilio i’r materion hyn yn ymwneud â phroblemau bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg gydag amseroedd aros canser, ac a wnewch chi edrych ar hynny yn rhan o’r ymchwiliad?
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is important that equipment is used as intensively as possible. We know that there has been a tendency in some parts of the NHS to work office hours, but people are not ill only during office hours. I urge all health boards to ensure that they are using what is expensive but effective equipment as intensively as they possibly can. That is something that applies to ABMU as it does to other boards.
Mae’n bwysig bod yr offer yn cael ei ddefnyddio cymaint â phosibl. Rydym ni’n gwybod y bu tuedd mewn rhai rhannau o’r GIG i weithio oriau swyddfa, ond nid yw pobl yn sâl yn ystod oriau swyddfa yn unig. Rwy’n annog pob bwrdd iechyd i sicrhau eu bod yn defnyddio’r hyn sy’n offer drud ond effeithiol cymaint ag y gallant. Mae hynny’n rhywbeth sy’n berthnasol i PABM fel y mae i fyrddau eraill.
 
Twf Economaidd
Economic Growth
 
14:04
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer twf economaidd yng Ngogledd Cymru? OAQ(4)1120(FM)
7. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s plans for economic growth in North Wales? OAQ(4)1120(FM)
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are focused on creating the conditions for increased economic growth and jobs through the provision of targeted business support and infrastructure investment.
Rydym ni’n canolbwyntio ar greu’r amodau ar gyfer twf economaidd cynyddol a swyddi trwy ddarparu cymorth busnes wedi’i dargedu a buddsoddi mewn seilwaith.
 
14:04
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
First Minister, the tourism industry in north Wales already supports 37,000 jobs and brings £1.8 billion of spending into the region each year, yet the industry has deep concerns that current marketing efforts are selling north Wales short and this is being reflected in the falling numbers of overseas visitors. Given that north Wales has so many excellent and distinctive attractions, can you confirm whether or not you are willing to be held accountable over your new tourism strategy by setting specific measurable targets for increasing overseas visitors and tourist spending in north Wales?
Brif Weinidog, mae’r diwydiant twristiaeth yn y gogledd eisoes yn cefnogi 37,000 o swyddi ac yn dod â £1.8 biliwn o wariant i’r rhanbarth bob blwyddyn, ac eto mae gan y diwydiant bryderon difrifol nad yw ymdrechion marchnata cyfredol yn gwneud cyfiawnhad â gogledd Cymru ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu gan y niferoedd is o ymwelwyr o dramor. O gofio bod gan ogledd Cymru gymaint o atyniadau gwych ac unigryw, a allwch chi gadarnhau pa un a ydych chi’n barod i fod yn atebol am eich strategaeth dwristiaeth newydd ai peidio, trwy osod targedau mesuradwy penodol ar gyfer cynyddu ymwelwyr o dramor a gwariant gan dwristiaid yn y gogledd?
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I will certainly be happy to be judged on the number of tourists coming to Wales. However, it is not just about Government, because it is important that they have a consistent level of quality in terms of accommodation and the experience that they have in Wales. The weather is a factor, although I think it is right to say that people do not tend to come to Wales looking for the weather. As far as the north is concerned, it has a fantastic range of tourism attractions. It is important that momentum is built to ensure that people continue to come to Wales and, of course, in greater numbers. The tourism strategy aims to deliver that. If it does not, of course, Members will hold the Government accountable.
Byddaf yn sicr yn hapus i gael fy marnu ar nifer y twristiaid sy’n dod i Gymru. Fodd bynnag, nid yw’n ymwneud â’r Llywodraeth yn unig, oherwydd mae’n bwysig eu bod yn derbyn lefel gyson o ansawdd o ran llety a’r profiad maen nhw’n ei gael yng Nghymru. Mae’r tywydd yn ffactor, er fy mod yn credu ei bod yn iawn i ddweud nad yw pobl yn tueddu i ddod i Gymru oherwydd y tywydd. Cyn belled ag y mae’r gogledd yn y cwestiwn, ceir yno amrywiaeth wych o atyniadau twristiaeth. Mae’n bwysig bod y momentwm yna’n cael ei ddatblygu i sicrhau bod pobl yn parhau i ddod i Gymru ac, wrth gwrs, mewn niferoedd uwch. Nod y strategaeth dwristiaeth yw cyflawni hynny. Os na fydd, wrth gwrs, bydd yr Aelodau’n dwyn y Llywodraeth i gyfrif.
 
