Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister, and question 1 is from John Griffiths
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw’r eitem gyntaf y prynhawn yma, a daw cwestiwn 1 gan John Griffiths.
 
Strategaeth Wastraff Llywodraeth Cymru
The Welsh Government's Waste Strategy
 
13:30
John GriffithsBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth wastraff Llywodraeth Cymru? OAQ(4)2413(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's waste strategy? OAQ(4)2413(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. The waste strategy is set out in ‘Towards Zero Waste’, published in June 2010, and it sets out our ambition to achieve a high-recycling, low-carbon economy and progress towards zero waste by 2050.
Gwnaf. Mae'r strategaeth wastraff wedi ei chyflwyno yn 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff', a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2010, ac mae'n nodi ein huchelgais i sicrhau economi ailgylchu uchel, carbon isel a chynnydd tuag at ddim gwastraff erbyn 2050.
 
13:30
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, the Welsh Government’s collections blueprint is being reviewed following a recommendation from the Environment and Sustainability Committee. If that review confirms that kerbside sort is the best method to achieve high-quality recyclate, high-quality materials from the recycling collections, will you seek to ensure that that is the method that’s used across Wales?
Brif Weinidog, mae glasbrint casgliadau Llywodraeth Cymru yn cael ei adolygu yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd. Os bydd yr adolygiad hwnnw’n cadarnhau mai didoli wrth ymyl y ffordd yw'r ffordd orau o sicrhau deunyddiau eildro o ansawdd uchel o’r casgliadau ailgylchu, a wnewch chi geisio sicrhau mai dyna'r dull a ddefnyddir ledled Cymru?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We’d like to see increased consistency of service across Wales. Currently, of course, the decision on which collection system to adopt is down to individual local authorities, and any change to this position would need careful consideration in the light of the blueprint review. Of course, I don’t want to pre-empt the findings of that review at this point.
Hoffem weld mwy o gysondeb o ran gwasanaethau ledled Cymru. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, awdurdodau lleol unigol sy’n gyfrifol am wneud y penderfyniad ar ba system gasglu i’w mabwysiadu, a byddai angen ystyried unrhyw newid i'r sefyllfa hon yn ofalus yng ngoleuni'r adolygiad glasbrint. Wrth gwrs, nid wyf eisiau rhagweld canfyddiadau'r adolygiad hwnnw ar hyn o bryd.
 
13:31
Brif Weinidog, cyhoeddodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd adroddiad ar ailgylchu yng Nghymru ym mis Rhagfyr y llynedd, ac fe wnaeth y pwyllgor saith o argymhellion pwysig iawn. O ystyried bod yr argymhellion yma i gyd wedi’u derbyn neu wedi’u derbyn mewn egwyddor gan eich Llywodraeth chi, a allwch chi enwi un argymhelliad o’r adroddiad hwn sydd bellach wedi ei weithredu?
First Minister, the Environment and Sustainability Committee published a report on recycling in Wales in December of last year, and the committee made seven very important recommendations. Given that all of these recommendations were accepted or accepted in principle by your Government, can you name one recommendation from that report which has now been implemented?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’n fater, wrth gwrs, i awdurdodau lleol. Beth sy’n bwysig yw nad ydynt yn cymysgu popeth gyda’i gilydd. Rŷm ni’n gwybod os ydyn nhw’n gwneud hynny nad oes llawer o werth i’r cynnyrch sydd yna. Nawr, beth sy’n bwysig yw bod awdurdodau lleol yn gallu gwneud y penderfyniadau sydd yn iawn i’w hardaloedd nhw, wrth gofio’r ffaith bod yna sawl gwahaniaeth ffordd o ddelio â’r gwastraff ar draws Cymru. Beth sy’n bwysig yw ein bod ni’n parhau i ailgylchu mwy, ac mae hynny’n ymddangos yn y ffigurau rŷm ni wedi eu gweld dros ddegawd, nawr.
It is a matter, of course, for the local authorities. What’s important is that they shouldn’t mix everything together. We know that, if they do that, there isn’t very much value to the recycling product. Now, what is important is that local authorities are able to make decisions that are right for their areas, bearing in mind the fact that there are many alternative ways of dealing with waste across Wales. What is important is that we continue to recycle more, and that has been reflected in the figures that we’ve seen over the past decade.
 
