OPIN-2007-0061 - Diwrnod Band Gwyn 2007/White Band Day 2007

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 02/10/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0061 - Diwrnod Band Gwyn 2007/White Band Day 2007

Codwyd gan / Raised By: Jeff Cuthbert Tanysgrifwyr / Subscribers: Trish Law 03/10/2007 Lesley Griffiths 03/10/2007 Alun Ffred Jones 03/10/2007 Nick Bourne 04/10/2007 Sandy Mewies 04/10/2007 Huw Lewis 04/10/2007 Val Lloyd 04/10/2007 Mark Isherwood 04/10/2007 Jenny Randerson 04/10/2007 Kirsty Williams 04/10/2007 Mick Bates 04/10/2007 Bethan Jenkins 04/10/2007 Mike German 04/10/2007 Christine Chapman 08/10/2007 Lorraine Barrett 11/10/2007 Chris Franks 12/10/2007 Leanne Wood 16/10/2007 Janice Gregory 16/10/2007 Peter Black 17/10/2007 Irene James 17/10/2007 Joyce Watson 23/10/2007 Diwrnod Band Gwyn 2007 Mae’r Cynulliad hwn:
 • yn cefnogi’r Alwad Fyd-eang i Weithredu yn erbyn Tlodi a bennodd 17 Hydref yn Ddiwrnod y Byd er Dileu Tlodi;
 • yn nodi bod angen gwneud gwell cynnydd o ran bodloni Nodau allweddol Datblygu’r Mileniwm;
 • yn cydnabod y mandad cyhoeddus parhaus dros weithredu gwleidyddol brys i roi terfyn ar dlodi byd-eang;
 • yn croesawu gwaith TUC Cymru ac ymgyrchwyr eraill dros gyfiawnder masnach a mwy o gymorth;
 • yn cefnogi pennu gofynion cadarnach ar Adrannau Llywodraeth i nodi’n benodol yr hyn a wnânt er mwyn helpu i fodloni Nodau Datblygu’r Mileniwm;
 • yn cydnabod bod y byd yn disgwyl o hyd am ddileu tlodi
White Band Day 2007 This Assembly:
 • supports the Global Call to Action against Poverty which has designated 17 October World Day for the Eradication of Poverty;
 • notes that greater progress is needed to meet key Millennium Development Goals;
 • recognises the continued public mandate for urgent political action to end global poverty;
 • welcomes the work of the Wales TUC and other campaigners for trade justice and greater aid;
 • supports more robust requirements for Government Departments to specify what they will do to help meet the Millennium Development Goals;
 • acknowledges that the world still can't wait to make poverty history