Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn Da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
13:30
Datganiad gan y Llywydd
Statement by the Presiding Officer
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Now, as well as being a day to celebrate our patron saint, today also marks the tenth anniversary of the official opening of the building, the Assembly’s home, the Senedd. Many of you were here 10 years ago when the Senedd first opened, and some of you have the continued privilege of representing the people of Wales, and, hopefully, you will have the privilege of serving them 10 years from now.
Nawr, yn ogystal â bod yn ddiwrnod i ddathlu ein nawddsant, heddiw hefyd yw dengmlwyddiant agoriad swyddogol yr adeilad, cartref y Cynulliad, y Senedd. Roedd llawer ohonoch chi yma 10 mlynedd yn ôl pan agorwyd y Senedd gyntaf, ac mae gan rai ohonoch chi’r fraint barhaus o gynrychioli pobl Cymru, a, gobeithio, bydd gennych chi’r fraint o’u gwasanaethu nhw 10 mlynedd o nawr.
 
Now, the Senedd has established itself as one of the most distinctive buildings in the country and as an integral part of Welsh public life. We’ve welcomed through our doors 1.3 million visitors from Wales, the UK, and much further afield, and we have conducted nearly 30,000 tours. The building has hosted many major events, including the Wales national rugby team’s six nations grand slam celebration, and the homecoming of the Welsh Olympians and Paralympians.
Nawr, mae’r Senedd wedi sefydlu ei hun fel un o'r adeiladau mwyaf nodedig yn y wlad ac fel rhan annatod o fywyd cyhoeddus Cymru. Rydym ni wedi croesawu 1.3 miliwn o ymwelwyr o Gymru, y DU, a llawer ymhellach i ffwrdd drwy ein drysau, ac rydym ni wedi cynnal bron i 30,000 o deithiau. Mae'r adeilad wedi cynnal llawer o ddigwyddiadau mawr, gan gynnwys dathliad camp lawn chwe gwlad tîm rygbi cenedlaethol Cymru, a’r digwyddiad i groesawu Olympiaid a Pharalympiaid Cymru adref.
 
Now, whilst this is a place that the people of Wales come to visit and celebrate national achievements, it is primarily a space for the Assembly to debate, consider and make decisions about the future of our country, decisions rooted in the principles of accessibility and transparency, which are also represented by the very fabric of this fine building.
Nawr, er bod hwn yn lle y mae pobl Cymru yn dod i ymweld ag ef ac i ddathlu llwyddiannau cenedlaethol, mae’n bennaf yn lle i'r Cynulliad drafod, ystyried a gwneud penderfyniadau am ddyfodol ein gwlad, penderfyniadau sydd wedi’u gwreiddio yn egwyddorion hygyrchedd a thryloywder, sydd hefyd yn cael eu cynrychioli gan union ffabrig yr adeilad ardderchog hwn.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:31
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
And now we move to the first item this afternoon, which is questions to the First Minister, and first is Rhodri Glyn Thomas.
A symudwn at yr eitem gyntaf y prynhawn yma nawr, sef cwestiynau i'r Prif Weinidog, a Rhodri Glyn Thomas sydd gyntaf.
 
Amseroedd Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth
Referral-to-treatment Times
 
13:31
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am amseroedd aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)2739(FM)
1. Will the First Minister make a statement on referral-to-treatment times in west Wales? OAQ(4)2739(FM)
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, rwy’n erfyn i bob claf gael ei weld yn ôl trefn blaenoriaeth glinigol ac o fewn targedau Llywodraeth Cymru ar amseroedd aros. I helpu gyda hyn, rydym ni wedi sefydlu’r rhaglen gofal wedi’i gynllunio, dan arweiniad clinigwyr, er mwyn datblygu systemau cynaliadwy.
Well, I expect all patients to be seen in order of clinical priority and within Welsh Government waiting times targets. To assist this, we have set up the planned care programme, led by clinicians, to develop sustainable solutions.
 
13:32
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Fe gysylltodd llawfeddyg o Loegr â fi, oherwydd roedd ei fam wedi cael mynediad i’r adran strôc yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili, ac roedd e’n gresynu nad oedd gwasanaeth ffisiotherapi yno ar gyfer ei fam—ei fod e’n gwbl annigonol, yn ei eiriau fe. Wedi hynny, mae llawer iawn o staff a chleifion, a theuluoedd cleifion, wedi cysylltu â fi oherwydd ei bod hi’n amlwg, o ran triniaeth orthopedig, fod cleifion yn cael eu cyfeirio yn y lle cyntaf tuag at yr adran ffisiotherapi, yn lle cael eu cyfeirio at yr adran llawfeddyg, ac, oherwydd hynny, y mae adnoddau ffisiotherapi yn brin iawn yn ardal Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda. A wnewch chi siarad â’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog sy’n gyfrifol am y materion yma er mwyn sicrhau bod yr arfer yma yn dod i be, a bod cleifion yn cael y driniaeth haeddiannol yn ysbyty Glangwili?
A surgeon from England contacted me because his mother had been taken into the stroke unit in Glangwili hospital, and he deeply regretted the fact that the physiotherapy service wasn’t in place there for his mother. He said that it was entirely inadequate. Those were his words. Since then, many staff, patients and families of patients have contacted me because it’s clear that, in terms of orthopaedic treatment, patients are initially referred to the physiotherapy department, rather than being referred to the surgery department, and, as a result of that, the physiotherapy resources are very few and far between in the Hywel Dda Local Health Board area. Will you speak to the Minister and the Deputy Minister responsible for these issues in order to ensure that this practice ceases and that patients are given the treatment that they deserve in Glangwili hospital?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Fel bydd yr Aelod yn gwybod, nid ydwyf yn ymwybodol o’r pwynt y mae e wedi ei godi, ond mae’n bwysig dros ben bod hyn yn cael ei ystyried. Fe fyddaf i’n gofyn i’r Gweinidog ysgrifennu at yr Aelod er mwyn ateb y cwestiynau y mae e wedi eu codi yn y Siambr y prynhawn yma.
As the Member knows, I am not aware of this case, but it is important that this be considered. I will ask the Minister to write to the Member in order to respond to the questions he has posed in the Chamber this afternoon.
 
13:33
Brif Weinidog, un ffordd o fynd i’r afael ag amseroedd atgyfeirio a thriniaeth yng ngorllewin Cymru yw mynd i’r afael â phroblemau recriwtio a chadw staff yn yr ardal. Er mwyn mynd i’r afael â’r problemau recriwtio yma, mae’n bwysig sicrhau bod yna nifer priodol o leoedd hyfforddi ar gael i ddoctoriaid a nyrsys. Yn yr amgylchiadau, a allwch chi ddweud wrthym ni beth ydych chi fel Llywodraeth wedi ei wneud i sicrhau hyn, ac a allwch chi hefyd ddweud wrthym ni faint o leoedd hyfforddi ychwanegol sydd wedi eu creu yn y flwyddyn ddiwethaf, er enghraifft?
First Minister, one way of tackling referral-to-treatment times in west Wales is to tackle staff recruitment and retention problems in the area. In order to address these recruitment problems, it’s important that we ensure that we have an appropriate number of training places available for doctors and nurses. In these circumstances, can you tell us what you as a Government have done to ensure that these places are in place, and can you tell us how many additional training places have been created over the past year, for example?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, i’r ddeoniaeth, wrth gwrs, y mae hyn, ynglŷn â sicrhau bod yna lefydd hyfforddi ar gael. Wrth ddweud hynny, rydym ni wedi gweld y nifer sy’n cael eu hyfforddi yn Ysbyty Treforys dros y blynyddoedd yn codi, ac mae Treforys, wrth gwrs, yn ysbyty pwysig i ardal Hywel Dda o ystyried y gwasanaethau arbenigol sydd yn yr ysbyty hynny. Ac rydym ni’n gwybod, wrth gwrs, ynglŷn â’r ffigurau yn Hywel Dda, fod yna fwy o gleifion yn cael eu gweld, bod amserau aros yn mynd lawr—86 y cant o leihad, er enghraifft, yn nifer y bobl sydd yn sefyll dros wyth wythnos am brawf diagnostig. Mae e wedi mynd i lawr dros y flwyddyn ddiwethaf. Ac, wrth gwrs, rydym ni wedi gweld, er enghraifft, leihad yn y nifer sydd yn aros mwy na 36 wythnos, mwy o gleifion yn cael triniaeth am ganser, a, hefyd, mwy o bobl yn cael triniaeth o fewn y targedau yr ydym wedi eu seto ynglŷn â chanser ei hunan. Felly, mae’r ffigurau ynglŷn â Hywel Dda wedi gwella, ac, wrth gwrs, rydym ni’n dal i weithio gyda’r proffesiwn, a hefyd gyda’r colegau brenhinol, er mwyn ystyried pa gyfleon eraill fyddai ar gael i greu llefydd hyfforddi ar draws Cymru.
Well, it’s a matter for the deanery, of course, to ensure that these training places are available. Having said that, we’ve seen the numbers being trained at Morriston Hospital rising over the years. Morriston Hospital, of course, is an important hospital to the Hywel Dda area given the specialist services provided by that hospital. As regards the Hywel Dda figures, we know, of course, that more patients are being seen, and the waiting times are reducing. There’s been an 86 per cent reduction in the number of people waiting over eight weeks for a diagnostic test. They’ve reduced over the last year. And, of course, we’ve seen, for example, a reduction in the numbers waiting more than 36 weeks, more patients receiving treatment for cancer, and more people receiving treatment within the targets that we have set in relation to cancer. So, the Hywel Dda figures have improved and, of course, we continue to work with the profession and the royal colleges in order to consider what other opportunities might be available to create training places across the whole of Wales.
 
Buddsoddiad ym Maes Biotechnoleg
Biotech Investment
 
13:35
William GrahamBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru i ddenu buddsoddiad ym maes biotechnoleg i Gymru? OAQ(4)2738(FM)
2. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's strategy to attract biotech investment into Wales? OAQ(4)2738(FM)
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We’ve committed to making Wales the best possible environment for life sciences innovation and business growth. Our life sciences strategy sets out our priorities to attract biotech investment into Wales, including funding, proposition strengthening and ecosystem development.
Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru yr amgylchedd gorau posibl ar gyfer arloesedd gwyddorau bywyd a thwf busnes. Mae ein strategaeth gwyddorau bywyd yn nodi ein blaenoriaethau i ddenu buddsoddiad biotechnoleg i Gymru, gan gynnwys cyllid, cryfhau’r cynnig a datblygu’r ecosystem.
 
13:35
William GrahamBywgraffiadBiography
I am grateful to the First Minister for his reply. He’ll be aware of rather critical comments recently, but he will also know that his predecessor was very keen that we should be a smart small country and how important the attraction of this investment is to Wales, both for the future of this generation and for future generations. Will the Minister outline what strategy he intends to employ to make sure this is another success?
Rwy’n ddiolchgar i'r Prif Weinidog am ei ateb. Bydd yn ymwybodol o sylwadau beirniadol braidd yn ddiweddar, ond bydd hefyd yn gwybod bod ei ragflaenydd yn awyddus iawn y dylem fod yn wlad fach glyfar a pha mor bwysig yw denu’r buddsoddiad hwn i Gymru, ar gyfer dyfodol y genhedlaeth hon ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa strategaeth y mae'n bwriadu ei dilyn i wneud yn siŵr bod hyn yn llwyddiant arall?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The life sciences investment fund has, to date, made 11 investments into nine companies. It has attracted considerable levels of co-investment and significantly raised the global profile of the sector in Wales as a thriving location for life science companies. On top of that, of course, the life sciences hub has been developed. That’s welcomed more than 5,000 visitors and it has facilitated more than 80 life science events and 850 meetings, whilst 81 member organisations have joined the hub.
Hyd yn hyn, mae'r gronfa buddsoddi mewn gwyddorau bywyd wedi gwneud 11 buddsoddiad mewn naw cwmni. Mae wedi denu lefelau sylweddol o gyd-fuddsoddiad ac wedi codi proffil byd-eang y sector yng Nghymru yn sylweddol fel lleoliad ffyniannus ar gyfer cwmnïau gwyddorau bywyd. Yn ogystal â hynny, wrth gwrs, datblygwyd y ganolfan gwyddorau bywyd. Mae honno wedi croesawu dros 5,000 o ymwelwyr ac wedi hwyluso mwy na 80 o ddigwyddiadau gwyddor bywyd ac 850 o gyfarfodydd, ac mae 81 o aelod-sefydliadau wedi ymuno â'r ganolfan.
 
