Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Dirprwy Lywydd (David Melding) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Deputy Presiding Officer (David Melding) in the Chair.
 
13:30
Y Dirprwy Lywydd / The Deputy Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The National Assembly is in session.
Y Cynulliad Cenedlaethol yn eistedd.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Atal Masnachu mewn Pobl
Anti-human Trafficking
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
1. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl y Cydgysylltydd Atal Masnachu mewn Pobl? OAQ(4)1091(FM)
1. Will the First Minister make a statement on the role of the Anti-Human Trafficking Co-ordinator? OAQ(4)1091(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The role of the anti-human trafficking co-ordinator is to deliver Welsh Government’s commitment to work with other organisations to deliver the best possible support for victims who have been trafficked.
Swyddogaeth y cydgysylltydd atal masnachu mewn pobl yw cyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weithio gyda sefydliadau eraill i ddarparu’r cymorth gorau posibl i’r rhai sydd wedi cael eu masnachu.
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you very much for that reply, First Minister. Too often, rescued victims of human trafficking are treated like illegal immigrants, either sent back to their country or region or to unsuitable detention centres. Does the First Minister agree that providing dedicated safe places for victims to stay, where they can tell their stories and provide valuable information, will assist Stephen Chapman in tackling the scourge of human trafficking effectively and efficiently in Wales?
Diolch yn fawr iawn i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Yn rhy aml, mae dioddefwyr masnachu mewn pobl sy’n cael eu hachub yn cael eu trin fel mewnfudwyr anghyfreithlon, ac yn cael eu hanfon yn ôl i’w gwlad neu ranbarth neu i ganolfannau cadw anaddas. A yw’r Prif Weinidog yn cytuno y bydd darparu mannau diogel penodol i ddioddefwyr aros, lle y gallant adrodd eu hanesion a rhoi gwybodaeth werthfawr, yn cynorthwyo Stephen Chapman i fynd i’r afael â’r pla masnachu mewn pobl yn effeithiol ac yn effeithlon yng Nghymru?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, but immigration matters are matters for the UK Government. However, it is important that, where people have been trafficked, they are treated with respect and given the support that they need.
Ydw, ond materion i Lywodraeth y DU yw materion mewnfudo. Fodd bynnag, mae’n bwysig, lle mae pobl wedi cael eu masnachu, eu bod yn cael eu trin gyda pharch ac yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt.
 
13:31
First Minister, lawyers, children’s charities and religious leaders have all expressed concern that the proposed residency requirements for Legal Aid will leave many victims of human trafficking without some basic legal protections. Will you join me in calling on the UK Government to amend the current proposals to ensure that these most vulnerable people, who have already been exploited, are protected?
Brif Weinidog, mae cyfreithwyr, elusennau plant ac arweinwyr crefyddol i gyd wedi mynegi pryder y bydd y gofynion preswylio arfaethedig ar gyfer Cymorth Cyfreithiol yn gadael llawer o ddioddefwyr masnachu mewn pobl heb rai o’r amddiffyniadau cyfreithiol sylfaenol. A wnewch chi ymuno â mi i alw ar Lywodraeth y DU i ddiwygio’r cynigion presennol i sicrhau bod y bobl arbennig o agored i niwed hyn, y cam-fanteisiwyd arnynt eisoes, yn cael eu diogelu?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I believe that the vulnerable in society should be able to receive the legal protection that they deserve, but we are looking at a situation now where many small town solicitors in Wales will cease to exist, as a result of the changes proposed to Legal Aid.
Gwnaf. Rwy’n credu y dylai pobl sy’n agored i niwed mewn cymdeithas allu cael yr amddiffyniad cyfreithiol maen nhw’n ei haeddu, ond rydym yn edrych ar sefyllfa nawr lle na fydd llawer o gyfreithwyr mewn trefi bach yng Nghymru yn bodoli mwyach, o ganlyniad i’r newidiadau arfaethedig i Gymorth Cyfreithiol.
 
13:32
Rhodri Glyn ThomasBywgraffiadBiography
Mae cydlynydd ar gyfer y mater hwn wedi’i benodi, ond nid yw’n glir i mi sut mae’r cydlynydd yn adrodd yn ôl ynglŷn â’r gwaith sy’n cael ei gyflawni, ac yn benodol, sut mae Aelodau’r Cynulliad yn dod yn ymwybodol o’r hyn mae’r cydlynydd yn ei gyflawni. A oes proses wedi’i sefydlu, a sut y gallwn ni gael mynediad at y broses honno?
A co-ordinator has been appointed to deal with this issue, but it is not clear to me how he will report back on the work that is being done and, specifically, how Assembly Members will learn what the co-ordinator is achieving. Has a process been established, and how can we access that process?
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae’r cydlynydd yn atebol i’r Gweinidog, gan mai penodiad gan Lywodraeth Cymru ydyw, felly’r Gweinidog sy’n gyfrifol am waith y cydlynydd.
The co-ordinator reports to the Minister, as this is a Welsh Government appointment, so the Minister is responsible for the co-ordinator’s work.
 
Economi Cymru
The Welsh Economy
 
13:33
Kenneth SkatesBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i dyfu economi Cymru yn y tair blynedd nesaf? OAQ(4)1095(FM)
2. Will the First Minister outline what steps the Welsh Government is taking to grow the Welsh economy in the next three years? OAQ(4)1095(FM)
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Member will be aware of all that is being done in terms of all the different schemes, such as the Wales economic growth fund, the small and medium-sized enterprise growth fund, the digital development fund and the life sciences fund, among others, to grow the Welsh economy. That work continues to be done.
Bydd yr Aelod yn ymwybodol o’r holl waith sy’n cael ei wneud o ran y gwahanol gynlluniau, fel cronfa twf economaidd Cymru, y gronfa twf ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint, y gronfa datblygu digidol a’r gronfa gwyddorau bywyd, ymhlith eraill, i dyfu economi Cymru. Mae’r gwaith hwnnw’n parhau i gael ei wneud.
 
13:33
Kenneth SkatesBywgraffiadBiography
A recent report by the Wales Trades Union Congress, ‘Towards a Welsh Industrial Strategy’, praised the Welsh Government for the initiatives that it took in the wake of the 2008 financial crash, citing particularly ProAct and ReAct. It says that these initiatives demonstrate that, with the right partnerships in place between unions and Government, we can build a strong