Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:30
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Before I call the first question, I’m sure that all Members will wish to join me in conveying our deepest sympathies to our colleague, Mick Antoniw, on the sudden loss of his wife, Elaine. Our thoughts are with Mick and his family at this very sad time. Thank you.
Cyn i mi alw'r cwestiwn cyntaf, rwy'n siŵr y bydd pob Aelod yn dymuno ymuno â mi i gyfleu ein cydymdeimlad llwyraf â’n cyd-Aelod, Mick Antoniw, a gollodd ei wraig, Elaine, yn sydyn. Mae ein meddyliau gyda Mick a'i deulu ar yr adeg drist iawn hon. Diolch yn fawr.
 
13:31
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions to the First Minister, and the first question this afternoon is from Alun Ffred Jones.
Symudwn at gwestiynau i'r Prif Weinidog nawr, a daw’r cwestiwn cyntaf y prynhawn yma gan Alun Ffred Jones.
 
Y Gostyngiad yng Nghyllideb 2015-16
The Reduction in the 2015-16 Budget
 
13:31
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am oblygiadau'r gostyngiad yng nghyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru? OAQ(4)2218(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the implications of the reduction in the Welsh Government's budget for 2015-16 on public services in Wales? OAQ(4)2218(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Gwnaf. O ganlyniad i’r toriadau i’n cyllideb, mae gennym ni bellach £1.4 biliwn yn llai i’w wario ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru nag yn 2010-11.
I will. As a result of the cuts to our budget, we now have £1.4 billion less to spend on public services in Wales this year than we did in 2010-11.
 
13:31
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
Diolch yn fawr. Y cwestiwn oedd ynglŷn â goblygiadau hynny, wrth gwrs. Mae’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid, yr IFS, yn amcangyfrif, o dan gynlluniau eich arweinydd, Ed Miliband, pe bai yn dod i Lywodraeth, y bydd gostyngiad pellach yn yr arian refeniw a fydd ar gael i Gymru o dros 2 y cant. Pe digwydd hynny, ydych chi’n rhagweld y bydd cyllideb llywodraeth leol yn crebachu ymhellach, neu pa feysydd eraill ydych chi’n credu y bydd yn gorfod wynebu cwtogiadau?
Many thanks. The question was about the implications of that, of course. The Institute for Fiscal Studies estimates that, under the plans of your leader, Ed Miliband, were he to get into Government, there would be a further reduction in the revenue available to Wales of over 2 per cent. If that were to happen, do you envisage the budget of local government shrinking further, or what other areas do you think will have to face cuts?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae wastad heriau ynglŷn ag unrhyw doriadau. Bydd yna her fawr os gwelwn ni doriadau o 20 y cant, a dyna, wrth gwrs, yw cynlluniau y Blaid Dorїaidd yng Nghymru.
There are always challenges in relation to any cuts. There will be a big challenge if we see cuts of 20 per cent, and that is, of course, what the Tories have planned for Wales.
 
13:32
First Minister, we know that we have to plan, should the Tory Government stay in power, which I don’t think is going to happen, and certainly, I will do all I can to make sure that the public are aware of the disastrous cuts that we have suffered in terms of the Welsh block grant. So, whilst I’m confident that, when Labour do get in, we will reprioritise public spending to suit the needs of the constituents, and not leave them without vital services, what assessment have you made of the position for the next couple of years for public services in constituencies like mine, which heavily rely on the public sector, for their jobs, but also on public sector services as well?
Brif Weinidog, gwyddom fod yn rhaid i ni gynllunio, pe byddai’r Llywodraeth Dorïaidd yn aros mewn grym, ac nid wyf yn meddwl bod hynny’n mynd i ddigwydd, ac yn sicr, byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i wneud yn siŵr bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r toriadau trychinebus yr ydym ni wedi eu dioddef o ran grant bloc Cymru. Felly, er fy mod i’n hyderus, pan fydd Llafur yn mynd i mewn, y byddwn yn ail-flaenoriaethu gwariant cyhoeddus i ddiwallu anghenion yr etholwyr, ac nid eu gadael nhw heb wasanaethau hanfodol, pa asesiad ydych chi wedi ei wneud o'r sefyllfa ar gyfer y ddwy flynedd nesaf i wasanaethau cyhoeddus mewn etholaethau fel fy un i, sy'n dibynnu i raddau helaeth ar y sector cyhoeddus, am eu swyddi, ond ar wasanaethau sector cyhoeddus hefyd?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There will be a cut of 20 per cent in Welsh Government budgets between 2015 and 2020, and we can all see what that would lead to. We know from the party opposite that they would cut job-creation schemes by 30 per cent, their education spending by 20 per cent; they would cut local government spending by 12 per cent and cut housing spending by 12 per cent. I think we all know, and the people of Wales know, it would be an unmitigated disaster in recent history if the Tories were returned on 7 May.
Bydd toriad o 20 y cant i gyllidebau Llywodraeth Cymru rhwng 2015 a 2020, a gall pob un ohonom ni weld beth fyddai hynny'n arwain ato. Rydym yn gwybod y byddai’r blaid gyferbyn yn torri 30 y cant ar gynlluniau creu swyddi, 20 y cant ar eu gwariant ar addysg; byddent yn torri 12 y cant ar wariant llywodraeth leol ac yn torri 12 y cant ar wariant ar dai. Rwy'n credu ein bod i gyd yn gwybod, ac mae pobl Cymru yn gwybod, y byddai'n drychineb digamsyniol mewn hanes diweddar pe byddai'r Torïaid yn cael eu hethol eto ar 7 Mai.
 