13:36
William Graham has already referred to the Wales Audit Office report last week. That confirms that the successful tenderer for delivery of the fund was paid £207,600 for deals that were in the pipeline in October 2012 and a further £480,000 thereafter. Finance Wales then asked for confirmation from the Welsh Government with regard to confirmation from the Minister that they should pay the additional sum that was being requested, but they refused to do so without confirmation from the Minister. The Welsh Government then went on to pay £370,800 directly to the successful tenderer and that was only some £32,000 less than the contract allowed for had he been in a position to sign the contract at the time originally intended. Can I ask whether or not the Welsh Government are in a position to explain the reasons for the totality of payments to the successful tenderer under the interim arrangements and why no deductions were made to the tenderer, given that they were unable, during that period, to perform one of the key functions because there was no registration with the Financial Services Authority?
Mae William Graham eisoes wedi cyfeirio at adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yr wythnos diwethaf. Mae hwnnw'n cadarnhau y talwyd £207,600 i’r tendrwr llwyddiannus ar gyfer darparu’r gronfa ar gyfer cytundebau a oedd ar y gweill ym mis Hydref 2012 a £480,000 arall wedi hynny. Gofynnodd Cyllid Cymru am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru o ran cadarnhad gan y Gweinidog y dylai dalu'r swm ychwanegol y gofynnwyd amdano, ond gwrthododd wneud hynny heb gadarnhad gan y Gweinidog. Aeth Llywodraeth Cymru yn ei blaen wedyn i dalu £370,800 yn uniongyrchol i'r tendrwr llwyddiannus ac nid oedd hynny ond tua £32,000 yn llai nag yr oedd y contract yn ei ganiatáu pe byddai wedi bod mewn sefyllfa i lofnodi'r contract ar yr adeg y bwriadwyd yn wreiddiol. A gaf i ofyn a yw Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa i esbonio'r rhesymau am gyfanswm y taliadau i'r tendrwr llwyddiannus o dan y trefniadau dros dro a pham na wnaed unrhyw ddidyniadau i'r tendrwr, o gofio nad oedd yn gallu, yn ystod y cyfnod hwnnw, cyflawni un o’r swyddogaethau allweddol gan nad oedd cofrestriad gyda'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Regarding the report itself, we will, of course, consider the report and respond in due course in a comprehensive manner.
O ran yr adroddiad ei hun, byddwn, wrth gwrs, yn ystyried yr adroddiad ac yn ymateb maes o law mewn modd cynhwysfawr.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:37
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders, and first this afternoon is the leader of Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:37
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch. Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb.
Thank you. Happy St David’s Day to you all.
 
Happy St David’s Day to everyone. First Minister, I’m aware that there’s to be a statement later on on the Wales Bill, but on the day of our national patron saint and given developments this week, I think it’s important to focus on the matter fully now. The Secretary of State for Wales has decided to press the pause button and delay the Bill now until the summer. Do you agree that the forthcoming Assembly elections are an opportunity to seek a mandate from people on the nature of devolution and do you agree with Plaid Cymru that it is their will that should shape the future of devolution and that Act, rather than the whim of Westminster?
Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Brif Weinidog, rwy'n ymwybodol y bydd datganiad yn nes ymlaen ar Fil Cymru, ond ar ddiwrnod ein nawddsant cenedlaethol ac o ystyried datblygiadau yr wythnos hon, rwy’n credu ei bod yn bwysig canolbwyntio ar y mater yn llawn nawr. Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi penderfynu pwyso’r botwm saib ac oedi’r Bil nawr tan yr haf. A ydych chi’n cytuno bod etholiadau nesaf y Cynulliad yn gyfle i geisio mandad gan bobl ar natur datganoli ac a ydych chi’n cytuno â Phlaid Cymru mai eu hewyllys nhw ddylai lunio dyfodol datganoli a’r Ddeddf honno, yn hytrach na mympwy San Steffan?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
She and I are very much on the same page when it comes to our view of the Wales Bill. I’ll go into more detail when I make the statement, but suffice it to say that it’s quite clear that the points that were made by the Welsh Government have influenced the course of action that the Secretary of State has taken. The leader of Plaid Cymru is absolutely right to say that these things are a matter for the people of Wales and it’s up to the people of Wales to decide what degree of power they wish to see devolved.
Mae hi a minnau yn sicr o’r un meddylfryd pan ddaw i’n barn ar Fil Cymru. Byddaf yn mynd i fwy o fanylder pan fyddaf yn gwneud y datganiad, ond nid oes amheuaeth ei bod yn gwbl eglur bod y pwyntiau a wnaethpwyd gan Lywodraeth Cymru wedi dylanwadu ar y camau y mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi eu cymryd. Mae arweinydd Plaid Cymru yn llygad ei lle i ddweud bod y pethau hyn yn fater i bobl Cymru a chyfrifoldeb pobl Cymru yw penderfynu faint o bŵer yr hoffent ei weld yn cael ei ddatganoli.
 
13:39
I would agree with that, First Minister, but the nature and pace of Welsh devolution have been a clear point of division within your party. Labour MPs, including Labour Secretaries of State for Wales, over many years have acted as roadblocks on Wales’s devolution journey. Can you then give us an assurance today, First Minister, that the current position of the Welsh Government is the same as the current position of the Labour Party? If it is one position, can you tell us, please, what exactly your vision is for the next stage of Welsh devolution?
Byddwn yn cytuno â hynny, Brif Weinidog, ond mae natur a chyflymder datganoli yng Nghymru wedi bod yn bwynt eglur o raniad yn eich plaid. Mae ASau Llafur, gan gynnwys Ysgrifenyddion Gwladol Llafur dros Gymru, wedi rhwystro taith ddatganoli Cymru dros flynyddoedd lawer. A allwch chi roi sicrwydd i ni heddiw felly, Brif Weinidog, bod safbwynt presennol Llywodraeth Cymru yr un fath â safbwynt presennol y Blaid Lafur? Os yw'n un safbwynt, a allwch chi ddweud wrthym, os gwelwch yn dda, beth yn union yw eich gweledigaeth ar gyfer cam nesaf datganoli yng Nghymru?
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, I would remind the leader of Plaid Cymru that it was a Welsh Government led by Welsh Labour that delivered the referendum in 2011 in the first place. We did campaign, alongside other parties, of course, very strongly and very hard to make sure that we delivered an overwhelming ‘yes’ vote in 2011. The Welsh Labour Party and the Welsh Government is one and the same. The Bill was inadequate. It was never going to be sustainable, and we wait to see what the Secretary of State wants to do next. To my mind, Minister of the Crown consents, as proposed in the Bill, were unacceptable, and the same with the necessity test and the same with the reservations. The issue of creating a sustainable constitutional framework for Wales cannot be done without addressing the issue of the jurisdiction.
Yn gyntaf oll, byddwn yn atgoffa arweinydd Plaid Cymru mai Llywodraeth Cymru dan arweiniad Llafur Cymru a ddarparodd y refferendwm yn 2011 yn y lle cyntaf. Fe wnaethom ymgyrchu, ochr yn ochr â phleidiau eraill, wrth gwrs, yn gryf iawn ac yn galed iawn i sicrhau ein bod yn cael pleidlais gadarnhaol enfawr yn 2011. Mae Plaid Lafur Cymru a Llywodraeth Cymru yr un fath. Roedd y Bil yn annigonol. Nid oedd byth yn mynd i fod yn gynaliadwy, ac rydym ni’n aros i weld beth mae'r Ysgrifennydd Gwladol eisiau ei wneud nesaf. Yn fy marn i, roedd cydsyniadau Gweinidog y Goron, fel y'u cynigiwyd yn y Bil, yn annerbyniol, ac roedd yr un peth yn wir am y prawf angenrheidrwydd a’r cymalau cadw. Ni ellir mynd i’r afael â’r mater o greu fframwaith cyfansoddiadol cynaliadwy i Gymru heb roi sylw i’r mater o awdurdodaeth.
 
13:40
First Minister, you and I know that it was Plaid Cymru in that Government that drove that referendum on further. [Interruption.] You were pulled to that table, in many instances, kicking and screaming, First Minister. [Interruption.] First Minister, Welsh devolution has been stalling because of splits in Labour, just as the UK’s place in the European Union is under threat because of splits in the Conservative Party. It’s no coincidence, is it, First Minister, that the nation with the weakest devolution settlement, the least generous funding arrangements, and the least influence is the only nation left with a Labour Government? Now, I wonder whether you can tell us: is there a single concession that you’ve won for Welsh devolution during your decade as First Minister that wouldn’t have been secured in any event? Put simply, First Minister, what have you won from Westminster for the people of Wales?
Brif Weinidog, rydych chi a minnau’n gwybod mai Plaid Cymru yn y Llywodraeth honno wnaeth sbarduno’r refferendwm hwnnw ymhellach. [Torri ar draws.] Cawsoch eich llusgo at y bwrdd hwnnw, mewn llawer o achosion, yn cicio ac yn sgrechian, Brif Weinidog. [Torri ar draws.] Brif Weinidog, mae datganoli yng Nghymru wedi bod yn arafu oherwydd rhaniadau yn y Blaid Lafur, yn union fel y mae lle’r DU yn yr Undeb Ewropeaidd o dan fygythiad oherwydd rhaniadau yn y Blaid Geidwadol. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad, ydy e, Brif Weinidog, mai’r genedl â’r setliad datganoli gwannaf, y trefniadau ariannu lleiaf hael, a'r lleiaf o ddylanwad yw'r unig wlad sydd yn dal i fod â Llywodraeth Lafur? Nawr, tybed a allwch chi ddweud wrthym: a oes unrhyw un consesiwn yr ydych chi wedi ei ennill ar gyfer datganoli yng Nghymru yn ystod eich degawd fel Prif Weinidog na fyddai wedi cael ei sicrhau beth bynnag? Yn syml, Brif Weinidog, beth ydych chi wedi ei ennill i bobl Cymru gan San Steffan?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The referendum itself, for a start, that gave us the powers to do what we have done to pass 24 Acts since 2011—a large body of legislation, proposed by Government; a body of legislation that the Assembly itself was able to scrutinise properly, because we know that sound legislation has been the result. So, we have delivered on the referendum. I do regret that she’s suggesting that somehow we were reluctant in 2011. She can’t surely think that I was reluctantly spending every day campaigning in favour of a ‘yes’ vote. Indeed, it was Welsh Labour—and, indeed, her party as well—that delivered the votes and the voters that were needed to make sure that this place became a proper legislature. We will continue to make the case to the UK Government that we need that process to continue. Now, she asked me what influence we have had. We have made sure that the Secretary of State was not able to proceed with the Wales Bill as he proposed. We were the ones who pointed out the weaknesses constitutionally. We were the ones that pointed out the issues regarding Minister of the Crown consents, the issues regarding the necessity test, the issues regarding the reservations and, indeed, the issues regarding the jurisdiction and the need for a distinct jurisdiction. So, from our point of view, as a Government, we have made sure that we very much stood up for Wales’s interests.
Y refferendwm ei hun, i ddechrau, a roddodd y pwerau i ni wneud yr hyn yr ydym ni wedi ei wneud i basio 24 Deddf ers 2011—casgliad mawr o ddeddfwriaeth, a gynigiwyd gan y Llywodraeth; casgliad o ddeddfwriaeth yr oedd y Cynulliad ei hun yn gallu craffu arno’n iawn, gan ein bod yn gwybod mai deddfwriaeth gadarn fu'r canlyniad. Felly, rydym ni wedi cyflawni o ran y refferendwm. Rwy’n gresynu ei bod hi'n awgrymu rywsut ein bod ni’n amharod yn 2011. Does bosib ei bod hi’n meddwl fy mod i'n treulio bob diwrnod yn anfodlon yn ymgyrchu dros bleidlais gadarnhaol. Yn wir, Llafur Cymru—ac, yn wir, ei phlaid hithau hefyd—a ddarparodd y pleidleisiau a'r pleidleiswyr yr oedd eu hangen i sicrhau bod y lle hwn yn ddeddfwrfa wirioneddol. Byddwn yn parhau i ddadlau’r achos i Lywodraeth y DU bod angen i’r broses honno barhau. Nawr, gofynnodd i mi pa ddylanwad yr ydym ni wedi ei gael. Rydym ni wedi gwneud yn siŵr nad oedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gallu bwrw ymlaen â Bil Cymru fel yr oedd yn ei gynnig. Ni oedd y rhai a nododd y gwendidau yn gyfansoddiadol. Ni oedd y rhai a nododd y problemau’n ymwneud â chydsyniadau Gweinidog y Goron, y problemau’n ymwneud â’r prawf angenrheidrwydd, y problemau’n ymwneud â’r cymalau cadw ac, yn wir, y problemau’n ymwneud â’r awdurdodaeth a'r angen am awdurdodaeth ar wahân. Felly, o'n safbwynt ni, fel Llywodraeth, rydym ni wedi gwneud yn siŵr ein bod wedi sefyll yn gadarn dros fuddiannau Cymru.
 
