Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
13/01/2015
Cynnwys Contents Cwestiynau i’r Prif Weinidog Questions to the First Minister Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Business Statement and Announcement Datganiad: Dyraniadau Canlyniadol Datganiad yr Hydref Statement: Autumn Statement Consequential Allocations Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i Amrywio Trefn Ystyried Gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Addysg Uwch (Cymru) Motion under Standing Order 26.36 to Vary the Order of Consideration of Stage 3 Amendments to the Higher Education (Wales) Bill Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth—Gwelliant i Deddf Landlordiaid a Thenant 1954 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol—Memorandwm Rhif 2) Legislative Consent Motion on the Small Business, Enterprise and Employment Bill—Amendment in relation to Landlord and Tenant Act 1954 (Supplementary Legislative Consent Memorandum—Memorandum No. 2) Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth—Taliadau Ymadael y Sector Cyhoeddus (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol—Memorandwm Rhif 3) Legislative Consent Motion on the Small Business, Enterprise and Employment Bill - Public Sector Exit Payments (Supplementary Legislative Consent Memorandum—Memorandum No. 3) Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dadreoleiddio—Diwygiad mewn perthynas â Deddf Cychod Pysgota Prydeinig 1983 Deddf Pysgodfeydd 1868 a Deddf Pysgodfeydd 1891 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol—Memorandwm Rhif 5) Legislative Consent Motion on the Deregulation Bill—Amendment in relation to British Fishing Boats Act 1983, Fisheries Act 1868 and Fisheries Act 1891 (Supplementary Legislative Consent Memorandum—Memorandum No. 5) Cynnig i Atal Dros Dro Rheol Sefydlog 11.16 i Ganiatáu i'r Eitem Nesaf o Fusnes Gael ei Thrafod Motion to Suspend Standing Order 11.16 to Allow the Next Item of Business to be Debated Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2014 The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) (No. 2) Order 2014 Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2015-16 Debate: The Local Government Settlement 2015-16 Dadl: Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2013-14 Debate: Together for Mental Health Annual Report 2013-14 Cyfnod Pleidleisio Voting Time
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Prynhawn da. Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.
Good afternoon. The National Assembly for Wales is called to order.
 
13:30
Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Eitem 1: cwestiynau i’r Prif Weinidog.
Item 1: questions to the First Minister.
 
Gwasanaethau GIG
NHS Services
 
13:30
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
First Minister, and my colleagues, happy new year to you all, from myself, and from this side of the Chamber.
Brif Weinidog, a’m cydweithwyr, blwyddyn newydd dda i chi i gyd, oddi wrthyf fi, ac oddi wrth yr ochr hon i'r Siambr.
 
1. Will the First Minister outline his priorities for improving NHS services in Wales in 2015, please? OAQ(4)2026(FM)
1. A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer gwella gwasanaethau’r GIG yng Nghymru yn 2015, os gwelwch yn dda? OAQ (4)2026(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Can I thank the Member for his good wishes, and reciprocate them, of course, and to all Members in the Chamber? Can I say, our priorities for improving NHS services for 2015 include our wish to increase the focus on improving population health and wellbeing, to pursue further the prudent healthcare and integration agendas, and to increase the services the NHS is able to deliver outside of the hospital setting?
A gaf i ddiolch i'r Aelod am ei ddymuniadau da, a’u dychwelyd, wrth gwrs, ac i bob Aelod yn y Siambr? A gaf i ddweud, mae ein blaenoriaethau ar gyfer gwella gwasanaethau’r GIG ar gyfer 2015 yn cynnwys ein dymuniad i gynyddu'r pwyslais ar wella iechyd a lles y boblogaeth, i ddilyn yr agendâu gofal iechyd ac integreiddio doeth ymhellach, ac i gynyddu'r gwasanaethau y gall y GIG eu darparu y tu allan i'r ysbyty?
 
