Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Back to list View this page without hyperlinks
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:32 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:32 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair.
 
13:32
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session.
Prynhawn Da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:32
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
The first item this afternoon is questions to the First Minister. Question 1 is Jenny Rathbone.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog yw’r eitem gyntaf y prynhawn yma. Daw cwestiwn 1 gan Jenny Rathbone.
 
Ymgyrch Cadw Dydd Sul yn Arbennig
Keep Sunday Special Campaign
 
13:32
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
1. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi'r ymgyrch i gadw dydd Sul yn arbennig ('Keep Sunday Special')? OAQ(4)2712(FM)
1. What is the Welsh Government doing to support the Keep Sunday Special campaign? OAQ(4)2712(FM)
 
13:32
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Sunday trading is not a devolved matter and we are currently awaiting further details on the UK Government’s proposals. But it’s hugely important, of course, that the interests of those who work on a Sunday are protected and that the privileges that they enjoy now continue in the future.
Nid yw masnachu ar y Sul yn fater datganoledig ac rydym ni’n disgwyl am ragor o fanylion ar gynigion Llywodraeth y DU ar hyn o bryd. Ond mae'n hynod bwysig, wrth gwrs, bod buddiannau’r rhai sy'n gweithio ar y Sul yn cael eu diogelu a bod y breintiau y maen nhw’n eu mwynhau ar hyn o bryd yn parhau yn y dyfodol.
 
13:32
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
It’s obviously very disappointing to those who’ve been campaigning to keep Sunday special, particularly in relation to the 130,000 or so shop workers in Wales, who had thought that the UK Government had pledged not to tamper with the Sunday trading laws, but they’re now doing it through the backdoor, through the enterprise Bill. What can the Welsh Government do to protect the family life of shop workers in Wales?
Mae'n amlwg yn siomedig iawn i'r rhai sydd wedi bod yn ymgyrchu i gadw Dydd Sul yn arbennig, yn enwedig o ran yr oddeutu 130,000 o weithwyr siopau yng Nghymru, a oedd yn meddwl bod Llywodraeth y DU wedi addo peidio ag ymyrryd â'r deddfau masnachu ar y Sul, ond maen nhw’n gwneud hynny drwy'r drws cefn erbyn hyn, drwy'r Bil menter. Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i amddiffyn bywyd teuluol gweithwyr siopau yng Nghymru?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We take the view that this is an issue that should be devolved. We have argued for this to be devolved. We look forward to a response from the UK Government with regard to that. I can say that, should these powers be devolved, we will consult with the Union of Shop, Distributive and Allied Workers, with local authorities, with businesses, with shop workers and the public, and we would listen to what they say and act accordingly.
Rydym ni o'r farn bod hwn yn fater y dylid ei ddatganoli. Rydym ni wedi dadlau i hyn gael ei ddatganoli. Edrychwn ymlaen at ymateb gan Lywodraeth y DU yn hynny o beth. Gallaf ddweud, pe byddai’r pwerau hyn yn cael eu datganoli, y byddwn yn ymgynghori â'r Undeb Gweithwyr Siopau, Dosbarthu a Gwaith Perthynol, gydag awdurdodau lleol, gyda busnesau, gyda gweithwyr siopau a'r cyhoedd, a byddem yn gwrando ar yr hyn y maen nhw’n ei ddweud ac yn gweithredu'n unol â hynny.
 
13:33
William GrahamBywgraffiadBiography
Noting what you said, First Minister, you’ll acknowledge that the majority of local authorities in the United Kingdom would rather like to have these powers so they could interpret them in the best way locally. Would you support such a move?
Gan nodi’r hyn a ddywedasoch, Brif Weinidog, byddwch yn cydnabod y byddai mwyafrif yr awdurdodau lleol yn y Deyrnas Unedig yn sicr yn hoffi cael y pwerau hyn fel y gallent eu dehongli yn y ffordd orau yn lleol. A fyddech chi’n cefnogi cam o'r fath?
 
13:33
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I believe that these powers should be devolved to the people of Wales. It’s a matter then for this institution to decide where those powers should go, in the same way as is true of Scotland and Northern Ireland. I fail to see why Wales should be treated differently.
Rwy’n credu y dylai'r pwerau hyn gael eu datganoli i bobl Cymru. Mae'n fater wedyn i’r sefydliad hwn benderfynu i ble y dylai'r pwerau hynny fynd, yn yr un modd ag yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Ni allaf weld pam y dylai Cymru gael ei thrin yn wahanol.
 
Amseroedd Aros y GIG (Canol De Cymru)
NHS Waiting Times (South Wales Central)
 
13:34
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
2. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael ag amseroedd aros y GIG yng Nghanol De Cymru? OAQ(4)2711(FM)
2. Will the First Minister make a statement on Welsh Government action to address NHS waiting times in South Wales Central? OAQ(4)2711(FM)
 
13:34
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have set up the planned care programme, led by clinicians, to help develop sustainable services in NHS Wales. To assist this, we have invested an additional £45 million in 2015-16, to assist local health boards to deliver the improvements in waiting times set out in their integrated medium-term plans.
Rydym ni wedi sefydlu’r rhaglen gofal wedi'i gynllunio, a arweinir gan glinigwyr, i helpu i ddatblygu gwasanaethau cynaliadwy yn GIG Cymru. I gynorthwyo hyn, rydym ni wedi buddsoddi £45 miliwn ychwanegol yn 2015-16, i gynorthwyo byrddau iechyd lleol i gyflawni'r gwelliannau i amseroedd a nodir yn eu cynlluniau tymor canolig integredig.
 
13:34
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you, First Minister, for that answer. We know, under your First Minister’s tenure, that waiting times have doubled here in Wales. In South Wales Central, there is a particular issue around orthopaedic waiting times, and the BBC stats recently showed considerable waits for hips for example—a 197-day wait in Wales, as opposed to 75 days in England. What comfort can you give to my constituents in South Wales Central as to what action the Government will be taking to actually drive down waiting times so that when they do present at hospital the consultant is in the position to give them a time that they can count on to have the procedure?
Diolch yn fawr, Brif Weinidog, am yr ateb yna. Rydym ni’n gwybod, yn ystod eich cyfnod fel Prif Weinidog, bod amseroedd aros wedi dyblu yma yng Nghymru. Yng Nghanol De Cymru, ceir problem benodol ynghylch amseroedd aros orthopedig, a dangosodd ystadegau’r BBC yn ddiweddar amseroedd aros sylweddol ar gyfer cluniau, er enghraifft—arhosiad o 197 diwrnod yng Nghymru, o'i gymharu â 75 diwrnod yn Lloegr. Pa gysur allwch chi ei roi i’m hetholwyr yng Nghanol De Cymru o ran pa gamau y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd i fynd ati i leihau amseroedd aros fel bod y meddyg ymgynghorol yn gallu rhoi amser y gallant ddibynnu arno i gael y driniaeth pan fyddant yn mynd i’r ysbyty?
 
13:35
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, let’s look at A&E, for example. The number of people spending more than 12 hours in A&E departments in Wales has fallen—a 23 per cent drop—in December 2015, compared with the previous month. We know, however, that the number of people waiting for the same amount of time in England in A&E has doubled to 124,000 people in two years. We know that delayed transfers of care are increasing in England. We know that diagnostic waiting times are dropping in Wales. We know that people are waiting less time for operations and we know that, unlike in England, we don’t have the chaos—the Cameron’s chaos of a junior doctors strike.
Wel, gadewch i ni edrych ar adrannau damweiniau ac achosion brys, er enghraifft. Mae nifer y bobl sy’n treulio mwy na 12 awr mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yng Nghymru wedi gostwng—gostyngiad o 23 y cant—ym mis Rhagfyr 2015, o'i gymharu â'r mis blaenorol. Rydym ni’n gwybod, fodd bynnag, bod nifer y bobl sy'n aros am yr un faint o amser mewn adrannau damweiniau ac achosion brys yn Lloegr wedi dyblu i 124,000 o bobl mewn dwy flynedd. Rydym ni’n gwybod bod oedi wrth drosglwyddo gofal yn cynyddu yn Lloegr. Rydym ni’n gwybod bod amseroedd aros diagnostig yn lleihau yng Nghymru. Rydym ni’n gwybod bod pobl yn aros llai o amser am lawdriniaethau ac rydym ni’n gwybod, yn wahanol i Loegr, nad oes gennym yr anhrefn—anhrefn Cameron o streic meddygon iau.
 