13:43
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn nawr at arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you very much, Presiding Officer. First Minister, last week we heard from the current Member for the Rhondda that he had a rousing reception at the Labour Party conference in Llandudno. [Interruption.] He also gets a very good reception here; no doubt, before he is sent off packing. The point I want to ask you about, First Minister, is that you launched your pledge card at that conference. One thing about this Assembly is that you’ve spent a lot of time in the last five years talking about local government reorganisation and, time and time again, you’ve commissioned reports, such as the Williams report, and pieces of work to look at what would be the best local government map for Wales going forward. Because it was the one thing that didn’t come out of your conference, can you confirm today that if you are re-elected in May—and God help us if you are—the Vale of Glamorgan, Pembrokeshire, Carmarthenshire, Monmouthshire, Denbighshire and Conwy will disappear from the face of the local government map here in Wales?
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Brif Weinidog, yr wythnos diwethaf clywsom gan yr Aelod presennol dros y Rhondda iddo gael croeso bywiog yng nghynhadledd y Blaid Lafur yn Llandudno. [Torri ar draws.] Mae hefyd yn cael croeso da iawn yma; cyn iddo gael ei anfon ar ei ffordd, yn ddiau. Y pwynt yr hoffwn eich holi amdano, Brif Weinidog, yw eich bod wedi lansio eich cerdyn addewid yn y gynhadledd honno. Un peth am y Cynulliad hwn yw eich bod wedi treulio llawer o amser yn y pum mlynedd diwethaf yn siarad am ad-drefnu llywodraeth leol a, dro ar ôl tro, rydych chi wedi comisiynu adroddiadau, fel adroddiad Williams, a darnau o waith i ystyried beth fyddai'r map llywodraeth leol gorau i Gymru yn y dyfodol. Oherwydd mai dyna’r un peth na ddaeth allan o'ch cynhadledd, a allwch chi gadarnhau heddiw, os cewch eich ail-ethol ym mis Mai—a Duw a’n helpo os cewch chi—y bydd Bro Morgannwg, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Sir Fynwy, Sir Ddinbych a Chonwy yn diflannu oddi ar wyneb y map llywodraeth leol yma yng Nghymru?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I think it’s a sign of desperation from the leader of the opposition that he’s already given up on the election campaign. There we are; it was an interesting comment that he made. Local government mergers we would seek to move ahead with in order to provide a stronger basis for local government in Wales. We’ve always said that.
Wel, rwy’n meddwl ei fod yn arwydd o anobaith gan arweinydd yr wrthblaid ei fod eisoes wedi rhoi’r ffidil yn y to yn yr ymgyrch etholiadol. Dyna ni; roedd yn sylw diddorol a wnaeth. Byddem yn ceisio bwrw ymlaen ag uno llywodraeth leol er mwyn darparu sail gryfach ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru. Rydym ni wedi dweud hynny erioed.
 
13:44
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I take it, by your answer, that you do mean that if the people of Wales were to re-elect you—and I’m sure that they’re not going to do that, but if they were to re-elect you—they would be losing the Vale of Glamorgan, Monmouthshire, Pembrokeshire, Carmarthenshire, Denbighshire and Conwy, and, ultimately, those great place names will disappear from the face of Wales and people will lose the services that they depend on from those local authorities. The one thing that you and I can agree on, I hope, is that the health service needs total reorganisation like a hole in the head. Under Labour in the last 10 years, along with Plaid Cymru, we’ve had two reorganisations. Can you confirm, on your assessment of where the NHS is at the moment, First Minister, that the NHS does not need complete reorganisation here in Wales? That would be devastating to morale and costly in financial terms.
Rwy’n cymryd, o’ch ateb, eich bod yn golygu pe byddai pobl Cymru yn eich ail-ethol—ac rwy'n siŵr nad ydynt yn mynd i wneud hynny, ond pe bydden nhw’n eich ail-ethol—byddent yn colli Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Sir Ddinbych a Chonwy, ac, yn y pen draw, byddai’r enwau lleoedd gwych hynny’n diflannu oddi ar wyneb Cymru a bydd pobl yn colli’r gwasanaethau y maen nhw’n dibynnu arnynt gan yr awdurdodau lleol hynny. Yr un peth y gallwch chi a minnau gytuno arno, rwy’n gobeithio, yw bod y gwasanaeth iechyd angen ad-drefnu llwyr cymaint ag y mae angen twll yn y pen. O dan Lafur yn y 10 mlynedd diwethaf, ynghyd â Phlaid Cymru, rydym ni wedi cael dau ad-drefniad. A allwch chi gadarnhau, o’ch asesiad chi o sefyllfa’r GIG ar hyn o bryd, Brif Weinidog, nad oes angen ad-drefnu’r GIG yn llwyr yma yng Nghymru? Byddai hynny'n drychinebus i ysbryd ac yn gostus o safbwynt ariannol.
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, first things first: Pembrokeshire, Radnorshire, Breconshire, Denbighshire, Flintshire were all abolished in 1974 by his party. So, in fact, his party have a very good track record of abolishing historic counties in Wales, and now he accuses us of doing the same thing. He’s forgotten that—that it was the Heath Government that actually took that forward under the Local Government Act 1972. So, we're not going to take any lessons from the Conservative Party on local government reorganisation: they got rid of the 13 counties at that point, and then they imposed 22 authorities that nobody wanted in the mid-1990s. There will be no wholesale reorganisation of the health service. We want to see the health service deliver, and we don't want to see it end up as a giant quango. We don't want to see it in a position where we have health boards that only look at their own area. We want to have a health service where health boards work together to deliver the best for the people of Wales.
Wel, yn gyntaf oll: cafodd Sir Benfro, Sir Faesyfed, Sir Frycheiniog, Sir Ddinbych, Sir y Fflint i gyd eu dileu ym 1974 gan ei blaid ef. Felly, mewn gwirionedd, mae gan ei blaid ef hanes da iawn o ddileu siroedd hanesyddol yng Nghymru, ac yn awr mae'n ein cyhuddo ni o wneud yr un peth. Mae wedi anghofio hynny—mai Llywodraeth Heath a wnaeth hynny mewn gwirionedd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Felly, nid ydym yn mynd i dderbyn unrhyw wersi gan y Blaid Geidwadol ar ad-drefnu llywodraeth leol: cawsant wared ar y 13 sir yr adeg honno, gan gyflwyno 22 o awdurdodau nad oedd neb eu heisiau yng nghanol y 1990au. Ni fydd unrhyw ad-drefnu graddfa eang o’r gwasanaeth iechyd. Rydym ni eisiau gweld y gwasanaeth iechyd yn cyflawni, ac nid ydym ni eisiau ei weld fel cwango enfawr yn y pen draw. Nid ydym ni eisiau ei weld mewn sefyllfa lle mae gennym ni fyrddau iechyd sy’n edrych ar eu hardaloedd eu hunain yn unig. Rydym ni eisiau gwasanaeth iechyd lle mae byrddau iechyd yn cydweithio i ddarparu'r gorau ar gyfer pobl Cymru.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Well, you got there in the end, and I think you did confirm that you agree with me that reorganisation of the health service—complete reorganisation of the health service—is something that's completely unwarranted and is not needed here in Wales, although you did bizarrely talk about Radnorshire when I didn't even mention Radnorshire to you, First Minister. But, there you go, that’s something time and time again you’ll bring up. [Interruption.]
Wel, fe gyrhaeddoch chi yn y pen draw, ac rwy’n meddwl eich bod wedi cadarnhau eich bod yn cytuno â mi bod ad-drefnu'r gwasanaeth iechyd—ad-drefniad llwyr o'r gwasanaeth iechyd—yn rhywbeth sy'n hollol ddiangen ac nad oes ei angen yma yng Nghymru, er eich bod yn sôn yn rhyfedd iawn am Sir Faesyfed pan na wnes i hyd yn oed grybwyll Sir Faesyfed wrthych, Brif Weinidog. Ond, dyna ni, mae hynny’n rhywbeth y byddwch chi ei godi dro ar ôl tro. [Torri ar draws.]
 
13:46
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, order. Order.
Trefn, trefn. Trefn.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, one of the other pledges you've talked of coming out of your conference was the help to buy scheme that your Government, 18 months after the UK Government brought it forward in England, actually brought into Wales, and you talked of this giving a leg up to homebuyers in Wales. Well, actually, you're talking about taking two thirds of the budget from the help to buy scheme out in this financial year. How is taking two thirds of that budget out helping people to get the homes that they require across Wales? If you look at the figures, in Ceredigion, only six people benefited from the scheme. In Newport, 435 people benefited from it. So, how are you giving homebuyers a leg up when you're taking two thirds of that budget away from people in Wales?
Brif Weinidog, un o’r addewidion eraill yr ydych chi wedi dweud y bydd yn deillio o'ch cynhadledd oedd y cynllun cymorth i brynu a gyflwynwyd gan eich Llywodraeth, 18 mis ar ôl i Lywodraeth y DU ei gyflwyno yn Lloegr, a soniasoch y byddai hwn yn rhoi hwb i brynwyr tai yng Nghymru. Wel, mewn gwirionedd, rydych chi’n sôn am gymryd dwy ran o dair o'r gyllideb o’r cynllun cymorth i brynu allan yn y flwyddyn ariannol hon. Sut y mae cymryd dwy ran o dair o'r gyllideb honno allan yn helpu pobl i gael y cartrefi sydd eu hangen arnynt ledled Cymru? Os edrychwch chi ar y ffigurau, yng Ngheredigion, dim ond chwech o bobl wnaeth elwa ar y cynllun. Yng Nghasnewydd, fe wnaeth 435 o bobl elwa arno. Felly, sut ydych chi'n rhoi hwb i brynwyr tai pan eich bod yn cymryd dwy ran o dair o'r gyllideb honno oddi wrth bobl yng Nghymru?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, the scheme is demand-led. Secondly, what we will not do is see the continued sell-off of public housing, which is why we're going to abolish the right to buy. Why? Because, otherwise, it's the equivalent of trying to fill up a bath with the plug out, which is what the Conservative Party wants to do. I'm looking again at the figures that they've put forward in terms of housing. They wanted to cut the environment, sustainability and housing budget by 25 per cent—there we are—just to remind us all of where they actually stand on this. And I have to remind him that I'm more than happy to talk about our pledges, our six pledges to the people of Wales. We believe they'll resonate with the people of Wales. They are ambitious for Wales, and they are six pledges that we believe people will be supportive of. We look forward to seeing what the Conservative Party will produce, and we particularly look forward to seeing their costings, because, the last time we asked them this, they said they hadn't crunched the numbers.
Yn gyntaf oll, mae'r cynllun yn cael ei arwain gan alw. Yn ail, yr hyn na fyddwn yn ei wneud yw gweld tai cyhoeddus yn parhau i gael eu gwerthu, a dyna pam yr ydym ni’n mynd i ddiddymu'r hawl i brynu. Pam? Oherwydd, fel arall, mae'n cyfateb i geisio llenwi bath gyda'r plwg allan, sef yr hyn y mae’r Blaid Geidwadol eisiau ei wneud. Rwy'n edrych eto ar y ffigurau y maen nhw wedi eu cyflwyno o ran tai. Roedden nhw eisiau torri 25 y cant ar gyllideb yr amgylchedd, cynaliadwyedd a thai—dyna ni—dim ond i’n hatgoffa ni i gyd o’u safbwynt gwirioneddol yn hyn o beth. Ac mae'n rhaid i mi ei atgoffa fy mod i’n fwy na hapus i siarad am ein haddewidion, ein chwe addewid i bobl Cymru. Rydym ni’n credu y byddant yn cyseinio gyda phobl Cymru. Maen nhw’n uchelgeisiol dros Gymru, ac maen nhw’n chwe addewid yr ydym ni’n credu y bydd pobl yn eu cefnogi. Rydym ni’n edrych ymlaen at weld beth fydd y Blaid Geidwadol yn ei gynhyrchu, ac yn edrych ymlaen yn arbennig at weld eu costau, oherwydd, y tro diwethaf y gofynnwyd hyn iddynt, dywedasant nad oeddent wedi dadansoddi’r rhifau.
 
13:48
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn nawr at arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams.
 
13:48
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you very much, Presiding Officer.
Diolch yn fawr iawn, Lywydd.
 