13:31
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
Thank you for the reply, First Minister. Accident and emergency waiting times in Wales have not been met in over five years. Ambulance response times are at their lowest since 2011. One in seven people are on waiting lists for treatment, and patients are denied access to a cancer drugs fund. Your party claims that the NHS in England is in crisis. How would you describe the state of the NHS in Wales under your Government, please?
Diolch am yr ateb, Brif Weinidog. Nid yw amseroedd aros damweiniau ac achosion brys yng Nghymru wedi eu bodloni ers dros bum mlynedd. Mae amseroedd ymateb ambiwlansys ar eu gwaethaf ers 2011. Mae un o bob saith o bobl ar restrau aros am driniaeth, ac mae cleifion yn cael gwrthod mynediad at gronfa cyffuriau canser. Mae eich plaid yn honni bod y GIG yn Lloegr mewn argyfwng. Sut fyddech chi'n disgrifio cyflwr y GIG yng Nghymru dan eich Llywodraeth chi, os gwelwch yn dda?
 
13:31
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I do not believe that Offa’s Dyke is the line between life and death. I think that is a most unfortunate turn of phrase. Can I say that there have been huge pressures on the NHS, across the whole of the UK, over the past few weeks, and that is true of Wales, England, Northern Ireland, and Scotland? I want to pay tribute to the NHS staff, who have dealt, in difficult circumstances, with those pressures, and their dedication and professionalism is very much to be commended. It is right to say that there has been great pressure on A&E. The difficulty with A&E is that it is a demand-led service, and it can be quite difficult to predict what the demand will be, although our winter plans are holding up, in terms of there not being widespread cancellation of surgery and widespread cancellation of outpatients’ appointments, but there are great pressures there. But, it does show that those pressures exist across the whole of the UK, and, really, the NHS should not be a political football. That is as true of the Welsh NHS as it is of the English NHS.
Nid wyf yn credu mai Clawdd Offa yw'r llinell rhwng bywyd a marwolaeth. Rwy’n credu bod hwnnw’n ymadrodd hynod anffodus. A gaf i ddweud y bu pwysau aruthrol ar y GIG, ledled y DU gyfan, yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, ac mae hynny'n wir am Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban? Hoffwn dalu teyrnged i staff y GIG, sydd wedi ymdrin â’r pwysau hynny dan amgylchiadau anodd, ac mae eu hymroddiad a'u proffesiynoldeb i’w ganmol yn fawr. Mae'n iawn i ddweud y bu pwysau mawr ar adrannau damweiniau ac achosion brys. Yr anhawster gyda damweiniau ac achosion brys yw ei fod yn wasanaeth a arweinir gan alw, a gall fod yn eithaf anodd rhagweld beth fydd y galw, er bod ein cynlluniau gaeaf yn ymdopi, o ran y ffaith nad ydym yn gweld gohirio eang o lawdriniaeth a gohirio eang o apwyntiadau cleifion allanol, ond mae pwysau mawr yn hynny o beth. Ond, mae yn dangos bod y pwysau hynny’n bodoli ar draws y DU gyfan, ac, mewn gwirionedd, ni ddylai'r GIG fod yn bêl-droed wleidyddol. Mae hynny yr un mor wir am y GIG yng Nghymru ag y mae am y GIG yn Lloegr.
 