13:35
First Minister, we know that one of the contributors to waiting lists is the impact upon adult social care, which the Tories would separate from the NHS. In England, the example is that there’s been a 15 per cent cut in spending on adult social care, and a 100 per cent increase in bedblocking, increasing from 50,000 a month, to 100,000 a month. The Tories would decimate adult social care. Do you agree that the Welsh Government’s position of supporting adult social care as part and parcel of NHS treatment contributes to better treatment and better outcomes for all?
Brif Weinidog, rydym ni’n gwybod mai un o'r cyfranwyr at restrau aros yw'r effaith ar ofal cymdeithasol i oedolion, y byddai'r Torïaid yn ei wahanu o’r GIG. Yn Lloegr, yr enghraifft yw y bu toriad o 15 y cant i wariant ar ofal cymdeithasol i oedolion, a chynnydd o 100 y cant o ran blocio gwelyau, yn cynyddu o 50,000 y mis, i 100,000 y mis. Byddai'r Torïaid yn dinistrio gofal cymdeithasol i oedolion. A ydych chi’n cytuno bod safbwynt Llywodraeth Cymru o gefnogi gofal cymdeithasol i oedolion yn rhan annatod o driniaeth y GIG yn cyfrannu at well triniaeth a gwell canlyniadau i bawb?
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, it’s the tendency of the Tories in England to suggest that, somehow, there is no connection between health and social care. [Interruption.]
Wel, tueddiad y Torïaid yn Lloegr yw awgrymu, rywsut, nad oes unrhyw gysylltiad rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. [Torri ar draws.]
 
13:36
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Excuse me; we’re only on question 2. Can you just calm down, please, and listen to the First Minister reply? And that’s you in particular, Darren Millar, so you needn’t cheer. First Minister.
Esgusodwch fi; dim ond ar gwestiwn 2 ydym ni. A wnewch chi dawelu, os gwelwch yn dda, a gwrando ar ateb y Prif Weinidog? A chi’n benodol yw hwnnw, Darren Millar, felly ddylech chi ddim cymeradwyo. Brif Weinidog.
 
13:36
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Tories have a tendency to suggest that, somehow, there is no connection between health and social care, and so they have cut social care to the bone in England, they have offloaded the responsibility for providing social care to the local authorities, so the poorest authorities will have the greatest problem in providing social care. We in Wales spend more, per head, on health and social services than England does—seven per cent more—and we will continue to look after those who need care the most.
Mae'n dueddiad gan y Torïaid i awgrymu, rywsut, nad oes unrhyw gysylltiad rhwng iechyd a gofal cymdeithasol, ac felly maen nhw wedi torri gofal cymdeithasol i'r asgwrn yn Lloegr, maent wedi dadlwytho’r cyfrifoldeb am ddarparu gofal cymdeithasol i’r awdurdodau lleol, felly’r awdurdodau tlotaf fydd â’r broblem fwyaf o ran darparu gofal cymdeithasol. Rydym ni yng Nghymru yn gwario mwy, fesul pen, ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol nag y mae Lloegr—saith y cant yn fwy—a byddwn yn parhau i ofalu am y rhai sydd fwyaf angen gofal.
 
13:37
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
That’s an interesting answer to that question, First Minister, because, when Plaid Cymru talks about integrating health and social care services, Labour accuses us of wanting to abolish the NHS, which is a blatant lie.
Dyna ateb diddorol i'r cwestiwn yna, Brif Weinidog, oherwydd, pan fydd Plaid Cymru yn sôn am integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, mae Llafur yn ein cyhuddo o fod eisiau diddymu'r GIG, sy’n gelwydd noeth.
 
Now, First Minister, in some parts of South Wales Central, obtaining a GP appointment can be a long and drawn-out process. The issue is particularly acute in the northernmost parts of the Rhondda, where the Royal College of General Practitioners tell us that half of all GPs are nearing retirement. For Members who are not aware, the Rhondda is in South Wales Central. Now, access to a GP has not been helped by the removal of the out-of-hours service in the Rhondda and Cynon. Now, when primary care is weak, there is an inevitable knock-on effect on hospitals, by increasing the demand on waiting times and services. First Minister, you have previously admitted that you took your eye off the ball when it comes to education; do you now admit that you’ve taken your eye off the ball with health and doctor recruitment too?
Nawr, Brif Weinidog, mewn rhai rhannau o Ganol De Cymru, gall cael apwyntiad gyda meddyg teulu fod yn broses hirfaith. Mae'r mater yn arbennig o ddifrifol yn rhannau mwyaf gogleddol y Rhondda, lle mae Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yn dweud wrthym fod hanner yr holl feddygon teulu ar fin ymddeol. I Aelodau nad ydynt yn ymwybodol, mae'r Rhondda yng Nghanol De Cymru. Nawr, nid yw mynediad at feddyg teulu wedi cael ei helpu drwy gael gwared ar y gwasanaeth y tu allan i oriau yn y Rhondda a Chwm Cynon. Nawr, pan fo gofal sylfaenol yn wan, ceir sgil-effaith anochel ar ysbytai, trwy gynyddu'r galw o ran amseroedd aros a gwasanaethau. Brif Weinidog, rydych chi wedi cyfaddef yn y gorffennol eich bod wedi cymryd eich llygad oddi ar y bêl pan ddaw i addysg; a ydych chi’n cyfaddef nawr eich bod wedi cymryd eich llygad oddi ar y bêl o ran iechyd a recriwtio meddygon hefyd?
 
13:38
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the leader of Plaid Cymru seems to think we’re already into leaders’ questions. I’m sure that she’s aware we’re still on question 2. The overall GP numbers in Wales have increased by 10.5 per cent between 2004 and 2015. There are now over 2,000 GPs serving communities across Wales. We know, of course, that this is a global market when it comes to attracting doctors, and that’s why we launched the targeted campaign called Make your Future Part of our Future, explaining why Wales, for example, is a great place to be a junior doctor. Where there are retirements, local health boards have plans in place. Where practices have decided to close their doors, salaried GPs have been put in place instead, and we’ve seen that, for example, in Betsi Cadwaladr. In fairness, I don’t accuse Plaid Cymru of trying to dismantle the NHS—I know that they want to see an improved public health service, as we do. We don’t agree with them in terms of the structure they want to impose, but, nevertheless, we’re in the same position in that regard. But we have more and more—we have 2,000—more GPs since 2004 and they are serving our communities well.
Wel, mae'n ymddangos bod arweinydd Plaid Cymru yn meddwl ein bod wedi dechrau cwestiynau’r arweinwyr yn barod. Rwy'n siŵr ei bod hi'n ymwybodol ein bod ni'n dal ar gwestiwn 2. Mae niferoedd cyffredinol meddygon teulu yng Nghymru wedi cynyddu 10.5 y cant rhwng 2004 a 2015. Erbyn hyn, mae dros 2,000 o feddygon teulu yn gwasanaethu cymunedau ledled Cymru. Rydym ni’n gwybod, wrth gwrs, bod hon yn farchnad fyd-eang pan ddaw i ddenu meddygon, a dyna pam yr ydym ni’n lansio'r ymgyrch wedi'i thargedu o’r enw Dewch i Rannu Eich Dyfodol Chi Gyda’n Dyfodol Ni, yn esbonio pam mae Cymru, er enghraifft, yn lle gwych i fod yn feddyg iau. Lle ceir ymddeoliadau, mae gan fyrddau iechyd lleol gynlluniau ar waith. Lle mae meddygfeydd wedi penderfynu cau eu drysau, cyflwynwyd meddygon teulu cyflogedig yn eu lle, ac rydym ni wedi gweld hynny, er enghraifft, yn Betsi Cadwaladr. A bod yn deg, nid wyf yn cyhuddo Plaid Cymru o geisio chwalu’r GIG—rwy’n gwybod eu bod nhw eisiau gweld gwasanaeth iechyd cyhoeddus gwell, fel ninnau. Nid ydym yn cytuno â nhw o ran y strwythur y maen nhw eisiau ei gyflwyno, ond, serch hynny, mae gennym yr un safbwynt yn hynny o beth. Ond mae gennym ni fwy a mwy—mae gennym ni 2,000 yn fwy o feddygon teulu ers 2004 ac maen nhw’n gwasanaethu ein cymunedau yn dda.
 
