Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Diogelwch Tân
Fire Safety
 
13:30
1. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo diogelwch tân yng Nghymru? OAQ(4)1871(FM)
1. What is the Welsh Government doing to promote fire safety in Wales? OAQ(4)1871(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We continue to support the three Welsh fire and rescue authorities to improve fire safety. Their and our record in this area speaks for itself—fires and fire casualties have more than halved since responsibility was devolved.
Rydym yn parhau i gefnogi tri awdurdod tân ac achub Cymru i wella diogelwch tân. Mae eu hanes nhw a ninnau yn y maes hwn yn siarad drosto ei hunain—mae nifer y tanau a nifer y rhai a anafwyd mewn tanau wedi mwy na haneru ers datganoli'r cyfrifoldeb.
 
13:31
Thank you very much for that, First Minister. I attended the Ring of Fire tour by the Fire Brigades Union last Thursday. It has published ‘Sounding the Alarm’, a document for the future of the fire and rescue services. I think that we should be seriously looking at what we expect our fire services to do. It is quite prepared to take budget cuts, but it still does not have proper funding for the other instances of special service calls, such as flooding. It is beginning to wear a little thin when politicians from the UK Government praise the service for the outstanding way in which it operates at flooding instances, but then refuses to actually look at changing the funding formula. May I ask that the next time you meet with the Secretary of State of Wales, you raise this issue on behalf of all the firefighters in Wales?
Diolch yn fawr iawn am hynna, Brif Weinidog. Fe es i i daith y Ring of Fire gan Undeb y Brigadau Tân ddydd Iau diwethaf. Mae wedi cyhoeddi 'Sounding the Alarm', dogfen ar gyfer dyfodol y gwasanaethau tân ac achub. Rwy’n credu y dylem ni fod yn edrych o ddifrif ar yr hyn yr ydym ni’n disgwyl i'n gwasanaethau tân ei wneud. Maen nhw'n eithaf parod i dderbyn toriadau i’r gyllideb, ond nid oes ganddynt gyllid priodol ar gyfer yr achosion eraill o alwadau am wasanaethau arbennig, fel llifogydd, o hyd. Mae'n dechrau mynd yn ddiflas braidd pan fo gwleidyddion o Lywodraeth y DU yn canmol y gwasanaeth am y ffordd ragorol y mae'n gweithredu mewn achosion o lifogydd, ond wedyn yn gwrthod ystyried newid y fformiwla ariannu. A gaf i ofyn i chi godi’r mater hwn ar ran yr holl ddiffoddwyr tân yng Nghymru y tro nesaf y byddwch yn cyfarfod â’r Ysgrifennydd Gwladol?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I am aware of the Ring of Fire campaign. It was a response in the main, I believe, to the significant reduction in funding in England. I will certainly ask the Minister to take the matter up with Ministers in Whitehall. This is a matter that will be of great concern to so many people. We have to accept that, in Wales, we have had a good record of reducing deaths from fires, and I commend the Member herself for the sterling work that she has done in ensuring that sprinklers are rolled out and even more lives saved.
Gwnaf. Rwy’n ymwybodol o'r ymgyrch Ring of Fire. Roedd yn ymateb, yn bennaf, rwy’n credu, i’r gostyngiad sylweddol i gyllid yn Lloegr. Byddaf yn sicr yn gofyn i'r Gweinidog drafod y mater gyda Gweinidogion yn Whitehall. Mae hwn yn fater a fydd yn peri pryder mawr i lawer o bobl. Mae’n rhaid i ni dderbyn, yng Nghymru, y bu gennym hanes da o leihau nifer y marwolaethau o ganlyniad i danau, ac rwy’n canmol yr Aelod ei hun am y gwaith rhagorol y mae hi wedi ei wneud o ran sicrhau bod systemau chwistrellu yn cael eu cyflwyno gan achub hyd yn oed mwy o fywydau.
 