13:32
First Minister, I have mentioned in this Chamber many times the pleasing A&E quadrant—the new emergency quadrant based at Ysbyty Glan Clwyd—together with the announcement last week from your Government Ministers around the roll-out of a new emergency department clinical information management scheme, which will help to improve, I think, some unscheduled care services, by streamlining flows of information about patients. I think that will be of great interest to many Members, and many constituents. With A&E performances and data being very much in the spotlight, across the UK, what impact do you think that the additional capital spending that this Government has put in recently will have on a patient experience?
Brif Weinidog, rwyf wedi sôn sawl gwaith yn y Siambr hon am y cwadrant damweiniau ac achosion brys—y cwadrant brys newydd yn Ysbyty Glan Clwyd—dymunol, ynghyd â'r cyhoeddiad yr wythnos diwethaf gan Weinidogion eich Llywodraeth ynghylch y broses o gyflwyno cynllun rheoli gwybodaeth glinigol adrannau achosion brys newydd, a fydd yn helpu i wella, rwy’n credu, rhai gwasanaethau gofal heb ei drefnu, trwy symleiddio’r llif gwybodaeth am gleifion. Rwy'n credu y bydd hynny o ddiddordeb mawr i lawer o Aelodau, a llawer o etholwyr. Gan fod perfformiadau a data adrannau damweiniau ac achosion brys yn cael sylw mawr ledled y DU, pa effaith ydych chi'n ei gredu y bydd y gwariant cyfalaf ychwanegol y mae'r Llywodraeth hon wedi ei gyfrannu’n ddiweddar yn ei chael ar brofiad cleifion?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, investment in a national emergency department clinical system will help to improve unscheduled care services by streamlining the flow of information on patients and cutting down on paperwork for healthcare professionals. Front-line medical staff in the emergency departments using the system will also be able to have instant access to details of a patient’s previous A&E visits, and, so, information will be shared that much more quickly, and, of course, the response to an individual patient’s needs will be quickened as a result of that.
Wel, bydd buddsoddi mewn system glinigol adrannau achosion brys genedlaethol yn helpu i wella gwasanaethau gofal heb ei drefnu trwy symleiddio'r llif gwybodaeth am gleifion a lleihau’r gwaith papur i weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Bydd staff meddygol rheng flaen yn yr adrannau achosion brys sy’n defnyddio'r system hefyd yn gallu cael gafael ar unwaith ar fanylion ymweliadau blaenorol claf i adrannau damweiniau ac achosion brys, ac, felly, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu’n llawer cyflymach, ac, wrth gwrs, bydd yr ymateb i anghenion claf unigol yn cael ei gyflymu o ganlyniad i hynny.
 
13:34
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Elin Jones.
Elin Jones.
 
13:34
No.
Na.
 
13:34
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
No? Peter Black.
Na? Peter Black.
 
13:34
Thank you, Presiding Officer. First Minister, the Cardiff and Vale University Local Health Board provide services for neuroendocrine cancer patients, for those patients living in the Cardiff area, but there is no Wales-wide service, and patients outside of Cardiff do not have access to that service, as confirmed to me by the health board late last year. What plans do you have to commission, through the Welsh Health Specialised Services Committee, a Wales-wide service for those patients who suffer from neuroendocrine cancer?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu gwasanaethau ar gyfer cleifion canser niwroendocrin, i'r cleifion hynny sy'n byw yn ardal Caerdydd, ond nid oes gwasanaeth Gymru gyfan, ac nid oes gan gleifion y tu allan i Gaerdydd fynediad at y gwasanaeth hwnnw, fel y cadarnhawyd i mi gan y bwrdd iechyd yn hwyr y llynedd. Pa gynlluniau sydd gennych chi i gomisiynu, trwy Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, gwasanaeth Cymru gyfan ar gyfer y cleifion hynny sy'n dioddef o ganser niwroendocrin?
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, of course, hospitals such as Velindre provide a service far more widely than Cardiff. The Member has raised a specific point with regard to a specific condition, and I will ask the Minister for Health and Social Services to write to him with further detail.
Wel, wrth gwrs, mae ysbytai fel Felindre’n cynnig gwasanaeth llawer ehangach na Chaerdydd. Mae'r Aelod wedi codi pwynt penodol am gyflwr penodol, a byddaf yn gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ysgrifennu ato i roi mwy o fanylion.
 