13:39
Eluned ParrottBywgraffiadBiography
First Minister, there is a big discrepancy between the referral-to-diagnostic-testing time for cancer patients on the urgent route and those on the non-urgent route. I wonder what additional support the Welsh Government could put in place for primary care to make sure that, when GPs are making this decision between urgent and non-urgent referrals, they are confident that they’re making both safe and appropriate decisions?
Brif Weinidog, ceir gwahaniaeth mawr rhwng yr amser atgyfeirio i brawf diagnostig i gleifion canser ar y llwybr brys a'r rhai ar y llwybr nad yw'n frys. Tybed pa gymorth ychwanegol allai Llywodraeth Cymru ei roi ar waith ar gyfer gofal sylfaenol i wneud yn siŵr, pan fydd meddygon teulu yn gwneud y penderfyniad hwn rhwng atgyfeiriadau brys a heb fod yn frys, eu bod yn hyderus eu bod yn gwneud penderfyniadau diogel a phriodol?
 
13:40
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I don’t see this as a particular issue in South Wales Central, but nevertheless it’s right to say that more GPs are referring people at an early stage, quite naturally, if they suspect that cancer might be present. For the vast majority of people, of course, that isn’t the case, but the referral is made anyway. That diagnosis then is made usually within 22 days, although for some cancers it can be more difficult to try and identify what the problem is. Pancreatic cancer is a particular issue, as we know, because the symptoms can be so general and can mimic the symptoms of other illnesses. But we know, of course, that we outperform England when it comes to the 31-day target, or the 31-day timetable, for urgent cancer, and the 62-day timetable for non-urgent cancers, and we intend to make sure that that continues to be the case in the future.
Nid wyf i’n gweld hon fel problem benodol yng Nghanol De Cymru, ond serch hynny mae'n iawn i ddweud bod mwy o feddygon teulu yn atgyfeirio pobl yn gynnar, yn naturiol ddigon, os ydyn nhw’n amau ​​y gallai canser fod yn bresennol. I’r mwyafrif llethol o bobl, wrth gwrs, nid dyna’r achos, ond caiff yr atgyfeiriad ei wneud beth bynnag. Caiff y diagnosis hwn ei wneud o fewn 22 diwrnod wedyn fel rheol, er y gall fod yn fwy anodd ceisio nodi beth yw'r broblem ar gyfer rhai mathau o ganser. Mae canser pancreatig yn broblem arbennig, fel y gwyddom, oherwydd gall y symptomau fod mor gyffredinol a gallant ddynwared symptomau afiechydon eraill. Ond rydym ni’n gwybod, wrth gwrs, ein bod yn perfformio'n well na Lloegr pan ddaw i’r targed 31 diwrnod, neu’r amserlen 31 diwrnod, ar gyfer canser brys, a'r amserlen 62 diwrnod ar gyfer canserau nad ydynt yn frys, ac rydym ni’n bwriadu gwneud yn siŵr bod hynny'n parhau i fod yn wir yn y dyfodol.
 
Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau
Questions Without Notice from the Party Leaders
 
13:41
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to questions from the party leaders, and first this afternoon is the leader of the Welsh Liberal Democrats, Kirsty Williams.
Symudwn at gwestiynau gan arweinwyr y pleidiau nawr, ac arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, sydd gyntaf y prynhawn yma.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiographyArweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / The Leader of the Welsh Liberal Democrats
Thank you, Presiding Officer. First Minister, at the last National Assembly elections, my party said that we would provide more money for schools by targeting additional moneys at pupils who need it most. Today’s budget means that the pupil premium will be worth £1,150 per pupil in April, thanks to the Welsh Liberal Democrats. And the recent Estyn report said that that is making a material difference to those children. To quality for this support, First Minister, parents must register for free school meals. What work will your Government undertake to ensure that every child who needs this support will receive this help?
Diolch i chi, Lywydd. Brif Weinidog, yn etholiadau diwethaf y Cynulliad Cenedlaethol, dywedodd fy mhlaid i y byddem yn darparu mwy o arian i ysgolion trwy dargedu arian ychwanegol at ddisgyblion sydd fwyaf ei angen. Mae cyllideb heddiw yn golygu y bydd y premiwm disgyblion werth £1,150 y disgybl ym mis Ebrill, diolch i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru. Ac roedd adroddiad diweddar Estyn yn dweud bod hynny’n gwneud gwahaniaeth pendant i'r plant hynny. I fod yn gymwys ar gyfer y cymorth hwn, Brif Weinidog, mae’n rhaid i rieni gofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim. Pa waith wnaiff eich Llywodraeth ymrwymo i’w wneud i sicrhau bod pob plentyn sydd angen y cymorth hwn yn derbyn y cymorth hwn?
 
13:41
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
I’m not aware of this being a particular issue. It’s important, of course, that schools are able to communicate with parents so that parents are aware of the support that is available to them, and local education authorities, of course, have a responsibility to do the same thing.
Nid wyf yn ymwybodol bod hon yn broblem arbennig. Mae'n bwysig, wrth gwrs, bod ysgolion yn gallu cyfathrebu gyda rhieni fel bod rhieni’n ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael iddyn nhw, ac mae gan awdurdodau addysg lleol, wrth gwrs, gyfrifoldeb i wneud yr un peth.
 
13:41
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
First Minister, it is an issue; some families believe that there is a stigma in making an application for free school meals, and they should be assured that it is not only in their interest but in the pupil’s school’s interest to make that application. It will make a material difference to their children’s school budget. But the budget this afternoon will also deliver additional funding for the health service, and as with schools funding, that will only be worth while if it makes a material difference to the outcome for people. What impact will you expect for patients in Wales, and what fresh and new ideas do you have to make sure that the additional resources going into the NHS make a genuine difference to patients’ experiences?
Brif Weinidog, mae hyn yn broblem; mae rhai teuluoedd yn credu bod stigma mewn gwneud cais am brydau ysgol am ddim, a dylid eu sicrhau ei fod nid yn unig o fudd iddyn nhw ond o fudd i ysgol y disgybl i wneud y cais hwnnw. Bydd yn gwneud gwahaniaeth pendant i gyllideb ysgol eu plant. Ond bydd y gyllideb y prynhawn yma hefyd yn darparu cyllid ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth iechyd, ac yn yr un modd â chyllid ysgolion, ni fydd hynny ond yn werth chweil os yw'n gwneud gwahaniaeth pendant i’r canlyniad i bobl. Pa effaith fyddwch chi’n ei ddisgwyl i gleifion yng Nghymru, a pha syniadau ffres a newydd sydd gennych chi i wneud yn siŵr bod yr adnoddau ychwanegol sy’n mynd i mewn i'r GIG yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiadau cleifion?
 
13:42
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, can I recognise what she said about free school meals and suggest a way forward? I know there are some schools in Wales who have pioneered plastic cards that are pre-loaded with money for some pupils, but which, of course, can be used without money pre-loaded for those on free school meals. No-one knows the difference; that’s the important thing. When I was in school, those on free school meals had a different coloured dinner ticket, as we called them. Those days thankfully, hopefully, are largely gone, but that’s one way, of course, of removing that stigma, which the leader of the Liberal Democrats is quite right to say still exists.
Yn gyntaf oll, a gaf i gydnabod yr hyn a ddywedodd am brydau ysgol am ddim ac awgrymu ffordd ymlaen? Gwn fod rhai ysgolion yng Nghymru sydd wedi arloesi cardiau plastig sy'n cael eu cyn-lwytho gydag arian ar gyfer rhai disgyblion, ond y gellir, wrth gwrs, eu defnyddio heb arian wedi’i gyn-lwytho i’r rhai ar brydau ysgol am ddim. Does neb yn gwybod y gwahaniaeth; dyna'r peth pwysig. Pan oeddwn i yn yr ysgol, roedd gan y rhai ar brydau ysgol am ddim docyn cinio, fel yr oeddem ni’n eu galw, o liw gwahanol. Mae'r dyddiau hynny diolch byth, gobeithio, wedi mynd i raddau helaeth, ond mae honno'n un ffordd, wrth gwrs, o gael gwared ar y stigma hwnnw, y ​​mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn gwbl gywir i ddweud sy’n dal i fodoli.
 