First Minister, this week, we've seen news reports of doctor shortages across the UK, and a poll today that says that the NHS is the top concern for people in Wales. Now, last week, in questions, you said that you were not aware of any patient suffering due to a lack of GPs in north Wales, and, in response, the chairman of the Royal College of GPs in north Wales said, and I quote:
Brif Weinidog, yr wythnos hon, rydym ni wedi gweld adroddiadau ar y newyddion ar brinder meddygon ledled y DU, ac arolwg heddiw sy'n dweud mai’r GIG yw'r prif bryder i bobl yng Nghymru. Nawr, yr wythnos diwethaf, yn ystod cwestiynau, dywedasoch nad oeddech yn ymwybodol o unrhyw ddioddefaint cleifion oherwydd diffyg meddygon teulu yn y gogledd, ac, mewn ymateb, dywedodd cadeirydd Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu yn y gogledd, a dyfynnaf:
 
‘The number of GPs working full-time has not increased and GP provision in the north is getting worse. Patients are bearing the brunt of this with longer waiting times and pressured consultations.’
Nid yw nifer y meddygon teulu sy’n gweithio'n llawn amser wedi cynyddu ac mae darpariaeth meddygon teulu yn y gogledd yn gwaethygu. Cleifion sy’n dioddef oherwydd hyn trwy amseroedd aros hwy ac ymgynghoriadau dan bwysau.
 
What makes you think that you know better than GPs working on the ground in north Wales?
Beth sy'n gwneud i chi feddwl eich bod yn gwybod yn well na meddygon teulu sy'n gweithio ar lawr gwlad yn y gogledd?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, could I answer that question in two ways—first of all, to outline where we are in terms of doctor numbers in Wales, and, secondly, what we're doing to address challenges in some parts of Wales, which, undoubtedly, are there? The number of hospital consultants working in the Welsh NHS increased by nearly 50 per cent between 2004 and 2014. The number of medical and dental staff has increased by 27.5 per cent. The number of GPs—and this excludes registrars, retainers and locums—saw an increase of 10.5 per cent during that time, where there were 2,006 GPs as of September 2014. Between 2013 and 2014, 137 new GPs joined the profession in Wales, and the number of registered patients per general practitioner has fallen by 5.5 per cent to 1,582. That said, there are parts of Wales where there are challenges in attracting GPs. What we’re doing is working with the British Medical Association, with the general practitioners committee and with the royal college in order to address those particular issues, and of course to encourage more people to work in those parts of Wales that have experienced difficulties with recruitment in the recent past.
Wel, gallwn i ateb y cwestiwn yna mewn dwy ffordd—yn gyntaf oll, trwy amlinellu ein sefyllfa o ran niferoedd meddygon yng Nghymru, ac, yn ail, yr hyn yr ydym ni’n ei wneud i ymateb i heriau mewn rhai rhannau o Gymru, sydd, heb os, yn bodoli? Cynyddodd nifer y meddygon ymgynghorol mewn ysbytai sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru gan bron i 50 y cant rhwng 2004 a 2014. Mae nifer y staff meddygol a deintyddol wedi cynyddu 27.5 y cant. Bu cynnydd o 10.5 y cant i nifer y meddygon teulu—ac nid yw hyn yn cynnwys cofrestryddion, meddygon ar gadw a staff locwm—yn ystod y cyfnod hwnnw, pan yr oedd 2,006 o feddygon teulu ym mis Medi 2014. Rhwng 2013 a 2014, ymunodd 137 o feddygon teulu newydd â’r proffesiwn yng Nghymru, ac mae nifer y cleifion sydd wedi'u cofrestru fesul meddyg teulu wedi gostwng 5.5 y cant i 1,582. Wedi dweud hynny, mae rhannau o Gymru lle ceir heriau o ran denu meddygon teulu. Yr hyn yr ydym ni’n ei wneud yw gweithio gyda Chymdeithas Feddygol Prydain, gyda'r pwyllgor meddygon teulu a chyda’r coleg brenhinol i roi sylw i’r materion penodol hynny, ac wrth gwrs i annog mwy o bobl i weithio yn y rhannau hynny o Gymru sydd wedi cael anawsterau o ran recriwtio yn y gorffennol diweddar.
 
13:50
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
I’m glad you’ve acknowledged that the figure for GP increases is 10 per cent. I think maybe the answers that you gave last week could have been misunderstood by people, when you said that you’d recruited over 2,000 GPs. I mean, we do have 2,006 GPs in Wales, but we haven’t recruited an additional 2,000 GPs in the last 10 years, and your documents do state that a number of health boards have identified difficulties in recruiting general practitioners. What that means for patients was reflected in your own health survey, when 40 per cent of those who responded to the Wales health report said that they’ve had difficulties securing a GP appointment. Now, will you accept that there are issues with GP recruitment and a knock-on effect to patients gaining an appointment, or should we conclude that the north Wales GP, who, in response to your questions last week, accused you of being ‘removed from reality’—who was right?
Rwy'n falch eich bod wedi cydnabod mai 10 y cant yw’r ffigur ar gyfer y cynnydd yn nifer y meddygon teulu. Rwy’n meddwl efallai y gallai’r atebion a roesoch yr wythnos diwethaf fod wedi cael eu camddeall gan bobl, pan ddywedasoch y byddech yn recriwtio dros 2,000 o feddygon teulu. Hynny yw, mae gennym ni 2,006 o feddygon teulu yng Nghymru, ond nid ydym ni wedi recriwtio 2,000 o feddygon teulu ychwanegol yn y 10 mlynedd diwethaf, ac mae eich dogfennau yn datgan bod nifer o fyrddau iechyd wedi nodi anawsterau wrth recriwtio meddygon teulu. Adlewyrchwyd yr hyn y mae hynny'n ei olygu i gleifion yn eich arolwg iechyd eich hun, pan ddywedodd 40 y cant o'r rhai a ymatebodd i adroddiad iechyd Cymru eu bod wedi cael trafferth i gael apwyntiad gyda meddyg teulu. Nawr, a wnewch chi dderbyn bod problemau gyda recriwtio meddygon teulu a sgil-effaith i gleifion o ran cael apwyntiad, neu a ddylem ni ddod i'r casgliad mai’r meddyg teulu o’r gogledd, a’ch cyhuddodd, mewn ymateb i'ch cwestiynau yr wythnos diwethaf, o fod ar wahân i realiti—pwy oedd yn iawn?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I do use a GP, as does everyone else in Wales, so it’s not as if we’re ‘removed from reality’. I think it’s right to say that there’s inconsistency in different services across Wales; that’s true. There are some GP surgeries where it is possible to get an appointment tomorrow; I know that. There are others where it’s more difficult, and working with the profession—they are independent contractors at the end of the day—we want to make sure that those inconsistencies are ironed out. In fairness, the profession has responded to that. We see more GP surgeries open now during core hours, we’re seeing more open in the evenings, and that’s something we want to work with the profession on to make sure that that trend continues in the future.
Wel, rwy’n defnyddio meddyg teulu, fel y mae pawb arall yng Nghymru, felly nid yw fel pe byddem 'ar wahân i realiti'. Rwy'n meddwl ei bod yn iawn i ddweud bod anghysondeb mewn gwahanol wasanaethau ledled Cymru; mae hynny'n wir. Ceir rhai meddygfeydd lle mae'n bosibl cael apwyntiad yfory; rwy’n gwybod hynny. Ceir eraill lle mae'n fwy anodd, a chan weithio gyda'r proffesiwn—contractwyr annibynnol ydyn nhw yn y pen draw—rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod yr anghysondebau hynny’n cael eu datrys. A bod yn deg, mae'r proffesiwn wedi ymateb i hynny. Rydym ni’n gweld mwy o feddygfeydd teulu ar agor yn ystod oriau craidd nawr, rydym ni’n gweld mwy ar agor fin nos, ac mae hynny'n rhywbeth yr hoffem ni weithio arno gyda'r proffesiwn i wneud yn siŵr bod y duedd honno’n parhau yn y dyfodol.
 
13:51
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
Of course, what we do need to do is ensure that we are training more people to become GPs to work in our health service, but Wales has only filled 85 per cent of its GP training places. That’s a total of 107 new trainees, but, based on expected future demands, we need to be training 190 new trainees every year. Now, given the difficulties of recruiting to existing training places, and the fact that those training places will not meet future demand for general practitioner services, would you agree with me that, potentially, the problem is going to get worse for patients in Wales, not better?
Wrth gwrs, yr hyn y mae angen i ni ei wneud yw sicrhau ein bod yn hyfforddi mwy o bobl i fod yn feddygon teulu i weithio yn ein gwasanaeth iechyd, ond dim ond 85 y cant o'i lleoedd hyfforddi meddygon teulu y mae Cymru wedi eu llenwi. Mae hynny’n gyfanswm o 107 o hyfforddeion newydd, ond, yn seiliedig ar alw a ddisgwylir yn y dyfodol, mae angen i ni fod yn hyfforddi 190 o hyfforddeion newydd bob blwyddyn. Nawr, o ystyried yr anawsterau o recriwtio i leoedd hyfforddi presennol, a'r ffaith na fydd y lleoedd hyfforddi hynny’n bodloni galw’r dyfodol am wasanaethau meddyg teulu, a fyddech chi’n cytuno â mi bod y broblem, o bosibl, yn mynd i waethygu i gleifion yng Nghymru, yn hytrach na gwella?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No. I take the point about ensuring that we can train as many people as possible, but the reality is that, for more than 50 years, we have attracted doctors into Wales from other countries. It will always be the case. It has been the case since that time. The key to recruiting more GPs is to create the environment for them where they can prosper, where they can innovate, where they can truly feel part of a community and working for a community. It’s not about money. It’s about making sure that the freedoms to innovate are there that GPs would want to see, and those freedoms that they would want to use. We constantly look to recruit abroad, and we say to doctors in other countries, ‘Come to Wales; it’s a good working environment’, and, historically, over the last 50 years or more, we have recruited from other countries. We will continue, of course, to work with the profession to make sure that we can attract more GP training places. There is a problem across England, Wales and Northern Ireland in terms of recruiting doctors, so it’s not a problem that is peculiar to Wales, but nevertheless it’s an issue that we will look, with the profession, to address.
Na fyddwn. Rwy’n derbyn y pwynt ynghylch sicrhau y gallwn hyfforddi cynifer o bobl â phosibl, ond y gwir amdani yw ein bod ni wedi denu meddygon i Gymru o wledydd eraill ers mwy na 50 mlynedd. Bydd hynny’n wir bob amser. Mae wedi bod yn wir ers yr adeg honno. Yr allwedd i recriwtio mwy o feddygon teulu yw creu’r amgylchedd iddyn nhw lle gallant ffynnu, lle y gallant arloesi, lle y gallant wir deimlo'n rhan o gymuned a gweithio i gymuned. Nid yw'n ymwneud ag arian. Mae'n ymwneud â sicrhau bod y rhyddid i arloesi yno y byddai meddygon teulu eisiau ei weld, a'r rhyddid hwnnw y byddent eisiau ei ddefnyddio. Rydym ni’n ceisio recriwtio o dramor yn gyson, ac rydym ni’n dweud wrth feddygon mewn gwledydd eraill, 'Dewch i Gymru; mae'n amgylchedd gweithio da', ac, yn hanesyddol, dros y 50 mlynedd diwethaf neu fwy, rydym ni wedi recriwtio o wledydd eraill. Byddwn yn parhau, wrth gwrs, i weithio gyda'r proffesiwn i wneud yn siŵr ein bod yn gallu denu mwy o leoedd hyfforddi meddygon teulu. Ceir problem ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon o ran recriwtio meddygon, felly nid yw'n broblem sy'n unigryw i Gymru, ond serch hynny, mae'n fater y byddwn yn ceisio rhoi sylw iddo gyda'r proffesiwn.
 
13:53
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move back to questions on the paper, and question 3 is Julie Morgan.
Symudwn yn ôl at gwestiynau ar y papur nawr, a daw cwestiwn 3 gan Julie Morgan.
 
Swyddi Gweithgynhyrchu
Manufacturing Jobs
 
13:53
3. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn mwy o swyddi gweithgynhyrchu medrus yn ne Cymru? OAQ(4)2747(FM)
3. What plans does the Welsh Government have to invest in more skilled manufacturing jobs in south Wales? OAQ(4)2747(FM)
 
13:53
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The skills implementation plan sets out a key role for regional skills partnerships to advise Welsh Government on future prioritisation of skills funding in line with regional employment and skills needs, and both regional skills partnerships in the south of Wales identified advanced materials and manufacturing as a priority sector for their regions.
Mae'r cynllun gweithredu sgiliau yn nodi swyddogaeth allweddol i bartneriaethau sgiliau rhanbarthol i gynghori Llywodraeth Cymru ar flaenoriaethu cyllid sgiliau yn y dyfodol yn unol ag anghenion cyflogaeth a sgiliau rhanbarthol, a nodwyd deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch gan y ddwy bartneriaeth sgiliau rhanbarthol yn y de fel sector blaenoriaeth i’w rhanbarthau.
 