13:33
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Can I take it there’s an election soon? We’ve not even finished question 1 yet.
A gaf i gymryd bod yna etholiad cyn bo hir? Nid ydym ni wedi gorffen cwestiwn 1 eto hyd yn oed.
 
13:33
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
First Minister, the implications of these cuts to our public services come at a time of massive uncertainty, unprecedented financial challenge and immense demoralisation across our local authorities, as a result of your Government’s chaos around local government reorganisation. Welsh local authorities are simply struggling to make prudent, effective and sound medium or long-term decisions on their spending priorities. First Minister, will you make a statement today to provide some assurances to our authorities that a definitive and deliverable plan will be presented to this Assembly before the summer recess?
Brif Weinidog, daw goblygiadau'r toriadau hyn i'n gwasanaethau cyhoeddus ar adeg o ansicrwydd enfawr, her ariannol ddigynsail a digalondid enfawr ar draws ein hawdurdodau lleol, o ganlyniad i anhrefn eich Llywodraeth o ran ad-drefnu llywodraeth leol. Mae awdurdodau lleol Cymru’n ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniadau tymor canol na hirdymor doeth, effeithiol a chadarn am eu blaenoriaethau gwario. Brif Weinidog, a wnewch chi wneud datganiad heddiw i roi rhywfaint o sicrwydd i’n hawdurdodau y bydd cynllun terfynol a chyraeddadwy’n cael ei gyflwyno i'r Cynulliad hwn cyn toriad yr haf?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. As we’ve said, other parties have not produced alternative proposals. We will produce our map before the summer. But could I say to the Member opposite: she complains about cuts; her party wanted to go further? They want to cut local government spending by 12 per cent—their own alternative budget, written, if you remember, on one side of A4 some three years ago. What they want to see are cuts in local government budgets, cuts in social care. They want to see increases in council tax—a 17 per cent council tax increase—to bring it to the level of England, which is what people in England pay, on average. We all know that what we have proposed doesn’t go far enough in terms of cuts, as far as the Tories are concerned, and we’ll take no lessons from them in terms of public probity.
Gwnaf. Fel rydym ni wedi dweud, nid yw’r pleidiau eraill wedi cynhyrchu cynigion amgen. Byddwn yn cynhyrchu ein map cyn yr haf. Ond a gaf i ddweud wrth yr Aelod gyferbyn: mae hi'n achwyn am doriadau; roedd ei phlaid hi eisiau mynd ymhellach. Maen nhw eisiau torri gwariant llywodraeth leol o 12 cant—eu cyllideb amgen eu hunain, a ysgrifennwyd, os cofiwch chi, ar un ochr A4 oddeutu tair blynedd yn ôl. Yr hyn y maen nhw eisiau ei weld yw toriadau i gyllidebau llywodraeth leol, toriadau i ofal cymdeithasol. Maen nhw eisiau gweld cynnydd i’r dreth gyngor—cynnydd o 17 y cant i’r dreth gyngor—i ddod â hi i lefel Lloegr, sef yr hyn y mae pobl yn Lloegr yn ei dalu, ar gyfartaledd. Rydym ni i gyd yn gwybod nad yw’r hyn yr ydym ni wedi ei gynnig yn mynd yn ddigon pell o ran toriadau, cyn belled ag y mae'r Torïaid yn y cwestiwn, ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw wersi ar onestrwydd cyhoeddus ganddyn nhw.
 
13:35
Er mwyn parhau â’r thema etholiadol, rydym ni i gyd yn cydnabod bod yna amseroedd anodd, pa Lywodraeth bynnag fydd yna yn Llundain ar ôl Mai. Felly, a ydych chi’n barod i gydnabod, lle mae yna reidrwydd inni fod yn cynnig gwerth am arian, fod cyfraniad y Democratiaid Rhyddfrydol yn y gyllideb efo chi yn y gorffennol wedi bod yn un positif?
In order to continue with the electoral theme, we all acknowledge that there are difficult times, whatever Government there will be in London after May. So, are you willing to acknowledge that, where there is a need for us to offer value for money, the contribution of the Liberal Democrats in the budget with you in the past has been a positive one?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wrth gwrs, rwy’n croesawu’n fawr iawn y trafodaethau sydd wedi cymryd lle rhyngom ni a’r Rhyddfrydwyr Democrataidd i roi sicrwydd i bobl Cymru. Mae e’n dangos, wrth gwrs, ei bod hi’n bosibl i weithio’n drawsbleidiol yn y Siambr hon, er mwyn sicrhau lles ein pobl ni.
Of course, I welcome very much the discussions that have taken place between us and the Liberal Democrats to give certainty to the people of Wales. That shows, of course, that it is possible to work across the parties in this Chamber, to secure the welfare of our people.
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Before we move to question 2, can I just remind Members that this is an opportunity to question the First Minister, and not to have long run-up introductions? I’ve been very generous on the first question; I don’t intend to be generous on the rest. Question 2 is Elin Jones.
Cyn i ni symud i gwestiwn 2, a gaf i atgoffa’r Aelodau mai cyfle i holi'r Prif Weinidog yw hwn, ac nid i gael cyflwyniadau arweiniol hirfaith? Rydw i wedi bod yn hael iawn ar y cwestiwn cyntaf; nid wyf yn bwriadu bod yn hael ar y gweddill. Daw Cwestiwn 2 gan Elin Jones.
 
Blaenoriaethau Trafnidiaeth Gyhoeddus (Gorllewin Cymru)
Public Transport Priorities (West Wales)
 
13:36
2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)2208(FM)
2. Will the First Minister make a statement on Welsh Government priorities for public transport in west Wales? OAQ(4)2208(FM)
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd system drafnidiaeth fforddiadwy, effeithiol ledled Cymru, a chaiff manylion y cynllun trafnidiaeth cenedlaethol drafft eu pennu yn nes ymlaen y gwanwyn hwn.
We recognise the importance of an effective, affordable public transport system across Wales, and the draft national transport plan will be finalised later this spring.
 