When it comes to health, of course, we want to see delivery—we want to see diagnostic waiting times continuing to go down, A&E waits continuing to go down, waiting times for operations continuing to go down, to see the timetables that we’ve put in place for cancer treatments improving and to see ambulance response times continuing to improve as well. It is important, of course, that, as more money goes in, so people can see the outputs being delivered at the end.
Pan ddaw i iechyd, wrth gwrs, rydym ni eisiau gweld darpariaeth—rydym ni eisiau gweld amseroedd aros diagnostig yn parhau i leihau, arosiadau damweiniau ac achosion brys yn parhau i leihau, amseroedd aros am lawdriniaethau yn parhau i leihau, i weld yr amserlenni yr ydym ni wedi’u cyflwyno ar gyfer triniaethau canser yn gwella ac i weld amseroedd ymateb ambiwlansys yn parhau i wella hefyd. Mae'n bwysig, wrth gwrs, wrth i fwy o arian gael ei gyfrannu, y gall pobl weld y canlyniadau yn cael eu cyflawni ar y diwedd.
 
13:43
Kirsty WilliamsBywgraffiadBiography
One of the parts of the NHS that we know really does frustrate people, and a problem that you promised action on in this Government, is accessing their GP when they want it. For many people, a three-week wait for a GP appointment is not uncommon. Will you look at Welsh Liberal Democrat plans to invest in a properly funded access-to-GP scheme that would incentivise GPs to broaden the primary healthcare team so that they only see people who they need to see? And would you accept that spending money on expensive locum cover to provide support when a GP retires is not an efficient use of NHS money?
Un o’r rhannau o'r GIG yr ydym ni’n gwybod sydd wir yn achosi rhwystredigaeth i bobl, a phroblem y gwnaethoch addo ei datrys yn ystod y Llywodraeth hon, yw cael gweld eu meddyg teulu pan eu bod angen hynny. I lawer o bobl, nid yw aros tair wythnos am apwyntiad meddyg teulu yn anghyffredin. A wnewch chi edrych ar yr hyn y mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn bwriadu ei fuddsoddi mewn cynllun ar gyfer cael gweld meddyg teulu wedi’i ariannu'n briodol a fyddai'n cymell meddygon teulu i ehangu'r tîm gofal iechyd sylfaenol fel eu bod ond yn gweld pobl y mae angen iddyn nhw eu gweld? Ac a fyddech chi’n derbyn nad yw gwario arian ar locwm drud i gynnig cymorth pan fydd meddyg teulu yn ymddeol yn ddefnydd effeithlon o arian y GIG?
 
13:44
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
First of all, there’s difference between a locum and a salaried GP. The reality is that most GPs now are looking at the salaried model more favourably than the contractor model. They want the flexibility, as they don’t want to be tied down to one practice for the rest of their working lives, and they’re not interested in buying into a practice. And more and more GPs want to have the flexibility of being salaried. That’s not the same as being a locum—you don’t have to buy in as a partner into a practice in order to be seen as a proper GP. So, in terms of access to GPs, it does vary, that’s true. There are some GP surgeries in Wales where appointments can be made and a doctor seen that day; I know it, because I see it in my own area. There are others who are not as efficient. There is a challenge there, and we have improved, of course, the situation with regard to people being able to access GPs at evenings and at weekends, but there is a challenge there for some GP practices to catch up with the best practice of others. There is no reason in the future why there should be that level of discrepancy. We are talking about independent contractors, but that discussion will continue to make sure that what has been delivered so far in terms of access at evenings and at weekends continues in the future.
Yn gyntaf oll, mae gwahaniaeth rhwng locwm a meddyg teulu cyflogedig. Y gwir amdani yw bod y rhan fwyaf o feddygon teulu yn edrych ar y model cyflogedig yn fwy ffafriol na'r model contractwr erbyn hyn. Maen nhw eisiau’r hyblygrwydd, gan nad ydynt eisiau cael eu clymu i un feddygfa am weddill eu hoes gweithio, ac nid oes ganddynt ddiddordeb mewn prynu i mewn i feddygfa. Ac mae mwy a mwy o feddygon teulu eisiau cael yr hyblygrwydd o fod yn gyflogedig. Nid yw hynny yr un fath â bod yn locwm—nid oes rhaid i chi brynu i mewn fel partner mewn meddygfa er mwyn cael eich ystyried yn feddyg teulu go iawn. Felly, o ran cael gweld meddygon teulu, mae yn amrywio, mae hynny'n wir. Ceir rhai meddygfeydd teulu yng Nghymru lle y gellir gwneud apwyntiadau a gweld meddyg y diwrnod hwnnw; rwy’n gwybod hynny, gan fy mod i’n ei weld yn fy ardal fy hun. Ceir eraill nad ydynt mor effeithlon. Ceir her yno, ac rydym ni wedi gwella, wrth gwrs, y sefyllfa o ran pobl yn gallu cael gweld meddygon teulu fin nos ac ar benwythnosau, ond ceir her yn y fan yna i rai meddygfeydd teulu ddal i fyny ag arfer gorau pobl eraill. Nid oes unrhyw reswm yn y dyfodol pam y dylai'r lefel honno o anghysondeb fodoli. Rydym ni’n sôn am gontractwyr annibynnol, ond bydd y drafodaeth honno yn parhau i sicrhau bod yr hyn sydd wedi cael ei gyflawni hyd yn hyn o ran cael gafael ar feddyg fin nos ac ar benwythnosau yn parhau yn y dyfodol.
 
13:45
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the opposition, Andrew R.T. Davies.
Symudwn nawr at arweinydd yr wrthblaid, Andrew R.T. Davies.
 
13:45
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiographyArweinydd yr Wrthblaid / The Leader of the Opposition
Thank you very much, Presiding Officer. First Minister, the budget is laid for debate this afternoon and, flowing from that budget, the draft local government settlement has been laid also for consideration. I see on the forward outlook that the date for that to come to the Assembly to be voted on is 8 March. Are you confident that that draft settlement that has been made available to local authorities the length and breadth of Wales will be the settlement we will be voting on here on 8 March, or do you see that there will be changes to mitigate the devastating impact of some of those cuts to rural authorities?
Diolch yn fawr iawn, Lywydd. Brif Weinidog, mae'r gyllideb wedi'i gosod ar gyfer y ddadl y prynhawn yma ac, yn llifo o'r gyllideb honno, mae’r setliad llywodraeth leol drafft wedi ei osod ar gyfer ystyriaeth hefyd. Rwy’n gweld ar y blaen-ragolygon mai’r dyddiad y bydd hynny’n dod i'r Cynulliad ar gyfer pleidlais yw 8 Mawrth. A ydych chi’n hyderus mai’r setliad drafft a roddwyd ar gael i awdurdodau lleol ar hyd a lled Cymru fydd y setliad y byddwn ni'n pleidleisio arno yma ar 8 Mawrth, neu a ydych chi’n gweld y bydd newidiadau i liniaru effaith ddinistriol rhai o'r toriadau hynny i awdurdodau gwledig?
 
13:45
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Despite the Tory cuts that have been imposed on us over the last five years, we are confident that the local government settlement will be fair in that context.
Er gwaethaf toriadau’r Torïaid a orfodwyd arnom ni dros y pum mlynedd diwethaf, rydym ni’n hyderus y bydd y setliad llywodraeth leol yn deg yn y cyd-destun hwnnw.
 
13:46
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
So, I take it from that that it will be the settlement that we will be voting on on 8 March and that there will be no leveller or stabiliser put in for local authorities, such as Powys, such as Ceredigion, such as Pembrokeshire or Monmouthshire, which do face draconian cutbacks in their services—up to 4 per cent for Powys.
Felly, rwy’n cymryd o hynny mai hwn fydd y setliad y byddwn yn pleidleisio arno ar 8 Mawrth ac na fydd unrhyw lefelwr neu sefydlogydd yn cael ei roi i mewn ar gyfer awdurdodau lleol, fel Powys, fel Ceredigion, fel Sir Benfro neu Sir Fynwy, sydd yn wynebu toriadau llym yn eu gwasanaethau—hyd at 4 y cant i Bowys.
 
Another thing you’ve got in your budget, First Minister, is higher education. A 32 per cent cut to higher education here in Wales is being made by your Government if this budget passes. That will put a dramatic amount of pressure on part-time courses, on access to higher education, and, above all, on research in universities. We know that there is less money around, but what will your Government be doing to assist universities, making sure that there is access to universities for students from deprived backgrounds, that there is support for university-based research, and that there is support for part-time courses, given that you have chosen to cut 32 per cent out of the support to higher education?
Peth arall sydd gennych chi yn eich cyllideb, Brif Weinidog, yw addysg uwch. Mae toriad o 32 y cant i addysg uwch yma yng Nghymru yn cael ei wneud gan eich Llywodraeth os bydd y gyllideb hon yn cael ei phasio. Bydd hynny'n rhoi pwysau aruthrol ar gyrsiau rhan-amser, ar fynediad at addysg uwch, ac, yn anad dim, ar ymchwil mewn prifysgolion. Rydym ni’n gwybod bod llai o arian o gwmpas, ond beth fydd eich Llywodraeth yn ei wneud i gynorthwyo prifysgolion, gan wneud yn siŵr y ceir mynediad i brifysgolion ar gyfer myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig, bod cymorth ar gyfer ymchwil mewn prifysgolion, a bod cymorth ar gyfer cyrsiau rhan-amser, o gofio eich bod wedi dewis torri 32 y cant o'r cymorth i addysg uwch?
 