13:53
I thank the First Minister for that response. Is there anything the Welsh Government can do to help support GE Healthcare’s operations at Forest Farm in my constituency in Cardiff North—perhaps to diversity—in view of the fact that 86 roles are being lost? The manufacture of paper products used in the pharmaceutical industry is going to China, and some research roles are being lost, and, of course, it’s not in an assisted area, where it’s located. So, is there anything the Government can do to help?
Diolchaf i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. A oes unrhyw beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu i gefnogi gweithrediadau GE Healthcare yn Fferm y Fforest yn fy etholaeth i yng Ngogledd Caerdydd—i arallgyfeirio efallai—o ystyried y ffaith bod 86 o swyddi’n cael eu colli? Mae gwaith gweithgynhyrchu cynhyrchion papur a ddefnyddir yn y diwydiant fferyllol yn mynd i Tsieina, ac mae rhai swyddi ymchwil yn cael eu colli, ac, wrth gwrs, nid yw mewn ardal a gynorthwyir, lle mae wedi ei leoli. Felly, a oes unrhyw beth y gall y Llywodraeth ei wneud i helpu?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, we are working with GE Healthcare to identify alternative employment opportunities for the affected staff within the growing number of life sciences companies in Wales. We’ve supported the creation of the GE innovation village, which has attracted eight life sciences small and medium-sized enterprises to establish their business at the GE site, and officials are in discussion with GE Healthcare to explore how further space at GE could provide space to house innovative SMEs, in order, of course to provide opportunities for those whose jobs might be at risk at the moment.
Oes, rydym ni’n gweithio gyda GE Healthcare i nodi cyfleoedd cyflogaeth eraill ar gyfer y staff sydd wedi’u heffeithio yn y nifer gynyddol o gwmnïau gwyddorau bywyd yng Nghymru. Rydym ni wedi cefnogi sefydliad pentref arloesi GE, sydd wedi denu wyth o fentrau gwyddorau bywyd bach a chanolig eu maint i sefydlu eu busnesau ar safle GE, ac mae swyddogion mewn trafodaethau gyda GE Healthcare i archwilio sut y gallai mwy o le yn GE gynnig lle i gartrefu BBaChau arloesol, er mwyn, wrth gwrs, cynnig cyfleoedd i’r rhai efallai y mae eu swyddi mewn perygl ar hyn o bryd.
 
13:55
First Minister, as well as any investment in bringing skilled manufacturing jobs to Wales, there needs to be investment in developing those skills. What is your Government doing to involve the manufacturing sector in designing the national curriculum and increasing uptake of science, technology, engineering and mathematics subjects?
Brif Weinidog, yn ogystal ag unrhyw fuddsoddiad mewn dod â swyddi gweithgynhyrchu medrus i Gymru, mae angen buddsoddiad mewn datblygu’r sgiliau hynny. Beth mae eich Llywodraeth yn ei wneud i gynnwys y sector gweithgynhyrchu yn y gwaith o gynllunio'r cwricwlwm cenedlaethol a chynyddu’r nifer sy’n astudio pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg?
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Uptake of STEM subjects is important, but skills more generally are important to manufacturing, as well. We know that Wales is a country where manufacturers want to come—we saw that with Aston Martin last week. After two years of hard work, working with Aston Martin, we beat off competition from 19 other sites to get that investment into the Vale of Glamorgan.
Mae’r nifer sy'n astudio pynciau STEM yn bwysig, ond mae sgiliau yn fwy cyffredinol yn bwysig i weithgynhyrchu, hefyd. Gwyddom fod Cymru'n wlad lle mae cynhyrchwyr eisiau dod—gwelsom hynny gydag Aston Martin yr wythnos diwethaf. Ar ôl dwy flynedd o waith caled, gan weithio gydag Aston Martin, trechwyd cystadleuaeth gan 19 o safleoedd eraill i gael y buddsoddiad hwnnw i Fro Morgannwg.
 
In terms of developing further skills, two examples I can give: Jobs Growth Wales—Jobs Growth Wales was a scheme that was born of discussions with SMEs. They were saying to us that they needed to train people—they had jobs for them, but they didn’t have the time or the money to train them. And that’s why Jobs Growth Wales was so successful. And, of course, as the Member will be aware, we have plans to create 100,000 apprenticeships for all ages in the coming Assembly.
O ran datblygu sgiliau pellach, gallaf roi dwy enghraifft: Twf Swyddi Cymru—roedd Twf Swyddi Cymru yn gynllun a sefydlwyd yn sgil trafodaethau gyda BBaChau. Roedden nhw’n dweud wrthym ni eu bod angen hyfforddi pobl—roedd ganddyn nhw swyddi ar eu cyfer, ond nid oedd ganddyn nhw’r amser na'r arian i'w hyfforddi. A dyna pam yr oedd Twf Swyddi Cymru mor llwyddiannus. Ac, wrth gwrs, fel y bydd yr Aelod yn ymwybodol, mae gennym ni gynlluniau i greu 100,000 o brentisiaethau ar gyfer pob oedran yn y Cynulliad nesaf.
 
13:56
Ar y pwynt yna, rwy’n credu y byddem ni’n cytuno, Brif Weinidog, fod angen prentisiaethau o’r newydd er mwyn hybu’r agenda yma. Fedrwch chi, felly, fod yn glir? Rydych chi newydd sôn am 100,000 o brentisiaethau. Ai 100,000 fel cyfanswm erbyn diwedd y Cynulliad nesaf—sef, gyda llaw, yr un targed â Plaid Cymru—neu 100,000 ychwanegol ar ben yr 50,000 sydd eisoes gyda ni?
On that point I think we would be agreed, First Minister, that we do need new apprenticeships to promote this agenda. Can you therefore provide us with some clarity? You’ve just mentioned 100,000 apprenticeships. Is that 100,000 as a total by the end of the next Assembly—which, by the way, is the same target as Plaid Cymru—or an additional 100,000 on top of the 50,000 that are already in place?
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Can mil yn ystod pum mlynedd nesaf y Cynulliad, a mwy na hynny, rŷm ni’n gobeithio. Beth sy’n bwysig yw ein bod ni’n sicrhau ein bod ni’n targedu'r rhai yna o bob oedran, o gofio’r faith ei bod hi’n anodd cael jobyn am oes rhagor, ac felly mae’n bwysig dros ben fod pobl yn cael y cyfle i gael hyfforddiant yn ystod eu bywydau gweithio.
A hundred thousand during the next five years of the Assembly, and more than that, hopefully. What’s important is that we should target people of all ages, bearing in mind the fact that it’s very difficult to get a job for life these days, and so it’s extremely important that people have the opportunity to retrain during their working lifetime.
 
13:57
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
First Minister, investments like the Aston Martin factory in St Athan are a fantastic opportunity for local people, so long as they can access the opportunities for training and development. But older apprentices have said to me that a barrier to them taking on an apprenticeship is the financial cost of doing so. What will the Welsh Government be doing in practical terms to make sure that apprenticeships are truly open to people of all ages?
Brif Weinidog, mae buddsoddiadau fel y ffatri Aston Martin yn Sain Tathan yn gyfle gwych i bobl leol, cyn belled ag y gallant gael mynediad at y cyfleoedd ar gyfer hyfforddi a datblygu. Ond mae prentisiaid hŷn wedi dweud wrthyf mai un rhwystr sy’n eu hatal rhag ymgymryd â phrentisiaeth yw cost ariannol gwneud hynny. Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn ymarferol i wneud yn siŵr bod prentisiaethau yn wirioneddol agored i bobl o bob oedran?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That is what we intend to do post May. Aston Martin’s mentioned as an example. We have been working with Aston Martin in order to develop the skills that they need for the future. They’re confident that they can find those skills in the area anyway, and we will continue to work not just with Aston Martin but with other companies in order to ensure that we understand what their skills needs are and then, of course, to meet them.
Dyna yr ydym ni’n bwriadu ei wneud ar ôl mis Mai. Caiff Aston Martin ei grybwyll fel enghraifft. Rydym ni wedi bod yn gweithio gydag Aston Martin, i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer y dyfodol. Maen nhw’n hyderus y gallant ddod o hyd i’r sgiliau hynny yn yr ardal beth bynnag, a byddwn yn parhau i weithio, nid yn unig gydag Aston Martin ond gyda chwmnïau eraill er mwyn sicrhau ein bod yn deall beth yw eu hanghenion sgiliau ac yna, wrth gwrs, eu diwallu.
 
13:57
Christine ChapmanBywgraffiadBiography
First Minister, investment in manufacturing brings with it the opportunities for good-quality apprenticeships, and I do welcome Welsh Labour’s commitment to 100,000 extra apprenticeships in the next Assembly term. Manufacturing apprentices tend to be male, so more needs to be done to encourage women into these roles. The cross-party women in the economy group has put forward suggestions on how we can do this, by, for example, disaggregating data by gender and having more female tutors and mentors. Will you look at how we can take these suggestions forward to get the very best apprentices and tap into all of the Welsh talent pool?
Brif Weinidog, mae buddsoddiad mewn gweithgynhyrchu yn dod â’r cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau o ansawdd da gydag ef, ac rwy’n croesawu ymrwymiad Llafur Cymru i 100,000 o brentisiaethau ychwanegol yn y tymor Cynulliad nesaf. Mae prentisiaid gweithgynhyrchu yn tueddu i fod yn ddynion, felly mae angen gwneud mwy i annog menywod i mewn i’r swyddi hyn. Mae'r grŵp trawsbleidiol menywod yn yr economi wedi cynnig awgrymiadau o ran sut y gallwn wneud hyn, trwy, er enghraifft, ddatgrynhoi data yn ôl rhyw a chael mwy o diwtoriaid a mentoriaid benywaidd. A wnewch chi ystyried sut y gallwn ni fwrw ymlaen â’r awgrymiadau hyn i gael y prentisiaid gorau posibl a manteisio ar holl gronfa dalent Cymru?
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Absolutely. It’s hugely important that in industries that are seen as, wrongly, traditionally male, we encourage more women and girls to go into those industries and into apprenticeships particularly. If I can give one example: if we look at the Airbus Industrial Cadets, this took 70 female students from schools across the north of Wales through a 10-week programme with the support of female Airbus mentors and role models. I think that’s one example amongst many that can be rolled out further to make sure that that gender imbalance, which undoubtedly exists in some sectors, is addressed in future.
Yn sicr. Mae'n hynod bwysig mewn diwydiannau sy'n cael eu hystyried, yn anghywir, fel rhai i ddynion yn draddodiadol, ein bod yn annog mwy o fenywod a merched i fynd i mewn i’r diwydiannau hynny ac i brentisiaethau yn arbennig. Os caf i roi un enghraifft: os edrychwn ni ar Gadetiaid Diwydiannol Airbus, cymerodd hwn 70 o fyfyrwyr benywaidd o ysgolion ar draws y gogledd trwy raglen 10 wythnos gyda chefnogaeth mentoriaid ac esiamplau benywaidd o Airbus. Rwy'n credu bod honno'n un enghraifft ymhlith llawer y gellir eu cyflwyno ymhellach i sicrhau y rhoddir sylw i’r anghydbwysedd hwnnw rhwng y rhywiau, sy’n sicr yn bodoli mewn rhai sectorau, yn y dyfodol.
 
Cynllun Trafnidiaeth Leol De-ddwyrain Cymru
The South-east Wales Local Transport Plan
 
13:59
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
4. Pa gynnydd sy'n cael ei wneud tuag at weithredu cynllun trafnidiaeth leol de-ddwyrain Cymru? OAQ(4)2734(FM)
4. What progress is being made towards implementing the south-east Wales local transport plan? OAQ(4)2734(FM)
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The implementation of the local transport plans is a matter for local authorities.
Mater i awdurdodau lleol yw gweithrediad y cynlluniau trafnidiaeth lleol.
 