13:36
Brif Weinidog, mae yna gonsensws yn datblygu o gwmpas y potensial o ailagor rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin, ac mae swyddogion eich adran drafnidiaeth chi yn cwrdd ag ymgyrchwyr Traws Link Cymru, yr ymgyrch i hyrwyddo ailagor y rheilffordd yma yn y dyfodol agos. Y cam nesaf i wireddu’r cynllun yma yw comisiynu darn o waith—adroddiad llawn ar yr posibiliad yma. A wnewch chi edrych, gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, ar y posibilrwydd o wneud hyn yn ystod blwyddyn ddiwethaf eich Llywodraeth chi?
First Minister, there is a consensus developing around the potential for reopening the Aberystwyth to Carmarthen railway, and officials in your department for transport are meeting with campaigners from Traws Link Cymru, the campaign to promote the reopening of this railway line in the near future. The next step for the delivery of this plan is to commission a piece of work—a full report on the feasibility. Will you look, with the Minister for the Economy, Science and Transport, at the possibility of doing this during the final year of your Government?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Gwnaf, wrth gwrs. Rwy’n gwybod bod hwn yn rhywbeth sydd yn bwysig dros ben. Allwn ni ddim dweud, wrth gwrs, fod hwn yn rhywbeth sy’n rhwydd i’w wneud, nac yn tsiêp i’w wneud. Ond beth mae’n rhaid inni ei ystyried yw beth fyddai’r costau, faint o—wel, nid oes trac yna ddim rhagor, dim ond mewn rhai mannau—beth sydd ei eisiau, a beth fydd yn gorfod cael ei wneud er mwyn ailadeiladu’r rhwydwaith. Rwy’n gwybod bod y rheilffordd ei hunan i’r gogledd o Bontrhydfendigaid ddim wedi bod yna ers y 1960au, ac felly, y cam nesaf nawr yw ystyried beth fyddai’r gwaith, pa fath o waith fyddai’n gorfod cael ei wneud, ac, wrth gwrs, beth fyddai’r costau.
I will, of course. I know that this is something that is extremely important. We can’t say, of course, that this is something that is easy to achieve, or cheap. But what we must consider is what the costs would be, how much—well, there is no track there anymore, only in some places—what is required, and what needs to be done to rebuild the network. I know that the railway line itself to the north of Pontrhydfendigaid has not been there since the 1960s, and so, the next step now is to consider what the work would entail, what kind of work would need to be done, and, of course, what the costs would be.
 
13:37
Brif Weinidog, mae gorsaf drenau Aberdaugleddau, yn fy etholaeth i, mewn angen difrifol am welliannau; yn wir, mae’n portreadu delwedd negyddol o’r ardal, oherwydd cyflwr gwael yr orsaf. Nawr, rwy’n derbyn bod y mater hwn ddim yn gyfrifoldeb uniongyrchol i’ch Llywodraeth chi, ond dywedodd y Gweinidog dros drafnidiaeth mewn llythyr ataf i ym mis Hydref y llynedd y byddai hi’n pwyso ar Network Rail ar y mater hwn. Felly, yn yr amgylchiadau, a allwch chi ddweud wrthym ni pa gamau penodol y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd ar y mater hwn?
First Minister, Milford Haven railway station, in my constituency, is in dire need of improvement; indeed, it portrays a negative image of the area, given the poor condition of the station. Now, I accept that this issue is not the direct responsibility of your Government, but the Minister for transport said in a letter to me in October last year that she would bring pressure to bear on Network Rail regarding the matter. Therefore, under the circumstances, can you tell us what specific steps the Welsh Government has taken on this issue?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth i’w ystyried ynglŷn â beth sy’n digwydd gyda’r ‘franchise’ yn 2017. Bydd mwy o reolaeth gyda ni wedyn, wrth gwrs, ynglŷn â pha fath o wasanaeth, a pha fath o orsafoedd y byddai pobl Cymru eisiau eu gweld. Rwy’n derbyn, wrth gwrs, ei bod yn bwysig dros ben inni weld ym mha ffyrdd y gallwn ni wella gorsafoedd trenau Cymru, a bydd hwnnw’n rhan o’r trafodaethau dros y blynyddoedd nesaf.
Well, of course, this is something to consider in terms of what happens with the franchise in 2017. We will have more control then, of course, in terms of what kind of service, and what kind of stations the people of Wales would want to see. I accept, of course, that it is extremely important for us to see in what ways we can improve the train stations of Wales, and that will form a part of the discussions over the next few years.
 