13:47
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The leader of the opposition is trying to prejudge the budget statement, and I’m not going to be tempted into that. He’ll have to wait and see what’s announced in the draft final budget. I have to say to him that he has declared that he wishes to see local government cut by 12 per cent. He’s declared it. There’s no getting away from it; it’s there in writing in the document that his party produced as an alternative draft budget, and he has not changed his position since then. When he was asked this question on the radio, he said, ‘We haven’t crunched the numbers yet.’ Well, it’s up to him. It’s not his question session—I understand that—but there will come a time when the people of Wales will want to know what cuts his party proposes to make to local government. He can’t run from that question forever. At the moment, it’s 12 per cent. That’s the cut he wants. That’s an equivalent of a 38 per cent increase in council tax.
Mae arweinydd yr wrthblaid yn ceisio rhagfarnu datganiad y gyllideb, ac nid wyf i’n mynd i gael fy nhemtio i mewn i hynny. Bydd yn rhaid iddo aros i weld beth sy’n cael ei gyhoeddi yn y gyllideb derfynol ddrafft. Mae'n rhaid i mi ddweud wrtho ei fod wedi datgan ei fod yn dymuno gweld toriad o 12 y cant i lywodraeth leol. Mae wedi ei ddatgan. Nid oes dianc rhag hynny; mae yno’n ysgrifenedig yn y ddogfen a luniwyd gan ei blaid fel cyllideb ddrafft amgen, ac nid yw wedi newid ei safbwynt ers hynny. Pan ofynnwyd y cwestiwn hwn iddo ar y radio, dywedodd, 'Nid ydym ni wedi dadansoddi’r rhifau eto.' Wel, mae i fyny iddo fe. Nid ei sesiwn gwestiynau ef yw hwn—rwy’n deall hynny—ond daw amser pan fydd pobl Cymru eisiau gwybod pa doriadau y mae ei blaid ef yn bwriadu eu gwneud i lywodraeth leol. Nid all ddianc rhag y cwestiwn hwnnw am byth. Ar hyn o bryd, mae'n 12 y cant. Dyna'r toriad y mae ef ei eisiau. Mae hynny'n cyfateb i gynnydd o 38 y cant i’r dreth gyngor.
 
The second thing he mentioned was higher education. He wants to triple tuition fees for students—to impose a tax on students along the same lines as in England. We’ve seen the cuts in higher education in England. We are not going to sell our students down the river, and we are not going to put our students in a position where they leave college with enormous levels of debt. That’s exactly what his party and he want to do.
Yr ail beth y soniodd amdano oedd addysg uwch. Mae ef eisiau treblu ffioedd dysgu i fyfyrwyr—i osod treth ar fyfyrwyr yn yr un modd ag yn Lloegr. Rydym ni wedi gweld y toriadau ym maes addysg uwch yn Lloegr. Nid ydym ni’n mynd i fradychu ein myfyrwyr, ac nid ydym ni’n mynd i roi ein myfyrwyr mewn sefyllfa lle maen nhw’n gadael y coleg gyda lefelau enfawr o ddyled. Dyna’n union y mae ei blaid ef ac yntau eisiau ei wneud.
 
13:48
Andrew R.T. DaviesBywgraffiadBiography
You’ve offered no answers whatsoever, First Minister. You refer back to a budget that was offered before the electorate in 2011. I accept that you won that election; you formed the Government. We are now in 2016. If our budget had come forward, there would not have been £1 billion-worth of cuts to the Welsh NHS, which you are rapidly trying to back-pedal on. I welcome a sinner that repenteth and who’s coming over to us—coming over to our line on protecting the health budget. Well done to you, First Minister. But I’ve asked you legitimate questions today on the budget that will be before us later. In that budget you have also got an increase in your central services budget of £7.5 million, yet you’re taking £32 million out of HE. That is a fact; that is there in black and white. So, why do you need £7.5 million in the central services budget as an increase for you being a Government, yet you’re prepared to take 32 per cent out of HE, and not prepared to invest in local service delivery by rural authorities?
Nid ydych chi wedi cynnig unrhyw atebion o gwbl, Brif Weinidog. Rydych chi’n cyfeirio yn ôl at gyllideb a gynigiwyd i’r etholwyr yn 2011. Rwy’n derbyn eich bod wedi ennill yr etholiad hwnnw; chi ffurfiodd y Llywodraeth. Mae hi’n 2016 nawr. Pe byddai ein cyllideb ni wedi cael ei chyflwyno, ni fyddai gwerth £1 biliwn o doriadau wedi eu gwneud i GIG Cymru, yr ydych chi’n ceisio gwneud tro pedol cyflym yn ei gylch. Rwy’n croesawu pechadur sy'n edifarhau ac yn dod drosodd atom ni—dod draw at ein meddylfryd ni o ran diogelu'r gyllideb iechyd. Da iawn chi, Brif Weinidog. Ond rwyf wedi gofyn cwestiynau dilys i chi heddiw am y gyllideb a fydd ger ein bron yn ddiweddarach. Yn y gyllideb honno, mae gennych chi gynnydd o £7.5 miliwn i’ch cyllideb gwasanaethau canolog hefyd, ac eto rydych chi’n cymryd £32 miliwn allan o AU. Mae honno'n ffaith; mae hynny i’w weld mewn du a gwyn. Felly, pam mae angen £7.5 miliwn arnoch yn y gyllideb gwasanaethau canolog fel cynnydd oherwydd eich bod chi’n Llywodraeth, ac eto rydych chi’n barod i gymryd 32 y cant allan o AU, ac nid ydych yn fodlon buddsoddi mewn darparu gwasanaethau lleol gan awdurdodau gwledig?
 
13:49
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
As I said to him, the budget statement will come later, and there’ll be an opportunity to ask questions at the appropriate time. It wouldn’t be right for the statement to be prejudged. I have to say to him that he keeps on saying that the figures I referred to are old. Fine. Where are the up-to-date figures? There aren’t any. There aren’t any. So, again, I remind people: a 12 per cent cut in local government, a 12 per cent cut in education, a 30 per cent cut in the economy and transport, huge cuts in housing, huge cuts in central services.
Fel y dywedais wrtho, bydd datganiad y gyllideb yn dod yn ddiweddarach, a bydd cyfle i ofyn cwestiynau ar yr adeg briodol. Ni fyddai'n iawn i’r datganiad gael ei ragfarnu. Mae'n rhaid i mi ddweud wrtho ei fod yn parhau i ddweud bod y ffigurau y cyfeiriais i atynt yn hen. Iawn. Ble mae'r ffigurau cyfredol? Nid oes rhai. Nid oes rhai. Felly, unwaith eto, rwy’n atgoffa pobl: toriad o 12 y cant i lywodraeth leol, toriad o 12 y cant i addysg, toriad o 30 y cant i’r economi a thrafnidiaeth, toriadau enfawr ym maes tai, toriadau enfawr i wasanaethau canolog.
 
He talks about £1 billion cut from the health service. It’s not true, because we know, of course, that we spend more on health than England does per head. So, we know that’s clearly untrue, and he never says, if he had spent another £1 billion, where it would’ve come from, because in the cloud-cuckoo-land that exists over in that part of the Chamber, money grows on trees. There’s no question of making difficult decisions, there’s no question of having to make cuts in order to pay for priorities, money grows on trees—£1 billion could be found at the drop of a hat. The reality is that the people of Wales need to have a prudent and realistic Government and not one—as the opposition would be—that is away with the fairies.
Mae'n sôn am doriad o £1 biliwn o’r gwasanaeth iechyd. Nid yw’n wir, gan ein bod ni’n gwybod, wrth gwrs, ein bod ni’n gwario mwy ar iechyd fesul pen nag y mae Lloegr. Felly, rydym ni’n gwybod bod hynny’n amlwg yn anwir, ac nid yw byth yn dweud, pe byddai wedi gwario £1 biliwn arall, o ble y byddai wedi dod, oherwydd yn y wlad cog a chwmwl sy'n bodoli draw yn y rhan yna o'r Siambr, mae arian yn tyfu ar goed. Nid oes cwestiwn o wneud penderfyniadau anodd, nid oes cwestiwn o orfod gwneud toriadau er mwyn talu am flaenoriaethau, mae arian yn tyfu ar goed—gellid dod o hyd i £1 biliwn heb unrhyw drafferth. Y gwir amdani yw bod angen i bobl Cymru gael Llywodraeth ddarbodus a realistig ac nid un—fel y byddai'r wrthblaid—sy’n byw gyda’r tylwyth teg.
 