13:32
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
I am sure that you would agree that policy should follow evidence. What robust evaluation of interventions that work to prevent fire deaths and fire injury has been undertaken? It is now almost five years since the Firebrake Wales charity called for such robust evaluation, stating that those most at risk were due to circumstances, conditions, behaviours and lifestyle choices. I understand that the Welsh Government did at last announce some work earlier this year with the fire and rescue services, but where are we up to and when will we find out what it concluded, and what involvement has Firebrake and other third sector bodies played in this?
Rwy’n siŵr y byddech chi’n cytuno y dylai polisi ddilyn tystiolaeth. Pa werthusiad cadarn o ymyraethau sy'n gweithio i atal marwolaethau mewn tanau ac anafiadau mewn tanau sydd wedi ei wneud? Mae bron i bum mlynedd wedi mynd heibio bellach ers i elusen Atal Tân Cymru alw am werthusiad cadarn o'r fath, gan nodi bod y rhai sydd fwyaf mewn perygl yn deillio o'u hamgylchiadau, amodau, ymddygiadau a dewisiadau o ran ffordd o fyw. Rwy’n deall bod Llywodraeth Cymru, o’r diwedd, wedi cyhoeddi rhywfaint o waith yn gynharach eleni gyda'r gwasanaethau tân ac achub, ond ble ydym ni wedi cyrraedd gyda hyn a phryd fyddwn ni’n cael gwybod beth oedd ei gasgliadau, a sut mae Atal Tân a chyrff trydydd sector eraill wedi cymryd rhan yn hyn?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have seen a 53% reduction in the incidence of fire and a 35% reduction in fire-related casualties since responsibility was devolved in 2005. Over 90% of households across Wales have a working smoke alarm, and, since 2004, the three fire and rescue services have undertaken over 500,000 home fire safety checks. The Member asked what evidence there is of promoting fire safety; I offer him that evidence.
Rydym ni wedi gweld gostyngiad o 53% i nifer yr achosion o dân a gostyngiad o 35% i anafiadau sy'n gysylltiedig â thân ers datganoli’r cyfrifoldeb yn 2005. Ceir larwm mwg sy’n gweithio mewn dros 90% o gartrefi ledled Cymru, ac, ers 2004, mae’r tri gwasanaeth tân ac achub wedi cynnal dros 500,000 o archwiliadau diogelwch tân yn y cartref. Gofynnodd yr Aelod pa dystiolaeth sydd o hybu diogelwch tân; rwy’n cynnig y dystiolaeth honno iddo. 
 
13:33
Diolch, Lywydd. Rydym i gyd, wrth gwrs, yn croesawu’r ystadegau rydych wedi cyfeirio atynt fel rhai positif iawn. Fodd bynnag, a gaf i ofyn pa asesiad y mae’r Llywodraeth wedi ei wneud o effaith unrhyw doriadau ym maes y gwasanaeth tân ar allu’r gwasanaeth iechyd i ddygymod â’i waith?
We all welcome the statistics that you have quoted, as they are very positive. What assessment has the Government made of the impact of any cuts to the fire service on the ability of the health service to deliver on its responsibilities?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Mae hynny yn rhywbeth i’r awdurdodau eu hunain wneud asesiad ohono. Byddwn yn erfyn iddynt sicrhau bod gwasanaethau cadarn a diogel yn eu hardaloedd nhw.
It is for the authorities themselves to carry out such an assessment, and we would expect them to ensure that robust and safe services are available in their areas.
 
Gwelliannau i’r M4
Improvements to the M4
 
13:34
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar welliannau i'r M4? OAQ(4)1867(FM)
2. Will the First Minister make a statement on improvements to the M4? OAQ(4)1867(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are carrying out a number of improvements to increase capacity and tackle pinch points on the M4.
Rydym ni’n gwneud nifer o welliannau i gynyddu capasiti a mynd i'r afael â mannau cyfyng ar yr M4.
 
