OPIN-2007- 0073 - Cau Swyddfeydd Post/Post Office Closures

Published 07/06/2014   |   Last Updated 07/06/2014

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG /
WRITTEN STATEMENTS OF OPINION

A GYFLWYNWYD / TABLED ON 29/10/2007

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
R Signifies the Member has declared an interest

OPIN-2007- 0073 - Cau Swyddfeydd Post/Post Office Closures

Codwyd gan / Raised By:

Christopher Franks

Tanysgrifwyr / Subscribers:

Dai Lloyd 09/11/2007

Bethan Jenkins 09/11/2007

Leanne Wood 09/11/2007

Janet Ryder 09/11/2007

Nerys Evans 09/11/2007

Helen Mary Jones 09/11/2007

Mohammad Asghar 09/11/2007

Gareth Jones 09/11/2007

Alun Ffred Jones 09/11/2007

Cau Swyddfeydd Post

Mae’r Cynulliad hwn yn galw ar Swyddfa’r Post Cyfyngedig i ailystyried ei raglen i gau 31 cangen ar draws Caerdydd a Chymoedd Morgannwg. Mae Swyddfeydd Post yn adnodd economaidd a chymdeithasol amhrisiadwy i’n cymunedau.  Ers i Lafur ddod i rym yn Llundain, caewyd 4000 o Swyddfeydd Post.

Bydd y cau hyn yn effeithio ar y rheini sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas ac mae’n gwbl annerbyniol. Mae Llywodraeth Cymru’n Un wedi ymrwymo i adfer Cronfa Datblygu’r Swyddfa’r Post, gan fynd ati gyda chydweithwyr mewn llywodraeth leol i archwilio ffyrdd y gellir defnyddio Swyddfeydd Post yn well ar gyfer gwasanaethau awdurdodau lleol, busnesau a gwasanaethau lleol eraill.

Post Office Closures

This Assembly calls on  Post Office Limited to reconsider its closure programme of 31 branches across Cardiff and the Glamorgan Valleys. Post Offices are an invaluable economic and social resource for our communities.  Since Labour came to power in London, 4000 Post Office have closed.

These closures will hit the most vulnerable in society and are totally unacceptable. The One Wales Government is committed to reinstate the Post Office Development Fund, exploring with local government colleagues, ways in which Post Offices might be better used for local authority, business and other local services.