13:38
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, for some five years now, proposals have been worked up for the reopening of Bow Street station, in Ceredigion, allied to a park-and-ride scheme, which would serve to greatly alleviate traffic congestion in Aberystwyth town, as well as provide access to the groundbreaking Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences centre of excellence at Bow Street. In addition to that, it would also contribute greatly to Aberystwyth fulfilling its Welsh Government designated status of a regional centre, and doing so in a sustainable way. In that context, First Minister, will you recommit to working with your transport Minister, with Ceredigion County Council, and, indeed, with the local Bow Street action group, to bring this important initiative to fruition?
Brif Weinidog, ers oddeutu pum mlynedd bellach, mae cynigion wedi'u llunio i ailagor gorsaf Bow Street, yng Ngheredigion, ynghyd â chynllun parcio a theithio, a fyddai'n fodd o leddfu tagfeydd traffig i raddau helaeth yn nhref Aberystwyth, yn ogystal â darparu mynediad at ganolfan ragoriaeth arloesol Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn Bow Street. Yn ogystal â hynny, byddai hefyd yn cyfrannu'n fawr at Aberystwyth yn bodloni ei statws a nodwyd gan Lywodraeth Cymru o ganolfan ranbarthol, a gwneud hynny mewn ffordd gynaliadwy. Yn y cyd-destun hwnnw, Brif Weinidog, a wnewch chi ailymrwymo i weithio gyda'ch Gweinidog trafnidiaeth, gyda Chyngor Sir Ceredigion, ac, yn wir, gyda grŵp gweithredu lleol Bow Street, i roi’r fenter bwysig hon ar waith?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, of course. I know that the mid Wales railways implementation group has reported to the Minister on the implementation of new services and other related issues. The Minister is examining how, of course, we can improve services on the central Wales line. The emphasis has been on looking at improving frequency, but, certainly, in time, consideration will need to be given to see whether more stations can be opened.
Gwnaf, wrth gwrs. Gwn fod grŵp gweithredu rheilffyrdd y canolbarth wedi adrodd i'r Gweinidog ar weithrediad gwasanaethau newydd a materion cysylltiedig eraill. Mae'r Gweinidog yn archwilio sut, wrth gwrs, y gallwn wella gwasanaethau ar reilffordd y canolbarth. Bu'r pwyslais ar wella amlder, ond, yn sicr, ymhen amser, bydd angen rhoi ystyriaeth i weld a ellir agor mwy o orsafoedd.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:40
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders, and first this afternoon is the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, sydd gyntaf y prynhawn yma. 
 
13:40
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. First Minister, I listened carefully to the answer that you gave to my colleague, Alun Ffred Jones, earlier when he asked you how much has been cut from the Welsh Government’s budget since 2010 and you said ‘£1 billion’. I wonder if you can tell us then what the assessment has been from your Government about the impact of those cuts on Welsh public services.
Diolch, Lywydd. Brif Weinidog, gwrandewais yn astud ar yr ateb a roesoch i’m cyd-Aelod, Alun Ffred Jones, yn gynharach pan ofynnodd i chi faint sydd wedi cael ei dorri o gyllideb Llywodraeth Cymru ers 2010 a dywedasoch chi '£1 biliwn'. Tybed a allech chi ddweud wrthym ni felly beth fu asesiad eich Llywodraeth o effaith y toriadau hynny ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We see the impact around us, of course. We have commissioned specific work in terms of welfare cuts. We know that the bedroom tax has affected Wales very, very badly. We know, for example, that although we have protected health spending and we have protected spending for schools, there are some areas of expenditure where the money is not available at the level that we would want. That’s why it’s so important, of course, that whatever happens on 7 May we see a commitment to growth in public investment from any incoming Government in London.
Rydym ni’n gweld yr effaith o'n cwmpas, wrth gwrs. Rydym ni wedi comisiynu gwaith penodol o ran toriadau lles. Rydym ni’n gwybod bod y dreth ystafell wely wedi cael effaith wael iawn, iawn ar Gymru. Rydym ni’n gwybod, er enghraifft, er ein bod ni wedi diogelu gwariant ar iechyd ac wedi diogelu gwariant ar gyfer ysgolion, bod rhai meysydd o wariant lle nad yw'r arian ar gael ar y lefel y byddem yn dymuno. Dyna pam mae hi mor bwysig, wrth gwrs, waeth beth fydd yn digwydd ar 7 Mai, ein bod yn gweld ymrwymiad i dwf mewn buddsoddiad cyhoeddus gan unrhyw Lywodraeth newydd yn Llundain.
 
13:41
Thank you for your answer, First Minister. Prior to the UK Government’s comprehensive spending review back in 2013, you said—and I quote—that
Diolch am eich ateb, Brif Weinidog. Cyn yr adolygiad cynhwysfawr o wariant gan Lywodraeth y DU yn ôl yn 2013, dywedasoch—a dyfynnaf—
 
‘The Welsh Government has repeatedly made clear that we believe the cuts being imposed on us by the Tories in London are being made too far and too fast.’
Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn eglur dro ar ôl tro ein bod yn credu bod y toriadau sy'n cael eu gorfodi arnom gan y Torïaid yn Llundain yn cael eu gwneud yn rhy bell ac yn rhy gyflym.
 
Now, I agree with you that these Tory cuts have been very damaging to Welsh public services, so do you stand by that statement? If you do, can you tell us what would be an acceptable level and pace of cut for your Government during the next Westminster Parliament?
Nawr, rwy’n cytuno â chi bod y toriadau hyn gan y Torïaid wedi bod yn niweidiol iawn i wasanaethau cyhoeddus Cymru, felly a ydych chi’n dal i gadw at y datganiad hwnnw? Os ydych, a allwch chi ddweud wrthym beth fyddai’r lefel a’r cyflymder torri derbyniol i’ch Llywodraeth chi yn ystod Senedd nesaf San Steffan?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I stand by those comments. I would expect to see over the next Westminster parliamentary term an increase in public spending in Wales, as opposed to the 20 per cent decrease we could expect under a Conservative Government.
Ydw, rwy’n cadw at y sylwadau hynny. Byddwn yn disgwyl gweld dros dymor senedd nesaf San Steffan cynnydd i wariant cyhoeddus yng Nghymru, yn hytrach na'r gostyngiad o 20 y cant y gallem ei ddisgwyl dan Lywodraeth Geidwadol.
 