13:50
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
We now move to the leader of the Plaid Cymru, Leanne Wood.
Symudwn nawr at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.
 
13:50
Leanne WoodBywgraffiadBiographyArweinydd Plaid Cymru / The Leader of Plaid Cymru
Diolch, Lywydd. A fortnight ago, First Minister, I asked you to reverse your plans to make savage cuts to the funding of our universities. You declined and you essentially told universities to put up with those cuts. Now, you further rejected claims that there would be job losses as a result of those cuts to the university sector. Can you confirm now, this afternoon, that there won’t be a last-minute u-turn on university funding when your budget is presented later on?
Diolch, Lywydd. Bythefnos yn ôl, Brif Weinidog, gofynnais i chi wrthdroi eich cynlluniau i wneud toriadau llym i’r cyllid ar gyfer ein prifysgolion. Fe wnaethoch wrthod gan ddweud fwy neu lai wrth brifysgolion i dderbyn y toriadau hynny. Nawr, gwrthodwyd gennych hefyd honiadau y byddai swyddi’n cael eu colli o ganlyniad i'r toriadau hynny i’r sector prifysgolion. A allwch chi gadarnhau yn awr, y prynhawn yma, na fydd tro pedol munud olaf ar gyllid prifysgolion pan gaiff eich cyllideb ei chyflwyno yn nes ymlaen?
 
13:51
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
That will become clear when the budget is presented.
Bydd hynny'n dod yn eglur pan gaiff y gyllideb ei chyflwyno.
 
13:51
Well, that’s an interesting answer, First Minister, and I’m not quite sure whether or not this means that you continue to be in denial about the impact of your proposals, so perhaps some evidence from Cardiff University might be helpful to you. They said, and I quote:
Wel, dyna ateb diddorol, Brif Weinidog, ac nid wyf yn hollol siŵr pa un a yw hyn yn golygu eich bod yn parhau i wadu effaith eich cynigion, felly efallai y gallai rhywfaint o dystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd fod o gymorth i chi. Dywedasant, ac rwy’n dyfynnu:
 
‘In 2015-16, HEFCW has prioritised direct funding to universities to help sustain undergraduate medicine and dentistry. 2015-16 already saw a 50% reduction in HEFCW funding to this provision; further erosion or loss of this funding will put at risk the education of doctors and dentists within Wales for Wales. These subjects cost more than £15,000 per student per year and clearly cannot be delivered from the Residual Fee of £6,230 alone. At a time when the Health budget is being increased, reducing investment in the next generation of doctors and dentists would be contradictory.’
Yn 2015-16, mae CCAUC wedi blaenoriaethu cyllid uniongyrchol i brifysgolion i helpu i gynnal meddygaeth a deintyddiaeth israddedig. Bu gostyngiad o 50% eisoes yn 2015-16 i gyllid CCAUC ar gyfer y ddarpariaeth hon; bydd erydu’r cyllid hwn ymhellach neu ei golli yn rhoi addysg meddygon a deintyddion yng Nghymru ar gyfer Cymru mewn perygl. Mae'r pynciau hyn yn costio mwy na £15,000 fesul myfyriwr bob blwyddyn ac mae'n amlwg na ellir eu darparu o Ffi Gweddilliol o £6,230 yn unig. Ar adeg pan fo’r gyllideb Iechyd yn cael ei chynyddu, byddai lleihau’r buddsoddiad yn y genhedlaeth nesaf o feddygon a deintyddion yn groesebol.
 
Cardiff University, therefore, believes that there will be far-reaching consequences of your cuts to the higher education sector. Do you accept that?
Mae Prifysgol Caerdydd, felly, yn credu y bydd canlyniadau pellgyrhaeddol o’ch toriadau i'r sector addysg uwch. A ydych chi’n derbyn hynny?
 
13:52
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
No, and Cardiff University is not the only university in Wales. It also has £300 million of the reserves. Now, I don’t think it’s unreasonable, when a sector has £1.3 billion in reserves in total, that they have to manage what will be small decreases in their budgets. Cardiff alone has £300 million. So, yes, it is challenging. It was challenging for further education last year; it’s been challenging across Government. But it’s not asking too much for higher education, with their income having expanded significantly since 2012, to be able to manage what is, in the context of things, quite a small budget cut.
Nac ydw, ac nid Prifysgol Caerdydd yw'r unig brifysgol yng Nghymru. Mae ganddi £300 miliwn o gronfeydd wrth gefn hefyd. Nawr, nid wyf yn credu ei bod yn afresymol, pan fo gan sector gyfanswm o £1.3 biliwn mewn cronfeydd wrth gefn, bod yn rhaid iddo reoli’r hyn a fydd yn fân-ostyngiadau i’w gyllidebau. Mae gan Gaerdydd ar ei phen ei hun £300 miliwn. Felly, ydy, mae’n anodd. Roedd yn anodd i faes addysg bellach y llynedd; mae wedi bod yn anodd ar draws y Llywodraeth. Ond nid yw'n gofyn gormod i faes addysg uwch, ar ôl i’w incwm gynyddu’n sylweddol ers 2012, allu rheoli’r hyn sydd, yng nghyd-destun pethau, yn doriad cymharol fach i’r gyllideb.
 
13:53
First Minister, Cardiff University is not the only university in Wales and not all universities have the same levels of reserves as Cardiff University might have. I reiterate to you today, First Minister: drop those planned cuts, support Welsh education, support a secure future for our NHS service. You are consistently refusing to give us a vision for higher education in this country. Why? Because you don’t have one, do you? The only thing that we have had confirmed is that you want to make a £41 million cut, which is a 32 per cent cut, to Welsh universities. Why are you meting out Tory cuts to a sector that this country relies upon for its future prosperity as well as its future health professionals?
Brif Weinidog, nid Prifysgol Caerdydd yw'r unig brifysgol yng Nghymru ac nid oes gan bob prifysgol yr un lefel o gronfeydd wrth gefn y gallai fod gan Brifysgol Caerdydd. Rwy’n gofyn eto i chi heddiw, Brif Weinidog: diddymwch y toriadau arfaethedig hynny, cefnogwch addysg yng Nghymru, cefnogwch ddyfodol diogel i’n gwasanaeth GIG. Rydych chi’n gwrthod yn gyson rhoi gweledigaeth ni ar gyfer addysg uwch yn y wlad hon. Pam? Oherwydd nad oes gennych i un, nac oes? Yr unig beth a gadarnhawyd i ni gennych chi yw eich bod chi eisiau gwneud toriad o £41 miliwn, sy'n doriad o 32 y cant, i brifysgolion Cymru. Pam ydych chi’n trosglwyddo toriadau'r Torïaid i sector y mae'r wlad hon yn dibynnu arno ar gyfer ei ffyniant yn y dyfodol yn ogystal â'i gweithwyr iechyd proffesiynol yn y dyfodol?
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, unless the leader of Plaid Cymru has a crystal ball, she has no way of knowing what’s going to be in the budget statement—
Wel, oni bai bod fod gan arweinydd Plaid Cymru belen grisial, nid oes ganddi unrhyw ffordd o wybod beth sy'n mynd i fod yn natganiad y gyllideb datganiad—
 
13:54
Well, you were meant to answer the question about it.
Wel, roeddech chi i fod i ateb y cwestiwn am y peth.
 
13:54
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Order, order. [Interruption.] Order, order. First Minister.
Trefn, trefn. [Torri ar draws.] Trefn, trefn. Brif Weinidog.
 