13:34
Thank you for that answer, First Minister. You will be aware, of course, of the controversy around the closure of junction 41 in Port Talbot at peak times and the impact that that is having on the communities in that particular area. I understand, of course, that the Welsh Government has given money to the local council to put some improvements in place, and I am monitoring that, but may I ask that you carry out a wider assessment, at a very early stage, of the impact on communities like Baglan, and other communities in that area, of the extra traffic that is being generated as a result of that closure to see whether any further work could be funded to try to alleviate the suffering that many residents are having to put up with?
Diolch i chi am yr ateb yna, Brif Weinidog. Byddwch yn ymwybodol, wrth gwrs, o’r ddadl yn ymwneud â chau cyffordd 41 ym Mhort Talbot ar yr adegau prysuraf a'r effaith y mae hynny'n ei chael ar y cymunedau yn yr ardal benodol honno. Rwy’n deall, wrth gwrs, bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian i’r cyngor lleol i gyflawni rhai gwelliannau, ac rwy’n monitro hynny, ond a gaf i ofyn i chi gynnal asesiad ehangach, ar gam cynnar iawn, o'r effaith ar gymunedau fel Baglan, a chymunedau eraill yn yr ardal honno, yn sgil y traffig ychwanegol sy'n cael ei gynhyrchu o ganlyniad i'r cau hwnnw i weld a ellid ariannu unrhyw waith ychwanegol i geisio lleddfu'r dioddefaint y mae llawer o drigolion yn gorfod ymdopi ag ef?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I can assure the Member that we are still gathering evidence on the effect on the local transport network and the effect on local trade. It is too early yet to draw any strong conclusions. There are early indications that capacity and journey times have improved by around 10% on the motorway. You have to understand, of course, that that particular junction is well below the standard of what we would expect to see these days—it was originally the A48 at one time—and there are structural issues there that are difficult to resolve. However, I can assure the Member that we are looking very carefully at all the evidence, to make a full assessment when the time is right.
Gallaf sicrhau'r Aelod ein bod yn dal i gasglu tystiolaeth ar yr effaith ar y rhwydwaith trafnidiaeth lleol a'r effaith ar fasnach leol. Mae'n rhy gynnar i ddod i unrhyw gasgliadau cadarn eto. Ceir arwyddion cynnar bod capasiti a hyd teithiau wedi gwella o tua 10% ar y draffordd. Mae'n rhaid i chi ddeall, wrth gwrs, bod y gyffordd benodol honno lawer is na'r safon y byddem yn disgwyl ei gweld y dyddiau hyn—yr A48 oedd hon yn wreiddiol ar un adeg—a cheir materion strwythurol yno sy'n anodd eu datrys. Fodd bynnag, gallaf sicrhau'r Aelod ein bod yn edrych yn ofalus iawn ar yr holl dystiolaeth, i wneud asesiad llawn pan fydd yr amser yn iawn i wneud hynny.
 
13:35
First Minister, I thank you for that information, because, clearly, we all agree that improvements need to be made to tackle the congestion, which has an impact on the economy and has an impact on anyone driving along those sections. I am one of those people, in a sense, who suffers as a consequence. However, the solutions are important. Would you agree with me that, if we are looking for solutions, it must not be to the detriment of other routes and that we therefore do not create a problem by solving a problem, and that we need to make sure that roads and routes around the towns that have the M4 congestion need to be reassured that they will actually be able to travel congestion-free as much as possible?
Brif Weinidog, diolch i chi am y wybodaeth yna, oherwydd, yn amlwg, rydym ni i gyd yn cytuno bod angen gwneud gwelliannau i fynd i'r afael â'r tagfeydd, sy’n cael effaith ar yr economi ac yn cael effaith ar unrhyw un sy'n gyrru ar hyd y rhannau hynny. Rwyf i'n un o'r bobl hynny, mewn ffordd, sy'n dioddef o ganlyniad. Fodd bynnag, mae'r atebion yn bwysig. A fyddech chi’n cytuno â mi, os ydym ni’n chwilio am atebion, na ddylent fod ar draul llwybrau eraill ac felly nad ydym yn creu problem trwy ddatrys problem, a bod angen i ni wneud yn siŵr bod ffyrdd a llwybrau o gwmpas y trefi lle ceir tagfeydd yr M4 yn cael eu sicrhau y byddant wir yn gallu teithio heb dagfeydd cymaint â phosibl?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. I know that the Member has made many representations on behalf of his constituents about this issue. There are some challenges that need to be resolved here, particularly access to the shopping centre and local traffic in the area, and, of course, the use of that particular slip road. That has to be balanced, of course, against the need to ensure that there is better traffic flow on what is an exceptionally difficult and narrow section of motorway, which has been inherited over many, many years. What is intended, of course, is that the evidence that is being gathered now will inform any future decision.
Byddwn. Gwn fod yr Aelod wedi gwneud llawer o sylwadau ar ran ei etholwyr am y mater hwn. Ceir rhai heriau y mae angen eu datrys yma, yn enwedig mynediad at y ganolfan siopa a thraffig lleol yn yr ardal, ac, wrth gwrs, y defnydd o'r ffordd ymadael benodol honno. Mae’n rhaid cydbwyso hynny, wrth gwrs, â’r angen i sicrhau bod gwell llif traffig ar yr hyn sy'n rhan eithriadol o anodd a chul o’r draffordd, a etifeddwyd dros flynyddoedd maith. Yr hyn a fwriedir, wrth gwrs, yw y bydd y dystiolaeth sy'n cael ei chasglu nawr yn cyfrannu at unrhyw benderfyniad yn y dyfodol.
 