13:41
Well, that’s not the information that’s been provided to us by the IFS, which tells us that a Labour Government will cut the budgets to devolved institutions by 2.2 per cent. That’s a cut. You’ve said recently that you support plans to cut your own Government’s spending by between 2 per cent and 3 per cent in the coming years. Now, I can only begin to imagine the effect and the impact of cuts of 2 per cent or 3 per cent on the Welsh Government’s budget in terms of cuts to our schools and hospitals. So, let me just get this straight: you oppose Wales getting parity with Scotland in terms of funding. So, will you, therefore, back our calls for an emergency budget after the election to reverse Tory spending cuts to the Welsh Government’s budget? Yes or no?
Wel, nid dyna'r wybodaeth a roddwyd i ni gan yr IFS, sy'n dweud wrthym y bydd Llywodraeth Lafur yn torri'r cyllidebau i sefydliadau datganoledig o 2.2 y cant. Mae hwnnw'n doriad. Rydych chi wedi dweud yn ddiweddar eich bod yn cefnogi cynlluniau i dorri gwariant eich Llywodraeth eich hun o rhwng 2 y cant a 3 y cant yn y blynyddoedd i ddod. Nawr, ni allaf ond dechrau dychmygu'r effaith ac effaith toriadau o 2 y cant neu 3 y cant ar gyllideb Llywodraeth Cymru o ran toriadau i'n hysgolion a'n hysbytai. Felly, gadewch i mi gael hyn yn glir: rydych chi’n gwrthwynebu Cymru'n cael cydraddoldeb â'r Alban o ran cyllid. A wnewch chi felly gefnogi ein galwadau am gyllideb frys ar ôl yr etholiad i wrthdroi toriadau gwariant y Torïaid i gyllideb Llywodraeth Cymru? Gwnewch neu na wnewch?  
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, we have to see what the result is, but there are two points I have to make to the leader of Plaid Cymru. First of all, I was amazed to see the call from the Scottish National Party yesterday talking about parity of spending between Wales and Scotland. I notice that the SNP is not going to contribute to that, so it is all about ‘We’ll support you but don’t ask us for a penny in terms of funding’. There’s a great deal of solidarity there among the parties, of course. Secondly, the one thing I can say to the leader of Plaid Cymru is this: we will have five years of Labour Government and of investment in Wales, from 2015 to 2020. The only way to ensure that Labour Government is elected is, of course, for people to vote Labour. They know that the leader of Plaid Cymru has said that she will not support a Labour Queen’s Speech and she will look to vote it down in certain circumstances. That is the reality of what she said on Sunday. She says that she will work with other parties. The reality is, she will work for herself and she’s more than happy to work with the Tories.
Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i ni weld beth fydd y canlyniad, ond mae dau bwynt y mae’n rhaid i mi eu gwneud i arweinydd Plaid Cymru. Yn gyntaf oll, cefais fy synnu’n fawr o weld yr alwad gan Blaid Genedlaethol yr Alban ddoe yn sôn am gydraddoldeb gwariant rhwng Cymru a'r Alban. Sylwaf nad yw'r SNP yn mynd i gyfrannu at hynny, felly mae'n golygu 'Fe wnawn ni eich cefnogi, ond peidiwch â gofyn i ni am geiniog o ran cyllid'. Mae llawer iawn o undod yno ymhlith y pleidiau, wrth gwrs. Yn ail, yr un peth y gallaf ei ddweud wrth arweinydd Plaid Cymru yw hyn: bydd gennym bum mlynedd o Lywodraeth Lafur ac o fuddsoddiad yng Nghymru o 2015 i 2020. Yr unig ffordd o sicrhau yr etholir y Llywodraeth Lafur honno, wrth gwrs, yw i bobl bleidleisio dros Lafur. Maen nhw’n gwybod bod arweinydd Plaid Cymru wedi dweud na fydd hi'n cefnogi Araith y Frenhines Llafur ac y bydd yn pleidleisio yn ei herbyn dan amgylchiadau penodol. Dyna yw gwirionedd yr hyn a ddywedodd hi ddydd Sul. Mae hi'n dweud y bydd hi’n gweithio gyda phleidiau eraill. Y gwir amdani yw y bydd hi'n gweithio drosti hi ei hun ac mae hi'n fwy na pharod i weithio gyda'r Torïaid.
 
13:43
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The leader of the opposition, Andrew R. T. Davies.
Arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies. 
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, three weeks ago, 102 businessmen and women wrote a letter at the start of the election campaign, from Wales, but also from across the rest of the United Kingdom, highlighting their endorsement of the Conservative economic record over the last five years and imploring the voters to back that record and the long-term economic plan. Can you name me any Welsh businesses who are backing your economic plan?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, dair wythnos yn ôl, ysgrifennodd 102 o wŷr a gwragedd busnes lythyr ar ddechrau ymgyrch yr etholiad, o Gymru, ond hefyd o bob rhan o weddill y Deyrnas Unedig, yn pwysleisio eu cymeradwyaeth i hanes economaidd y Ceidwadwyr dros y pum mlynedd diwethaf ac yn erfyn ar y pleidleiswyr i gefnogi’r hanes hwnnw a'r cynllun economaidd hirdymor. A allwch chi enwi i mi unrhyw fusnesau yng Nghymru sy'n cefnogi eich cynllun economaidd chi?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There are plenty of Welsh businesses who have received support from Government. They know full well, for example, that we have had foreign direct investment at its highest level for 30 years—
Mae digonedd o fusnesau yng Nghymru sydd wedi derbyn cymorth gan y Llywodraeth. Maen nhw’n gwybod yn iawn, er enghraifft, ein bod ni wedi cael buddsoddiad tramor uniongyrchol ar ei lefel uchaf ers 30 mlynedd—
 