13:35
First Minister, the Tories’ flagship cancer drugs fund continues to be criticised by clinicians and researchers and now even pharmaceutical companies, and the Welsh Tories, as part of their contributory role to the war on Wales, continue to champion the fund, which has been described by clinicians as unethical, discriminatory and a cheap political fix. Does the First Minister stand by his decision that a similar fund in Wales will not be introduced?
Brif Weinidog, mae cronfa cyffuriau canser flaenllaw’r Torïaid yn parhau i gael ei beirniadu gan glinigwyr ac ymchwilwyr, ac erbyn hyn, cwmnïau fferyllol hyd yn oed, ac mae Torïaid Cymru, yn rhan o'u swyddogaeth sy'n cyfrannu at y rhyfel ar Gymru, yn parhau i hyrwyddo'r gronfa, a ddisgrifiwyd gan glinigwyr fel bod yn anfoesol, yn wahaniaethol ac yn ateb gwleidyddol rhad. A yw'r Prif Weinidog yn glynu at ei benderfyniad na fydd cronfa debyg yn cael ei chyflwyno yng Nghymru?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, we take the view that there should be a quality of access to treatments regardless of condition. The problem with the cancer drugs fund is that it discriminates in favour of those who have cancer and others who have equally life-threatening conditions. We know that it has dealt with drugs that are not life-saving drugs, although, of course, depending on the individual, they can extend life by weeks, sometimes months, that much is true, but we now see, of course, drugs being taken out of the cancer drugs fund in England. We’ve seen the publicity that that’s engendered today and the criticism of the cancer drugs fund itself. We take the view that there should be a system of funding that is fair and equitable to all people, regardless of their condition.
Ydw, rydym ni o'r farn y dylid cael mynediad o ansawdd at driniaethau waeth beth fo’r cyflwr. Y broblem gyda'r gronfa cyffuriau canser yw ei bod yn gwahaniaethu o blaid y rhai sydd â chanser ac eraill sydd â chyflyrau sy’n rhoi bywydau yn y fantol yn yr un modd. Rydym ni’n gwybod ei bod wedi ymdrin â chyffuriau nad ydynt yn gyffuriau achub bywyd, er, wrth gwrs, yn dibynnu ar yr unigolyn, gallant ymestyn bywyd gan wythnosau, misoedd weithiau, mae cymaint â hynny’n wir, ond rydym ni’n gweld nawr, wrth gwrs, cyffuriau’n cael eu cymryd allan o'r gronfa cyffuriau canser yn Lloegr. Rydym ni wedi gweld y cyhoeddusrwydd y mae hynny wedi arwain ato heddiw a'r feirniadaeth o'r gronfa cyffuriau canser ei hun. Rydym ni o'r farn y dylid cael system o gyllido sy'n deg a chyfiawn i bawb, waeth beth fo’u cyflwr.
 
Trac Môn
Anglesey Circuit
 
13:36
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru yn Nhrac Môn? OAQ(4)2029(FM)
2. Will the First Minister make a statement on Welsh Government investment in the Anglesey Circuit? OAQ(4)2029(FM)
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, mae’r trac wedi cael cyllid drwy raglen gyllido Ewropeaidd a thrwy grant twristiaeth.
Well, funding has been provided to the circuit via a European funding programme and through a tourism grant.
 