13:32
Rwy’n siŵr y byddem ni i gyd yn gefnogol o’r egwyddor o Gymru sero gwastraff, ond onid yw hynny yn amlygu ffolineb polisi eich Llywodraeth chi o fuddsoddi degau o filiynau o bunnau mewn llosgi gwastraff ar gyfer ynni, oherwydd petai’r polisi ar wastraff yn llwyddo, yna byddai dim byd ar ôl i’w losgi?
I'm sure we would all be supportive of the principle of having a zero-waste Wales, but doesn’t that highlights the foolishness of your Government's policy in investing tens of millions of pounds in incinerating waste for energy? If the policy on waste were successful, there would be nothing left to incinerate?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hwnnw’n naïf iawn, achos byddai hynny’n meddwl y byddai rhyw fath o reolaeth lwyr gyda chi ynglŷn ag ym mha ffordd y mae nwyddau yn cael eu ‘package-o’, ac nid felly y mae pethau ar hyn o bryd. Dyna beth yw’r broblem. Rŷm ni’n gorfod delio gyda beth sy’n codi yng Nghymru—y gwastraff sy’n codi yng Nghymru. Rŷm ni’n ffaelu â delio â beth sy’n cael ei werthu yng Nghymru. So, felly, mae mynd at gael sero gwastraff yn rhywbeth sy’n gorfod cael ei wneud ar o leiaf lefel Ewropeaidd, os nad lefel byd-eang.
That is very naïve, because that would mean that you would have some kind of control over how goods are packaged, and that is not the way things stand at the moment. That’s the problem. We have to deal with what arises in Wales—the waste that we have in Wales. We can’t deal with what is being sold in Wales. So, therefore, approaching zero waste is something that has to be done at a European level at least, if not a world-wide level.
 
13:33
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
First Minister, last month, the Welsh Government waived a £0.5 million fine for the City of Cardiff Council for their failure to meet its recycling targets on the basis that they had a credible plan to improve and meet the requirements under your waste strategy. Can you tell me was privatising the waste and recycling services of the city of Cardiff part of the plan you approved?
Brif Weinidog, y mis diwethaf, hepgorodd Llywodraeth Cymru ddirwy o £0.5 miliwn i Gyngor Dinas Caerdydd am ei fethiant i gyrraedd ei dargedau ailgylchu ar y sail bod ganddo gynllun credadwy i wella a bodloni’r gofynion o dan eich strategaeth wastraff. A allwch chi ddweud wrthyf pa un a oedd preifateiddio gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu dinas Caerdydd yn rhan o’r cynllun a gymeradwywyd gennych?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s a matter for Cardiff how it organises its waste and recycling services. What is important is that it meets its targets in the future, and we’ll be monitoring that situation very closely.
Mater i Gaerdydd yw sut y mae'n trefnu ei gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu. Yr hyn sy'n bwysig yw ei bod yn cyrraedd ei thargedau yn y dyfodol, a byddwn yn monitro'r sefyllfa honno’n agos iawn.
 
Trydaneiddio'r Prif Linell rhwng Llundain ac Abertawe
Electrification of the Main Line between London and Swansea
 
13:34
2. Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch trydaneiddio'r brif linell rhwng Llundain ac Abertawe? OAQ(4)2403(FM)
2. What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding the electrification of the main line between London and Swansea? OAQ(4)2403(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The UK Government has restated its commitment to the project. We have reiterated to the UK Government that the main line must be delivered in line with the original announcements, given the importance of the project for Wales, and that does mean electrification to Cardiff by 2017 and Swansea by 2018.
Mae Llywodraeth y DU wedi ailddatgan ei hymrwymiad i'r prosiect. Rydym ni wedi ail-bwysleisio i Lywodraeth y DU bod yn rhaid i'r brif reilffordd gael ei chyflwyno’n unol â'r cyhoeddiadau gwreiddiol, o gofio pwysigrwydd y prosiect i Gymru, ac mae hynny'n golygu trydaneiddio i Gaerdydd erbyn 2017 ac Abertawe erbyn 2018.
 
13:34
Thank you for that answer, First Minister. In replies t