13:36
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, I asked you last week about the environmental impact assessment that came out in the budget announcements last week, and you directed me to wait for the statement on the Tuesday afternoon from the Minister for finance. No answers were given as to when this impact assessment was going to be undertaken for the Government’s preferred route around Newport. Are you in a position today to say whether that environmental impact assessment will be undertaken between now and the Assembly election in 2016, or is it work that will be undertaken after 2016?
Brif Weinidog, fe'ch holais yr wythnos diwethaf am yr asesiad o'r effaith amgylcheddol a gyhoeddwyd yn y cyhoeddiadau cyllideb yr wythnos diwethaf, a fe’m cyfeiriwyd gennych i aros am y datganiad ar y prynhawn dydd Mawrth gan y Gweinidog cyllid. Ni roddwyd unrhyw atebion o ran pryd roedd yr asesiad effaith hwn yn mynd i gael ei gynnal ar gyfer y llwybr mae’r Llywodraeth yn ei ffafrio o amgylch Casnewydd. A ydych chi mewn sefyllfa heddiw i ddweud a fydd yr asesiad hwnnw o’r effaith amgylcheddol yn cael ei gynnal rhwng nawr ac etholiad y Cynulliad yn 2016, neu a yw'n waith a fydd yn cael ei wneud ar ôl 2016?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, the intention is that that environmental impact assessment will take place before the Assembly elections. That would have to take place of course before any construction could begin. The Member will be aware that no construction will begin before 2016.
Na, y bwriad yw y bydd yr asesiad hwnnw o’r effaith amgylcheddol yn cael ei gynnal cyn etholiadau'r Cynulliad. Byddai'n rhaid cynnal hwnnw, wrth gwrs, cyn y gellid cychwyn unrhyw waith adeiladu. Bydd yr Aelod yn ymwybodol na fydd unrhyw waith adeiladu yn cychwyn cyn 2016.
 
13:37
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Rydym yn nodi’r cytundeb ar y gyllideb, a oedd yn dweud na fydd gwaith adeiladu’n dechrau ar yr M4 yn ardal Casnewydd tan ar ôl etholiad nesaf y Cynulliad, er bod y Gweinidog dros drafnidiaeth wedi ei gwneud hi’n glir ym mis Gorffennaf na fyddai gwaith yn dechrau beth bynnag tan bryd hynny. Fodd bynnag, o oedi—os mai dyna’r gair—y gwaith adeiladu, a all y Prif Weinidog roi sicrwydd y bydd yn cyhoeddi’n rheolaidd fanylion y gwariant ar ddatblygu’r llwybr du, gan gynnwys y gost o frwydro’r adolygiad barnwrol, a’r gwaith asesu amgylcheddol?
We note the agreement on the budget, which said that no construction work would start on the M4 in the Newport area until after the next Assembly election, although the Minister for transport made it clear in July that no work would commence in any case until that time. Given that delay—if that is the word to use— in construction, can the First Minister give us an assurance that he will give regular updates on the expenditure on the development of the black route, including the cost of fighting the judicial review, and on the environmental assessment work?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Bydd y costau yn agored, fel sydd yn wastad yn wir. Fodd bynnag, tra bod trafod cytundebau, ni fyddai’n briodol i roi unrhyw arwydd o faint fyddai’r gost, oherwydd y trafod a fyddai’n cymryd lle. Fodd bynnag, wrth gwrs, ar ôl hynny, fe fydd Aelodau’n gwybod beth fydd costau popeth yn ymwneud â’r prosiect.
The costs will be open, as per usual. However, while there is a discussion of contracts, it would not be appropriate to give any indication of cost, because of ongoing discussions. However, once that is completed, Members will know what the costs of the project will be.
 