14:05
Kenneth SkatesBywgraffiadBiography
Of course, it would be far more difficult to attract visitors from Europe if Britain left the EU, as the Conservatives would wish. However, Presiding Officer, Airbus announced on Friday the creation of 300 new jobs in north Wales and in Filton, in part due to the success of the A-320, the wings of which were built in my friend Carl Sargeant’s constituency of Alyn and Deeside. This is good news not only for people in my constituency, but for people across north Wales looking to work at one of the region’s biggest and best employers. First Minister, what work is the Welsh Government doing with education providers in north Wales in terms of apprenticeships and skills and training in order to meet the needs of advanced manufacturing companies such as Airbus?
Wrth gwrs, byddai’n llawer anoddach denu ymwelwyr o Ewrop pe byddai Prydain yn gadael yr UE, fel y mae’r Ceidwadwyr yn dymuno. Fodd bynnag, Lywydd, cyhoeddodd Airbus ddydd Gwener ei fod yn creu 300 o swyddi newydd yn yng ngogledd Cymru ac yn Filton, yn rhannol oherwydd llwyddiant yr A-320, sydd ag adenydd a adeiladwyd yn etholaeth fy nghyfaill Carl Sargeant, sef Alun a Glannau Dyfrdwy. Mae hyn yn newyddion da, nid yn unig i bobl yn fy etholaeth i, ond i bobl ledled gogledd Cymru a hoffai weithio i un o gyflogwyr mwyaf a gorau’r rhanbarth. Brif Weinidog, pa waith mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud gyda darparwyr addysg yn y gogledd o ran prentisiaethau a sgiliau a hyfforddiant er mwyn diwallu anghenion cwmnïau gweithgynhyrchu datblygedig fel Airbus?
 
14:06
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The greater danger is people being stuck at passport control behind people leaving Spain because they could not live there anymore as there are would be no residents’ payments for British citizens. Of course, if the UK was to leave the European Union, those people would no longer have residents’ rights in Spain. You are right to point out the jobs that have been created at Airbus. Again, it is another project that exists in Wales because we are members of the European Union. It is a European company that I do not believe would stay in Wales in the long term if Britain was to leave the EU. I welcome the jobs that have been created. It is another good success story for Wales and particularly for Flintshire.
Y perygl mwyaf yw y byddai pobl yn gorfod aros yn y swyddfa rheolaeth pasbort y tu ôl i bobl sy’n gadael Sbaen oherwydd nad oeddent yn gallu byw yno mwyach gan na fyddai taliadau trigolion ar gael i ddinasyddion Prydain. Wrth gwrs, pe byddai’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, ni fyddai gan y bobl hynny hawliau trigolion yn Sbaen mwyach. Rydych chi’n iawn i dynnu sylw at y swyddi sydd wedi eu creu yn Airbus. Unwaith eto, mae’n brosiect arall sy’n bodoli yng Nghymru oherwydd ein bod yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd. Mae’n gwmni Ewropeaidd nad wyf yn credu y byddai’n aros yng Nghymru yn yr hirdymor pe bai Prydain yn gadael yr UE. Rwy’n croesawu’r swyddi sydd wedi eu creu. Mae’n stori dda arall o lwyddiant i Gymru ac yn enwedig i Sir y Fflint.
 
14:07
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Mae’r diwydiant twristiaeth yng ngogledd Cymru yn dibynnu’n bennaf ar dwristiaeth fewnol yng Nghymru a thwristiaid sy’n dod o ganolbarth a gogledd Lloegr. Un o’r problemau mae canolfannau twristiaeth yn ei chael yw cael gwybodaeth er mwyn anfon pobl oddi ar y briffordd—yr A55 yn arbennig—gydag arwyddion brown. Mae ymchwil wedi bod yn digwydd ers blwyddyn neu ddwy rhwng yr adran drafnidiaeth a’r adran dwristiaeth. Pryd fydd canlyniad yr adolygiad hwnnw’n digwydd er mwyn cael gwell a rhagor o arwyddion brown i rai o’r atyniadau pwysig hyn?
The tourism industry in north Wales is mainly dependent on internal tourism to Wales and on tourists who come from the midlands and north of England. One of the problems that tourist attractions have is the availability of information in order to direct people off the highways—the A55 in this particular instance—by means of brown signs. Research has been ongoing for a year or two now between the departments responsible for transport and tourism. When will the outcome of that review be implemented so that we can have more and improved brown signs to some of these important attractions?
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rwy’n derbyn y pwynt y mae’r Aelod yn ei wneud. Ysgrifennaf ato gyda rhagor o fanylion ynglŷn â phryd bydd gweithredu yn digwydd ar y mater hwn.
I accept the point that the Member makes. I will write to him with further detail as regards when action will be taken on this matter.
 
Bil Cynllunio
Planning Bill
 
14:08
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
8. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am Fil Cynllunio arfaethedig Llywodraeth Cymru? OAQ(4)1107(FM)
8. Will the First Minister provide an update on the Welsh Government’s forthcoming Planning Bill? OAQ(4)1107(FM)
 
14:08
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The draft planning Bill will be issued before the end of this year.
Bydd y Bil cynllunio drafft yn cael ei gyhoeddi cyn diwedd y flwyddyn hon.
 
14:08
Bethan JenkinsBywgraffiadBiography
Thank you for that answer, First Minister. As you will know, significant concerns exist all over south Wales with regard to opencast mining and its alleged benefits for communities. Does the Welsh Government envisage incorporating various advice notes, such as ‘Minerals Technical Advice Note 2: Coal’, that it has issued down the years into the planning Bill to give this particular MTAN more legislative weight when it comes to decisions made on a local level?
Diolch i chi am yr ate