13:36
Rhun ap IorwerthBywgraffiadBiography
Ac rwy’n ddiolchgar am y buddsoddiad yna. Mi fyddem ni i gyd, rwy’n siŵr, yn dymuno’n dda i unrhyw un sydd am fuddsoddi eu harian eu hunain mewn adnodd rasio newydd yng Nghymru ac mae yna sôn am ddatblygiad, wrth gwrs, yng Nglynebwy, ond mae yna bryder y gall y cynyddu capasiti rasio yng Nghymru effeithio ar yr adnoddau sydd yno yn bodoli yn barod. Fyddwn i’n sicr ddim am i fuddsoddiad gan y Llywodraeth, mewn adnodd newydd, danseilio buddsoddiadau y maen nhw wedi eu gwneud mewn llefydd eraill fel Trac Môn. A ydy’r Prif Weinidog yn rhannu’r ofn yna ac ydy o felly’n cytuno mai’r hyn fyddai’n synhwyrol fyddai cael buddsoddiad cyhoeddus pellach, o bosib, yn Nhrac Môn i gadw hwnnw’n gystadleuol, i warchod buddsoddiad y Llywodraeth a gobeithio i anelu tuag at ddenu Rali Cymru GB yno?
And I’m grateful for that investment. I’m sure that we would all wish anyone well who wanted to invest their own money in a new race track in Wales, and there is talk of development in Ebbw Vale, but there is concern that increasing capacity in Wales could actually have an impact on resources available already. We certainly wouldn’t want Government investment in a new resource to undermine investment that they have made elsewhere, such as the Anglesey Circuit. Does the First Minister share that concern and does he also agree that what would be sensible would be to have further public investment possibly in the Anglesey Circuit to ensure that that remains competitive, to protect Government investment and hopefully to work towards attracting the Wales GB Rally there?
 
13:37
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Wel, byddwn i’n dweud ein bod ni wedi gwneud hynny, wrth gwrs. Cafodd grant ei roi yn 2010 er mwyn sicrhau bod yr adnoddau yn cael eu gwella ac, wrth gwrs, £1.35 miliwn, sydd wedi cael ei roi trwy’r trac project, trwy’r ERDF—cronfa datblygu rhanbarthol Ewrop. Rwyf wedi ymweld â’r trac ei hun. Rwyf wedi cael y profiad o gael fy ngyrru mewn Ferrari rownd y trac—rhywbeth sydd yn brofiad gwerth ei wneud. Nid yw’n rhwydd mynd mewn i’r car; os yw’r Aelod wedi cael yr un profiad, bydd yn gwybod nad yw’n rhywbeth cyfforddus iawn i drial mynd i mewn i’r car yna’r tro cyntaf. Ond, mae’r trac ei hun yn rhywbeth sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn a ni moyn cefnogi Trac Môn yn y ffordd mwyaf cefnogol yn y dyfodol.
Well, I would say that we’ve already done that, of course. A grant was awarded in 2010 that ensured that the facilities would be improved and, of course, £1.35 million that has been given through the project track, through the ERDF—the European regional development fund. I visited the track itself. I’ve had the experience of being driven in a Ferrari around that circuit—something that is very worth while doing. It’s not easy to get into the car; if the Member has had the same experience, he will know that it’s not a very comfortable thing to have to get into that car for the first time. But, the track itself is something that has been very successful and we want to support the Anglesey Circuit in the best way possible in future.
 
13:37
Antoinette SandbachBywgraffiadBiography
Well, Minister, I’ve been fortunate enough to take my own car around the circuit, but I can assure you that it wasn’t a Ferrari. [Laughter.] It wasn’t a Ferrari, but—. [Interruption.] No, it certainly wasn’t a Maserati either; it was an MG—a good British make at the time. But, First Minister, Rhun ap Iorwerth makes an important point that there is a danger that investment elsewhere—and there’s talk of some £30 million of Welsh Government money—may undermine existing facilities and, indeed, take investment away from north Wales. Whilst, of course, £1.3 million is a welcome investment, much of that was private investment or at least matched by private funds, and I would ask that you consider the impact on the economic ability of the Anglesey track to be able to generate its income and compete, if the Ebbw Vale track gets substantial sums of Government money.
Wel, Weinidog, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i yrru fy nghar fy hun o amgylch y trac, ond gallaf eich sicrhau nad Ferrari oedd e. [Chwerthin.] Nid Ferrari oedd e, ond—.[Torri ar draws.] Na, nid Maserati oedd e chwaith, yn sicr; MG oedd e—cynnyrch Prydeinig da ar y pryd. Ond, Brif Weinidog, mae Rhun ap Iorwerth yn gwneud pwynt pwysig bod perygl y gallai buddsoddi mewn mannau eraill—a chlywir sôn am tua £30 miliwn o arian Llywodraeth Cymru—danseilio cyfleusterau presennol ac, yn wir, mynd â buddsoddiad oddi wrth y gogledd. Er, wrth gwrs, bod £1.3 miliwn yn fuddsoddiad i'w groesawu, buddsoddiad preifat oedd llawer o hynny, neu o leiaf buddsoddiad wedi ei gyfateb gan arian preifat, a byddwn yn gofyn i chi ystyried yr effaith ar allu economaidd trac Môn i allu cynhyrchu ei incwm a chystadlu, os bydd trac Glyn Ebwy yn cael symiau sylweddol o arian y Llywodraeth.
 