13:44
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Name them. Name them.
Enwch nhw. Enwch nhw.
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, they’re your donors. You can name your own people. They’re your donors at the end of the day. Of course, they’re going to jump to your tune. All I can tell you is this: we have unemployment coming down; we have economic activity going up. We have the best foreign direct investment figures for 30 years. We are in a position now where we see jobs being created across the whole of Wales. We see investment being brought in as a result of the activities of the Welsh Government. It is a shame we don’t have a UK Government that’s willing to work hard for the people of Wales.
Wel, eich noddwyr chi ydyn nhw. Gallwch chi enwi eich pobl eich hun. Eich noddwyr chi ydyn nhw yn y pen draw. Wrth gwrs, maen nhw’n mynd i wneud yr hyn a ddywedwch. Y cwbl y gallaf i ei ddweud wrthych yw hyn: mae diweithdra’n gostwng; mae gweithgarwch economaidd yn cynyddu. Mae gennym y ffigurau buddsoddiad tramor uniongyrchol gorau ers 30 mlynedd. Rydym ni mewn sefyllfa erbyn hyn lle’r ydym ni’n gweld swyddi'n cael eu creu ar draws Cymru gyfan. Rydym ni’n gweld buddsoddiad yn dod i mewn o ganlyniad i weithgareddau Llywodraeth Cymru. Mae'n drueni nad oes gennym Lywodraeth y DU sy'n barod i weithio'n galed dros bobl Cymru.
 
13:44
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
You couldn’t name one, First Minister, and you shamelessly said that they were ‘donors’ of the Conservative Party. I think many of those 102 names would find it a real insult that you said such a thing. They back the economic record of the Conservatives in Government. We know what your record is. Isn’t it a fact that there have been 55,000 new jobs created in Wales, nearly 25,000 new businesses and that, if we go back to Labour's slash-and-burn mentality as regards the economy, in particular with their economic record of illiteracy, all that will be put at risk? Don't you believe that, ultimately, what we need for the next five years is the long-term economic plan that has created those 55,000 jobs, made 25,000 new businesses open up here in Wales and guaranteed take-home pay for so many people here in Wales?
Nid oeddech chi'n gallu enwi un, Brif Weinidog, a dywedasoch yn ddigywilydd eu bod yn 'noddwyr' y Blaid Geidwadol. Rwy'n credu y byddai llawer o'r 102 o enwau hynny’n teimlo sarhad gwirioneddol eich bod wedi dweud y fath beth. Maen nhw’n cefnogi hanes economaidd y Ceidwadwyr mewn Llywodraeth. Rydym ni’n gwybod beth yw eich hanes chi. Onid yw'n ffaith bod 55,000 o swyddi newydd wedi’u creu yng Nghymru, bron i 25,000 o fusnesau newydd ac y bydd hynny, os dychwelwn i feddylfryd slaes a llosgi Llafur o ran yr economi, yn enwedig gyda'u hanes economaidd o anllythrennedd, bydd hynny i gyd yn cael ei roi mewn perygl? Onid ydych chi’n credu, yn y pen draw, mai’r hyn yr ydym ni ei angen ar gyfer y pum mlynedd nesaf yw'r cynllun economaidd hirdymor sydd wedi creu’r 55,000 o swyddi hynny, sydd wedi gwneud i 25,000 o fusnesau newydd agor yma yng Nghymru ac sydd wedi sicrhau cyflog gwario wedi'i warantu i gynifer o bobl yma yng Nghymru?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Did he just say a ‘slash-and-burn approach’? I mean, there's been an irony transplant somewhere on the benches opposite. That's all we've seen for five years is slash and burn from the Conservatives. He's right: we do need a long-term economic plan, we do need certainty, we do need investment. And what do we see? What do we see? We saw the launch of the Conservative manifesto, which promised lots and lots of things without even costing what they were going to spend it on. At the end of the day, what we see now is a Conservative Party in London that's become a party of opposition, making wild promises that are uncosted, and I'm sure the people of Wales will want to see responsibility and a Labour Government post 7 May.
Ai ‘dull slaes a llosgi' ddywedodd ef? Rwy’n credu y bu trawsblaniad o eironi rhywle ar y meinciau gyferbyn. Dyna'r cwbl rydym ni wedi ei weld ers pum mlynedd yw slaes a llosgi gan y Ceidwadwyr. Mae'n iawn: mae angen cynllun economaidd hirdymor arnom ni, mae angen sicrwydd arnom ni, mae angen buddsoddiad arnom ni. A beth ydym ni’n ei weld? Beth ydym ni’n ei weld? Gwelsom lansiad maniffesto’r Ceidwadwyr, a oedd yn addo llawer iawn o bethau heb hyd yn oed gostio’r hyn roedden nhw’n mynd i'w wario arno. Yn y pen draw, yr hyn a welwn nawr yw Plaid Geidwadol yn Llundain sydd wedi troi’n wrthblaid, gan wneud addewidion byrbwyll nad ydynt wedi’u costio, ac rwy'n siŵr y bydd pobl Cymru eisiau gweld cyfrifoldeb a Llywodraeth Lafur ar ôl 7 Mai.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I've invited you on two occasions, First Minister, to endorse your party's economic record going forward for this election. It would be slash and burn on the economy if Ed Balls and Ed Miliband took control of the economy. We saw it in 2010: unemployment going up, business closures going up and, ultimately, confidence in the economy going down the pan. What we have is a growing economy, a record number of people in work and, ultimately, new businesses opening, day in, day out. Your party would take us back. Our party will take us forward. What we can see from this argument is that you can't trust Labour on the economy. If you want a future, you need the Conservatives.
Rwyf wedi’ch gwahodd chi ar ddau achlysur, Brif Weinidog, i gymeradwyo hanes economaidd eich plaid yn mynd ymlaen ar gyfer yr etholiad hwn. Byddai'n slaes a llosgi ar yr economi pe byddai Ed Balls ac Ed Miliband yn cymryd rheolaeth dros yr economi. Fe’i gwelsom yn 2010: diweithdra’n cynyddu, achosion o gau busnesau’n cynyddu ac, yn y pen draw, hyder yn yr economi’n diflannu. Yr hyn sydd gennym ni yw economi sy'n tyfu, y nifer uchaf erioed o bobl mewn gwaith ac, yn y pen draw, busnesau newydd yn agor ddydd ar ôl dydd. Byddai eich plaid chi’n mynd â ni yn ôl. Bydd ein plaid ni’n mynd â ni ymlaen. Yr hyn y gallwn ni ei weld o'r ddadl hon yw na allwch chi ymddiried yn y blaid Lafur ar yr economi. Os ydych chi eisiau dyfodol, mae angen y Ceidwadwyr arnoch chi.
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the leader of the opposition is turning UKIP purple. Have you seen his face? It's turning UKIP purple—[Interruption.] I think that tells us something about his—[Interruption.]—his real—[Interruption.]—
Wel, mae arweinydd yr wrthblaid yn troi’n borffor UKIP. Ydych chi wedi gweld ei wyneb? Mae’n troi’n borffor UKIP— [Torri ar draws.] Credaf fod hynny’n dweud rhywbeth wrthym am ei—[Torri ar draws.]—ei wir— [Torri ar draws.]—
 