13:54
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the shouting in that regard gives it away, doesn’t it? The statement is later. That’s when you get the answers, okay. The statement is later, and there will be a debate and you’ll get the chance to ask those questions then. The reality is, from your point of view, I can tell you there are many in the university sector who disagree with the tuition fee grant and with your proposals, which is to make sure that people who stay in Wales get their fees paid, which is what you’ve always said in the past—[Interruption.]—Oh, it’s not. So, it’s not Plaid Cymru policy; well, we’ll wait and see what—. I am accused of not having a vision for universities. Now, we don’t know what on earth Plaid Cymru’s policy actually is. The budget statement will make it absolutely clear. If you had not ruled yourself out of the budget discussions at the very beginning, you might have had a say in things.
Wel, mae’r gweiddi yn hynny o beth yn profi pethau, onid yw? Mae'r datganiad yn ddiweddarach. Dyna pryd y byddwch chi’n cael yr atebion, iawn. Mae'r datganiad yn ddiweddarach, a bydd dadl a byddwch yn cael y cyfle i ofyn y cwestiynau hynny bryd hynny. Y gwir amdani yw, o'ch safbwynt chi, gallaf ddweud wrthych chi bod llawer yn y sector prifysgolion sy'n anghytuno â'r grant ffioedd dysgu a chyda'ch cynigion chi, sef gwneud yn siŵr bod ffioedd pobl sy'n aros yng Nghymru yn cael eu talu, sef yr hyn yr ydych chi wedi ei ddweud bob amser yn y gorffennol—[Torri ar draws.] —O, nid dyna yr ydych chi wedi ei ddeud. Felly, nid dyna bolisi Plaid Cymru; wel, arhoswn i weld beth—. Rwy’n cael fy nghyhuddo o beidio â bod â gweledigaeth ar gyfer prifysgolion. Nawr, nid ydym ni’n gwybod beth ar y ddaear yw polisi Plaid Cymru mewn gwirionedd. Bydd datganiad y gyllideb yn ei gwneud yn gwbl eglur. Pe na byddech chi wedi gwrthod bod yn rhan o’r trafodaethau ar y gyllideb o’r cychwyn cyntaf, efallai y byddech chi wedi gallu cyfrannu at bethau.
 
13:55
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
Thank you. Leaders’ questions are now finished, and we move back to questions on the paper. Question 3 is Lindsay Whittle.
Diolch. Mae cwestiynau’r arweinwyr wedi dod i ben nawr, a symudwn yn ôl at gwestiynau ar y papur. Daw cwestiwn 3 gan Lindsay Whittle.
 
Cyllid ar gyfer Hosbisau
Funding for Hospices
 
13:55
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
3. Beth yw polisi presennol Llywodraeth Cymru ar gyllid ar gyfer hosbisau yng Nghymru? OAQ(4)2709(FM)
3. What is the current Welsh Government policy on funding for hospices in Wales? OAQ(4)2709(FM)
 
13:55
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We continue to support the development of end-of-life and specialist palliative care services, including hospices in Wales. That includes £3 million-worth of funding to support the new St David’s hospice in Newport.
Rydym ni’n parhau i gefnogi datblygiad gwasanaethau gofal diwedd oes a lliniarol arbenigol, gan gynnwys hosbisau yng Nghymru. Mae hynny'n cynnwys gwerth £3 miliwn o gyllid i gefnogi hosbis newydd Dewi Sant yng Nghasnewydd.
 
13:55
Lindsay WhittleBywgraffiadBiography
Thank you for your answer, First Minister. Could you please explain why, over the past five years, Welsh Government funding for hospices in Wales has fallen from 24 per cent of their running costs to just 19 per cent? Now, surely, despite any stress on budgets, and I know it is tough, such a vital service as that provided by hospices must be safeguarded and not threatened, and I would urge you to reconsider that. It would be extremely costly for the NHS if any of the charities went into liquidation due to lack of funding, as most of the service delivery would need to be picked up through our core NHS services.
Diolch i chi am eich ateb, Brif Weinidog. A allech chi esbonio pam, yn ystod y pum mlynedd diwethaf, y mae cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer hosbisau yng Nghymru wedi gostwng o 24 y cant o'u costau rhedeg i ddim ond 19 y cant? Nawr, yn sicr, er gwaethaf unrhyw straen ar gyllidebau, a gwn ei bod yn anodd, mae'n rhaid diogelu gwasanaeth mor hanfodol â’r un a ddarperir gan hosbisau, ac nid ei fygwth, a byddwn yn eich annog i ailystyried hynny. Byddai'n eithriadol o gostus i'r GIG pe byddai unrhyw un o'r elusennau yn mynd i’r wal oherwydd diffyg cyllid, gan y byddai’n rhaid i’n gwasanaethau GIG craidd gymryd cyfrifoldeb am y rhan fwyaf o ddarpariaeth y gwasanaeth.
 
13:56
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The fact that we’re funding the hospice in Newport is a sign of our commitment. We are the only country in the UK to provide 24/7 support and advice to health professionals caring for people approaching the end of their lives. Since 2008, we’ve invested £6.4 million annually in end-of-life and specialist palliative care services in Wales. An additional £1 million was announced in 2015-16 to support the delivery of the end-of-life care plan in addition to that funding, and over £900,000 of that new money will be used to expand hospice-at-home provision across Wales. The remaining money will be used to fund end-of-life care initiatives, such as advanced care planning and public awareness-raising events.
Mae'r ffaith ein bod yn ariannu'r hosbis yng Nghasnewydd yn arwydd o'n hymrwymiad. Ni yw'r unig wlad yn y DU i ddarparu cymorth a chyngor 24/7 i weithwyr iechyd proffesiynol sy'n gofalu am bobl sy’n agosáu at ddiwedd eu hoes. Ers 2008, rydym ni wedi buddsoddi £6.4 miliwn y flwyddyn mewn gwasanaethau gofal diwedd oes a lliniarol arbenigol yng Nghymru. Cyhoeddwyd £1 filiwn arall yn 2015-16 i gefnogi darpariaeth y cynllun gofal diwedd oes yn ychwanegol at y cyllid hwnnw, a bydd dros £900,000 o’r arian newydd hwnnw yn cael ei ddefnyddio i ehangu darpariaeth hosbis yn y cartref ledled Cymru. Bydd yr arian sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio i ariannu mentrau gofal diwedd oes, fel cynllunio gofal uwch a digwyddiadau codi ymwybyddiaeth y cyhoedd.
 
13:57
First Minister, on the same day that Marie Curie launched its daffodil appeal, we are debating a draft budget that will see £0.3 million removed from hospice support. Hospices are essential, as you said—part of Wales’s end-of-life-care. The focus of modern hospice care is on helping people to live well until they die. We need to ensure that, regardless of where you live in Wales, you’ll be able to access hospice care. Therefore, First Minister, will you ensure that hospices receive sustainable funding?
Brif Weinidog, ar yr un diwrnod ag y lansiodd Marie Curie ei apêl daffodil, rydym ni’n trafod cyllideb ddrafft a fydd yn gweld £0.3 miliwn yn cael ei dynnu o gymorth hosbis. Mae hosbisau’n hanfodol, fel y dywedasoch—rhan o ofal diwedd oes Cymru. Mae pwyslais gofal hosbis modern ar helpu pobl i fyw’n dda tan iddyn nhw farw. Mae angen i ni sicrhau, waeth ble yr ydych chi’n byw yng Nghymru, y byddwch chi’n gallu cael mynediad at ofal hosbis. Felly, Brif Weinidog, a wnewch chi sicrhau bod hosbisau’n derbyn cyllid cynaliadwy?
 
13:57
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes, which is why I referred to the point I made earlier on—that we have ensured that funding remains, we have put extra money into care, and we haven’t cut funding for social care as the Member’s party has done in England. Social care has been absolutely hammered in England. We know that the responsibility has been passed on to local authorities, which are ill placed to fund that social care. We will not do that in Wales and we will continue to fund social care at the level people expect.
Gwnaf, a dyna pam y cyfeiriais at y pwynt a wneuthum yn gynharach—ein bod ni wedi sicrhau bod cyllid yn parhau, rydym ni wedi cyfrannu arian ychwanegol at ofal, ac nid ydym wedi torri cyllid ar gyfer gofal cymdeithasol fel y mae plaid yr Aelod wedi ei wneud yn Lloegr. Mae gofal cymdeithasol wedi ei daro'n galed iawn yn Lloegr. Rydym ni’n gwybod bod y cyfrifoldeb wedi ei drosglwyddo i awdurdodau lleol, sydd mewn sefyllfa wael i ariannu’r gofal cymdeithasol hwnnw. Ni fyddwn yn gwneud hynny yng Nghymru a byddwn yn parhau i ariannu gofal cymdeithasol ar y lefel y mae pobl yn ei ddisgwyl.
 