13:39
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There is no question of investment in one part of Wales crowding out investment in another. There is room, I believe, for both. They are far enough apart in that sense. Trac Môn has been very successful. We’ve been supportive of it and we look to be as supportive as we can be of it in the future.
Nid oes unrhyw gwestiwn o fuddsoddiad mewn un rhan o Gymru yn atal buddsoddiad mewn rhan arall. Mae lle, rwy’n credu, i’r ddau. Maen nhw’n ddigon pell oddi wrth ei gilydd yn yr ystyr hwnnw. Mae Trac Môn wedi bod yn llwyddiannus iawn. Rydym ni wedi bod yn gefnogol ohono ac rydym yn edrych i fod mor gefnogol ag y gallwn ohono yn y dyfodol.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:39
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders and, first this afternoon, we have the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn nawr at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau ac arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:39
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, Presiding Officer. First Minister, we all witnessed the horrific events last week in France, and it was deeply moving to see the outpouring of grief, but also support that all parts of the globe, and in particular here in Wales, offered the French people in such a dark hour. The terrorist situation and the radicalisation of some sections of communities is a constant worry for many people. I know in your role as First Minister at the JMC a briefing was given about the situation that the security services believe to be existing at the moment. We know from stories that, sadly, people from Wales have fallen under the misapprehension that if they go out and serve a certain cause in the middle east, they are doing justice to their beliefs. What do you think the threat level is at the moment that faces communities and the people of Wales?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, gwelodd pob un ohonom ni’r digwyddiadau erchyll yn Ffrainc yr wythnos diwethaf, ac roedd yn emosiynol iawn gweld y galaru eang, ond hefyd y gefnogaeth o bedwar ban byd, ac yn enwedig o’r fan yma yng Nghymru, a gynigiwyd i bobl Ffrainc yn y fath awr dywyll. Mae'r sefyllfa derfysgol a’r radicaleiddio o rai rhannau o gymunedau yn bryder parhaus i lawer o bobl. Gwn yn eich swyddogaeth fel Prif Weinidog yn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion y rhoddwyd sesiwn friffio ar y sefyllfa y mae'r gwasanaethau diogelwch yn credu sy’n bodoli ar hyn o bryd. Rydym ni’n gwybod o straeon, yn anffodus, bod pobl o Gymru wedi mabwysiadu’r camargraff eu bod yn gwneud cyfiawnder â’u credoau os byddant yn mynd allan i wasanaethu achos penodol yn y dwyrain canol. Beth ydych chi'n gredu yw lefel y bygythiad sy'n wynebu cymunedau a phobl Cymru ar hyn o bryd?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It’s not for me to assess the threat level. He will understand, of course, that we did have a briefing in the JMC. It wouldn’t be appropriate to reveal the details of that briefing. It’s a matter for the UK Government, of course. This is a non-devolved matter, and correctly so, in my view. However, the events in Paris do show us that there is a need to be vigilant at all times. These attacks can come out of nowhere. They are a handful of people. We must bear in mind, of course, that they are in no way representative of the Muslim community in Wales or anywhere else. Of course, there is a sad and tragic irony in the fact that one of their victims—a policeman—was himself a Muslim. So, we must resist, of course, any attempts by some on the very fringes of politics to suggest this is some kind of battle between Islam as a whole and other belief systems. It’s far from that. Can I say that I was very honoured to be on the steps of the Senedd on Sunday evening to join many, many others to show solidarity with the employees of ‘Charlie Hebdo’ and, of course, with the people of France? It shows that there are very many millions of people of all religions and none who will stand up very strongly against terrorist outrages such as this.
Nid fy lle i yw asesu lefel y bygythiad. Bydd yn deall, wrth gwrs, ein bod ni wedi cael sesiwn friffio yn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion. Ni fyddai'n briodol datgelu manylion y sesiwn friffio honno. Mater i Lywodraeth y DU yw hynny, wrth gwrs. Mae hwn yn fater sydd heb ei ddatganoli, ac yn gywir felly, yn fy marn i. Fodd bynnag, mae'r digwyddiadau ym Mharis yn dangos i ni bod angen bod yn wyliadwrus bob amser. Gall yr ymosodiadau hyn ddigwydd yn ddisymwth. Llond llaw o bobl yw’r rhain. Mae'n rhaid i ni gofio, wrth gwrs, nad ydyn nhw’n cynrychioli'r gymuned Fwslimaidd yng Nghymru nac yn unrhyw le arall mewn unrhyw ffordd. Wrth gwrs, ceir eironi trist a thrasig yn y ffaith bod un o'r rhai a laddwyd ganddynt—plismon—yn Fwslim ei hun. Felly, mae'n rhaid i ni wrthsefyll, wrth gwrs, unrhyw ymdrechion gan rai ar ymylon pell gwleidyddiaeth i awgrymu mai rhyw fath o frwydr rhwng Islam yn ei chyfanrwydd a systemau cred eraill yw hon. Mae'n bell o fod yn hynny. A gaf fi ddweud ei bod yn anrhydedd i mi fod ar risiau'r Senedd nos Sul i ymuno â llawer iawn o bobl eraill i ddangos undod gyda gweithwyr 'Charlie Hebdo' ac, wrth gwrs, gyda phobl Ffrainc? Mae'n dangos bod miliynau lawer iawn o bobl o bob crefydd a dim crefydd a fydd yn sefyll yn gryf iawn yn erbyn ymosodiadau terfysgol fel hyn.
 