13:59
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
First Minister, we know that one of the most important aims of the Assembly and future Assemblies is the economic regeneration of the south Wales Valleys, working closely with those same local authorities, whatever they may be. How will this local transport plan stimulate economic growth in the south-east Wales Valleys? In particular, do you think we should consider free transport for 16 to 25-year-olds to assist them to increase their employment opportunities?
Brif Weinidog, rydym ni’n gwybod mai un o nodau pwysicaf y Cynulliad a Chynulliadau’r dyfodol yw adfywiad economaidd cymoedd y de, gan weithio'n agos gyda’r un awdurdodau lleol hynny, beth bynnag y byddant. Sut wnaiff y cynllun trafnidiaeth lleol hwn ysgogi twf economaidd yng nghymoedd y de-ddwyrain? Yn benodol, a ydych chi’n credu y dylem ni ystyried cludiant am ddim i bobl ifanc 16 i 25 mlwydd oed i'w cynorthwyo i gynyddu eu cyfleoedd am gyflogaeth?
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
What we need to do is to make sure that transport is affordable and available, which is why, of course, the metro is so important to make sure that we have faster, more comfortable and more frequent services across what will become the metro network. I look forward to the UK Government’s contribution to the city deal particularly, which will help to regenerate and to assist large parts of the south-east of Wales.
Yr hyn y mae angen i ni ei wneud yw gwneud yn siŵr bod cludiant yn fforddiadwy ac ar gael, a dyna pam, wrth gwrs, y mae’r metro mor bwysig i wneud yn siŵr fod gennym ni wasanaethau cyflymach, mwy cyfforddus ac amlach ar draws yr hyn a fydd y rhwydwaith metro. Rwy'n edrych ymlaen at gyfraniad Llywodraeth y DU at y cytundeb dinas yn arbennig, a fydd yn helpu i adfywio ac i gynorthwyo rhannau helaeth o’r de-ddwyrain.
 
14:00
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, the south-east Wales local transport plan forecasts a 20 per cent increase in the number of residents commuting to work in the Cardiff capital region in the next 25 years. What consideration has the Welsh Government given to the creation of a rail park and ride station, similar to Bristol Parkway, to serve as the major rail hub for Cardiff, which could also serve Cardiff Airport at the same time?
Brif Weinidog, mae cynllun trafnidiaeth leol de-ddwyrain Cymru yn rhagweld cynnydd o 20 y cant i nifer y trigolion sy’n cymudo i weithio ym mhrifddinas-ranbarth Caerdydd yn y 25 mlynedd nesaf. Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi ei rhoi i greu gorsaf parcio a theithio, yn debyg i Bristol Parkway, i wasanaethu fel y canolbwynt rheilffyrdd mawr i Gaerdydd, a allai hefyd wasanaethu Maes Awyr Caerdydd ar yr un pryd?
 
14:00
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, these are all matters wrapped up in the metro, because we have made it clear that we are ambitious to create a fully integrated transport system that encompasses heavy rail, light rail, bus rapid transit, and that is something that is moving forward now apace.
Wel, mae'r rhain i gyd yn faterion sy’n gysylltiedig â’r metro, gan ein bod wedi ei gwneud yn eglur ein bod yn uchelgeisiol i greu system drafnidiaeth gwbl integredig sy'n cwmpasu rheilffyrdd trwm, rheilffyrdd ysgafn, bysiau cludo gyflym, ac mae hynny'n rhywbeth sy'n cael ei symud ymlaen yn gyflym erbyn hyn.
 
Gofal Iechyd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed
Healthcare in Brecon and Radnorshire
 
14:01
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
5. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau gofal iechyd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed? OAQ(4)2746(FM)
5. Will the First Minister make a statement on healthcare services in Brecon and Radnorshire? OAQ(4)2746(FM)
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We expect Powys Teaching Local Health Board to ensure the people of Brecon and Radnor have access to health services that are safe, sustainable and deliver the best possible clinical outcomes for patients.
Rydym ni’n disgwyl i Fwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys i sicrhau bod pobl Brycheiniog a Sir Faesyfed yn cael mynediad at wasanaethau iechyd sy'n ddiogel, yn gynaliadwy ac yn cyflawni'r canlyniadau clinigol gorau posibl i gleifion.
 
14:01
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, the refurbishment work in Llandrindod Wells hospital is well under way, and will allow us to bring new services to that community. One thing my constituents would dearly love to have in Llandrindod Wells hospital and, indeed, other community hospitals, is access to chemotherapy services. At present, many constituents are travelling well over an hour to access chemo services in other district general hospitals, yet there are no clinical reasons why those services could not be provided in community hospitals in Brecon and Radnorshire, thus negating the need to travel as far. What will the Welsh Government do to work with Powys local health board to deliver chemotherapy services in our community hospitals?
Brif Weinidog, mae'r gwaith ailwampio yn ysbyty Llandrindod wedi cychwyn ers cryn amser, a bydd yn ein galluogi i ddod â gwasanaethau newydd i'r gymuned honno. Un peth y byddai fy etholwyr wrth eu boddau’n ei gael yn ysbyty Llandrindod ac, yn wir, ysbytai cymuned eraill, yw mynediad at wasanaethau cemotherapi. Ar hyn o bryd, mae llawer o etholwyr yn teithio ymhell dros awr i gael mynediad at wasanaethau cemotherapi mewn ysbytai cyffredinol dosbarth eraill, ac eto nid oes unrhyw resymau clinigol pam na allai’r gwasanaethau hynny gael eu darparu mewn ysbytai cymuned ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, gan gael gwared ar yr angen i deithio mor bell. Beth fydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i weithio gyda bwrdd iechyd lleol Powys i ddarparu gwasanaethau cemotherapi yn ein hysbytai cymuned?
 
14:02
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, I thank the leader of the Liberal Democrats for the acknowledgement of the investment at Llandrindod Wells. It does form part of the first phase of wider refurbishment proposals, which will total £5.3 million, for essential hospital services on the site, as part of the strategy to improve staff and patient environments while, of course, enhancing the long-term viability of the hospital. I will ask the health Minister to write on the particular issue of chemotherapy. I don’t know whether there are clinical reasons—she’s told me that there aren’t—or whether there are other reasons that prevent chemotherapy from being taken forward, certainly for certain conditions, on site. But, I will certainly investigate that and make sure that she gets a letter back.
Yn gyntaf oll, diolchaf i arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol am y gydnabyddiaeth o'r buddsoddiad yn Llandrindod. Mae'n rhan o'r cam cyntaf o gynigion ailwampio ehangach, a fydd yn dod i gyfanswm o £5.3 miliwn, ar gyfer gwasanaethau ysbyty hanfodol ar y safle, yn rhan o'r strategaeth i wella amgylcheddau staff a chleifion ac, wrth gwrs, gwella hyfywedd hirdymor yr ysbyty. Byddaf yn gofyn i'r Gweinidog iechyd ysgrifennu ar y mater penodol o gemotherapi. Nid wyf yn gwybod a oes rhesymau clinigol—mae hi wedi dweud wrthyf nad oes—neu a oes rhesymau eraill sy'n atal cemotherapi rhag cael ei ddarparu, yn sicr ar gyfer cyflyrau penodol, ar y safle. Ond, byddaf yn sicr yn ymchwilio i hynny ac yn gwneud yn siŵr ei bod hi’n cael llythyr yn ôl.
 
14:02
Mae Brycheiniog a Maesyfed, a chanolbarth Cymru yn gyffredinol, yn un o’r ardaloedd lle ceir problemau o ran cael mynediad at feddygon teulu, yn enwedig gyda’r nos, ac yn enwedig ar y penwythnos. Rydych chi’n hoff iawn o ddweud, Brif Weinidog, eich bod chi wedi cynyddu nifer y meddygon teulu 10 y cant yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ond cafwyd cynnydd yn Lloegr dros yr un cyfnod o 20 y cant. Felly, bob tro rydych yn ei gynyddu, rydym yn cwympo ar ei hôl hi. Beth sydd gennych yn benodol i ddenu meddygon teulu i rywle fel canolbarth Cymru, a’r gorllewin hefyd, lle nad oes, ar hyn o bryd, y fath o arlwy sy’n debyg o ddenu’r rhai sydd eisiau bod yn bartneriaid, a lle mae hi hyd yn oed yn anodd cael rhai sydd ar gyflog?
Brecon and Radnor, and mid Wales more generally, is one of those areas where there are problems in terms of access to GPs, particularly in the evenings and on the weekends. You’re very fond of saying, First Minister, that you’ve increased the number of GPs 10 per cent over the past 10 years, but the increase in England over the same period is 20 per cent. So, every time you increase, we fall further behind. What specifically do you have in place to attract GPs to somewhere like mid Wales, and west Wales too, where, at the moment, there isn’t the kind of offering that is likely to attract those who would want to become partners, and where it’s even difficult to get employed GPs in place?
 
14:03
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yn gyntaf, wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth y mae’r ‘collaborative’ wedi bod yn rhan ohono ac wedi bod yn gweithio arno, sef edrych ar ffyrdd o ddenu pobl i mewn i’r canolbarth a sicrhau, wrth gwrs, eu bod nhw’n sefyll yn y canolbarth. Mae hynny’n rhywbeth y maen nhw wedi bod yn gweithio arno. Mae’n bwysig dros ben, os ydym yn ystyried Powys, er enghraifft, bod gwaith wedi cael ei wneud ym Machynlleth ac yn y Drenewydd er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i’r boblogaeth a’r trigolion yn y fan yna. Felly, lle mae materion yn codi ynglŷn â rhai meddygfeydd, wedyn, wrth gwrs, mae’r bwrdd yn dod i mewn i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei gadw i bobl.
First of all, this is something that the collaborative has been part of and has been working on, namely looking at ways of attracting people into mid Wales and ensuring that they remain there, of course. This is something they’ve been working on. It’s extremely important, if we were to consider Powys, for example, that work has been done in Machynlleth and in Newtown in order to ensure that the service is maintained for the population there. So, when issues do arise as regards some surgeries, then, of course, the board must ensure that the service is retained for the public there.
 
Mae’r system yn gweithio fel hyn: mae’r meddygon teulu yn gontractwyr. Mae hi lan iddyn nhw i sicrhau eu bod nhw’n cadw at y contract. Lle maen nhw’n ffaelu, wedyn, wrth gwrs, mae’r bwrdd iechyd yn gallu ystyried dodi meddygon ar gyflog i mewn er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau. Dyna, wrth gwrs, sydd wedi digwydd yn y gogledd, yn ardal Prestatyn.
The way the system works is this: the GPs are contractors and it’s up to them to ensure that they adhere to the contract. When they fail, then, of course, the health board can consider putting salaried doctors in, in order to ensure that the service continues. That’s what’s happened in Prestatyn in north Wales.
 
Lleihau’r Perygl o Lifogydd
Reducing the Risk of Flooding
 
14:04
6. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i leihau'r perygl o lifogydd yn y dyfodol? OAQ(4)2741(FM)
6. Will the First Minister make a statement on actions taken by the Welsh Government to reduce flooding risk in the future? OAQ(4)2741(FM)
 
14:04
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Over the lifetime of this Government, we will have invested over £285 million across Wales to reduce flood risk and strengthen our resilience to climate change.
Gwnaf. Yn ystod oes y Llywodraeth hon, byddwn wedi buddsoddi dros £285 miliwn ledled Cymru i leihau perygl llifogydd a chryfhau ein gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd.
 
14:05
Thank you for your response, Minister. Could you please clarify these areas of concern for me? That your Government will give full consideration to the work being carried out by Aberystwyth University’s river dynamics and hydrology department, which challenges current thinking on floods in Wales; and that the work to rethink and remap the drainage systems in the upland forest around Llanrwst will proceed urgently—I’m told these drainage systems do date back to the 1940s. And you will be aware that one hydropower station is already capable of discharging 8 million tonnes of water into the river Conwy. Another is planned. Will your Government be calling in the plan for Conwy falls at the head of this river?
Diolch i chi am eich ateb, Weinidog. A allech chi egluro’r meysydd hyn sy'n peri pryder i mi? Y bydd eich Llywodraeth yn rhoi ystyriaeth lawn i'r gwaith sy'n cael ei wneud gan adran dynameg afonydd a hydroleg Prifysgol Aberystwyth, sy'n herio syniadau presennol am lifogydd yng Nghymru; ac y bydd y gwaith i ailystyried ac ail-fapio’r systemau draenio yn y goedwig ucheldir o gwmpas Llanrwst yn digwydd ar frys—dywedwyd wrthyf fod y systemau draenio hyn yn dyddio'n ôl i'r 1940au. A byddwch yn ymwybodol bod un orsaf ynni dŵr eisoes yn gallu rhyddhau 8 miliwn tunnell o ddŵr i mewn i afon Conwy. Bwriedir cael un arall. A fydd eich Llywodraeth yn galw’r cynllun ar gyfer rhaeadrau Conwy ar ben yr afon hon i mewn?
 