Busnesau sy’n Allforio
Businesses that Export
 
13:58
4. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatblygu busnesau sy'n allforio? OAQ(4)2702(FM)
4. Will the First Minister make a statement on the development of businesses that export? OAQ(4)2702(FM)
 
13:58
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Yes. Increasing exports from Wales is a key priority for the Welsh Government. We offer a range of measures to support Welsh exporters at each stage of their export journey, including free one-to-one advice, help to find new customers, and help to access overseas markets.
Gwnaf. Mae cynyddu allforion o Gymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. Rydym ni’n cynnig amrywiaeth o fesurau i gynorthwyo allforwyr Cymru yn ystod pob cam o'u taith allforio, gan gynnwys cyngor unigol am ddim, a help i ddod o hyd i gwsmeriaid newydd, a help i gael mynediad at farchnadoedd tramor.
 
13:58
Thank you for that, First Minister. I note that the Exporting is GREAT tool comes to Wales this month and will assist companies in developing their exports to Europe and the rest of the world. Do you agree with me, First Minister, that, if we leave the European Union, trading with this economic bloc will be made far more difficult?
Diolch am hynna, Brif Weinidog. Nodaf fod yr offeryn Exporting is GREAT yn dod i Gymru y mis hwn a bydd yn cynorthwyo cwmnïau i ddatblygu eu hallforion i Ewrop a gweddill y byd. A ydych chi’n cytuno â mi, Brif Weinidog, os byddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, y bydd masnachu gyda’r bloc economaidd hwn yn cael ei wneud yn llawer mwy anodd?
 
13:59
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
There is no question about it. We’ve all seen the difficulties that the Prime Minister has had in negotiating a new settlement thus far. I support his position, that he wants us to stay in the EU. No-one else in his party seems to, or they’re not being very vocal about it, but I support his position. The reality is that, if we don’t get access to the European market that is tariff-free and open, Welsh business will suffer. The idea that if the UK left the EU the EU would fall over itself to put forward a favourable deal for the UK is madness, frankly. It just isn’t going to happen. Why on earth would the European Union want to do that for a UK that had just left the European Union? So, from my point of view, certainty is important for business. The Prime Minister made the point that the Scottish referendum created uncertainty in Scotland; it did. The same thing is happening with this referendum. The fact there is going to be a referendum is creating uncertainty in the UK. It needs to be resolved, although June is not, clearly, my preferred date, nor of others in the Chamber, either, but the reality is that if you have access to a market of 500 million, if you can sell to those people, anything you do to interfere with that access is bound to be bad for manufacturers, for tourism and for farmers.
Nid oes unrhyw amheuaeth am y peth. Rydym ni wedi gweld yr holl anawsterau y mae Prif Weinidog y DU wedi eu cael yn sicrhau setliad newydd hyd yn hyn. Rwy’n cefnogi ei safbwynt, ei fod eisiau i ni aros yn yr UE. Nid yw’n ymddangos bod neb arall yn ei blaid yn ei gefnogi, neu nid ydyn nhw’n llafar iawn am y peth, ond rwyf i’n cefnogi ei safbwynt. Y gwir amdani yw, os na fyddwn ni’n cael mynediad at y farchnad Ewropeaidd sy’n ddi-dariff ac yn agored, bydd busnesau yng Nghymru yn dioddef. Mae'r syniad o pe byddai'r DU yn gadael yr UE y byddai’r UE yn gwneud ei gorau glas i gynnig cytundeb ffafriol i’r DU yn wallgofrwydd, a dweud y gwir. Nid yw’n mynd i ddigwydd. Pam ar y ddaear y byddai'r Undeb Ewropeaidd eisiau gwneud hynny i’r DU a fyddai newydd adael yr Undeb Ewropeaidd? Felly, yn fy marn i, mae sicrwydd yn bwysig i fusnes. Gwnaeth Prif Weinidog y DU y pwynt bod refferendwm yr Alban wedi creu ansicrwydd yn yr Alban; fe wnaeth. Mae'r un peth yn digwydd gyda’r refferendwm hwn. Mae'r ffaith y bydd refferendwm yn creu ansicrwydd yn y DU. Mae angen ei ddatrys, er nad Mehefin, yn amlwg, yw’r dyddiad yr wyf i, nac eraill yn y Siambr ychwaith, yn ei ffafrio, ond y gwir amdani yw, os oes gennych chi fynediad at farchnad o 500 miliwn, os gallwch chi werthu i'r bobl hynny, mae unrhyw beth y byddwch yn ei wneud i ymyrryd â’r mynediad hwnnw yn sicr o fod yn ddrwg i weithgynhyrchwyr, i dwristiaeth ac i ffermwyr.
 
14:00
Y Llywydd / The Presiding OfficerBywgraffiadBiography
I had occasion to have a chat with you last week, Andrew R.T. Davies. Please, don’t keep muttering. If you want to speak, I will call you. Mark Isherwood.
Bu’n rhaid i mi gael sgwrs gyda chi yr wythnos diwethaf, Andrew R.T. Davies. Peidiwch â dal ati i barablu. Os ydych chi eisiau siarad, byddaf yn eich galw. Mark Isherwood.
 
14:00
Mark IsherwoodBywgraffiadBiography
The latest Welsh Government published figures for exports to the third quarter of 2015 show that, in the year to the third quarter of 2015, six of the 12 UK nations and regions saw an increase in exports, but Wales had the second largest fall at 8.6 per cent, rising to 16.8 per cent for trade and exports to other EU countries. How, therefore, do you respond to the statement in the CBI business manifesto for the 2016 Assembly election that the Welsh Government should develop enhanced export support for medium-sized businesses?
Mae ffigurau cyhoeddedig diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer allforion hyd at drydydd chwarter 2015 yn dangos, yn y flwyddyn hyd at drydydd chwarter 2015, y bu cynnydd i allforion yn chwech o 12 gwlad a rhanbarth y DU, ond cafwyd yr ail ostyngiad mwyaf yng Nghymru, sef 8.6 y cant, yn codi i 16.8 y cant ar gyfer masnach ac allforion i wledydd eraill yr UE. Sut, felly, ydych chi’n ymateb i'r datganiad ym maniffesto busnes y CBI ar gyfer etholiad Cynulliad 2016 y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu cymorth allforio gwell ar gyfer busnesau canolig eu maint?
 
14:01
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, the reduction is down to petroleum, which is a significant amount of exports for us. Whenever there is a slowdown in the refineries, or the loss of a refinery, it does affect our export figures. We’ve seen that in the past. But the UK is not performing particularly well. We’ve already seen George Osborne get his excuses in already, saying, ‘Well, if things go badly, it’s all the fault of China, and all the fault of the world economy’. Well, the reality is this: we export nearly half of what we manufacture and produce to the European Union. To lose access to that market is a disaster for business and for our economy. The converse is that the European Union only exports 10 per cent of what it produces to the UK. We are far more reliant on our export market in the EU than the other way around. It’s important that we remember, as we look to the referendum that will take place now this year, that what is at stake here is hundreds and thousands of jobs in Wales. The decision should be taken based on a dose of economic reality and not on some of kind of wild-eyed nationalism.
Wel, petroliwm sy’n gyfrifol am y gostyngiad, sy'n swm sylweddol o allforion i ni. Pryd bynnag y bydd arafu yn y purfeydd, neu bod purfa’n cael ei cholli, mae'n effeithio ar ein ffigurau allforio. Rydym ni wedi gweld hynny yn y gorffennol. Ond nid yw’r DU yn perfformio'n arbennig o dda. Rydym ni eisoes wedi gweld George Osborne yn paratoi ei esgusodion, gan ddweud, 'Wel, os yw pethau'n mynd yn wael, bai Tsieina ac economi’r byd yw’r cwbl'. Wel, y gwir amdani yw hyn: rydym ni’n allforio bron i hanner yr hyn yr ydym ni’n ei weithgynhyrchu a’i gynhyrchu i'r Undeb Ewropeaidd. Mae colli mynediad at y farchnad honno yn drychineb i fusnes ac i’n heconomi. Ar y llaw arall, dim ond 10 y cant o'r hyn y mae'r UE yn ei gynhyrchu y mae’n ei allforio i’r DU. Rydym ni’n llawer mwy dibynnol ar ein marchnad allforio yn yr UE na'r ffordd arall. Mae'n bwysig ein bod yn cofio, wrth i ni edr