13:41
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
Thank you, First Minister. I endorse—and hopefully stand shoulder to shoulder with you—the sentiments that you’ve expressed in your answer to me on the first question. It is right that the security service and the police, which aren’t devolved responsibilities, obviously deal with this on a day-to-day basis. But, many of the services that are funded from the Welsh Government, whether it be in education, whether it be community support, obviously do have a role and input from the Welsh Government in reaching into communities. Some of the commentators, obviously, have pointed out that we need to be addressing why people feel so marginalised in society that they do feel seduced by the radicalisation agenda that is put forward by some people. Given your understanding of the situation we face, do you think that there is more that the Welsh Government can be doing, working with the organisations that it sponsors in the community, or indeed via the education system, so that people do not feel marginalised and seduced by this radical agenda that some—a very small minority—feel that they want to subscribe to?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog. Rwy’n cymeradwyo—ac yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd â chi gobeithio—y teimladau yr ydych chi wedi eu mynegi yn eich ateb i mi i’r cwestiwn cyntaf. Mae'n iawn mai'r gwasanaeth diogelwch a'r heddlu, nad ydynt yn gyfrifoldebau datganoledig, sy'n amlwg yn ymdrin â hyn o ddydd i ddydd. Ond, yn amlwg, mae gan lawer o'r gwasanaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru, boed hynny mewn addysg, boed yn gymorth cymunedol, swyddogaeth a mewnbwn gan Lywodraeth Cymru o ran estyn allan i gymunedau. Mae rhai o'r sylwebyddion, yn amlwg, wedi tynnu sylw at y ffaith bod angen i ni ystyried pam mae pobl yn teimlo eu bod wedi'u hymyleiddio i'r fath raddau mewn cymdeithas fel eu bod yn teimlo bod yr agenda radicaleiddio a gyflwynir gan rai pobl yn eu denu. O ystyried eich dealltwriaeth o'r sefyllfa rydym ni’n ei hwynebu, a ydych chi’n credu bod mwy y gall Llywodraeth Cymru ei wneud, gan weithio gyda’r sefydliadau y mae'n eu noddi yn y gymuned, neu drwy'r system addysg yn wir, fel nad yw pobl yn teimlo eu bod wedi’u hymyleiddio ac yn cael eu denu gan yr agenda radical hon y mae rhai—lleiafrif bychan iawn—yn teimlo eu bod eisiau cyfrannu ati?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, we have a good relationship with the Muslim Council of Wales. I personally chair the faith communities forum. Certainly, that has been invaluable over the years in ensuring that community tensions don’t surface, and also in ensuring that where there is a potential problem with certain individuals, as far as possible, that problem is identified. It can never be perfect, of course, and we know that from the recent months. Yes, of course, there is a role for devolved bodies. I know that Leighton Andrews, as Minister, has met with James Brokenshire to discuss how devolved and non-devolved bodies can work together. That meeting was a meeting that certainly led to a greater understanding of how we can move forward together to face this common threat.
Oes, mae gennym ni berthynas dda gyda Chyngor Mwslimaidd Cymru. Rwyf i’n bersonol yn cadeirio’r fforwm cymunedau ffydd. Yn sicr, mae hynny wedi bod yn hynod werthfawr dros y blynyddoedd o ran sicrhau nad yw tensiynau cymunedol yn dod i’r wyneb, a hefyd o ran sicrhau lle ceir problem bosibl gyda rhai unigolion, bod y broblem honno’n cael ei nodi pan fo hynny'n bosibl. Ni all fyth fod yn berffaith, wrth gwrs, a gwyddom hynny o’r misoedd diwethaf. Oes, wrth gwrs, mae swyddogaeth i gyrff datganoledig. Gwn fod Leighton Andrews, fel Gweinidog, wedi cyfarfod â James Brokenshire i drafod sut y gall cyrff datganoledig a heb eu datganoli gydweithio. Roedd y cyfarfod hwnnw’n gyfarfod a arweiniodd yn sicr at well dealltwriaeth o sut y gallwn symud ymlaen gyda'n gilydd i wynebu'r bygythiad cyffredin hwn.
 
