Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Julie Morgan AS

Profile image for Julie Morgan AS

Teitl: Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Gogledd Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
17 Plasnewydd
Whitchurch
Caerdydd
CF14 1NR

Ffôn:  0300 200 6241

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 7362

E-bost:  Julie.Morgan@senedd.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.juliemorgan.org.uk

Facebook :  www.facebook.com/JulieMorganAM

Twitter :  twitter.com/JulieMorganLAB

Welsh Government First Point of Contact Centre :  0300 0604400

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Julie Morgan yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Julie Morgan yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://llyw.cymru/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

 

Mae prif ddiddordebau Julie yn cynnwys iechyd, cydraddoldeb, materion menywod, yr amgylchedd a hawliau plant.

 

Mae wedi bod yn gefnogol o Macmillan ers amser hir ac mae'n cynnal bore coffi blynyddol. Mae Julie hefyd yn cefnogi datblygiad y ganolfan ganser £200m newydd Felindre yng Ngogledd Caerdydd ac wedi ymgyrchu ers blynyddoedd lawer i gefnogi grŵp o gleifion a gafodd Hepatitis C yn dilyn sgandal gwaed heintiedig yn y GIG.

 

O ran yr amgylchedd, mae Julie yn cefnogi'r Grŵp Gweithredu ar gyfer Cronfeydd Dŵr i arbed cronfeydd dŵr Llanisien a Llysfaen, a bellach eu hadfer. Mae hi hefyd wedi ymgyrchu ddwywaith i greu llain las swyddogol yng ngogledd Caerdydd ac mae'n parhau i geisio amddiffyn y tir hwn yn yr hirdymor.

 

Wedi i fab un o'i hetholwyr gael ei anafu'n ddifrifol gan gi, dechreuodd Julie gefnogi ymgyrch o blaid rheoli cŵn peryglus. Yn fwy diweddar, bu'n ymgyrchu i leihau gwastraff bwyd.

 

Fel aelod o Uno'r Undeb, mae gan Julie ddiddordeb cryf mewn hawliau undebau llafur a hi yw cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar undeb PCS, yn ogystal â grwpiau trawsbleidiol ar iechyd a phlant.

 

Roedd Julie yn un o sylfaenwyr Cyngor Ffoaduriaid Cymru. Roedd hefyd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Celfyddydau'r Merched, ac mae'n un o noddwyr Touch Trust, Advocacy Matters, Bosom Pals Pontyclun, ar Grŵp Eiriolaeth ar gyfer Menywod sy'n Ceisio Lloches.

 

Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr ar gyfer Life for African Mothers a hi yw is-lywydd Hosbis y Ddinas.

 

Hanes personol

 

Cafodd Julie Morgan ei geni yng Nghaerdydd a'i haddysg yn Ysgol Gynradd Dinas Powys, Ysgol Howell's yng Nghaerdydd, Coleg y Brenin Llundain, Prifysgol Manceinion a Phrifysgol Caerdydd. Mae ganddi BA Anrhydedd mewn Saesneg a diploma ôl-radd mewn gweinyddiaeth gymdeithasol.

 

Cefndir proffesiynol

 

Roedd Julie yn weithiwr cymdeithasol yng Nghaerdydd a'r Barri, gan weithio gyda phobl anabl ac ym maes amddiffyn plant. Sefydlodd y cynllun lleoli teuluoedd cyntaf yng Nghymru ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sydd mewn trafferthion. Mae Julie hefyd yn gyn-gyfarwyddwr cynorthwyol i Barnardo's yng Nghymru.

 

Roedd hefyd yn gynghorydd ar Gyngor De Morgannwg o 1985 i 1997 ac yn gynghorydd ar Gyngor Caerdydd o 1995.

 

Hanes gwleidyddol

 

Ym 1997, etholwyd Julie yn AS dros Ogledd Caerdydd - un o'r 13 o fenywod yn unig sydd erioed wedi bod yn ASau Cymreig (hyd yn hyn) a'r fenyw gyntaf i gynrychioli Caerdydd yn San Steffan. Roedd yn AS dros Ogledd Caerdydd am 13 mlynedd nes iddi golli'r sedd o drwch blewyn o 194 o bleidleisiau yn 2010.

 

Fel AS dros Ogledd Caerdydd, roedd Julie Morgan yn aelod o'r Pwyllgorau Dethol Cyfiawnder, Materion Cymreig a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac yn aelod o Grŵp Menywod y Blaid Lafur Seneddol.

 

Roedd yn gadeirydd ar grwpiau sy'n cynnwys y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Plant yng Nghymru, gan weithio gyda grwpiau gwirfoddol ar gyfer plant ledled Cymru; y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Diwygio'r Gyfraith Sipsiwn a Theithwyr, a'r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw (gan weithio gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol). Roedd hi hefyd yn gyd-gadeirydd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar TB Byd-eang.

 

Yn ystod ei hamser yn San Steffan, cyflwynodd dri bil aelod preifat - un ar wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus, un ar ganiatáu pleidleisio yn 16 oed, ac un ar atal pobl dan 18 oed rhag defnyddio gwelyau haul, a ddaeth yn gyfraith yn 2010.

 

Etholwyd Julie yn Aelod Cynulliad dros Ogledd Caerdydd yn 2011. Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, roedd hi ar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Amgylchedd, yn ogystal â chadeirio saith grŵp trawsbleidiol yn ymdrin â meysydd fel plant, canser, a nyrsio a bydwreigiaeth.

 

Cafodd Julie ei hailethol i’r Pumed Cynulliad â’r nifer uchaf o bleidleisiau o blith pob Aelod. Bu’n cadeirio’r Grwpiau Trawsbleidiol ar Ganser, yr Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Sipsiwn, Roma a Theithwyr, tan iddi ddod yn Ddirprwy Weinidog Iechyd ym mis Rhagfyr 2018. Roedd hefyd yn aelod o ddau bwyllgor, sef y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, tan iddi ddod yn Weinidog.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help