13:38
John GriffithsBywgraffiadBiography
First Minister, in terms of the M4 around Newport, would you agree that early access to borrowing powers should be available for whatever the Welsh Government concludes is the best solution to those problems, and not restricted to an M4 relief road only?
Brif Weinidog, o ran yr M4 o amgylch Casnewydd, a fyddech chi’n cytuno y dylai mynediad cynnar at bwerau benthyg fod ar gael i beth bynnag mae Llywodraeth Cymru yn ei benderfynu yw'r ateb gorau i'r problemau hynny, ac nid eu cyfyngu i ffordd liniaru'r M4 yn unig?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, I do agree with the Member on that. I think that a bit of flexibility would have been far better in terms of borrowing. We know that early access to borrowing is there solely for the improvement of the M4, and solely for the area that, of course, touches on his constituency. However, I think that we have moved on from the Scottish referendum and that further consideration will need to be given to loosening the restrictions on what projects can be financed through borrowing.
Ydw, rwy’n cytuno â'r Aelod yn hynny o beth. Rwy’n credu y byddai ychydig o hyblygrwydd wedi bod yn llawer gwell o ran benthyg. Rydym yn gwybod bod mynediad cynnar at fenthyg ar gael dim ond ar gyfer gwella'r M4, a dim ond ar gyfer yr ardal sydd, wrth gwrs, yn ffinio â’i etholaeth ef. Fodd bynnag, rwy’n meddwl ein bod wedi symud ymlaen o refferendwm yr Alban ac y bydd angen rhoi rhagor o ystyriaeth i lacio'r cyfyngiadau ar ba brosiectau y gellir eu hariannu trwy fenthyciadau.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:39
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
First this afternoon, we have the leader of the opposition, Andrew R. T. Davies.
Arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
First Minister, two weeks ago, I questioned you on the British Medical Association report that was laid before Members the week before that. The BMA then looked at your responses to First Minister’s questions and issued a letter to Assembly Members signed by nine senior members—all chairmen or chairwomen of the various committees that make up the governance of the BMA. They stand by the report, and they also make some very damning criticism in that letter of the actions of your Government. You based your evidence, to the contrary, on your six college friends, or the ones that you lodged with in Cardiff—when you ‘first moved to Cardiff’, I think was the term that you used. Who is right? Is the BMA right that the current state of the NHS in Wales requires an independent inquiry, or are your six college muckers right?
Brif Weinidog, bythefnos yn ôl, fe wnes i eich holi chi am adroddiad Cymdeithas Feddygol Prydain a osodwyd gerbron yr Aelodau yr wythnos cyn hynny. Yna, ystyriodd Cymdeithas Feddygol Prydain eich ymatebion i gwestiynau i'r Prif Weinidog ac anfonodd lythyr at Aelodau'r Cynulliad wedi ei lofnodi gan naw o aelodau uwch—pob un yn gadeirydd ar y gwahanol bwyllgorau sy'n ffurfio trefn lywodraethu Cymdeithas Feddygol Prydain. Maen nhw’n dal i gefnogi'r hyn sydd yn yr adroddiad, ac maen nhw hefyd yn beirniadu gweithredoedd eich Llywodraeth yn ddamniol iawn yn y llythyr hwnnw. Ar y llaw arall, seiliasoch chi eich tystiolaeth ar eich chwe ffrind coleg, neu rai roeddech chi’n byw gyda nhw yng Nghaerdydd—pan wnaethoch chi 'symud i Gaerdydd gyntaf', rwy’n meddwl oedd y term a ddefnyddiwyd gennych. Pwy sy'n iawn? A yw Cymdeithas Feddygol Prydain yn iawn bod cyflwr presennol y GIG yng Nghymru yn gofyn am ymchwiliad annibynnol, neu ai eich chwe chyfaill o’r coleg sy'n iawn?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Oh dear, oh dear—I went to Aberystwyth, not Cardiff, for a start. He knows that better than anybody. Secondly, if he reads the transcript very, very carefully, he will find that that is not what I said. But let us return to the serious issue here, which is that the BMA is in a position that we do not agree with when it says that the NHS is in a position of imminent meltdown, although we are more than happy, of course, to talk to it, and I know that an invitation has been issued by the Minister for health with that aim in mind. We are more than happy to have the BMA as a critical friend. That is important in terms of the democratic process in Wales, and there will be issues from time to time on which we do not agree with it, this being one of those situations.
O diar, o diar—i Aberystwyth es i, nid i Gaerdydd, i ddechrau. Mae e'n gwybod hynny’n well na neb. Yn ail, os gwnaiff e ddarllen y trawsgrifiad yn ofalus, ofalus iawn, bydd yn canfod nad dyna ddywedais i. Ond gadewch i ni ddychwelyd at y mater difrifol hwn, sef bod Cymdeithas Feddygol Prydain yn cynnig safbwynt nad ydym ni'n cytuno ag ef pan ei fod yn dweud bod y GIG mewn sefyllfa lle mae argyfwng ar fin digwydd, er ein bod yn fwy na hapus, wrth gwrs, i siarad â'r gymdeithas, ac rwy’n gwybod bod y Gweinidog iechyd wedi rhoi gwahoddiad gyda'r nod hwnnw mewn golwg. Rydym ni’n fwy na pharod i gael Cymdeithas Feddygol Prydain fel cyfaill beirniadol. Mae hynny'n bwysig o ran y broses ddemocrataidd yng Nghymru, a bydd materion o bryd i'w gilydd nad ydym yn cytuno â nhw, ac mae hon yn un o’r sefyllfaoedd hynny.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
First Minister, I think that we all know that you went to Aberystwyth, but it was your terminology that addressed them as your college chums when you lodged here in Cardiff—
Brif Weinidog, rwy’n meddwl ein bod ni i gyd yn gwybod mai i Aberystwyth yr aethoch chi, ond eich geiriau chi eich hun gyfeiriodd atyn nhw fel eich cyfeillion coleg pan roeddech chi’n byw yma yng Nghaerdydd—
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, it was not.
Na, nid yw hynny’n wir.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
I think that if you check the Record of Proceedings, it will show that.
Rwy’n meddwl os gwnewch chi edrych ar Gofnod y Trafodion, y bydd yn dangos hynny.
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Check it yourself.
Edrychwch chi arno.
 