13:43
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
One of the simplest ways, obviously, that would support many people in communities who feel under pressure about radicalisation is the line of communication. They—the security service and the police—are often seen as maybe the last resort because of the seriousness of the situation. What would be helpful, I would suggest, would be an element of communication that could be developed within the community that could be seen as a first point of contact, whether that will be in the education system or the community-based volunteers that could identify actions that they think could lead to radicalisation of young people or the promotion of ideas that could lead to events such as those that we saw in Paris over the last couple of days. Are you confident that the lines of communication that we have at the moment meet those goals, or do you believe that we can set up a different way of responding to some of the concerns that some people find themselves facing in this new climate of radicalisation?
Un o'r ffyrdd symlaf, yn amlwg, a fyddai'n cefnogi llawer o bobl mewn cymunedau sy'n teimlo dan bwysau o ran radicaleiddio yw’r llinell gyfathrebu. Yn aml, maen nhw—y gwasanaeth diogelwch a'r heddlu—yn cael eu hystyried fel y dewis olaf efallai, oherwydd difrifoldeb y sefyllfa. Beth fyddai o gymorth, rwyf yn awgrymu, fyddai elfen o gyfathrebu y gellid ei datblygu o fewn y gymuned y gellid ei hystyried fel pwynt cyswllt cyntaf, pa un a yw hynny yn y system addysg, neu'r gwirfoddolwyr cymunedol a allai nodi camau gweithredu y maen nhw’n credu allai arwain at radicaleiddio pobl ifanc neu hybu syniadau a allai a