14:05
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Firstly, we can’t, obviously, take the view of one person and one department and say that that necessarily is the only evidence in a particular area. What needs to be looked at is the weight of evidence; it’s a matter for Natural Resources Wales to examine that. When it comes to flooding, especially around Llanrwst, I know that the people who live in Llanrwst have been happy to see the work that’s been taken forward. I visited Llanrwst on New Year’s Eve—it was certainly New Year’s Eve or a few days beforehand—I saw the work for myself, I spoke to local councillors, and they were able to demonstrate to me how the flood defence schemes on the River Conwy around Llanrwst had helped to make sure that Llanrwst didn’t flood, particularly to the levels that it had in years gone by, particularly when groundwater was coming up through people’s houses, against which, of course, there is no defence. Local authorities have the responsibility, of course, of dealing with flooding. They, of course, are able to bid for grant funding for flood schemes; they’ve done that successfully around Wales, and NRW, of course, are also there to advise as to how flood schemes should be taken forward.
Yn gyntaf, ni allwn, yn amlwg, gymryd barn un person ac un adran a dweud mai honno o reidrwydd yw'r unig dystiolaeth mewn ardal benodol. Yr hyn y mae angen ei ystyried yw pwysau'r dystiolaeth; mater i Gyfoeth Naturiol Cymru yw archwilio hynny. Pan ddaw i lifogydd, yn enwedig o gwmpas Llanrwst, gwn fod y bobl sy'n byw yn Llanrwst wedi bod yn hapus i weld y gwaith sydd wedi ei wneud. Ymwelais â Llanrwst Nos Galan—Nos Galan oedd hi’n sicr, neu ychydig ddiwrnodau cyn hynny—gwelais y gwaith drosof fy hun, siaradais â chynghorwyr lleol, ac roedden nhw’n gallu dangos i mi sut yr oedd y cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd ar Afon Conwy o gwmpas Llanrwst wedi helpu i wneud yn siŵr nad oedd Llanrwst yn dioddef llifogydd, yn enwedig i'r lefelau iddo ei ddioddef yn y gorffennol, yn enwedig pan roedd dŵr daear yn dod i fyny trwy dai pobl, ac nid oes unrhyw amddiffyniad yn erbyn hynny, wrth gwrs. Mae gan awdurdodau lleol y cyfrifoldeb, wrth gwrs, o ymdrin â llifogydd. Maen nhw, wrth gwrs, yn gallu gwneud cais am gyllid grant ar gyfer cynlluniau llifogydd; maen nhw wedi gwneud hynny’n llwyddiannus ledled Cymru, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru, wrth gwrs, hefyd yno i roi cyngor ynghylch sut y dylid bwrw ymlaen â’r cynlluniau rhag llifogydd.
 
14:06
Alun Ffred JonesBywgraffiadBiography
A gaf i fynd yn ôl at ddatganiad yr Athro Mark Macklin ddoe bod Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ei ôl o, ddim yn cymryd i ystyriaeth llifogydd hanesyddol ar afonydd Cymru? Mi ddioddefodd etholwyr yn fy ardal i yn waeth nag unrhyw ran arall o Gymru o lifogydd ar Ddiwrnod San Steffan, ac un o’r pethau amlwg iawn oedd profiadau pobl ar y ddaear a’u hatgofion nhw o lifogydd cynt. A’r hyn sydd yn nodweddiadol yn y cyfarfodydd cyhoeddus rwyf wedi eu cael ydy nad ydy’r swyddogion proffesiynol yn aml iawn yn ymwybodol o hynny o gwbl. Felly, rwy’n credu bod gan yr Athro Mark Macklin bwynt yn hyn. A ydych chi’n ystyried bod anwybyddu tystiolaeth hanesyddol fel hyn yn dderbyniol ac yn arfer da?
May I return to the statement made by Professor Mark Macklin yesterday? What he suggested was that NRW weren’t taking into account the historic floods on Welsh rivers. Constituents in my area suffered more than in any other part of Wales as a result of flooding on Boxing Day, and one of the very obvious problems was the experience of people on the ground, and their memories of previous floods. What’s characteristic about the public meetings that I’ve attended is that the professionals aren’t often aware of that at all. So, I do think that Professor Mark Macklin has a point here. Do you believe that ignoring historic evidence such as this is acceptable and is good practice?
 
14:07
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid wyf am honni fy mod yn arbenigwr yn yr ardal hon, ond beth rwy’n gwybod yw—rwy’n deall bod y gwaith ymchwil wedi cael ei wneud; rwy’n siŵr bod y gwaith ymchwil yn bwysig, ac nid wyf yn beirniadu’r gwaith hwnnw o gwbl—ond un person yw hwn ac un grŵp o ymchwilwyr sydd wedi gwneud y gwaith hwn. Mae’n bwysig ystyried, wrth gwrs, y gwaith maen nhw wedi ei wneud, ac ystyried y dystiolaeth honno, ond fyddai neb yn erfyn i’r cyfeiriad newid o achos un darn o waith. Felly, beth sy’n bwysig nawr yw bod y gwaith yn cael ei ystyried a bod y gwaith yn ychwanegu at y corff o dystiolaeth sydd yna nawr.
I don’t pretend to be an expert in this field, but what I know is—I understand that this research has been undertaken; I realise that that research is important and I’m not critical of that at all—but this is the view of one person, and one group of researchers who’ve carried out this work. Of course, it’s important to consider the work that they have undertaken, and that evidence, but no-one would expect the direction to change because of one piece of work. So, what’s important is that the work be considered and that that work adds to the corpus of evidence that already exists.
 
14:08
William PowellBywgraffiadBiography
First Minister, I’m sure you’ll join me in applauding the UK Government’s last-minute change of heart in deciding, after all, to put in a bid to the EU solidarity fund for the relief of flood victims. I’ve been campaigning on this issue since just after the Boxing Day floods occurred, as indeed has my UK party leader, and I wrote to David Lidington and Liz Truss on this matter, both pro-EU Ministers. It would appear that the current civil war within the Government has at least enabled this wise decision to be agreed. First Minister, what can we now do to ensure that this much-needed money from the European solidarity fund, when it is made available, is directed to those who need it most, and that we have as little as possible caught up in the morass of UK administration in this regard?
Brif Weinidog, rwy'n siŵr y gwnewch chi ymuno â mi i gymeradwyo newid meddwl munud olaf Llywodraeth y DU wrth benderfynu, wedi'r cyfan, i wneud cais i'r gronfa undod yr UE ar gyfer rhoi cymorth i ddioddefwyr llifogydd. Rwyf wedi bod yn ymgyrchu ar y mater hwn ers ychydig ar ôl llifogydd Gŵyl San Steffan, fel yn wir y mae arweinydd fy mhlaid yn y DU, ac ysgrifennais at David Lidington a Liz Truss ar y mater hwn, y ddau ohonynt yn Weinidogion sydd o blaid yr UE. Mae'n ymddangos bod y rhyfel cartref o fewn y Llywodraeth ar hyn o bryd wedi caniatáu i’r penderfyniad doeth hwn gael ei wneud o leiaf. Brif Weinidog, beth allwn ni ei wneud nawr i sicrhau bod yr arian hwn y mae wir ei angen o’r gronfa undod Ewropeaidd, pan fydd yn cael ei roi ar gael, yn cael ei gyfeirio at y rhai sydd ei angen fwyaf, a bod cyn lleied â phosibl yn cael ei ddal yng nghors gweinyddiaeth y DU yn hyn o beth?
 
14:09
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are in discussion with the UK Government on this. The best way of securing the funding is to stay in the EU, clearly. His view and my view are similar, of course, on this issue. If the leader of the Welsh Conservatives had his way, the money wouldn’t be there at all, and those people would not be helped. But certainly, staying within the—[Interruption.] He says ‘Debate it’; this is the man who says he’s not going to debate anything on the EU, but there we are. We’re still waiting for the article he was going to write to justify why he’s selling farmers down the river, but I accept that that’s not the point on this occasion. It’s important we stay in the EU to make sure that we’re able to access that money to help our people.
Rydym ni’n cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar hyn. Y ffordd orau o sicrhau'r cyllid arian yw aros yn yr UE, yn amlwg. Mae ei farn ef a fy marn i yn debyg, wrth gwrs, ar y mater hwn. Pe byddai arweinydd Ceidwadwyr Cymru yn cael ei ffordd, ni fyddai’r arian yno o gwbl, ac ni fyddai’r bobl hynny’n cael eu helpu. Ond yn sicr, mae aros yn yr— [Torri ar draws.] Mae'n dweud 'Trafodwch e'; dyma’r dyn sy'n dweud nad yw’n mynd i drafod unrhyw beth ar yr UE, ond dyna ni. Rydym ni’n dal i aros am yr erthygl yr oedd yn mynd i’w hysgrifennu yn cyfiawnhau pam mae’n bradychu ffermwyr, ond rwy’n derbyn nad dyna'r pwynt ar yr achlysur hwn. Mae'n bwysig ein bod yn aros yn yr UE i wneud yn siŵr ein bod ni'n gallu cael gafael ar yr arian hwnnw i helpu ein pobl.
 
14:10
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
It’s good of you to answer questions, First Minister, but when he’s sitting down he’s not actually asking you a question, so you don’t have to respond.
Chwarae teg i chi am ateb cwestiynau, Brif Weinidog, ond pan ei fod yn eistedd i lawr nid yw’n gofyn cwestiwn i chi mewn gwirionedd, felly nid oes rhaid i chi ymateb.
 
Busnesau Bach yn Ardal Taf Elái
Small Businesses in Taff Ely
 
14:10
7. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau bach yn ardal Taf Elái? OAQ(4)2745(FM)
7. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's priorities for small businesses in Taff Ely? OAQ(4)2745(FM)
 
14:10
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Wide-ranging support is available through our Business Wales service, and via a range of business rates initiatives, for businesses in the Taff Ely area and across Wales.
Gwnaf. Mae cymorth eang ar gael trwy ein gwasanaeth Busnes Cymru, a thrwy amrywiaeth o fentrau ardrethi busnes, ar gyfer busnesau yn ardal Taf Elái a ledled Cymru.
 
14:10
First Minister, your Welsh Labour pledges in respect of the renewal and extension of small business allowance has been very well received in the Pontypridd high street and by small businesses. I suppose my concern is, really, of course, we have many other small towns—Pontyclun, Tonyrefail, Talbot Green—with vibrant communities of retail there. I wonder if you could perhaps outline to what extent that policy would benefit those small businesses and what the benefits might be to the high street in our small towns of south Wales.
Brif Weinidog, mae eich addewidion Llafur Cymru o ran adnewyddu ac ymestyn lwfans busnesau bach wedi cael croeso da iawn ar stryd fawr Pontypridd a chan fusnesau bach. Mae'n debyg mai fy mhryder i, mewn gwirionedd, wrth gwrs, yw bod gennym ni lawer o drefi bach eraill—Pontyclun, Tonyrefail, Tonysguboriau—sydd â chymunedau manwerthu bywiog yno. Tybed a allech chi amlinellu efallai i ba raddau y byddai'r polisi hwnnw o fudd i’r busnesau bach hynny a beth allai'r manteision hynny fod i'r stryd fawr yn ein trefi bychain yn y de.
 
14:11
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, indeed. It’ll benefit all those who qualify for the relief. We expect three quarters of small businesses to be affected positively. We expect about half not to pay business rates at all. These are difficult times, particularly in the retail sector, for SMEs. We are committed to assist our high street; that’s why, of course, we’re going to reduce taxes for small businesses.
Gallaf, yn wir. Bydd o fudd i bawb sy'n gymwys i dderbyn y rhyddhad. Rydym ni’n disgwyl i dri chwarter busnesau bach gael eu heffeithio’n gadarnhaol. Rydym ni’n disgwyl i tua hanner beidio â thalu ardrethi busnes o gwbl. Mae hwn yn gyfnod anodd, yn enwedig yn y sector manwerthu, i BBaChau. Rydym ni wedi ymrwymo i gynorthwyo ein stryd fawr; dyna pam, wrth gwrs, rydym ni’n mynd i leihau ardrethi i fusnesau bach.
 
14:11
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, obviously the Welsh Conservatives have a long-standing policy on business rates to exclude all businesses with a rateable value up to £12,000 and taper that up to £15,000. For, I think, nine years now, we’ve been pressing a Welsh Labour Government to try and implement such a business rate relief policy. Your Member for Pontypridd touched on your policy that you announced at your conference. Can you explain whether it will be as generous as the Welsh Conservative policy, or is it merely an extension of what is currently in place, which is up to £6,000 business rate relief?
Brif Weinidog, mae'n amlwg bod gan Geidwadwyr Cymru bolisi hir-sefydlog ar ardrethi busnes i eithrio pob busnes sydd â gwerth ardrethol hyd at £12,000 ac yn meinhau hynny hyd at £15,000. Ers naw mlynedd bellach, rwy’n credu, rydym ni wedi bod yn pwyso ar Lywodraeth Llafur Cymru i geisio cyflwyno polisi rhyddhad ardrethi busnes o'r fath. Soniodd eich Aelod dros Bontypridd am eich polisi a gyhoeddwyd gennych yn eich cynhadledd. A allwch chi esbonio pa un a fydd yr un mor hael â pholisi Ceidwadwyr Cymru, neu ai dim ond estyniad o’r hyn sydd ar waith ar hyn o bryd yw hyn, sef hyd at £6,000 o ryddhad ar ardrethi busnes?
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I don’t know what his policy is.
Wel, nid wyf yn gwybod beth yw ei bolisi.
 