13:40
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
If we look at the actual wording of the letter that was put forward by the nine senior individuals from the BMA, the one term that jumps out, which is quite disturbing for anyone with the interests of the Welsh NHS apart, is this:
Os edrychwn ni ar union eiriad y llythyr a anfonwyd gan y naw unigolyn uwch o Gymdeithas Feddygol Prydain, yr un term sy'n neidio allan, sy'n achosi cryn bryder i unrhyw un sy’n poeni am les y GIG yng Nghymru, yw hwn:
 
‘the heavy-handed retribution of their own management structures’.
dial llawdrwm eu strwythurau rheoli eu hunain.
 
It is talking about the fact that, when clinicians raise issues of genuine concern with the management in the NHS, they fear retribution once those points are made to them. Do you think that that is a way to conduct the affairs of the NHS in Wales, where retribution is meted out?
Mae'n sôn am y ffaith, pan fydd clinigwyr yn codi materion o bryder gwirioneddol gyda'r rheolwyr yn y GIG, eu bod yn ofni dial ar ôl i’r pwyntiau hynny gael eu gwneud iddynt. A ydych chi'n meddwl mai dyna'r ffordd o gyflawni busnes y GIG yng Nghymru, lle ceir dial gan reolwyr?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Of course not, nor would we accept that that is the case. He does need to read the transcript, but there we are; that is a side issue now.
Nac ydw siŵr, ac ni fyddem yn derbyn bod hynny'n wir ychwaith. Mae angen iddo ddarllen y trawsgrifiad, ond dyna ni; nid yw hynny’n bwysig nawr.
 
As far as the issue of complaints and whistleblowing goes, these are discussions that were already occurring between the BMA and the Government, which is why it surprised us that this appeared in the middle of those discussions. However, those discussions must continue. If there are concerns about complaints and concerns about whistleblowing, of course, the discussions that have already been taking place will continue.
O ran y mater o gwynion a datgelu camarfer, mae'r rhain yn drafodaethau a oedd eisoes yn cael eu cynnal rhwng Cymdeithas Feddygol Prydain a’r Llywodraeth, a dyna pam y synnwyd ni bod hyn wedi ymddangos yng nghanol y trafodaethau hynny. Fodd bynnag, mae'n rhaid i’r trafodaethau hynny barhau. Os oes pryderon am gwynion a phryderon am ddatgelu camarfer, wrth gwrs, bydd y trafodaethau sydd eisoes wedi bod yn cael eu cynnal, yn parhau.