13:46
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order. Order.
Trefn. Trefn.
 
13:46
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
What his party inherited was an economy that was growing and they turned it into a shambles. Let me give him one thing. I could spend all day pointing out the weaknesses in his party's approach. One thing: we on this side of the Assembly believe that we need to make sure that we get rid of zero-hours contracts and that people get paid a living wage, and what has his party done? The one thing that perhaps the people of Wales will remember them for: they took the European Union on because the union wanted to restrict bankers’ bonuses. So, bankers’ bonuses are far more important for them than ordinary working people. What we are seeing now is the dying squeal of a dying party.
Yr hyn a etifeddodd ei blaid oedd economi a oedd yn tyfu ac fe’i trowyd yn draed moch ganddyn nhw. Gadewch i mi roi un peth iddo. Gallwn dreulio drwy'r dydd yn tynnu sylw at wendidau dull ei blaid. Un peth: rydym ni ar yr ochr hon i'r Cynulliad yn credu bod angen i ni wneud yn siŵr ein bod ni’n cael gwared ar gontractau dim oriau a bod pobl yn derbyn cyflog byw, a beth mae ei blaid ef wedi ei wneud? Yr un peth efallai y bydd pobl Cymru’n ei gofio amdanynt: aethant yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd gan fod yr undeb eisiau cyfyngu ar daliadau bonws i fancwyr. Felly, mae taliadau bonws bancwyr yn llawer pwysicach iddyn nhw na gweithwyr cyffredin. Yr hyn yr ydym ni’n ei weld nawr yw ocheneidiau olaf plaid sy’n marw.
 
13:47
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:47
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you very much, Presiding Officer. First Minister, it costs £6.50 every time a car wants to come into Wales across the Severn bridge and more for larger vehicles. What estimate has your Government made of the cost to the Welsh economy of the Severn bridge tolls?
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Brif Weinidog, mae'n costio £6.50 bob tro y bydd car eisiau dod i mewn i Gymru ar draws pont Hafren a mwy i gerbydau mwy o faint. Pa amcangyfrif mae eich Llywodraeth wedi ei wneud o gost tollau pont Hafren i economi Cymru?
 
13:48
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We know that there is a cost to the Welsh economy. Just to explain to the leader of the Liberal Democrats where we have come to in terms of discussions with the Department for Transport, the Department for Transport are unable to give us the cost of the bridge’s maintenance. Anything between about £20 million and over £100 million is what we've had, so they have no particular idea of what the bridges would cost. At the moment, when the bridges return to public ownership, what we will see is every single penny being diverted to the roads budget in England and nothing at all coming to Wales, and the decision on where those tolls will be set will be taken not in Wales but in Whitehall. There's an election coming, so I'm going to say this: I understand what her party has said in terms of the tolls; we have said in our manifesto that we want the tolls to be controlled from Wales.
Rydym ni’n gwybod bod cost i economi Cymru. Dim ond i esbonio i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol ble rydym ni wedi cyrraedd o ran trafodaethau gyda'r Adran Drafnidiaeth, nid yw’r Adran Drafnidiaeth yn gallu rhoi costau cynnal a chadw'r bont i ni. Unrhyw beth rhwng tua £20 miliwn a dros £100 miliwn yw'r hyn yr ydym ni wedi ei gael, felly nid oes ganddynt unrhyw syniad penodol o faint fyddai'r pontydd yn ei gostio. Ar hyn o bryd, pan fydd y pontydd yn dychwelyd i berchnogaeth gyhoeddus, yr hyn y byddwn yn ei weld yw pob ceiniog yn cael ei harallgyfeirio i'r gyllideb ffyrdd yn Lloegr a dim byd o gwbl yn dod i Gymru, ac ni fydd y penderfyniad ar ble y bydd y tollau hynny'n cael eu gosod yn cael ei wneud yng Nghymru ond yn Whitehall. Mae etholiad ar ddod, felly rwy’n mynd i ddweud hyn: rwy’n deall yr hyn y mae ei phlaid hi wedi ei ddweud o ran y tollau; rydym ni wedi dweud yn ein maniffesto ein bod ni eisiau i'r tollau gael eu rheoli o Gymru.
 