14:12
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I’ve just told you.
Rwyf newydd ddweud wrthych chi.
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
He keeps on saying that his party has policies. What’s odd is that he keeps on saying, ‘We have policies; I’ve just told you’, and yet when I produce the document that his own party produced that shows the cuts they propose to make, that’s not his policy. That’s an old policy, that’s not his policy. The reality is, we have produced a policy that will be of benefit to small businesses across Wales, we have explained it and we have costed it. The small business owners of Wales wait to see what he will say once he’s crunched his numbers.
Mae'n dweud drosodd a throsodd bod gan ei blaid bolisïau. Yr hyn sy’n rhyfedd yw ei fod yn dweud drosodd a throsodd, 'Mae gennym ni bolisïau; rwyf newydd ddweud wrthych chi', ac eto pan fyddaf yn amlygu'r ddogfen y mae ei blaid ei hun wedi ei chynhyrchu sy'n dangos y toriadau y maen nhw’n bwriadu eu gwneud, nid dyna ei bolisi. Hen bolisi yw hwnnw, nid dyna ei bolisi. Y gwir amdani yw, rydym ni wedi cynhyrchu polisi a fydd o fudd i fusnesau bach ledled Cymru, rydym ni wedi ei esbonio, ac rydym ni wedi ei gostio. Mae perchnogion busnesau bach Cymru yn aros i weld beth y bydd e’n ei ddweud ar ôl iddo ddadansoddi ei rifau.
 
Amseroedd Aros Cleifion Canser (Canol De Cymru)
Cancer Waiting Times (South Wales Central)
 
14:12
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r amseroedd aros a brofir ar hyn o bryd gan gleifion canser yng Nghanol De Cymru? OAQ(4)2733(FM)
8. Will the First Minister make a statement on the action being taken by the Welsh Government to tackle cancer waiting times currently experienced by patients in South Wales Central? OAQ(4)2733(FM)
 
14:12
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, I’ll try to answer his fifth question. Cancer is a top priority for the NHS and our Government. We are continuing to make progress in the diagnosis and treatment of cancer. More people are being diagnosed with cancer in Wales, but more people than ever are being treated and survival rates are at an all-time high.
Wel, rwyf am geisio ateb ei bumed gwestiwn. Mae canser yn un o brif flaenoriaethau’r GIG a’n Llywodraeth ni. Rydym ni’n parhau i wneud cynnydd o ran gwneud diagnosis o ganser a chynnig triniaeth. Mae mwy o bobl yn cael diagnosis o ganser yng Nghymru, ond mae mwy o bobl nag erioed yn cael triniaeth ac mae cyfraddau goroesi yn uwch nag erioed.
 
14:13
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I’m sorry it troubles you that I’ve had five questions this afternoon. I think it’s called democracy, First Minister, but I appreciate there’s not much of that in the Labour party. [Assembly Members: ‘Oh.’]
Mae'n ddrwg gen i ei fod yn eich poeni fy mod i wedi cael pum cwestiwn y prynhawn yma. Rwy'n credu mai democratiaeth y gelwir hynny, Brif Weinidog, ond rwy’n sylweddoli nad oes llawer o hynny yn y blaid Lafur. [Aelodau'r Cynulliad: 'O.'].
 
The Cardiff and Vale—
Mae Caerdydd a’r Fro—
 
14:13
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order.
Trefn.
 
14:13
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
[Continues.]—cancer wait times declined to 65 per cent of patients who were diagnosed under the cancer urgent suspect route. Ultimately, the national average is only 83 per cent. Your own target here in Wales is for 95 per cent of patients to be referred within the time frame. That target has never been met since 2008, First Minister. With Cardiff and the Vale having the poorest referral times, what action is the Welsh Government taking to make sure that those times are moved closer to the Welsh Government’s own target, so that when someone does get the devastating diagnosis of cancer, they can be assured that they’ll be put on the right treatment path in the time that they expect to be treated in?
[Yn parhau.] —gostyngodd amseroedd aros canser i 65 y cant o gleifion a gafodd ddiagnosis o dan y llwybr amheuaeth o ganser brys. Yn y pen draw, dim ond 83 y cant yw’r cyfartaledd cenedlaethol. Eich targed eich hun yma yng Nghymru yw i 95 y cant o gleifion gael eu hatgyfeirio yn unol â’r amserlen. Ni fodlonwyd y targed hwnnw o gwbl ers 2008, Brif Weinidog. Gan mai Caerdydd a'r Fro sydd â’r amseroedd atgyfeirio gwaethaf, pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wneud yn siŵr bod yr amseroedd hynny yn cael eu symud yn nes at darged Llywodraeth Cymru ei hun, fel y gellir sicrhau rhywun sy’n cael y diagnosis ofnadwy o ganser, y gall fod yn sicr y bydd yn cael ei roi ar y llwybr triniaeth cywir yn y cyfnod amser y mae’n disgwyl cael ei drin oddi mewn iddo?
 
14:14
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’ve got no problem with him asking a number of questions. It’s the backbenchers who will feel that they’re not able to ask questions, but that’s for another time.
Nid oes gennyf i unrhyw broblem ag ef yn gofyn nifer o gwestiynau. Y rhai ar y meinciau cefn a fydd yn teimlo nad ydynt yn cael gofyn cwestiynau, ond mae hynny ar gyfer rhyw dro arall.
 
He asked the question about Cardiff and the Vale. Cardiff plays an important role in respect of specialist services alongside more routine services for its local population. It does offer that service, so there is greater pressure on Cardiff and the Vale. For example, referrals over the last year have been 17 per cent higher than the previous year, so Cardiff has needed to see and treat more patients. Nevertheless, there has been an improvement in performance for December of last year—a 10 per cent improvement, in fact, at 71 per cent—and that’s the best performance since May.
Gofynnodd y cwestiwn am Gaerdydd a'r Fro. Mae Caerdydd yn chwarae rhan bwysig o ran gwasanaethau arbenigol ochr yn ochr â gwasanaethau mwy arferol ar gyfer ei boblogaeth leol. Mae'n cynnig y gwasanaeth hwnnw, felly mae mwy o bwysau ar Gaerdydd a'r Fro. Er enghraifft, mae atgyfeiriadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod 17 y cant yn uwch na'r flwyddyn cynt, felly bu angen i Gaerdydd weld a thrin mwy o gleifion. Serch hynny, bu gwelliant i berfformiad ar gyfer mis Rhagfyr y llynedd—gwelliant o 10 y cant, a dweud y gwir, sef 71 y cant—a dyna'r perfformiad gorau ers mis Mai.
 
He talks about figures for cancer waiting times in Wales. They have consistently been better than England. Yes, that’s true to say we haven’t reached targets, because our targets are more ambitious—that much is true. Nevertheless, when it comes to cancer, we’ve consistently shown that if people want to get diagnosis and treatment, then the figures in Wales are better.
Mae'n siarad am ffigurau ar gyfer amseroedd aros canser yng Nghymru. Maen nhw wedi bod yn well na Lloegr yn gyson. Ydy, mae’n wir i ddweud nad ydym wedi cyrraedd targedau, gan fod ein targedau’n fwy uchelgeisiol—mae cymaint â hynny’n wir. Serch hynny, pan ddaw i ganser, rydym ni wedi dangos yn gyson os bydd pobl eisiau cael diagnosis a thriniaeth, yna mae’r ffigurau yng Nghymru yn well.
 
Ad-drefnu Etholiadol
Electoral Reorganisation
 
14:14
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
9. Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael efo Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynglŷn ag ad-drefnu etholiadol? OAQ(4)2748(FM)[W]
9. What discussions has the First Minister had with the UK Government regarding electoral reorganisation? OAQ(4)2748(FM)[W]
 
14:15
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Nid wyf i cweit yn gwybod beth mae’r Aelod yn ei feddwl gan adrefnu etholiadol, ond gallaf ddweud nad oes trafodaethau wedi cymryd lle ar y pwnc yna.
I don’t quite know what the Member means by electoral reorganisation, but I can say that no such discussions have taken place.
 
14:15
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Cyfeirio rwyf i at y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf fod yna fwriad i leihau nifer yr Aelodau Seneddol o 40 i 29 yng Nghymru. Nid oes gennyf unrhyw wrthwynebiad mewn egwyddor i leihau nifer yr Aelodau Seneddol, ond, wrth gwrs, mae Cymru yn cymryd mwy na’i siâr o’r toriadau sy’n cael eu cynnig. Mae yna eithriadau i’r newidiadau, wrth gwrs, sef rhai o ynysoedd yr Alban ac Ynys Wyth, efo’u statws nhw fel ynysoedd yn golygu bod hawl ganddyn nhw i barhau fel etholaethau eu hunain. Nid ydy’r un peth yn wir yma yng Nghymru efo Ynys Môn. Y perig, rwy’n meddwl, o uno Ynys Môn, lle byddai’r rhan fwyaf o boblogaeth unrhyw etholaeth yn byw, efo rhan fach o’r tir mawr ydy y byddai hynny’n gwneud cam gwag ag Ynys Môn a’r rhan fach yna o’r tir mawr. Felly, a fyddai’r Prif Weinidog yn ymuno â fi i alw i eithrio Ynys Môn hefyd?
I am referring to last week’s announcement that there is an intention to reduce the number of Members of Parliament from 40 to 29 in Wales. I have no opposition in principle to reducing the number of MPs, but, of course, Wales is experiencing more than its share of the cuts that are being proposed. There are some exceptions to the changes, namely some of the Scottish isles and the Isle of Wight, with their status as islands meaning that they do have the right to remain as distinct constituencies. The same isn’t true here in Wales with Ynys Môn. The risk, I think, of merging Ynys Môn, where most of the population of any constituency would live, with a small part of the mainland is that that would be a disservice to Ynys Môn and that small part of the mainland. So, will the First Minister join with me in calling for the exception of Ynys Môn also?
 
14:16
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r Aelod yn gofyn cwestiwn clyfar iawn ar gyfer ei etholwyr yn Ynys Môn, ac yn Ynys Gybi, wrth gwrs. Mater, ar ddiwedd y dydd, i’r comisiwn ffiniau yw hyn. Nid wyf o blaid torri nifer yr Aelodau sydd gennym yn San Steffan, achos torri lawr ar lais Cymru byddai hynny’n ei wneud. Rwy’n siŵr y bydd yr Aelod yn gwneud ei bwynt yn gryf iawn i’r comisiynydd ffiniau, unwaith, wrth gwrs, bydd y broses yna wedi digwydd.
The Member is asking a very clever question on behalf of his electorate on Ynys Môn, and on Holy Island, of course. I’m not in favour of cutting the numbers of MPs we have in Westminster because that would be diluting the voice of Wales. I’m sure the Member will make his point very strongly to the boundary commissioner once that process has taken place.
 
14:16
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
First Minister, your Government’s first Local Government (Wales) Bill detailed total costs to the Local Democracy and Boundary Commission for Wales of over £4 million to undertake boundary reviews, even though final directions have not yet been issued with regard to undertaking these. Could you advise as to the full costings associated with these reviews, considering none of us knows yet what those final directions are going to be? Does this figure include the cost of the proposed final directions and have you actually allocated any money in respect of this?
Brif Weinidog, nododd Bil Llywodraeth Leol (Cymru) cyntaf eich Llywodraeth gostau o fwy na £4 miliwn i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru i gynnal adolygiadau o ffiniau, er nad yw cyfarwyddiadau terfynol wedi eu cyhoeddi hyd yn hyn o ran cyflawni’r rhain. A allech chi ein hysbysu am y costau llawn sy'n gysylltiedig â'r adolygiadau hyn, o ystyried nad oes yr un ohonom yn gwybod eto beth fydd y cyfarwyddiadau terfynol hynny? A yw’r ffigur hwn yn cynnwys cost y cyfarwyddiadau terfynol arfaethedig ac a ydych chi wedi dyrannu unrhyw arian ar gyfer hyn?
 
14:17
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, given the fact that the question is about discussions with the UK Government, I’ve had no discussions with the U