13:48
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
That's interesting, First Minister, because I believe that there is a massive impact on the Welsh economy, and your Government will be looking very closely at the proposals for reform of those tolls and the impact that may have. Now, it’s clear to me that Plaid Cymru are happy to have a tax on entering Wales as long as it’s collected by the Welsh Government. I'm interested to hear what you say about your own manifesto, because the Labour UK manifesto, the same as the Tory UK manifesto, doesn't mention the tolls at all. So could you please tell us what your Government's position is with regard to tolls?
Mae hynny'n ddiddorol, Brif Weinidog, gan fy mod i’n credu bod effaith enfawr ar economi Cymru, a bydd eich Llywodraeth chi yn edrych yn ofalus iawn ar y cynigion ar gyfer diwygio'r tollau hynny a'r effaith y gallai hynny ei chael. Nawr, mae'n amlwg i mi bod Plaid Cymru yn hapus i gael treth ar ddod i mewn i Gymru cyn belled â’i bod yn cael ei chasglu gan Lywodraeth Cymru. Mae gen i ddiddordeb clywed yr hyn a ddywedwch am eich maniffesto eich hun, gan nad yw maniffesto Llafur y DU, yr un fath â maniffesto Torïaid y DU, yn sôn am y tollau o gwbl. Felly, a wnewch chi ddweud wrthym beth yw safbwynt eich Llywodraeth o ran tollau?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it's a Welsh manifesto for a Welsh issue, so of course it says that we would look to control the tolls from Wales. Our position is quite simple: we believe that tolls should be set and controlled in Wales. It's very difficult to estimate what the tolls should be set at unless we know what the maintenance costs are of the bridge. But be in no doubt: we want to make sure that those tolls are controlled from Wales and that any money that comes from those tolls is actually diverted into Wales.
Wel, maniffesto Cymru yw hwn ar gyfer mater yn ymwneud â Chymru, felly, wrth gwrs mae'n dweud y byddem ni eisiau rheoli'r tollau o Gymru. Mae ein safbwynt ni'n eithaf syml: rydym ni’n credu y dylai'r tollau gael eu pennu a'u rheoli yng Nghymru. Mae'n anodd iawn amcangyfrif faint ddylai'r tollau fod oni bai ein bod yn gwybod beth yw costau cynnal a chadw’r bont. Ond gallaf eich sicrhau: rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod y tollau hynny’n cael eu rheoli o Gymru, a bod unrhyw arian a ddaw o’r tollau hynny’n cael ei ddargyfeirio i Gymru.
 
13:49
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Well, Presiding Officer, I'm kind of interested in the status of a policy set out in a Welsh Labour manifesto that isn't in a UK one. I wonder which one Mr Balls and Mr Miliband would turn to first. First Minister, we know your Ministers have acknowledged that the impact on the Welsh economy of these tolls is huge. The Federation of Small Businesses says that they are damaging to the south Wales economy. Edwina Hart said,
Wel, Lywydd, mae gennyf gryn ddiddordeb mewn statws polisi a nodir ym maniffesto Llafur Cymru ond nad yw yn un y DU. Tybed pa un fyddai Mr Balls a Mr Miliband yn troi ato gyntaf. Brif Weinidog, rydym ni’n gwybod bod eich Gweinidogion wedi cydnabod bod effaith y tollau hyn ar economi Cymru yn enfawr. Mae'r Ffederasiwn Busnesau Bach yn dweud eu bod yn niweidiol i economi’r de. Dywedodd Edwina Hart,
 
‘tolling has an adverse economic impact on Wales’.
mae codi tollau’n cael effaith economaidd andwyol ar Gymru.
 
So, rather than fret about which Government gets to keep the tax, why don’t you back the Liberal Democrat campaign to get rid of the tolls altogether?
Felly, yn hytrach na phoeni am ba Lywodraeth sy’n cael cadw'r dreth, beth am gefnogi ymgyrch y Democratiaid Rhyddfrydol i gael gwared ar y tollau’n gyfan gwbl?
 
13:50
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of the Liberal Democrats is newly arrived at the party. We’ve been saying this for months on end, until the Liberal Democrats mentioned this in their manifesto. Our belief is the tolls should be controlled from Wales. That’s not what you have said, as a party. You’ve not given an indication that the tolls should be controlled from Wales, given the fact that the tolls mainly affect Wales. From our point of view, we want to make sure that we examine the maintenance costs of the bridges, that the tolls are controlled from Wales, and then take a decision from there. But be in no doubt: we want to make sure that the Severn bridge tolls are within the control of the people of Wales.
Newydd gyrraedd y parti mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol. Rydym ni wedi bod yn dweud hyn ers misoedd ar fisoedd, tan i’r Democratiaid Rhyddfrydol sôn am hyn yn eu maniffesto. Ein cred ni yw y dylai'r tollau gael eu rheoli o Gymru. Nid dyna yr ydych chi wedi ei ddweud, fel plaid. Nid ydych chi wedi rhoi arwydd y dylai'r tollau gael eu rheoli o Gymru, o gofio mai ar Gymru y mae’r tollau’n effeithio’n bennaf. O'n safbwynt ni, rydym ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn ystyried costau cynnal a chadw'r pontydd, bod y tollau’n cael eu rheoli o Gymru, ac yna gwneud penderfyniad o’r fan honno. Ond gallaf eich sicrhau: rydym ni eisiau gwneud yn siŵr mai pobl Cymru sy’n rheoli tollau pont Hafren.
 
13:51
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the paper, and question 3—David Rees.
Symudwn yn ôl nawr at y cwestiynau ar y papur, a chwestiwn 3—David Rees.